Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2014-05-13
Data orzeczenia:
13 maja 2014
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
8 lipca 2014
Sygnatura:
II K 209/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Małgorzata Olejarczyk
Protokolant:
p.o. sekr. sądowy Emilia Juszko
Hasła tematyczne:
Przestępstwo Przeciwko Mieniu
Podstawa prawna:
286§1kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II K 209/13

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2014 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Olejarczyk

Protokolant: p.o. sekr. sądowy Emilia Juszko

Prokurator Prokuratury Rejonowej: nieobecny, zawiadomiony.

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2014 r. sprawy

M. D.

s. M. i H. z domu G.

ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

w dniu 16 maja 2012r. w K. i B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem K. N. w ten sposób, że umieszczając na stronie internetowej www.gumtree.pl ogłoszenie dotyczące sprzedaży telefonu Samsung G. N. wprowadził wymienioną w błąd co do rzeczywistego zamiaru zawarcia umowy kupna – sprzedaży wskazanego aparatu telefonicznego, przez co uzyskał od pokrzywdzonej kwotę 1279 zł tytułem zapłaty, którą to przywłaszczył, zaś wskazanego telefonu nie przesłał, działając tym samym na szkodę K. N.,

tj. o przestępstwo określone w art. 286 § 1 k.k.

I.  oskarżonego M. D. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 286 § 1 k.k. skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolność.

II.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej K. N. kwoty (...) ( jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt dziewięć) zł;

III.  n podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

II K 209/13

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

K. N. w dniu 15 maja 2012 r. na portalu (...) znalazła ogłoszenie o sprzedaży telefonu komórkowego marki (...) za kwotę 1250 zł. Będąc zainteresowaną kupnem, zwróciła się do sprzedającego z zapytaniem, czy ogłoszenie jest aktualne. Sprzedającym okazał się M. D. prowadzący sklep internetowy zajmujący się sprzedażą elektroniki miedzy innymi telefonów komórkowych. Na stronie www.megapromocja.sklep2.pl. znajdowały się dane przedsiębiorcy z numerami NIP i REGON: Komputer OC M. D., J. ul (...), (...)-(...) B.. K. N. postanowiła dokonać zakupu w/w telefonu i w dniu 16 maja 2012 r. na numer konta (...) przelała kwotę 1279 zł. Następnie drogą mailową poinformowała sprzedawcę, że dokonała wpłaty. M. D. oddzwonił do K. N., informując że jeśli prześle mu potwierdzenie nadania pieniędzy, to natychmiast wyśle jej telefon. K. N. nadała mailem potwierdzenie do sprzedawcy. Telefon miała otrzymać następnego dnia tj. 17 maja 2012 r. jednakże nie otrzymała przesyłki. Poprzez wiadomości sms zwróciła się do sprzedającego o potwierdzenie nadania telefonu, jednakże bez rezultatu. W internecie znalazła informację, że firma ma zawieszoną działalność. K. N. ostatecznie nie otrzymała zakupionego telefonu, złożyła zawiadomienie na policji o popełnieniu przestępstwa na jej szkodę. W jego toku ustalono, że posiadaczem rachunku o nr (...) jest firma (...) ul. (...), (...)-(...) B., zaś właścicielem firmy i dysponentem konta jest M. D..

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o następujące dowody : zeznania świadka K. N. k. 7-8, 253, wydruki korespondencji e-mail k. 9-26, wydruk ogłoszenia na stronie G. k. 41, pismo z (...) Bank S.A. k.117-120, protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie k 7-8.

Oskarżony M. D. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że podtrzymuje swoje zeznania, które złożył będąc przesłuchiwanym w charakterze świadka. Oskarżony nie uczestniczył w rozprawie przed Sądem Rejonowym w Kętrzynie. W dniu 13 maja 2014 r. Sąd prowadził postępowanie bez udziału oskarżonego, uznając jego nieobecnośc za nieusprawiedliwioną i wydał wyrok zaoczny. ( wyjaśnienia k. 88-90, protokół rozprawy k. 253 ).

Sąd zważył, co następuje :

Wyjaśnienia oskarżonego M. D., w których nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, nie zasługują na wiarę. Przeczy im materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy, a w szczególności zeznania pokrzywdzonej K. N. oraz dokumentacja w postaci informacji z (...) Banku, z której wynika, że posiadaczem rachunku o nr (...) jest firma (...) ul. (...), (...)-(...) B., zaś właścicielem firmy i dysponentem konta jest M. D.. K. N. zgodnie z tym, co zeznała w dniu 16 maja 2012 r. dokonała przelewu z banku Millennium, w którym posiadała konto, na rachunek odbiorcy czyli Komputer – OC w kwocie 1279 zł ( potwierdzenie wykonania operacji k. 4). Wcześniej prowadziła korespondencję mailową z oskarżonym, w której zapewniał, że po dokonaniu wpłaty, otrzyma ona zakupiony telefon ( dowód wydruk maili k. 9- 25). Gdy przesyłka nie dotarła, pokrzywdzona nabrała podejrzeń, co do firmy prowadzonej przez oskarżonego. Znalazła informację, że firma (...) ma zawieszoną działalność od 18 stycznia 2011 r., zaś osób pokrzywdzonych działaniem oskarżonego jest więcej. Pokrzywdzona podała, że po dokonaniu przelewu kontaktowała się z oskarżonym za pomocą wiadomości sms, prosząc go o potwierdzenie nadania przesyłki, którego nie otrzymała. Zaprzeczył on również, że ma zawieszoną działalność, następnie przestał odpowiadać na maile i smsy.

Analiza materiału dowodowego wskazuje zatem na dokonanie przez oskarżonego przestępstwa oszustwa. W ocenie Sądu wina oskarżonego oraz okoliczności popełnienia zarzucanego mu czynu, nie budzą żadnych wątpliwości.

Oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 286 § 1 kk. W dniu 16 maja 2012r. w K. i B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem K. N. w ten sposób, że umieszczając na stronie internetowej www.gumtree.pl ogłoszenie dotyczące sprzedaży telefonu Samsung G. N. wprowadził wymienioną w błąd, co do rzeczywistego zamiaru zawarcia umowy kupna – sprzedaży wskazanego aparatu telefonicznego, przez co uzyskał od pokrzywdzonej kwotę 1279 zł tytułem zapłaty, którą to przywłaszczył, zaś wskazanego telefonu nie przesłał.

Przepis art. 286 § 1 kk określa motywowane uzyskaniem korzyści majątkowej doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie jej w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranej czynności. Istota tego przestępstwa polega więc na posłużeniu się fałszem jako czynnikiem sprawczym, który ma doprowadzić pokrzywdzonego do podjęcia niekorzystnej decyzji majątkowej. Wprowadzenie w błąd polega na podjęciu przez sprawcę podstępnych zabiegów prowadzących do wywołania u pokrzywdzonego mylnego wyobrażenia o rzeczywistości.

Oskarżony obejmował swoją świadomością i zamiarem bezpośrednim kierunkowym nie tylko to, że wprowadza w błąd K. N., ale także i to, że doprowadza ją w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem. Oskarżony utwierdzał w przekonaniu pokrzywdzoną, doprowadzając ją podstępnymi zabiegami do mylnego wyobrażenia o stanie rzeczy tj. że prześle jej telefon, gdy tylko otrzyma zapłatę, tymczasem działalność gospodarczą posiadał zawieszoną od ponad roku, co dowodzi, że nie miał zamiaru wywiązania się z oferty, albowiem de facto działalności w tym okresie nie prowadził ( dowód regon k. 32).

Z chwilą gdy pieniądze wpłynęły na konto należące do oskarżonego ( dowód wyciąg z konta k. 79), zerwał kontakt z pokrzywdzoną, przestał odbierać od niej maile i odpowiadać na sms. K. N. nigdy nie otrzymała telefonu, jak również nie odzyskała pieniędzy.

Przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę okoliczności obciążające, w szczególności znaczny stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu. Na potępienie zasługuje okoliczność, że oskarżony działał z niskich pobudek, z chęci uzyskania zysku. Ponadto w przeszłości był już wielokrotnie karany sądownie, za przestępstwa tego samego rodzaju z art. 286 §1 kk ( vide karta karna k. 171 -172).

W toku postępowania sądowego ustalono, że wobec oskarżonego w Sądzie Rejonowym w Gnieździe toczą się sprawy karne o sygn. II K 10/13, II K 1165/13 i II K 1032/13, w której to zapadł nieprawomocny wyrok skazujący (vide notatka urzędowa k. 235).

Sąd nie dopatrzył się okoliczności łagodzących względem oskarżonego.

W tym stanie rzeczy, Sąd orzekł wobec oskarżonego karę pozbawienia wolności w wymiarze 8 miesięcy. Sąd uznał, że orzeczona kara pozbawienia wolności jest adekwatna do wagi popełnionego przez oskarżonego czynu i stopnia jego zawinienia.

Kara ta czyni zadość racji natury prewencyjnej, związanej z celowością orzekanej kary zarówno przez pryzmat prognozy indywidualnej, jak i oddziaływania ogólnoprewencyjnego. W ocenie Sądu orzeczona kara spełni cele wychowawcze wobec oskarżonego, a nadto jako zgodna ze społecznym poczuciem sprawiedliwości będzie w prawidłowy sposób kształtować świadomość prawną społeczeństwa. Dokonując analizy zachowania oskarżonego Sąd uznał, że jest on osobą zdemoralizowaną, która nie respektuje norm prawnych. Z wcześniejszych doświadczeń z wymiarem sprawiedliwości, oskarżony nie wyciągnął wniosków na przyszłość.

Podnieść należy, że Sąd Rejonowy w Gnieźnie dał oskarżonemu szansę naprawy swego postępowania, zawieszając wykonanie kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności na okres próby 5 lat w wyroku łącznym o sygn. VI K 49/09. Jednakże instytucja probacyjna nie odniosła wobec oskarżonego spodziewanego skutku.

Uznać zatem należy, że nie istnieje wobec oskarżonego pozytywna prognoza kryminologiczna, a wymierzenie kary z warunkowym jej zawieszeniem nie byłoby wystarczające dla osiągnięcia wobec oskarżonego celów kary. Oskarżony winien mieć już ukształtowany światopogląd i nie pora, by przez warunkowe zawieszenie wykonania kary go wychowywać.

W oparciu o treść art. 46§1 kk. Sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 1279 złotych na rzecz K. N., zgodnie z wnioskiem pokrzywdzonej.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 624§1 kpk zwalniając oskarżonego w całości od ich ponoszenia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.