Wtorek 16 października 2018 Wydanie nr 3886
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Sokółce z 2015-02-09
Data orzeczenia:
9 lutego 2015
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Sygnatura:
I C 204/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Sokółce
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Daniel Czech
Protokolant:
Julita Szoka
Hasła tematyczne:
Zachowek
Podstawa prawna:
art. 5 kc
Teza:
Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy Sąd uznał, że z uwagi na wyjątkowość sytuacji zachowek powodom nie przysługuje. Jak wynika bowiem z ustalonego w niniejszej sprawie, a zarazem niekwestionowanego przez żadną ze stron stanu faktycznego, zarówno powód, jak i powódka, nie wywiązywali się ze swych obowiązków względem zmarłego. Pomimo, iż wnukowie zdawali sobie sprawę, że spadkodawca, choćby ze względu na swój wiek, cierpi na liczne choroby i schorzenia, nie wykazywali zainteresowania sytuacją życiową dziadka, nie poczuwali się – również po śmierci ojca – do obowiązków związanych z opieką nad mężczyzną. Nie sposób przy tym uznać, że nie zdawali sobie oni sprawy, iż mężczyzna w wieku 95 lat (w chwili śmierci) wymaga znacznej pomocy osób trzecich w codziennych czynnościach, a także, że wymaga nadzoru z uwagi na stan zdrowia. Natomiast T. M. i E. P. nie tylko nie angażowali się osobiście w opiekę nad dziadkiem (co oczywiście jest uzasadnione odległością pomiędzy ich miejscami zamieszkania, a miejscem zamieszkania spadkodawcy), lecz również nie partycypowali w kosztach z tymże związanych, a nawet nie wykazywali zainteresowanie jego stanem zdrowia oraz istnieniem osoby, która sparuje pieczę nad K. M.. Cały ciężar związany z opieką spoczął natomiast na pozwanej, która regularnie odwiedzała K. M. – zarówno w domu, jak i w szpitalach, przyjeżdżała, gdy tylko gorzej się poczuł, w razie potrzeby wzywała pomoc lekarską, zapewniała mu ciepłe posiłki, sprzątała w jego mieszkaniu, a także spędzała z nim święta.
Powołane przepisy:

Sygn. akt IC 204/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 lutego 2015 r.

Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Daniel Czech

Protokolant: Julita Szoka

po rozpoznaniu dnia 26 stycznia 2015 r. w S.

sprawy z powództwa T. M. i E. P.

przeciwko E. J.

o zachowek

I.  oddala powództwa,

II.  zasądza od powoda T. M. na rzecz pozwanej E. J. kwotę 2471,30 zł (słownie dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i 30/100) tytułem zwrotu kosztów procesu,

III.  zasądza od powódki E. P. na rzecz pozwanej E. J. kwotę 2471,30 zł (słownie dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i 30/100) tytułem zwrotu kosztów procesu,

IV.  zaliczkę w wysokości 700,00 zł wpłaconą przez powodów zapisaną w Księdze zaliczek sądowych pod poz. 119/13 oraz zaliczkę w wysokości 108,49 zł wpłaconą przez pozwaną zapisaną w Księdze zaliczek sądowych pod poz. 149/13 zalicza, na poczet wydatków związanych z opinią biegłego,

V.  zwraca pozwanej E. J. zaliczkę w wysokości 191,51 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) wpłaconą z tytułu wydatków z opinią biegłego zapisaną w Księdze zaliczek sądowych pod poz. 149/13.

Sygn. akt II Ca 434/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Jolanta Fedorowicz Sędziowie: SO Renata Tabor

SO Bogdan Łaszkiewicz

Protokolant: sekr. sądowy Zofia Szczęsnowicz

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2015 r. w Białymstoku

na rozprawie

sprawy z powództwa T. M. i E. P.

przeciwko E. J.

o zachowek

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 9 lutego 2015 r. sygn. akt I C 204/13

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a) w punkcie I: zasądza od pozwanej E. J. na rzecz powodów T. M. i E. P. kwoty po 8.120,25 (osiem tysięcy sto dwadzieścia 25/100) złotych na rzecz każdego z nich, z 13% w stosunku rocznym odsetek ustawowych za okres od 10 czerwca 2013 roku do 22 grudnia 2014 roku i z 8% w stosunku rocznym za okres od 23 grudnia 2014 roku do 26 maja 2015 roku, z tym że kwoty te rozkłada na cztery raty: pierwsza w wysokości 2120,25 (dwa tysiące sto dwadzieścia 25/100) złotych płatna do 31 sierpnia 2015 roku, druga w wysokości 2000,00 (dwa tysiące) złotych płatna do 30 listopada 2015 roku, trzecia w wysokości 2000,00 (dwa tysiące) złotych płatna do 29 lutego 2016 roku i czwarta w wysokości 2000,00 (dwa tysiące) złotych płatna do 31maja 2016 roku, z 8% w stosunku rocznym odsetek ustawowych w razie zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat,

b)  w punkcie III: zasądza od pozwanej na rzecz każdego zpowodów kwoty po 1241,88 (tysiąc dwieście czterdzieści jeden88/100) złotych tytułem zwrotu części kosztów procesu,

c)  w punkcie V: nakazuje zwrócić ze Skarbu Państwa (SąduRejonowego w S.) na rzecz każdego z powodów kwoty po95,75 złotych tytułem niewykorzystanej zaliczki (pozycja 119/13księgi zaliczek sądowych);

II. zasądza od pozwanej na rzecz każdego z powodów kwoty po 1007 (tysiąc siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu za II instancję.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.