Poniedziałek, 11 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5768
Poniedziałek, 11 grudnia 2023

Forum sędziów

Nabycie wlasnosci nieruchomosci na podstawie Traktatu Ryskie

Haze
15.06.2008 16:07:45

Koledzy i i Koleżanki!

Czy któreś z Was miało możne wniosek o stwierdzenie własności nieruchomości przez SP na podstawie Traktatu Ryskiego w związku z art. 3 ustawy z 7.09.2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Czy te Traktat może wg. Was stanowić samodzielna podstawę do nabycia własności nieruchomości Będę wdzięczny za Wasze uwagi.

[ Dodano: Nie Cze 15, 2008 11:05 pm ]
Oczywiście - "nabycie", a nie "stwierdzenie" własności nieruchomości przez SP

Paweł
18.06.2008 12:37:18

"Haze" napisał:

Koledzy i i Koleżanki!

Czy któreś z Was miało możne wniosek o stwierdzenie własności nieruchomości przez SP na podstawie Traktatu Ryskiego w związku z art. 3 ustawy z 7.09.2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Czy te Traktat może wg. Was stanowić samodzielna podstawę do nabycia własności nieruchomości Będę wdzięczny za Wasze uwagi.

[ Dodano: Nie Cze 15, 2008 11:05 pm ]
Oczywiście - "nabycie", a nie "stwierdzenie" własności nieruchomości przez SP


Przykro mi ale na moim terenie tego typu spraw nie ma. A jak brzmi treść traktatu w tym przedmiocie?

jack
18.06.2008 15:09:22

Nie ! Ale problem ciekawy. Życzę powodzenia

Haze
18.06.2008 20:40:38

"Paweł" napisał:

Koledzy i i Koleżanki!

Przykro mi ale na moim terenie tego typu spraw nie ma. A jak brzmi treść traktatu w tym przedmiocie?wnioskodawca twierdzi, iż nieruchomość była własnością kościoła i została przez cara zabrana na cele edukacyjne (fakt), a następnie ma wg. niego zastosowanie art. XII traktatu ryskiego i art.3 ustawy z września 2007r. o ujawnianiu w kw własności SP
Artykuł XII
Obie Układające się Strony uznają, że mienie państwowe wszelkiego rodzaju, znajdujące się na terytorium jednego z Układających się państw, albo podlegające reewakuacji do tego państwa na podstawie Traktatu niniejszego, stanowi jego niesporną własność. Za mienie państwowe uważa się wszelkiego rodzaju mienie oraz prawa majątkowe samego państwa, jakoteż wszelkich instytucji państwowych, mienie i prawa majątkowe, apanażowe, gabinetowe, pałacowe, wszelkiego rodzaju mienie i prawa majątkowe byłego cara rosyjskiego i członków byłego domu carskiego, wreszcie wszelkiego rodzaju mienie i prawa majątkowe nadane przez byłych carów rosyjskich.
Obie Układające się Strony zrzekają się wzajemnie wszelkiego rozrachunku z tytułu rozdziału majątku państwowego, o ile Traktat niniejszy odmiennie nie stanowi.
Na rzecz Rządu Polskiego przechodzą wszystkie prawa i roszczenia skarbu rosyjskiego, obciążające wszelkiego rodzaju mienie, znajdujące się w granicach Polski, oraz wszystkie roszczenia do osób fizycznych i prawnych, jeżeli prawa te i roszczenia podlegają wykonaniu na terytorium Polski, i przy tym tylko w wysokości nieumorzonej przez wzajemne roszczenia dłużników, oparte na punkcie 2 artykułu XVII Traktatu niniejszego i podlegające zarachowaniu.
Dokumenty i akty, stwierdzające wskazane w tym artykule prawa, przekazuje Rząd Rosyjski - o ile znajdują się one w faktycznym jego posiadaniu - Rządowi Polskiemu. W wypadku niemożności: wykonania tego w terminie jednego roku od dnia ratyfikacji Traktatu niniejszego, dokumenty te i akty uznaje się za zaginione.

Art. 3.
1. Jeżeli podstawę wpisu własności nieruchomości Skarbu Państwa w księgach
wieczystych, zgodnie z przepisami odrębnymi, stanowi orzeczenie sądu stwier-
dzające nabycie własności nieruchomości z mocy prawa, w terminie określonym
w art. 2 ust. 1, organy wymienione w art. 2 ust. 1 i 2 złożą stosowne wnioski do
właściwych sądów o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez Skarb
Państwa. W takich wypadkach termin do złożenia wniosku, o którym mowa w
art. 2 ust. 1, wynosi miesiąc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, do postępowania przed
sądami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.2))
o stwierdzeniu zasiedzenia.

Paweł
24.06.2008 13:23:32

Sorry że tak późno! Z treści traktatu wynika, że mienie to stało się własnością Skarbu Państwa, więc chyba należy go traktowac jako samodzielną podstawę nabycia własności. W końcu umowy międzynarodowe są źródłami prawa.

Haze
24.06.2008 21:09:16

cyt."Sorry że tak późno! Z treści traktatu wynika, że mienie to stało się własnością Skarbu Państwa, więc chyba należy go traktowac jako samodzielną podstawę nabycia własności. W końcu umowy międzynarodowe są źródłami prawa."

dzięki, też mi się tak wydaje. na razie nikt nie przyszedł na rozprawę i nie było możliwości poznania szczegółów koncepcji.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.