Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-12-16
Data orzeczenia:
16 grudnia 2015
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Sygnatura:
I C 1702/15
Sąd:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Michał Sznura
Hasła tematyczne:
Przelew Wierzytelności
Podstawa prawna:
art 69$ bankowe
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt: I C 1702/15

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 grudnia 2015 roku

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Michał Sznura

po rozpoznaniu na rozprawie protokołowanej przez staż. A. S. w dniu 16 grudnia 2015 r.

sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W.

przeciwko R. K.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego R. K. na rzecz powoda Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. kwotę 9.773,73 zł (dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu trzech złotych siedemdziesięciu trzech groszy) wraz z odsetkami ustawowymi licznymi od 14 października 2015 r. do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego R. K. na rzecz powoda Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. kwotę 1.596,02 zł (jednego tysiąca pięciuset dziewięćdziesięciu sześciu złotych dwóch groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. pozwem skierowanym przeciwko R. K. domagał się od pozwanego zapłaty kwoty 21.336,54 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 28 listopada 2007 r. pozwany R. K. zawarł z (...) Bank S.A. umowę bankową nr KGP\ (...), na podstawie której strona pozwana otrzymała określoną kwotę pieniężną, zobowiązując się do jej zwrotu na warunkach określonych w umowie. Wobec braku zapłaty, w dniu 12 września 2012 r. (...) Bank S.A. dokonał cesji wierzytelności na rzecz powoda. Na dłużną sumę składa się kwota 21.336,54 zł, w tym 9.773,73 zł tytułem kapitału, 11.562,81 zł tytułem skapitalizowanych odsetek, tj. przejęte w drodze cesji wierzytelności odsetki wierzyciela pierwotnego naliczana zgodnie z postanowieniami umownymi odpowiednio do niezapłaconej kwoty należności głównej wynikającej ze wskazanej wyżej umowy oraz odsetki ustawowe naliczane przez stronę powodową.

Pozwany nie zajął stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 28 listopada 2007 r. pozwany R. K. zawarł z (...) Bank S.A. umowę kredytu gotówkowego numer KGP\ (...) na kwotę 10.672,36 zł.

Dowód : umowa kredytu numer KGP\ (...) z 28 listopada 2007 r., k. 32-33.

Wobec okoliczności, iż pozwany R. K. nie spłacał rat kredytu gotówkowego, (...) Bank S.A. dnia 26 lipca 2010 r. wystawiła na podstawie swoich ksiąg bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) przeciwko R. K. z tytułu przedmiotowej umowy kredytu.

Postanowieniem z 23 listopada 2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku nadał klauzule bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) z 26 lipca 2010 r. wydanemu przez (...) Bank S.A., przeciwko R. K., łącznie maksymalnie do kwoty 32.017,08 zł.

Dowód: postanowienie z 23 listopada 2010 r. k. 38.

(...) Bank S.A. na podstawie powyższego tytułu wykonawczego wszczął egzekucję przeciwko R. K., która następnie na wniosek wierzyciela została umorzona postanowieniem komornika z dnia 10 stycznia 2013 r.

Dowód : postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, k. 39.

W dniu 12 września 2012 r. (...) Bank S.A. na podstawie umowy przelewu wierzytelności zbył niespłacone przez R. K. należności wynikające z ww. umowy kredytu na rzecz Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W..

Dowód : umowa przelewu wierzytelności z 12 września 2012 r. wraz z załącznikiem, k. 6-8.

Sąd zważył, co następuje :

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów, złożonych przez stronę powodową do akt sprawy, których autentyczności, ani wiarygodności w toku postępowania nie kwestionowała żadna ze stron. W szczególności były to: umowa kredytu gotówkowego oraz umowa przelewu wierzytelności.

Pozwany, pomimo prawidłowego zawiadomienia o terminie rozprawy, nie stawił się na nią, jak również, pomimo zobowiązania do złożenia odpowiedzi na pozew, nie złożyła tejże. Wobec powyższego na podstawie art. 339 §1 k.p.c. wydano wyrok zaoczny.

Na podstawie art. 339 §2 k.p.c. uznać należało za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie, z tym jednak zastrzeżeniem, że twierdzenia o prawie do naliczania od kwoty 9.773,73 zł odsetek w żądanej wysokości, Sąd uznał za budzące uzasadnione wątpliwości, w związku z tym dokonał ustaleń w zakresie zasadności ww. żądania powoda.

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w części.

Materialnoprawną podstawa rozstrzygnięcia był art. 69 ustawy Prawo bankowe w zw. z art. 509 i nast. Kodeksu cywilnego. W przedmiotowym postępowaniu zostało wykazane bowiem, że pozwanego łączyła z (...) Bankiem S.A. we W. umowa kredytu, przy czym wobec braku spłaty należności wynikające z przedmiotowej umowy zostały postawione w stan natychmiastowej wymagalności, a wierzytelność Banku została skutecznie przeniesiona na rzecz powodowego Funduszu. Powód wskazywał, iż na dłużną sumę składa się niespłacony kapitał w wysokości 9.773,73 zł oraz skapitalizowane odsetki w kwocie 11.562,81 zł, przy czym nie podał, w jaki sposób kwota skapitalizowanych odsetek została wyliczana, pomimo iż w toku postępowania został do takiego wskazania zobowiązany, co pozostało bezskuteczne.

Tym samym nie sposób zweryfikować poprawności skapitalizowania przez powoda odsetek należnych od kwoty głównej zadłużenia wynikającego z umowy kredytu z dnia 28 listopada 2007 r., w związku z czym roszczenie w tym zakresie należało uznać za niewykazane.

Jednocześnie roszczenie w zakresie kwoty należności głównej, tj. 9.773,73 zł jest zdaniem Sąd wykazane i wnika chociażby z treści załącznika do umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 12 września 2012 r.

O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 §§1 i 2 k.c., zgodnie z żądaniem pozwu, od dnia wniesienia powództwo, tj. od dnia 14 października 2015 r. do dnia zapłaty.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne, Sąd na podstawie art. 69 ustawy Prawo bankowe w zw. z art. 509 §1 k.c. oraz art. 481 §§1 i 2 k.c., zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 9.773,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 14 października 2015 r. do dnia zapłaty, o czym orzeczono w pkt I wyroku.

W pozostałym zakresie powództwo jako niezasadne uległo oddaleniu, o czym orzeczono w pkt II wyroku.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c. z zw. z art. 108 §1 k.p.c. stosunkowo je rozdzielając w stopniu, w jakim każda ze stron wygrała sprawę. Powód dochodził zapłaty kwoty 21.336,54 zł, natomiast zasądzono na jego rzecz kwotę 9.773,73 zł, wobec czego wygrał on sprawę w 45,81%. Pozwany nie poniósł żadnych kosztów w niniejszym postępowaniu, natomiast powód poniósł koszt opłaty od pozwu w wysokości 1.067 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 2.400 zł, powiększonych o wysokość opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł – łącznie 3.484 zł. W związku z tym należało zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.596,02 zł (45,81% z 3.484 zł) tytułem zwrotu kosztów procesu, o czym orzeczono w pkt III wyroku.

Na podstawie art. 333 §1 pkt 3 k.p.c. nadano wyrokowi zaocznemu rygor natychmiastowej wykonalności, o czym orzeczono w pkt IV wyroku.

Zarządzenia:

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.