Środa 24 lipca 2019 Wydanie nr 4167
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-02-27
Data orzeczenia:
27 lutego 2014
Data publikacji:
9 listopada 2018
Sygnatura:
IV U 711/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Elżbieta Wojtczuk
Protokolant:
st. sekr. sądowy Iwona Chojecka
Hasła tematyczne:
Wysokość Emerytury
Podstawa prawna:
art. 139 ust. 1 pkt. 5 i art. 140 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 711/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lutego 2014r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSR del. Elżbieta Wojtczuk

Protokolant

st. sekr. sądowy Iwona Chojecka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2014r. w S.

odwołania T. L.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 23 kwietnia 2013 r. Nr (...)

w sprawie T. L.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o wysokość emerytury

oddala odwołanie.

Sygn. akt IV U 711/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 12 marca 2013 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. dokonał na podstawie art. 88 ustawy z dnia 17.12.1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 153 poz. 1227) waloryzacji emerytury T. L. ustalając jej wysokość na dzień 1.03.2013 roku na kwotę 3227,73 zł. W pkt II ppkt. 3 tej decyzji organ rentowy zawarł zapis o zmniejszeniu wysokości świadczenia o kwotę 806,93 zł z powodu egzekucji administracyjnej.

Od decyzji tej odwołanie złożył T. L., który wnosił o jej zmianę poprzez zaniechanie potrącenia świadczenia o kwotę 806,93 zł, twierdząc, że zmniejszenie świadczenia emerytalnego jest dokonywane bezpodstawnie, bowiem nie otrzymał żadnych postanowień o zajęciach komorniczych. Jednocześnie wniósł o zwrot niesłusznie potrąconej mu kwoty 51 249,10 zł (odwołanie k.2).

W odpowiedzi na odwołanie pozwany organ rentowy wnosił o jego oddalenie wskazując, że ze świadczenia T. L. dokonywane są obecnie potrącenia od maja 2012 r. na podstawie zajęcia komornika sądowego J. Ż. w sprawie I Km (...). W okresie od lutego 2007 r. do stycznia 2010 r. były dokonywane potrącenia na podstawie zajęcia w sprawie egzekucyjnej I Km (...), natomiast w okresie od lutego 2010 do kwietnia 2012 r. na podstawie zajęć w sprawach egzekucyjnych IKm (...)i I Km (...). Ze świadczenia ubezpieczonego z tytułu w/w zajęć potrącono łącznie kwotę 51 249,10 zł. Potrącenia z emerytury ubezpieczonego dokonywane były na rzecz komornika przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach z wniosku wierzycieli (...) S.A. w (...) S.A. Giełda praw Majątkowych w W.. Potrącenia te według ZUS są dokonywane zgodnie z art. 139 i art. 140 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tj. do wysokości 25% świadczenia (odpowiedź na odwołanie k.3).

Sąd Okręgowy ustalił co następuje:

Na podstawie decyzji z dnia 18 marca 1998 r. T. L. nabył prawo do emerytury od dnia 1 marca 1998 r. (decyzja z dnia 18.03.1998 r. – k. 10-11). Ze świadczenia emerytalnego organ rentowy na skutek zajęcia z dnia 25 tycznia 2007 r. potrącał T. L. część jego należności z tytułu egzekucji roszczeń nie alimentacyjnych z wniosku wierzyciela (...) S.A. w B. (dowód: zajęcie świadczeń emerytalno-rentowych z dn. 25.01.2007 r.– k. 92 akt emerytalnych). Potrącenia były dokonywane sukcesywnie od lutego 2007 roku (k.93 akt emerytalnych).

Następnie komornik sądowy J. Ż. przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach w sprawie egzekucyjnej I Km (...)z wniosku wierzyciela (...) S.A. Giełda Praw Majątkowych w W. dokonała również zajęcia świadczeń emerytalno-rentowych T. L.. Przedmiotowe zajęcie wpłynęło do organu rentowego dnia 27 stycznia 2010 r. (dowód: zajęcie świadczeń emerytalno-rentowych z dnia 22.01.2010 r. – k.153 akt emerytalnych).

Pismem z dnia 16 kwietnia 2012 r. komornik sądowy J. Ż.przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach odwołała z dniem 16 kwietnia 2012 r. zajęcie świadczeń emerytalnych w sprawie I Km (...) (pismo k. 231 akt emerytalnych).

Pismem z dnia 24 maja 2012 r. komornik sądowy J. Ż. przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach podała organowi rentowemu aktualny stan zadłużenia T. L. w sprawie I Km (...)wskazując należność główną w kwocie 15 581,08 zł, odsetki wyliczone na datę 24.05.2012 r. w kwocie 20432,13 zł i dalsze odsetki ustawowe po 5,45 zł dziennie oraz koszty egzekucyjne w postaci 15 % wyegzekwowanych należności (pismo k.235 akt emerytalnych).

Pismem z dnia 6 marca 2013 r. organ rentowy powiadomił ubezpieczonego, że z jego świadczenia emerytalnego były i są dokonywane potrącenia na skutek zajęcia świadczeń emerytalnych przez komornika sądowego J. Ż. przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach: w okresie od 02/2007 do 01/2010 na podstawie zajęcia w sprawie I Km (...), w okresie od 02/2010 do 04/2012 na podstawie zajęć w sprawach I Km (...)i I Km (...), od (...) na podstawie zajęcia w sprawie I Km (...). Ze świadczenia emerytalnego ubezpieczone na skutek powyższych zajęć potrącono łącznie kwotę 51 249,10 zł, a do potrącenia pozostała jeszcze kwota 29 298,60 zł (pismo k. 25 akt emerytalnych).

Na mocy decyzji z dnia 12.03.2013 roku znak: (...)organ rentowy dokonał waloryzacji emerytury ubezpieczonego, ustalając jej wysokość na dzień 1.03.2013 roku na kwotę 3227,73 zł. W decyzji tej punkcie II podpunkcie 3 zawarty był zapis o zmniejszeniu świadczenia o kwotę 806,93 zł z powodu egzekucji (k. 26 akt emerytalnych).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W ocenie Sądu Okręgowego odwołanie ubezpieczonego od decyzji organu rentowego z dnia 12 marca 2013 r. nie jest zasadne i nie zasługuje na uwzględnienie.

Potrącenie z emerytury ubezpieczonego kwoty 806,93 zł dokonywane przez organ rentowy odpowiada prawu. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentowa z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r., nr 153, poz. 1227 ze zm.) reguluje zasady potrąceń świadczeń emerytalno - rentowych. Przepis art. 139 ust. 1 pkt. 5 przewiduje potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenie alimentacyjne. Z kolei przepis art. 140 tej samej ustawy określa granicę potrąceń, a mianowicie w ust. 1 pkt. 3 przewiduje możliwość potrącenia innych egzekwowanych należności do wysokości 25% świadczenia. W przypadku ubezpieczonego reguły zawarte w tych przepisach nie zostały przez organ rentowy naruszone. Wysokość potrącanej kwoty z jego świadczenia nie przekracza 25%. T. L. w swoim odwołaniu kwestionował w istocie potrącanie co do zasady, uznając, że bezpodstawnie komornik sądowy dokonał zajęcia emerytury.

Zdaniem Sądu ubezpieczony o ile kwestionował zasadność zajęcia świadczeń emerytalnych powinien zaskarżyć przedmiotową czynność komornika skargą na czynności komornicze w ustawowym terminie. Natomiast w przypadku kwestionowania tytułów wykonawczych na podstawie których komornik sądowy prowadził i prowadzi przeciwko niemu egzekucję powinien był wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym co przewiduje przepis art. 840 § 1 kpc. Organ rentowy ani też Sąd Ubezpieczeń nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, na podstawie którego obecnie komornik sądowy prowadzi egzekucję przeciwko ubezpieczonemu w sprawie I Km (...) na skutek czego dokonywane są potrącenia należności z emerytury ubezpieczonego. Kontroli sądowej w postępowaniu ubezpieczeniowym podlega jedynie wysokość potrąceń, które muszą odpowiadać regulacji zawartej w art. 139 i 140 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS i fakt istnienia tytułu wykonawczego. W przedmiotowej sprawie zachowane zostały te reguły i w związku z tym odwołanie podlegało oddaleniu z mocy art. 477 ( 14) § 1 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.