Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Legnicy z 2014-03-26
Data orzeczenia:
26 marca 2014
Data publikacji:
13 września 2018
Sygnatura:
V U 95/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Regina Stępień
Protokolant:
Ewelina Trzeciak
Hasła tematyczne:
Wysokość Emerytury
Podstawa prawna:
art. 56 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz 1227 ze zm.)
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt : VU 95/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 marca 2014 roku

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Regina Stępień

Protokolant: Ewelina Trzeciak

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2014 r. w Legnicy

sprawy z wniosku J. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o ponowne ustalenie wysokości emerytury

na skutek odwołania J. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 20 grudnia 2013 roku

znak (...)

oddala odwołanie.

Sygn. akt VU 95/14

UZASADNIENIE

Decyzją z 20 grudnia 2013r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. rozpatrując wniosek J. J.z 6 grudnia 2013r., odmówił mu ponownego ustalenia wysokości emerytury poprzez doliczenie do stażu okresu opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników (FER) i Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FUSR) za okres od 1 sierpnia 1980r. do 31 grudnia 1988r. oraz od 1 października 1992r. do 30 września 1997r. W uzasadnieniu wskazał, iż zgodnie z treścią art. 56 ust. 5 zwiększenie za okres opłacania składek na FER i FUSP nie przysługuje osobie mającej ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wnioskodawca zaś ma ustalone prawo do emerytury rolniczej. Wobec czego brak jest podstaw do doliczenia zwiększenia z tytułu ubezpieczenia rolników.

Ubezpieczony J. J.w odwołaniu od tej decyzji domagał się jej zmiany i doliczenia mu do emerytury „dodatku za opłacanie przez 14 i pół roku składek na ubezpieczenie społeczne rolników”.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o jego oddalenie. Swe stanowisko uzasadnił tak jak skarżoną decyzję.

Sąd ustalił:

J. J., decyzją z 20 czerwca 2008r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. przyznał prawo do emerytury od dnia (...), tj. od momentu osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego (65 lat). Przy obliczeniu wysokości tego świadczenia uwzględniono wnioskodawcy zwiększenie z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie rolnicze za 53 kwartały.

Wcześniej od 2005r. pobierał emeryturę rolniczą (...). Jej wypłatę wstrzymano po przyznaniu emerytury z FUS tj od (...). Przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej miał uwzględnione m.in. okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres od 1 sierpnia 1980r. do 31 grudnia 1988r. oraz od 1 października 1992r. do 30 września 1997r.

(dowód: akta emerytalne k. 21, 27-31, pismo KRUS k. 75,decyzja k. 99, pismo k.169, akta rentowe k.karta przebiegu zatrudnienia)

Sąd zważył:

Odwołanie jest nieuzasadnione.

Przepisy ustawy ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r., nr 39, poz. 353 ze zm.) w art. 56 stanowią: iż:

1. Osobie, której przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględniono okresy pracy w gospodarstwie rolnym określone w art. 10, oblicza się wysokość przysługującego świadczenia jako część świadczenia obliczonego w myśl art. 53, z uwzględnieniem okresów pracy w gospodarstwie rolnym, proporcjonalnie do udziału okresów składkowych i nieskładkowych w okresie stanowiącym sumę okresów składkowych, nieskładkowych i uwzględnionych okresów pracy w gospodarstwie rolnym.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osoby, która udowodniła co najmniej: 20 lat - kobieta lub 25 lat - mężczyzna okresów składkowych albo okresów składkowych uzupełnionych okresami nieskładkowymi w rozmiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2, lecz wysokość przysługującej jej emerytury oblicza się w myśl art. 53, z uwzględnieniem okresów składkowych i nieskładkowych, bez uwzględnienia okresów pracy w gospodarstwie rolnym.

3. Świadczenie, którego wysokość ustalono w myśl ust. 1 lub 2, zwiększa się o kwotę odpowiadającą części składkowej emerytury ustalonej według zasad wymiaru określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, z uwzględnieniem całego udowodnionego okresu pracy w gospodarstwie rolnym, z tym że okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym - bez podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu - po ukończeniu 16 roku życia, przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r., uwzględnia się, jeżeli przypadają nie wcześniej niż 25 lat przed ustaleniem prawa do emerytury.

4. Jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe nie zostały uzupełnione okresami wymienionymi w art. 10, emerytura ulega zwiększeniu za okres opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników. Zwiększenie to ustala się według zasad wymiaru przewidzianych dla części składkowej w przepisach, o których mowa w ust. 3.

5. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje osobie mającej ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

6. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 4, przyznaje się na wniosek zainteresowanego.

Jednoznacznie wskazuje to, iż wnioskodawcy nie może zostać przyznane zwiększenie z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Od 2005r. miał przyznane prawo do emerytury rolniczej.

Wobec czego sąd na podstawie art. 477 ( 14 )§ 1 kodeksu postępowania cywilnego oddalił odwołanie J. J..

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.