Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-04-19
Data orzeczenia:
19 kwietnia 2016
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
28 maja 2016
Sygnatura:
VIII U 50/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Patrycja Bogacińska-Piątek
Protokolant:
Iwona Sławińska
Hasła tematyczne:
Wysokość Świadczenia
Podstawa prawna:
art.6 ust. 1 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia
(Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 232)
Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1986 r. Nr 42, poz. 202)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego
(Dz. U. z 1990 r. Nr 7, poz. 41)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt VIII U 50/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Patrycja Bogacińska-Piątek

Protokolant:

Iwona Sławińska

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. w Gliwicach

sprawy M. Ś.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania M. Ś.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 18 listopada 2015 r. nr (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że uwzględnia ubezpieczonej M. Ś. przy wyliczeniu wysokości emerytury okresy:

a)  składkowe:

- od 4 czerwca 1993 roku do 26 listopada 1996 roku,

- od 1 grudnia 1996 roku do 22 grudnia 1996 roku,

- od 29 grudnia 1996 roku do 20 kwietnia 1997 roku,

- od 27 kwietnia 1997 roku do 21 lipca 1997 roku,

b)  nieskładkowe:

- od 27 listopada 1996 roku do 30 listopada 1996 roku,

- od 23 grudnia 1996 roku do 28 grudnia 1996 roku,

- od 21 kwietnia 1997 roku do 26 kwietnia 1997 roku;

2.  w pozostałej części oddala odwołanie;

3.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. na rzecz ubezpieczonej M. Ś. kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

(-) SSO Patrycja Bogacińska-Piątek

Sygn. akt VIII U 50/16

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 18 listopada 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. odmówił ubezpieczonej M. Ś. prawa do ponownego przeliczenia emerytury, to jest zaliczenia zatrudnienia od 4 czerwca 1993 roku do 21 lipca 1997 roku w (...) S.A. w W. do stażu pracy.

W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że w dalszym ciągu brak informacji odnośnie pobieranych zasiłków chorobowych dotyczących całego spornego okresu zatrudnienia. Na świadectwie pracy z dnia 22 lipca 1997 roku wystawionym przez ww. zakład podano informację o ilości dni zwolnienia lekarskiego jedynie w 1997 roku. Zdaniem ZUS zakład pracy wykazał jedynie okresy zasiłku chorobowego w roku, w którym ustało zatrudnienie - brak natomiast informacji za okres od 4 czerwca 1993 roku do 31 grudnia 1996 roku.

W odwołaniu ubezpieczona domagała się zmiany zaskarżonej decyzji i zaliczenia okresu zatrudnienia od 4 czerwca 1993 roku do 21 lipca 1997 roku w (...) S.A. w W. jako okresów składkowych oraz zasądzenia na jej rzecz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na odwołanie ZUS wniósł o oddalenie odwołania i podtrzymał dotychczasowe stanowisko.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. Ś. była zatrudniona w (...) S.A. w W. Oddział w K. w okresie od 4 czerwca 1993 roku do 30 listopada 1993 roku na podstawie umowy agencyjnej w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowa była zawarta na czas nieokreślony. Z tytułu tej umowy podlegała ubezpieczeniu społecznemu - zaświadczenie (...) S.A. w W. z 26 sierpnia 2015 roku (karta 76 a.e.). Następnie ubezpieczona została zatrudniona w (...) S.A. w W. na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 1 grudnia 1993 roku do 21 lipca 1997 roku - świadectwo pracy z 22 lipca 1997 roku (karta 12 a.e.) W świadectwie pracy pracodawca wskazał, że ubezpieczona wykorzystała 6 dni zwolnienia lekarskiego w 1997 roku. W toku postępowania sądowego (...) S.A. przesłał akta osobowe ubezpieczonej oraz zaświadczenia o zwolnieniach lekarskich, które przedkładała ubezpieczona w czasie zatrudnienia (karta 29 a.s.).

Wynikało z nich, że ubezpieczona była niezdolna do pracy i pobierała zasiłek chorobowy w okresach:

- od 27 listopada 1996 roku do 30 listopada 1996 roku,

- od 23 grudnia 1996 roku do 28 grudnia 1996 roku,

- od 21 kwietnia 1997 roku do 26 kwietnia 1997 roku.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie akt organu rentowego, akt osobowych, zaświadczeń o zwolnieniach lekarskich (karta 29 a.s.).

Sąd oparł się na wszystkich dowodach dając im wiarę i mając na uwadze, że nie były one kwestionowane przez strony.

Sąd zważył, co następuje: odwołanie w przeważającej części było zasadne.

Organ rentowy nie kwestionował, iż M. Ś. była zatrudniona w (...) S.A. w W. - na podstawie umowy agencyjnej - w okresie od 4 czerwca 1993 roku do 30 listopada 1993 roku oraz na podstawie umowy o pracę - w okresie od 1 grudnia 1993 roku do 21 lipca 1997 roku. ZUS odmawiał uwzględnienia powyższych okresów przy ustaleniu wymiaru okresów składkowych i nieskładkowych, którymi legitymowała się ubezpieczona z uwagi na brak karty zasiłkowej, a co za tym idzie brak możliwości ustalania dokładnego wymiaru okresów składkowych i nieskładkowych przypadających w czasie tego zatrudnienia. W toku postępowania sądowego (...) S.A. w W. przedstawił karty zasiłkowe oraz druki L-4 przedkładane przez ubezpieczoną pracodawcy.

Niewątpliwie okres od 4 czerwca 1993 roku do 26 listopada 1996 roku winien być zaliczony jako okres składkowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004r., nr 39, poz. 353 ze zmianami). Przepis ten stanowi, że do okresów składkowych zalicza się okresy opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej m.in. w przepisie art. 195 pkt 4 ustawy emerytalno-rentowej - czyli w ustawie z 19 grudnia 1975 roku o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz.U. z 1995 r. Nr 65, poz. 333, z późn. zm.). Na podstawie art. 7 i 28 tej ustawy zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia 1990 roku w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego ( t.j. Dz.U. z 1993r., nr 68, poz.730). W § 21 tego rozporządzenia postanowiono, że składka na ubezpieczenie społeczne osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz osób z nimi współpracujących na rzecz Przedsiębiorstwa (...) S.A. wynosi 45 % podstawy wymiaru składki ( ust.1), a składkę na ubezpieczenie pokrywa w całości jednostka gospodarki uspołecznionej ( ust.2). Zatem z pewnością w okresie od 4 czerwca 1993 roku do 26 listopada 1993 roku M. Ś. podlegała ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umowy agencyjnej i (...) S.A. był zobowiązany do opłacenia składek w całości z tego tytułu. Z uwagi na ten obowiązek Sąd nie badał czy składki na ubezpieczenie społeczne faktycznie zostały opłacone gdyż ubezpieczona nie miała na to żadnego wpływu i nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne zaniechania jednostki gospodarki uspołecznionej w tym zakresie.

Kolejne okresy od 1 grudnia 1996 roku do 22 grudnia 1996 roku, od 29 grudnia 1996 roku do 20 kwietnia 1997 roku i od 27 kwietnia 1997 roku do 21 lipca 1997 roku to okresy wykonywania przez ubezpieczoną pracy na podstawie umowy o pracę. Są to okresy składkowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 – opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych. Chodzi tutaj o ustawę z dnia 25 listopada 1986 roku o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz.U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 ze zm.). Z przepisu art. 4 ust. 1 a wynikał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a na podstawie art. 33 ust. 1 składki na ubezpieczenie społeczne opłacał pracodawca z własnych środków. Pracownik nie miał (podobnie jak nie ma obecnie) wpływu na wywiązywanie się pracodawcy z tego obowiązku. Zatem analogicznie jak w przypadku umowy agencyjnej ubezpieczona nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne nieopłacenie składek. Powyższe okresy należy zaliczyć do okresów składkowych niezależnie od tego czy były opłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Tak wypowiedział się również SN w wyroku z 6 kwietnia 2007, II UK 185/06, O.: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rok 2008, Nr 9-10, poz. 143, str. 404.

Okresy pobierania zasiłków chorobowych z tytułu niezdolności do pracy w czasie zatrudnienia są okresami nieskładkowymi z mocy art. 7 ust 1 pkt b ustawy emerytalno-rentowej.

W związku z powyższym na podstawie art. 447 14 § 2 k.p.c. orzeczono jak w pkt 1 sentencji.

W pkt 2 sentencji orzeczono na podstawie art. 447 14 § 1 k.p.c. Odwołanie podlegało oddaleniu w części albowiem ubezpieczona domagała się uznania całego okresu zatrudnienia w (...) S.A. jako okresu składkowego. Tymczasem okresy od 27 listopada 1996 roku do 30 listopada 1996 roku, od 23 grudnia 1996 roku do 28 grudnia 1996 roku i od 21 kwietnia 1997 roku do 26 kwietnia 1997 roku Sąd zaliczył jako nieskładkowe.

O kosztach zastępstwa procesowego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804).

(-) SSO Patrycja Bogacińska-Piątek

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.