Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-11-30
Data orzeczenia:
30 listopada 2015
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
6 stycznia 2016
Sygnatura:
IX U 866/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
IX Zamiejscowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Barbara Kużdrzał-Kiermaszek
Protokolant:
Monika Holona
Hasła tematyczne:
Zwrot Nienależnie Pobranych Świadczeń Z Ubezpieczenia
Podstawa prawna:
art. 104. ustawy z dnia 17.12.1998r.o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt IX U 866/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 listopada 2015r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Barbara Kużdrzał-Kiermaszek

Protokolant:

Monika Holona

przy udziale

po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015r. w Rybniku

sprawy z odwołania K. M. (M.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział I w Ł.

o zwrot nienależnie pobranego świadczenia

na skutek odwołania K. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział I w Ł.

z dnia 9 czerwca 2015r. Znak (...)

1.  oddala odwołanie,

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata P. R. kwotę 73,80zł (siedemdziesiąt trzy zł 80/100) w tym podatek VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej ubezpieczonemu z urzędu.

Sędzia

Sygn. akt IXU 866/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 09.06.2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. zobowiązał ubezpieczonego K. M. (M.) do zwrotu nienależnie pobranej części emerytury w okresie od 01.03.2014r. do 31.12.2014r. kwocie 3896,97 zł w związku z osiągnięciem w 2014 roku przychodu uzasadniającego zmniejszenie świadczenia.

Ubezpieczony odwołał się od powyższej decyzji i wniósł o jej zmianę podnosząc, iż naliczenie kwot w wysokości 577,91zł do zwrotu za miesiące marzec i kwiecień 2014r. jest bezzasadne, ponieważ wynagrodzenie, które było wypłacone w tych miesiącach dotyczyło poprzednich miesięcy przed przyznaniem prawa do emerytury.

Oddział ZUS w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie wobec okoliczności powoływanych w zaskarżonej decyzji.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczony urodził się w dniu (...)

Od dnia 01.01.2014r. jest uprawniony do emerytury.

W okresie do 25.03.2014r. był zatrudniony w Zakładzie (...) Sp. z o.o. w R., a następnie od 01.04.2014r. ponownie podjął tam zatrudnienie. Od 06.10.2014r. ubezpieczony zatrudnił się w (...) Sp. z o.o. w R..

Z tytuł powyższego zatrudnienia uzyskał przychód :

- w miesiącu marcu 2014r. –w wysokości 3.841,30 zł – było to wynagrodzenie należne za okres od 01.02.2014r. do 28.02.2014r. – wypłacone w dniu 10.3.2014r.

- w miesiącu kwietniu 2014r. – w wysokości 3,252,08 zł – wynagrodzenie za okres od 01.03.2014r. do 25.03.2014r. – wypłacone w dniu 10.04.2014r.

- w miesiącu maju 2014r. – w wysokości 3.225,91 zł

- w miesiącu czerwcu 2014r. - w wysokości 3.866,54 zł

- w miesiącu lipcu 2014r. – w wysokości 3.900,93 zł

- w miesiącu sierpniu 2014r. – w wysokości 4.147,61 zł

- w miesiącu wrześniu 2014r. – w wysokości 3.915,50 zł

- w miesiącu październiku 2014r. – w wysokości 1.563,36 zł

- w miesiącu listopadzie 2014r. – w wysokości 1.865,78 zł

- w miesiącu grudniu 2014r.- w wysokości 1.731,84 zł

Łączny przychód osiągnięty w okresie od 01.03.2014r. do 31.12.2014r. wyniósł 33.655,28 zł.

W związku z czym organ rentowy dokonał rozliczenia wypłacanej ubezpieczonemu w tym okresie w pełnej wysokości emerytury i wydał zaskarżoną decyzję zobowiązującą do zwrotu części świadczenia za poszczególne miesiące w kwotach jak w tabeli 3 tej decyzji.

Ubezpieczony nie zgodził się z decyzją i wniósł o jej zmianę.

Powyższe Sąd ustalił w oparciu o akta organu rentowego jako okoliczności bezsporne w sprawie, wynikające z dokumentacji j.w.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art.104 ust.1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. z 2013, poz.1440 ze zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego – przy czym zgodnie art.104 ust.1 ust.2 za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust.1 uważa się zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

W myśl art. 104 ust. 8 w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie więcej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż podlegająca podwyższeniu w terminach kolejnych waloryzacji kwota maksymalnego zmniejszenia .

Ponadto zgodnie z art. 138 ust.5 powołanej ustawy kwoty nienależnie pobranych świadczeń w związku z osiągnięciem przychodów, o których mowa w art.104 ust.1 podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym wydano decyzję o rozliczeniu świadczenia, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie powiadomiła o osiągnięciu przychodu, w pozostałych zaś przypadkach – za okres nie dłuższy niż trzy lata kalendarzowe poprzedzające rok wydania tej decyzji.

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy Sąd uznał, iż zaskarżona decyzja zobowiązująca ubezpieczonego do zwrotu części wypłaconej emerytury jest prawidłowa.

Organ rentowy dokonał rozliczenia wypłaconej emerytury zgodnie z obowiązującymi przepisami powołanymi powyżej, przyjmując wartości przychodu wykazane w przedłożonych przez ubezpieczonego zaświadczeniach.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że wynagrodzenie należne ubezpieczonemu za miesiące luty 2014r. i marzec 2014r. stanowi przychód w miesiącu kiedy zostało wypłacone.

Zgodnie z art.11 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art.14-15, art.17 ust.1 pkt 6,9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych , art.19 i art.20 ust.3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji płatnika w roku podatkowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ubezpieczony był prawidłowo pouczony o zasadach zawieszania, zmniejszania świadczenia w przypadku osiągania przychodu oraz zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Pouczenia stosownej treści zamieszczone były na odwrocie decyzji przyznającej świadczenie.

Mając powyższe na uwadze Sąd mocy art. 477 14 §1 kpc oddalił odwołanie ubezpieczonego nie znajdując podstaw do jego uwzględnienia.

W pkt.2 wyroku na podstawie art.98 k.p.c. w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz.U. Nr 163, poz.1348 ze zm. ) zasądził od organu rentowego na rzecz pełnomocnika ubezpieczonego kwotę 73,80 zł (w tym VAT) tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.