Niedziela 21 października 2018 Wydanie nr 3891
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Sieradzu z 2016-07-05
Data orzeczenia:
5 lipca 2016
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
5 lipca 2016
Sygnatura:
II Ko 245/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Sieradzu
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Marek Podwójniak
Sędziowie:
Janusz Adamski
Wojciech Janicki
Protokolant:
sekr. sąd. Magdalena Majewska
Hasła tematyczne:
Wznowienie Postępowania
Podstawa prawna:
art. 542 § 3 kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II Ko 245/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 lipca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Sieradzu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Marek Podwójniak (spraw.)

Sędziowie: SO Janusz Adamski

SO Wojciech Janicki

Protokolant : sekr. sąd. Magdalena Majewska

w obecności -----

po rozpoznaniu w dniu 05.07.2016 r. w Sieradzu sprawy:

P. N. (1)

z urzędu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie II K 124/13 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli zakończonego prawomocnym wyrokiem z dnia 16 lipca 2013r.

na podstawie art. 542 § 3 k.p.k. i art. 547 § 2 k.p.k.:

1.  wznawia postępowanie w sprawie II K 124/13 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli,

2.  uchyla wyrok Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z dnia 16 lipca 2013 roku wydany w sprawie II K 124/13 i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Zduńskiej Woli do ponownego rozpoznania.

sygn. akt II Ko 245/16

UZASADNIENIE

Wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z dnia 16 lipca 2013 roku wydanym w sprawie II K 124/13 P. N. (1) został uznany za winnego tego, że:

w Z. w okresie od lipca 2011 r. do 14 stycznia 2013 r. uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy i protokołu ugody Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli sygn. akt III RC 202/06 z dnia 22 listopada 2006 r. oraz wyroku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli sygn. Akt III RC 227/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. obowiązku opieki przez nie łożenie alimentów na utrzymanie córki D. N. reprezentowanej od 05 sierpnia 2009 r. sygn. akt III Nsm 104/09 przez babkę V. C. przez co naraził ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,

to jest dokonania czynu wyczerpującego dyspozycję art. 209 k.k. i za to przestępstwo wymierzono P. N. (1) karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto zasądzono od P. N. kwotę 180 złotych na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty oraz kwotę 90 złotych tytułem zwrotu poniesionych wydatków.

Orzeczenie to uprawomocniło się 07 sierpnia 2013 roku.

Postanowieniem z dnia 31 maja 2016 roku wydanym w sprawie II Ko 1414/16 Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli wystąpił do Sądu Okręgowego w Sieradzu o rozważenie wznowienia postępowania w sprawie II K 124/13 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, zakończonego prawomocnym wyrokiem zaocznym z dnia 16 lipca 2013 roku. W uzasadnieniu tej decyzji wskazano, że Sąd Okręgowy w Sieradzu rozpoznając wniosek o wydanie wobec skazanego europejskiego nakazu aresztowania zważył, że zachodzą zasadnicze wątpliwości dotyczące legalności procedowania przez Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, który w toku postępowania jurysdykcyjnego dopuścił się uchybień proceduralnych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W niniejszej sprawie zasadnym jest wznowienie postępowania.

Zgodnie z art. 542 § 3 k.p.k. postępowanie wznawia się z urzędu tylko w razie ujawnienia się jednego z uchybień wymienionych w art. 439 § 1 k.p.k., przy czym wznowienie postępowania jedynie z powodów określonych w pkt 9-11 może nastąpić tylko na korzyść oskarżonego.

W niniejszej sprawie, co znalazło również odzwierciedlenie w trakcie procedowania w przedmiocie wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec P. N. (1) ujawniono w sprawie II Kop 11/15 Sądu Okręgowego w Sieradzu, że na rozprawie w dniu 16 lipca 2013 roku oskarżony P. N. (1) nie stawił się. Jednocześnie zgodnie z obowiązującym wówczas art. 484 § 1 k.p.k. Sąd postanowił prowadzić rozprawę w dalszym ciągu w postępowaniu zwyczajnym, albowiem pomiędzy poprzednim terminem a terminem w dniu 16 lipca 2013 roku minęło więcej niż 21 dni. Tym samym Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli zobowiązany był stosować przepisy dotyczące procedowania w postępowaniu zwyczajnym. Jednakże następnie w trybie art. 479 § 1 k.p.k. postanowił prowadzić postępowanie pod nieobecność oskarżonego. Zaznaczyć przy tym należy, że zgodnie z wykładnią systemową, a ściśle mówiąc – biorąc pod uwagę umiejscowienie art. 479 k.p.k. – dział X – rozdział 51 „postępowanie uproszczone” – przepis ten nie znajdował zastosowania w postępowaniu zwyczajnym. Był to przepis tzw. lex specialis obowiązujący tylko w przypadku procedowania w postępowaniu uproszonym.

Obowiązujący wówczas art. 374 k.p.k. przewidywał obowiązkową obecność oskarżonego na rozprawie głównej, jeżeli ustawa nie stanowiła inaczej. Ustawodawca przewidywał już wówczas możliwość prowadzenia postępowania (w trybie zwyczajnym) bez udziału oskarżonego, ale podstawą takiego procedowania nie mógł być jednak art. 479 § 1 k.p.k. – jak to w niniejszej sprawie uczynił Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury podjęcie czynności procesowych, na rozprawie bez udziału w rozprawie oskarżonego, gdy nie zachodziła żadna z wyjątkowych sytuacji umożliwiających kontynuowanie rozprawy pod nieobecność oskarżonego, stanowi bezwzględną podstawę odwoławczą określoną w art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k. (za: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 04 lutego 2009 r. sygn. akt V KK 331/08, LEX nr 495323).

Uchybienie określone w art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k. jest na tyle ważkie, że nie jest przy nim wymagane wskazanie wpływu, jaki mogło ono mieć na wynik sprawy. Sąd orzekający ma obowiązek badać wydane orzeczenia pod kątem uchybień wskazanych w art. 439 k.p.k. bez względu na granice zaskarżenia czy podniesione zarzuty.

Dlatego też w rozpatrywanej sprawie zachodzą elementy o jakich mowa w art. 542 § 3 k.p.k. nakazujące wzruszenie orzeczenia, jakie ferowano w postępowaniu obarczonym ujawnioną wadą z podanego przepisu Rozdziału 49 Kodeksu Postępowania Karnego.

Wobec powyższego, z uwagi na dostrzeżone uchybienie zachodzi konieczność wznowienia postępowania w sprawie II K 124/13 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli i w konsekwencji niezbędnym staje się uchylenie wyroku wydanego w dniu 16 lipca 2013 roku oraz przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Zduńskiej Woli do ponownego rozpoznania.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.