Wtorek 11 grudnia 2018 Wydanie nr 3942
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu z 2015-12-22
Data orzeczenia:
22 grudnia 2015
Data publikacji:
15 lutego 2018
Sygnatura:
I C 408/12
Sąd:
Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Irena Minkisiewicz
Protokolant:
st. sekr. sąd. Katarzyna Tworek
Hasła tematyczne:
Zwolnienie Spod Egzekucji
Podstawa prawna:
art.841 kpc
Teza:
Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 408/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: SSR Irena Minkisiewicz

Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Tworek

po rozpoznaniu w dniu 08 grudnia 2015 r. w Kędzierzynie – Koźlu

na rozprawie sprawy

z powództwa J. N. (1)

przeciwko pozwanym: (...) S.A. z/s w G., M. T., (...) sp. z o.o. z siedzibą w K., A. K., (...) S.A. z/s w C. oraz Syndykowi Masy Upadłości Przedsiębiorstwa (...) S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w K.

o zwolnienie od egzekucji

1. umarza postępowanie wobec pozwanego (...) SA z/s w G.;

2. zasądza od powoda J. N. (1) na rzecz pozwanego (...) SA z/s w G. kwotę 2.417,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

3. oddala powództwo w stosunku do pozwanego M. T.;

4. zwalnia od egzekucji ładowarkę (...) Nr (...) zajętą u J. J. (1) przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie –Koźlu P. S. (1) w sprawach z wniosku A. K. Km 1141/12, z wniosku (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. Km 1139/12, z wniosku (...) S.A. z siedzibą w C. Km 1264/12, z wniosku Przedsiębiorstwa (...) S.A. z siedzibą w K. Km 1634/12 w stosunku do pozwanych (...) sp. z o.o. z siedzibą w K., A. K., (...) SA z/s w C. oraz Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa (...) S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w K.;

5. zasądza od pozwanej A. K. na rzecz powoda J. N. (1) kwotę 3.763,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kwotę 2.400,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

6. zasądza od pozwanej (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. na rzecz powoda J. N. (1) kwotę 3.763,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kwotę 2.400,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

7. zasądza od pozwanej (...) S.A. z/s w C. na rzecz powoda J. N. (1) kwotę 3.763,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kwotę 2.400,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

8. zasądza od pozwanego Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa (...) S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w K.- (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. na rzecz powoda J. N. (1) kwotę 3.763,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kwotę 2.400,00 zł;

9. nakazuje wypłacić adw. L.- J. R. z Kancelarii Adwokackiej w K.przy ul. (...)z zaliczki w kwocie 2.952,00 zł ( poz. 243-30-00-(...)) kwotę 2.400,00 zł ( słownie: dwa tysiące czterysta złotych) wraz z należnym podatkiem VAT 23 % w kwocie 552,00 zł ( słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa złote ) tytułem pełnienia funkcji kuratora pozwanej A. K..

Sygn. akt I C 408/12

UZASADNIENIE

Powód J. N. (1)za pośrednictwem pełnomocnika wniósł w dniu 10.04.2012 r. ( data wpływu do Sądu 12.04.2012 r.) przeciwko pozwanym: (...) SAz/s w G.i M. T.o zwolnienie spod egzekucji ruchomości w postaci ładowarki kołowej H. (...) nr (...)zajętej u dłużnika J. J. (1)przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu P. S. (1)w dniu 1 marca 2012 r. w postępowaniach egzekucyjnych: KM 623/12, KM 879/12.

Na kolejne żądania powoda Sąd wezwał do udziału pozwanych: A. K., Przedsiębiorstwo (...) SA z/s w K., (...) sp. z o.o. z/s w C. oraz (...) sp. z o.o. z/s w K..

Powód wniósł o zasądzenie od pozwanych kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego wg norm przepisanych oraz o udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenia postępowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie. W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu P. S. (1) na wniosek pozwanych w związku z egzekucją prowadzoną przeciwko J. J. (1) i B. J. w dniu 1 marca 2012 r. zajął min. ładowarkę kołową H. 66 C stanowiącą własność powoda. Powód w tym zakresie powołał się na umowę przewłaszczenia przedmiotowej ładowarki na jego rzecz . Powód wskazał, że wzywał pozwanych do zwolnienia ładowarki; pozwanego P. pismem z dnia 15.03.2012 r., pozwanego M. T. pismem z dnia 04.04.2012 r.

Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 10 maja 2012 r. oraz kolejnymi postanowieniami zabezpieczył roszczenie powoda poprzez zawieszenia postępowań egzekucyjnych wszczętych na wniosek w.w. pozwanych do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie.

Pozwany M. T. wodpowiedzinapozew (k. 42 ) wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu. Pozwany kwestionował prawdziwość dokumentów, na podstawie których powód miał stać się właścicielem ładowarki należącej do dłużnika J. J. (1) .

P. N. spółkazo.o.zsiedzibąw K. w odpowiedzinapozew(k.59 ) wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Pozwany podniósł, że w dacie zajęcia przez organ egzekucyjny ładowarki ( 1 marca 2011 r.) dłużnik J. J. (1) podał do protokołu zajęcia ruchomości, iż jest właścicielem rzeczy. W tej sytuacji skoro z oświadczenia dłużnika i dokumentu urzędowego organu egzekucyjnego wynika stan prawny zajętej ruchomości, powództwo jest bezzasadne.

(...) wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Pozwany podniósł, że powód nie miał legitymacji do wniesienia powództwa, gdyż w ocenie pozwanej zajęta ruchomość w postaci ładowarki H.jest własnością dłużnika J. J. (1), który ten fakt potwierdził oświadczeniem złożonym do protokołu zajęcia ruchomości. Powód pismem z dnia 09.05.2012 r. doręczonym 14.05.2012 r.) wezwał pozwaną do zwolnienia ruchomości spod egzekucji min. przedmiotowej ładowarki. Zdaniem pozwanej umowa pożyczki jak i umowa przewłaszczenia załączone do pozwu zostały sporządzone wyłącznie na potrzeby niniejszego procesu. Pozwana podniosła , że powództwo w stosunku do niej zostało wniesione po terminie przewidzianym art. 841 § 3 k.p.c. .

Syndyk Masy upadłości Przedsiębiorstwa (...) SA z/s w K. w upadłości likwidacyjnej pismem z dnia 31.07.2012 r. ( k. 123) wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie na rzecz pozwanego kosztów procesu, zaś w przypadku uwzględnienia powództwa o nieobciążanie strony pozwanej kosztami procesu.

Kurator pozwanej A. K. w odpowiedzi na pozew ( k. 267) wniósł o oddalenie powództwa, o zasądzenie na rzecz pozwanej kosztów procesu oraz o zasądzenie na rzecz kuratora należnego zgodnie z przepisami wynagrodzenia w wysokości 2400,00 zł plus VAT. Kurator pozwanej podniósł, że powód nie posiadał czynnej legitymacji do wniesienia powództwa, gdyż w ocenie pozwanej zajęta ruchomość w postaci ładowarki H. jest własnością dłużnika J. J. (1), który oświadczył to do protokołu zajęcia, a zawarta pomiędzy powodem i dłużnikiem umowa przewłaszczenia miała charakter pozorny.

(...) S.A. (...) piśmie procesowym z dnia 13.10.2015 r. (k.301) wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Pozwany podniósł, że pełnomocnik pozwanego w dniu 19.03.2012 r. tj. przed wniesieniem pozwu, złożył w postępowaniu egzekucyjnym wniosek o zwolnienie spod egzekucji kilkunastu ruchomości, których licytację wyznaczono na dzień 20.03.2012 r. Wśród tych ruchomości była przedmiotowa ładowarka, ujęta pod nr 10 w treści obwieszczenia o licytacji. Komornik w dniu 20 marca 2012 r. wydał postanowienie o umorzeniu postępowania na wniosek wierzyciela względem części ruchomości, w tym przedmiotowej ładowarki, co uzasadnia oddalenie powództwa, a także zasądzenie kosztów procesu.

Pełnomocnik powoda pismem procesowym z dnia 26.04.2012 r. ( k. 18 ) cofnął powództwo wobec pozwanego M. T. .

Pozwany M. T. na rozprawie z dnia 03.08.2012 r. ( k. 122 verte) nie wyraził zgody na cofnięcie wobec niego powództwa.

Pełnomocnik powoda pismem procesowym z dnia 04.12.2015 r. cofnął powództwo wobec pozwaną (...) SA z/s w G. wnosząc o zasądzenie na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, wskazując że przed wytoczeniem powództwa powód wzywał pozwaną do zwolnienia zajętej ruchomości spod egzekucji, ale pismo to pozostało bez odpowiedzi. Powód nie miał wiedzy o treści pisma pozwanej kierowanego do komornika w zakresie zwolnienia spod egzekucji min. przedmiotowej ruchomości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód J. N. (1) prowadzi działalność gospodarczą dot. usług finansowych. W lipcu 2011 r. powód udzielił J. J. (1) trzy pożyczki pieniężne na łączną kwotę ok. 140.000 zł .

dowód: zeznania św. J. N. (2) k. 204-205

zeznania powoda J. N. (1) k. 205-206

wykaz pożyczek udzielonych przez powoda w lipcu 2011 r. k. 175

J. J. (1)prowadził usługi budowlane i był właścicielem wielu maszyn, w tym ładowarki kołowej H. (...) nr (...), którą zakupił 28.01.2005 r. za kwotę 75.000 zł .

dowód: faktura nr (...) z dn. 28.01.2005 r. k. 119

Powód J. N. (1)w dniu 19 lipca 2011 r. udzielił J. J. (1)pożyczki ( nr 119/11) w kwocie 23.000 zł na zabezpieczenie, której została zawarta pomiędzy J. J. (1)a J. N. (1)w dniu 19 lipca 2011 r. umowa przewłaszczenia ładowarki kołowej H. (...)nr (...)oraz rusztowania budowlanego.

Powód w dniu 19.07.2011 r. wystawił potwierdzenie otrzymania gotówki kwoty 23.000 zł przez J. J. (1), który podpisał przedmiotowy dokument.

Pożyczka nr 119/11 zaciągnięta przez J. J. (1) u powoda została ujęta w zestawieniu pożyczek udzielonych w lipcu 2011 r.

Powód przedmiotową ładowarkę pozostawił w posiadaniu J. J. (1) na podstawie użyczenia, gdyż ten ostatni prowadził firmę budowlaną.

dowód: potwierdzenie otrzymania gotówki kwoty 23.000 zł przez J. J. k. 120

wykaz pożyczek udzielonych przez powoda w lipcu 2011 r. k. 175

zeznania św. J. J. (1) k.342

zeznania św. J. N. (2) k. 204-205

zeznania powoda J. N. (1) k. 205-206

Jak wynika z treści § 1 umowy przewłaszczenia z dnia 19.07.2011 r. została ona zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu udzielonej przewłaszczającemu ( J. J. (1)) przez pożyczkodawcę ( powoda) pożyczki pieniężnej w kwocie 23.000 zł z dnia 19.07.2011 r. nr (...). Zgodnie z treścią § 2 umowy przewłaszczenia przewłaszczający przeniósł na pożyczkodawcę własność ładowarki kołowej H. (...)nr (...)oraz rusztowania budowlanego o wartości 40.000 zł. Z treści § 3 umowy wynika, że z momentem jej zawarcia własność w.w. ruchomości przeszła na własność powoda. Zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 przedmiotowej umowy J. J. (1)( przewłaszczający) zatrzymał przedmiot przewłaszczenia w swoim władaniu w charakterze biorącego w użyczenie.

Umowę ubezpieczenia OC ładowarki kołowej H. (...) nr (...)za okres 24.08.2010 r do 23.08.2011 r. zawarło PPHU (...) J. J. (1)z (...) SA.

Pismem z dnia 21.03.212 r. powód wezwał J. J. (1) do zwrotu pożyczki z dnia 19.07.2011 r. nr 119/11 terminie do dnia 28.03.2012 r. J. J. (1) nie zwrócił powodowi pożyczki.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu P. S. (1)wydał powodowi ładowarkę H. (...).

dowód: umowa przewłaszczenia k. 13

oświadczenie J. J. (1) k.14

zeznania św. J. N. (2) k. 204-205

zeznania powoda J. N. (1) k. 205-206

zeznania św. J. J. (1) k.342

polisa OC ładowarki k. 118

wezwanie do zwrotu pożyczki nr 119/11 z dn. 21.03.2012 r. k. 185

Urząd Skarbowy w K.pismem z dnia 30.10.2015 r., poinformował tut. Sąd, że J. N. (1)( PESEL (...)) nie zgłaszał do tegoż (...)faktu zawarcia umowy pożyczki z dn. 19.07.2011 r., jak również umowy przewłaszczenia ładowarki kołowej H. (...) zawartej pomiędzy J. N. (1)a J. J. (1).

dowód: pismo Naczelnika (...) w K.k. 316

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu P. S. (1) w sprawie egzekucyjnej Km 623 /12, Km 879/12 w dniu 01.03.2012 r. dokonał zajęcia u dłużnika J. J. (1) ruchomości od poz. 1 do poz. 8, w tym ładowarkę H. nr (...) ( poz. 7 protokołu zajęcia ).

Dłużnik J. J. (1) obecny przy zajęciu ruchomości oświadczył do protokołu zajęcia z dnia 01.03.2012 r. w aktach Km 879/12, że jest właścicielem ruchomości wymienionych pod pozycjami 1,2,4,6-8 protokołu. Pozycja nr 7 tego protokołu obejmowała ładowarkę H..

dowód: protokół zajęcia ruchomości z dn. 01.03.2012 r. w aktach egzekucyjnych Km 879/12

Komornik w sprawach egzekucyjnych z wniosku spółki (...) ( Km 623 /12) oraz z wniosku M. T. ( KM 879/12) pismem z dnia 05.03.2012 r. zawiadomił J. N. (1) na adres jego firmy PHU (...), że w dniu 01.03.2012 r. dokonał zajęcia ruchomości będących we władaniu dłużnika J. J. (1) min. ładowarki H. nr (...). Komornik poinformował powoda, że w trakcie czynności złożono oświadczenie, że zajęta ładowarka stanowi własność J. N. (1) oraz pouczył powoda o uprawnieniach przysługujących mu na podstawie przepisu art. 841 k.p.c. Powód zawiadomienie to otrzymał w dniu 08.03.2012 r. Powód wniósł pozew przeciwko pozwanym spółce (...) oraz M. T. w dniu 10.04.2012 r. ( data nadania ).

Do akt Km 623/12 została złożona umowa przewłaszczenia ładowarki H. z dn. 19.07.2011 r.

dowód: zawiadomienie osoby trzeciej o zajetych ruchomościach k. 6

ZPO dot. doręczenia powodowi zawiadomienia Komornika o zajęciu ładowarki w tomie I akt Km 623/12 )

akta egzekucyjne Km 632/12

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu P. S. (1) w sprawie Km 623 /12 pismem z dnia 06.03.2012 r. dokonał obwieszczeniem o licytacji ruchomości należących do dłużnika J. J. (1) min. ładowarki H. nr (...) ( poz. 10 obwieszczenia ).

dowód: obwieszczenie o licytacji ruchomości k. 307

Pismem z dnia 15.03.2012 r. pełnomocnik powoda zwrócił się do pełnomocnika pozwanej (...) o zwolnienie w postępowaniach egzekucyjnych KM 623/12 , KM 879/12 min. ładowarki H. nr (...) .

Pismem z dnia 04.04.2012 r. pełnomocnik powoda zwrócił się do pełnomocnika pozwanego M. T. o zwolnienie w postępowaniach egzekucyjnych KM 623/12 , KM 879/12 min. ładowarki H. nr (...) .

dowód: pismo pełnomocnik powoda z dn. 15.03.2012 r. k. 9 -10

pismo pełnomocnik powoda z dn. 04.04.2012 r. k.11-12

Postanowieniem z dnia 20.03.2012 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu P. S. (1) w sprawie Km 623 /12 z wniosku (...) SA przeciwko J. J. (1) i B. J. na wniosek wierzyciela umorzył postępowanie egzkucyjne z ruchomości dłużnika w postaci min. ładowarki H. nr (...).

dowód: postanowienie KS przy SR w K-K. P. S. sygn. Km 623/12 z dn.20.03.2012 r. k. 308

Komornik pismem z dnia 13.04.2012 r. zawiadomił J. N. (1) w sprawie egzekucyjnej z wniosku A. K. ( Km 1141/12) oraz z wniosku spółki (...) ( Km 1139/12) przeciwko J. J. (1), że w dniu 01.03.2012 r. dokonał zajęcia ruchomości będących we władaniu dłużnika J. J. (1) min. ładowarki H. nr (...). Zawiadomienie o zajęciu ładowarki z informacją o powództwie z art.841 k.p.c. powód otrzymał w dniu 16.04.2012 r.

dowód: akta egzekucyjne Km 1141/12, Km 1139/12

Pismem z dnia 09.05.2012 r. pełnomocnik powoda zwrócił się do pełnomocnika pozwanej A. K. o zwolnienie w postępowaniach egzekucyjnych KM 1141/12 min. ładowarki H. nr (...) .

Pismem z dnia 11.05.2012 r. pełnomocnik powoda zwrócił się do pełnomocnika pozwanej (...)sp. zo.o. o zwolnienie w postępowaniu egzekucyjnym min. ładowarki H.nr (...).

dowód: pismo pełnomocnika powoda z dn. 11.05.2012 r. k.28-29

Komornik w sprawie Km 1264/12 pismem z dnia 30.04.2012 r. zawiadomił J. N. (1) w sprawie egzekucyjnej z wniosku (...) SA przeciwko obowiązanemu J. J. (1), że w dniu 27.04.2012 r. dokonał przyłącznego zajęcia ruchomości będących we władaniu obowiązanego ładowarki H. nr (...). Powód zawiadomienie to otrzymał w dniu 07.05.2012 r.

dowód: akta egzekucyjne Km 1264/12

Pismem z dnia 09.05.2012 r. pełnomocnik powoda zwrócił się do pełnomocnika pozwanej (...) SA o zwolnienie zajętych w postępowaniu egzekucyjnym KM 1264 /12 min. ładowarki H. nr (...) .

dowód: pismo Komornika z dn. 30.04.2012 r. k. 38

pismo pełnomocnika powoda z dn. 09.05.2012 r. k.39-40

Komornik w sprawie Km 1634/12 pismem z dnia 08.05.2012 r. zawiadomił J. N. (1) w sprawie egzekucyjnej z wniosku Przedsiębiorstwa (...) SA z/s w K. przeciwko dłużnikowi J. J. (1), że w dniu 07.05.2012 r. dokonał przyłącznego zajęcia ruchomości będących we władaniu dłużnika ładowarki H. nr (...). Powód zawiadomienie to otrzymał w dniu 14.05.2012 r.

Pismem z dnia 08.06.2012 r. pełnomocnik powoda zwrócił się do pełnomocnika pozwanego Przedsiębiorstwa (...) SA z/s w K. o zwolnienie zajętych w postępowaniu egzekucyjnym KM 1634 /12 min. ładowarki H. nr (...) .

dowód: dowód: akta egzekucyjne Km 1634/12

pismo Komornika z dn. 08.05.2012 r. k. 49

pismo pełnomocnika powoda z dn. 08.06.2012 r. k.47-48

Sąd Okręgowy w Opolu w sprawie VI GC 101/12 wyrokiem zaocznym z dnia 8.10.2012 r. w sprawie z powództwa J. N. (2) przeciwko (...) SA dokonał zwolnienia wymienionych tam ruchomości zajętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu P. S. (1) w sprawie KM 623/12.

dowód: wyrok Sądu Okręgowy w Opolu z dnia 8.10.2012 r. sygn VI GC 101/12 k. 187

Sąd zważył co następuje

Zgodnie z treścią przepisu art. 841 k.p.c. osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Powództwo to można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Oznacza to, że powództwo ekscydencyjne może być wytoczone najwcześniej po wszczęciu egzekucji, lecz nie później niż w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa. Wyżej powołany przepis wprowadza miesięczny termin prekluzyjny liczony od dnia gdy osoba trzecia dowiedziała się o naruszeniu prawa. Legitymowanym biernie jest wierzyciel egzekwujący.

W niniejszej sprawie powództwo przeciwko pozwanym spółce (...) zostało wniesione po terminie. Jak wynika z akt egzekucyjnych Km 623/12 i Km 879/12 Komornik pismem z dnia 05.03.2012 r. zawiadomił powoda, że w dniu 01.03.2012 r. dokonał zajęcia ruchomości będących we władaniu dłużnika J. J. (1) min. ładowarki H. nr (...). Powód zawiadomienie to otrzymał w dniu 08.03.2012 r., zaś powództwo przeciwko w/w pozwanym zostało wniesione w dniu 10.04.2012 r. (vide - data nadania widniejąca na kopercie przesyłki). Zgodnie z treścią art. 112 k.c. termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Termin miesiąca upływałby w dniu 08.04.2012 r. tj. w niedzielę, ale z uwagi na treść przepisu 115 k.c. upłynął w dniu 09.04.2012 r., zaś pozew został wniesiony w dniu 10.04.2012 r. tj. po terminie. Zatem powództwo wobec pozwanego M. T. jako spóźnione należało oddalić ( pkt 3 wyroku). Jak wynika z treści wyroku SA w Szczecinie z dnia 17.04.2013 r. sygn I ACa 79/13 Sam fakt uchybienia terminowi z art. 841 § 3 k.p.c. powoduje bezwzględną konieczność oddalenia powództwa bez potrzeby oceny jego merytorycznej zasadności (LEX nr 1372467).

Wobec faktu, że powód cofnął powództwo wobec pozwanego (...) SA, czemu pozwany nie oponował, postępowanie wobec tego pozwanego należało umorzyć ( pkt 1 wyroku). Zgodnie z treścią art. 355 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Sąd w pkt. 2 wyroku zasądził od powoda na rzecz pozwanego (...) S.A. koszty zastępstwa procesowego, gdyż zdaniem Sądu pozwany ten nie dał podstaw do wytoczenia powództwa. Co do tego pozwanego pełnomocnik powoda pismem z dnia 15.03.2012 r. zwrócił się do pełnomocnika (...) S.A. o zwolnienie w postępowaniach egzekucyjnych KM 623/12 , KM 879/12 min. ładowarki H. nr (...). Na skutek działań pełnomocnika pozwanego (...) S.A. ( pismo do Komornika z dnia 19.03.2012 r. ) Komornik postanowieniem z dnia 20.03.2012 r. w sprawie egzekucyjnej Km 623 /12 z wniosku (...) SA przeciwko J. J. (1) i B. J. na wniosek wierzyciela umorzył postępowanie egzekucyjne z ruchomości dłużnika min. ładowarki H. nr (...). Natomiast jak wskazał powyżej Sąd powództwo wobec tego pozwanego zostało wniesione już po umorzeniu egzekucji co do ładowarki objętej pozwem tj. w dniu 10.04.2012 r.

Powództwowobecpozostałych pozwanych zostało wniesione w terminie.

W sprawach egzekucyjnych pozwanych A. K. (Km 1141/12) i (...) ( Km 1139/12) Komornik zawiadomił powoda z zajęciu ładowarki i pouczył o treści art. 841 k.p.c. w dniu 16.04.2012r. Pozew co do tych pozwanych został wniesiony w dniu 16.05.2012 r., zatem w terminie.

Powód w sprawie egzekucyjnej pozwanego (...) SA ( Km 1264/12 ) zawiadomienie Komornika z dn. 30.04.2012r. o zajęciu ładowarki otrzymał w dniu 07.05.2012r. Pozew co do tego pozwanego został wniesiony w dniu 06.06.2012 r., tj. w terminie.

W sprawie egzekucyjnej pozwanego (...) SA ( Km 1634/12 ) zawiadomienie Komornika o zajęciu ładowarki z dnia 08.05.2012r. zostało doręczone powodowi w dniu 14.05.2012 r.. Pozew co do tego pozwanego został wniesiony w dniu 14.06.2012 r., zatem w terminie.

Powództwo wobec tych pozwanych ze względów merytorycznych zasługiwało na uwzględnienie ( pkt 4 wyroku). Zgodnie z treścią przepisu art. 841 § 1 k.p.c. osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. W niniejszym procesie powód wykazał, że doszło do naruszenia jego prawa, gdyż na datę zajęcia przedmiotowej ładowarki w postępowaniach egzekucyjnych z wniosku pozwanych, był jej właścicielem. Na powyższe wskazuje złożona do akt sprawy umowa przewłaszczenia przedmiotowej ładowarki na rzecz powoda. Zdaniem Sądu nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut pozwanych, że umowa ta była umową pozorną. Umowa ta została zawarta w lipcu 2011 r. zatem na długo przed datą zajęcia ładowarki ( 1 marca 2012 r.). Powód wykazał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udzielił w lipcu 2011r. J. J. (1) pożyczek pieniężnych , w tym pożyczki z dnia 19.07.2011 r., która została zabezpieczona umową przewłaszczenia ładowarki z dnia 19.07.2011r. Potwierdzają to złożone do akt dowody z dokumentów w postaci umowy pożyczki, umowy przewłaszczenia, zaznania świadków J. N. (2) i J. J. (1). Wskazać również należy, że niezwłocznie po zajęciu ładowarki do akt egzekucyjnych Km 623/12 została złożona umowa przewłaszczania ładowarki, zaś dłużnik J. J. (1) obecny przy zajęciu ruchomości oświadczył do protokołu zajęcia z dnia 01.03.2012 r. (w aktach Km 879/12) , że jest właścicielem ruchomości wymienionych pod pozycjami 1,2,4,6-8 protokołu, nie wymienił ładowarki. Pozycja nr 7 tegoż protokołu obejmowała ładowarkę H.. Dłużnik J. J. (1) był w posiadaniu przedmiotowej ładowarki, nie jako jej właściciel, ale jako biorący w użyczenie na podstawie § 4 ust. 1 umowy przewłaszczenia zgodnie, z którym J. J. (1) ( przewłaszczający) zatrzymał przedmiot przewłaszczenia w swoim władaniu w charakterze biorącego w użyczenie. Wskazać również należy, że Komornik w sprawach egzekucyjnych z wniosku spółki (...) ( Km 623 /12) oraz z wniosku M. T. ( KM 879/12) w piśmie z dnia 05.03.2012 r. kierowanym do powoda poinformował go, że w trakcie czynności złożono oświadczenie, że zajęta ładowarka stanowi własność J. N. (1).

Konsekwencją uwzględnienia powództwa wobec pozwanych A. K., Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa (...) SA z/s w K., (...) sp. z o.o. z/s w C. oraz (...) sp. z o.o. z/s w K. było rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu ( w pkt. 6-8 wyroku) zgodnie z treścią 98 kpc w zw. z art. 99 k.p.c. Powód poza kosztami zastępstwa procesowego poniósł koszty opłaty od pozwu 2500 zł oraz wniósł zaliczkę na ustanowienia kuratora dla pozwanej A. K. w kwocie 2952 zł.

Wynagrodzenie dla kuratora pozwanej A. K. ( pkt 9 wyroku ) zostało przyznane na podstawie § 1 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013r.. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej w związki z przepisem § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji orzeczenia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.