Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-07-10
Data orzeczenia:
10 lipca 2014
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
10 lipca 2014
Sygnatura:
III Ca 221/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Jacek Świerczyński
Sędziowie:
Radosław Olewczyński
Katarzyna Barańska
Protokolant:
Anna Paradowska
Hasła tematyczne:
Zadośćuczynienie
Podstawa prawna:
art. 31 i 4 ustawy o zawodach lekarza i dentysty
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 221/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lipca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Jacek Świerczyński

Sędziowie: S.O. Radosław Olewczyński

S.R. Katarzyna Barańska

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. H.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. – Oddziałowi Regionalnemu w Ł. i Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w K.

o zapłatę – zadośćuczynienie i rentę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 27 listopada 2013 roku, sygn. akt III C 653/09

I/. zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1/. zasądza od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w K. na rzecz M. H. kwotę 58.000,00 (pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami w zakresie kwoty:

a/. 40.000,00 (czterdzieści tysięcy złotych) od dnia 23 grudnia 2007 roku do dnia zapłaty,

b/. 18.000,00 (osiemnaście tysięcy złotych) od dnia 10 maja 2010 roku do dnia zapłaty;

2/. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. – Oddziału (...) w Ł. na rzecz M. H. kwotę 58.000,00 (pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami w zakresie kwoty:

a/. 40.000,00 (czterdzieści tysięcy złotych) od dnia 27 czerwca 2008 roku do dnia zapłaty,

b/. 18.000,00 (osiemnaście tysięcy złotych) od dnia 13 maja 2010 roku do dnia zapłaty;

3/. ustala, iż odpowiedzialność pozwanych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w K. i (...) Spółki Akcyjnej w W. – Oddziału (...) w Ł. co do kwot zasądzonych w punkcie 1 (pierwszym) i 2 (drugim) wyroku ma charakter in solidum, tzn. iż zaspokojenie powódki M. H. przez któregokolwiek z pozwanych zwalnia drugiego z obowiązku zapłaty do wysokości uiszczonej kwoty;

4/. oddala powództwo w pozostałej części;

5/. znosi wzajemnie między stronami koszty procesu;

6/. określa wysokość wynagrodzenia biegłego sądowego J. K. za wydaną ustną opinię uzupełniającą na kwotę 65,00 (sześćdziesiąt pięć złotych) i nakazuje wypłacić tę kwotę biegłemu ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi;

II/. oddala apelację w pozostałej części;

III/. znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego;

IV/. nakazuje ściągnąć od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w K. i (...) Spółki Akcyjnej w W. – Oddziału (...) w Ł. solidarnie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi kwotę 2.926,80 (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) tytułem nie uiszczonej opłaty sądowej od apelacji od uwzględnionej części powództwa;

V/. nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi od M. H. z zasądzonego na jej rzecz roszczenia kwotę 2.493,20 (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) tytułem nie uiszczonej opłaty sądowej od apelacji od oddalonej części powództwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.