Niedziela 27 września 2020 Wydanie nr 4598
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2014-09-03
Data orzeczenia:
3 września 2014
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
4 października 2014
Sygnatura:
V U 1525/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Beata Łapińska
Protokolant:
stażysta Bożena Sobczyk
Hasła tematyczne:
Wysokość Renty
Podstawa prawna:
art.112 ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe
(Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1412)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt VU 1525/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 września 2014 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący SSO Beata Łapińska

Protokolant stażysta Bożena Sobczyk

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2014 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z wniosku Z. N.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział wT.

o przeliczenie renty

na skutek odwołania Z. N.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z dnia 3 października 2013 r. sygn. (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zobowiązuje organ rentowy do przeliczenia renty Z. N. poprzez doliczenie mu do stażu pracy okresu zatrudnienia w D. W. w J. od 16 grudnia 1974 roku do 31 marca 1975 roku,

2.  oddala odwołanie w pozostałej części.

Sygn. akt VU 1525/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 3 października 2013 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. przeliczył podstawę wymiaru renty wnioskodawcy Z. N.. Do ustalenia podstawy wymiaru renty ZUS przyjął wynagrodzenie z 10 lat kalendarzowych, tj. od 2002-2011. Obliczony z tych lat wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty wyniósł 55,14%. Ustalony przez ZUS staż ubezpieczeniowy wnioskodawcy wyniósł 25 lat, 6 miesięcy i 11 dni okresów składkowych oraz 3 lata, 9 miesięcy i 8 dni okresów nieskładkowych. Wyliczając wysokość renty ZUS nie uwzględnił do stażu pracy wnioskodawcy okresu zatrudnienia od 16 grudnia 1973 roku do 21 marca 1975 roku w D. W. w J..

W odwołaniu od powyższej decyzji, złożonym w dniu 5 listopada 2013 roku, Z. N. wniósł o jej zmianę i zaliczenie do stażu ubezpieczeniowego okresu zatrudnienia od 16 grudnia 1973 roku do 21 marca 1975 roku w D. W. w J..

ZUS wnosił o oddalenie odwołania.

Sąd Okręgowy ustalił co następuje:

Z. N., urodzony w dniu (...), złożył w dniu 18 czerwca 2013 roku wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

(dowód: wniosek o rentę k. 1-4 w aktach ZUS)

Decyzją z dnia 28 czerwca 2013 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał wnioskodawcy prawo do renty na okres od 30 maja 2013 roku do 31 maja 2015 roku. Do ustalenia podstawy wymiaru renty ZUS przyjął wynagrodzenie z 10 lat kalendarzowych, tj. od 2002-2011. Obliczony z tych lat wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty wyniósł 55,14%. Ustalony przez ZUS staż ubezpieczeniowy wnioskodawcy wyniósł 24 lat, 10 miesięcy i 11 dni okresów składkowych oraz 3 lata, 9 miesięcy i 8 dni okresów nieskładkowych.

(dowód: ww. decyzja k. 18 w aktach ZUS)

W dniu 19 września 2013 roku Z. N. wniósł o przeliczenie renty i doliczenie do stażu ubezpieczeniowego okresów zatrudnienia od 14 grudnia 1973 roku do 31 marca 1975 roku oraz od 13 lipca 1977 roku do 11 marca 1978 roku.

(dowód: wniosek o przeliczenie renty k. 20 w aktach ZUS)

Po rozpoznaniu ww. wniosku ZUS wydał zaskarżoną w niniejszej decyzję, którą uwzględnił w wymiarze świadczenia okres zatrudnienia od 13 lipca 1977 roku do 11 marca 1978 roku, nie uwzględniając jednocześnie okresu zatrudnienia od 16 grudnia 1973 roku do 21 marca 1975 roku

(dowód: ww. decyzja k. 26-27 w aktach ZUS)

W okresie od 1 lipca 1974 roku do 30 października 1974 roku wnioskodawca był zatrudniony w Wojskowym Zespole (...) w S. na stanowisku instruktora ds. organizacji imprez.

(dowód: świadectwo pracy w aktach osobowych wnioskodawcy)

W okresie od 16 grudnia 1974 roku do 31 marca 1975 roku Z. N. był zatrudniony w D. W. w J. na stanowisku recepcjonisty. W świadectwie pracy wystawionym wnioskodawcy w dniu 3 kwietnia 1975 roku pracodawca nieprawidłowo wskazała jako datę rozpoczęcia zatrudnienia dzień 16 grudnia 1973 roku.

(dowód: świadectwo pracy k. 21 w aktach ZUS)

Dokumenty zawarte w aktach osobowych wnioskodawcy świadczą, że wnioskodawca rozpoczął pracę w D. W. w J. w grudniu 1974 roku, a nie w grudniu 1973 roku. W dniu 27 listopada 1974 roku wnioskodawca złożył podanie o przyjęcie do pracy w ww. zakładzie pracy. Do podania załączył kwestionariusz osobowy, w którym wskazał, że w 1974 roku ukończył Pomaturalne Studium (...). Informację taką zamieścił również w załączonym do podania życiorysie, w którym dodatkowo podał, że w 1973 roku ożenił się i w tym samym roku urodziła mu się córka. Skierowanie do pracy zostało wystawione przez Urząd Miasta i Powiatu w J. w grudniu 1974 roku. W dniu 28 grudnia 1974 roku wnioskodawca podpisał oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zarządzenia (...) z dnia 9 listopada 1955 roku w sprawie zasad odpowiedzialności materialnej pracowników, którym zostało powierzone mienie PTTK. Pierwszy angaż pracodawca wystawił wnioskodawcy w dniu 16 grudnia 1974 roku. W angażu tym wskazano, że wnioskodawca został zaszeregowany z dniem 16 grudnia 1974 roku na stanowisko recepcjonisty z wynagrodzeniem w wysokości 1.300 złotych oraz premią regulaminową w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

(dowód: podanie o pracę, kwestionariusz osobowy, życiorys, oświadczenie, skierowanie do pracy, oświadczenie w aktach osobowych wnioskodawcy, częściowo zeznania wnioskodawcy k. 20, 21 w aktach sprawy)

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Odwołanie zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1440 ze zm.) jeżeli emeryt lub rencista zgłosi wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych lub nieskładkowych, kwotę przysługującego świadczenia zwiększa się doliczając:

1) do kwoty emerytury, o której mowa w art. 53, lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy:

a) po 1,3% podstawy wymiaru, ustalonej w wyniku waloryzacji, za każdy rok okresów składkowych, o których mowa w art. 6,

b) po 0,7% podstawy wymiaru, ustalonej w wyniku waloryzacji, za każdy rok okresów nieskładkowych, o których mowa w art. 7;

2) do kwoty renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz do kwoty renty rodzinnej część wzrostu, o którym mowa w pkt 1, ustaloną przy zastosowaniu wskaźnika procentowego, określonego odpowiednio w art. 62 ust. 2 lub w art. 73 ust. 1.

W myśl § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 roku w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. Nr 237, poz. 1412) jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę jest świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych dokumentów lub inny dokument, w tym w szczególności: 1) legitymacja ubezpieczeniowa; 2) legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego, umowa o pracę, wpis w dowodzie osobistym oraz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia. Ponadto stosownie do § 22 ust. 1 ww. rozporządzenia, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia nie może przedstawić zaświadczenia zakładu pracy może udowodnić okresy zatrudnienia zeznaniami zgłoszonych przez siebie świadków.

W ocenie Sądu w toku postępowania sądowego, w którym nie obowiązują ograniczenia dowodowe zawarte w ww. rozporządzeniu, jako że znajdują w nim zastosowanie ogólne przepisy dotyczące przeprowadzania dowodów w procesie cywilnym, wnioskodawca udowodnił jednakże ponad wszelką wątpliwość, iż w okresie od 16 grudnia 1974 roku (a nie jak to wskazywał w odwołaniu od 16 grudnia 1973 roku) do 31 marca 1975 roku był zatrudniony w D. W. w J. na stanowisku recepcjonisty. Powyższe wynika w sposób jednoznaczny z dokumentów zawartych w aktach osobowych wnioskodawcy, które świadczą, że wnioskodawca rozpoczął pracę w D. W. w J. w grudniu 1974 roku, a nie w grudniu 1973 roku.

I tak w dniu 27 listopada 1974 roku wnioskodawca złożył podanie o przyjęcie do pracy w ww. zakładzie pracy. Do podania załączył kwestionariusz osobowy, w którym wskazał, że w 1974 roku ukończył Pomaturalne Studium (...). Informację taką zamieścił również w załączonym do podania życiorysie, w którym dodatkowo podał, że w 1973 roku ożenił się i w tym samym roku urodziła mu się córka. Skierowanie do pracy zostało wystawione przez Urząd Miasta i Powiatu w J. w grudniu 1974 roku. W dniu 28 grudnia 1974 roku wnioskodawca podpisał oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zarządzenia Nr 25 z dnia 9 listopada 1955 roku w sprawie zasad odpowiedzialności materialnej pracowników, którym zostało powierzone mienie PTTK. Pierwszy angaż pracodawca wystawił wnioskodawcy w dniu 16 grudnia 1974 roku. W angażu tym wskazano, że wnioskodawca został zaszeregowany z dniem 16 grudnia 1974 roku na stanowisko recepcjonisty z wynagrodzeniem w wysokości 1.300 złotych oraz premią regulaminową w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Okoliczności dotyczące faktu zawarcia związku małżeńskiego i urodzenia się córki wnioskodawcy w 1973 roku, jak również ukończenia w 1974 roku Pomaturalnego Studiom (...), skarżący potwierdził na rozprawie w dniu 3 września 2014 roku.

Sąd uznał niewiarygodne zeznania wnioskodawcy w zakresie, w jakim wynika z nich, że pracował on w D. W. w J. już od 16 grudnia 1973 roku, a w tym że w okresie od 1 lipca 1974 roku do 30 października 1974 roku, będąc zatrudniony w ww. zakładzie pracy, pozostawał jednocześnie w zatrudnieniu w Wojskowym Zespole (...) w S.. Zeznania te stoją w oczywistej sprzeczności ze wskazanymi wyżej dokumentami zawartymi w aktach osobowych wnioskodawcy. Wszystkie te dokumenty pochodzą z 1974 roku, co oznacza, że wnioskodawca nie mógł on być zatrudniony w D. W. w J. już w grudniu 1973 roku. Dodać należy, iż do podania o pracę złożonego przez wnioskodawcę w dniu 27 listopada 1974 roku wnioskodawca załączył opinię wystawioną przez Wojskowy Zespół (...) w S., co potwierdza fakt, że w dacie zatrudnienia w D. W. w J. nie był on już pracownikiem Wojskowego Zespołu (...).

Z tych też względów, Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. orzekł jak w punkcie „1” sentencji, oddalając odwołanie w zakresie dalej idącym na podstawie 477 14 § 1 k.p.c.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.