Poniedziałek 16 lipca 2018 Wydanie nr 3794
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2015-04-14
Data orzeczenia:
14 kwietnia 2015
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
14 kwietnia 2015
Sygnatura:
II Ca 181/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Aleksandra Żurawska
Sędziowie:
Piotr Rajczakowski
Alicja Chrzan
Protokolant:
      Alicja Marciniak
Hasła tematyczne:
Zadośćuczynienie
Podstawa prawna:
art. 817 kc.; art. 444 kc.; art. 445§2 kc.; art. 822 kc.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt II Ca 181/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Aleksandra Żurawska

Sędziowie       SO Piotr Rajczakowski

SO Alicja Chrzan

Protokolant       Alicja Marciniak

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 r. w Świdnicy

na rozprawie      

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko (...) SA z siedzibą w S.

o zapłatę 57.560zł

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku

z dnia 30 grudnia 2014 r. sygn. akt I C 1697/13

I zmienia zaskarżony wyrok w pkt I w ten sposób, że zasądzoną od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 49.480zł obniża do 48.934 (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery)zł z ustawowymi odsetkami od dnia 21 lutego 2014r.;

II oddala dalej idącą apelację;

III zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki 1.200zł kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt II Ca 181/15 ( transkrypcja wygłoszonego uzasadnienia)

Początek tekstu

[Przewodnicząca 00:00:03.786]

Ogłoszenie wyroku. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy w Świdnicy po rozpoznaniu w dniu dzisiejszym na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. o zapłatę 57.560 złotych na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014 roku sygnatura akt I C 1697/13 w punkcie 1. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1. w ten sposób, że zasądzoną od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 49.480 złotych obniża do 48.934 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 21 lutego 2014 roku, w punkcie 2. oddala dalej idącą apelację, w punkcie 3. zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki 1.200 złotych kosztów postępowania apelacyjnego. Proszę usiąść, będzie wygłoszone uzasadnienie do sprawy II Ca 181/15. Apelacja jest uzasadniona jedynie w niewielkiej części. Sąd Okręgowy rozpoznając sprawę wziął pod uwagę ustalenia faktyczne dokonane przez Sąd Rejonowy, gdyż znajdują one oparcie w zebranym materiale dowodowym i w zasadzie no nie zostały one zakwestionowane przez żadną ze stron. W ocenie Sądu Odwoławczego na akceptację zasługuje również większość wywodów prawnych poczynionych przez Sąd I instancji, są one bowiem wszechstronne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Przechodząc do wniesionej apelacji należy stwierdzić, że jest ona zasadna jedynie, co do kwoty 546 złotych oraz odnośnie daty zasądzenia odsetek za opóźnienie. Jak wynika bowiem z akt ubezpieczeniowych, w lipcu 2012 roku wypłacono powódce z tytułu zwrotu kosztów opieki kwotę 546 złotych. Oznacza to więc, że należna jej z tego tytułu kwota 4.480 złotych przyznana przez Sąd Rejonowy powinna być odpowiednio pomniejszona. Rację ma również skarżący, gdy zarzuca, że zasądzenie odsetek w niniejszej sprawie, tak jak to uczynił Sąd Rejonowy, było niezasadne. Z dokumentacji zgromadzonej w aktach wynika bowiem, że już po upływie 30-dniowego terminu wynikającego z artykułu 817 Kodeksu cywilnego powódka była hospitalizowana i poddawana kolejnym zabiegom operacyjnym, przechodziła również rehabilitację i była zwolniona od pracy. W takich więc okolicznościach, skoro rzeczywiście rozmiar doznanej krzywdy nie mógł być znany po upływie tego terminu ustawowego, wynikającego z Kodeksu cywilnego, zasadnym było zasądzenie odsetek od dnia doręczenia stronie pozwanej odpisu pozwu, co oczywiście skutkowało koniecznością zmiany zaskarżonego wyroku na podstawie artykułu 386 paragraf 1 k.p.c. Dalej idąca apelacja nie jest jednak trafna. Jej główny zarzut sprowadzał się do zakwestionowania wysokości przyznanego powódce zadośćuczynienia, które w ocenie skarżącego jest zbyt wygórowane. Z takim stanowiskiem nie sposób jednak się zgodzić, mając na uwadze to, że słusznie Sąd Rejonowy uznał, iż stopień krzywdy, jakiej doznała powódka na skutek wypadku jest wysoki. Nie można tu bowiem brać pod uwagę mechanicznie, jak to zdaje się czynić w apelacji strona pozwana, jedynie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznała pokrzywdzona. Trzeba również mieć na uwadze to, że obok trwałego uszczerbku na zdrowie, na zdrowiu określonego łącznie na 14 procent, powódka doznała również długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w postaci zaburzeń adaptacyjnych, depresyjno-lękowych w wysokości(...) procent. Ponadto określając łączną sumę zadośćuczynienia na poziomie 60.000 złotych Sąd Rejonowy miał na uwadze rozliczne obrażenia ciała, jakich doznała powódka, ich długotrwałość, dokuczliwość oraz to, iż łączyły się one z cierpieniem wywołanym koniecznością przebycia przez pokrzywdzoną kilku zabiegów operacyjnych oraz to, że rokowania, co do stanu jej zdrowia nie we wszystkich częściach tutaj są pomyślne. Wszystkie te okoliczności świadczą o tym, iż zadośćuczynienia w łącznej kwocie 60.000 złotych nie można uznać za rażąco wygórowane, a tylko w takim wypadku przyznana przez Sąd I instancji suma mogłaby być skorygowana przez Sąd Odwoławczy. Za nietrafny należało również uznać zarzut dotyczący kwoty przyznanej powódce tytułem kosztów opieki. Po pierwsze rozmiar tejże opieki i długość jej trwania wynikały nie tylko z zeznań świadków, ale przede wszystkim zostały one ustalone w opinii biegłego lekarza ortopedy i traumatologa na karcie 157, co skarżący w swych wywodach zupełnie pomija. Jeżeli zaś chodzi o wysokość stawki przyjętej przez Sąd Rejonowy, to w tej mierze miał on oczywiście prawo oprzeć się na zeznaniach powódki, skoro w żaden skuteczny sposób zeznania te nie zostały zakwestionowane przez stronę przeciwną. Reasumując, z tych wszystkich względów Sąd uznał, że dalej idąca apelacja jako bezzasadna podlegała oddaleniu na podstawie artykułu 385 k.p.c. Orzeczenie o zwrocie kosztów postępowania apelacyjnego wydano w oparciu o przepis artykułu 100 k.p.c. w związku z artykułem 391 paragraf 1, przyjmując że powódka no prawie w całości wygrała postępowanie apelacyjne, tak więc należy jej się zwrot kosztów tegoż postępowania w całości. (...)

(...)

[Przewodnicząca 00:05:49.799]

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.