Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Legnicy z 2013-03-07
Data orzeczenia:
7 marca 2013
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Sygnatura:
V U 1729/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Ewa Solecka
Protokolant:
Klaudia Treter
Hasła tematyczne:
Zwrot Nienależnie Pobranych Świadczeń Z Ubezpieczenia
Podstawa prawna:
art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zw. z art. 138 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i art. 84 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673)

Sygn. akt : VU 1729/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 marca 2013 roku

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Solecka

Protokolant: Klaudia Treter

po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2013 r. w Legnicy

sprawy z wniosku J. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o odstąpienie od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

na skutek odwołania J. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 27 września 2012 roku

znak (...)

oddala odwołanie.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 27.09.2012r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. zobowiązał wnioskodawcę J. G. do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za okres od 01.06.2011r. do 30.09.2012r. w kwocie 22.314,88 zł. z tytułu pobierania emerytury oraz renty w związku z wypadkiem.

Od w/w decyzji odwołanie złożył wnioskodawca J. G.. Wskazał, iż domaga się jej zmiany, poprzez stwierdzenie, że nie ma obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podał, iż w okresie pobierania emerytury oraz renty z tytułu wypadku otrzymywał wynagrodzenie z tytułu świadczonej pracy, w wysokości 360 zł miesięcznie , co łącznie daje kwotę 5760zł.

W dniu 20.09.2012r. otrzymał informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , że nie przekroczył osiągniętego przychodu, zaś w dniu 27.09.2012r otrzymał decyzję o zwrocie w/w kwoty.

W odpowiedzi na odwołanie strona pozwana wniosła o jego oddalenie. W uzasadnieniu swojego stanowiska podała, iż wnioskodawca J. G. był zawiadomiony o możliwości pobierania świadczenia tzw. półtorakrotnego tylko w sytuacji nie osiągnięcia przychodu, na podstawie informacji organu rentowego z dnia 02.12.2002r. Ponadto informacja dotycząca wskazanych przepisów zawarta jest w pouczeniu znajdującym się na odwrocie każdej wydanej decyzji organu rentowego.

Wnioskodawca jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy od dnia 04.11.1992r. Posiada prawo do emerytury od dnia 27.01.2006r.

Organ rentowy wypłaca wnioskodawcy emeryturę w pełnej wysokości powiększoną o połowę renty tzw.półtorakrotne świadczenie. Organ rentowy wskazał, iż osoba uprawniona do zbiegu świadczeń z w/w tytułów otrzymuje zależnie od jej wyboru przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo emeryturę powiększona o połowę renty. Przedmiotowe uregulowania nie dotyczą osoby osiągającej przychód, niezależnie od wysokości tego przychodu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podniósł, iż o niniejszych ustawowych uregulowaniach poinformował wnioskodawcę, zatem J. G. winien wiedzieć, że w przypadku osiągania przychodu bez względu na jego wysokość utraci prawo do zbiegu świadczeń.

W tych okolicznościach będzie mu przysługiwało tylko jedno świadczenie, wybrane lub korzystniejsze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał, że wnioskodawca wraz z decyzją o przyznaniu prawa do zbiegu świadczeń został pouczony o obowiązku poinformowania organu rentowego o osiąganiu przychodu w celu ustalenia czy zachodzą okoliczności powodujące zawieszenie prawa do renty lub emerytury.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca J. G. urodzony (...) r. od dnia 27.01.2006r. pobierał świadczenie w związku ze zbiegiem do świadczeń tj. renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem oraz emerytury. Zgodnie z decyzją z dnia 15.02.2006r. J. G. pobierał całość emerytury oraz ½ renty. Jednocześnie wnioskodawca został pouczony o okolicznościach powodujących zawieszenie lub zmniejszenie wysokości zbiegających się świadczeń oraz o braku uprawnień do ich zbiegu. Informacja taka została także przesłana wnioskodawcy przez organ rentowy 02 grudnia 2002r. k-78( akt rentowych ), gdy wnioskodawca pobierał jeszcze jedynie rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem, pouczenie znajduje się także na każdej decyzji wydanej przez organ rentowy.

Dowód: akta emerytalne: decyzja z dnia 15.02.2006r. o ustaleniu uprawnień do

świadczeń w zbiegu k -20,

decyzja z dnia 15.02.2006r. k -17

decyzja z dnia 03.04.2006r. k. 25-28,

akta rentowe: informacja z dnia 02.12.2002r. o zmianie przepisów od dnia 01.01.2003r. k.78- 79a.

Wnioskodawca po uzyskaniu prawa do zbiegu świadczeń od dnia 01.06.2011r. do 30.09.2012r., podjął zatrudnienie w (...) M. K.w L.w wymiarze ¼ etatu . Z treści pism pracodawcy z dnia 07.08.2012r i 10.09.2012r. wynika ,że wnioskodawca uzyskiwał wynagrodzenie miesięczne 360 zł. z tytułu wykonywanej pracy .

Dowód: akta emerytalne:

informacja o przychodach za rok 2011, k.54,

informacja o przychodach za rok 2012, k.63, informator o pracowniku – wypłaty dołączone do przedłożonych informacji.

Organ rentowy decyzją z dnia 27.09.2012r. zobowiązał wnioskodawcę do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za okres od 01.06.2011r. do 30.09.2012r. w kwocie 22.314,88 zł. Przedmiotowa decyzja nie obejmowała odsetek od w/w kwoty.

Dowód: akta emerytalne: decyzja z dnia 27.09.2012r. k.72 akt emerytalnych.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy z dnia 30.10 .2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. 2002r. nr 199. poz. 1673 ze zm.) osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się, zależnie od jej wyboru, przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo emeryturę powiększoną o połowę renty. Jednocześnie zgodnie z ust 3 wyżej przywołanego artykułu ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. 2002r. nr 199. poz. 1673 ze zm.) art. 26 ust. 1 nie stosuje się, jeżeli osoba uprawniona osiąga przychód powodujący zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości określony w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, niezależnie od wysokości tego przychodu.

Bezspornym w sprawie pozostawało, iż wnioskodawca posiadał prawo do zbiegu świadczeń z tytułu emerytury oraz renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem. W tym stanie faktycznym wnioskodawca uprawniony był na podstawie uregulowań art. 26 ust 1 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. 2002r. nr 199. poz. 1673 ze zm.) do pobierania „ półtorakrotnego” świadczenia, pod warunkiem, iż nie osiągałby przychodu. Zgodnie, bowiem z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. 2002r. nr 199. poz. 1673 ze zm.) osiąganie jakiegokolwiek przychodu bez względu na jego wysokość skutkuje zaistnieniem okoliczności powodującej zawieszenie prawa do renty lub emerytury. Osiąganie przychodu bez względu na jego wysokość z mocy art. 26 ust 3 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. 2002r. nr 199. poz. 1673 ze zm.) skutkuje, utratą przez uprawnianego prawa do zbiegu świadczeń, prawa pobierania „półtorakrotnego” świadczenia. W takim stanie faktycznym uprawnionemu przysługuje jedno świadczenie – wybrane lub korzystniejsze. Pobieranie świadczenia w większym wymiarze stanowi nienależne pobieranie przez uprawnionego świadczenia.

Zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. 2004r., nr 39 poz.353 ze zm.) oraz art. 84 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998r. nr 137, poz. 887 ze zm) za nienależnie pobrane świadczenie uważa się świadczenia wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawszenie prawa do tych świadczeń, albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba je pobierająca była pouczona o braku prawa do ich pobierania oraz świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów albo innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia (pkt 2).

Bezspornym pozostaje, iż w okresie od 01.06.2011r. do 30.09.2012r. wnioskodawca pozostawał w stosunku pracy i osiągał przychód. Wnioskodawca został także pouczony przez zakład rentowy o okolicznościach zawieszenia albo zmniejszenia świadczenia w razie osiągania przychodu.

Pobranie, zatem nienależnego świadczenia w wysokości „półtorakrotnego” świadczenia rodzi po stronie wnioskodawcy stosowanie do treści art. 138 ust. 1 ustawy emerytalnej oraz art. 84 ust 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązek zwrotu świadczenia w granicach uzyskanej korzyści.

Mając na uwadze zebrany w sprawie materiał dowodowy Sąd uznał, iż wnioskodawca w okresie od 01.06.2011r. do 30.09.2012r. na skutek osiągania przychodu nie miał prawa do zbiegu świadczeń i mógł pobierać tylko jedno świadczenie wybrane lub korzystniejsze. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 28 października 2004r. w sprawie III AUa 1563/03 wskazał ” problem wstrzymania wypłaty jednego ze świadczeń został uregulowany odrębną ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. Nr.1999 , poz. 1673) i jedynym warunkiem do wstrzymania wypłaty jest osiągnięcie przychodu określonego w ustawie o emeryturach i rentach z FUS , niezależnie od wysokości tego przychodu.” Pobieranie, zatem świadczenia w większym wymiarze stanowiło świadczenie nienależne. Niniejszego nie zmienia także fakt, iż pracodawca wnioskodawcy informował organ rentowy o osiąganych przez wnioskodawcę przychodach.

Wobec powyższego, uznając decyzję organu rentowego za prawidłową Sąd na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie jako bezzasadne.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.