Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Legnicy z 2015-12-04
Data orzeczenia:
4 grudnia 2015
Data publikacji:
14 września 2018
Sygnatura:
V U 1006/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Andrzej Marek
Protokolant:
star. sekr. sądowy Justyna Alfawicka
Hasła tematyczne:
Zawieszenie, Wstrzymanie Lub Zmniejszanie Emerytury Lub Renty
Podstawa prawna:
art. 103 a ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt V U 1006/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Andrzej Marek

Protokolant: star. sekr. sądowy Justyna Alfawicka

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2015 r. w Legnicy

sprawy z wniosku C. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania C. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 1 września 2015 r.

znak (...)

oddala odwołanie.

sygn. akt VU 1006/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 1 września 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. ustalił wysokość emerytury wnioskodawcy i podjął jej wypłatę od dnia 01 sierpnia 2015 r.

Odwołanie od tej decyzji złożył wnioskodawca domagając się ostatecznie jej zmiany poprzez ustalenie wypłaty emerytury zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 02 czerwca 2015 r. tj. od 01 lutego 2014 r.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 26 lutego 2014 r. wnioskodawca C. K. złożył w ZUS Oddział w L. wniosek o przyznanie emerytury. W dacie złożenia tego wniosku wnioskodawca zatrudniony był na podstawie umowy o prace w firmie (...) sp.zoo w L.. Decyzją z dnia 18 marca 2014 r. organ rentowy odmówił wnioskodawcy przyznania emerytury. Odwołanie od tej decyzji złożył wnioskodawca. Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Legnicy zmienił te decyzje w ten sposób, że przyznał wnioskodawcy prawa do emerytury od 01 lutego 2014 r. W wykonaniu tego wyroku organ rentowy w dniu 24 lipca 2015 r. wydał decyzje o przyznaniu emerytury wnioskodawcy od 01 lutego 2014 r.. wskazując, że wypłata świadczenia podlega zawieszeniu ze względu na kontynuowanie przez wnioskodawcę zatrudnienia. W dniu 6 sierpnia 2015 r. wnioskodawca przedłożył świadectwo pracy potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy z firmą (...) sp.zoo w L. z dniem 31 sierpnia 2014 r. W wyniku tego Organ rentowy w dniu 01 września 2015 r. wydał decyzje o podjęciu wypłaty emerytury wnioskodawcy od 1 sierpnia 2015 r.

D: Akta ZUS, akta SO w Legnicy o sygn. VU 2263/14

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż stanowisko organu rentowego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

W związku z tym organ rentowy - wydając w dniu 24 lipca 2015 r. decyzję - prawidłowo wykonał wyrok SO w Legnicy z dnia 2 czerwca 2015 r. r., gdyż przyznał wnioskodawcy emeryturę od 01 lutego 2014 r. (data wskazana w tym wyroku) wskazując jednocześnie, że wypłata świadczenia podlega – na podstawie powołanego art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS - zawieszeniu ze względu na kontynuowanie przez wnioskodawcę zatrudnienia.

Wnioskodawca dopiero w dniu 6 sierpnia 2015 r. złożył w organie rentowym świadectwo pracy potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy. Organ rentowy – na podstawie art. 135 ust. 1 powołanej ustawy – podjął zatem wypłatę emerytury od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty. Zaskarżona decyzja była zatem prawidłowa.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 477 14 § 1 kpc oddalił odwołanie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.