Środa 24 października 2018 Wydanie nr 3894
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-11-07
Data orzeczenia:
7 listopada 2014
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
5 grudnia 2014
Sygnatura:
V U 822/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Marzena Głuchowska
Protokolant:
Barbara Wypych
Hasła tematyczne:
Wysokość Świadczenia ,  Świadczenia Emerytalno-Rentowe
Podstawa prawna:
art. 111 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VU 822/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Marzena Głuchowska

Protokolant Barbara Wypych

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 r. w Kaliszu

odwołania B. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 13 maja 2014 r. Nr (...)

w sprawie B. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o wysokość świadczenia

Oddala odwołanie

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 13.05.2014 r. znak (...)organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.odmówił odwołującej B. G.przeliczenia emerytury z uwzględnieniem zarobków z okresu zatrudnienia od 02.08.1975 r. do 11.03.1980 r. w Zakładzie (...)w R..

Od powyższej decyzji odwołanie złożyła B. G., domagając się ich zmiany i przeliczenia emerytury z uwzględnieniem zarobków w powyższym zakładzie.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

Sąd ustalił i zważył co następuje.

Odwołująca B. G. rocznik 1948 – od 21. 10.2003 r. pobiera emeryturę. Świadczenie obliczono według zarobków z 10 lat 1983-1992 r. i wskaźnika wysokości podstawy wymiaru – 74,56 %. Odwołująca złożyła dokumenty dotyczące zarobków z lat 1980-1985, 1986-1990, 1997-1998, opłacanie składek z tytułu działalności gospodarczej w okresie od 01.04.1990 r. do 30.05.1993 r., pobieranie zasiłków dla bezrobotnych w okresach: 20.03.1996 r. do 16.03.1997 r., od 20.08.2002 r. do 01.12.2002 r.

W kwietniu 2014 r. odwołująca wniosła o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem zarobków w okresie od 02.08.1975 r. do 11.03.1980 r. Do wniosku odwołująca dołączyła świadectwo pracy z dnia 11.03.1980 r. dotyczące powyższego okresu, z którego wynikało iż na ostatnio zajmowanym stanowisku samodzielnego referenta ekonomicznego osiągała zarobki według 8 szczebla – 2800 zł miesięcznie oraz wypłatę z karty Górnika 375 zł plus premia w kwocie 390 zł miesięcznie.

W okresie od 02.08.1975 r. do 11.03.1980 r. odwołująca była zatrudniona w Zakładzie (...)w R.. Ze świadectwa pracy z dnia 11.03.1980 r. wynika, iż odwołująca w tym okresie pracowała jako kierownik pociągu, a ostatnio - samodzielny referent ekonomiczny, na którym to stanowisku osiągała zarobki według 8 szczebla – 2800 zł miesięcznie oraz z Karty Górnika 375 zł plus premia w kwocie 390 zł miesięcznie. Z umowy o pracę z dnia 02.08.1975 r. wynika, iż wynagrodzenie odwołującej ustalono według VIII szczebla- 104 zł za dniówkę. W angażu z dnia 19.12.1977 r., z tym dniem wskazano stanowisko odwołującej – samodzielny referent ekonomiczny i wynagrodzenie według 8 szczebla – 2800 zł miesięcznie, inne warunki umowy bez zmian. W karcie obiegowej zmiany z dnia 19.12.1977 r. wskazano od dnia 19.12.1977 r. stanowisko samodzielnego referenta ekonomicznego i wynagrodzenie według 8 szczebla. W karcie obiegowej zmiany z dnia 29.03.1979 r. wskazano, iż odwołująca w okresie od 29.03.1979 r. do 17.11.1980 r. korzysta z urlopu bezpłatnego z tytułu opieki nada dzieckiem. W karcie obiegowej z dnia 11.03.1980 r. wskazano koniec stosunku pracy z dniem 11.03.1980 r. i rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron od dnia 12.03. 21980 r. Co do odwołującej zmienił się z tą datą pracodawca.

Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. Nr 153 z 2009 r. poz. 1227) przy przeliczeniu podstawy wymiaru świadczenia: podstawę wymiaru świadczenia stanowią:

1.  podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne z dziesięciu kolejnych lat wybranych z ostatniego dwudziestolecia przed złożeniem wniosku o emeryturę,

2.  podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat wybranych z dwudziestolecia poprzedzającego rok, w którym zgłoszono wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia,

3.  podstawa wymiaru składek z 20 lat z całego okresu ubezpieczenia. Warunkiem dokonania przeliczenia jest sytuacja, iż w wyniku przeliczenia wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od dotychczasowego.

Odwołująca może mieć przeliczone świadczenie w oparciu o podstawę wymiaru składek z 10 kolejnych lat przypadających w dwudziestoleciu od 1983 r. do 2002 r., z 10 kolejnych lat w dwudziestoleciu od 1994- 2013 r. oraz z 20 lat z całego okresu ubezpieczenia

Odwołująca nie może mieć przeliczonego świadczenia z okresu 1975-1985, gdyż powyższe 10 lat nie mieści się w całości w dwudziestoleciu poprzedzającym rok, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie lub wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia.

Ze świadectwa pracy z dnia 11.03.1980 r. wynika, iż odwołująca zajmowała stanowisko kierownika pociągu, a ostatnio składniki wynagrodzenia, od których odprowadzone zostały składki na ubezpieczenie społeczne. Takimi składnikami są: wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek z karty Górnika. Dostępne dokument pozwalają przyjąć, iż odwołująca takie wynagrodzenie otrzymywała w okresie od 02.08.1975 r. do 28.03.1979 r. Było to wynagrodzenie w kwocie 2800 zł wynagrodzenia zasadniczego, z karty Górnika kwota 375 zł oraz premia w kwocie 390 zł miesięcznie.

Organ rentowy przeliczając podstawę wymiaru świadczenia z uwzględnieniem powyższych zarobków, stwierdził, iż wskaźnik wysokości podstawy liczony z 20 lat wynosi 72,39 %, a więc jest niższy od dotychczasowego. Wskaźnik wysokości podstawy liczony z 10 kolejnych lat z 20 lat przed złożeniem wniosku o świadczenie - 1983-2002 wynosi w najkorzystniejszym wariancie- 74,56 %. Jest to wskaźnik liczony jak dotychczas z okresu od 1983-1992, wynoszący 74,56 %. Z 10 kolejnych lat z 20 lat poprzedzających złożenie wniosku o ponowne wyliczenie świadczenie- 1994-2013 nie może być wskaźnik wyliczony, gdyż nie ma kolejnych 10 lat w okresie 1994-2014.

Żądanie odwołującej nie może być uwzględnione, gdyż wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyliczony przy uwzględnieniu zarobków z okresu wskazanego przez odwołującą, jest niższy od dotychczasowego.

Twierdzenia odwołującej, iż w okresie od 29.03.1979 r. do 11. 03.1980 r. i dalej nie korzystała z urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem nie mogą się ostać wobec treści dokumentów znajdujących się aktach osobowych. Stąd zarobków z okresu zatrudnienia od 29.03.1979 r. do 11.03.1980 r. nie uwzględniono przy hipotetycznym przeliczaniu świadczenia przez organ rentowy.

Odwołanie jako bezzasadne podlegało oddaleniu w myśl art. 477 14 § 1 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.