Sobota 23 marca 2019 Wydanie nr 4044
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2014-02-28
Data orzeczenia:
28 lutego 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
11 kwietnia 2014
Sygnatura:
I C 1444/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Marta Burzyńska
Protokolant:
Dorota Januszewska
Hasła tematyczne:
Zasady Zwrotu Kosztów
Podstawa prawna:
805 kc
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt: I C 1444/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2014 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Marta Burzyńska

Protokolant:

Dorota Januszewska

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko K. J.

o zapłatę

1.  Oddala powództwo.

2.  Zasądza od pozwanej K. J. na rzecz powoda Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 107 (sto siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

S ę d z i a

Sygn. akt I C 1444/13

UZASADNIENIE

Powód Towarzystwo (...) z siedzibą w W. wystąpiło przeciwko K. J. z powództwem o zasądzenie od niej kwoty 329,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 10 listopada 2012 roku do dnia zapłaty. Wnosił także o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz zwrotu kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swego stanowiska podnosił, że zwarł z pozwaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu OC. Na mocy umowy zobowiązał się do objęcia pozwanej ochroną ubezpieczeniową, a pozwana do zapłaty składek. Jako dowód zawarcia umowy wystawił polisę nr (...). Pozwana nie uiściła w pełnej wysokości składek, których termin płatności upłynął w dniu 9 listopada 2012 roku i od dnia następnego powód domaga się odsetek. Powód wezwał pozwaną do zapłaty zaległej składki, mimo kolejnego wezwania pozwana nie uiściła zaległej kwoty.

Pozwana K. J. wnosiła o oddalenie powództwa. Podnosiła, iż opłaciła kwotę dochodzoną pozwem. Okazała oryginał dowodu wpłaty z dnia 29 stycznia 2014 roku dotyczący kwoty 380 złotych, z czego 329 złotych to zaległa składka, a 51 złotych do odsetki.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Powództwo jest bezzasadne i nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem w chwili zamknięcia rozprawy roszczenie powoda o zapłatę zaległej składki w kwocie 329 złotych z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwierdzonej polisą nr (...) było zaspokojone.

Zgodnie z art. 805 § 1 kodeksu cywilnego, przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Pozwana nie kwestionowała twierdzeń powoda i przedłożonych przez niego dokumentów, z których wynikało, iż łączyła ją z powodem umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwierdzona polisą nr (...). Nie podważała także twierdzeń powoda o uchybieniu przez nią obowiązkowi opłacenia składki wynikającej z tej umowy w terminie. Twierdziła, że opłaciła dochodzoną pozwem składkę w kwocie 329 złotych wraz z odsetkami w dniu 29 stycznia 2014 roku. Okazała na tę okoliczność oryginał dowodu wpłaty na blankiecie wydanym przez powodowego ubezpieczyciela dotyczącym polisy nr (...), z którego wynikało, iż w dniu 29 stycznia 2014 roku uiściła na rzecz powoda kwotę 329 złotych tytułem zaległej składki i kwotę 51 złotych tytułem odsetek od tej kwoty.

Zgodnie z art. 316 § 1 kpc po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. W toku procesu pozwana zapłaciła na rzecz powoda kwotę dochodzoną pozwem wraz z odsetkami należnymi w chwili wpłaty, zaspokajając roszczenia powoda w całości. Wysokość odsetek ustawowych liczonych od dnia 10 listopada 2012 roku do dnia 29 stycznia 2014 roku to kwota około 51 złotych. Wobec faktu, iż pozwana spełniła w toku procesu roszczenie powoda w całości, jego powództwo w oparciu o przepis art. 805 § 1 kodeksu cywilnego należało oddalić.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym strona przegrywająca spór jest zobowiązana do zwrotu drugiej stronie poniesionych przez nią kosztów procesu. Zgodnie z utrwalonym w doktrynie i orzecznictwie stanowiskiem, zapłata przez pozwanego w toku postępowania objętych powództwem należności skutkuje uznaniem go za przegrywającego proces, ze skutkami, o jakich mowa w art. 98 § 1 i 3 k.p.c., również w części dotyczącej zaspokojonego w ten sposób roszczenia, jeżeli tylko było ono wymagalne w dacie wniesienia pozwu ( na przykład wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie o sygn. akt I Aca 151/13 (Lex nr 1314827). Pozwana, która uiściła kwotę dochodzoną pozwem w toku procesu, jest zatem tą stroną, która przegrała spór i w konsekwencji jest zobowiązana do zwrotu powodowi kosztów procesu. Na koszty procesu, które poniósł powód składają się: opłata sądowa w kwocie 30 złotych, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych i wynagrodzenie radcy prawnego w kwocie 60 złotych, ustalone na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.).

Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.