Sobota 25 maja 2019 Wydanie nr 4107
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Iławie z 2015-10-06
Data orzeczenia:
6 października 2015
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
31 października 2015
Sygnatura:
I C 663/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Drewniak
Protokolant:
st.sekr.sąd. Bożena Dzięgiel-Wiatrak
Hasła tematyczne:
Przewozowe Prawo
Podstawa prawna:
art. 33 a ust.3 pr. przewozowego
Teza:
opłata dodatkowa
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe
(Dz. U. z 1984 r. Nr 53, poz. 272)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. Akt I C 663/15

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 października 2015r.

Sąd Rejonowy w Iławie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Wojciech Drewniak

Protokolant: st.sekr.sąd. Bożena Dzięgiel-Wiatrak

Po rozpoznaniu w dniu 06.10.2015r. na rozprawie

Sprawy z powództwa Miasta S. W. – Zarząd (...) w W.

p-ko pozwanemu P. M.

o zapłatę

I.  Zasądza od pozwanego P. M. na rzecz powoda Miasta S. W. – Zarząd (...) w W. kwotę 270,40zł /dwieście siedemdziesiąt złotych 40/100/ z odsetkami ustawowymi od dnia 08.08.2014r. do dnia zapłaty.

II.  Wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

III.  Zasądza od pozwanego P. M. na rzecz powoda Miasta S. W. – Zarząd (...) w W. kwotę 90,00zł tytułem zwrotu kosztów procesu – w tym 90,00zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

I C 663/15

UZASADNIENIE

Powód Miasto S. W. – Zarząd (...) w W. wniósł p-ko pozwanemu P. M. o zapłatę kwoty 270,40zł.

W uzasadnieniu powód wskazał, iż w/w kwoty domaga się z tytułu należności przewozowej wskazując, iż pozwany korzystał z przejazdu środkami komunikacji bez uiszczenia odpowiedniej opłaty.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 01.04.2015r.wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie roszczenie powoda uwzględniono w całości.

Postanowieniem z dnia 18.05.2015r.nakaz zapłaty uchylono w całości i sprawę przekazano do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Iławie. Przyczyną uchylenia nakazu zapłaty było niedoręczenie odpisu nakazu zapłaty pozwanemu.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Roszczenie powoda jest zasadne w całości.

W związku z brakiem opłaty za przejazd powód nałożył na pozwanego obowiązek zapłaty za przejazd w kwocie 4,40zł oraz opłatę dodatkową w kwocie 266,00zł.

/wezwania k.11/

Zarówno obowiązek zapłaty za przejazd jak i opłata dodatkowa zostały nałożone prawidłowo – zgodnie z art.33a ust.3 ustawy Prawo Przewozowe w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

Wysokość opłaty dodatkowej określona została uchwałą nr (...) Rady M.S. W..

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

Pozwany o terminie rozprawy został zawiadomiony prawidłowo./k.30/

Mając powyższe na uwadze zasądzono od pozwanej na rzecz powoda dochodzoną pozwem kwotę w całości.

Zgodnie z art.333§1 pkt.3 kpc z urzędu nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z art.98§1 kpc w zw. z §6 pkt.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r.

w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.