Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Katowicach z 2014-03-05
Data orzeczenia:
5 marca 2014
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
8 kwietnia 2014
Sygnatura:
X U 2699/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Katowicach
Wydział:
X Wydział Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Magdalena Wróbel
Protokolant:
Sylwia Krenczyk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt: X U 2699/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 marca 2014roku

Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach

X Wydział Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Magdalena Wróbel

Sędziowie/Ławnicy:

Protokolant:

Sylwia Krenczyk

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2014 roku w Katowicach

odwołania A. R. (A. R.)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 8 lipca 2013 roku

znak: E/15/034034708

w sprawie A. R. (A. R.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o wysokość świadczenia

1.  zmienia zaskarżoną decyzję zaliczając jako składkowe okresy zatrudnienia ubezpieczonego: od 26 lipca 1967 roku do 30 sierpnia 1967 roku w Biurze Geodezji i (...) w G., od 15 maja 1968 roku do 30 września 1968 roku w Instytucie (...) w P.;

2.  oddala odwołanie w przedmiocie zaliczenia jako składkowych okresów od 1 lipca 1965 roku do 30 sierpnia 1965 roku i od 1 lipca 1966 roku do 30 sierpnia 1966 roku w Rezerwacie Przyrody P. w G.

SSO Magdalena Wróbel

Sygn. akt X U 2699/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 8 lipca 2013r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. ostatecznie ustalił wysokość emerytury ubezpieczonego A. R., obliczając wskaźnik wysokości podstawy wymiaru z 20 lat kalendarzowych na 112,96% oraz uwzględniając 29 lat, 7 miesięcy, 12 dni okresów składkowych i 2 lata, 25 dni okresów nieskładkowych.

W odwołaniu ubezpieczony domagał się uwzględnienia do wysokości emerytury okresów składkowych zatrudnienia od 1.07.1965r. do 30.08.1965r. , od 1.07.1966r. do 30.08.1966r. w rezerwacie przyrody (...) w G., od 26.07.1967r. do 30.08.1967r. w Powiatowym Biurze (...) i Geodezyjnych w P., oraz od 15.05.1968r. do 30.09.1968r. w Instytucie (...), Zakład (...) w Ż., a także uwzględnienia do podstawy wymiaru wynagrodzenia uzyskanego w latach 1988-2001 z tytułu dodatkowego zatrudnienia, a wykazanego w zeznaniach podatkowych PIT-8 i PIT-11.

Sąd ustalił co następuje:

Roszczenie o uwzględnienie dodatkowego wynagrodzenia ubezpieczony zgłosił w odwołaniu, a dowody w postaci zeznań podatkowych przedłożył na rozprawie dnia 20 listopada 2013r.

Roszczenie to nie zostało rozpoznane dotychczas przez ZUS, wobec powyższego sąd postanowił na mocy art. 477 10 § 2 k.p.c. przekazać je do rozpoznania organowi rentowemu.

Przedmiotem merytorycznego rozpoznania pozostał więc wymiar okresów składkowych ubezpieczonego.

Ubezpieczony urodzony (...), w latach 1965-1969 uczęszczał do Technikum Budowlanego w G.-W..

W miesiącach lipiec-sierpień 1965r. i lipiec-sierpień 1966r. pracował w rezerwacie przyrody P. w G., który podlegał pod Nadleśnictwo S..

Okres tego zatrudnienia nie jest odnotowany w jakichkolwiek dokumentach.

Ubezpieczony wyjaśnił, że nie zawierał umowy na piśmie. Umowę zawarł ustanie ze swym ojcem, który był leśniczym Leśnictwa S., które podlegało pod Nadleśnictwo S..

Do obowiązków ubezpieczonego należało nadzorowanie turystów zwiedzających rezerwat. W przypadku stwierdzenia naruszenia porządku kontaktował się przez radiotelefon z leśniczym. Pracował 4 godziny dziennie przez 6 dni w tygodniu.

Wynagrodzenie za pracę wypłacał mu ojciec-leśniczy, a odbiór wynagrodzenia kwitował na liście płac.

Fakt wykonywania tej pracy przez ubezpieczonego potwierdzili w pisemnych zeznaniach świadkowie: G. M., J. D., B. G., będący członkami rodziny ubezpieczonego.

W dniu 26 lipca 1967r. ubezpieczony zawarł umowę o pracę z Biurem Geodezji i (...) w G. reprezentowanym przez mgr inż. K.D.. W umowie określono termin rozpoczęcia pracy na dzień 26 lipca 1967r, i wynagrodzenie w wysokości 70zł. za 1 dzień pracy (d. umowa k.131 a.r.).

Ubezpieczony wyjaśnił, że zatrudnienie trwało do 30 sierpnia 1967r. Pracował w charakterze pomocnika geodety w terenie wykorzystując wiedzę nabytą w technikum, gdzie miał przedmiot miernictwo. Wymiar czasu pracy wynosił 6 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu.

W następne wakacje ubezpieczony zatrudnił się jako robotnik budowlany przy budowie ośrodka wypoczynkowego w S. dla Instytutu (...) w P. Zakład (...) w Ż.. Umowę zawarł na piśmie na czas określony od 15 maja 1968r. do 30 września 1968r. w wymiarze ½ etatu.

W technikum do którego uczęszczał uczniowie od 1 do 30 września 1968r. odbywali praktyki zawodowe i szkoła wyraziła zgodę, aby ubezpieczony zaliczył tę praktykę pracując w tym przedsiębiorstwie, w którym zatrudniony był już w okresie wakacji.

Wynagrodzenie było wypłacane wszystkim pracownikom na miejscu budowy.

Po zakończeniu pracy nie uzyskał świadectwa pracy, gdyż nie ubiegał się o nie.

Umowa o pracę zawarta z tym przedsiębiorstwem zaginęła dlatego ubezpieczony w następnym roku zwrócił się do Zakładu (...) w Ż. o wydanie zaświadczenia i zaświadczenie takie uzyskał 15 kwietnia 1969r. (d. zaświadczenie k.133 a.r.).

Sąd rozważył:

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. DU z 2013r. poz. 1440) za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991r. następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne:

1.  Zatrudnienia po ukończeniu 15 lat życia;

a)  na obszarze Państwa Polskiego – w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, jeżeli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy albo rentę chorobową.

Sąd zaliczył jako składkowe okresy zatrudnienia ubezpieczonego w Powiatowym Biurze (...) i Geodezji w G. oraz w Instytucie (...) w P., ponieważ fakt tego zatrudnienia znajduje potwierdzenie w dokumentach.

Co do wymiaru czasu pracy wykonywanej w ramach tych zatrudnień sąd dał wiarę ubezpieczonemu, którego zeznania nie były kwestionowane przez organ rentowy, że było wykonywane w wymiarze co najmniej połowy wymiaru czasu pracy.

Natomiast zaprezentowany przez ubezpieczonego materiał dowodowy na okoliczność uznania za składkowe okresów zatrudnienia w Rezerwacie Przyrody P. w G. jest niewystarczający.

Świadkowie, którzy potwierdzili fakt wykonywania tej pracy nie posiadają żadnej wiedzy dotyczącej charakteru umowy o pracę , wymiaru czasu pracy, podmiotu zatrudniającego.

Świadek G. M. kuzynka i rówieśnica ubezpieczonego mieszkała w G. i u ubezpieczonego bywała tylko w odwiedzinach .

Świadek B. G., siostra ubezpieczonego, urodzona w (...)r. też nie posiada istotnej wiedzy na temat zatrudnienia ubezpieczonego w Rezerwacie. Podobnie świadek J. D. kuzyn matki ubezpieczonego, który nie pracował razem z nim, a tylko przy okazji spotkań rodzinnych był informowany o zatrudnieniu ubezpieczonego.

Sam ubezpieczony nie posiada szczegółowych informacji na temat jaka była podstawa prawna jego zatrudnienia.

Jak wyjaśnił umowę zawarł ustnie ze swym ojcem, który był leśniczym w Leśnictwie S., a on być może omawiał warunki jego zatrudnienia z nadleśniczym Nadleśnictwa S..

Okoliczności zawarcia umowy oraz brak jakichkolwiek dokumentów wskazują, że umowa ta miała charakter nieoficjalny, a wykonywanie tej pracy przez ubezpieczonego było możliwe tylko ze względu na fakt zatrudnienia jego ojca w leśnictwie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i rozważania sąd na mocy art. 477 14§ 1 i 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

SSO Magdalena Wróbel

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.