Piątek 23 sierpnia 2019 Wydanie nr 4197
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2014-06-23
Data orzeczenia:
23 czerwca 2014
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
26 lipca 2014
Sygnatura:
I C 690/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Urszula Wiewióra
Protokolant:
Agnieszka Dymitroca
Hasła tematyczne:
Zadośćuczynienie
Podstawa prawna:
art. 445 kc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygnatura akt I C 690/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 czerwca 2014r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Urszula Wiewióra

Protokolant: Agnieszka Dymitroca

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2014r. w Jeleniej Górze

sprawy z powództwa G. C.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę i ustalenie

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda G. C. kwotę 180.766,48 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści osiem groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 18.06.2013r. do dnia zapłaty;

II.  umarza postępowanie w zakresie zasądzenia odsetek ustawowych za okres od dnia 07.03.2012r. do dnia 05.07.2012r.;

III.  dalej idące powództwo oddala;

IV.  wyrokowi w punkcie I w zakresie kwoty 766,48 zł nadaje rygor natychmiastowej wykonalności;

V.  ustala odpowiedzialność pozwanego (...) S.A.w W.za skutki zarażenia powoda gronkowcem złocistym podczas jego pobytu w (...) J.w okresie lipiec – grudzień 2011r., mogące wystąpić w przyszłości;

VI.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda G. C. kwotę 4.216 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania;

VII.  nakazuje ściągnąć z zasądzonego na rzecz powoda w punkcie I wyroku roszczenia kwotę 5.544 zł na rzecz Skarbu Państwa - kasa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

VIII.  nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa - kasa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze kwotę 4.536 zł, tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Sygn. akt I C 690/13

UZASADNIENIE

Powód G. C. pozwem z dnia 18.04.2013r. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. na jego rzecz kwoty 403.200,00zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę i odszkodowanie wraz z ustawowymi odestkami liczonymi od dnia wymagalności tj. od dnia 7 marca 2012r. do dnia zapłaty. Dodatkowo powód podniósł, iż wnosi o ustalenie, iż pozwany będzie ponosił w przyszłości odpowiedzialność za skutki zakażenia szpitalnego nie dające się w obecnej chwili określić i mogace powstać w przyszłości. Obciążenie pozwanej kosztami postępowania .Na kwotę 403 200 zł składa się 400 000 zł zadośćuczynienia za doznaną szkodę o raz3200zł odszkodowania (395,98zł zakup lekarstw ,370,50 zwrot kosztów badań i wizyt lekarskich

1404zł zakup odzieży szpitalnej 993,86 zł zwrot kosztów zakupu paliwa na dojazdy do placówek medycznych)

W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 24 lipca 2011r. w miejscowości P., powód został potrącony przez samochód osobowy. Na skutek zdarzenia doznał wielonarządowego urazu. Następnie poszkodowny powód został przyjęty do Szpitala (...)w J.na Oddział (...) (...) (...) J., gdzie przebywał od dnia 24.07.2011r. do dnia 08.12.2011r. U pozwanego zaraził się gronkowcem złocistym. . Powód zgłosił szkodę . Na mocy decyzji z dnia 5.07.2012r. pozwany przyjął odpowiedzialność za szkodę w następstwie zakażenia przyznając powodowi kwotę 20.000zł z umowy ubezpieczenia OC placówki medycznej tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz kwotę 802,80zł tytułem kosztów leczenia oraz dojazdów. Powód uznał , iż przyznana mu kwota zadośćuczynienia jest zaniżona i nie uwzględnia okoliczności powstałego schorzenia, stopnia rozstroju zdrowia spowodowanego zakażeniem, a tym samym nie rekompensuje doznanej krzywdy. Na skutek zakażenia gronkowcem złocistym zastawki sercowej stan zdrowia powoda uległ znacznemu pogorszeniu, przez co nie może wykonywać prac w gospodarstwie rolnym, które było jego głównym źródłem utrzymania przed wypadkiem. Przebyte operacje powodują u powoda liczne dolegliwości. Proces hospitalizacji doprowadził również do ograniczenia aktywności życiowej, rodzinnej i towarzyskiej powoda.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości, zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych, jak również przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność pozwanego.

Strona pozwana wskazała, iż przy ustaleniu wysokości należnego powodowi zadośćuczynienia brała pod uwagę obowiązujące w prawie polskim kryteria ustalania krzywdy, a więc rozmiar i rodzaj uszkodzeń ciała poszkodowanego, stopień cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego, intensywność i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych poszkodawnego, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała poszkodowaneg jak również wiek poszkodowanego. Pozwany podniósł, tym samym, iż kwota wypłacona powodowi jest adekwatna do doznanej przez poszkodowanego powoda krzywdy. Pozwany wskazał również, iż wypłacił powodowi kwotę 802,80 zł stanowiącą zwrot kosztów leczenia i zwrot kosztów przejazdów, a tym samym łączna wartość świadczenia jaka została przyznana i wypłacona powodowi stanowi kwotę 20.802, 80zł. Pozwany wystąpił również z propozycją zawarcia ugody sądowej, w której zobowiąże się zapłacić na rzecz powoda kwotę zadośćuczynienia w wysokości 15.000,00zł.

W trakcie postępowania pozwany uznał powództwo w zakresie kwoty 395,98 zł (zakup lekarstw) i 370,50(zwrot kosztów badań i wizyt lekarskich)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód w dniu 24 lipca 2011r. w miejscowości P.został potrącony, a następnie przejechany przez samochód osobowy. Poszkodownypowód w wyniku doznania wielonarządowego urazu został przyjęty do Szpitala (...)w J.na Oddział (...) (...) (...) J., gdzie przebywał od dnia 24.07.2011r. do dnia 08.12.2011r. Od czasu wypadku powód przeszedł dwie opracje miednicy oraz miał stany podgorączkowe do 40 stopni, w związku z czym został ponownie przyjęty do szpitala. Wówczas u powoda wykryto gronkwoca złocistego. W dniu 14 września 2011r. pacjenta przeniesiono na Oddział (...). W okresie od 04.01.2012r. do dnia 24.01.2012r. powód kontynował leczenie kardiologiczne na Oddziale (...) (...)w K..

(karta informacyjna leczenia szpitalnego k 54,-62, zeznania powoda k 137).

Powód w okresie sprzed zakażenia gronkowcem pracował w gospodarstwie rolnym, zaś dochody które otrzymywał w wyniku prac podejmowanych na roli i związanymi z prowadzeniem przedmiotowego gospodarstwa stanowiło jego główne źródło utrzymania. Czynności te wyznaczały zatem rytm życia powoda, zaś praca w gospodarstwie stanowiła centrum jego aktywności życiwej. W związku ze zdiagnozowaniem w/w choroby lekarze zalecili, aby powód nie podejmował pracy na roli ze względu na możliwość wystąpienia negatywnych powikłań zdrowotnych.

(zeznania powoda k137,)

Pismem z dnia 06.02.2012r. powód poinformował (...)Szpital (...)w J.o fakcie zakażenia gronkowcem złocistym powoda oraz zażądał wskazania ubezpieczyciela oraz numeru polisy OC (...) Szpitala w J..

( pismo z dnia 06.02.2012r., k.40)

W piśmie z dnia 20.02.2012r. (...)Szpital (...) w J.potwierdził fakt, odbywania leczenia szpitalnego przez powoda oraz poinformował, iż sprawa została skierowana do ubezpieczyciela celem likwidacji poniesionej szkody.

(pismo z dnia 20.02.2012r. k. 42)

Decyzją z dnia 27.07.2011r. (...) S.A. poinformował powoda, iż przyznaje mu kwotę 20.000zł z umowy ubezpieczenia OC placówki medycznej oraz kwotę 802,80 zł tytułem kosztów leczenia oraz dojazdów.

(pismo z dnia 27.07.2012r.)

Pismem z dnia 31.08.2012r. powód odwołał się od decyzji (...) S.A. wskazując, iż nie nie zgadza się on z decyzją wydaną w przedmiotowej sprawie, albowiem kwota 20.000zł stanowi jedynie symboliczną kwotę nie posiadającą charakteru kompensacyjnego. Powód wniósł jednocześnie o ponowną weryfikację stanowiska przez pozwanego.

(odwołanie z dnia 31.08.2012r k49-51).)

W odpowiedzi na powyżesze pismo pozwany wskazał, iż powód nie podniósł żadnych okoliczności, które mogłyby wnieść do sprawy istotne fakty i które mogłyby wpłynąć na zmianę stanowiska pozwanego. Pozwany tym samym przyznał, iż podtrzymuje propozycje ugodowego zakończenia sprawy w kwocie 35.000zł, w związku z wypłatą kwoty 20.000zł, do dopłaty pozwany zaproponował kwotę 15.000zł

(odpowiedź-k52)

W wyniku diagnostyki kardiologicznej stwierdzono, że bakteria skolonizowała zastawkę aortalną, powodując infekcyjne zapalenie wsierdzia. Wdrożono leczenie antybiotykiem, a następnie w związku z cechami uszkodzenia zastawki w postaci jej niedomykalności skierowano powoda na operację kardiochirurgiczną. Zabieg wykonany w Klinice (...). (...) Szpitala (...)we W.w dniu 22.11.2011r. polegał na wymianie zastawki aortalnej na zastawkę mechaniczną typu (...) (...) oraz na resekcji tętniaka aorty wstępującej i implantacji w to miejsce protezy prostej aorty wstępującej nadwieńcowo.

U powoda wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu w postaci uszkodzenia zastawki aortalnej z powodu jej kolonizacji przez bakterię z gatunku gronkowca złocistego w przebiegu zakażenia wewnątrzszpitalnego. Zastawka miała wadę wrodzoną w postaci dwupłatkowości (prawidłowej budowy zastawka aortalna ma trzy płatki). Zostało to stwierdzone w echokardiografii przezprzełykowej z dnia 28.10.2011 r. wykonanej na Oddziale (...) w J.oraz echokardiografii z dnia 21.11.2011 r. wykonanej Klinice (...)przed operacją. Wrodzona wada zastawki aortalnej w postaci dwupłatkowości jest czynnikiem sprzyjającym kolonizacji bakteryjnej i powstaniu infekcyjnego zapalenia wsierdzia (czytaj zastawki). W obu cytowanych wyżej badaniach echokardiograficznych stwierdzono ponadto tętniaka aorty wstępującej. Pozwala to przypuszczać, ze dwupłatowa zastawka aortalna jeszcze przed wystąpieniem infekcji była niedomykana, a szkody powstałe w wyniku infekcji (kolonizacja bakteryjna) spowodowały nasilenie istniejącej już uprzednio niedomykalności zastawki. Tętniak aorty wstępującej w takim przypadku powstaje w sposób przewlekły (zazwyczaj latami) wskutek zwiększonego naporu prądu krwi spowodowanego zwiększeniem wyrzuty krwi z lewej komory przez niedomykalną zastawkę aortalną (objętość krwi w lewej komorze ulega powiększeniu o porcje krwi cofającej się przez zastawkę w okresie rozkurczu). Istnienie szkody i uszczerbku na zdrowiu powoda w wyniku infekcyjnego zapalenia wsierdzia jest niepodważalne.

Uszczerbek polega na:

- fakcie posiadania przez powoda mechanicznej zastawki aortalnej, która wymaga stosowania ciągłej farmakologicznej terapii przeciwkrzepliwej do końca życia,

- fakcie posiadania protezy prostej aorty wstępującej, który to fakt nakazuje unikanie krótkotrwałych i natężonych wysiłków fizycznych zwiększających nagle ciśnienie krwi i mogących spowodować rozwarstwienie miejsc wszycia protezy,

- fakcie połączenia ( przeciętego w wyniku operacji) mostka przez pętlę drutu metalowego, co również powoduje konieczność unikania dźwigania ciężkich przedmiotów.

Powyższe fakty są trwałe i nieodwracalne.

Cierpienia fizyczne doznane przez powoda związane były z cechami klinicznymi infekcji (zapalenia wsierdzia) oraz bólem fizycznym i ograniczeniem ruchomości po zabiegu kardiochirurgicznym. Można sądzić, że trwały one do zakończenia rehabilitacji, czyli do około lutego 2012r.

Cierpienia psychiczne związane były z lękiem przed śmiercią, który towarzyszy ciężkim stanom kardiologicznym oraz ze stresem przed operacją kardiochirurgiczną. W pewnym stopniu nadal istnieje zapewne cierpienie psychiczne związane z faktem bycia niepełnosprawnym oraz z koniecznością regularnej kontroli kardiologicznej oraz terapii przeciwskrzepowej i profilaktyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia, którego to ryzyko z uwagi na zastawkę mechaniczną jest istotnie podwyższone.

Uszczerbek na zdrowiu doznany przez powoda ma wpływ na jego dalsze funkcjonowanie, . Nie ma możliwości całkowitego powrotu do pełni zdrowia. Nie ma przesłanek, by twierdzić, że w wyniku zakażenia gronkowcem złocistym pojawiły się u powoda inne schorzenia poza wyżej wymienionymi .Uszczerbek na zdrowiu wynosi 30%.

(opinia biegłego k154)

Sprawność fizyczna i psychologiczna powoda od czasu zakażenia gronkowcem złocistym uległa pogorszeniu. U powoda wykryto cechy przedłużonej reakacji depresyjnej oraz trudności w zaadaptowaniu się do nowej sytuacji życiowej spowodowanej utratą pełnej sprawności fizycznej w wyniku zarażenia gronkowcem złocistym. Choroba spowodowała u powoda zmianę funkcjonowania fizycznego i psychicznego: ograniczyła się jego aktywność, możliwość wykonywania dotychczasowej pracy, dodatkowo choroba spowodowała pojawienie się obaw o życie i zdrowie, jak również o przyszłość własną i rodziny. U powoda zdiagnozowano również zaburzenia w funkcjonwaniu emocjonalnym. W związku z powyższym powód na skutek zakażenia utracił radość życia, jak również został wyłączony z normalnego funkcjonowania w życiu codziennym. poszkodowany powód nie może wykonywać czynności oraz prac jakie wykonywał przed zakażeniem, a zwłaszcza jakie związane były z wykonywaniem prac w gospodarstwie rolnym, z którego dochody stanowiły główne źródło utrzymania powoda oraz członków jego rodziny.

(opinia z dnia 17.04.2014r.k-191-193)

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Powód G. C., po ostatecznym sprecyzowaniu żądania, domagał się od pozwanego (...) S.A.w W.kwoty 400.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 3.200 zł odszkodowania, a także ustalenia, że pozwany będzie ponosił w przyszłości odpowiedzialność za skutki zdarzenia nie dające się w obecnej chwili określić i mogące powstać w przyszłości. Podstawą opisanych żądań było zakażenie powoda gronkowcem złocistym w trakcie leczenia na Oddziale (...) (...)Szpitala (...) w J.około lipca-sierpnia 2011r., który był ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej u pozwanego.

Pozwany (...) S.A. w W. co do zasady nie kwestionował swojej odpowiedzialności gwarancyjnej, natomiast podnosił, że dotychczas wypłacone przez niego zadośćuczynienie w kwocie 20.000 zł kompensowało doznaną przez powoda krzywdę. W zakresie odszkodowania pozwany uznał powództwo w zakresie kwot 395,98 zł (zakup lekarstw) oraz 370,50 zł (zwrot kosztów badań i wizyt lekarskich), zaś żądanie zwrotu dalej idących kwot uznał za pozbawione podstaw.

Bezsporny był w sprawie fakt odpowiedzialności deliktowej (...) J.na zasadzie art. 430 k.c. w zw. z art. 415 k.c. jak i pozwanego (...) S.A.w W.na podstawie art. 822 k.c. (odpowiedzialność gwarancyjna wynikająca z zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej).

Sąd uznał żądanie zadośćuczynienia za zasadne, choć w kwocie niższej od tej, której domagał się powód.

Zgodnie z art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, natomiast wedle art. 445 § 1 k.c. w wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Ustawodawca przy stylizacji art. 445 § l k.c. posłużył się zwrotem „odpowiednia suma", sam przepis nie zawiera jednak konkretnych czynników, które należałoby mieć na względzie przy ustalaniu wielkości zadośćuczynienia. Stąd też doniosłą rolę w sprawach o zadośćuczynienie odgrywają kryteria wypracowane przez praktykę orzeczniczą sądów. Przy ustalaniu wysokości należnego zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę zwłaszcza stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenie) oraz konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i społecznym. Zatem, przy określaniu wysokości zadośćuczynienia należy mieć na uwadze, że jego celem jest wyłącznie złagodzenie doznanej przez poszkodowanego krzywdy. Zadośćuczynienie z art. 445 k.c. ma charakter kompensacyjny i tym samym jego wysokość musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość. Jednocześnie jednak wysokość ta nie może być nadmierna w stosunku do doznanej krzywdy i powinna być utrzymana w rozsądnych granicach (patrz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9.11.2007r. V CSK 245/07).

W ocenie Sądu, biorąc pod uwagę wskazane wyżej czynniki i kryteria, odpowiednią sumą zadośćuczynienia za doznaną przez powoda krzywdę będzie dalsza kwota 180.000 zł, poza wypłaconymi dotychczas 20.000 zł, łącznie 200.000 zł.

Bezspornie powód w trakcie leczenia w Szpitalu (...) w J.obrażeń doznanych wskutek potrącenia przez samochód, między innymi operacji zespolenia miednicy w dniu 29.07.2011r., został zarażony gronkowcem złocistym, co skutkowało poważnym i trwałym rozstrojem zdrowia. Zakażenie wykryto w sierpniu 2011r., zaś w trakcie kolejnych badań stwierdzono, że bakteria skolonizowała zastawkę aortalną, powodując infekcyjne zapalenie wsierdzia. Skutkowało to leczeniem antybiotykiem, a ostatecznie konieczne było wykonanie w dniu 22.11.2011r. operacji polegającej na wymianie zastawki aortalnej na zastawkę mechaniczną. Dalsze leczenie i rehabilitacja trwały do lutego 2012r. W okresie leczenia powód doznał poważnych cierpień fizycznych związanych z cechami klinicznymi infekcji – zapalenia wsierdzia, ograniczeniem ruchomości, bólem pooperacyjnym oraz w trakcie rehabilitacji. Uznać należało, że cierpienia fizyczne trwały przynajmniej do lutego 2012r., czyli zakończenia rehabilitacji. Cierpieniom fizycznym towarzyszyły psychiczne w postaci obawy o przyszłość, lęku przed śmiercią, typowego w przypadku poważnych operacji kardiochirurgicznych.

Zaznaczenia wymaga, że powód doznał trwałego i nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu w postaci posiadania mechanicznej zastawki aortalnej, która wymaga stosowania ciągłej farmakologicznej terapii przeciwkrzepliwej do końca życia, a także posiadania protezy prostej aorty wstępującej, co pociąga za sobą konieczność unikania krótkotrwałych i natężonych wysiłków fizycznych. Z kolei połączenia mostka przez pętle drutu metalowego powoduje konieczność unikania dźwigania ciężkich przedmiotów.

Ponadto w wyniku zakażenia gronkowcem złocistym i wynikających z tego faktu negatywnych skutków dla zdrowia powoda obniżeniu uległa jego sprawność psychiczna. Występują u niego cechy przedłużonej reakcji depresyjnej oraz trudności w zaadoptowaniu się do nowej sytuacji życiowej spowodowanej utratą pełnej sprawności fizycznej, ograniczeniu aktywności, możliwości wykonywania dotychczasowej pracy. Długotrwały proces leczenia, trwałe skutki dla zdrowia spowodowane zakażeniem gronkowcem, spowodowały pojawienie się obawy o życie i zdrowie, jak i przyszłość własną i rodziny. Do chwili obecnej występują u powoda zaburzenia w funkcjonowaniu emocjonalnym, to jest wzmożona reaktywność na bodźce zewnętrzne, drażliwość, labilność emocjonalna, przygnębienie, apatia, poczucie bezwartościowości.

Wszak w dacie zdarzenia powód był mężczyzną w sile wieku, miał 40 lat, z powodzeniem prowadził gospodarstwo rolne o pow. 40 ha, posiadał około 70 sztuk bydła. Praca na roli dawała utrzymanie powodowi i jego rodzinie, w tym trojgu dzieci. Obecnie nie jest w stanie, z uwagi na stan zdrowia, rozwijać działalności rolniczej, a nawet prowadzić jej na dawnym poziomie. Do końca życia będzie musiał unikać wysiłku fizycznego, stresu. Skutkowało to zmniejszeniem aktywności zawodowej, jak i ogólnej satysfakcji z życia. Zatem, wywołany niewłaściwym postępowaniem personelu medycznego szpitala w J. rozstrój zdrowia spowodował nie tylko cierpienia fizyczne i psychiczne, trwały uszczerbek na zdrowiu, ale i poważne konsekwencje w życiu osobistym i zawodowym powoda.

Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał, że dopiero łączna kwota 200.000 zł zrekompensuje powodowi krzywdę i doznane cierpienia. Tym samym, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda dalszą kwotę 180.000 zł zadośćuczynienia. Łącznie przyznana powodowi kwota zadośćuczynienia będzie sumą odpowiednią do stopnia doznanych przez niego w związku z zakażeniem gronkowcem złocistym cierpień fizycznych i psychicznych oraz ułatwi mu przezwyciężenie ujemnych przeżyć związanych ze zdarzeniem i przystosowanie się do zmienionej sytuacji życiowej.

Dalej idące żądanie w przedmiocie zadośćuczynienia, jako nadmiernie wygórowane, podlegało oddaleniu.

Na zasadzie art. 444 § 1 k.c. Sąd uwzględnił częściowo żądanie powoda w zakresie odszkodowania. Przyjmuje się, że obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki, w szczególności będą to koszty leczenia, w tym wydatki związane z postawieniem diagnozy, terapią i rehabilitacją poszkodowanego, a także koszty transportu, odwiedzin osób bliskich, szczególnego odżywiania i pielęgnacji w okresie rekonwalescencji itp. Zaznaczenia wymaga, że to na powodzie ciążył obowiązek wykazania, że poniósł on konkretne wydatki związane z leczeniem (art. 6 k.c. i 232 k.p.c.).

Mając na uwadze powyższe, Sąd zasądził tytułem odszkodowania łącznie kwotę 766,48 zł, to jest uznane przez pozwanego wydatki związane z zakupem lekarstw oraz kosztem badań i wizyt lekarskich.

W pozostałym zakresie żądanie zostało oddalone jako pozbawione podstaw. Samo oświadczenie powoda, że wydał na zakup odzieży w związku z leczeniem szpitalnym kwotę 1.404 zł, nie potwierdza faktycznego wydatkowania tychże kwot, tym bardziej, że w świetle zasad doświadczenia życiowego uznać je należało za dalece zawyżone. Odnośnie żądania kwoty 993,86 zł tytułem zwrotu zakupionego paliwa na przejazdy do placówek medycznych i przedstawionych faktur na zakup paliwa stwierdzić należało, że powód nie wykazał, aby rzeczywiście dotyczyły one przejazdów do placówek medycznych. W szczególności nie był w stanie sprecyzować w toku procesu ile było takich przejazdów, do jakich miast. Niewystarczające w tym zakresie było jedynie powołanie się na koszty przejazdów, jako zbyt ogólnikowe, tym bardziej, że faktury dotyczyły znacznych kwot (nie sposób uznać, aby jeden przejazd wymagał zakupienia 46 litrów paliwa za cenę ponad 230 zł).

Mając na uwadze powyższe, Sąd oddalił powództwo w zakresie kwoty 2.397,86 zł odszkodowania, jako nie udowodnione.

Reasumując, łącznie tytułem zadośćuczynienia (art. 445 k.c.) oraz odszkodowania (art. 444 § 1 k.c.) Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 180.766,48 zł.

Pozwany uznał powództwo w zakresie kwoty 766,48 zł, a zatem Sąd na podstawie art. 333 § 1 pkt 2 k.p.c. nadał wyrokowi w punkcie I, w zakresie uznanej kwoty, rygor natychmiastowej wykonalności.

O odsetkach orzeczono na podstawie art. 455 k.c. w zw. z art. 481 k.c. Początkowo powód wnosił o zasądzenie odsetek od dnia 07.03.2012r., a ostatecznie sprecyzował swoje żądanie w tym zakresie na rozprawie 09.06.2014r. i wniósł o odsetki od dnia 06.07.2012r., to jest od dnia przyznania przez pozwanego zadośćuczynienia w postępowaniu likwidacyjnym.

Sąd nie kwestionuje możliwości zsądzenia odsetek od daty sprzed wyrokowania, niemniej w takim wypadku w fazie przesądowej powód winien wystąpić do pozwanego z żądaniem zapłaty skonkretyzowanych kwot tak w zakresie zadośćuczynienia jak i odszkodowania (podobnie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2012 r. I ACa 1280/12, lex 1312128). Powód uczynił to dopiero w pozwie, a zatem Sąd zasądził odsetki od dnia 18.06.2013r., to jest po upływie 14 dni od doręczenia pozwanemu odpisu pozwu.

Zatem, wobec stanowiska powoda, umorzono żądanie w zakresie zasądzenia odsetek ustawowych od dnia 07.03.2012r. do dnia 05.07.2012r., a żądanie zasądzenia odsetek za okres 06.07.2012r. – 17.06.2013r. podlegało oddaleniu (punkt III wyroku).

Sąd na zasadzie art. 189 k.p.c., w oparciu o ustalenia opinii biegłych ustalił odpowiedzialność strony pozwanej wobec powoda, za skutki zakażenia gronkowcem złocistym, mogące się ujawnić w przyszłości.

Oddaleniu jako nieprzydatny podlegał wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu chorób zakaźnych. Wszak kwestia zakażenia powoda gronkowcem złocistym oraz związana z tym odpowiedzialność deliktowa szpitala w J. była okolicznością bezsporną, zaś kwestie dotyczące skutków zakażenia na stan zdrowia powoda (fizyczny i psychiczny), rozmiar uszczerbku na zdrowiu itp., wyjaśnione zostały dostatecznie przez biegłego z zakresu chorób wewnętrznych – specjalistę kardiologa oraz biegło psychologa. Powoływanie kolejnych biegłych było wobec tego bezzasadne.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c., stosunkowo je rozdzielając.

Powód wnosił o zasądzenie kwoty 403.200 zł, zasądzono na jego rzecz łącznie kwotę 180.766,48 zł. Zatem wygrał sprawę w 45 %, a przegrał w 55 %. Powód poniósł koszty: 10.080 zł połowę opłaty od pozwu, 870,87 zł zaliczek na biegłych, 7.200 zł zastępstwa procesowego, 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, łącznie 18.167,87 zł. Pozwany poniósł koszty zastępstwa procesowego w wysokości 7.200 zł. Wobec tego, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda 4.216 zł (18.167,87 zł x 45 % - 7.200 zł x 55 % = 4.216 zł).

Na zasadzie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze) kwotę 4.536 zł, zaś od powoda – z zasądzonego na jego rzecz roszczenia – kwotę 5.544 zł, tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych – nieuiszczonej części opłaty od pozwu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.