Sobota 20 lipca 2019 Wydanie nr 4163
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2012-11-08
Data orzeczenia:
8 listopada 2012
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
8 listopada 2012
Sygnatura:
II AKo 69/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Hasła tematyczne:
Wznowienie Postępowania
Podstawa prawna:
art. 429 § 1 , 530 § 2 i 545 § 1 kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II AKo 69/12

ZARZĄDZENIE

Dnia 8 listopada 2012 r.

Przewodniczący II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

- SSA Zbigniew Różański

w przedmiocie wniosku obrońcy podejrzanego M. P.

o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 13 sierpnia 2012 r., sygn. akt II Kz 130/12 utrzymującym w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. akt II Kp 242/12 o zarządzeniu obserwacji w zakładzie leczniczym

na podstawie art. 429 § 1 k.p.k. i art. 530 § 2 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k.

z a r z ą d z a:

o d m ó w i ć przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10 października 2012 r. obrońca podejrzanego M. P. wystąpiła o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 13 sierpnia 2012 r., sygn. akt II Kz 130/12 utrzymującym w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. akt II Kp 242/12 o zarządzeniu obserwacji podejrzanego w zakładzie leczniczym.

Zgodnie zaś z art. 540 § 1 k.p.k. wznowieniu podlega postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem tj. orzeczeniem, które rozstrzyga o odpowiedzialności karnej. Za takie orzeczenie nie może być uznane postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 13 sierpnia 2012 r., sygn. akt II Kz 130/12, którym rozstrzygano o zasadności orzekania wobec podejrzanego M. P. badań psychiatrycznych połączonych z obserwacją w zakładzie leczniczym.

Stanowisko to jest już ugruntowane w judykaturze Sądu Najwyższego (por. postanowienie z dnia 29 stycznia 2008 r., IV KO 118/07, LEX nr 346765; uzasadnienie postanowienia z dnia 7 maja 2007 r., V KZ 24/07, OSNKW 2007, z. 6, poz. 53; postanowienie z dnia 12 czerwca 2003 r., IV KZ 16/03, OSNKW-R 2003, poz. 1290; uzasadnienie postanowienia z dnia 12 kwietnia 2001 r., III KO 53/99, OSNKW 2001, z. 7-8, poz. 67; postanowienie z dnia 29 października 1997 r., II KZ 130/97, OSNKW 1998, z. 1-2, poz. 10).

Nie mniej jednak zgodzić się należy z wywodami obrońcy podejrzanego, iż orzeczenie badań psychiatrycznych połączonych z obserwacją w zakładzie leczniczym ma negatywne konsekwencje dla sfery wolności osobistej podejrzanego i stanowi istotną dolegliwość, nie zmienia to jednak faktu, że rozstrzygnięcie to nie jest orzeczeniem kończącym postępowanie karne w zakresie odnoszącym się do odpowiedzialności karnej wnioskodawcy.

Na marginesie, w kontekście wywodów zawartych w uzasadnieniu przedmiotowego wniosku, zasadnym jest zauważyć, iż odpowiednie stosowanie art. 259 § 2 k.p.k., nakazane przepisem art. 203 § 1 zdanie drugie k.p.k., powoduje, że niedopuszczalne jest wydanie przez sąd orzeczenia o poddaniu oskarżonego obserwacji psychiatrycznej, jeśli sam oskarżony o to nie wnosi, a na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że będzie orzeczona wobec niego kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania lub kara łagodniejsza. Jeżeli biegli zgłoszą takie żądanie, sąd nie może go po prostu uwzględnić bez naruszenia wskazanych wyżej przepisów.

Nawet jeśli w niniejszej sprawie doszło do naruszenia przepisu art. 203 § 1 k.p.k., tak jak to wywodzi obrońca, to jednak kwestia ta nie może być powodem wzruszenia zapadłego orzeczenia w trybie nadzwyczajnym, jakim jest wznowienie postępowania.

Skoro zaś w realiach niniejszej sprawy wniosek o wznowienie jest niedopuszczalny, to na podstawie art. 429 § 1 k.p.k. i art. 530 § 2 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k., zarządzono jak na wstępie.

Pouczenie:

Na powyższe zarządzenie służy zażalenie do Sądu Najwyższego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zarządzenia.

Sygn. akt II AKo 69/12

Pouczenie:

Na powyższe zarządzenie służy zażalenie do Sądu Najwyższego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie

Odpis zarządzenia z pouczeniem doręczyć:

- podejrzanemu M. P. – adres do doręczeń: Kancelaria Adwokacka ul. (...), (...)-(...) R.,

- obrońcy podejrzanego adw. K. S. – K.A. w R..

R., dnia 8 listopada 2012 r. Sędzia.

Wykonano, dnia 12 listopada 2012 r.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.