Środa 24 lipca 2019 Wydanie nr 4167
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2016-03-15
Data orzeczenia:
15 marca 2016
Data publikacji:
9 listopada 2018
Sygnatura:
IX W 203/16
Sąd:
Sąd Rejonowy w Olsztynie
Wydział:
IX Wydział Karny
Przewodniczący:
Joanna Sienicka
Protokolant:
sekretarz sądowy Anna Ostromecka
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148)

Sygn. akt IX W 203/16

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział IX Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Sienicka

Protokolant: sekretarz sądowy Anna Ostromecka

w obecności oskarżyciela publ. P. S.

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 r. sprawy

R. B.

s. E. i W. z domu D.

ur. (...) w O.

obwinionego o to, że:

w dniu 28.12.2015 r. około godz. 08:50 w O. przy ul. (...) zaparkował pojazdem marki C. o nr rej. (...) w strefie obowiązywania znaku „zakaz zatrzymywania się” (B-36) czym wykroczył przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

- tj. za wykroczenie z art. 92§1 kw

ORZEKA:

I.  obwinionego R. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 92 § 1 kw skazuje go na karę 200 (dwustu) złotych grzywny;

II.  na podstawie art. 118 § 1 kpw i art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt. 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych obciąża obwinionego zryczałtowanymi wydatkami postępowania w kwocie 100 (sto) złotych i opłatą w kwocie 30 (trzydzieści) złotych.

Sygn. akt IX W 203/16

UZASADNIENIE

Obwiniony R. B. mieszka w D. , nie posiada stałego zatrudnienia, jest (...) , na utrzymaniu ma (...).

W dniu 28.12.2015 r. około godz. 08:50 funkcjonariusze (...)w O. R. Ż. i Ł. B. podczas patrolu ujawnili na ul. (...) w O. zaparkowany pojazd marki C. o nr rej. (...) w strefie obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” . Przy pojeździe nie było kierowcy. (...) pozostawili za wycieraczką pojazdu wezwanie do stawienia się w siedzibie (...) w O. w celu wyjaśnienia.

W dniu 29 grudnia 2015r obwiniony R. B. stawił się w siedzibie (...) w O.. Potwierdził, iż to on zaparkował samochód za znakiem B-36 . Oświadczył, iż uczynił to nieświadomie , stanął za znakiem i nie sprawdził jaki to znak, gdyż nie ma takiego obowiązku.

( d. notatka k 1-1v, 2-3, 5-5v, zdjęcie k 6, zeznania R. Ż. k 25-25v, Ł. B. k 25v)

Obwiniony odmówił składania wyjaśnień.

Z zeznań świadków R. Ż. i Ł. B. oraz dokumentacji fotograficznej k 6 i szkicu k 5v wynika , iż samochód marki C. o nr rej. (...) stał na chodniku przy ul (...). Zaparkowany był nie przy krawędzi jezdni, lecz przy pasie zieleni oddzielającym jezdnię od chodnika. R. Ż. zeznał, iż aby zaparkować w taki sposób kierowca w/w pojazdu musiał przejechać przez chodnik. W miejscu tym obowiązywał znak B-36 z tabliczka, iż nie dotyczy zatoki postojowej. Samochód C. znajdował się za tym znakiem, poza zatoką postojową.

Sąd w całości podzielił zeznania świadków R. Ż. i Ł. B. uznając je za spójne, logiczne i rzeczowe. Znajdują one potwierdzenie w notatce i dokumentacji fotograficznej sporządzonej na miejscu zdarzenia.

Mając powyższe na uwadze wina obwinionego nie budzi wątpliwości a polega na tym, że w dniu 28.12.2015 r. około godz. 08:50 w O. przy ul. (...) zaparkował pojazdem marki C. o nr rej. (...) w strefie obowiązywania znaku „zakaz zatrzymywania się” (B-36) czym wykroczył przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

Obwiniony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona wykroczenia określonego w art 92§1 kw.

Znak B-36 , zgodnie z §28 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oznacza zakaz zatrzymywania się pojazdu i dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, za wyjątkiem miejsc , gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie. Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35 , jeśli zaś nie jest on uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, obowiązuje do najbliższego skrzyżowania . Zakaz ten dotyczy drogi, poprzez którą rozumieć należy wydzielony pas terenu składający się z jezdni, chodnika, pobocza, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa , przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych- definicja drogi z art. 2 pkt 1 prawa o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 47 ust 1 i 2 prawa o ruchu drogowym dopuszczalny jest postój lub zatrzymanie pojazdu na chodniku kołami jednego boku pojazdu lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie własnej nie przekraczającej 2,5t pod warunkiem , iż na danym odcinku nie obowiązuje zakaz zatrzymywania się lub postoju, szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5m, pojazd nie tamuje ruchu na jezdni; przy zachowaniu powyższych warunków dopuszczalne jest także zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego. Chodnik jest to, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 9 ustawy prawo o ruchu drogowym , część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

Pojazd marki C. o nr rej. (...) został zaparkowany przez obwinionego w strefie obowiązywania znaku B-36, co sam obwiniony przyznał podczas wizyty w siedzibie (...) w O. w dniu 29 grudnia 2015r ( k 2) . Pojazd stał w całości na chodniku , nie przy krawędzi jezdni lecz przy pasie zieleni oddzielającym jezdnię od chodnika, poza zatoką postojową. Znak B-36 znajdował się w odległości umożliwiającej jego dostrzeżenie przez obwinionego. Widoczny jest on na zdjęciu k 6. Pojazd obwinionego zaparkowany został za opisanym znakiem. Nawet jeśli przed parkowaniem obwiniony nie dostrzegł powyższego znaku zakazu, po zaparkowaniu miał możliwość upewnienia się jakiego zakazu oraz jakiej części drogi dotyczy. Zgodnie z art. 5 ust 1 prawa o ruchu drogowym uczestnicy ruchu zobowiązani są stosować się do znaków drogowych .

W świetle wskazanych wyżej okoliczności Sąd orzekł wobec obwinionego karę grzywny w wysokości 200 złotych. Orzeczona kara, w ocenie Sądu, jest współmierna do stopnia zawinienia obwinionego i społecznej szkodliwości zarzucanego mu czynu i nie może być postrzegana jako rażąco surowa.

Na podstawie art. 118 § 1 kpw i art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt. 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych Sąd obciążył obwinionego zryczałtowanymi wydatkami postępowania w kwocie 100 złotych i opłatą w kwocie 30 złotych.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.