Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2012-12-21
Data orzeczenia:
21 grudnia 2012
Data publikacji:
13 marca 2018
Data uprawomocnienia:
21 grudnia 2012
Sygnatura:
V ACa 908/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wydział:
V Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Włodzimierz Gawrylczyk
Sędziowie:
Irma Kul
Katarzyna Przybylska
Protokolant:
stażysta Aleksandra Ćwiek
Hasła tematyczne:
Znaki Towarowe
Podstawa prawna:
art. 296 ust. 1i 1b i ust. 297 ust. 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej
Teza:
Sąd powszechny w sprawie o roszczenie wynikające z naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy jest związany decyzją Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt V ACa 908/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział V Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Włodzimierz Gawrylczyk (spr.)

Sędziowie:

SA Irma Kul

SA Katarzyna Przybylska

Protokolant:

stażysta Aleksandra Ćwiek

po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2012 r. w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W.

przeciwko S. P.

o nakazanie i zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu

z dnia 26 lipca 2012 r. sygn. akt VI GC 32/12

I  oddala apelację;

II  rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego pozostawia Sądowi Okręgowemu w Toruniu.

Na oryginale właściwe podpisy.

VACa 908/12

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Toruniu wyrokiem częściowym z 26 lipca 2012 r. w sprawie z po-wództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowejw W. przeciwko S. P. o nakazanie i zapłatę nakazał po-zwanemu zaprzestania oznaczania znakiem towarowym (...)produkowanych galare-tek i wprowadzania ich do obrotu, umieszczania tego znaku towarowego na dokumentachzwiązanych z wprowadzaniem do obrotu tak oznaczonych galaretek, zaprzestania posługiwa-nia się tym znakiem towarowym w celu reklamy galaretek, usunięcie tego znaku z wyprodu-kowanych galaretek znajdujących się w jego dyspozycji i towaru wprowadzonego do obrotu,zniszczenie materiałów reklamowych z tym znakiem towarowym (pkt 1 -5 wyroku) oraz opu-blikowanie powyższej formuły sentencji wyroku w Gazecie (...).

Zasadnicze motywy wyroku są następujące:

Powód domagał się nakazania pozwanemu wykonania powyższego świadczenia orazzasądzenia na jego rzecz kwoty 50.000 zł. Twierdził, że jest uprawniony z prawa ochronnegona znak towarowy słowny (...)udzielonego dla oznaczania towarów w postaci dże-mów, galaretek, żelatyny spożywczej, mieszanek żelujących na bazie cukru i pektyny, wpro-wadza do obrotu własną galaretkę oznaczoną znakiem (...), a pozwany narusza to jegoprawo, oznaczając produkowaną przez siebie galaretkę tym znakiem towarowym i wprowa-dzając tak oznaczony towar do obrotu, umieszczając ten znak na dokumentach i posługującsię nim w celu reklamy.

Pozwany domagał się oddalenia powództwa w związku ze złożonym sprzeciwem naudzielenie powodowi prawa ochronnego i o zawieszenie postępowania do czasu wydaniaostatecznej decyzji przez Urząd Patentowy RP. Podkreślił, że nie używa słowa(...) znaku towarowego, lecz jako oznaczenia informującego o kolorze gotowego produktu,gdyż jest to kolor nienaturalny, używane przez niego nazwy galaretek wskazują na ich kolory.

Sąd Okręgowy ustalił, że strony w ramach działalności gospodarczej wytwarzają iwprowadzają do obrotu galaretki oznaczone słowem (...), Urząd Patentowy odmówiłpowodowi 29 września 2008 r. udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (...), zaś decyzją z 24 października 2011 r. udzielił takiego prawa na znak towarowysłowny(...) z prawem pierwszeństwa na jego rzecz przeznaczony m.in. do oznaczaniagalaretek. Powód wezwał pozwanego pismem z 10 stycznia 2012 r. do zaniechania stosowa-nia nazwy (...) dla produkowanej przez niego galaretki owocowej, wycofania z rynkutak oznaczonej galaretki i umieszczenia w ogólnopolskiej prasie informacji o dokonanymnaruszeniu. W dniu 19 kwietnia 2012 r. pozwany zgłosił do Urzędu Patentowego sprzeciwwobec udzielenia prawa ochronnego powodowi.

Sąd Okręgowy uznał, że nie zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania, skoropowód uzyskał prawo ochronne na podstawie prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego.Według art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowejznakiem towarowym może być w szczególności wyraz. Na znak towarowy może być udzie-lone świadectwo ochronne i powód je uzyskał. Gdyby Urząd Patentowy uchylił tę decyzję,pozwany może domagać się wznowienia postępowania w tej sprawie. W świetle art. 296 ust.2 pkt 1 tej ustawy pozwany niewątpliwie narusza prawo ochronne powoda, więc powodowiprzysługują roszczenia przewidziane w art. 296 ust. 1 i la w zw. z art. 287 ust. 2 tej ustawy,toteż Sąd uwzględnił niepieniężne żądania powoda.

Pozwany złożył apelację. Domagał się zmiany wyroku i oddalenia powództwa orazzasądzenia kosztów procesu, ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy Sądowipierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Kwestionował zasadność udzielenia powo-dowi prawa ochronnego, powoływał się na trwające postępowanie wywołane jego sprzeci-wem wobec udzielenia powodowi prawa ochronnego.

Powód wnosił o oddalenie apelacji i o zasądzenie kosztów procesu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja jest bezpodstawna. Sąd Apelacyjny podziela argumenty podane w uzasad-nieniu wyroku, więc nie zachodzi potrzeba ich powtarzania.

Dodanie przez pozwanego na opakowaniu produkowanej przez niego galaretkisłowa „galaretka” do słowa(...) nie jest tylko oznaczeniem koloru galaretki przezużycie powszechnego słownictwa, ale wkracza w sferę problematyki znaków towarowych,skoro powód uzyskał świadectwo ochronne na słowny znak towarowy (...) dla produ-kowanych przez niego galaretek. Celem udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jestumożliwienie realizacji podstawowej funkcji znaku towarowego polegającej na zagwaranto-waniu konsumentowi łub innemu kontrahentowi identyczności pochodzenia oznaczonego nimtowaru lub usługi od towaru lub usługi innego pochodzenia. W niniejszej sprawie cel ten niebyłby osiągnięty, gdyby podzielić pogląd pozwanego, że powód bezpodstawnie uzyskał pra-wo ochronne. Powód, przez uzyskanie prawa ochronnego nabył prawo wyłącznego używaniaznaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RzeczypospolitejPolskiej. Skoro niesporne jest, że pozwany posługuje się tym znakiem towarowym, to słusz-nie Sąd Okręgowy uznał, że powodowi przysługują roszczenia, które zostały uwzględnione wwyroku częściowym.

Pozwany oparł apelację na jednym w istocie zarzucie, tym mianowicie, że Urząd Pa-tentowy RP bezpodstawnie udzielił powodowi prawa ochronnego. Tymczasem sąd po-wszechny nie może w tego rodzaju postępowaniu kwestionować udzielenia przez Urząd Pa-tentowy RP prawa ochronnego, gdyż jest związany tą konstytutywną decyzją wydaną przezwłaściwy organ zgodnie z jego kompetencją. Według art. 246 ust. 1 ustawy - Prawo własno-ści przemysłowej, każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji oudzieleniu prawa ochronnego. Żaden przepis ustawy nie wskazuje jednak, że wniesieniesprzeciwu powoduje zawieszenie wykonania decyzji. Niesporne jest, że Urząd Patentowywskutek wniesienia sprzeciwu przez pozwanego nie wydał decyzji o zawieszeniu udzielonegopowodowi prawa ochronnego. W czasie rozpatrywania tej sprawy w postępowaniu apelacyj-nym powód nadal jest uprawniony do ochrony praw wynikających z rejestracji znaku towa-rowego.

Powyższe okoliczności przemawiają za oddaleniem apelacji, co też Sąd Apelacyjnyuczynił na podstawie art. 385 k.p.c.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.