Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Słupsku z 2016-03-22
Data orzeczenia:
22 marca 2016
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Sygnatura:
I C 1619/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Agnieszka Leszkiewicz
Protokolant:
Sylwia Nowicka
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 1619/15

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział I Cywilny

w składzie następującym :

Przewodnicząca: SSR Agnieszka Leszkiewicz

Protokolant: S. N.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2016 r. w S.

sprawy z powództwa Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K.

przeciwko A. G.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego A. G. na rzecz powoda Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K. kwotę 561 zł. (pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i 00/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 21.06.2014 r. do dnia 31.12.2015 r. i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1.01.2016 r. do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego A. G. na rzecz powoda Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K. kwotę 156,87 zł. (sto pięćdziesiąt sześć złotych i 87/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

IV.  wyrokowi w pkt I i III nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn.akt I C 1619/15

UZASADNIENIE

Powód Kancelaria (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. wniósł przeciwko A. G. w dniu 29.06.2015 r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew o zapłatę kwoty 751,00zł. wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 21.06.2014 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że strona pozwana związana była z pierwotnym wierzycielem umową pożyczki z dnia 05.03.2014r., zawartej za pośrednictwem należącej do cedenta platformy internetowej www.kredito24.pl. (...) wskazał, iż w drodze cesji w dniu 24.11.2014 r. nabył przedmiotową wierzytelność w wysokości 751 zł.

Postanowieniem z dnia 06.07.2015 r. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie przekazał sprawę do rozpoznania do Sądu Rejonowego w Słupsku, albowiem stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty.

Pozwany A. G. prawidłowo wezwany na termin rozprawy, nie stawił się na rozprawę wyznaczoną na dzień 08.03.2016 r., nie złożył żadnych wyjaśnień, odpowiedzi na pozew, ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności.

S.:

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z (...) w W. zawarła z A. G. umowę ramowej pożyczki, na mocy której spółka ta przez czas nieokreślony miała udzielać A. G. pożyczek gotówkowych za pośrednictwem strony internetowej www.pandamoney.pl. (...) udzielonych pożyczek polegać miała na spłacie kapitału oraz prowizji (§ 4 pkt 4.1 umowy ramowej). (...) ramowej umowy pożyczki przesłany został A. G. przy udzieleniu pierwszej pożyczki (§ 3 pkt 3.9 umowy ramowej).

dowód: k. 14 - 17 - druk ramowej umowy pożyczki wraz z załącznikami.

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z (...) w W. udzieliła A. G. pożyczki w wysokości 510,00 zł. Spłata kwoty w wysokości 561,00 zł (wraz z prowizją) nastąpić miała na rachunek bankowy (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z (...) w W. do dnia 04.04.2014 r.

dowód: k. 18 - 19 v. -formularz informacyjny.

W dniu 05.03.2014 r. (...) z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wystawiła A. G. fakturę na kwotę 561,00 zł. z terminem zapłaty na dzień 04.04.2014 r. Na żądaną kwotę składały się: kwota udzielonej pożyczki (510,00 zł.) oraz prowizja (51,00 zł.).

dowód: k. 17 - faktura nr 5g2pzb.

Dnia 28.11.2014r.pomiędzy Kancelarią (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w K. a (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. doszło do zawarcia umowy przelewu wierzytelności. Do umowy załączono listy wierzytelności na której wymieniony jest dłużnik A. G..

dowód: k. 8 - 11 v. - umowa cesji wraz z listą wierzytelności

Wobec braku spłaty Kancelaria (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. dniu 28.11.2014 r. wystosowała do A. G. pismo, w którym zawiadomiła go o zawartej umowie cesji oraz wezwała go do zapłaty kwoty w wysokości 751,00 zł. w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

dowód: k. 12-zawiadomienie o cesji i wezwanie do zapłaty, k. 13 - dowód nadania.

S.,conastępuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu w przeważającej części.

Pozwany A. G. zawarł z poprzednikiem prawnym powoda umowę pożyczki, do której mają zastosowanie przepisy art. 720 kc. i n.

Na mocy tej umowy pozwanemu została udzielona pożyczka w wysokości 510,00 zł., której to pozwany nie spłacił. Na koszt tej pożyczki składała się również prowizja w wysokości 51 zł.

W myśl art. 339 § 1 kpc jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się z prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości, albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa (art. 339 § 2 kpc).

W niniejszej sprawie pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę. Nie ustosunkował się również na piśmie do żądań pozwu. Tym samym zaistniały podstawy do wydania wyroku zaocznego oraz do przyjęcia za prawdziwe twierdzeń powoda o rodzaju, dacie i treści łączącego strony stosunku zobowiązaniowego.

Sąd jedynie uznał za budzące uzasadnione wątpliwości twierdzenia strony powodowej co do zasadności obciążania pozwanego kwotą przewyższającą kwotę wynikającą z faktury z 5.03.2014 r. Jak wynika z faktury wystawionej przez poprzednika prawnego powoda pozwany winien zapłacić na jego rzecz kwotę w wysokości 561,00 zł., na którą składają się: kwota udzielonej pożyczki (510,00 zł.) oraz prowizja (51,00zł.). Z przedłożonych przez stronę powodową dokumentów nie wynika obowiązek pozwanego do zapłaty kwoty w wysokości 190,00 zł.

Mając powyższe na uwadze, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę należności głównej (udzielonej i nie zwróconej pożyczki) w wysokości 510,00 zł., oraz prowizji w wysokości 51,00 zł. - z odsetkami ustawowymi od dnia 21.06.2014 r. do dnia 31.12.2015 r. oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty. W zakresie żądania zapłaty kwoty 190,00 zł powództwo podlegało oddaleniu.

O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 § 1 kc. z uwzględnieniem brzmienia tego przepisu po 1.01.2016 r.

O kosztach postępowania sądowego postanowiono w myśl art. 100 k.p.c., rozliczając je w stosunku do wyniku postępowania. Powód wygrał w 74,7%.

Powód poniósł koszty postępowania w wysokości: 180,00 zł. tytułem wynagrodzenia radcy prawnego oraz 30,00 zł. tytułem opłaty sądowej od pozwu - łącznie 210,00 zł. - z tego 74,70% to 156,87 zł.

Mając zatem na uwadze wynik procesu należało zasądzić od pozwanego A. G. rzecz powoda Kancelaria (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. 156,87 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu, o czym orzeczono w pkt III wyroku.

O kosztach zastępstwa prawnego Sąd postanowił zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia MS 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

O nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności orzeczono na podstawie art. 333 § 1 pkt 3 kpc.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.