Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Nysie z 2014-12-22
Data orzeczenia:
22 grudnia 2014
Data publikacji:
13 marca 2018
Sygnatura:
I C 1364/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Nysie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki
Protokolant:
protokolant sądowy Joanna Pilc-Syposz
Hasła tematyczne:
Pożyczka
Podstawa prawna:
720 k.c., 509 k.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
(Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt: I C 1364/14

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Sądu Rejonowego Remigiusz Drzewiecki

Protokolant:

protokolant sądowy Joanna Pilc-Syposz

po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2014 r. na rozprawie w N.

sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą w W.

przeciwko N. D.

o zapłatę

oddala powództwo.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w W. w pozwie z dnia 27 maja 2014 r. wniosła o zasądzenie od pozwanej N. D. kwoty 961,60 zł (w tym kwoty 700 zł tytułem należności głównej, będącej kwotą pożyczki; kwoty 126,60 zł tytułem skapitalizowanych odsetek umownych za faktyczne opóźnienie w spłacie pożyczki; kwoty 135 zł tytułem opłat windykacyjnych, naliczonych zgodnie z umową pożyczki) wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie, w tym kosztów opłaty sądowej w kwocie 30 zł, kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że nabyła wierzytelność wobec pozwanej wynikającą z umowy pożyczki zawartej z (...) sp. z o. o. Dalej powód stwierdził, że (...) sp. z o. o. oraz spółka (...) zawarły Ramową Umowę stanowiącą podstawę do zawierania przez strony kolejnych transakcji instrumentów pochodnych celem przeniesienia ryzyka niespłacalności pożyczek udzielonych przez (...) sp. z o. o. Kolejne transakcje instrumentów pochodnych zostały zawarte na podstawie Potwierdzeń Transakcji. (...) spółka z o. o. powiadomiła spółkę (...) w dokumencie Zawiadomienie o Zdarzeniu Kredytowym o wierzytelnościach w stosunku do których nastąpiło zdarzenie kredytowe, określone uprzednio przez strony w Potwierdzeniu Transakcji, w zamian otrzymując cenę równą wartości nominalnej przedmiotowej wierzytelności od Spółki (...). Następnie sprzedaż wierzytelności wynikających z umów pożyczek gotówkowych ze spółki (...) do (...) spółka z o. o. odbyła się w ramach umowy cesji wierzytelności w trybie art. 509 k.c. Wierzytelności wynikające z umów pożyczek gotówkowych nabyte przez (...) sp. z o. o. zostały wniesione aportem do spółki (...) sp. z o. o. SKA zgodnie z protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą (...) sp. z o. o. SKA sporządzonym w dniu 21 stycznia 2014 r. w formie aktu notarialnego. W związku z tym (...) sp. z o. o. stała się komplementariuszem w (...) sp. z o.o. SKA. W związku ze zmianą komplementariusza powód (...) sp. z o. o. SKA zmieniła swoją nazwę na (...) sp. z o.o. SKA zgodnie z umową zbycia ogółu praw i obowiązków komplementariusza spółki komandytowo - akcyjnej działającej pod firma (...) sp. z o. o. SKA z dnia 21 stycznia 2014 r. Na podstawie umowy spółka (...) sp. z o. o. stała się jedynym wspólnikiem (posiadającym 100 % udziałów spółki (...) sp. z o. o.) Jednocześnie na podstawie protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki (...) sp. z o. o. SKA (akt notarialny z 21 stycznia 2014 r. repertorium A 804/2014) wyrażono zgodę na przeniesienie przez dotychczasowego komplementariusza to jest spółkę (...) sp. z o. o. ogółu praw i obowiązków w spółce na spółkę pod firmą (...) sp. z o.o.

Dalej w uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że (...) sp. z o. o. zawarła z pozwaną umowę pożyczki nr (...), udzieloną w ramach Ramowej Umowy P.. Umowa została zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Pozwana dokonała rejestracji w systemie teleinformatycznym V., jednocześnie akceptując warunki Umowy P. oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w (...) spółka z o. o. Ponadto pozwana potwierdziła warunki umowy poprzez dokonanie przelewu jednego grosza ze swojego rachunku bankowego na rachunek (...) sp. z o. o., gdzie w tytule przelewu pozwana umieściła zdanie „Potwierdzam rejestrację i zgadzam się na umowę pożyczki V..pl. W związku z zaakceptowaniem przez pozwaną warunków Umowy P. powód w dniu 27 lutego 2013 r. przelał na rachunek pozwanej kwotę 700 zł tytułem zawartej Umowy P..

Z tyłu cesji wierzytelności wynikającej z określonej czynności pozwana jest zobowiązana do zapłaty (...) sp. z o. o. SKA wszystkich wierzytelności, które stały się wymagalne z dniem upływu terminu płatności pożyczki tj. z dniem 29 marca 2013 r.

Strona powodowa podniosła też, że zgodnie z Umową P. w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami windykacyjnymi w kwocie 135 zł. P. została także obciążona kosztami wezwań do zapłaty przesyłanych drogą pocztową w kwocie 35 zł za pierwsze wezwanie do zapłaty. 45 zł za przesłanie drugiego wezwania do zapłaty, 55 zł za wysłanie trzeciego wezwania do zapłaty. Pozwana wcześniej była wzywana do zapłaty za pomocą wiadomości e-mail oraz sms, za które to wezwania nie ponosi kosztów.

Pozwana N. D. mimo prawidłowego wezwania na rozprawę dnia 15 grudnia 2014 r. nie stawiła się na tę rozprawę i nie wniosła odpowiedzi na pozew.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) sp. z o. o. zawarła z pozwaną N. D. umowę pożyczki nr (...), udzieloną w ramach ramowej umowy pożyczki. Umowa została zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Pozwana dokonała rejestracji w systemie teleinformatycznym spółki (...), jednocześnie akceptując warunki umowy pożyczki oraz regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w (...) spółka z o. o. Ponadto pozwana potwierdziła warunki umowy poprzez dokonanie przelewu jednego grosza ze swojego rachunku bankowego na rachunek (...) sp. z o. o. gdzie w tytule przelewu pozwana umieściła zdanie „Potwierdzam rejestrację i zgadzam się na umowę pożyczki V..pl”. W związku z zaakceptowaniem przez pozwaną warunków umowy pożyczki (...) spółka z o. o. w dniu 27 lutego 2013 r. przelała na rachunek pozwanej kwotę 700 zł tytułem zawartej umowy pożyczki. Pożyczka została udzielona pozwanej na 30 dni, a jako termin spłaty ustalono 29.03.2013 r.

Zgodnie z § 8 ramowej umowy pożyczki w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki pożyczkodawca zastrzegł sobie prawo do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego NBP oraz podjęcia działań mających na celu zwrot pożyczki. Pożyczkobiorca mógł być obciążony kosztami wezwań do zapłaty przesyłanych drogą pocztową w kwocie 35 zł za pierwsze wezwanie do zapłaty wysłane po upływie 15 dni od terminu spłaty pożyczki, 45 zł za przesłanie drugiego wezwania do zapłaty, po upływie 30 dni od terminu spłaty pożyczki oraz 55 zł za wysłanie trzeciego wezwania do zapłaty po upływie 45 dni od terminu spłaty pożyczki

W dniu 29 kwietnia 2013 spółka z o. o. (...) wystosowała do pozwanej N. D. pisemne upomnienie wskazując, że pozwana przekroczyła termin spłaty pożyczki o 31 dni i jej zobowiązanie z odsetkami i opłatą za wezwanie wynosi 744,60 zł. Zaległa należność miała być wpłacona do dnia 9 maja 2013 r. r. Następnie spółka (...) w dniu 29 maja 2013 r. skierowała do pozwanej wezwanie do zapłaty kwoty 798 zł, wskazując, że termin spłaty pożyczki został przekroczony od 61 dni. Pozwana miała uiścić żądaną kwotę do 8 czerwca 2013 r. W dniu 28 czerwca 2013 r. spółka z o. o. (...) wystosowała do pozwanej przedsądowe wezwanie do zapłaty domagając się zapłaty kwoty 863,70 zł w terminie do 8 lipca 2013 r. pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Dowód: potwierdzenie warunków umowy pożyczki nr (...) k. 15, upomnienie z 29.04.2013 r. k. 16, wezwania do zapłaty z 29.05.2013 r. oraz 28.06.2013 k. 17-18, wyciąg z rachunku bankowego (...) k. 19-20, ramowa umowa pożyczki k. 21-26

(...) sp. z o. o. oraz spółka (...) zawarły w dniu 17 września 2013 r. umowę ramową, zgodnie z którą strony każdorazowo dokonają płatności lub przeprowadzą dostawę, o której mowa w potwierdzeniu, które zostanie przez nią sporządzone z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy. W załączniku do umowy jej strony oświadczyły, że (...) sp. z o. o. jest spółką prawa polskiego, której głównym zakresem działalności jest udzielanie krótkoterminowych pożyczek na rzecz osób fizycznych poza systemem bankowym, głównie za pośrednictwem Internetu. Natomiast (...) jest spółką prawa estońskiego, której głównym celem jest oferowanie za opłatą instrumentów finansowych stanowiących ochronę przed m. in. ryzkiem kredytowym. Spółka (...) miała przejąć na podstawie tej umowy od spółki (...) funkcję zarządzania i obsługi ryzkiem kredytowym za co miała otrzymać od spółki (...) wynagrodzenie. Do umowy tej miały zastosowanie przepisy prawa angielskiego.

W dniu 17 września 2013 r. (...) sp. z o. o. sporządziła potwierdzenie transakcji skierowane do (...), w którym wskazano, że jego celem jest potwierdzenie postanowień i warunków Kredytowej Transakcji Pochodnej. W potwierdzeniu wskazano też, że (...) sp. z o. o. zawiera z (...), S. Odmowy Zapłaty Kredytu. Jako zdarzenie kredytowe podano brak terminowej zapłaty. Do zawiadomienia dołączono nieczytelny załącznik zawierający ciągi cyfr.

(...) spółka z o. o. powiadomiła spółkę (...) w dokumencie zawiadomienie o zdarzeniu kredytowym o wierzytelnościach w stosunku do których nastąpiło zdarzenie kredytowe, określone uprzednio przez strony w potwierdzeniu transakcji, do którego załączono załącznik zawierający ciągi cyfr.

W dniu 14 października 2013 r. spółka (...) zawarła z (...) spółką z o. o. w W. umowę cesji wierzytelności w trybie art. 509 k.c. na mocy której zbyła na rzecz tej drugiej spółki wierzytelności wymienione w załączniku A wynikające z kredytów konsumenckich udzielonych osobom fizycznym na podstawie umów kredytu wymienionych w załączniku A, na łączną kwotę 13.498.247.88 zł. W załączniku A do tej umowy jest nazwisko D. oraz liczby 700,00; 0,00; 33,40; 135,00; 29.03.2013; 29.03.2013. Wierzytelności wynikające z umów pożyczek gotówkowych nabyte przez (...) sp. z o. o. na podstawie umowy cesji z 14.10.2013 r. zawartej z (...) o łącznej wartości 557.257,14 zł zostały wniesione aportem do spółki (...) sp. z o. o. SKA zgodnie z protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą (...) sp. z o. o. SKA sporządzonym w dniu 21 stycznia 2014 r. w formie aktu notarialnego. W związku z tym (...) sp. z o. o. stała się komplementariuszem w (...) sp. z o.o. SKA. W związku ze zmianą komplementariusza (...) sp. z o. o. SKA zmienił swoją nazwę na (...) sp. z o.o. SKA zgodnie z umową zbycia ogółu praw i obowiązków komplementariusza spółki komandytowo - akcyjnej działającej pod firma (...) sp. z o. o. SKA z dnia 21 stycznia 2014 r. Na podstawie umowy spółka (...) sp. z o. o. stała się jedynym wspólnikiem (posiadającym 100 % udziałów spółki (...) sp. z o. o.) Jednocześnie na podstawie protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki (...) sp. z o.o. SKA (akt notarialny z 21 stycznia 2014 r. repertorium A 804/2014) wyrażono zgodę na przeniesienie przez dotychczasowego komplementariusza to jest spółkę (...) sp. z o. o. ogółu praw i obowiązków w spółce na spółkę pod firmą (...) sp. z o.o.

Dowód: umowa cesji z 14.10.2013 r. wraz z załącznikiem k. 27-29, zawiadomienie o fizycznym rozliczeniu k. 30, zawiadomienie o zdarzeniu kredytowym wraz z załącznikiem k. 31-42, potwierdzenie transakcji z 17.09.2013 r. wraz z załącznikiem k. 43-55, umowa ramowa zawarta między (...) sp. z o. o., a (...) 17.09.2013 r. wraz z załącznikiem k. 56-67, umowa zbycia ogółu praw i obowiązków z 21.01.2014 r. k. 68-69, protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...) spółki z o. o. SKA w W. k. 70-74.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Niniejsza sprawa podlegała rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym

Storna powodowa wywodziła swoje roszczenia z umowy pożyczki zawartej przez pozwaną N. D. z firmą (...) spółką z o. o. w W. dnia 27 lutego 2013 r.

Zgodnie z przepisem art. 720 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości

Po myśli art. 509 § 1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Stosownie zaś do treści art. 232 k.p.c. strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, iż w toku bieżącego postępowania strona powodowa wykazała jedynie fakt, że pozwana zaciągnęła pożyczkę krótkoterminową w kwocie 700 zł w (...) spółka z o. o. w W. z terminem spłaty do 29 marca 2013 r. oraz, że pożyczka ta nie została w terminie spłacona na rzecz tej spółki, a spółka ta wystosowała do pozwanej 3 wezwania do zapłaty. Strona powodowa nie udowodniła natomiast jakimikolwiek środkami dowodowymi, umożliwiającymi weryfikację twierdzeń pozwu nie tylko faktu nabycia konkretnej wierzytelności przeciwko pozwanej, ale również istnienia samej wierzytelności w wysokości dochodzonej pozwem. Powód nie przedstawił środków dowodowych, które czyniłyby zadość reżimowi z art. 511 k.c., który to stanowi, że jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony. W każdym wypadku umowy kredytu konsumenckiego wymagała ona formy pisemnej (art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim, Dz.U. 2014.1497 ze zm.). Tym samym także dla przelewu wierzytelności konieczne było zachowanie tego rygoru (art. 511 k.c.).

Strona powodowa przedłożyła zawiadomienie o zdarzeniu kredytowym wraz z załącznikiem (k. 31-42), potwierdzenie transakcji z 17.09.2013 r. wraz z załącznikiem (k. 43-55), umowę ramową zawartą między (...) sp. z o. o., a (...) 17.09.2013 r. wraz z załącznikiem (k. 56-67) tzn. tłumaczenia tych umów z języka angielskiego na język polski. Nie przedłożyła tekstów tych umów w oryginale angielskim. Nadto z umowy ramowej wynika, że podlega ona prawu angielskiemu. Nie przedłożono także stosownych przepisów prawa angielskiego. Bez tego nie można zweryfikować, czy ta umowa ramowa oraz powiązane z nią dokumenty nie są sprzeczne z tym prawem. Z dołączonych do umowy ramowej, zawiadomienia o zdarzeniu kredytowym i potwierdzenia transakcji załączników nie wynika, że spółka (...) nabyła wierzytelność wobec pozwanej z tytułu umowy pożyczki z dnia 27 lutego 2013 r. Do umowy przelewu zawartej dnia 14 października 2013 r. sporządzono wydruk z załącznika, gdzie jest nazwisko D., brak jednak numeru umowy, imienia pozwanej i daty umowy. Jeśli natomiast chodzi o wierzytelności wniesione przez (...) sp. z o. o. aportem do strony powodowej, to brak załącznika uniemożliwia zweryfikowanie, że do spółki tej wniesiono wierzytelności względem pozwanej. Nadto wartość wierzytelności wniesionych aportem do strony powodowej jest kilkanaście razy mniejsza od wartości wierzytelności wskazanej w umowie cesji z dnia 14 października 2013 r.

Żaden z przedłożonych przez stronę powodową dokumentów nie wskazuje na przejście konkretnej wierzytelności przysługującej wierzycielowi pierwotnemu względem pozwanej, a ich przedmiotem jest nieokreślony pakiet wierzytelności. Z przedstawionych dokumentów wynika jedynie, że określone w nim podmioty złożyły oświadczenia woli w zakresie nabycia pakietu wierzytelności. Natomiast w żadnym razie nie można uznać, że nastąpił przelew wierzytelności wynikającej z umowy wskazanej w treści pozwu.

Przedłożone do akt dokumenty dotyczące pożyczki zawartej pomiędzy wierzycielem pierwotnym, a pozwaną stanowią niewątpliwie dowód zaciągnięcia przez pozwaną zobowiązania wobec wierzyciela pierwotnego. Nie stanowią one jednak dowodu istnienia tego zobowiązania w wysokości dochodzonej pozwem.

Konkludując, wobec stanu faktycznego sprawy oraz zaoferowanych dowodów nie sposób uwzględnić powództwa i uznać, że wobec pozwanej istnieje zobowiązanie w wysokości wskazanej w treści pozwu i że przeszło ono skutecznie na powoda. Dołączone przez stronę powodową dokumenty budzą wątpliwości i nie pozwalają na dostateczne zindywidualizowanie istnienia i wysokości wierzytelności przysługującej poprzedniemu wierzycielowi wobec pozwanej, która to wierzytelność miałaby - jak twierdzi strona powodowa - zostać przeniesiona na rzecz powoda. Nawet jeśli uznać jednak odmiennie, to i tak powód nie wykazał zasadności żądanej kwoty.

Roszczenie strony powodowej zostało także oddalone w zakresie opłat za wezwanie do zapłaty. Zdaniem Sądu opłaty te są nieadekwatne do czynności dokonywanych przez wierzyciela. Zastosowanie takich opłat może stanowić próbę obejścia przepisów o odsetkach maksymalnych.

Wobec powyższego, na podstawie przytoczonych przepisów orzeczono jak w sentencji wyroku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.