Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2013-10-14
Data orzeczenia:
14 października 2013
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
14 października 2013
Sygnatura:
II Ca 599/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Jarosław Gołębiowski
Sędziowie:
Stanisław Łęgosz
Lucyna Szafrańska
Protokolant:
Paulina Neyman
Hasła tematyczne:
Zadośćuczynienie
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

Sygn. akt II Ca 599/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 października 2013 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący

SSO Jarosław Gołębiowski (spr.)

Sędziowie

SSO Stanisław Łęgosz

SSR del. Lucyna Szafrańska

Protokolant

Paulina Neyman

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie sprawy z powództwa K. M.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę z umowy ubezpieczenia

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

z dnia 15 lipca 2013 roku, sygn. akt I C 1708/12

oddala apelację i zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda K. M. kwotę 1.200,00 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu za instancję odwoławczą.

Sygn. akt II Ca 599/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. po rozpoznaniu sprawy z powództwa K. M.przeciwko (...) Zakładowi (...), Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.o zapłatę z umowy ubezpieczenia

1.  zasądził od pozwanego (...) Zakładu (...), Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.na rzecz powoda K. M.kwotę 25 000 złotych z ustawowymi odsetkami:

a.  w zakresie kwoty 5 000 (pięć tysięcy) złotych od dnia 16 lipca 2011 r. do dnia zapłaty

b.  w zakresie kwoty 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych od dnia 22 kwietnia 2013 r. dodnia zapłaty,

2.  oddaił powództwo w pozostałym zakresie,

3.  zasądził od pozwanego (...) Zakładu (...), Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.na rzecz powoda K. M.kwotę 1 070 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu,

4.  nakazał pobrać od pozwanego (...) Zakładu (...), Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.na rzecz Skarbu Państwa - Kasy Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. kwotę 1 150 złotych tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej od pozwu, od rozszerzonej części powództwa.

Podstawę powyższego rozstrzygnięcia stanowiły przytoczone poniżej ustalenia i zarazem rozważania Sądu Rejonowego:

W dniu 11 stycznia 2011 r. powód K. M. uległ wypadkowi. Do zdarzenia doszło w Ł., na ulicy (...) w pobliżu ulic (...). Powód idąc ulicą poślizgnął się na śliskim i oblodzonym chodniku.

W chwili zdarzenia powód D. S. posiadał zawartą z pozwanym towarzystwem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Umowa została zawarta w dniu 19 listopada 2010 r. na okres od dnia 20 listopada 2010 r. do dnia 19 listopada 2011 r. Suma ubezpieczenia została ustalona na kwotę 500 000 złotych, zaś składka na kwotę 7 503,20 złote, płatną w dwóch ratach (do dnia 30 listopada 2010 r. kwota 3 752 złote, zaś do dnia 19 maja 2011 r. kwota 3 751 złotych).

Stosownie do ogólnych warunków ubezpieczenia za każdy 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu, powodowi przysługiwało świadczenie w wysokości 1 % sumy ubezpieczenia tj. kwota 5 000 złotych.

Pozwane towarzystwo ubezpieczeń po zgłoszeniu powstałej szkody i po przeprowadzeniu stosownego postępowania likwidacyjnego, wypłaciło powodowi K. M. kwotę 35 000 złotych, przyjmując w toku postępowania likwidacyjnego 7 % uszczerbek na zdrowiu powoda.

Powód K. M. w wyniku zdarzenia z dnia 11 stycznia 2011 r. doznał urazu skrętnego kolana prawego z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego, łąkotki bocznej i łąkotki przyśrodkowej. Oznacza to wystąpienie dużej niestabilności rotacyjnej.

Po zabiegu rekonstrukcji uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego doszło do zmniejszenia niestabilności, która jest obecnie na poziomie I stopnia. W przyszłości, w związku z usunięciem obu łąkotek niestabilność będzie większa z linowego zmęczenia przeszczepu więzadła ACL i rozwoju chondropatii pourazowej.

Stwierdzone u powoda obrażenia mają charakter trwały, a procentowy uszczerbek na zdrowiu powoda wynosi 12 % (§ 156c tabeli pozwanego towarzystwa ubezpieczeń).

Punkt 156 c tabeli uszczerbku na zdrowiu strony pozwanej służy do oceny średniej niestabilności rotacyjnej.

Przed zdarzeniem powód K. M. nie leczył się szpitalnie na prawe kolano, był osobą zdrową. W przeszłości, w szkole średniej, około 35 lat temu powód uprawiał różnego rodzaju dyscypliny sportowe, powodujące różnego rodzaju urazy.

Agent ubezpieczeniowy był dla powoda osobą zupełnie obcą, poleconą przez znajomą. Przed podpisaniem umowy powód odpowiedział na wszystkie pytania zadane przez agenta, zgodnie z prawda i rzeczywistym stanem rzeczy, w tym także na pytania dotyczące stanu zdrowia. Przed zawarciem umowy agent konsultował się z pracownikami pozwanego towarzystwa w siedzibie firmy, z uwagi na kwotę na którą powód zamierzał się ubezpieczyć oraz okoliczność, że powód tuż przed zawarciem umowy wrócił do Polski i nigdzie nic pracował.

Powyższy stan faktyczny, Sąd ustalił w oparciu o całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, opierając się przede wszystkim na opiniach biegłego sądowego E. R. (które ostatnie po wydaniu dwóch uzupełniających opinii pisemnych przez biegłego nie były przez żadną ze stron toczącego się procesu kwestionowane) oraz na zeznaniach złożonych przez powoda K. M.. Ponieważ obie strony procesu były reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników Sąd nie znalazł podstaw do prowadzenia jakiegokolwiek postępowania dowodowego z urzędu.

Sąd wskazuje, iż oddalił wniosek strony pozwanej o zawieszenie postępowania w sprawie do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Piotrkowie Tryb., albowiem jak zasadnie podniósł pełnomocnik strony powodowej postępowanie przygotowawcze prowadzone jest w sprawie, powód K. M. nie był w sprawie przesłuchiwany, nie postawiono mu żadnych zarzutów związanych z zawartą umową ubezpieczeniową. Śledztwo prowadzone jest w związku z ewentualnym przyjęciem korzyści majątkowej przez agenta ubezpieczeniowego, a aktualnie jest ono zawieszone, od grudnia 2012 r. z uwagi na konieczność wydania opinii w sprawie przez biegłych i brak jest aktualnie gwarancji, że termin do wydania opinii, zakreślony do września 2013 r. zostanie dotrzymany (pismo Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Tryb. k.l53).

Sąd Rejonowy zważył, iż w przedmiotowej sprawie bezsporne są okoliczności związane z powstaniem szkody u powoda K. M. (nie zostały one w toku procesu zakwestionowane przez stronę pozwaną), jak również odpowiedzialność strony pozwanej z tego tytułu.

Strona pozwana po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego uznała zasadę swej odpowiedzialności i wypłaciła powodowi kwotę 35 000 złotych, przyjmując 7 % uszczerbek na zdrowiu powoda.

Z uwagi na treść żądania pozwu Sąd dopuścił na wniosek strony powodowej dowód z opinii biegłego sądowego - lekarza chirurga ortopedy, celem ustalenia uszczerbku na zdrowiu powoda. Po zapoznaniu się z całością dostępnej dokumentacji lekarskiej, dotyczącej leczenia powoda K. M.oraz jego zbadaniu (czego nie zrobiła strona pozwana w toku swojego postępowania) wydał on opinię pisemną, której zdaniem Sądu nie ma podstaw kwestionować. Biegły w wydanej przez siebie opinii wskazał w oparciu o jakie przesłanki ustalił wielkość uszczerbku na zdrowiu powoda, zakres i czas trwania cierpień powoda w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu oraz ich nasilenie i długotrwałość. Z opinii biegłego sądowego jednoznacznie wynika, że u powoda doszło do urazu skrętnego kolana prawego z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego, łąkotki bocznej i łąkotki przyśrodkowej, co oznacza równocześnie wystąpienie dużej niestabilności rotacyjnej. Po zabiegu rekonstrukcji uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego doszło do zmniejszenia niestabilności, która jest obecnie na poziomie I stopnia. W przyszłości, w związku z usunięciem obu łąkotek niestabilność będzie większa z linowego zmęczenia przeszczepu więzadła ACL i rozwoju chondropatii pourazowej. Stwierdzone u powoda obrażenia mają charakter trwały, a procentowy uszczerbek na zdrowiu K. M.wynosi 12 % (§ 156c tabeli pozwanego towarzystwa ubezpieczeń).

Ponieważ ostatecznie, po wydaniu przez biegłego uzupełniających pisemnych opinii żadna ze stron toczącego się procesu ich nie zakwestionowała, Sąd przyjął je za podstawę wydanego w sprawie rozstrzygnięcia (strona pozwana w piśmie z dnia 31 maja 2013 r. -k. 155 - ostatecznie zaakceptowała stanowisko biegłego sądowego, iż stwierdzony u powoda uszczerbek na zdrowiu winien być oceniany z pozycji 156 c, jednakże na poziomie minimum 10 %, pomimo iż biegły jak już wyżej wskazano precyzyjnie wskazała w oparciu o jakie przesłanki przyjął, iż uszczerbek ten winien wynosić 12 %).

W tej sytuacji Sąd uznał, iż należne powodowi świadczenie winno wynosić 60 000 złotych (1% uszczerbku na zdrowiu równoważny kwocie 5 000 złotych, co wynika z zapisów wiążącej strony umowy). Ponieważ pozwane towarzystwo ubezpieczeń przed wytoczeniem powództwa wypłaciło powodowi kwotę 35 000 złotych, do zasądzenia na rzecz poszkodowanego pozostaje kwota 25 000 złotych i taką też sumę sąd zasądził w punkcie pierwszym wyroku.

Ustawowe odsetki Sąd zasądził stosownie do żądania pozwu, w zakresie początkowo dochodzonej kwoty 5 000 złotych od dnia 16 lipca 2011 r. (tj. od następnego dnia określonego w wezwaniu do zapłaty skierowanym przez powoda do pozwanego), natomiast odsetki od rozszerzonej części powództwa od dnia 22 kwietnia 2013 r., tj. od dnia kiedy strona pozwana wiedziała o rozszerzeniu żądania pozwu (pismo k.124), co w konsekwencji spowodowało konieczność oddalenia powództwa w zakresie żądania odsetek za okres od dnia 16 kwietnia 2013 r. do dnia 21 kwietnia 2013 r.

O kosztach procesu Sąd orzekł w oparciu o art. 100 k.p.c, w zw. z art. 113 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 16, poz. 1398 z późn. zm).

Apelację od powyższego wyroku wniósł pełnomocnik pozwanego zaskarżając go w zakresie pkt 1, 3 i 4 i zarzucając mu nieuwzględnienie wniosku o zawieszenia postępowania do czasu zakończenia w/w postępowania karnego, którego wynik miałby niewątpliwy wpływ na toczące się postępowanie cywilne w przedmiotowej sprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe apelujący wnosił o zmianę wyroku i oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda, na rzecz pozwanego kosztów postępowania wg. norm przepisanych, ewentualnie o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie, ze względu na toczące się postępowanie karne, bowiem jak wynika z załączonych do pisma procesowego pozwanego z 15.04.2013 r. dokumentów (zawiadomienie o przestępstwie i zawiadomienie o wszczęciu śledztwa, postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego) w Prokuraturze Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim toczy się, za syg. 2 Ds./1120/12, postępowanie w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej przez agenta (...), zawierającego m.in. umowę ubezpieczenia powoda, w zamian za zachowania wyrządzające (...) SAszkodę majątkową polegającą na zawarciu polis ubezpieczeniowych z osobami, które poprzedni doznały urazów, a następnie, po zawarciu umów osoby te zgłosiły szkody celem wypłat sum ubezpieczeń.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego nie jest uzasadniona i podlega oddaleniu.

Jedyny zawarty w niej zarzut sprowadza się do odmowy zawieszenia postępowania. W ocenie skarżącego Sąd Rejonowy bezpodstawnie oddalił wniosek o zawieszenie, pomimo, iż podstawa do wydania rozstrzygnięcia w tym względzie wynika z treści art. 177 § 1 pkt 4 k.p.c. Zapatrywanie to jest błędne.

Wniosek o zawieszenie postępowania zgłoszony został w piśmie pełnomocnika pozwanego z dnia 17 kwietnia 2013 roku (por. k. 113). Podnosił on wówczas, iż toczy się postępowanie karne pod numerem II Ds 1120/12 w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej przez agenta (...), zawierającego m.in. umowę ubezpieczeniową z powodem. Tak sformułowany wniosek Sąd I instancji zasadnie oddalił.

Zawieszenie postępowania na podstawie w/w/ przepisu jest jedynie wówczas uzasadnione, gdy ujawni się czyn, którego ustalenie w sprawie karnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej. Przyjmuje się, że ustalenie czynu karalnego może mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej, jeżeli odpowiedzialność cywilna nie jest oparta na innych powodach niż czyn niedozwolony, a materiał dowodowy nie pozwala wydać wyroku uwzględniającego powództwo (por. np. wyrok SN z 14.01.2009 roku, IV CSK 358/08, Lex Nr 603 181).

Przedstawiona sytuacja nie zachodzi w niniejszej sprawie. Postępowanie karne jest na etapie przygotowawczym w początkowej jego fazie. Nakierowane jest na ustalenie, czy pracownik pozwanego Zakładu przyjął korzyść majątkową w związku z powierzonymi mu czynnościami. Nie zostały sformułowane zarzuty wobec powoda. Postępowanie dowodowe jest na etapie wstępnym. Organ je prowadzący zlecił dopiero opracowanie opinii biegłemu. Pozwany reprezentowany w sprawie przez pełnomocnika profesjonalistę miał możliwość wykazania inicjatywy dowodowej- także w zakresie wykazywania, iż obrażenia ciała stwierdzone u powoda powstały w okresie, kiedy nie podlegał ubezpieczeniu w pozwanym zakładzie. Inicjatywa ta była, co prawda częściowo zrealizowana, jednakże sprowadzała się jedynie do kwestionowania wysokości uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego (por. np. pismo pozwanego z 17.04. 2013 roku, k. 113 i z dnia 31.05.2013 roku k. 155). Biegły R. E.zarówno w pierwszej opinii (por. k 96 i n.), jak też w kolejnej (por. k. 159) wskazywał, iż powód doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia z dnia 11 stycznia 2011 roku. Brak było sprzeciwu skarżącego w tym względzie. Na rozprawie z dnia 3 lipca 2013 roku (por. k. 174) pełnomocnik pozwanego oświadczył, iż nie kwestionuje opinii uzupełniającej biegłego. Nie sformułował jednocześnie jakichkolwiek wniosków dowodowych poprzestając na wnoszeniu o oddalenie powództwa i podtrzymania wniosku o zawieszenie postępowania.

Na marginesie podnieść również należy, iż w toku postępowania likwidacyjnego skarżący w części zaspokoił roszczenie powoda. Tym samym uznał zasadę swojej odpowiedzialności.

Powyższe względy, przy braku innych zarzutów skutkować musiały oddaleniem apelacji, o czym orzeczono na podstawie art. 385 k.p.c.

O kosztach procesu, za instancję odwoławczą orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. stosując zasadę w nim wyrażoną odpowiedzialności za wynik procesu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.