Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-06-18
Data orzeczenia:
18 czerwca 2015
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
17 lipca 2015
Sygnatura:
V U 452/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Marzena Głuchowska
Protokolant:
Barbara Wypych
Hasła tematyczne:
Wysokość Świadczenia ,  Świadczenia Emerytalno-Rentowe
Podstawa prawna:
art. 15 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt V U 452/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Marzena Głuchowska

Protokolant Barbara Wypych

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2015 r. w Kaliszu

odwołania M. R.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 25 lutego 2015 r. Nr (...)

w sprawie M. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o wysokość świadczenia

1.  Zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z dnia 25 lutego 2015 r. znak (...) i ustala, iż odwołująca M. R. ma prawo do przeliczenia świadczenia z uwzględnieniem za rok 1975 zarobków w kwocie 28320,00 st. zł, za rok 1976 zarobków w kwocie 30840,00 st. zł oraz wskaźnika wysokości podstawy wymiaru – 67,29%,

2.  Oddala odwołanie w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 25.02.2015 r. znak (...) organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. odmówił odwołującej M. R. przeliczenia emerytury.

Od powyższej decyzji odwołanie złożyła M. R., domagając się jej zmiany i przeliczenia emerytury z uwzględnieniem zamiast zarobków minimalnych za lata 1975 i 1976 – zarobków wynikających ze stawki godzinowej.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

Sąd ustalił i zważył co następuje.

Odwołująca M. R.rocznik 1954, pobiera emeryturę od dnia (...). Świadczenie obliczono z uwzględnieniem 20% emerytury obliczonej w myśl art. 53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i 80% emerytury obliczonej w myśl art. 26, czyli z uwzględnieniem kapitału początkowego i zaewidencjonowanych składek. Przy uwzględnieniu emerytury w myśl art. 53 czyli według długości stażu pracy i wysokości wskaźnika wysokości podstawy wymiaru, emeryturę obliczono według zarobków z 20 lat od 1977 do 2003, wskaźnika wysokości podstawy wymiaru 66,07% oraz kwoty bazowej – 3181,93 zł.

W okresie od 02.07.1973 r. do 31.10.1984 r. odwołująca zatrudniona była w Zakładach (...) w W. jako trzepacz. W angażu z dnia 25.10.1974 r. wskazano stawkę godzinową odwołującej od dnia -01.10.1974 r. – 8 zł plus premia do 20%, w piśmie z dnia 07.10.1974 r. określono dodatek za prowadzenie brygady od tej daty w wysokości 10%, w angażu z dnia 21.06.1976 r. określono wynagrodzenie odwołującej od 01.06.1976 r. – 11, 50 / 13,60 zł/ godz. plus premia regulaminowa i akord zależny. Odwołująca w okresie od 07.10.1974 r. została przeniesiona ze stanowiska laboranta, na stanowisko trzepacza na produkcji i wtedy stawkę godzinową określono na 11,80 za godzinę. Po wypowiedzeniu zmieniającym od grudnia 1974 r. odwołująca miała obliczane wynagrodzenie według akordu zależnego.

Przy uwzględnieniu 200 godzin pracy i stawki godzinowej 8 zł od 01.01.1975 r. do 31.05.1976 r. i 13,60 zł od 01.06.1976 r. do 31.12.1976 r., wynagrodzenie zasadnicze wynosiło za rok 1975- 19200 st. zł, a za rok 1976 - 27040,00 st. zł. Przy przeliczeniu świadczenia odwołującej według wynagrodzenia z 1975 r. w kwocie 19200 zł i z 1976 r. w kwocie - 27040,00 zł wskaźnik wysokości świadczenia wyniósłby 66,33%, a wysokość świadczenia wzrosłaby o ok. 30 zł. W sytuacji uwzględnienia iż w całym roku 1975 i przez okres od 01.01.1976 r. do 31.05.1976 r. stawka godzinowa wynosiła 11,80 za godzinę, wysokość zarobków w 1975 r. wyniosłaby 28320,00 st. zł, w 1976 r. – 30840,00 st. zł, a wskaźnik wysokości świadczenia wyniósłby - 67,29%. W takim wariancie obliczeń świadczenie odwołującej wzrosłoby o dalsze około 25 zł.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. Nr 153 z 2009 r. poz. 1227) podstawę wymiaru świadczenia stanowią składniki wynagrodzenia, od których odprowadzone zostały składki na ubezpieczenie społeczne. Takimi składnikami są: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny.

Sposób dokumentowania zarobków wynika z przepisu art.117 ust 5 wymienionej ustawy i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno – rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. Nr 10 poz. 49). Dowodem stwierdzającym wysokość zarobków są listy płac, angaże, wpisy do legitymacji ubezpieczeniowej, zaświadczenia Rp7 wystawione przez pracodawcę i inne dokumenty, z których wynika wysokość wynagrodzenia i fakt jego pobrania. Dokumenty Rp 7 wystawić może jedynie pracodawca i to w oparciu o listy płac.

W niniejszej sprawie odwołująca przedstawiła dostępne dokumenty płacowe i w oparciu o nie przeliczono odwołującej świadczenie przy uwzględnieniu zarobków za rok 1975 i 1976 r. Przy uwzględnieniu zarobków za powyższe lata według stawki godzinowej i 200 godzin pracy, zarobki za rok 1975 wyniosły 28320,00 st. zł, za rok 1976 r. – 30840,00 st. zł, a wskaźnik wysokości świadczenia wyniósł - 67,29 z%. Nie jest natomiast możliwe ustalenie innych składników wynagrodzenia odwołującej gdyż premia była określona w wysokości do 20%, brak jest danych czy była wypłacana, na jakich warunkach i w jakich wysokościach. Od grudnia 1974 r. odwołująca miała wypłacane wynagrodzenie obliczane według akordu zależnego, stąd ustalenie tegoż wynagrodzenia w wysokości faktycznej, poza danymi według stawki godzinowej, nie jest możliwe.

Stąd odwołanie od decyzji z dnia 27.10.2014 r. w przedmiocie przeliczenia emerytury w inny sposób niż tego dokonał organ rentowy, jako zasadne podlegało uwzględnieniu w myśl art. 477 14 § 2 kpc co do obliczenia świadczenia z uwzględnieniem zarobków za rok 1975 i 1976 według stawki godzinowej i w wysokości 28320,00 st. zł za rok 1975 oraz 30840,00 st. zł za rok 1976, przy wskaźniku wysokości świadczenia - 67,29% i oddaleniu w myśl art. 477 14 § 1 kpc, co do uwzględnienia powyższych zarobków za lata 1975,1976 w większych kwotach niż wynikające ze stawki godzinowej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.