Wtorek 19 marca 2019 Wydanie nr 4040
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Lubinie z 2013-10-18
Data orzeczenia:
18 października 2013
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
27 listopada 2013
Sygnatura:
I C 1178/12
Sąd:
Sąd Rejonowy w Lubinie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Katarzyna Radzińska – Hetnar
Protokolant:
Renata Stachów
Hasła tematyczne:
Zadośćuczynienie
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt: I C 1178/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

L., dnia 17 października 2013 r.

Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Radzińska – Hetnar

Protokolant: Renata Stachów

po rozpoznaniu w dniu 17 października 2013 r. w Lubinie

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego M. J. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego - ojca P. J.

przeciwko (...) S.A. z/s w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z/s w W. na rzecz małoletniego powoda M. J. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego – ojca P. J. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 27 czerwca 2012r.,

II.  oddala dalej idące powództwo,

III.  zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 1.619,39 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 1178/12

UZASADNIENIE

Małoletni powód M. J. reprezentowany przez ojca P. J. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej, (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 30.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 27 czerwca 2012r tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdą na zasadzie art 446§ 4 kc. oraz zasądzenie na jego rzecz od strony pozwanej kosztów procesu, w tym kwoty 4.800,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że w dniu 28 sierpnia 2009r w L. przy ulicy (...) kierujący autobusem komunikacji miejskiej naruszył nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, czym spowodował zgon jego babci I. J.. Przedstawiciel ustawowy małoletniego powoda podkreślał jak silna więź łączyła powoda z babcią, która opiekowała się nim od urodzenia, wychowywała go towarzysząc każdego dnia. Opisywał emocje jakie towarzyszyły powodowi po śmierci babci i wpływ jakie miało na jego życie to zdarzenie. Wskazywał, że strona pozwana odmówiła powodowi wypłaty zadośćuczynienia, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego ustaliła jednocześnie przyczynienie zmarłej do powstania szkody w wysokości 50%. Powód nie kwestionując tych ustaleń stanął na stanowisku, że stosownym zadośćuczynieniem za śmierć babci będzie kwota 60.000 zł, a po uwzględnieniu 50% przyczynienia się babci do powstania szkody, sfomułował żądanie pozwu w wysokości 30.000 zł.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana, (...) S.A. z siedzibą w W. wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jej rzecz od powódki kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew strona pozwana przyznała, że bezspornym jest, iż w dniu 28 sierpnia 2009r miał miejsce wypadek w wyniku którego śmierć poniosła I. J.. Według strony pozwanej brak jest przesłanek ustawowych do wypłaty powodowi kwoty pieniężnej z tytułu zadośćuczynienia, albowiem powód ma oboje rodziców którzy sprawowali nad nim pieczę, a fakt, że miał dobre stosunki z babcią nie stanowi przesłanki wypłaty zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.p.c.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy:

W dniu 28 sierpnia 2009r w L. na ulicy (...) kierujący autobusem (...) miejskiej (...) naruszył nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w wyniku czego doszło do uderzenia wbiegającej na pasy I. J.. W wyniku doznanych obrażeń poszkodowana zmarła. I. J. przyczyniła się do powstania wypadku w 50%.

Okoliczność bezsporna.

Zmarła I. J. była babcią powoda M. J.. Była ona emerytką i opiekowała się małoletnim powodem od jego urodzenia. Odbierała go ze szkoły, spędzali razem popołudnia, babcia grała z chłopcem w piłkę. W chwili jej śmierci powód miał 8 lat, bardzo przeżył jej odejście, poruszenie tematu babci w jego obecności powodowało płacz. Powód szczególnie przeżywał brak babci w czasie swojej komunii św. Stan ten trwał kilka miesięcy. Aktualnie chłopiec pamięta babcię, robi się smutny gdy ją wspomina, ale nie reaguje już płaczem, pamięta babcie i wspólnie spędzony czas, modli się do babci.

Dowód: - przesłuchanie przedstawiciela ustawowego małoletniego powoda, k. 95.

Nagłe zerwanie łączących powoda z babcią więzi było dla niego bardzo bolesne, objawy stresu pourazowego utrzymywały się przez około rok od zdarzenia. W chwili obecnej występują nadal, ale w mniejszym nasileniu. Wspomnieniom o babci towarzyszą nadal smutek, tęsknota. Zaburzenia adaptacyjne po śmierci babci nie wymagały i nadal nie wymagają leczenia farmakologicznego i terapii psychologicznej, chłopiec ma wsparcie w rodzicach. Zaburzenia w funkcjonowaniu emocjonalnym powoda skutkowały długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu powoda w wysokości 2%. Wraz z upływem czasu objawy zespołu stresu pourazowego będą ulegały dalszemu wygaszaniu, rokowania na przyszłość są pozytywne.

Dowód: - opinia biegłego z zakresu psychologii, k. 75-59.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo było uzasadnione i zasługiwało na uwzględnienie w części.

W niniejszej sprawie bezspornym między stronami był fakt, że I. J. zginęła w wypadku komunikacyjnym, zaś strona pozwana ponosi odpowiedzialność za skutki jego następstw co potwierdziła w odpowiedzi na pozew. Sporna była kwestia czy i w jakiej wysokości należy się powodowi – wnukowi zmarłej zadośćuczynienia pieniężne za doznaną krzywdę. Podstawą prawną powództwa był art. 446 par.4 k.c., zgodnie z którym Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przyznanie zadośćuczynienia pieniężnego ma na celu zrekompensować krzywdę za naruszenie prawa do życia w rodzinie i ból spowodowany utratą najbliższej osoby (wyrok SA w Lublinie z dnia 7 lipca 2009 r., II AKa 44/09, LEX nr 523973). Naruszenie prawa do życia w rodzinie stanowi dalece większą dolegliwość psychiczną dla członka rodziny zmarłego niż w przypadku innych dóbr, a jej skutki rozciągają się na całe życie osób bliskich.

Zadośćuczynienie jest szczególną formą naprawienia niemajątkowej szkody na osobie (krzywdy) stanowiącej rodzaj rekompensaty pieniężnej za doznane przez osobę pokrzywdzoną czynem niedozwolonym cierpienia fizyczne lub psychiczne i powinno ułatwić przezwyciężenie przez nią ujemnych przeżyć psychicznych. Pomimo tego, że przepisy prawa nie określają szczegółowo kryteriów jakimi należy kierować się przy ustalaniu wysokości należnego świadczenia z tytułu zadośćuczynienia, to jednak w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego, jak i doktrynie prawa zostały wypracowane pomocne wskazówki pozwalające na dokonanie odpowiednich ustaleń. Biorąc pod uwagę niewymierny charakter szkody niemajątkowej, zadośćuczynienie stanowi swoiste wynagrodzenie osobie poszkodowanej przeżytych cierpień psychicznych i fizycznych, przy czym wysokość takiego świadczenia powinna stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość jednakże nie nadmierną w stosunku do rozmiaru doznanej krzywdy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2000 r., III CKN 582/98.).

Powód jest niewątpliwie osobą bliską w rozumieniu art. 446 § 4 k.c. wobec zmarłej I. J.. Jak wynikało z przesłuchania przedstawiciela ustawowego małoletniego powoda, chłopca wiązała z babcią więź emocjonalna. Spędzał z babcią dużo czasu, albowiem ta opiekowała się nim od urodzenia, była obecna w jego codziennym życiu, odbierała ze szkoły, spędzali wspólnie popołudnia. Śmierć babci była dla powoda wstrząsem, co potwierdziła biegła sądowa w swojej opinii. Stres pourazowy utrzymywał się u powoda przez kilka miesięcy po śmierci babci, jej wspomnienie powodowało płacz. Z biegiem jednak czasu emocje te ulegały wygaszaniu. Aktualnie powód wspomina babcię, pamięta wspólnie spędzony czas, ale nie reaguje już na te wspomnienia płaczem, powód nie wymagał i nie wymaga leczenia psychiatrycznego, rokowania na przyszłość są pozytywne. Nadto zauważyć trzeba, że śmierć babci - choć w niniejszej sprawie w tragicznych okolicznościach - jest naturalną koleją rzeczy. Naturalnym jest bowiem zjawiskiem, że najstarsze w rodzinie pokolenie odchodzi. Śmierci babci nie jest wbrew naturze, jak chociażby śmierci dziecka, nie boli też tak bardzo jak śmierć rodzica. Powód ma pełną rodzinę najbliższą, rodziców, którzy go wspierają, ma młodszą siostrę, przed nim całe życie i z biegiem czasu po babci pozostaną wspomnienia wspólnie spędzonego czasu, ale życie powoda w sposób naturalny będzie toczyło się już bez udziału babci.

Dlatego też Sąd uznał, iż kwota 20.000,00zł będzie kwotą adekwatną do krzywdy i cierpienia jakie doznał powód. Mając jednak na uwadze, że zmarła przyczyniła się do zdarzenia w 50% obniżył wysokość kwoty do 10.000,00zł. oddalając powództwo w pozostałym zakresie.

Rozstrzygnięcie o odsetkach ustawowych od zasądzonego świadczenia pieniężnego Sąd oparł o treść przepisów art. 481 § 1 i § 2 kc . Z akt sprawy wynikało , że strona pozwana w dniu 26.06.2012r. wydała decyzję odmowną w zakresie przyznania zadośćuczynienia, co zakończyło prowadzone przezeń postępowanie likwidacyjne.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu, zawarte w punkcie III wyroku, Sąd oparł o treść przepisu art. 100 kpc . Sąd dokonał stosunkowego rozdzielenia kosztów między stronami. Z kwoty 60.000 zł stanowiącej wartość przedmiotu sporu zasądzona została na rzecz powoda kwota 10.000 zł, stanowiąca 33% wartości przedmiotu sporu. Zgodnie z zasadą stosunkowego rozdzielenia kosztów strony powinny ponieść jego koszty w takim stopniu, w jakim przegrały sprawę, a zatem powód w 67%, a strona pozwana w 33%. Sąd zasądził więc od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 1.619,39 zł tytułem różnicy w kosztach które faktycznie poniosła, a które winna w myśl wspomnianej zasady ponieść.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.