Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-03-18
Data orzeczenia:
18 marca 2014
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
18 marca 2014
Sygnatura:
VI Ka 1258/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
VI Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Piotr Mika
Sędziowie:
Marcin Mierz
Bożena Żywioł
Protokolant:
Sylwia Sitarz
Hasła tematyczne:
Znamiona Czynu Zabronionego
Podstawa prawna:
art. 437 kpk, art. 438 kpk, art. 624 § 1 kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygnatura akt VI Ka 1258/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Piotr Mika

Sędziowie SSO Bożena Żywioł (spr.)

SSO Marcin Mierz

Protokolant Sylwia Sitarz

przy udziale Andrzeja Zięby

Prokuratora Prokuratury Okręgowej

po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2014 r.

sprawy S. L. ur. (...) w S.

córki Z. i F.

oskarżonej z art. 270§1 kk i art. 18§3 kk w zw. z art. 297§1 kk i art. 286§1 kk przy zast. art. 11§2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela publicznego

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 4 października 2013 r. sygnatura akt IX K 961/12

na mocy art. 437 kpk, art. 438 kpk, art. 624 §1 kpk

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że ustala, iż czyny przypisane oskarżonej w punkcie 1 polegały na tym, że:

- w dniu 14.03.2005r. w G. w zamiarze, aby E. M. dokonała czynu zabronionego polegającego na działaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i doprowadzeniu (...)S.A. z/s w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.499,28 zł za pomocą wprowadzenia w błąd pracownika banku co do swojej zdolności kredytowej, poprzez przedłożenie poświadczającego nieprawdę zaświadczenia o swoim zatrudnieniu w Barze (...) – S. L. i osiąganych zarobkach, dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, ułatwiła E. M. popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że dostarczyła jej wyżej opisane zaświadczenie o zatrudnieniu,

- w dniu 21.10.2005r. w G. w zamiarze, aby M. S. dokonała czynu zabronionego polegającego na działaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i doprowadzeniu (...) S.A. z/s w L. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.575 zł za pomocą wprowadzenia w błąd pracownika banku co do swojej zdolności kredytowej, poprzez przedłożenie poświadczającego nieprawdę zaświadczenia o swoim zatrudnieniu w Barze (...) – S. L. i osiąganych zarobkach, dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, ułatwiła M. S. popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że dostarczyła jej wyżej opisane zaświadczenie o zatrudnieniu,

- w dniu 04.01.2006r. w G. w zamiarze, aby S. P. dokonał czynu zabronionego polegającego na działaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i doprowadzeniu (...) S.A. z/s w L. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.575 zł za pomocą wprowadzenia w błąd pracownika banku co do swojej zdolności kredytowej, poprzez przedłożenie poświadczającego nieprawdę zaświadczenia o swoim zatrudnieniu w Barze (...) – S. L. i osiąganych zarobkach, dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, ułatwiła S. P. popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że dostarczyła mu wyżej opisane zaświadczenie o zatrudnieniu,

2. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3. zwalnia oskarżoną od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze obciążając wydatkami Skarb Państwa.

VI Ka 1258/13

UZASADNIENIE

Od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 4 października 2013r., sygn.akt IX K 961/12, apelację wniósł Prokurator.

Zaskarżył orzeczenie w całości, na niekorzyść oskarżonej S. L. zarzucając:

-obrazę prawa materialnego, a to art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk, przez uznanie oskarżonej za winną zarzuconych jej przestępstw opisanych w pkt I, II i III, to jest przestępstw z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk, podczas gdy opis tych czynów nie zawiera wszystkich znamion przestępstwa z art. 286 § 1 kk, to jest działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także art. 297 § 1 kk, to jest działania w celu uzyskania dla innych osób od banku kredytu, sporządzenia i przekazania innym osobom celem przedłożenia nierzetelnych, stwierdzających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o zatrudnieniu dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu,

-błąd w ustaleniach faktycznych przez ustalenie, że oskarżona dopuściła się czynów polegających na podrobieniu dokumentów służących do oszustw kredytowych, kwalifikowanych z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk, przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk, podczas gdy prawidłowa ocena materiału dowodowego prowadzi do wniosku, iż zachowania oskarżonej stanowią czyny wydawania dokumentów – zaświadczeń niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy służących do oszustw kredytowych.

Stawiając takie zarzuty apelujący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy podzielił zarzuty podniesione w środku odwoławczym.

Pozostaje bowiem faktem, że pomimo poczynienia prawidłowych ustaleń faktycznych wskazanych szczegółowo w pisemnym uzasadnieniu zaskarżonego wyroku oraz trafnej oceny prawnej zachowań, jakie sąd meriti przypisał oskarżonej, opis popełnionych przez S. L. przestępstw nie jest pełny i nie wykazuje wyczerpania przez nią wszystkich ustawowych znamion stosownych występków.

Sam sąd pierwszej instancji podniósł w pisemnych motywach wyroku, że nie dokonał zmian opisu czynów, jakie winny nastąpić już choćby z tego tytułu, że Sąd Rejonowy wyeliminował z kwalifikacji prawnej przestępstw zarzuconych oskarżonej w akcie oskarżenia art. 270 § 1 kk.

Trafnie wykazał jednak apelujący, że mankamenty opisu czynów przypisanych oskarżonej są dalej idące, gdyż nie zawierają szeregu, wskazanych w zarzucie środka odwoławczego ,znamion ustawowych.

Sąd Okręgowy nie podzielił natomiast wniosku Prokuratora o konieczności uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, gdyż możliwym i zasadnym było dokonanie zmian tego przez sąd odwoławczy.

Z powyższych względów Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok w pkt 1 dokonując opisu trzech przestępstw przypisanych oskarżonej uwzględniającego wszystkie ustawowe znamiona występków kwalifikowanych z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk.

W pozostałej części, niekwestionowanej w apelacji, zaskarżony wyrok, jako prawidłowy, utrzymano w mocy.

Oskarżona, na zasadzie słuszności, zwolniona została od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych postępowania odwoławczego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.