Poniedziałek 24 września 2018 Wydanie nr 3864
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Legnicy z 2015-01-28
Data orzeczenia:
28 stycznia 2015
Data publikacji:
13 października 2017
Data uprawomocnienia:
7 marca 2015
Sygnatura:
V U 2736/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Mirosława Molenda-Migdalewicz
Protokolant:
Katarzyna Awsiukiewicz
Hasła tematyczne:
Wysokość Świadczenia
Podstawa prawna:
art. 26 i art. 25 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społęcznyc (Dz.U. z 2009 r. nr. 153, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887)

Sygn. akt: VU 2736/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2015 roku

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Mirosława Molenda-Migdalewicz

Protokolant: Katarzyna Awsiukiewicz

po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2015 r. w Legnicy

sprawy z wniosku S. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o ponowne ustalenie wysokości emerytury

na skutek odwołania S. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 10 lipca 2014 roku

znak (...)

oddala odwołanie

Sygn. akt VU 2736/14

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. decyzją z dnia 10 lipca 2014 r., znak (...), po rozpatrzeniu wniosku skarżącego z dnia 27 czerwca 2014 r. ustalił wysokość emerytury i podjął jej wypłatę od dnia 01 czerwca 2014 r., tj. od miesiąca w którym zgłoszono wniosek.

Wysokość emerytury ustalona w oparciu o art. 53, 26 i 183 wyniosła 2854,53 zł. brutto.

Organ rentowy wskazał, iż w związku z rozwiązaniem stosunku pracy i zgłoszeniem wniosku o podjęcie wypłaty emerytury ustalono ostateczną wysokość emerytury.

Podstawę obliczenia emerytury wykazanej w części II pkt 2 ustalono zgodnie z art. 25 ustawy emerytalnej tj. przyjęto kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitał początkowy z uwzględnieniem waloryzacji składek i kapitału początkowego zewidencjonowanych na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, tj. do 31 maja 2014 r. Średnie dalsze trwanie życia zostało ustalone na dzień zgłoszenia wniosku o podjęcie wypłaty emerytury.

W odwołaniu od powyższej decyzji wnioskodawca wniósł o jej zmianę w zakresie obliczenia wysokości emerytury poprzez ustalenie jej wysokości na poziomie nie mniejszym niż 3 313, 21 zł. tj. na poziomie ustalonym w decyzji z dnia 24 czerwca 2014 r.

W konsekwencji zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS poprzez obniżenie stanu konta ubezpieczonego w wyniku przeprowadzonej waloryzacji.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie podtrzymując w całości treść zaskarżonej decyzji i argumenty w niej przedstawione. Dodatkowo organ rentowy wskazał, iż w związku z tym, iż wnioskodawca na dzień przyznania prawa do emerytury pozostawał w zatrudnieniu, do obliczenia emerytury uwzględniono kapitał początkowy i składki do miesiąca poprzedzającego miesiąc przyznania prawa do emerytury oraz średnie dalsze trwanie życia na dzień przyznania prawa do świadczenia. Wniosek o podjęcie wypłaty emerytury oznacza ostateczne ustalenie daty faktycznego przejścia na emeryturę zgodnie z art. 185 ust. l ustawy emerytalnej.

Organ rentowy wyjaśnił, powołując się na art. 185 ustawy emerytalnej, iż przy ustalaniu wysokości emerytury dla osób nabywających prawo do emerytury w wieku określonym w art. 184 kapitał początkowy podlega przeliczeniu poprzez dodanie do okresów składkowych okresu równego różnicy pomiędzy wiekiem emerytalnym, o którym mowa w art. 24, a faktycznym wiekiem przejścia na emeryturę. Datą tą jest dzień, od którego przysługuje wypłata emerytury. Wnioskodawca wniosek o wypłatę emerytury zgłosił w dniu 27 czerwca 2014r., który został rozpatrzony decyzją z dnia 10 lipca 20l4r. o ustaleniu wysokości i podjęcia wypłaty emerytury. W związku z powyższym kapitał początkowy oraz składki zostały ponownie przeliczone, ustalono również średnie dalsze trwanie życia na dzień zgłoszenia wniosku o podjęcie wypłaty emerytury.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. decyzją z dnia 24 czerwca 2014 r., znak (...)- po rozpatrzeniu wniosku S. K. z dnia 06 maja 2014 r.- przyznał wnioskodawcy emeryturę od dnia 01 maja 2014 r. (...)

Wysokość emerytury została obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 53,26 i 183 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i wyniosła 3355,65 zł. brutto.

Zgodnie z art. 185 ustawy emerytalnej kapitał początkowy podlegał przeliczeniu poprzez dodanie do udowodnionych okresów składkowych okres równy różnicy pomiędzy wiekiem emerytalnym wynoszącym 67 lat 0 miesięcy, a faktycznym wiekiem przejścia na emeryturę. Dodany okres składkowy (ustalony zgodnie z art. 185) w dniu nabycia prawa do emerytury - 01 maja 2014 r. wyrażony w pełnych miesiącach wynosił 7 lat, 0 miesięcy, tj. 84 miesiące.

Jednocześnie organ rentowy poinformował wnioskodawcę, iż wypłata emerytury będzie podlegała zawieszeniu z uwagi na kontynuowanie przez skarżącego zatrudnienia. Z uwagi na to, że zgodnie z art. 25 ustawy emerytalnej podstawę obliczenia emerytury wykazanej w części II pkt 2 stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji składek i kapitału początkowego zewidencjonowanych na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, wysokość emerytury miała zostać ustalona w ostatecznej kwocie z chwilą podjęcia wypłaty emerytury, tj. po rozwiązaniu stosunku pracy i zgłoszeniu wniosku o podjęcie wypłaty emerytury. Średnie dalsze trwanie życia zostanie ustalone na dzień zgłoszenia wniosku o podjęcie wypłaty emerytury.

W dniu 27 czerwca 2014r.S. K. złożył wniosek o podjęcie wypłaty emerytury .

Do wniosku dołączono świadectwo pracy z dnia 27 czerwca 2014r. , z którego wynikało 30 czerwca 2014r. rozwiązany został stosunek pracy z (...) Sp. z o.o. we W. .

Rozpoznając wniosek z dnia 27 czerwca 2014r. – ZUS O/ L. wydał zaskarżoną decyzję . Ostateczna wysokość emerytury została ustalona w decyzji ZUS z dnia 10 lipca 2014 r., tj. po rozwiązaniu stosunku pracy i zgłoszeniu wniosku o podjęcie wypłaty emerytury. Podstawę obliczenia emerytury wykazanej w części II pkt 2 decyzji ustalono zgodnie z art. 25 ustawy emerytalnej tj. przyjęto kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitał początkowy z uwzględnieniem waloryzacji składek i kapitału początkowego zewidencjonowanych na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, tj. do 31 maja 2014 r.

Średnie dalsze trwanie życia zostało ustalone na dzień zgłoszenia wniosku o podjęcie wypłaty emerytury.

W dacie podjęcia wypłaty emerytury, tj. 01 czerwca 2014r. dodano okres równy różnicy pomiędzy wiekiem emerytalnym wynoszącym 67 lat 0 miesięcy, a faktycznym wiekiem przejścia na emeryturę wynoszącym 60 lat i l miesiąc. Dodany okres składkowy (ustalony zgodnie z art. 185) wyrażony w pełnych miesiącach wynosił 83 miesiące.

W związku z powyższym zmianie uległa kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego. Wysokość emerytury ustalona decyzją z dnia 10 lipca 2014r. została obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ww. ustawy emerytalnej na kwotę 2516,80 zł.

Dowód: akta ubezpieczeniowe- decyzja z dnia 24 czerwca i 10 lipca 2014r., k. 24,34; pismo organu rentowego z dnia 25 lipca 2014 r., k. 37-38; pismo organu rentowego z dnia 25 sierpnia 2014 r., k. 6 ( akta sądowe ).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie było nieuzasadnione.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w art. 25 przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego, z uwzględnieniem ust. 5 i art. 183.

Podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art. 173-175 oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b oraz art. 185 – art. 25 ust. 1 w/w ustawy. Dalsze przepisy art. 25 stanowią o zasadach waloryzacji składek, iż waloryzację składek przeprowadza się corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za rok 2000. Waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana waloryzacja, powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji.

Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do 25. dnia miesiąca poprzedzającego termin waloryzacji, wskaźnik waloryzacji składek za poprzedni rok i kwartał.

Waloryzacja kapitału początkowego (ustalonego decyzją ZUS na l stycznia 1999 r.) odbywa się według analogicznych zasad, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja przeprowadzana jest od dnia l czerwca 2000 r. za rok 1999 - według odrębnego wskaźnika waloryzacji kapitału początkowego za rok 1999 wynoszącego 115,60% (wyliczonego zgodnie z zapisem art. 173 ust. 4 ustawy emerytalnej). Kolejne waloryzacje kapitału początkowego, tj. za rok 2000 i lata następne, przeprowadzane przy zastosowaniu wskaźników waloryzacji składek. Waloryzacje kwartalne kapitału początkowego przeprowadzane są przy zastosowaniu wskaźników waloryzacji składek.

Wskaźniki waloryzacji składek za poszczególne lata – na co wskazywał prawidłowo organ rentowy w piśmie z dnia 25 sierpnia 2014r. ( karta 36-37 tomu I akt emerytalnych )- przedstawiały się następująco:

Za rok 2000 - 112,72%

Za rok 2001 - 106,68%

Za rok 2002 - 101,90%

Za rok 2003 - 102,00%

Za rok 2004 - 103,63%

Za rok 2005 - 105,55%

Za rok 2006 - 106,90%

Za rok 2007 - 112,85%

Za rok 2008 - 116,26%

Za rok 2009 - 107,22%

Za rok 2010 - 103,98%

Za rok 2011 - 105,18%

Wskaźniki waloryzacji składek za poszczególne kwartały:

Za I kwartał 2007 r. - 112,73%

Za II kwartał 2007 r.- 101,20%

Za III kwartał 2007 r.-100,00%

Za IV kwartał 2007 r.-101,81%

Za I kwartał 2008 r. - 113,72%

Za II kwartał 2008 r.- 103,93%

Za III kwartał 2008 r.-100,20%

Za IV kwartał 2008 r.-100,60%

Za I kwartał 2009 r. - 111,26%

Za II kwartał 2009 r. -101,80%

Za III kwartał 2009 r.-100,10%

Za IV kwartał 2009 r. -100,20%

Za I kwartał 2010 r. - 108,83%

Za II kwartał 2010 r. -101,00%

Za III kwartał 2010 r.-100,00%

Za IV kwartał 2010 r.-100,90%

Za I kwartał 2011 r. - 109,67%

Za II kwartał 2011 r.- 101,50%

Za III kwartał 2011 r.-100,00%

Za IV kwartał 2011 r.- 101,3%

Za I kwartał 2012 r.- 114,05%

Za II kwartał 2012 r.- 101,3%

Za III kwartał 2012 r. -100%

Za IV kwartał 2012 r. -100,4%

Za I kwartał 2013 r. - 114,60%

Za II kwartał 2013 r. - 100,40%

Za III kwartał 2013 r. -100%

Za IV kwartał 2013 r.-100%

Za I kwartał 2014 r. - 112,02%

Art. 25 a ustawy emerytalnej stanowi, iż przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację, o której mowa w art. 25, jest waloryzowana kwartalnie. Zgodnie z ust. 2 cytowanego artykułu w przypadku ustalania wysokości emerytury:

1) w pierwszym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za trzeci kwartał poprzedniego roku;

2) w drugim kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za czwarty kwartał poprzedniego roku;

3) w trzecim kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za pierwszy kwartał danego roku;

4) w czwartym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za drugi kwartał danego roku.

W myśl art. 185 ust. 1 ustawy emerytalnej przy ustalaniu wysokości emerytury dla osób nabywających prawo do emerytury w wieku określonym w art. 184 kapitał początkowy podlega przeliczeniu poprzez dodanie do okresów składkowych okresu równego różnicy pomiędzy wiekiem emerytalnym, o którym mowa w art. 24, a faktycznym wiekiem przejścia na emeryturę. Do przeliczonego kapitału początkowego stosuje się przepisy art. 173 ust. 3-6.

Bezspornym jest, iż na mocy decyzji z dnia 24 czerwca 2014 r. wnioskodawca nabył prawo do emerytury od dnia 01 maja 2014 r.. Wypłata emerytury podlegała jednakże zawieszeniu z uwagi na kontynuowanie przez skarżącego zatrudnienia. Organ rentowy pouczył jednocześnie skarżącego, iż z uwagi na to, że zgodnie z art. 25 ustawy emerytalnej podstawę obliczenia emerytury wykazanej w części II pkt 2 stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji składek i kapitału początkowego zewidencjonowanych na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, wysokość emerytury miała zostać ustalona w ostatecznej kwocie z chwilą podjęcia wypłaty emerytury, tj. po rozwiązaniu stosunku pracy i zgłoszeniu wniosku o podjęcie wypłaty emerytury. Organ rentowy ponadto pouczył , że średnie dalsze trwanie życia zostanie ustalone na dzień zgłoszenia wniosku o podjęcie wypłaty emerytury.

Zgodnie z powyższymi zasadami Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia 10 lipca 2014 r. ostatecznie ustalił wysokość emerytury i podjął jej wypłatę od dnia 01 czerwca 2014 r. Wysokość emerytury obliczono w oparciu o art. 26 ustawy emerytalnej i wyniosła ona 3059, 12 zł., do wypłaty 2516,80 zł.. Podstawę obliczenia emerytury stanowiła kwota składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji składek i kapitału początkowego zewidencjonowanych na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługiwała wypłata emerytury, tj. do 31 maja 2014 r.. Średnie dalsze trwanie życia zostało ustalone na dzień zgłoszenia wniosku o podjęcie wypłaty emerytury. Przeliczenie kapitału początkowego zgodnie z zasadami określonymi w art. 185 ustawy emerytalnej spowodowało w konsekwencji dodanie do okresów składkowych 83 miesięcy zamiast 84. Powyższe spowodowało zmianę kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, która miała wpływ na wysokość świadczenia. Natomiast obniżenie kwoty świadczenia w stosunku do kwoty ustalonej w decyzji przyznającej świadczenie wynikało z odmiennej waloryzacji składek i kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji składek i kapitału początkowego zewidencjonowanych na koncie do 31 maja 2014 r..

Sąd podzielił w pełni argumenty przedstawione przez ZUS Oddział w L. w odpowiedzi na odwołanie , gdyż pozostają one zgodne z treścią powołanych powyżej przepisów .

W sytuacji kiedy prawo do emerytury przyznawane jest z datą kiedy wnioskodawca kontynuuje zatrudnienie, to wyliczenie kapitału początkowego i wyliczenie wysokości emerytury następuje z datą podjęcie wypłaty emerytury . W konsekwencji prawidłowe zastosowanie przez organ rentowy obowiązujących przepisów prawa wpłynęło na kwotę składek z uwzględnieniem ich waloryzacji, kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz średnie dalsze trwanie życia, wpływając ostatecznie na wysokość przysługującej skarżącemu emerytury.

Reasumując Sąd na podstawie art. 477 14 § 1 kodeksu postępowania cywilnego oddalił odwołanie , gdyż nie było podstaw do jego uwzględnienia z przyczyn wymienionych w niniejszym uzasadnieniu .

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.