Poniedziałek 19 listopada 2018 Wydanie nr 3920
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-10-20
Data orzeczenia:
20 października 2014
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
29 grudnia 2014
Sygnatura:
V U 1018/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Romuald Kompanowski
Protokolant:
Anna Werner-Dudek
Hasła tematyczne:
Zwrot Nienależnie Pobranych Świadczeń Z Ubezpieczenia ,  Świadczenia Emerytalno-Rentowe
Podstawa prawna:
art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)

Sygn. akt VU 1018/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Romuald Kompanowski

Protokolant Anna Werner-Dudek

po rozpoznaniu w dniu 20 października 2014 r. w Kaliszu

odwołania Ł. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 8 lipca 2014 r. i z dnia 28 lipca 2014 r. Nr (...)

w sprawie Ł. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o odstąpienie od żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

oddala odwołanie

UZASADNIENIE

Decyzjami z dnia 8 lipca 2014 r. i z dnia 28 lipca 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. odmówił Ł. K. odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranej renty. Łączna wysokość żądanego świadczenia to kwota 3 784,69 zł.

Odwołania od powyższych decyzji złożył Ł. K. wnosząc o zmianę decyzji i odstąpienie od dochodzenia zwrotu świadczenia.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

Sąd ustalił, co następuje:

Odwołujący Ł. K., urodzony dnia (...), z zawodu magister geografii, od listopada 2011 r., pobiera rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Wysokość świadczenia, poczynając od czerwca 2013 r. wynosi kwotę 859,74 zł. Z uwagi na wysokość osiąganych przychodów wypłacanie renty zostało zawieszone. Poza rentą, odwołujący uzyskuje dochód z dodatkowego zajęcia w kwocie około 2500 zł netto miesięcznie. W związku z przewlekłymi schorzeniami, odwołujący ponosi koszty leczenia, które w wymiarze miesięcznym wynoszą kwotę około 1400 zł z czego kwota 1250 zł to koszt zakupu leku zaproponowanego przez leczącego lekarza. Lek ten nie podlega refundacji z funduszu ubezpieczenia zdrowotnego W związku z pracą poza miejscem zamieszkania, odwołujący wynajmuje mieszkanie płacąc czynsz z tego tytułu. Odwołujący jest słuchaczem studiów podyplomowych ponosząc z tego tytułu dodatkowe koszty. Opłata za studiowanie to kwota około 3000 zł za semestr.

(dowód: zeznania odwołującego)

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 138 ust.6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, organ rentowy może odstąpić od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, zmniejszyć wysokość potrąceń lub zawiesić dokonywanie tych potrąceń na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności.

Ujawniony w sprawie stan faktyczny nie wskazuje na istnienie szczególnych okoliczności w rozumieniu powołanej wyżej regulacji. Po stronie odwołującego nie występują schorzenia upośledzające sprawność organizmu w stopniu powodującym przeciwwskazania do wykonywania pracy zarobkowej skoro odwołujący podejmuje dodatkowe zajęcie uzyskując z tego tytułu stały dochód. Odwołujący ma zatem pełne warunki do wykonywania pracy zarobkowej i z tych warunków w pełni korzysta. Uzyskiwana skala dochodów z tytułu pracy zarobkowej pozwala nie tylko na realizację wydatków wskazywanych przez odwołującego ale także na spłatę dochodzonej przez ZUS należności. Po zapłaceniu wskazywanych przez odwołującego należności (koszty leczenia, czynsz, nauka) i tak odwołującemu z uzyskanego wynagrodzenia pozostanie do rozdysponowania kwota około 300 zł miesięcznie a po doliczeniu renty – kwota 1000 zł. Wielkość wskazanej kwoty w powiązaniu ze średnimi miesięcznymi wydatkami na konsumpcję osoby samotnie mieszkającej szacowanymi bez kosztów utrzymania mieszkania szacowanymi na kwotę około 600 zł pozwala na spłatę zadłużenia.

Powyższe zależności stanowią więc o braku przesłanek prowadzących do uwzględnienia odwołania.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.