Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2015-10-27
Data orzeczenia:
27 października 2015
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
2 grudnia 2015
Sygnatura:
IV U 554/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Katarzyna Antoniak
Protokolant:
sekr. sądowy Anna Wąsak
Hasła tematyczne:
Wysokość Emerytury
Podstawa prawna:
art. 52 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz art. 139 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 1966 r. Nr 24, poz. 151)
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 554/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 października 2015r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

sekr. sądowy Anna Wąsak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 października 2015r. w S.

odwołania W. G.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z dnia 10 marca 2015 r. Nr (...)

w sprawie W. G.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o wysokość emerytury rolniczej

oddala odwołanie.

Sygn. akt: IV U 554/15 UZASADNIENIE

Decyzją z 10 marca 2015r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, działając na podstawie art.6 i 7 ustawy z 23 października 2014r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych ustaw ustalił od 1 marca 2015r. nową wysokość emerytury rolniczej ubezpieczonej W. G. wraz z przysługującymi dodatkami w kwocie 939,92 złotych miesięcznie. Jednocześnie w pkt V decyzji wskazał, że z przysługującego za marzec 2015r. świadczenia została potrącona kwota 294,25 złotych tytułem innych potrąceń ,tj. poza kwotą zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne (decyzja z 10 marca 2015r. k.3 i 24 akt sprawy).

Odwołanie od w/w decyzji złożyła W. G.. Z treści odwołania wynika, że ubezpieczona kwestionuje wysokość emerytury ,tj. zasadność potrącania ze świadczenia w/w kwoty i wnosi o wypłatę emerytury w pełnej naliczonej wysokości (odwołanie wraz z załącznikami k.1-9).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie wskazując, że potrącenie kwoty 294,25 złotych wynika z zajęcia dokonanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.11).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczona W. G. od 1 lipca 1992r. uprawniona była do renty rolniczej, a od 1 listopada 2004r. pobiera emeryturę rolniczą (decyzja o przyznaniu renty rolniczej k.19-10 i decyzja z 25 października 2004r. o przyznaniu emerytury rolniczej k.34 akt emerytalnych).

W dniu 17 kwietnia 2012r. wpłynęło do organu rentowego zawiadomienie z 16 kwietnia 2012r. o zajęciu emerytury rolniczej ubezpieczonej dokonane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. na podstawie tytułu wykonawczego nr 1/12 wystawionego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w dniu 15 lipca 2011r. stwierdzającego zobowiązanie pieniężne ubezpieczonej w kwocie 11 486,80 złotych - należność główna i 574,30 złotych – koszty egzekucyjne. Na podstawie art.79§1 ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ rentowy wezwany został do przekazywania zajętej części świadczenia ubezpieczonej organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia w/w zobowiązania pieniężnego (zajęcie z 16 kwietnia 2012r. k.72 akt emerytalnych). W wykonaniu powyższego zajęcia, decyzją z 19 kwietnia 2012r. organ rentowy poinformował ubezpieczoną, że z tytułu powyższego zajęcia od 1 maja 2012r. będzie pomniejszał wypłatę jej świadczenia o kwotę 266,52 złotych (decyzja z 19 kwietnia 2012r. k.74 akt emerytalnych). W kolejnych latach organ rentowy informował ubezpieczoną, że w związku ze zmianą wysokości świadczenia (na skutek waloryzacji) zmianie ulega wysokość miesięcznego potrącenia (zawiadomienia z 6 marca 2013r., 10 marca 2014r. i 12 marca 2015r. (zawiadomienia k.78-80 akt emerytalnych). Przed wysłaniem tego ostatniego zawiadomienia, zaskarżoną decyzją z 10 marca 2015r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, działając na podstawie art.6 i 7 ustawy z 23 października 2014r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych ustaw ustalił od 1 marca 2015r. nową wysokość emerytury rolniczej ubezpieczonej W. G. wraz z przysługującymi dodatkami w kwocie 939,92 złotych miesięcznie. Jednocześnie w pkt V decyzji wskazał, że z przysługującego za marzec 2015r. świadczenia została potrącona kwota 294,25 złotych (decyzja z 10 marca 2015r. k.3 i 24 akt sprawy).

W piśmie z 30 września 2015r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. zawiadomił organ rentowy o uchyleniu zajęcia z 16 kwietnia 2012r. na wniosek wierzyciela z powodu umorzenia postępowania egzekucyjnego (zawiadomienie o uchyleniu zajęcia k.92 akt emerytalnych).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie W. G. podlegało oddaleniu.

Z treści odwołania oraz wyjaśnień ubezpieczonej złożonych na rozprawie w dniu 27 października 2015r. (k.31v – nagranie od minuty 1 do 12) wynika, że ubezpieczona kwestionuje zasadność dokonywania potrąceń z przysługującej jej emerytury negując samo istnienie zobowiązania. Zauważyć przy tym należy, że w dacie rozprawy doszło już do uchylenia zajęcia emerytury ubezpieczonej przez organ rentowy i wobec wyegzekwowania należności ubezpieczona zmodyfikowała stanowisko i wniosła o zwrot wyegzekwowanych kwot przez organ rentowy.

W ocenie Sądu roszczenie ubezpieczonej jest niezasadne. W pierwszej kolejności wskazać należy, że organ rentowy nie był wierzycielem ubezpieczonej w ramach dokonywanej egzekucji. Z pisma o zajęciu świadczenia emerytalnego z 16 kwietnia 2012r. wynika, że tytuł wykonawczy wystawił przeciwko ubezpieczonej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w S.. Organ rentowy dokonując potrąceń z emerytury ubezpieczonej wykonywał jedynie polecenie zawarte w zajęciu świadczenia dokonanym przez organ egzekucyjny i przekazywał potrącone środki temuż organowi. Co do samej podstawy egzekucji ze świadczenia emerytalnego wskazać należy, że zgodnie z art.139 ust.1 pkt 5 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustawy – znajdującym z mocy art.52 ust.1 pkt 2 ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 20, poz.291 ze zm.) odpowiednie zastosowanie do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników – ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art.141 ,tj. w odpowiedniej wysokości, m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Z powyższego uregulowania wynika, że organ rentowy był uprawniony, a jednoczenie zobowiązany do dokonywania potrąceń z emerytury ubezpieczonej i nie zachodzą podstawy do zwrotu przez organ kwot potrąconych i przekazanych organowi egzekucyjnemu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art.477 14§1 kpc odwołanie ubezpieczonej oddalił.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.