Sobota 20 lipca 2019 Wydanie nr 4163
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Legnicy z 2013-10-29
Data orzeczenia:
29 października 2013
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Sygnatura:
V U 1142/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Krzysztof Główczyński
Protokolant:
Magdalena Pańków
Hasła tematyczne:
Wysokość Emerytury
Podstawa prawna:
art. 174 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt VU 1142/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2013 roku

Sąd Okręgowy – V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Główczyński

Protokolant: Magdalena Pańków

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2013 roku w Legnicy

sprawy z wniosku M. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o ponowne ustalenie wartości kapitału początkowego

na skutek odwołania M. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 14 czerwca 2013 roku

znak (...)

I.  oddala odwołanie,

II.  zasądza od wnioskodawcy na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. kwotę 60 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego .

VU 1142/13

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. decyzją z dnia 14 czerwca 2013 r. odmówił ponownego ustalenia kapitału początkowego M. K. z zastosowaniem przeliczników do okresów pracy na kolei, wskazując w jej uzasadnieniu, że ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przewiduje zastosowania przeliczników do okresów pracy na kolei, przy ustalaniu kapitału początkowego.

W odwołaniu od powyższej decyzji M. K. wniósł o jej zmianę w całości poprzez uwzględnienie jego żądania. W uzasadnieniu wnioskodawca powołał się na orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 08 stycznia 2013 r., III AUa 496/12 oraz Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2004 r., II UK 412/13.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. wniósł o oddalenie odwołania, ze wskazaniem takich samych jakie wynikają z uzasadnienia zaskarżonej decyzji motywów i dodatkowo podał, iż w art. 174 brak jest odesłania do art. 43 ust. 2 (w tym artykule jest jedynie odesłanie do art. 53).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. decyzją z dnia 14 czerwca 2013 r. odmówił ponownego ustalenia kapitału początkowego B. M. z zastosowaniem przeliczników do okresów pracy na kolei, wskazując w jej uzasadnieniu, że ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przewiduje zastosowania przeliczników do okresów pracy na kolei, przy ustalaniu kapitału początkowego.

(niesporne)

S ąd zważył co następuje.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

W niespornym stanie faktycznym istota sprawy sprowadza się do wykładni przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zastosowania preferencyjnego przelicznika, określonego przepisem art. 43 ust. 2 tej ustawy do ustalenia w trybie art. 173 i n. wartości kapitału początkowego. Z jednej bowiem strony organ rentowy argumentuje, że przepis art. 174 omawianej ustawy nie zawiera odesłania do art. 43 ust. 2, który odsyła jedynie do art. 53. Z kolei nie akceptując takiego stanowiska, wnioskodawca na poparcie swojego żądania powołuje się na wskazane w odwołaniu orzeczenia.

W przekonaniu Sądu uzasadniony jest pogląd organu rentowego. W kwestii zastosowania preferencyjnych przeliczników do ustalenia wartości kapitału początkowego, poza wskazanymi przez wnioskodawcę, istnieje jeszcze wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2003 r., III AUa 654/02. Sąd Apelacyjny w Katowicach wyraził pogląd, iż zarówno wykładnia językowa jak i systemowa przepisów, a zwłaszcza art. 174 w związku z art. 53 ustawy emerytalnej, przemawia przeciwko stosowaniu preferencyjnych przeliczników pracy górniczej i kolejowej do ustalenia kapitału początkowego i Sąd Okręgowy pogląd ten w pełni podziela. Trafnie również zdaniem Sądu Okręgowego, Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, iż powołany przez wnioskodawcę wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2004 r. , II UK 412/03 wydany został w zasadniczo odmiennym stanie faktycznym, albowiem dotyczy dopuszczalności stosowania preferencyjnych przeliczników pracy górniczej i na kolei do wysokości emerytury obliczonej dla potrzeb świadczenia przedemerytalnego, a nie do kapitału początkowego. Odnosząc się do wskazanego w uzasadnieniu Sądu Apelacyjnego w Łodzi argumentu, że szczególnie istotny jest argument, iż odmienny sposób obliczania zatrudnienia wymienionego w art. 43 ust. 2 ustawy, prowadziłby do nierównego traktowania tego samego okresu zatrudnienia w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych należy podkreślić, iż ustawa o emeryturach i rentach odrębnie określa zasady obliczania emerytur oraz wartości kapitału początkowego. Z mocy art. 174 ust. 1 ustawy emerytalnej, z mających zastosowanie do obliczania emerytur, do obliczenia wartości kapitału początkowego uwzględnia się jedynie zasady określone w art. 53. Obliczenie kapitału początkowego z uwzględnieniem preferencyjnego przelicznika z art. 43 ust. 2 prowadziłoby do ponownego zastosowania takiego przelicznika przy obliczaniu emerytury. Ten sam bowiem przelicznik wpływałby na wysokość emerytury, raz ze względu na jego uwzględnienie przy obliczaniu mającego wpływ na wysokość emerytury kapitału początkowego i po raz kolejny, przy obliczaniu świadczenia na zasadach przewidzianych dla obliczania emerytur. Z tych też względów Sąd nie podzielił odmiennego stanowiska, wyrażonego w powołanym przez ubezpieczonego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. pozbawione dostatecznie uzasadnionych podstaw odwołanie oddalił.

O kosztach zastępstwa procesowego Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.