Poniedziałek 18 marca 2019 Wydanie nr 4039
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2015-12-10
Data orzeczenia:
10 grudnia 2015
Data publikacji:
13 marca 2018
Sygnatura:
VI RC 92/14
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Barbara Ciwińska
Protokolant:
Izabela Katryńska
Hasła tematyczne:
Rozdzielność Majątkowa
Podstawa prawna:
art. 52 kro
Teza:
powództwo oddala
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. - Kodeks rodzinny
(Dz. U. z 1950 r. Nr 34, poz. 308)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Barbara Ciwińska

Protokolant Izabela Katryńska

po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa A. G.

przeciwko M. G.

o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

1.  powództwo oddala,

2.  pozostawia powódkę przy poniesionych kosztach postępowania.

UZASADNIENIE

A. G. wniosła 26.02.2014r. do tutejszego Sądu pozew o ustanowienie z dniem 01.09. 2013 r. rozdzielności majątkowej pomiędzy nią, a jej małżonkiem M. G.z którym zawarli związek małżeński (...) Podniosła w uzasadnieniu, że strony mają trójkę małoletnich dzieci, zamieszkują we wspólnym domu, lecz pozostają w faktycznej separacji, zaś małżonek zaprzestał łożyć na potrzeby rodziny. Prowadzi on działalność gospodarczą, ma zobowiązania finansowe, których zdaniem powódki nie jest w stanie spłacać. W ocenie powódki są to ważne powodu do ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy nią, a jej mężem.

Do reprezentowania jej w sprawie powódka upoważniła adwokata F. J. (k.4).

Powódka stawił się na pierwszym terminie rozprawy 17.04.2014 r. Pozwany nie odebrał wezwania, telefonicznie usprawiedliwił swoją nieobecność złym samopoczuciem. Na drugim terminie rozprawy stawiły się obie strony i wniosły o zawieszenie postępowania z powodu toczącej się sprawy o rozwód. Postanowieniem z dnia 2.10.2014r.postępowanie zostało zawieszone na zgodny wniosek stron.

Na wniosek powódki podjęte zostało następnie 31.07.2015r. Na wyznaczony termin rozprawy w dniu 10.12. 2015r. nikt się nie stawił, mimo iż powódka i jej pełnomocnik byli powiadomieni prawidłowo. Wezwanie awizowane wysłane dla pozwanego, nie podjęte w terminie Sąd uznał za doręczone prawidłowo.

Sąd Rejonowy ustalił na podstawie dołączonych do akt dokumentów, że strony są małżeństwem od (...) ( odpis aktu małżeństwa).

Strony rozliczały się wspólnie z Urzędem Skarbowym za rok 2013, gdzie dochód pozwanego wyniósł 53.981 zł., a powódki 19.065 zł. (k.29 kopia zeznania podatkowego). A. G. w okresie od początku stycznia do 22.06.2014 r. pobierała zasiłek chorobowy (k.35). A. G. nie ma zaległości wobec ZUS (k.32).

Sąd Rejonowy zważył, że zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawnej.

Dla oceny zasadności powództwa opartego o art. 52 Kodeksu rodzinnego niezbędne jest wykazanie faktów uzasadniających, że zachodzą między małżonkami ważne powody do ustanowienia rozdzielności majątkowej, a w szczególności z datą wcześniejszą niż data wniesienia pozwu.

Należy stwierdzić, iż strona powodowa faktów takich nie udowodniła, bowiem informacje o sytuacji stron sąd posiada jedynie z uzasadnienia pozwu i załączonych do akt dokumentów, nie są one jednak wystarczające do weryfikacji zasadności wniesionego roszczenia. Strony jeszcze za 2013 rok rozliczały się razem z Urzędem Skarbowym, zaś podniesiony przez powódkę fakt, iż strony są w separacji nie oznacza jeszcze, iż niemożliwe jest współdziałanie w zarządzie wspólnym. Powódka nie udowodniła także, aby je małżonek miał zobowiązania zagrażające finansowemu bytowi rodziny uzasadniające ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

Z uwagi na powyższe powództwo zostało oddalone, zaś strona powodowa jako przegrywająca pozostawiona została przy poniesionych kosztach postępowania w sprawie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.