Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024

Forum sędziów

ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

romanoza
18.06.2008 13:55:35

Koleżanki i koledzy z grodzkiego uparli się, że odprowadzanie wody opadowej z dachu do kanalizacji miejskiej bez umowy to przestępstwo z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. 2006, Nr 13, poz. 858/. Ja tego poglądu nie podzielam, bo przepis mówi o wprowadzaniu ścieków, a definicja ścieków z art. 2 pkt. 8 jakoś nie pasuje mi do wody opadowej z dachu. Ściekiem są bowiem tylko "wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów". Co prawda jest "w szczególności", ale wskazuje to jakby kategorię obiektów "dużogabarytowych". Co o tym sądzicie. Nie orzekam w grodzkim i nie mogę nikogo uniewinnić

ossa
18.06.2008 14:11:35

"romanoza" napisał:

Koleżanki i koledzy z grodzkiego uparli się, że odprowadzanie wody opadowej z dachu do kanalizacji miejskiej bez umowy to przestępstwo z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. 2006, Nr 13, poz. 858/. Ja tego poglądu nie podzielam, bo przepis mówi o wprowadzaniu ścieków, a definicja ścieków z art. 2 pkt. 8 jakoś nie pasuje mi do wody opadowej z dachu. Ściekiem są bowiem tylko "wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów". Co prawda jest "w szczególności", ale wskazuje to jakby kategorię obiektów "dużogabarytowych". Co o tym sądzicie. Nie orzekam w grodzkim i nie mogę nikogo uniewinnić


romanoza, a mnie się wydaje, że jednak maja rację, bo: opadowe - tak, ujete w otwarte lub zamkniete systemy - tak (rynnna), pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni o trwałej nawierzchni - tak (dach - tam czysto raczej nie jest), a pojęcie "w szczególności" świadczy, że nie jest to katalog zamkniety. I co nie mają płacić za ścieki tylko dlatego, że to mniejszy gabarytowo dom, a nie lotnisko? Z resztą nie znam dokładnie stanu faktycznego, ale tak sobie myślę....

romanoza
18.06.2008 14:16:18

Brałem ossa pod uwagę również takie argumenty jak podałaś, ale gdyby ustawodawca chciał uznać wody opadowe za ścieki w całości, to nie pisałby w szczególności, tylko zostawiłby pierwszą część przepisu. I nie chodzi mi o to, że nie mają za coś tam płacić, tylko absurdem dla mnie jest uznawanie tego za przestępstwo.

witoldw1
18.06.2008 14:20:09

Kurde ,ja nawet nie wiedziałem ,że jest taka ustawa

ossa
18.06.2008 14:28:10

"romanoza" napisał:

Brałem ossa pod uwagę również takie argumenty jak podałaś, ale gdyby ustawodawca chciał uznać wody opadowe za ścieki w całości, to nie pisałby w szczególności, tylko zostawiłby pierwszą część przepisu. I nie chodzi mi o to, że nie mają za coś tam płacić, tylko absurdem dla mnie jest uznawanie tego za przestępstwo.


A wartość szkody jest jaka?

[ Dodano: Sro Cze 18, 2008 2:28 pm ]
"witoldw1" napisał:

Kurde ,ja nawet nie wiedziałem ,że jest taka ustawa


Ja też..... dlatego pewnie takie głupoty tu piszę......

romanoza
18.06.2008 14:39:25

Może ja przepis zacytuję:
rt. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych,
podlega karze grzywny do 5.000 zł.
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
3. (uchylony).
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Paradoksem moim zdaniem byłoby, gdyby kradzież wody była wykroczeniem a odprowadzanie wody opadowej przestępstwem. Warto zresztą poczytać cały słowniczek, jest rozróżnienie wody opadowej od ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych. Podjąłem ten temat, bo odnoszę wrażenie, że kilka osób zostało już skrzywdzonych skazaniem. Czy uważacie, że wyrzucanie śmieci do kontenera bez podpisanej umowy też powinno być przestępstwem? I jeszcze witoldw taki komentarz: widzisz ile w rejonach trzeba ustaw znać

procontra
18.06.2008 14:41:18

Definicja ścieków jako określonych wód opadowych użyta w ustawie o zb. zaopatrzeniu jest tożsama z punktem14 b art 9 ustawy z 18.07.2001 prawo wodne.
Na tle poprzedniej ustawy Prawo wodne z 1974 r. były m.in. orzeczenia:
III CZP 147/94 uchwała SN 1994.11.18
OSNC 1995/3/49
Za wody opadowe spływające do ogólnospławnej kanalizacji sanitarnej nie mogą być pobierane opłaty, jak za ścieki wprowadzane do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych (§ 11 ust. 1 i § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1986 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków - Dz. U. Nr 47, poz. 234 ze zm.), z krótego wynika że kryterium uznania wód opadowych za ścieki musi być ich zanieczyszczenie.


Zwróć też uwagę na pkt. pkt10 definicji ustawowych z ustawy o zbiorowym....: przez ścieki komunalne - rozumie się ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych;

Nalezy zatem rozumieć,że te wody opadowe mieszane nie muszą być zanieczyszczone - mogą być czyste ale summa summarum tworzą ścieki bytowe.


Czyli jesli przed licznikiem mieszają swoje ścieki z opadowymi czystymi z dachu to wytwarzają ścieki kominalne i jakąś ich ilość wprowadzają bez opłat.

Ale:
jeżeli po prostu z rynny czyste opadowe wpuszczają do kanalizacji - to masz art. 9 ust o zb. zaopatrz:
Art. 9. 1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
I na to masz art. 28 pkt 4a.

[ Dodano: Sro Cze 18, 2008 2:46 pm ]
Teraz zauwazyłam, że w 9a jest pojęcie "ścieki opadowe" nie zdefiniowane . Ale jest w jednym zdaniu z wodami drenażowymi, które są czyste z definicji.
O ile pamietam zawsze w takiej czy innej formie był zakaz rozrzedzania ścieków wodami opadowymi. Ratio legis jest takie, że przy dużych opadach systemy kanalizacyjne stają się niewydolne, a rozrzedzenie ścieków może całkowicie wstrzymać działanie oczyszczalni (zmiana warunków biochemicznych) Problem w skali kraju bardzo poważny i o ile pamiętam dyrektywa ramowa o systemach odprowadzania ścieków tez tego zabrania (ale nie mam niestety czasu szukać) Jezeli dach malutki, to chyba zawsze można uznać,że nie ma szkodliwości.

romanoza
18.06.2008 14:50:58

Gwoli wyjaśnienia, woda z dachu odprowadzana jest bezpośrednio do studzienki na ulicy i nie miesza się ze ściekami. Nie zgadzam się z tym, że jest 28 pkt. 4a, w art. 9 jest mowa o ściekach opadowych, czyli tych z art. 8 lit. c. Albo uznajemy, że woda z dachu jest ściekiem albo że nie. Ja uważam, że nie. Ja nie kwestionuje tego, że mieszanie ścieków z wodami opadowymi może wywołać niekorzystne konsekwencje w zakresie oczyszczania, takie argumenty były podnoszone, jak dyskutowałem o tym z ludźmi z grodzkiego. Chodzi mi wyłącznie o wykładnię przepisów

ossa
18.06.2008 15:03:55

romanoza, uznając, że nie jest to ściek to masz art. 28 ust. 2 pkt 4a (vide art. 9 ust. 1), a więc sankcję z pkt 4 czyli przestepstwo.

Tak to rozumuję, aczkolwiek istotnie trochę paranoicznie

procontra
18.06.2008 15:05:18

Hmm.. Czyli jeżeli te wody z dachu są czyste, to pozostaje ustalenie co to są ścieki opadowe. Ale chyba rzeczywiście jednak będzie to ten pkt c - czyli musiałyby być z powierzchni zanieczyszczonych.
Co to jest powierzchnia zanieczyszczona? W sensie prawnym nie umiem odpowiedzieć.

romanoza
18.06.2008 15:09:52

"procontra" napisał:

Hmm.. Czyli jeżeli te wody z dachu są czyste, to pozostaje ustalenie co to są ścieki opadowe. Ale chyba rzeczywiście jednak będzie to ten pkt c - czyli musiałyby być z powierzchni zanieczyszczonych.
Co to jest powierzchnia zanieczyszczona? W sensie prawnym nie umiem odpowiedzieć.

Gdyby w przepisie w lit. c art. 8 było napisane, że ściekami są wody opadowe i roztopowe to wszystko jasne, karalne byłoby odprowadzanie bez umowy lub mieszanie, zastanawia mnie, po co w literze c jest uszczegółowienie, dla mnie to jest zawężenie zakresu, pytanie o ile?
Przykładowe wymienienie, np. porty, lotniska, parkingi, drogi wskazywałoby na powierzchnie zanieczyszczone np. olejami, paliwem, miasta z kolei zanieczyszczone są nazywając umownie brudami komunalnymi. Ja nie twierdze, że to nie powinno być karalne, tylko moim zdaniem aktualne zapisy ustawy nie pozwalają w omawianym przypadku przyjęcia przestępstwa.

procontra
18.06.2008 15:21:51

Chyba trzeba indywidualnie to zanieczyszczenie rozpatrzywać - jeżeli to bedzie zwykły blaszany lub ceramiczny dach to trudno lurz uznawać za zanieczyszczenie. Przekonałeś mnie tym argumentem o ściekach opadowych i wodach opadowych. OK Nie każda woda opadowa staje się ściekiem opadowym.
Komentarz do tej ustawy pisał dr Bartosz Rakoczy, może tam coś znajdziesz.

ossa
18.06.2008 15:22:25

No dobrze, to na jakiej podstawie nalezy ich skazać/ukarać według Ciebie i czy w ogóle. Delikt z cywila?

Michał44
18.06.2008 15:24:56

Moim zdaniem podstawowym rato legis tego przepisu jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie ilości ścieków przeznaczonych do oczyszczania. Oczyszczalnie ścieków podczas burzy dostają niesamowite uderzenie ścieków zmieszanych z deszczówką, których z kolei nie mogą przerobić. W konsekwencji może to skutkować zanieczyszczeniem środowiska poprzez wylanie się zmieszanych ścieków z wodą opadową ze zbiorników w oczyszczalni. No i wychodzi z tego niezłe (...) zwłaszcza, gdy oczyszczalnia ma małe moce przerobowe. Takie są wnioski płynące z luźnych rozmów z fachowcami podczas budowy domku. Ot doświadczenie życiowe...

romanoza
18.06.2008 15:27:54

"ossa" napisał:

No dobrze, to na jakiej podstawie nalezy ich skazać/ukarać według Ciebie i czy w ogóle. Delikt z cywila?

Po mojemu mnieniu brak podstawy do skazania/ukarania. A jednocześnie podzielam poglądy Michała 44 na ten temat

ossa
18.06.2008 15:38:21

"Michał44" napisał:

Moim zdaniem podstawowym rato legis tego przepisu jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie ilości ścieków przeznaczonych do oczyszczania. Oczyszczalnie ścieków podczas burzy dostają niesamowite uderzenie ścieków zmieszanych z deszczówką, których z kolei nie mogą przerobić. W konsekwencji może to skutkować zanieczyszczeniem środowiska poprzez wylanie się zmieszanych ścieków z wodą opadową ze zbiorników w oczyszczalni. No i wychodzi z tego niezłe (...) zwłaszcza, gdy oczyszczalnia ma małe moce przerobowe. Takie są wnioski płynące z luźnych rozmów z fachowcami podczas budowy domku. Ot doświadczenie życiowe...


No więc chyba ustawodawca cos mial na rzeczy?

romanoza
18.06.2008 21:08:40

"ossa" napisał:

Moim zdaniem podstawowym rato legis tego przepisu jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie ilości ścieków przeznaczonych do oczyszczania. Oczyszczalnie ścieków podczas burzy dostają niesamowite uderzenie ścieków zmieszanych z deszczówką, których z kolei nie mogą przerobić. W konsekwencji może to skutkować zanieczyszczeniem środowiska poprzez wylanie się zmieszanych ścieków z wodą opadową ze zbiorników w oczyszczalni. No i wychodzi z tego niezłe (...) zwłaszcza, gdy oczyszczalnia ma małe moce przerobowe. Takie są wnioski płynące z luźnych rozmów z fachowcami podczas budowy domku. Ot doświadczenie życiowe...


No więc chyba ustawodawca cos mial na rzeczy?
Czasami się zdarza, że ma na rzeczy, ale mu nie wychodzi, przykładów nie będę podawał, bo każdy je zna

procontra
18.06.2008 21:39:20

Przejrzałam dyrektywę o oczyszczaniu ścieków komunalnych; też nic nie ma.
Czyli wychodzi że takie podłączanie się z deszczówką w ogóle nie jest penalizowane?

Z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach też nic nie wynika - tam się nie reguluje odprowadzania ścieków do kanalizacji.

romanoza
18.06.2008 21:47:29

"procontra" napisał:

Przejrzałam dyrektywę o oczyszczaniu ścieków komunalnych; też nic nie ma.
Czyli wychodzi że takie podłączanie się z deszczówką w ogóle nie jest penalizowane?

Z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach też nic nie wynika - tam się nie reguluje odprowadzania ścieków do kanalizacji.

Moim zdaniem nie jest penalizowane, a mieliśmy już sporo wyroków skazujących. Założyłem wątek, ponieważ dzisiaj trafiło mi w ręce warunkowe umorzenie. Temat zresztą intryguje mnie od pewnego czasu. Zastanawiam się np, dlaczego w lit. c napisali w szczególności w miastach a nie miejscowościach, to co, wioski i osady wyłączone? Jeżeli to nie jest niechlujstwo ustawodawcy to wychodzi na efekt zamierzony. U nas policja robi w ten sposób statystykę. Z wyjaśnień oskarżonych wynika, że najczęściej przy robieniu kostki na posesji fachowiec zaproponował wykonanie takiego "odwodnienia", ludzie są kompletnie nieświadomi.

procontra
18.06.2008 22:15:49

Myślę że "miasta" były efektem "zaliczenia" transpozycji dyrektywy o ściekach komunalnych - tam jest wymóg uregulowania ścieków w "agglomeration". Aglomaracja brzmiałaby śmiesznie. Ale to moje podejrzenia - wiem jak się "robiło plusiki" w tablicach zgodności.

Dość często tego rodzaju zakazy są wpisywane w plany miejscowe - ale karnych skutków to nie wywołuje, pytanie czy wywołuje cywilne.

romanoza
18.06.2008 22:22:10

"procontra" napisał:

Myślę że "miasta" były efektem "zaliczenia" transpozycji dyrektywy o ściekach komunalnych - tam jest wymóg uregulowania ścieków w "agglomeration". Aglomaracja brzmiałaby śmiesznie. Ale to moje podejrzenia - wiem jak się "robiło plusiki" w tablicach zgodności.

Dość często tego rodzaju zakazy są wpisywane w plany miejscowe - ale karnych skutków to nie wywołuje, pytanie czy wywołuje cywilne.

Wydaje mi się, że cywilne dlaczego nie, to wygląda jak bezumowne korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych

procontra
18.06.2008 22:40:24

A wracając do karnego - macie patent na ustalanie, czy te dachy są zanieczyszczone?

romanoza
18.06.2008 22:46:59

"procontra" napisał:

A wracając do karnego - macie patent na ustalanie, czy te dachy są zanieczyszczone?

Ja mam na nieczynnym kominie gniazdo kawek i trochę zanieczyszczają, ale jak na mój gust nie to miał ustawodawca na myśli. Innych pomysłów nie mam

Darkside
19.06.2008 10:52:37

U mnie było kilka takich spraw i po przeanalizowaniu ustawy stwierdziliśmy, że przestępstwo jest.
Zabronione jest odprowadzanie do kanalizacji deszczówki w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy, i jest to przestępstwo z art. 28 ust. 4a.
Umarzamy to warunkowo lub na znikomość.

ossa
19.06.2008 11:11:42

"romanoza" napisał:

A wracając do karnego - macie patent na ustalanie, czy te dachy są zanieczyszczone?

Ja mam na nieczynnym kominie gniazdo kawek i trochę zanieczyszczają, ale jak na mój gust nie to miał ustawodawca na myśli. Innych pomysłów nie mam


Ale jak wziąć pod uwagę ewentualną zawartość wirusa H5N1 w owych zanieczyszczeniach?

procontra
19.06.2008 13:05:45

No ale jakby ktoś gołębnik miał na ten przykład? Brzmi idiotycznie, ale chyba to tak trzeba badać. Albo jakieś nietypowe nasączenie dachu.

Na stronach Min. Środ. też żadnej wykładni co do ścieków opadowych nie znalazłam, a temat mnie strasznie wciągnął.

Darkside, czyli rozumiem że uznaliście że deszczówka = ścieki opadowe (jak i ja w pierwszej chwili pomyślałam), a nie że ścieki opadowe to deszczówka pod warunkiem że jest ściekiem (jak jednak na chwilę obecną przekonał mnie romanoza). Mieliscie jakieś konkretne przemyślenia dlaczego?

Darkside
19.06.2008 13:29:12

Było to już ponad rok temu, proki rzuciły kilka a.o. Z wydziału ja i kolega mieliśmy podobne zdanie jak kolega romanoza pozostała część w tym PW, że przestępstwo jest. Po burzliwych dyskusjach ustaliliśmy jednolitą wykładnię, zgodnie z art. 2 pkt. 8 lit. c uznaliśmy, że deszczówka to woda opadowa pochodząca z miasta a, że sprawy były z terenu miasta to dało radę.
Skoro zaś i tak były WUP lub umorzenia na 17.1.3 k.p.k. to nie ma o co walczyć.

romanoza
19.06.2008 13:46:25

"Darkside" napisał:

Było to już ponad rok temu, proki rzuciły kilka a.o. Z wydziału ja i kolega mieliśmy podobne zdanie jak kolega romanoza pozostała część w tym PW, że przestępstwo jest. Po burzliwych dyskusjach ustaliliśmy jednolitą wykładnię, zgodnie z art. 2 pkt. 8 lit. c uznaliśmy, że deszczówka to woda opadowa pochodząca z miasta a, że sprawy były z terenu miasta to dało radę.
Skoro zaś i tak były WUP lub umorzenia na 17.1.3 k.p.k. to nie ma o co walczyć.

No ja wbrew przekonaniu na coś takiego nie zdecydowałbym się. Trochę dziwny argument z tym miastem

Darkside
19.06.2008 13:50:55

Jest to jakaś interpretacja przepisu.

Art. 2.8.c Użyte w ustawie określenia oznaczają ścieki - wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.

Na dachu osadzają się różne rzeczy (nie tylko ptasie odchody), są to powierzchnie o trwałej nawierzchni.

Na taką interpretację wskazał też SO przy okazji rozpatrywania kosmetycznej apelacji.
Nie było to wbrew przekonaniu, wygrała jakaś interpretacja, tyle.

romanoza
19.06.2008 14:02:42

Ale dlaczego w takim razie ustawodawca nie ograniczył się do użycia sformułowania wody opadowe lub rozpadowe, po co w ogóle wymieniał porty lub parkingi, dlaczego nie użył np. pojęcia place, budynki, byłoby wszystko jasne. I jakoś chyba żaden polonista nie przełknie, że dach to powierzchnia zanieczyszczona o trwałej nawierzchni. Cytuję za słownikiem PWN: nawierzchnia ż I, DCMs. ~ni; lm D. ~ni
górna warstwa lub zespół warstw w obrębie jezdni zapewniających pojazdom dogodne warunki ruchu
Nawierzchnia asfaltowa, brukowana, kostkowa.
Droga o nawierzchni żwirowej, o nawierzchni twardej.
Może się upieram, ale razi mnie to, że moim zdaniem przestępstwa nie ma a już kilka osób zostało skazanych
Warto też zastanowić się, co to jest otwarty lub zamknięty system kanalizacyjny, jakoś rynny mi nie pasują

Darkside
20.06.2008 08:47:27

Nasz ustawodawca do idealnych nie należy.

Łukasz G.
24.06.2008 13:57:02

Z tzw. wodami opadowymi/roztopowymi jest problem. Formalnie obejmuje je definicja ścieków, ale zasadniczą kwestią jest to czy umowa w ogóle powinna być zawarta w konkretnym przypadku. Przerabiałem taki problem w przypadku prywatnego domu, od którego właścicielki firma wodociągowa żądała opłaty. Ustaliłem i wykazałem, że powierzchnia dachu wcale nie musi być uznana za powierzchnię zanieczyszczoną o trwałej nawierzchni. Przepisy ustawy o zaopatrzeniu (podobnie zresztą jak Prawa ochrony środowiska) wprowadzają otwartą definicję, ale ratio legis jest jasna: chodzi o powierzchnie zanieczyszczone w rozumieniu potocznym. I po to właśnie przykładowo wymieniono lotniska, drogi (oleje, płyny eksploatacyjne), tereny handlowe (odpadki roślinne), porty (wody zęzowe i zaolejone), żeby w drodze wykładni rozszerzającej nie obejmować tym pojęciem całej powierzchni ziemi.

deencz
27.06.2008 19:30:48

Miałem do niedawna też przyjemność prowadzenia sprawy z oskarżenia subsydiarnego o przestępstwo z ustawy o zaopatrzeniu w wodę ... coś tam coś tam. Czyn polegał na tym, że woda z jezdni drogi publicznej spływała do kanalizacji miejskiej. Oskarżony to dyrektor zarządu dróg, który nie miał umowy z zakładem odprowadzającym ścieki (a ściśle rzecz ujmując miał, ale ją wypowiedział, bo nie chciał dalej za to płacić jego zdaniem za dużych stawek). Było pytanie o wartość szkody. Miałem też w tej sprawie powództwo adhezyjne na kwotę będącą równowartością tego, co by zarząd dróg zapłacił do tej pory, gdyby miał umowę z kanalizacją i ją wykonywał. Wydaje mi się, że to, co ja miałem i to, o czym napisano w pierszym poście tematu wyczerpuje jednak znamiona występku z art. 28 tej ustawy w takim brzmieniu, jaki ona ma. Tu raczej trzeba mieć pretensje do ustawodawcy, że tak uregulował te kwestie. Moim zdaniem można mieć zastrzeżenia co do racjonalności tego unormowania i potrzeby penalizowania tego typu zachowań.
Mój problem rozwiązał się sam. Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny odstąpił od oskarżenia (strony znów zawarły umowę i się dogadały).

romanoza
27.06.2008 21:55:35

"deencz" napisał:

Miałem do niedawna też przyjemność prowadzenia sprawy z oskarżenia subsydiarnego o przestępstwo z ustawy o zaopatrzeniu w wodę ... coś tam coś tam. Czyn polegał na tym, że woda z jezdni drogi publicznej spływała do kanalizacji miejskiej. Oskarżony to dyrektor zarządu dróg, który nie miał umowy z zakładem odprowadzającym ścieki (a ściśle rzecz ujmując miał, ale ją wypowiedział, bo nie chciał dalej za to płacić jego zdaniem za dużych stawek). Było pytanie o wartość szkody. Miałem też w tej sprawie powództwo adhezyjne na kwotę będącą równowartością tego, co by zarząd dróg zapłacił do tej pory, gdyby miał umowę z kanalizacją i ją wykonywał. Wydaje mi się, że to, co ja miałem i to, o czym napisano w pierszym poście tematu wyczerpuje jednak znamiona występku z art. 28 tej ustawy w takim brzmieniu, jaki ona ma. Tu raczej trzeba mieć pretensje do ustawodawcy, że tak uregulował te kwestie. Moim zdaniem można mieć zastrzeżenia co do racjonalności tego unormowania i potrzeby penalizowania tego typu zachowań.
Mój problem rozwiązał się sam. Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny odstąpił od oskarżenia (strony znów zawarły umowę i się dogadały).

W Twoim casusie uznałbym jednak, że jest przestępstwo. Dla mnie droga jest właśnie tą "owierzchnią o nawierzchni". Wcześniej kwestia ta była uregulowana w prawie wodnym, o ile mnie pamięć nie myli był to art. 129, było wykroczenie a brzmiało to - cytuję z pamięci - kto podłącza się do urządzeń. Proste, jasne i nie nastręczało wątpliwości. Należy się zastanowić, dlaczego ustawodawca po przejściu na przestępstwo zawęził zakres. Moim zdaniem ma rację kolega Łukasz, że nie jest dopuszczalna wykładnie rozszerzająca i chodziło o to, żeby nie była objęta cała powierzchnia ziemi. A swoich grodzkich nadal nie mogę przekonać, aczkolwiek jeden dzisiaj zaczął się zastanawiać.

romanoza
07.11.2008 10:43:48

Właśnie uniewinniłem człowieka, zobaczymy co będzie dalej

Darkside
07.11.2008 10:47:03

"romanoza" napisał:

Właśnie uniewinniłem człowieka, zobaczymy co będzie dalej


Na dobry początek uzasadnienie

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.