Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2015-03-11
Data orzeczenia:
11 marca 2015
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
9 listopada 2015
Sygnatura:
IV U 847/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jacek Witkowski
Protokolant:
stażysta Renata Olędzka
Hasła tematyczne:
Wysokość Emerytury
Podstawa prawna:
art. 55 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Teza:
ubezpieczony wykazał, że nabył prawo do obliczenia wysokości emerytury na podstawie art. 55 w zw. z art. 26 ustawy o FUS.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IV U 847/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2015r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jacek Witkowski

Protokolant

stażysta Renata Olędzka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2015r. w S.

odwołania W. Z.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 20 czerwca 2014 r. Nr (...)

w sprawie W. Z.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o wysokość emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala W. Z. prawo do obliczenia wysokości emerytury na podstawie art. 55 w związku z art. 26 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Sygn. akt IV U 847/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 20.06.2014r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił ubezpieczonemu W. Z. prawa do ustalenia wysokości emerytury na podstawie art. 26 w związku z art. 55 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1440), ponieważ ubezpieczony miał przyznane prawo do emerytury decyzją z dnia 29.08.2008r. i z dnia 26.07.2011r. i w związku z tym nie spełnił warunków do obliczenia emerytury według nowych zasad.

Odwołanie od tej decyzji złożył W. Z., który wniósł o jej zmianę poprzez ustalenie wysokości emerytury na podstawie art. 26 w zw. z art. 55 ustawy o FUS. Ubezpieczony powołała się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, które dokonało wykładni treści art. 55 ustawy o FUS, z której to wykładni wynika, iż osoby, które kontynuowały zatrudnienie po osiągnięciu wieku emerytalnego 65 lat dla mężczyzn i miały wcześniej przyznane prawo do emerytury mogą skutecznie domagać się o obliczenie jej na podstawie art. 26 ustawy o FUS.

W odpowiedzi na odwołanie pozwany ZUS wniósł o jego oddalenie, argumentując, iż ubezpieczony jest uprawniony do emerytury na mocy decyzji z dnia 26.07.2011r. w związku z osiągnięciem wielu 65 lat i fakt kontynuowania ubezpieczenia emerytalnego i rentowego nie daje podstaw do jej obliczenia według nowych zasad.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje:

Ubezpieczony W. Z. jest uprawniony do emerytury od dnia (...). Następnie na mocy decyzji z dnia 26.07.2011r. nabył on prawo do emerytury od dnia 01.07.2011r., której wysokość została ustalona na podstawie art. 53 ustawy o FUS. Ubezpieczony po przyznaniu prawa do emerytury w związku z ukończeniem 65-go roku życia kontynuował zatrudnienie. W dniu 06.06.2014r. wystąpił z wnioskiem do ZUS o obliczenie wysokości emerytury na podstawie art. 55 w związku z art. 26 ustawy o FUS. Pozwany organ rentowy uznał, że nie przysługuje ubezpieczonemu prawo do tak obliczonej emerytury i zaskarżoną decyzją z dnia 20.06.2014r. odmówił spełnienie roszczeń wnioskodawcy.

W ocenie Sądu Okręgowego odwołanie W. Z. jest zasadne.

Orzeczenia Sądu Najwyższego, w tym z dnia 19.03.2014r. I UK 345/13, dokonują wykładni art. 55 ustawy o FUS. Wynika z niej, iż ubezpieczonemu spełniającemu warunki do uzyskania emerytury na podstawie art. 27 ustawy o FUS, który kontynuował ubezpieczenie emerytalne i rentowe po osiągnięciu wieku emerytalnego i wystąpił z wnioskiem o emeryturę po 31.12.2008r. może być obliczona emerytura na podstawie art. 26, jeżeli jest wyższa od obliczonej na podstawie art. 53 ustawy.

Sąd Okręgowy podzielił tę wykładnię i uznał, ze okoliczności faktyczne sprawy wskazują, że ubezpieczony spełnia warunki do obliczenia wysokości emerytury na podstawie art. 26.

W związku z tym, Sąd przyznał mu prawo do obliczenia wysokości świadczenia w oparciu o powołany wyżej przepis.

Mając powyższe na względzie Sad na podstawie art. 477 14 § 2 kpc orzekł jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.