Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023

Forum sędziów

BOJKOT KOMISJI WYBORCZYCH

art_60
11.07.2008 19:28:54

Dotychczasowe formy protestu sędziów nie przyniosły rezultatów. Potrzebna jest więc nam broń grubszego kalibru. Oto mój pomysł na akcję ,,Bojkot komisji wyborczych”:

Cel akcji: manifestacja siły i zmuszenie przez to władzy wykonawczej do potraktowania sędziów jako poważnego partnera do rozmów o reformie sądownictwa oraz realizacja przez pozostałe władze naszych podstawowych postulatów w zakresie przywracania porządku konstytucyjnego w Państwie.

Etap I - ,,informacyjny”.
Już trwa. Polega na propagowaniu akcji w środowisku sędziowskim, informowaniu o możliwościach silnego i celnego uderzenia taką akcją w świat polityki (nieczuły na inne nasze argumenty) i przy uzyskaniu dla nas akceptacji (nawet może sympatii) w oczach społeczeństwa, które polityków generalnie nie lubi, a samo społeczeństwo nic na takiej akcji nie traci (inaczej niż przy strajku włoskim czy nawet dniach bez wokand). Niezbędne jest skoordynowanie akcji z ,,Iustitią”. Akcja pokazałaby siłę sędziów jako środowiska, które może sparaliżować wybory, a więc tak ,,święte” dla polityków wydarzenie, zaś oni nie mogą temu zapobiec. Podniosłoby to nasz prestiż i pokazało, że jesteśmy władzą równą siłą innym władzom. O przygotowaniach do akcji należałoby oczywiście powiadomić media, aby zaczęło się wczesne oddziaływanie na ,,wykon”i parlament.
Etap II - ,,inicjujący”.
Formalne ogłoszenie akcji przez Forum i ,,Iustitię”.Moment rozpoczęcia mógłby np. nastąpić po braku właściwej reakcji władz na ,,dwa dni bez wokandy” we wrześniu br., z uzasadnieniem, że oto zmuszeni jesteśmy do eskalacji środków protestu i nie chcemy patronować wyborom władz, które potem nas ignorują.
Etap III - ,,wstępny”.
Sędziowie składają Ministrowi Sprawiedliwości oświadczenia o ,,uprzednim” zrzeczeniu się członkostwa w okręgowych komisjach wyborczych (OKW) - do czasu odwołania akcji przez Forum i Iustitię – z jednoczesną prośbą, aby nie zgłaszał ich nazwisk do składu OKW w trybie art. 44 ust. 2 ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, czy art. 15 ust. 2 ustawy o wyborze Prezydenta RP, czy art. 17 ust. 2 Ordynacji do Europarlamentu. Analogicznie składają takie oświadczenia Prezesowi SO odnośnie wyborów samorządowych. Istotne jest, aby było jak najwięcej takich oświadczeń, które zostaną złożone do czasu ogłoszenia najbliższych wyborów (najlepiej 100% lub przynajmniej przeszło 50% sędziów, aby wykazać wysoką akceptację środowiska dla akcji). Jest to możliwe, bo przeszło pięć tysięcy z nas podpisało list otwarty, ale na pewno potrzeba dużo pracy organizacyjnej, na którą na szczęście będzie trochę czasu.
Etap IV - ,,zasadniczy”.
O ile cel akcji nie zostanie osiągnięty na etapie III, (za mało oświadczeń albo brak stosownej reakcji przeciwnika na nie), zostanie nam już tylko zwrócenie się z apelem do naszych Koleżanek lub Kolegów powołanych w skład OKW, aby zrzekli się członkostwa w Komisji w trybie art. 45 ust. 1 pkt. 1 ordynacji wyborczej do Sejmu, czy art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o wyborze Prezydenta RP czy też 18 ust. 1 pkt 1 Ordynacji do Europarlamentu (odpowiednio w wyborach samorządowych). Apel ten powinien być skierowany na piśmie, imiennie do danego sędziego, wskazywać na to ilu sędziów w imię walki o porządek konstytucyjny zrzekło się ,,uprzednio” udziału w komisjach, odwoływać się do poczucia odpowiedzialności za wspólną sprawę, solidarności, wskazywać na etyczny obowiązek troski każdego sędziego o ustrojową pozycję władzy sądowniczej (par.4 kodeksu etyki) zwłaszcza w takiej, historycznej chwili. Do wysłania listu upoważnia nas par. 5 pkt 4 kodeksu etyki. Sędzia, który otrzyma taki apel, musi podjąć jednoznaczną decyzję po której stronie się opowiada, a skutki tej decyzji to CHWAŁA lub HAŃBA dla niego, przed naszym środowiskiem i na oczach całej Polski.
Bo składy Komisji są jawne.
Taki oto projekt ogólny poddaję pod dalszą dyskusję w tym temacie.

[ Dodano: Pią Lip 11, 2008 7:30 pm ]
Warunki powodzenia akcji:
1. Akcja musi być ogłoszona jednocześnie przez Iustitię i Forum. Przeprowadzenie akcji wymaga szeregu działań organizacyjnych co wymusza potrzebę zgodnego współdziałania wszystkich aktywnych społecznie sędziów. Iustitia posiada struktury organizacyjne niezbędne do przeprowadzenia akcji. Jest bardziej znana w środowisku i jej ,,błogosławieństwo” dla bojkotu może wielu sędziów przekonać na ,,tak”. Forum dysponuje z kolei energicznymi aktywistami zdolnymi lokalnie pobudzać środowisko do działania.
2. Określenie jasno i precyzyjnie postulatów,
które w imieniu całego środowiska sędziowskiego, grożąc bojkotem komisji wyborczych zgłasza Iustitia, postulatów konkretnych i realnych do spełnienia dla rządu – których spełnienie spowoduje odwołanie akcji bojkotu. Dobór postulatów opierać musi się też na podejmowanych wcześniej uchwałach Zgromadzeń Ogólnych, aby akcja miała walor uniwersalny, a nie tylko ,,iustitiański”.
3. Stworzenie aparatu wykonawczego akcji
musi zorganizować się kadra ludzi, którzy zajmą się wdrożeniem w życie planu i przeprowadzeniem akcji na etapie III i IV wykazując zaangażowanie i determinację w działaniu.
4. Upowszechnienie w środowisku sędziowskim wiedzy o akcji, jej przyczynach, celu i sposobie przeprowadzenia.
Upowszechnienie tej wiedzy powinno nastąpić poprzez:
a) wysłanie stosownego pisma do wszystkich prezesów SR, SO i S A z prośbą o udostępnienie pisma wszystkim sędziom.
b) wykorzystanie ISI
c) wykorzystanie Forum i adresów osób zarejestrowanych na forum,
d) wykorzystanie strony internetowej Iustitii,
e) artykuły w prasie
f) audycje w mediach elektronicznych,
g) portale internetowe
h) kontakty towarzyskie sędziów między sobą (w sądach, okręgach, szkolenia)
5. Przekonanie do wzięcia udziału w akcji, stopniowo, coraz większej liczby, a w końcu wszystkich sędziów sądów powszechnych.
Potrzebne będzie dotarcie praktycznie do każdego sędziego, a w razie potrzeby perswazja w imieniu tych co już się przyłączyli.

[ Dodano: Pią Lip 11, 2008 7:32 pm ]
Scenariusz przebiegu akcji :
1. Z chwilą ogłoszenia akcji Iustitia i Forum ogłaszają to publicznie wraz z listą postulatów (dokument 1). Jednocześnie zostaje powołany zespół koordynujący akcję na szczeblu krajowym, z członków Zarządu Iustitii i Forum – tworząc SZTAB akcji.
2.Sztab wysyła do wszystkich Prezesów SR, SO i S A pismo o celu i sposobie przeprowadzenia akcji (dokument 2) z prośbą o przekazanie wszystkim sędziom w tychże sądach Ponadto wiadomość o podjętej akcji zostaje upubliczniona wszelkimi możliwymi środkami (ISI, Forum, media, kontakty osobiste itp.).
3.Zarząd ,,Iustitii” zobowiązuje Prezesów Oddziałów do zbierania i przekazywania do SZTABU oświadczeń sędziów o ,,uprzedniej” odmowie udziału w komisji, polegającej na skorzystaniu z uprawnienia do rezygnacji na wypadek ewentualnego powołania (dokument 3) - powierzając każdemu Prezesowi Oddziału określone terytorium działania, aby objąć cały kraj. Każdy Prezes Oddziału, to swoisty ANTYKOMISARZ WYBORCZY. Lista antykomisarzy zostaje ogłoszona, tak aby wiadomo było komu składać oświadczenia na danym terenie.
4.Z antykomisarzami współdziała każdy aktywny sędzia jako EMISARIUSZ, który wokół siebie zbiera od sędziów oświadczenia i przekazuje dalej. Emisariusz inspiruje innych sędziów do składania oświadczeń i do zostania kolejnym emisariuszem.
5.Antykomisarz sporządzi listę sądów na powierzonym mu terenie i orzekających tam sędziów, gdzie odnotowywać będzie spływające do niego oświadczenia (dokument 4), aby było wiadomo jak rozwija się akcja w poszczególnych sądach i gdzie trzeba wzmóc wysiłki. Ta lista jest jawna w lokalnym środowisku - i jeśli będzie rosła to zachęci tych co się wahają.
6.ZEBRANIE OŚWIADCZEŃ OD PRZESZŁO 50 % SĘDZIÓW BĘDZIE PUNKTEM ZWROTNYM AKCJI!!! Taka akcja to swoiste referendum i wynik przekraczający 50 %, zebrany w jeden lub dwa miesiące da legitymację sztabowi do wzywania mniejszości, aby podporządkowała się woli większości sędziów. Oczywiście, wynik mniejszy niż połowa i stabilny - to klęska akcji.
7.Po zebraniu oświadczeń od ponad 50% sędziów wyniki zostaną upublicznione, a pismo przewidziane w punkcie 2, zostanie ponowione, ale do tych sądów, które osiągnęły najmniejszy wynik, przy czym, będzie sformułowane już w bardziej stanowczym tonie, powoływać się na wolę większości i odwoływać do solidarności zawodowej (dokument 5).Jednocześnie w tych okręgach zwiększą wysiłki antykomisarze i emisariusze , wykorzystując wszelkie możliwości perswazji.
8.Wynik około 80-90 % sędziów, którzy złożą oświadczenia, pozwoli sztabowi zwrócić się do prominentnych przedstawicieli władzy wykonawczej z ultimatum: ,,spełnienie postulatów albo sparaliżowanie najbliższych wyborów”
9.Brak spełnienia wszystkich postulatów spowoduje przejście do kolejnej fazy akcji. Należy liczyć się z tym, że część sędziów nie złoży oświadczeń. Z chwilą ogłoszenia najbliższych wyborów spośród nich zostaną wskazani kandydaci do OKW i powołani w skład komisji. Składy komisji są podawane do publicznej wiadomości. Wtedy sztab zwróci się imiennie do każdego sędziego powołanego do takiej komisji listem poleconym, a najlepiej osobiście
wręczonym przez właściwego Antykomisarza w asyście emisariuszy. Treść listu (dokument 6), musi odwoływać się do wartości, które zawierają postulaty z dokumentu 1, wskazywać, że w tym momencie dziejowym jedność środowiska należy do wartości najwyższych, uprzedzać o wzięciu na siebie odpowiedzialności moralnej za niepowodzenie walki w którą angażuje się większość środowiska, a w końcu uprzedzać o możliwości narażenia się na odpowiedzialność dyscyplinarną za postawienie wyżej osobistych korzyści (dieta za udział w komisji) od walki środowiska o wprowadzenie porządku konstytucyjnego w Państwie. Ilu sędziów zdoła oprzeć się takiej argumentacji?
10. Należy przewidywać, że być może znajdą się sędziowie, którzy pomimo powyższych działań zdecydują się jednak na pracę w komisjach wyborczych. Motywacje ich mogą być różne (słabość, charakteru, pokusa materialna , skrajny indywidualizm itp.). O ile liczba takich spolegliwych wobec władzy sędziów będzie niewystarczająca do obsadzenia wszystkich komisji – akcja zakończy się sukcesem. Jeżeli minister znajdzie ich odpowiednio wielu, to w najbliższych wyborach poniesiemy porażkę.
11. Wtedy sztab, działając konsekwentnie, wystąpi z wnioskiem do rzeczników dyscyplinarnych oraz kolegium sądu okręgowego lub apelacyjnego właściwych dla sędziów członków komisji (art.114 usp) o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Wniosek (dokument 7) powinien eksponować naganność postawy sędziego, który sprzeniewierzył się zjednoczonemu w walce o wspólne wartości środowisku, przez co uchybił godności urzędu. Jest prawdopodobne, że przynajmniej niektóre kolegia lub rzecznicy przychylą się do wniosku (zwłaszcza jeśli sami brali udział w akcji). Zostanie wtedy przeprowadzone przynajmniej postępowanie wyjaśniające. Sędzia – członek komisji wyborczej, będzie musiał wyjaśnić co nim kierowało, gdy w sytuacji powszechnego protestu zgadzał się na udział w komisji. Nie jest to sytuacja komfortowa i powinna zniechęcić ewentualnych chętnych do pracy w komisji, gdy akcja zostanie powtórzona przy następnych wyborach.
12. Akcja trwa do odwołania, czyli złożone oświadczenia rozciągają swoją ważność na każde kolejne wybory – aż do skutku.
13. Należy obecnie opracować wzorcową treść następujących dokumentów, które będą potrzebne w akcji:
dokument 1- lista postulatów
dokument 2- pierwszy list do prezesów
dokument 3 – oświadczenie sędziego
dokument 4- lista sądów i sędziów
dokument 5 – drugi list do prezesów
dokument 6 – list do sędziego powołanego w skład komisji
dokument 7 – wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
Proszę o dyskusję nad słabymi punktami planu oraz o projekty w/w dokumentów.

arczi
11.07.2008 19:41:20

popieram "starego znajomego" art. 60. Jesteśmy ignorowani przez władze. To jedyna nasza szansa. Nam juz nic innego nie pozostało tylko walka. Odłóżmy na bok takie frazesy jak godność urzędu, bo jej nie ma albo jest taka jak pieniądze. Innymi słowy jeżeli sedziemu przyznaje się wynagrodzenie odpoiwiadające godności urzędu, a wynagrodzenie jest jakie jest - to godność urzędu jest prawie niewielka. Co innego oczywiście prywatna godność sędziów, żeby ktoś się nie obraził!! Niestety. Potwierdził to ostatnio Minister Czaja - mój kolejny ulubieniec. Na marginesie uważam jego ostatnie słowa za wyjątkowy skandal, które potwierdzają tylko, że MS nie zamierza nic robić ze statusem sedziego, a więc rozważyc trzeba, czy srodowosko sedziowskie z tego powodu nie powinno domagać się dymisji jego i Ćwiąkały. Czar prysł w tych słowach. Nic się nie możemy spodziewać, a deklaracje ich są tylko frazesami.
Tu nie pomoga juz pisma, tu trzeba szczególnych środków.
Nawet jak najbliższe wybory nam nie wyjdą, bo MS znajdzie lizusów, to niedługo będa wybory samorządowe, a my się rozkręcamy. Oni się tego powinni bać bo byłby to skandal na całą Europę.
Tak więc warto!!! Zróbmy to.
Art. 60, proponuję, skoro już rozkręcasz ten pomysł, byś spróbował napisać projekt uchwału Zjazdu Iustitii w tym zakresie, która bedziemy przegłosowywać niedługo bo w październiku.

art_60
11.07.2008 19:48:51

Dzięki arczi, pozdrawiam Ciebie i cały Śląsk, stare znajomości to jak stare wino Masz rację, że na najbliższy zjazd Iustitii powinniśmy pojechać lepiej przygotowani, teraz mamy już zresztą doświadczenie, którego wcześniej brakowało.

iga
11.07.2008 19:59:59

"arczi" napisał:

Art. 60, proponuję, skoro już rozkręcasz ten pomysł, byś spróbował napisać projekt uchwału Zjazdu Iustitii w tym zakresie, która bedziemy przegłosowywać niedługo bo w październiku.


Jeśli stanęłaby za tym Justitia - to jest szansa na bojkot.

bladyswit
11.07.2008 20:02:01

art. 60 jestem pod wrażeniem !

mizerny
11.07.2008 20:44:01

Pełne poparcie dla pomysłu art.60

witoldw1
11.07.2008 20:44:47

Dobre ,dobre

ddominus
13.07.2008 07:10:42

noooo
widzę że akcja nabiera rozmachu!
dobrze, dobrze,
zobaczymy miny polityków jak im taka forma protestu sędziów nie pozoli na kolejne kadencje
popieram całkowicie działania

igi
13.07.2008 10:10:17

w pełni popieram bojkot. a do tego czasu, prócz dni bez wokand proponuje strajk włoski na jak najszerszą skalę. nie przynosimy pracy do domu, nie piszemy w weekendy, w dni wolne, prcujemy tylko w sądzie w godzinach urzędowania. tam czytamy, piszemy, sądzimy. i TYLKO TAM.

biropij
13.07.2008 11:20:58

Również w pełni popieram tą inicjatywę, to będzie coś co realnie dotknie olewającą nas władzę, byleby środowisko stanęło na wysokości zadania i było solidarne w czasie tej akcji.

K.Ierownik
13.07.2008 13:52:46

Choc pesymistycznie widzę zdolnośc naszego środowiska do zjednoczenia się w takim zakresie, aby udało się zakłócic wybory, włączę się aktywnie do każdej akcji protestacyjnej z wyjątkiem manify. W końcu jest tylko jeden sposób , aby sie przekonac, czy akcja ma szanse powodzenia-zrobic ją. A zatem - jak to ktoś kiedyś powiedział- szable w dłoń.

bladyswit
13.07.2008 14:42:55

"K.Ierownik" napisał:

...włączę się aktywnie do każdej akcji protestacyjnej z wyjątkiem manify.


Manify - to zrozumiałe, ale na manifestację to chyba się zbierzemy ?

zziajany
13.07.2008 20:33:06

akcja powinn wypalić. Najlepszą okazją będą jednak wybory samorządowe, będzie potrzebnych tylu sędziów ile jest powiatów i województw; ponadto to nie jest przyjście na jakąś gotową uchwałę tylko 2 miesiące zasuwania. Ktoś kto przyjmie na siebie ten obowiązek bedzie musiał odwalić kawał roboty. Robiłem to już 3 razy i na więcej nie mam już ochoty.

AQUA
13.07.2008 20:40:39

"zziajany" napisał:

akcja powinn wypalić. Najlepszą okazją będą jednak wybory samorządowe, będzie potrzebnych tylu sędziów ile jest powiatów i województw; ponadto to nie jest przyjście na jakąś gotową uchwałę tylko 2 miesiące zasuwania. Ktoś kto przyjmie na siebie ten obowiązek bedzie musiał odwalić kawał roboty. Robiłem to już 3 razy i na więcej nie mam już ochoty.... i bardzo dobrze, bo po co nam to????

suzana22
13.07.2008 21:20:58

A nie przypuszczacie, że gdy się rozkręcimy w tym kierunku i poczują, że akcja może wypalić, to... zmienią ustawy tak, że żadnych sędziów im nie będzie trzeba w komisjach wyborczych, a wystarczą np. urzędnicy państwowi i samorządowi?
Tym bardziej jestem za akcją

butada
13.07.2008 21:25:00

Przynajmniej skończyłaby się ta łapanka ...

AQUA
13.07.2008 21:32:29

"suzana22" napisał:

A nie przypuszczacie, że gdy się rozkręcimy w tym kierunku i poczują, że akcja może wypalić, to... zmienią ustawy tak, że żadnych sędziów im nie będzie trzeba w komisjach wyborczych, a wystarczą np. urzędnicy państwowi i samorządowi?
Tym bardziej jestem za akcją


Też tak myślę- zdążą po prostu zmienić przepisy.

W takim razie oprócz tego tematu skupmy się także równolegle na innych formach protestu.

art_60
13.07.2008 21:52:05

Ja z kolei uważam, że udział sędziów w komisjach wyborczych ma dla polityków kapitalne znaczenie, gdyż dajemy im gwarancję ,,czystej gry" w komisjach. Stalin mawiał ,,nieważne jak ludzie głosują - ważne kto liczy głosy". Urzędnicy już nie dają takich gwarancji jak niezależni sędziowie, bo urzędnik... sami wiecie. Stąd prosty wniosek, że politycy tak łatwo nie mogą z nas zrezygnować.

AQUA
13.07.2008 21:54:26

"art_60" napisał:

Ja z kolei uważam, że udział sędziów w komisjach wyborczych ma dla polityków kapitalne znaczenie, gdyż dajemy im gwarancję ,,czystej gry" w komisjach. Stalin mawiał ,,nieważne jak ludzie głosują - ważne kto liczy głosy". Urzędnicy już nie dają takich gwarancji jak niezależni sędziowie, bo urzędnik... sami wiecie. Stąd prosty wniosek, że politycy tak łatwo nie mogą z nas zrezygnować.


Tak łatwo nie mogą, owszem, zgadzam się, ale przy odpowiednim przygotowaniu opinii publicznej- to już jak najbardziej wszystko mogą.... :sad:

art_60
13.07.2008 22:11:04

AQUA, oczywiście ,,wszystko można, co nie można, byle wolno i z ostrożna" jak mawia moja córka licealistka , ale będę się upierał, przy zdaniu, że rezygnacja z udziału sędziów w komisjach to dla polityków nie lada kłopot, bo spróbuj zaproponować klucz doboru urzędników do komisji, aby nie było potem serii zarzutów o stronniczość, wszelkich protestów i podważania wyników, przez stronę przegraną. W praktyce pracy komisji pojawia się zresztą szereg problemów prawnych (brałem w tym udział) z którymi prawnicy takiej klasy jak sędziowie doskonale sobie poradzili, zaś dla urzędników, którzy z nami współpracowali, pierwszy lepszy problem, powodował paraliż decyzyjny, lęk, że komuś się narażą ,,niewłaściwą" interpretacją, a jeśli jeszcze stronie wygranej....

suzana22
13.07.2008 22:22:54

"art_60" napisał:

Ja z kolei uważam, że udział sędziów w komisjach wyborczych ma dla polityków kapitalne znaczenie, gdyż dajemy im gwarancję ,,czystej gry" w komisjach. Stalin mawiał ,,nieważne jak ludzie głosują - ważne kto liczy głosy". Urzędnicy już nie dają takich gwarancji jak niezależni sędziowie, bo urzędnik... sami wiecie. Stąd prosty wniosek, że politycy tak łatwo nie mogą z nas zrezygnować.


No więc postawmy ich przed alternatywą: albo piszą ustawę, że biorą sobie do komisji kogo innego i potem martwią się, jak sprawić, żeby przeciwnik polityczny nie miał swoich w komisjach, albo głośno powiedzą, że sędzia to jest jednak ktoś o takich walorach, kogo żaden urzędnik czy inny aktywista nie zastąpi i piszą ustawę, że sędziów należy odpowiednio wynagradzać

AQUA
13.07.2008 22:41:14

"suzana22" napisał:

Ja z kolei uważam, że udział sędziów w komisjach wyborczych ma dla polityków kapitalne znaczenie, gdyż dajemy im gwarancję ,,czystej gry" w komisjach. Stalin mawiał ,,nieważne jak ludzie głosują - ważne kto liczy głosy". Urzędnicy już nie dają takich gwarancji jak niezależni sędziowie, bo urzędnik... sami wiecie. Stąd prosty wniosek, że politycy tak łatwo nie mogą z nas zrezygnować.


No więc postawmy ich przed alternatywą: albo piszą ustawę, że biorą sobie do komisji kogo innego i potem martwią się, jak sprawić, żeby przeciwnik polityczny nie miał swoich w komisjach, albo głośno powiedzą, że sędzia to jest jednak ktoś o takich walorach, kogo żaden urzędnik czy inny aktywista nie zastąpi i piszą ustawę, że sędziów należy odpowiednio wynagradzać

Brawo, suzana 22 , jak najbardziej popieram i to jest bardzo dobry sposób prezentacji tego delikatnego, bo politycznego w końcu zagadnienia...

art_60,

z Twoją opinią też jak najbardziej się zgadzam, lecz kwestia jest delikatna, bo polityczna i... politykom może akurat zdrowego rozsądku zwyczajnie w pewnym momencie zabraknąć, niestety..... :sad:

zziajany
13.07.2008 23:02:52

Wydaje mi się, że bez sądziów spokojnie by sobie poradzili. W gminnych komisjach przciecież nas nie ma, a wybory się odbywają. Co do kwestii bezstronnosci to staje sie to powoli bezprzedmiotowe. Z obwodów już idzie bezpośredni przekaz do PKW i to zupełnie gwarantuje bezstronność, Jedyna możlowość nakombinowania lub pomyłki przy obecnej organizacji wyborów, może się zdarzyć na poziome obwodu z lizeniem głosów.

duralex
14.07.2008 01:31:08

osobiście jestem za tym, żeby nas wywalili z różnych komisji, bo to nie jest robota dla sędziego i tyle


natomiast naszym zadaniem jest nagłośnienie sprawy na forum międzynarodowym, jak już nas wywalą

ciekawi mnie uzasadnienie naszych do takiej decyzji

Rafał R
14.07.2008 08:03:59

Już o dłuższego czasu twierdzę,że odmowa uczestniczenia w komisjach wyborczych może przynieść większe rezultaty niż dotychczasowe formy protestu.Cieszę się,że art.60 tej formie protestu nadał szaty organizacyjne-brawo.Jak znam środowisko sędziowskie,a znam,to jedności i solidarności bym nie oczekiwał.

art_60
14.07.2008 09:41:28

Kontynuując dyskusję o możliwości zastąpienia sędziów w komisjach wyborczych, to właściwie dzielimy skórę na niedźwiedziu, który jeszcze w lesie...Najpierw spróbujmy przeprowadzić akcję, a wtym celu niezbędne -jak myślę- będą ,,dokumenty 1-7" a końca mojego pierwszego postu. Dokument 4 mamy już prawie gotowy dzięki pracy SSO Krzysztofa Petryny. Proszę o pomoc w organizacji przygotowań i pisanie projektów pozostałych pism, czas powoli, ale nam ucieka.

igi
14.07.2008 10:54:35

mało prawdopodobne, że zmienią ustawy

jaztek
14.07.2008 11:04:45

Może na początek namówić sędziów komisarzy na rezygnację ze stanowisk ( i dodatkowych 4500 pln/miesiąc).
Zmienią ordynację i powołają stałe komisje, dadzą dodatek po 700 pln i wszyscy się rzucą do wyborów ;P

Darkside
14.07.2008 11:18:01

Jestem za, niezależnie od tego czy zmienią ustawę czy tego nie zrobią.

art_60
15.07.2008 14:00:43

Proszę wszystkich sędziów, którzy aprobują akcję ,,bojkot" o pomoc w organizacji przygotowań i napisanie własnych propozycji-projektów pism, które, bedzie można użyć w akcji jako ,,dokumenty 1,2,3, 5,6 i 7". Teraz mamy na to czas, potem będzie go mało.

Jagoda
16.07.2008 09:26:35

Art. 60 !!! Pełne poparcie. Masz rację, że jest czas aby spokojnie przygotowac się do bojkotu komisji. Myślę tylko że przygotowanie winno przebiegać w trzech kierunkach tj. po pierwsze przygotowanie pism o których pisałeś, po drugie propagowanie idei w naszych środowiskach i z góry zawstydzanie tych którzy połakomią się na "datek" finansowy a po trzecie przekonanie Iustitii aby strukturalnie "atronowała akcji". Niestety myślę że bez struktury organizacyjnej ciężko przeprowadzić jakąkolwiek akcję o takim zasięgu. Po wtóre głośne puszczenie w eter naszych zapowiedzi - uczmy się od lekarzy. Etos ich zawodu i misji leczenia nie przeszkadzał w walce o godne pieniądze pieniądze. Precz z poczuciem winy że nie wypada nam walczyć o lepsze wynagrodzenie. Wypada i przekonajmy o tym najbliższych kolegów czasami mam wrażenie trzeba tylko przełamać blokadę.

rhalabis
16.07.2008 11:09:28

"art_60" napisał:

Proszę wszystkich sędziów, którzy aprobują akcję ,,bojkot" o pomoc w organizacji przygotowań i napisanie własnych propozycji-projektów pism, które, bedzie można użyć w akcji jako ,,dokumenty 1,2,3, 5,6 i 7". Teraz mamy na to czas, potem będzie go mało.


Zostałem zachęcony bo ta forma protestu ... ma ręce i nogi!

Voyto
16.07.2008 12:01:45

"suzana22" napisał:

A nie przypuszczacie, że gdy się rozkręcimy w tym kierunku i poczują, że akcja może wypalić, to... zmienią ustawy tak, że żadnych sędziów im nie będzie trzeba w komisjach wyborczych, a wystarczą np. urzędnicy państwowi i samorządowi?
Tym bardziej jestem za akcją


Oj, chyba ta obecność sędziów ma coś wspólnego z jakimiś międzynarodowymi zobowiązaniami co do przejrzystości, poprawności i rzetelności wyborów, więc chyba tak łatwo nie uda się nas z tych komisji wykluczyć. A może się mylę?

Justibas
16.07.2008 12:46:54

Może coś przeoczyłam, ale najbliższe wybory samorządowe, w których sędziowie rzeczywiście masowo zasiadają w komisjach powiatowych, odbędą się dopiero jesienią 2010r. Znając naszych polityków, dziś nie spojrzą nawet na to co im zagraża za 2 i pół roku,odkładając załatwienie problemu na moment, gdy im rzeczywiście dokuczy. No i perspektywa uzyskania podwyżek za 2 i pół roku jako efekt tej akcji?. Co do zasady popieram, bo sama siedziałam w komisji ostatnio i chętnie "nie zasiądę" w ramach protestu, ale perspektywa czasowa jest chyba zbyt długa, by kogokolwiek obecnie wzruszyła zapowiedź tego protestu. Jeśli się mylę, to oświećcie mnie.

AQUA
16.07.2008 12:50:50

Mamy wybory do Europarlamentu w przyszłym roku.

zziajany
16.07.2008 12:55:22

"AQUA" napisał:

Mamy wyboru do Europarlamentu w przyszłym roku.


Najgorsze z możliwych do zbojkotowania. Uczestniczy w nich mało sędziów. Po kliku w każdej komisji okręgowej. Obsłużą je spokojnie nawet gdyby mieli być sami z SA i WSA, a nawet z SN.

AQUA
16.07.2008 13:03:31

"zziajany" napisał:

Mamy wyboru do Europarlamentu w przyszłym roku.


Najgorsze z możliwych do zbojkotowania. Uczestniczy w nich mało sędziów. Po kliku w każdej komisji okręgowej. Obsłużą je spokojnie nawet gdyby mieli być sami z SA i WSA, a nawet z SN.

Tak, w tym jest właśnie problem...

totep
16.07.2008 13:07:23

To będziemy mieć sporo pracy do wykonania, bo ciężko mi sobie wyobrazić sędziów komisarzy (na ogół apelacyjnych), którzy zrezygnują z comiesięcznego parotysięcznego wynagrodzenia. Łatwiej powinno być z powoływanymi każdorazowo członkami komisji wyborczych, którzy pracują za psie pieniądze.

art_60
16.07.2008 13:09:07

"zziajany" napisał:

Mamy wyboru do Europarlamentu w przyszłym roku.


Najgorsze z możliwych do zbojkotowania. Uczestniczy w nich mało sędziów. Po kliku w każdej komisji okręgowej. Obsłużą je spokojnie nawet gdyby mieli być sami z SA i WSA, a nawet z SN.Co nie znaczy, że nie możemy narobić szumu naszą akcją w Polsce i Europie skoro do Europarlamentu.... Jeśli nie wypali coś przy najbliższych wyborach, to na bazie zdobytych doświadczeń tak poprawimy plan, że akcja uda się przy następnych - aż do skutku.

Darkside
16.07.2008 13:11:37

"totep" napisał:

To będziemy mieć sporo pracy do wykonania, bo ciężko mi sobie wyobrazić sędziów komisarzy (na ogół apelacyjnych), którzy zrezygnują z comiesięcznego parotysięcznego wynagrodzenia.


Jeżeli sędzia komisarz rzeczywiście tyle dostaje (nie wiem ile, nigdzie tego nie sprawdzałem) to akcja niestety jest już z góry skazana na niepowodzenie.

totep
16.07.2008 13:13:17

"Darkside" napisał:

To będziemy mieć sporo pracy do wykonania, bo ciężko mi sobie wyobrazić sędziów komisarzy (na ogół apelacyjnych), którzy zrezygnują z comiesięcznego parotysięcznego wynagrodzenia.


Jeżeli sędzia komisarz rzeczywiście tyle dostaje (nie wiem ile, nigdzie tego nie sprawdzałem) to akcja niestety jest już z góry skazana na niepowodzenie.

Nie mam 100% pewności, ale podobno wychodzi 2-ga pensja co miesiąc

Darkside
16.07.2008 13:14:03

"totep" napisał:

To będziemy mieć sporo pracy do wykonania, bo ciężko mi sobie wyobrazić sędziów komisarzy (na ogół apelacyjnych), którzy zrezygnują z comiesięcznego parotysięcznego wynagrodzenia.


Jeżeli sędzia komisarz rzeczywiście tyle dostaje (nie wiem ile, nigdzie tego nie sprawdzałem) to akcja niestety jest już z góry skazana na niepowodzenie.

Nie mam 100% pewności, ale podobno wychodzi 2-ga pensja co miesiąc

No to po ptakach .

AQUA
16.07.2008 13:16:49

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/28/563/

Wynagrodzenie komisarzy wyborczych

totep
16.07.2008 13:19:32

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.
(Dz. U. z dnia 8 maja 2002 r.)

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Komisarzom wyborczym przysługuje wynagrodzenie miesięczne ustalane na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowisko państwowe, z zastosowaniem mnożnika - 3,0.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje niezależnie od uposażenia wypłacanego osobie pełniącej funkcję komisarza wyborczego z tytułu pełnionej funkcji sędziego albo uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku.
3. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się o 1/30 za każdy dzień, w którym komisarz wyborczy nie pełnił swojej funkcji.

§ 2. Wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z § 1 przysługuje od dnia 31 marca 2002 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

art_60
16.07.2008 13:20:47

"Darkside" napisał:

To będziemy mieć sporo pracy do wykonania, bo ciężko mi sobie wyobrazić sędziów komisarzy (na ogół apelacyjnych), którzy zrezygnują z comiesięcznego parotysięcznego wynagrodzenia.


Jeżeli sędzia komisarz rzeczywiście tyle dostaje (nie wiem ile, nigdzie tego nie sprawdzałem) to akcja niestety jest już z góry skazana na niepowodzenie.

Nie mam 100% pewności, ale podobno wychodzi 2-ga pensja co miesiąc

No to po ptakach .Spokojnie. Plan nie przewiduje rezygnacji komisarzy. Wystarczy, że nie bedzie członków komisji i z wyborami jest ,,po ptakach". Jak to trafnie ujął ktoś w innym wątku ,,komisarz będzie wtedy jak generał bez wojska".

totep
16.07.2008 13:21:35

No to ile to może być ?? Na oko to ze 6.000 zł będzie, nie ?

suzana22
16.07.2008 13:22:39

Za taką forsę znajdzie się co najmniej kilkuset gotowych na różne poświęcenia, i wątpię, czy nasze apele ...
Nisko jednak upadliśmy

Darkside
16.07.2008 13:25:03

Powiedzą, że ETHOS i godność urzędu nie pozwala odmówić im udzialu w komisji ....

AQUA
16.07.2008 13:25:28

Coś jednak zostało w tym rozp. następnie zmienione, więc tekst aktualny nie jest....

art_60
16.07.2008 13:27:13

"suzana22" napisał:

Za taką forsę znajdzie się co najmniej kilkuset gotowych na różne poświęcenia, i wątpię, czy nasze apele ...
Nisko jednak upadliśmy
Powtórzę, że plan nie przewiduje rezygnacji komisarzy więc ich wynagrodzenie nie ma dla powodzenia akcji żadnego znaczenia

totep
16.07.2008 13:27:37

"AQUA" napisał:

Coś jednak zostało w tym rozp. następnie zmienione, więc tekst aktualny nie jest....Jeszcze więcej kasy ??

Jagoda
16.07.2008 15:17:30

Ja uważam że nie możemy się zniechęcać i zakładać że " bojkot wyborów" nic nieda. Uważam że chodzi o wywołanie tematu i jego nagłośnienie w mediach to co pisał art. 60 - ( czy to ma sens czy nie) napiszmy każdy indywidualnie pismo do prezesów, iż w najbliższych wyborach (kiedykolwiek by nie były) nie chcemy pracować w komisjach. Nawet jeśli wybory miały by być za 5 lat to moim zdaniem chodzi o nagłośnienie akcji i w ogóle aby ktoś podją temat i nasze środowisko zauważył. Przecież my nie istniejemy. Jest "tarcza", "traktat", "Wałęsa"...... ważne niewątpliwie ale nas w ogóle nie ma, na ostatnich konferencjach naszego ministra w ogóle nie pojawiają się jakiekolwiek pytania od dziennikarzy dot. naszej grupy zawodowej i naszych uposażen - to nie jest temat a my jak na razie pokornie to akceptujemy.

tujs
16.07.2008 15:25:44

Konieczna w tym zakresie musi być uchwała Iustitii na zjeździe, którą m.in trzeba przesłać do PE, żeby wiedzieli, iż jest zagrożenie dla wyboru eurodeputowanych z POlSKI
a wybory do PE były w czerwcu 2003, co oznacza, iż np. w kwietniu 2009 będą tworzone komisje wyborcze

art_60
16.07.2008 18:25:08

arczi zasugerował mi przygotowanie projektu takiej uchwały na zjazd Iustitii i oświadczam, że podejmuję się tego zadania. Jeśli nie zostanę wybrany delegatem, to przekażę projekt, któremuś z delegatów. Jeśli ktoś jeszcze chciałby przy tym popracować proszę o kontakt na PW.

[ Dodano: Nie Lip 20, 2008 3:20 pm ]
Panie i Panowie Sędziowie! Melduję wykonanie zadania. Wstępny projekt uchwały na Zjazd Iustitii jest przygotowany

akkon
31.07.2008 19:35:32

Aktualnie :
SR w Lublinie, pytanie do sędziów czy ktoś jest chętny do wzięcia udziału w pracy w miejskiej komisji wyborczej podczas jesiennych wyborów samorządowych w 6 gminach.
Pan prezes w swoim piśmie bardzo ładnie nadmienił, że nie mamy takiego obowiązku, nikt nas administracyjnie obciążyć tym nie może, a i zdałoby się pomyśleć nad tym w kontekście sytuacji korporacji zwłaszcza w świetle braku podwyżek dla nas i wprowadzenia podwyżek dla prokuratorów.
Jak na razie - nie ma chętnych, oby się nie znaleźli.

suzana22
31.07.2008 19:45:57

Brawo dla Pana Prezesa

zziajany
31.07.2008 20:02:02

"akkon" napisał:

Aktualnie :
SR w Lublinie, pytanie do sędziów czy ktoś jest chętny do wzięcia udziału w pracy w miejskiej komisji wyborczej podczas jesiennych wyborów samorządowych w 6 gminach.
Pan prezes w swoim piśmie bardzo ładnie nadmienił, że nie mamy takiego obowiązku, nikt nas administracyjnie obciążyć tym nie może, a i zdałoby się pomyśleć nad tym w kontekście sytuacji korporacji zwłaszcza w świetle braku podwyżek dla nas i wprowadzenia podwyżek dla prokuratorów.
Jak na razie - nie ma chętnych, oby się nie znaleźli.


Pogratulować Prezesa. Masowość masowością , ale potrzebni sę liderzy.

Ps. jakie to ą wybory, bo jeżeli miejska komisja, to tylko miasta na prawach powiatu. Skąd to 6 gmin?

akkon
31.07.2008 20:37:25

"zziajany" napisał:


Ps. jakie to ą wybory, bo jeżeli miejska komisja, to tylko miasta na prawach powiatu. Skąd to 6 gmin?

Nie mam pojęcia, nie wnikałem w to, może chodzi też o jakieś gminy wiejskie.

rbk
31.07.2008 20:44:51

Bojkot komisji wyborczych musi firmować Iustitia. W małych miastach chęć podtrzymania towarzyskich znajomości przez niektórych sędziów z lokalanymi politykami jest zbyt duża.

mizerny
31.07.2008 21:10:41

Pogratulować normalnego Prezesa

romanoza
31.07.2008 21:40:04

"akkon" napisał:

Aktualnie :
SR w Lublinie, pytanie do sędziów czy ktoś jest chętny do wzięcia udziału w pracy w miejskiej komisji wyborczej podczas jesiennych wyborów samorządowych w 6 gminach.
Pan prezes w swoim piśmie bardzo ładnie nadmienił, że nie mamy takiego obowiązku, nikt nas administracyjnie obciążyć tym nie może, a i zdałoby się pomyśleć nad tym w kontekście sytuacji korporacji zwłaszcza w świetle braku podwyżek dla nas i wprowadzenia podwyżek dla prokuratorów.
Jak na razie - nie ma chętnych, oby się nie znaleźli.

Właśnie w niedzielę nad Piasecznem się o tym dowiedziałem, świetna sprawa. Mam nadzieję, że czytają to również inni prezesi.

Maltazar
01.08.2008 09:28:15

Argumentem nie do odparcia jest ogrom pracy i terminy. Kto by tam mógł sobie pozwolić na pracę w komisjach wyborczych skoro nasza wydajność jest taka mała.

art_60
01.08.2008 13:13:02

Dzięki za podpowiedź Maltazar, użyjemy tego argumentu w dokumencie ,,oświadczenie sędziego" !

chomik
01.08.2008 15:00:47

do art._60. Zapewniam Cię że od dnia dzisiejszego zaczynam bojkotować komisje wyborcze. Nie będę czekał na Justycję. Houk.

Rafał R
01.08.2008 15:05:27

Całkowicie popieram i też bojkotuję.Ba nawet uważam,że może to być najskuteczniejsza forma naszego protestu.

art_60
01.08.2008 16:02:47

"chomik" napisał:

do art._60. Zapewniam Cię że od dnia dzisiejszego zaczynam bojkotować komisje wyborcze. Nie będę czekał na Justycję. Houk.
Niezmiernie się cieszę, bo ja też składam oświadczenie o bojkocie przez moją osobę komisji wyborczych i jest już nas przynajmniej dwóch Niestety jest to zbyt mało, aby sparaliżować wybory Dlatego drogi chomiku, musimy w imię powodzenia akcji zaczekać na Iustitię, ale... już teraz, skoro nie chcesz czekać biernie, wzywam Cię do działań na rzecz przygotowania akcji, która rozwinie się na szerszą skalę później, a szczegółowy jej plan jest na początku tego tematu Może napiszesz projekt któregoś z dokumentów? Na przykład ,,apel do sędziego o rezygnację z członkostwa w komisji"?

[ Dodano: Pią Sie 01, 2008 4:04 pm ]
"Rafał R" napisał:

Całkowicie popieram i też bojkotuję.Ba nawet uważam,że może to być najskuteczniejsza forma naszego protestu.
Rafale! Ta sama prośba do Ciebie co i do chomika.

art_60
01.08.2008 16:51:13

"duralex" napisał:

właśnie chciałem ogłosić, że też zaczynam bojkotować komisje, a może nawet same wybory ale:

raz - nikt jeszcze nigdy nie zaproponował mi udziału Komisji

dwa - od razu robotę zlecają po takim ogłoszeniu

więc poczekam na akcję IS


duralexie! Wszak zlecenia można nie przyjąć a więc ogłaszać się ze swoim bojkotem można śmiało i zachęcać też innych !!!

ddominus
01.08.2008 22:13:15

cytując Misia:
W morde kopane, nigdy bym do komisji nie poszedł!
Hihi

xvart
01.08.2008 22:44:25

przyłączam się.

Jak do wszystkich akcji.

Beatka
02.08.2008 18:10:39

"art_60" napisał:

duralexie! Wszak zlecenia można nie przyjąć a więc ogłaszać się ze swoim bojkotem można śmiało i zachęcać też innych !!!Ja bym tak otwarcie swoich poglądów nie głosiła, chociaż lubię Jak powiedziałam otwarcie i w towarzystwie kogo trzeba, że nie przyjmę jakiegokolwiek aplikanta radcowskiego i adwokackiego, to mi nikogo nie wcisnęli, mimo, że byli takowi w innych wydziałach. I po proteście :sad: Nauczona doświadczeniem, ważne poglądy zachowam na stosowną chwilę

art_60
03.08.2008 00:49:32

Beatko ! Z bojkotem komisji jest właśnie tak, że każdy, podkreślę słowo każdy sędzia będzie musiał prędzej czy później opowiedzieć się czy jest za czy przeciw. Tu kompromisu nie będzie. Inaczej akcja weźmie w łeb. Albo stać nas - jako środowisko- łącznie na zdecydowane NIE dla władzy wykonawczej albo ,,róbta dalej z nami co chceta". Obiecanki, cacanki, a głupi się cieszy. Tak właśnie nas traktują, rzucając kolejne ochłapy. I od nas zależy czy pozwolimy im na to czy nie. Teraz pytanie do Ciebie: powiesz otwarcie, że zgłaszasz już teraz akces do przygotowywanej akcji, czy będziesz czekała ,,na stosowną chwilę". Jeśli nie zbudujemy wspólnego frontu już teraz, to i nie zbudujemy go ,,w stosownej chwili" Nadchodzi czas prawdy o tym na co nas stać, której to prawdy dowiemy się wkrótce. A może rzeczywiście jesteśmy jako środowisko g.... warci? Chcę wierzyć że nie.

Mira
03.08.2008 01:03:48

Mocne słowa art_60, nawet bym powiedziała, ze mogą brzmieć dla niektórych za mocno. nie dla mnie bo ja watpliwości nie mam jaka decyzje podejmę gdy ktoś (pierwszy raz w karierze sędziego zapyta mnie o to czy wezmę udział w komisji wyborczej.
Powiem tylko tyle, że z mojego podwórka kilku sedziów zrezygnowało ze szkolenia aplikantów, co niezmiernie ucieszyło innych i przy liczbie 7-8 na 3 m-ce dało im 1.500 zł netto. niby nie takie znów godne to wynagrodzenie, ale jesli dodać, że aplikanci ci pisali uzasy i byli przez cały rok, to ulżyło tym sedziom znacznie w pracy.
Zgodze się ze wszyscy powinni odmówić, bo inczej nic nie osiagniemy ale stawianie wszystkiego w kategorii albo jesteś z nami albo jesteś g.... wart, może spowodować niechęć do protestów, bo na codzień skłonni jestesmy bronic swoich poglądów

markosciel
03.08.2008 01:20:34

Ja niestety jestem pesymistą

Większość naszego środowiska jest bierna i wierna - jak zorientują się, że prezes czegoś oczekuje - to zaraz zamerdają ogonkiem. ??:

Już dawno straciłem nadzieję, że sądziowie się do czegoś zmobilizują. Niestety selekcja negatywna i brak jakiejkolwiek oceny przydatności ddo zawodu sędziego (realnej) powoduje, że wśród sędziów dominują ludzie, którzy uważają iż te 4 tysiące na rękę to rewelacyjne wynagrodzenie. I pewnie tak jest - bo niemała część z nich nie poradziła by sobie w warunkach wolnego rynku.

I ja głupi jeszcze zastanawiam się co w tym gronie robię po kilkunatu latach?

A ja - po prostu - to lubię.

Ale k..wa ileż to można lubieć?

Wiem, że zasadą prakseologi jest "lub robić coś" - tylko jak długo można to robić w ramach hobby?

art_60
03.08.2008 01:34:28

Miro! Jeżeli już raz podejmiemy decyzję, jako środowisko, chociażby wyrażając je w uchwale ,,Iustitii" że ,,wkraczamy na wojenną ścieżkę" to niezbędna jest etyka czasu wojny. I dyscyplina. Bez tego nie będzie zwycięstwa. Nie można przed atakiem zarządzać referendum: ,,Kto atakuje, a kto się wycofuje" w imię prawa każdego do obrony swoich poglądów. Retoryka wojenna jest tu jak najbardziej na czasie. W czasie wojny defetystów stawia się pod ścianą...albo... rzeczywiście wycofajmy się, wywieśmy ,,białą flagę" i dalej z równą nieskutecznością brońmy swoich pogladów w cichych dyskusjach w zaciszu naszych gabinetów,,jak to nas źle traktuje władza wykonawcza". Takie jest moje zdanie. Sędzia w stanie spoczynku Piotrowski słusznie powtarza ,,w jedności siła" myślę, że warto słuchać starszych i zabiegać o tę jedność. Masz rację, że padły ostre słowa, ale może przyszedł już na nie czas?

Mira
03.08.2008 01:43:52

pozostane przy swoim poglądzie. to jest wojna, ale nie każdy ma naturę żolnierza a chodzi o masowość i przekonanie jak najwiekszej liczby osób do protestu. w przeciwnym razie zostaniemy z garstką subordynowanych zapaleńców i też nic nie zwojujemy zgodnie z teorią "i Herkules d..pa gdy narodu kupa"
a w jedności siła to racja!

art_60
03.08.2008 01:50:26

Czyli, Miro, w sumie to sie zgadzamy co do zasady. Co do środków prowadzących do celu, rzeczywiście możemy i powinniśmy dyskutować !!!

Mira
03.08.2008 01:58:04

zgdzamy się

Beatka
03.08.2008 17:54:37

"art_60" napisał:

Beatko ! Z bojkotem komisji jest właśnie tak, że każdy, podkreślę słowo każdy sędzia będzie musiał prędzej czy później opowiedzieć się czy jest za czy przeciw. Tu kompromisu nie będzie. Inaczej akcja weźmie w łeb. Albo stać nas - jako środowisko- łącznie na zdecydowane NIE dla władzy wykonawczej albo ,,róbta dalej z nami co chceta". Obiecanki, cacanki, a głupi się cieszy. Tak właśnie nas traktują, rzucając kolejne ochłapy. I od nas zależy czy pozwolimy im na to czy nie. Teraz pytanie do Ciebie: powiesz otwarcie, że zgłaszasz już teraz akces do przygotowywanej akcji, czy będziesz czekała ,,na stosowną chwilę". Jeśli nie zbudujemy wspólnego frontu już teraz, to i nie zbudujemy go ,,w stosownej chwili" Nadchodzi czas prawdy o tym na co nas stać, której to prawdy dowiemy się wkrótce. A może rzeczywiście jesteśmy jako środowisko g.... warci? Chcę wierzyć że nie.
Ależ absolutnie się z Tobą zgadzam. Twierdzę jednak, że w wypadku tej formy protestu swoje stanowisko, poza tym forum, wyraźnie zajmę wtedy, kiedy "rzyjdzie koza do woza". Obawiam się bowiem, że jeżeli już teraz wygłoszę własny pogląd, to nikt nie da mi szansy na spektakularną odmowę . A tak poważnie, znam środowisko, w którym orzekam i o zgrozo, jestem pewna, że do komisji głosi się pewna bardzo aktywna osoba i będzie po kłopocie Tobie jednak i pozostałym zainteresowanym mogę odpowiedzieć krótko: jestem bardzo zainteresowana i na pewno nie zgodzę się na pracę w jakiejkolwiek komisji wyborczej.

Bata
03.08.2008 19:20:03

Na sędziów, którzy są komisarzami podczas wyborów, chyba nie warto liczyć. Oni przez całą swoją kadencję, co miesiąc, dostają ponad 5000zł brutto. Kto z was mając drugie wynagrodzenie zrezygnowałby z takich pieniędzy.

anpod
03.08.2008 19:31:48

ja doskonale wiem, o co Beatce chodzi niestety, jestem przekonana, ze nie znajdzie sie region, w ktorych 100% sędziów zdecyduje sie na bojkot komisji. Jesli zatem, jakas cześc z góry zapowie, ze udziału nie weźmie, to nie oni, a ci spolegliwi otrzymają propozycje zasiadania tam.

Skutek bedzie taki, jakby akcji w ogole nie bylo...bo nikt nie odmowi. NIezajmowanie zaś stanowiska wcześniej pozwoli na glosne wyrażenie opinii, wtedy, gdy będzie na nią zapotrzebowanie, a wiec w okolicy samych wyborów.

art_60
03.08.2008 22:47:43

"anpod" napisał:

ja doskonale wiem, o co Beatce chodzi niestety, jestem przekonana, ze nie znajdzie sie region, w ktorych 100% sędziów zdecyduje sie na bojkot komisji. Jesli zatem, jakas cześc z góry zapowie, ze udziału nie weźmie, to nie oni, a ci spolegliwi otrzymają propozycje zasiadania tam.

Skutek bedzie taki, jakby akcji w ogole nie bylo...bo nikt nie odmowi. NIezajmowanie zaś stanowiska wcześniej pozwoli na glosne wyrażenie opinii, wtedy, gdy będzie na nią zapotrzebowanie, a wiec w okolicy samych wyborów.

Beatko i anpod ! Rozumiem Wasze obawy i w pełni je podzielam. Nie jestem aż tak naiwny, aby wierzyć, że wszyscy sędziowie tak łatwo przyłączą się do bojkotu. Mamy wszak za sobą doświadczenie poprzednich protestów... Dlatego planując akcję starałem się to uwzględnić. Plan przewiduje w pełni jawne działania, bez elementu zaskoczenia. Pozwólcie, że zacytuję wybrane fragmenty ze ,,scenariusza” akcji:
,,Zarząd ,,Iustitii” zobowiązuje Prezesów Oddziałów do zbierania i przekazywania do SZTABU oświadczeń sędziów o ,,uprzedniej” odmowie udziału w komisji, polegającej na skorzystaniu z uprawnienia do rezygnacji na wypadek ewentualnego powołania w skład Komisji.
ZEBRANIE OŚWIADCZEŃ OD PRZESZŁO 50 % SĘDZIÓW BĘDZIE PUNKTEM ZWROTNYM AKCJI!!! Taka akcja to swoiste referendum i wynik przekraczający 50 %, zebrany w jeden lub dwa miesiące da legitymację sztabowi do wzywania mniejszości, aby podporządkowała się woli większości sędziów. Oczywiście, wynik mniejszy niż połowa i stabilny - to klęska akcji. Należy liczyć się z tym, że część sędziów nie złoży oświadczeń. Z chwilą ogłoszenia najbliższych wyborów spośród nich zostaną wskazani kandydaci do OKW i powołani w skład komisji. Składy komisji są podawane do publicznej wiadomości. Wtedy sztab zwróci się imiennie do każdego sędziego powołanego do takiej komisji listem poleconym, a najlepiej osobiście
wręczonym przez uczestników akcji. Treść listu (dokument 6), musi odwoływać się do wartości, które zawierają postulaty z ,,dokumentu 1”, wskazywać, że w tym momencie dziejowym jedność środowiska należy do wartości najwyższych, uprzedzać o wzięciu na siebie odpowiedzialności moralnej za niepowodzenie walki w którą angażuje się większość środowiska, a w końcu uprzedzać o możliwości narażenia się na odpowiedzialność dyscyplinarną za postawienie wyżej osobistych korzyści (dieta za udział w komisji) od walki środowiska o wprowadzenie porządku konstytucyjnego w Państwie. Ilu sędziów zdoła oprzeć się takiej argumentacji?
Należy przewidywać, że być może znajdą się sędziowie, którzy pomimo powyższych działań zdecydują się jednak na pracę w komisjach wyborczych. Motywacje ich mogą być różne (słabość, charakteru, pokusa materialna , skrajny indywidualizm itp.). O ile liczba takich spolegliwych wobec władzy sędziów będzie niewystarczająca do obsadzenia wszystkich komisji – akcja zakończy się sukcesem. Jeżeli minister znajdzie ich odpowiednio wielu, to w najbliższych wyborach poniesiemy porażkę.
Wtedy sztab, działając konsekwentnie, wystąpi z wnioskiem do rzeczników dyscyplinarnych oraz kolegium sądu okręgowego lub apelacyjnego właściwych dla sędziów członków komisji (art.114 usp) o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Wniosek (dokument 7) powinien eksponować naganność postawy sędziego, który sprzeniewierzył się zjednoczonemu w walce o wspólne wartości środowisku, przez co uchybił godności urzędu. Jest prawdopodobne, że przynajmniej niektóre kolegia lub rzecznicy przychylą się do wniosku (zwłaszcza jeśli sami brali udział w akcji). Zostanie wtedy przeprowadzone przynajmniej postępowanie wyjaśniające. Sędzia – członek komisji wyborczej, będzie musiał wyjaśnić co nim kierowało, gdy w sytuacji powszechnego protestu zgadzał się na udział w komisji. Nie jest to sytuacja komfortowa i powinna zniechęcić ewentualnych chętnych do pracy w komisji, gdy akcja zostanie powtórzona przy następnych wyborach.”
Czy taki plan da efekt, sprawdzić można tylko próbując go zrealizować.

Darkside
04.08.2008 08:42:39

"anpod" napisał:

ja doskonale wiem, o co Beatce chodzi niestety, jestem przekonana, ze nie znajdzie sie region, w ktorych 100% sędziów zdecyduje sie na bojkot komisji. Jesli zatem, jakas cześc z góry zapowie, ze udziału nie weźmie, to nie oni, a ci spolegliwi otrzymają propozycje zasiadania tam.

Skutek bedzie taki, jakby akcji w ogole nie bylo...bo nikt nie odmowi. NIezajmowanie zaś stanowiska wcześniej pozwoli na glosne wyrażenie opinii, wtedy, gdy będzie na nią zapotrzebowanie, a wiec w okolicy samych wyborów.

Wypisz, wymaluj Cassandra, a tak nadto to się z tobą zgadzam.

art_60
04.08.2008 11:58:23

Plan bojkotu komisji ma szanse na powodzenie tylko wtedy, gdy przynajmniej pewna grupa sędziów (którym z Cassandrą jest nie po drodze), wykaże trochę zaangażowania i pomiędzy ogłoszeniem ,,Akcji bojkot” przez ,,Iustitię” (być może październik 2008), a najbliższymi wyborami (podobno do Europarlamentu, na wiosnę 2009) zbierze przynajmniej od pięciu tysięcy sędziów pisemne oświadczenia takiej mniej więcej treści:

Miejscowość i data Pan
Minister Sprawiedliwości
w Warszawie


OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, iż jako sędzia sądu powszechnego, którego zasadniczym obowiązkiem jest sumienne wypełnianie zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości (art. 2 par. 1 w związku z art. 66 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych), mając wystarczająco dużo pracy w zakresie wymierzania sprawiedliwości i unikając wszystkiego co może mi w tej pracy przeszkadzać oraz solidaryzując się z uchwałą programową Stowarzyszenia Sędziów Polskich ,,Iustitia” z dnia .....- niniejszym zgłaszam moją rezygnację z ewentualnego udziału w pracy komisji wyborczej, gdybym miał/a być powołana/y w skład takiej komisji, w każdych kolejnych następujących po dacie złożenia tego oświadczenia:
wyborach do Sejmu i Senatu RP, wyborach Prezydenta RP, i wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Oświadczam też, że gdybym został/a - pomimo tego oświadczenia- powołana/y w skład komisji wyborczej, to skorzystam z przysługującego mi prawa do zrzeczenia się członkostwa w komisji zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP, art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o wyborze Prezydenta RP, art. 18 ust. 1 pkt 1 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.
Oświadczenie to ważne jest aż do odwołania.


Sędzia Sądu (Rejonowego,Okręgowego, Apelacyjnego) w ......

imię i nazwisko

Rafał R
04.08.2008 12:02:09

art_0- swietne ramy organizacyjne.Popieram w 100%.

Mira
04.08.2008 12:17:58

Pojawił sie konkret, brawo art_60. Zachecam do przystapienia do tej formy protestu chocby od zaraz.
Admina proszę o wrzute tekstu aby był dostepny dla wszystkich i - długopisy w dłoń !

Darkside
04.08.2008 12:20:06

Ale sukces pomimo naprawdę dobrego w/w tekstu zapewni wyłacznie 100% poparcie wszystkich sędziów. O to należy zabiegać, zwłaszcza w SO i SA.

Mira
04.08.2008 12:26:37

jak juz ustalilismy gdzie indziej - Dark - o sukcesie czegokolwiek stanowić bedzie ilość osób, która przystapi do konretnej formy protestu

Mira
04.08.2008 12:41:20

jakby o to samo chodzi

Darkside
04.08.2008 12:45:51

"Mira" napisał:

jakby o to samo chodzi


Nie wychodzi, uważam że nie ma co się podpalać ale trzeba przygotować taką formę która będzie skuteczna, każda forma nietrafiona będzie działała szkodliwie dla frekwencji. Nie chodzi o to aby się przerzucać hasłami tylko przygotować jedną formę która przejdzie u wszystkich i będzie do zrealizowania.

Uwierz mi Mira ja naprawdę chciałbym aby coś drgnęło ale nie widzę tego, że SA i SO dobrowolnie zrezygnują z takiej kasy.

A skoro tak to tylko wymachujemy szabelką …

Mira
04.08.2008 12:47:51

ja tam mam swoje zdanie na ten temat. na naszym podwórku tylko pobrykujemy, jak unia nie pomoze to mozemy pakowac walizy

Darkside
04.08.2008 12:48:58

"Mira" napisał:

ja tam mam swoje zdanie na ten temat. na naszym podwórku tylko pobrykujemy, jak unia nie pomoze to mozemy pakowac walizy


O to mi chodzi, tu jesteśmy anonimowi i niektorym puszczają wodze fantazji w w realu "wszyscy grzeczni uczesani i bezpieczni".

Mira
04.08.2008 12:50:20

zgadzam się co do zasady, choc zdarzaja sie tacy co w realu mówią to co tu piszą. ale mało ich jest oj mało

art_60
04.08.2008 12:51:21

Masz rację Darkside, jeśli nie będzie uchwały Iustitii o tej formie protestu, to nie damy rady, zwłaszcza w SO i SA i tylko ,,spalimy" pomysł. Uchwała ,,I" w sprawie bojkotu to moim zdaniem progowy warunek powodzenia akcji.

robak
04.08.2008 16:53:41

Mira!

Ale dlaczego uważasz że Unia pomoże? Oni się już wypowiedzieli, że nie mogą nic zrobić bo sfera wynagrodzeń w sądownictwie pozostaje poza uregulowaniami unijnymi. Może stopniowo jakoś to zostanie wypracowane ale to będą naprawdę długie lata. Czy podwyżki za 10-15 lat naprawdę Cię urządzają ?. Nie zrozum mnie źle ale nie wiadomo nawet czy będziemy wtedy jeszcze żyć. A raczej wegetować

akkon
04.08.2008 21:05:21

Co więcej, wydaje mi się, że nawet przekształcenie Wspólnoty Europejskiej w Unię Europejską (co i tak jest nader odległe w czasie,albo i niemożliwe) też tego nie zmieni, bo to kwestia stricte wewnętrzna.

art_60
06.08.2008 21:28:58

Jest już gotowy wzór oświadczenia sędziego, które rozciąga bojkot także na wybory samorządowe

iudex1
07.08.2008 07:57:42

Bojkot komisji wyborczych to mocny atut, niestety obawiam się, że nie będzie skuteczny. Nawet jeśli liniowcy odmówią to niestety funkcyjni - z takich czy innych względów - pójdą do komisji. Bardzo bym chciał wierzyć, że będzie inaczej.

Adek
08.08.2008 17:30:49

"iudex1" napisał:

Bojkot komisji wyborczych to mocny atut, niestety obawiam się, że nie będzie skuteczny. Nawet jeśli liniowcy odmówią to niestety funkcyjni - z takich czy innych względów - pójdą do komisji. Bardzo bym chciał wierzyć, że będzie inaczej.

no nie do końca tak jest kolego jestem pw i nie pójdę do komisji ponieważ nigdy tam nie chodziłem i nie zamierzam; zawsze odmawiałem i nikt mnie do tego nie zmusi

Dreed
08.08.2008 17:33:58

"Adek" napisał:

Bojkot komisji wyborczych to mocny atut, niestety obawiam się, że nie będzie skuteczny. Nawet jeśli liniowcy odmówią to niestety funkcyjni - z takich czy innych względów - pójdą do komisji. Bardzo bym chciał wierzyć, że będzie inaczej.

no nie do końca tak jest kolego jestem pw i nie pójdę do komisji ponieważ nigdy tam nie chodziłem i nie zamierzam; zawsze odmawiałem i nikt mnie do tego nie zmusi

I właśnie tacy PW i Prez mi się marzą w każdym sądzie. Ludzi, którzy pamiętają, że najpierw są sędziami, czyli członkami pewnej społeczności, a funkcja to tylko przejściowy epizod w zyciu.... Takich, którzy później będą mogli popatrzeć w oczy swoim koleżankom i kolegom.

Adek
10.08.2008 16:49:21

Ja do stołka nie przyrosłem chociaż p.o. PW zostałem jako roczny asesor [1990r.] i jeśli zajdzie taka konieczność to złożę rezygnację [tylko co ja zrobię z wolnym czasem jako PW zawsze orzekałem w pełnym wymiarze]
dodam, że w naszym małym sądzie w dniu 30 maja w ramach protestu nie było żadnej sesji ani posiedzenia i wszyscy od prez. do liniowca byli zgodni; planując w moim karnym grafik na wrzesień pominęliśmy 24 i 25 tak więc w tych dniach na pewno nic nie będzie poza ewentualnie aresztami

zziajany
10.08.2008 22:42:58

Jestem pw. W komisjach uczestniczyłem od jakiś 10 lat. I starczy.

iudex1
11.08.2008 06:27:59

Brawo!!! Takich ludzi nam trzeba.

Dred
11.08.2008 18:10:49

Również jestem PW i zachowam się tak jak w/w koledzy.

Adek
11.08.2008 22:08:52

jak mówił s. Piotrowski w jedności siła jako PW jestem zaaaaaa

larakroft
20.08.2008 20:12:46

SR Lublin - żaden sędzia nie zgłosił się do komisji.
Urzędnika, który zadzwonił do Prezesa z prośbą o podanie nazwiska sędziego chętnego, zatkało.

monikissima
20.08.2008 20:37:16

Akcję uważam za świetną, ale uważam, że nie wypali tak dobrze, jak byśmy chcieli :sad:
Myślę, że nasi sędziowie okręgowi wezmą udział w komisjach , podobnie sędziowie mniejszych sądow, którzy nie mają pojęcia o istnieniu forum, a jak mają, to tylko ze słyszenia.
Uważam, że uchwała Iustitii w tej kwestii jest absolutnie konieczna i musi zostać rozesłana po sądach. Sama widzę różnicę między poprzednią akcją dnia bez wokandy, o której informacje docierały pocztą pantoflową, a wrześniową, kiedy informacja o niej wyszła od Iustitii (na korzyść tej drugiej).

iudex1
20.08.2008 21:03:08

"larakroft" napisał:

SR Lublin - żaden sędzia nie zgłosił się do komisji.
Urzędnika, który zadzwonił do Prezesa z prośbą o podanie nazwiska sędziego chętnego, zatkało.


Zawsze lubiłem Lublin ! Brawo

art_60
20.08.2008 21:10:23

Brawo Lublin !!! Bez zgody sędziego Prezes Okręgowy nie może ,,wysłać” go do terytorialnej komisji wyborczej w wyborach samorządowych. Jeśli potrzebny wzorzec ,,odmowy” z powołaniem się na konkretny przepis, na wypadek skierowania do komisji w trybie ,,administracyjnym” to mogę udostępnić taki wzór na forum. Na marginesie – wybory samorządowe to ,,słaby biznes” dla sędziego, bo wszyscy dostają jakieś diety, mniejsze lub większe, a sędzia działa na takich zasadach jak oddelegowanie do innego sądu, czyli w praktyce ,,za friko”. Raz dałem się w takie coś wkręcić, ale byłem młody i głupio ambitny. Teraz mi przeszło.

kkalunia
02.09.2008 08:03:49

w ankiecie wzięło udział 806 sędziów, za bojkotem komisji opowiedziało się 637. Mnie wychodzi, że za bojkotem jest 80% głosujących, a podany jest wynik, żę tylko 38%.

ruda
02.09.2008 18:18:41

trzykrotnie zasiadałam w Komisjach Wyborczych - orzekam w SO i już sygnalizuję ,że kolejne wybory spędzam /w kinie ,przed telewizorem, na rowerze/? Myślę ,że uda mi się przekonać kilku etatowych / jak i ja/ członków.....

ludzka
02.09.2008 18:22:18

"ruda" napisał:

trzykrotnie zasiadałam w Komisjach Wyborczych - orzekam w SO i już sygnalizuję ,że kolejne wybory spędzam /w kinie ,przed telewizorem, na rowerze/? (...)


A może po prostu z nami na forum... Dziękujemy.

Trebor
02.09.2008 21:50:31

Już to dziś napisałem , ale muszę powtórzyć
problem z osobami , które zawsze gdzieś są , kiedyś na trybunie na 1- go maja , teraz w komisji wyborczej . Takie osoby trudno będzie zniechęcić .

Paweł
02.09.2008 23:12:09

"larakroft" napisał:

SR Lublin - żaden sędzia nie zgłosił się do komisji.
Urzędnika, który zadzwonił do Prezesa z prośbą o podanie nazwiska sędziego chętnego, zatkało.

Brawo. Teraz jeszczxe postarajcie się zmotywować kolegów z sąsiednich sądów by któryś się nie wyłamał, no i tych w stanie spoczynku. Może zanim uchwalą budżet trochę pomyślą A swoją drogą warto by tę wiadomość upowszechnić na "antenie" ogólnopolskiej przed dniami bez wokandy.

Łukasz
03.09.2008 00:20:52

Też jestem PW.
Raz byłem w komisji i było OK ale dopóki nie zaczniemy być traktowani poważnie, dopóty ani ja, ani wielu innych, których znam nie będzie w tym uczestniczyć.

Zgadzam się jednak, że tylko oficjalny dokument wystosowany przez Iustitię może spowodować upowszechnienie tego rodzaju postawy, a w konsekwencji sukces akcji. Tak węc zdecydowanie trzeba działać w tym kierunku, a czas jest odpowiedni: zjazd zbliża się wielkimi krokami.

Przy okazji: wielki szacunek dla SR z mojego rodzinnego Lublina

zziajany
03.09.2008 17:47:18

Co sie właściwie wydarzyło w Lublinie?

totep
03.09.2008 21:19:51

"zziajany" napisał:

Co sie właściwie wydarzyło w Lublinie?


Zerknij kilka postów wyżej

zziajany
03.09.2008 23:39:15

Co sie właściwie wydarzyło w Lublinie?

Zerknij kilka postów wyżej

odbywały sie jakieś wybory do Rady Powiatu albo sejmiku? W dalszym ciągu nie rozumiem. Chciałbym wiedzieć czego gratulować Lublinowi.

Mira
03.09.2008 23:49:35

chyba tego, ze nikt z sędziów nie chcał byc w komisji wyborczej i Prezes jasno o tym powiedział w rozmowie telefonicznej z oficjelem :smile: chyba tak było ??:

misia
04.09.2008 09:00:04

z postów wyżej wynika, że Lublin odmówił udziału w komisjach wyborczych

Paweł
04.09.2008 09:59:18

"zziajany" napisał:

Co sie właściwie wydarzyło w Lublinie?


Zerknij kilka postów wyżej

odbywały sie jakieś wybory do Rady Powiatu albo sejmiku? W dalszym ciągu nie rozumiem. Chciałbym wiedzieć czego gratulować Lublinowi.
Mają się odbyć wybory uzupełniające do samorządu i to w kilku miejscach we wrzesniu i chyba listopadzie dokładna informacja jest na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Jołki tołki
04.09.2008 12:09:51

[shadow=yellow]Skoro tak, to nic prostszego, niż na zjeździe Iustitii zaproponować uchwałę w sprawie wezwania do odmowy uczestniczenia w komisjach!
Była kiedyś dyskusja o ogłoszeniu w prasie, może ono być na ten właśnie temat!!![/shadow]

misia
04.09.2008 13:39:11

"Jołki tołki" napisał:

[shadow=yellow]Skoro tak, to nic prostszego, niż na zjeździe Iustitii zaproponować uchwałę w sprawie wezwania do odmowy uczestniczenia w komisjach!
Była kiedyś dyskusja o ogłoszeniu w prasie, może ono być na ten właśnie temat!!![/shadow]


popieram

nilwri
05.09.2008 10:21:38

Wydaje mi się, że bojkot komisji wyborczych nie jest mimo wszystko doceniany jako forma protestu, zbyt rzadko się o nim mówi w wywiadach, nie istnieje w uchwałach Iusticji, nie istnieje jako jasny apel, a jedynie jako deklaracja wielu z nas, że TO TO - to bez nas.
Prawie nikt z nas się nie łudzi, że dni bez wokandy w dotychczasowym wymiarze nie zrobią na żoncie większego wrażenia. Zaostrzenie (dłuższe okresy bez wokandy) spowoduje, że jeszcze mniej nas przystąpi do protestu.
W przypadku bojktu komisji wyborczych już ogromna rzesza "oprze" protest, bo i tak nie brała udział. A zmianę postawy tych co biorą udział można uzyskać TYLKO przez podjęcie jasnej uchwały Iusticji i jej nagłośnienie. Jest to środek protestu, który dotknie żont, odbije się wielkim echem w mediach. Tak niewiele trzeba... Szkoda tylko, że nie udało się tego zrobić w maju, ale młyny sprawiedliwości mielą wolno, ale .... skutecznie!
Dobrze, gdyby projekt uchwały Iusticji powstał już wsześniej - byłoby już na co się powoływać

Łukasz
06.09.2008 23:14:53

Poniżej link do projektu uchwały katowickiej I, w treści której znajduje się propozycja podjęcia (dość radykalnej) uchwały dotyczącej form protestu na ogólnopolskim zjeździe I. w Kiekrzu 25 - 26 X. Pierwszym z zapowiadanych w uchwale elementów protestu jest właśnie odmowa udziału w komisjach wyborczych. Gorąco zachęcam wszystkich do lektury, a koleżankom i kolegom ze Śląska dziękuję i trzymam kciuki za pozytywny wynik głosowania.

http://www.iustitia-katowice.org.pl/index.php?id=108&id2=105&PHPSESSID=b2c0d6c75a87251fd382bde430a76669

darjos
08.09.2008 19:38:15

"Łukasz" napisał:

Poniżej link do projektu uchwały katowickiej I, ....

http://www.iustitia-katowice.org.pl/index.php?id=108&id2=105&PHPSESSID=b2c0d6c75a87251fd382bde430a76669


Przeczytałem i już się cieszę na duuuużo wolnego - "wyznaczeniu, do odwołania, comiesięcznych tygodni bez wokand, pierwszego w okresie od 15 do 19 grudnia 2008 roku, a kolejnych w dniach: 26 – 30 stycznia 2009, 18 – 22 lutego 2009 r., 23 – 27 marca 2009 r., 20 – 24 kwietnia 2009 r., 25 – 29 maja 2009 r., 22 – 29 czerwca 2009 r. i kolejnych w pełne, ostatnie tygodnie każdego miesiąca"
Może w takim razie ostatnie tygodnie każdego miesiąca przeznaczyć na wzajemne wewnętrzne szkolenia, skoro mamy obowiązek ustawicznego dokształcania? Będzie czas w miłym gronie poczytać orzecznictwo, przedyskutować, .... chociaż z grillem to trzeba będzie zaczekać chyba do marca

Nata
15.09.2008 13:01:32

Dziś w RMF w kontrwywiadzie Adam Bialan mówił, że PO ma chrapkę na przedterminowe wybory połączone z wyborami do europarlamentu.
Musimy zwierać szeregi, aby wybory te, w razie ich rozpisania, odbyć się nie mogły.

Ignotus
15.09.2008 14:09:49

Moim zdaniem odmowa udziału w komisjach wyborczych to na obecnym etapie chyba najbardziej skuteczna forma oddziaływania. Oczywiście, nie jestem niepoprawnym optymistą i nie twierdzę, że ta forma protestu zadziała w skali całego kraju. Wiem, że zapewne znajdą się chętni do udziału w komisjach, nawet w przypadku firmowania protestu przez I. Jednak z własnego podwórka wiem, że w małych sądach (bez urazy dla przedstawicieli sądów dużych) ta forma ma szansę powodzenia. Nawet komplikacja związana z koniecznością delegowania sędziów spoza rejonu będzie już czymś.

wb02
15.09.2008 21:50:11

No właśnie - Ignotus zauważył, że tak naprawdę akcja bojkotu komisji wyborczych wywołać może efekt w odniesieniu do małych sądów. Jeżeli w powiecie wszyscy sędziowie będą solidarni to stworzy to problem zauważalny. W dużych miastach sukcesu nie będzie bo akurat zawsze znajdą się jacyś na których Pan/Pani Prezes SO/SA i zarazem (bo najczęściej tak jest) komisarz wyborczy wywrze wpływ w krótkiej rozmowie. Tak więc o ile w dniach bez wokandy liczy się udział sądów dużych w dużych miastach bo są najbardziej widoczne (z całym szacunkiem dla sądów małych - do nich dziennikarze raczej niechętnie się wybiorą) to akcja bojkotu komisji ma sens odnośnie małych sądów i tam ją trzeba głównie propagować.

aniaB
15.09.2008 22:06:13

Każda, nawet pojedyncza odmowa ma jakiś tam wymiar. Masowość, zasadniczo, jest istotna. I w małych sadach znajdą się chętni zapewne.
Paradoksalnie niechęć naszego środowiska do wyrażania poglądów być może odniesie odwrotny skutek- jezeli w mniejszości będą niechętni protestowi to wielce prawdopodobne, że podporządkują się walecznej reszcie. Li i jedynie po to, żeby nie odstawać.

wb02
15.09.2008 22:10:27

Każde pojedyncza odmowa ma jakiś wymiar - zgoda, tyle tylko, że odmowa pojedyncza może być przykryta. Nie namawiam, żeby w dużych sądach nie odmawiać pracy w komisjach (sam nie mam zamiaru w nich uczestniczyć), ale obawiam się, że średniostatystycznie w dużych sądach da się to przykryć, natomiast w małych może się nie udać. A co do środowiska - wybacz AniuB ale uważam, ze nie masz racji. Tutaj jednak większy wpływ będzie miała marchewka i kij w rękach komisarzy niż obawa przed potępieniem koleżanek. A jeżeli już wpływ środowiska będzie miał wpływ to będzie to w mniejszych niż większych sądach.

aniaB
15.09.2008 22:16:28

Ale marchewka, po prawdzie, żadna?? Chyba, że ten...hm..z przeproszeniem, splendor.
A kija to w ogóle nie rozumiem. Jaki kij może mieć Komisarz?

Jutro sobie o tym kiju poczytam, gdyż wokanduję wtorkowo i muszę wstać 4.45.
Bobranoc :smile:

wb02
15.09.2008 22:19:05

Marchewka którą ma komisarz wyborczy przy okazji prezes SO/SA? Wiele, np. wezmę na delegację.

Kij? Np. nie wezmę na delegację.

MAM WYMIENIAĆ DALEJ? Przecież nie mówię, że to zasiadanie w komisji będzie marchewką.

aniaB
16.09.2008 06:55:31

To taakie straszne nie iść na delegacje...(????) I takie marchewkowe iść....
Świat nierządem stoi. {kiwa głowa wyraźnie zniesmaczona}
Żeby sędziego można było tak łatwo kupić.
No ja to żadnego problemu z tym raczej mieć nie będę- i tak mam skutecznie zamkniętą drogę jakiegokolwiek awansu kiedykolwiek i orzekam w najgorszym Wydziale. W marchewki nie wierzę a kija na mnie już nie ma.
Te odmowy to zdaje się zaraz masowo będziemy składać.?

art_60
16.09.2008 09:37:38

Sprawa, którą poruszył wb02 nie jest kwestią wielkości sądu, ale kwestią charakteru sędziego poddawanego presji i tego drugiego, który presję wywiera. Jak powszechnie wiadomo charakter sędziego jest nieskazitelny, a w każdym razie takim teoretycznie powinien być. Teoretycznie więc, człowiek o nieskazitelnym charakterze nie ulega presji, której nie akceptuje, a co więcej ten drugi (ów prezes-komisarz) nie wywiera presji łamiącej charakter innych, bo nie pozwala mu na to jego własny też nieskazitelny charakter. Teoretycznie więc - problemu nie ma.
Schodząc jednak na tę naszą polską ziemię, to uważam, że decydując się na akcję bojkotu i przewidując chwiejne postawy niektórych z nas, powinniśmy mieć narzędzie dyscyplinujące takich z ,,miętkm-giętkim” charakterem. O ile zapadnie uchwała Iustitii o bojkocie i uda nam się zgromadzić przeszło pięć tysięcy oświadczeń jeszcze przed powołaniem komisji, to uda się postawić ,,chwiejnego” w niezręcznej sytuacji. Bo narazi się albo prezesowi (gdy będzie stamtąd pressing) albo bojkotującej większości, grożącej nawet ,,chwiejnym charakterom” wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. Gniew prezesa czy ostracyzm środowiska (z ewentualną dyscyplinarką w tle) – oto jest pytanie. Pytanie, które ja osobiście uważam za retoryczne, ale wiem też, że jestem zwykle niepoprawnym idealistą i romantykiem.

henrylee
27.09.2008 08:40:14

http://wiadomosci.onet.pl/1833106,11,item.html

Sędziowie grożą: możemy zablokować wybory
"Nasz Dziennik": Środowisko sędziowskie może zaostrzyć protesty i zrezygnować z prac w komisjach wyborczych. A to oznaczałoby, że zaplanowane na 2009 r. wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce mogłyby się nie odbyć.
Dwudniowa akcja protestacyjna zaangażowała przede wszystkim sędziów z wieloletnim stażem i doświadczeniem. I to ich przede wszystkim obraziły i znieważyły słowa ministra Zbigniewa Ćwiąkalskiego, który mówił o "olitycznym proteście" i "roteście młodych sędziów bez doświadczenia". W akcji protestacyjnej w minioną środę i czwartek brało udział ponad 80 proc. z ok. 10 tys. sędziów.

- Proszę sobie wyobrazić, co będzie, i nie mam na to wpływu, jeżeli przepracowani sędziowie odmówią udziału w Komisjach Wyborczych do parlamentu Europejskiego w 2009 r. Sędziego można bez jego zgody delegować do innego sądu, ale nie da się go delegować do komisji wyborczej. Bez nas te komisje funkcjonować nie będą - zauważa sędzia Waldemar Żurek, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

joasmy01
27.09.2008 08:40:20

Nie spodziewał się chyba nikt z nas, że p. poseł Gosiewski stanie w obronie honoru sędziów

akkon
29.09.2008 08:45:17

A na razie - proszę bardzo : http://tiny.pl/86kq - oto jaką solidarnością zawodową i jednomyślnością cechują się sędziowie SR Lublin(130 osób!).

suzana22
29.09.2008 09:11:00

BRAWO sędziowie lubelscy
Mój szacunek wielki. Dajecie wszystkim nam przykład, co to znaczy dbać o godność sędziego.

art_60
29.09.2008 10:44:09

"akkon" napisał:

A na razie - proszę bardzo : http://tiny.pl/86kq - oto jaką solidarnością zawodową i jednomyślnością cechują się sędziowie SR Lublin(130 osób!).
Moje ogromne wyrazy uznania i szacunku! Stać nas jednak jako środowisko na akt solidarności, chociaż wielu w to powątpiewało i powątpiewa. Ciekawy cytat z powyższego artykułu: ,,Samorządowcy będą teraz zmieniać statuty dzielnic i wykreślać z nich zapis mówiący, że w komisji musi być sędzia. Ale to potrwa kilka miesięcy."
Według mojej wiedzy ten ,,zapis" jest w ustawie, ale nie o to chodzi. Po co te uniki, ,,zmiana statutu", może zmiana ustawy. A może jednak lepiej zacząć poważnie rozmawiać z sędziami i sprawić, żeby zechcieli do komisji wrócić?

Beatka
29.09.2008 19:29:11

"art_60" napisał:


Według mojej wiedzy ten ,,zapis" jest w ustawie, ale nie o to chodzi. Po co te uniki, ,,zmiana statutu", może zmiana ustawy. A może jednak lepiej zacząć poważnie rozmawiać z sędziami i sprawić, żeby zechcieli do komisji wrócić?To my uważamy, że może lepiej z nami poważnie porozmawiać, przy czym należy zwrócić uwagę na sam wydźwięk słowa "oważnie". W zależności od tego, co kto ma na myśli, słowo może przybierać różne znaczenia Dotychczasowe doświadczenia dowiodły, iż prościej o zmiany prawne, aniżeli mentalne, w każdym razie u polityków o te ostatnie zdecydowanie trudno, a pewne koncepcje są wprost nie do przeforsowania Zmienić natomiast prawo to dla nich bułka z masłem.

a_szymek
29.09.2008 20:33:52

brawo Lublin
jestem dumny, że tam studiowałem

okapi
29.09.2008 21:46:19

a ja tam ...tak daleko zdawałem egzamin sędziowski..dawno temu
ale ponieważ zdałem ..to nie mam specjalnie złych wspomień...

[ Dodano: Pon Wrz 29, 2008 9:51 pm ]
"wb02" napisał:

Marchewka którą ma komisarz wyborczy przy okazji prezes SO/SA? Wiele, np. wezmę na delegację.

Kij? Np. nie wezmę na delegację.

MAM WYMIENIAĆ DALEJ? Przecież nie mówię, że to zasiadanie w komisji będzie marchewką.


ale ostatnio ukazała sie uchwała KRS-u by obowiązkowo o możliwości orzekania na delegacji informować sądy niższe by wszyscy zainteresowani mogli sie zgłosić a nie jak dotąd ze prezes sobie wybierał...u nas juz tak zrobiliśmy..więc taka to sobie marchewka...nie przesadzajmy..
no chyba żeby ładniejsza asystentkę przydzielił..?
ja na szczęście jestem niepodatny bo juz mam i do tego madrą..hahah a

Paweł
29.09.2008 22:35:24

Brawo Lublin!!! Tak trzymać. Z tego co wiadomo ze strony Państwowej Komisji Wyborczej to wybory uzupełniające mają się odbyć jeszcze w wielu miejscach, może gdzieś uda się to powtórzyć i do naszych rzadzących coś wreszcie dotrze?

diakomo
30.09.2008 12:07:49

Jak by wszystkie miasta poszły w ślad Lublina to by było już coś ! Ale czy tak sie stanie ? I tak jestem pełny podziwu że na 130 sędziów nikt sie nie wyłamał .

procontra
30.09.2008 15:28:22

Wielkie brawa dla sędziów z Lublina. Niestety prawda jest taka, że dopóki nasz protekst nie będzie w jakimś stopniu dotkliwy dla społeczeństwa, to spotkamy się tylko z pobłażliwym uśmiechem. Jako przedstawiciele trzeciej władzy naprawdę mamy prawo tych godnych warunków sprawowania urzędu się domagać, a nie tylko prosić i cierpliwie czekać, o czym zdaje się nadal nie wszyscy z nas pamiętają. Trzeba zatem ustalić dopuszczalny zakres tej dolegliwości. Ufam w tym zakresie naszemu Najwyższemu Adminowi

ujw
30.09.2008 15:58:17

Rewelacja w tym Lublinie!

Taaka solidarność!

Czapki z głów!

Oby to było zaraźliwe dla innych!

zziajany
30.09.2008 18:13:27

Pisałem juz wielokrotnie, że po dziesięciu latach członkostwa w komisjach postanowiłem przestać dać sie wykorzystywać.
Niestety, bardzo sceptycznie oceniam szane bojkotu najbliższych wyborów do eurparlamentu. Wybory "de facto" przeprowadzają Dyrektorzy Delaegatur Krajowego Biura Wyborczego i dysponują całkiem sporym aparatem urzędniczym. Praca Okręgowej Komisji to przyjmowanie zzgłoszeń kandydatów i "noc wyborcza". W każdym okręgu wystarczy zebrac po 6 sędziów i komisja już jest. Nawet gdyby to mieli być sami funkcyjni.
Nie chę krkać, ale wyobrażam sobie , że np. Prezes Okręgowy wskazuje samych Prezesów rejonowych albo PW z okręgu i to wystarczy
Nie wierzę żeby osiągnąć taką solidarność środowiska żeby w każdym okręgu nie udało się zebrać kilku sędziów. Trzeba też pamiętać, że moga to być sędziowie adminstracycjni.

suzana22
30.09.2008 18:50:41

"zziajany" napisał:


Nie chę krkać, ale wyobrażam sobie , że np. Prezes Okręgowy wskazuje samych Prezesów rejonowych albo PW z okręgu i to wystarczy


No to nie krkaj
A nawet jeśli masz rację i tak będzie, to może się wtedy zrzucimy po parę etosów na jakąś np. tablicę pamiątkową, gdzie pozłacanymi zgłoskami zapiszemy nazwiska tych ,,Prezesów rejonowych albo PW z okręgu'

Alicja
30.09.2008 19:17:56

"suzana22" napisał:


Nie chę krkać, ale wyobrażam sobie , że np. Prezes Okręgowy wskazuje samych Prezesów rejonowych albo PW z okręgu i to wystarczy


No to nie krkaj
A nawet jeśli masz rację i tak będzie, to może się wtedy zrzucimy po parę etosów na jakąś np. tablicę pamiątkową, gdzie pozłacanymi zgłoskami zapiszemy nazwiska tych ,,Prezesów rejonowych albo PW z okręgu'

... ooo nie koniecznie. W moim sądzie Prezes i Vice oficjalnie zapowiedzieli, że odmówią, a My ( pozostali ) pójdziemy w ich ślady.

iwo
30.09.2008 20:08:44

Uda się. Jak z początkiem roku okaże się, że rząd po raz kolejny nas wykiwał, to naprawdę się uda.

suzana22
30.09.2008 22:26:02

"iwo" napisał:

Uda się. Jak z początkiem roku okaże się, że rząd po raz kolejny nas wykiwał, to naprawdę się uda.


Na pewno się okaże

elew
30.09.2008 22:49:26

zatem szable w dłoń?

wanam
30.09.2008 23:02:53

Pamiętam, jak zbierano dawno temu sąd lustracyjny. Potrzeba było chyba z 21 sędziów i zabrakło chętnych. Jeżeli zabrakło do sądu lustracyjnego, to powinno zabraknąć również do obsadzenia komisji. Na samą myśl o udziale w komisji wyborczej i związanym z tym co najmniej bojkotem towarzyskim każdy sędzia powinien się rozchorować i ustąpić z komisji.

Mira
30.09.2008 23:06:37

eeeee tam, i tak później powiedzą, że chcieli choć na buty dla dziecka zarobić.

wanam
30.09.2008 23:12:27

Może masz rację. Jak były wybory uzupełniające do senatu, w czerwcu, nikt z komisji słowem się nie zająknął o proteście. Gardłowałem na forum, by choć małe oświadczonko palnęli przy okazji. Bez odzewu... Ale jestem optymistą, tym razem będzie więcej komisji, więcej okazji do protestu.

amelius
01.10.2008 11:54:37

Lublin w awangardzie.

http://www.rp.pl/artykul/2,198582_Sedziowski_protest_zablokuje_eurowybory_.html

sosna
01.10.2008 12:09:24

Z informacji medialnych wynika ( np w Gazecie Prawnej) , że wiosną ma się odbyć referendum w sprawie wprowadzenia w Polsce euro.Natomiast 16 pażdziernika w Olsztynie planowane jest referendum dotyczące odwołania Prezydnta Miasta. Chyba udział sędziów jest w tym wypadku konieczny.Czy komuś wiadomo żeby sedziowie z Olsztyna zgodzili się na udział w komisjach, czy też będzie jak w Lublinie

art_60
01.10.2008 12:19:22

Wbrew kasandrycznym przepowiedniom niektórych koleżanek i kolegów (o ludzie małej wiary !!! ) uważam że akcja bojkotu może zakończyć się powodzeniem, jeżeli będziemy konsekwentnie, punkt po punkcie wdrażali w życie plan ogłoszony na początku tego tematu. Zatem - teraz potrzebna jest uchwała Iustitii, którą uważam za warunek konieczny powodzenia, a następnie trzeba ,,zmontować grupę do demontażu komisji" Szczegóły w planie na początku tematu do którego wszystkich zainteresowanych odsyłam. Jednocześnie ponawiam apel o zgłaszanie się dalszych chętnych (którzy złapią już szablę w dłoń) do współpracy we wdrażaniu planu. Proszę o kontakt na pw.

xvart
01.10.2008 12:24:10

BRAWO LUBLIN !!!!!

ludzka
01.10.2008 13:14:53


z Rzeczpospolitej:
Mamy coraz więcej sygnałów, że sędziowie nie są chętni do zasiadania w komisjach wyborczych - mówi rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia sędzia Waldemar Żurek. - Trudno powiedzieć, czy chodzi o protest w związku płacami, czy raczej o to, że są przepracowani, a udział w wyborach to dla nich dodatkowe obciążenie.


Koledzy z Lublina podjęli solidarną decyzję o odmowie udziału w komisjach wyborczych w ramach akcji protestacyjnej. Wystarczyło zapoznać się z artykułem
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080929/LUBLIN/818329406
i wypowiedziami sędziów tam zawartymi, by poznać ich intencje.

Ta akcja była bardzo ważna. Po pierwsze, pokazała, że nasze środowisko potrafi byc skonsolidowane, po drugie, stała się przykładem dla sędziów w innych okręgach, wreszcie, daje nam nadzieję na powodzenie akcji bojkotu komisji wyborczych w całym kraju.

Twierdzenie rzecznika prasowego Iustitii, że nie wiadomo, dlaczego sędziowie nie będą brali udziału w komisjach wyborczych, ale niewykluczone, że z przepracowania, jest moim zdaniem umniejszaniem wartości tej akcji, którą chcemy przeprowadzic, jak i umniejszaniem zasług tych, którzy już w tej akcji wzięli udział.

akkon
01.10.2008 13:30:14

"ludzka" napisał:

Koledzy z Lublina podjęli solidarną decyzję o odmowie udziału w komisjach wyborczych w ramach akcji protestacyjnej. Wystarczyło zapoznać się z artykułem (...)
i wypowiedziami sędziów tam zawartymi, by poznać ich intencje.
(...)
Twierdzenie rzecznika prasowego Iustitii, że nie wiadomo, dlaczego sędziowie nie będą brali udziału w komisjach wyborczych, ale niewykluczone, że z przepracowania, jest moim zdaniem umniejszaniem wartości tej akcji, którą chcemy przeprowadzic, jak i umniejszaniem zasług tych, którzy już w tej akcji wzięli udział.

Po kolei :
1. jest faktem, że nikt z nas z SR Lublin (130 sędziów, przypomnę), nie zgłosił się do komisji wyborczej,
2. ale dlaczego do tego doszło, nie posuwałbym się do górnolotnych twierdzeń, że wszyscy chwycili szable w dłoń. Jest jak wszędzie, pewna część sędziów aktywnych, którzy wiedzieli co robią i skąd to wszystko się wzięło. Natomiast jest też część osób biernych + strachliwe jednostki (jak wszędzie). I ważne jest nie to, że nadal można liczyć na aktywnych, ale to, że ci pasywni się nie wyłamali.
Wniosek z tego : najważniejsi są liderzy. A że nasi są tacy jacy są, to wyszło właśnie tak.

efa
01.10.2008 13:37:01

Osobiście nie mam wątpliwości, że rzecznik prasowy Iustitii doskonale wiedział, dlaczego sędziowie z Lublina odmówili udziału w komisjach. Pracuję w zawodzie 6 lat i nie zauwazyłam, abym ostatnio była bardziej przemęczona niż wcześniej. Jestem natomiast coraz bardziej zła I nie wiem, dlaczego właśnie taka wypowiedź rzecznika znalazła się w prasie.

małgosia
01.10.2008 14:17:24

Moje uznanie dla postawy sedziów z Lublina.To dowód na to , że potrafimy - jako grupa zawodowa - być solidarni.A swoją drogą - dobrze wróży na kolejne akcje.

iwo
01.10.2008 18:50:08

Mnie też wkurzyła wypowiedź rzecznika. To jest chowanie głowy w piasek. niestety nie po raz pierwszy. A Ty akkon nie umniejszaj swojej akcji, nawet jeśli udała się trochę przez przypadek. Przecież nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. Ważne, że się udała na 100% i daje wiarę, że można wszystko.

praefectus
01.10.2008 19:58:52

Coraz częściej dochodzę do wniosku, że wypowiedzi pana Żurka są nieprzypadkowe. Swego czasu wyrażał swoje - dobrze nam wszystkim znane - zdanie na temat pierwszego dnia bez wokandy, potem było tłumaczenie o wypowiedzi wyrwanej z kontekstu... A teraz to... W czyjej drużynie on gra? Taki mały lans w nadziei, że nikt z kolegów nie zauważy? Troszkę za protestem, troszkę przeciwko? Taki "rozważny i romantyczny"? Mam nadzieję, że pan Żurek wystartuje w wyborach do kolejnego zarządu, bo delegaci będą mieli okazję, żeby w głosowaniu wybić mu to z głowy.

larakroft
01.10.2008 20:07:27

Niestety chciałoby się powiedzieć, że cytowana wyżej wypowiedź sędziego Zurka wraz z wypowiedzią Zarządu Iustitii, iż ...... dostrzega dobre intencje, jakie płyną od przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości

tworzą niestety spójną i logiczną całość

iwo
01.10.2008 20:12:01

No to pora IM odejść.

Marc
01.10.2008 22:59:10

W imieniu Lublina dziekuje Prawda jest taka że część sędziów w ogóle nie wiedziała o sprawie ani o wolnych miejscach w komisjach, ale może to nawet i dobrze... Liczy się końcowy rezultat, a jak widać po artykułach natychiast ta akcja została zauważona co jest dla nas wskazówką na przyszłość. Czuwaj !!

beee
01.10.2008 23:38:06

Ordynację wyborczą znam w zasadzie tylko szczątkowo i to na podstawie obserwowanej praktyki przy okazji każdych wyborów, ale wydaje mi się, że jeżeli uda się zablokować kilka okręgów wyborczych w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, to niemożliwe będzie stwierdzenie ich ważności w naszym kraju, a to uniemożliwi rozpoczęcie prac przez cały PE i zrobi się skandal (wstyd dla rządu) na całą Europę. Może to spowodowałoby jakąś refleksję u D. Tuska? Do tego czasu trzeba więc spowodować powstanie takiej atmosfery, że zgłoszenie się do takiej komisji wyb. będzie powszechnie oceniane negatywnie przez środowisko, począwszy od jednoznacznego stanowiska Iustitii. Przykład Lublina może skutkować uznaniem przez rząd, że to nie przelewki. Może się udać!

larakroft
01.10.2008 23:46:43

"beee" napisał:

Ordynację wyborczą znam w zasadzie tylko szczątkowo i to na podstawie obserwowanej praktyki przy okazji każdych wyborów, ale wydaje mi się, że jeżeli uda się zablokować kilka okręgów wyborczych w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, to niemożliwe będzie stwierdzenie ich ważności w naszym kraju, a to uniemożliwi rozpoczęcie prac przez cały PE i zrobi się skandal (wstyd dla rządu) na całą Europę. Może to spowodowałoby jakąś refleksję u D. Tuska? Do tego czasu trzeba więc spowodować powstanie takiej atmosfery, że zgłoszenie się do takiej komisji wyb. będzie powszechnie oceniane negatywnie przez środowisko, począwszy od jednoznacznego stanowiska Iustitii. Przykład Lublina może skutkować uznaniem przez rząd, że to nie przelewki. Może się udać!Masz rację. Na skutek niedziałania choćby jednej komisji wyborczej pewna grupa obywateli nie zrealizuje prawa wyborczego. Jest to podstawa do stwierdzenia nieważności wyboów.

romanoza
01.10.2008 23:55:06

"Marc" napisał:

W imieniu Lublina dziekuje Prawda jest taka że część sędziów w ogóle nie wiedziała o sprawie ani o wolnych miejscach w komisjach, ale może to nawet i dobrze... Liczy się końcowy rezultat, a jak widać po artykułach natychiast ta akcja została zauważona co jest dla nas wskazówką na przyszłość. Czuwaj !!

Kolega niech tak w imieniu Lublina nie dziękuje, tylko w Białej się przyłoży, wszak ma w rodzinnym znajomości

erka
02.10.2008 21:06:06

Gratulacje dla Sędziów z Lublina nawet tych nieświadomych swego udziału w bojkocie , jeśli faktycznie tacy byli, czasem wystarczy nie przeszkadzać. Uważam , że bojkot wszelkich komisji wyborczych to najbardziej skuteczna forma "nacisku" ,pozbawienie polityków możlwości uzyskania mandatu dotyczy ich bezpośrednio i to wszytkich, dzień bez wokandy raczej nielicznych.
Poza tym tak naprawdę to odczuwalne są tygodnie bez wokand , powstałych zaległości nie da się bowiem szybko odrobić nawet w mniejszych sądach , gdzie teoretycznie nie ma problemu z salami . Zreszta wiarygodność władzy jest taka , że trzeba protestowac chyba , aż do wpływu pieniedzy na konto , bo inaczej rzekomo pewne zapisy o zmainie wynagrodzeń znowu , gdzieś znikną .
Jeszcze jedna obserwacja niezbyt zainteresowani tematem znajomi pytaja mnie czemu ciągle sędziowie protestują, przecież dostali już podwyżki w lipcu , dostaną w styczniu , tak mówił minister w telewizji, a nam ciagle mało. No tak minister w telewzji niestety obiecanych podwyżek nie odwołuje , one znikają po cichu .

Trebor
02.10.2008 21:48:25

Za ostatnią wypowiedż Pany Żurkowi to proponuje podziękować i sie z tym panem definitywnie pożegnać .

[ Dodano: Czw Paź 02, 2008 9:48 pm ]
Panem

kudłaty
07.10.2008 00:36:35

i nie tylko za tę wypowiedź

sygilaria
07.10.2008 10:52:34

Czy ktoś z Lublina mógłby napisać o akcji odmowy udziału sędziów w komisjach wyborczych? Niestety podany przez Igę link nie chce się otwierać.

Sandman
07.10.2008 12:41:15

sygilaria:
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080929/LUBLIN/818329406

Żagiel
13.10.2008 09:49:22

Sosna:
Z informacji medialnych wynika ( np w Gazecie Prawnej) , że wiosną ma się odbyć referendum w sprawie wprowadzenia w Polsce euro.Natomiast 16 pażdziernika w Olsztynie planowane jest referendum dotyczące odwołania Prezydnta Miasta. Chyba udział sędziów jest w tym wypadku konieczny.Czy komuś wiadomo żeby sedziowie z Olsztyna zgodzili się na udział w komisjach, czy też będzie jak w Lublinie


Z tego co wiem referednum w Olsztynie ma się odbyć 16 listopada. Swoją drogą ciekawe, czy sędziowie z Olsztyna zasiądą w komisjach, a o referendum na pewno będzie głośno.

wanam
13.10.2008 13:19:22

Art. 50. 1. [Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym] Komisarz wyborczy powołuje w skład terytorialnej i obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, w równej liczbie, osoby pisemnie wskazane przez organ wykonawczy tej jednostki oraz inicjatora referendum. W skład komisji nie mogą wchodzić radni, osoby wchodzące w skład albo pełniące funkcję organu wykonawczego danej jednostki samorządu terytorialnego, a także inicjator referendum oraz jego pełnomocnik.

Brak obowiązku powołania sędziów w skład komisji = brak możliwości wykorzystania do protestu tych głosowań.

ossa
13.10.2008 14:55:43

"wanam" napisał:

Art. 50. 1. [Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym] Komisarz wyborczy powołuje w skład terytorialnej i obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, w równej liczbie, osoby pisemnie wskazane przez organ wykonawczy tej jednostki oraz inicjatora referendum. W skład komisji nie mogą wchodzić radni, osoby wchodzące w skład albo pełniące funkcję organu wykonawczego danej jednostki samorządu terytorialnego, a także inicjator referendum oraz jego pełnomocnik.

Brak obowiązku powołania sędziów w skład komisji = brak możliwości wykorzystania do protestu tych głosowań.


Wielka szkoda :sad:

Dred
15.10.2008 21:31:24

Dzisiaj Zbigniew Ziobro ogłosił, że będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego.

Beleg
15.10.2008 21:32:14

"Dred" napisał:

Dzisiaj Zbigniew Ziobro ogłosił, że będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego.


No i krzyz na drogę.

ossa
15.10.2008 21:34:18

"Dred" napisał:

Dzisiaj Zbigniew Ziobro ogłosił, że będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego.


Przed czy po ogłoszeniu wyroku? A propos czy kto wie czy osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestepstwa umysne moga kandydowac do parlamentu UE?

Michał44
15.10.2008 21:35:40

"Dred" napisał:

Dzisiaj Zbigniew Ziobro ogłosił, że będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego.

z jakiego okręgu ? i czy znajdzie sie tam jakich sędzia do komisji ?

larakroft
15.10.2008 21:45:47

Czy ktoś z nas wierzy, ze ZZ zostanie prawomocnie skazany przed wyborami do europarlamentu?

Jedynym sposobem byłoby odstąpienie od dni bez wokandy . Albo przynajmniej dyspensa dla tego, kto będzie ZZ sądził.


Pomijam to, że jeszcze nie ma nawet ao.

ossa
15.10.2008 22:05:45

bezsprzecznie należałoby temu sedziemu dac dyspense, jednak za wynik końcowy nie mozna reczyć, aczkolwiek nie znam materiału dowodowego

K.Ierownik
15.10.2008 22:23:23

"larakroft" napisał:

Czy ktoś z nas wierzy, ze ZZ zostanie prawomocnie skazany przed wyborami do europarlamentu?


Coś Ty. To Ty nie wiesz, że sprawy w sądach toczą się latami?

Michał44
15.10.2008 22:26:29

Ejże, ja tylko miałem na myśli topic, czyli kwestie fukcjonowania komisji wyborczych w wyborach do europarlamentu, a tu zaraz takie

larakroft
15.10.2008 22:54:06

"Michał44" napisał:

Ejże, ja tylko miałem na myśli topic, czyli kwestie fukcjonowania komisji wyborczych w wyborach do europarlamentu, a tu zaraz takieJasne.

wróbel
23.10.2008 13:37:43

wczoraj przeczytałam, że niektórzy z naszych Pięknych Rządzących planowaliby połączone wybory prezydencko - parlamentarno - samorządowe. wtedy nasz protest w zaproponowanej tu formie nabrałby stosownego rozmachu

Nata
23.10.2008 14:54:24

"wróbel" napisał:

wczoraj przeczytałam, że niektórzy z naszych Pięknych Rządzących planowaliby połączone wybory prezydencko - parlamentarno - samorządowe. wtedy nasz protest w zaproponowanej tu formie nabrałby stosownego rozmachu


Tylko w takim wypadku gdyby nie doszło do wyborów z racji odmowy udziału w komisjach wyborczych to nie byłoby komu zmienić bądź uchwalić ustaw zgodnych z naszymi postulatami. Po prostu paraliż

Johnson
23.10.2008 15:15:03

"Nata" napisał:


Tylko w takim wypadku gdyby nie doszło do wyborów z racji odmowy udziału w komisjach wyborczych to nie byłoby komu zmienić bądź uchwalić ustaw zgodnych z naszymi postulatami. Po prostu paraliż


Przecież kadencja sejmu trwa "do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji" ...
W sumie posłowie to pewnie, by byli za tym by wyborów nie było, zwłaszcza ci którzy nie mają szans na reelekcję.

henryk.walezy
29.10.2008 22:26:27

Ponieważ już od wielu lat nie było Ministra Sprawiedliwości któremu zależałoby na silnym sądownictwie tylko działania sędziów niewygodne dla tych którzy podejmują decyzje przyniosą efekt. Oni nie mają interesu w tym aby sądownictwo było silne i niezależne. Dlatego akcja z wyborami jest dużo lepsza od dni bez wokand.

okapi
30.10.2008 12:24:29

a jeszcze lepsze jest połączenie DBW i odmowa udziału w komisjach

suzana22
30.10.2008 14:03:51

"okapi" napisał:

a jeszcze lepsze jest połączenie DBW i odmowa udziału w komisjach


i jeszcze odmowa sporzadzania statystyki

Chociaż jak nie będziemy im sporządzać tej statystyki, to się nie dowiedzą, kiedy wszystko już całkiem będzie leżeć ...

bogumil
15.11.2008 18:39:36

Ja mam 35 letni staż pracy i dopiero teraz czuję że nasze środowisko możemówić jednym głosem. Pozdrawiam wszystkich zdeterminowanych i chcących poprawić naszą trudną sytuacje.Pamiętajcie nie jesteśmy bezbronni.bogumil

Bogamaj
16.11.2008 07:30:07

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/95494,kochanowski_o_zmianie_prawa_wyborczego_przed_wyborami_do_pe.html

tak się zastanawaim, czy nie będzie to pretekstem do sprotowania "niewygodnego" uczestnictwa Sędziów w Komisjach Wyborczych Ale przecież to teoria spiskowa.

censor
16.11.2008 12:17:04

Pewnie że będzie. Jak sędziowie zagrozili odmową szkolenia aplikantów, za które to szkolenie nie byli należycie wynagradzani, to sobie wymyślili tzw. szkołę Duracza. Dla mnie związek przyczynowo-skutkowy - jesli chodzi o szkolenia - jest oczywisty. A ideologię w rodzaju przejmowania wzorów eurpoejskich zawsze można sobie dorobić. Tylko jestem ciekaw, gdzie, w którym kraju, na szkoleniu sędziów trzyma łapę władza wykonawcza, ale to już inny wątek.

larakroft
18.11.2008 01:03:20

Jak narazie bojkot komisji wyborczych średnio nam wyszedł. Wszak w Olsztynie komisja zadziałała, skoro odbyło sie referendum w sprawie odwołania Małkowskiego w Olsztynie.

censor
18.11.2008 01:21:08

Niezupełnie tak. Może olsztynianie będą mieli ściślejsze wieści na ten temat, ale z dokonanej przez mnie kwerendy netu wynika, ze przewodniczącym "Miejskiej Komisji do Spraw Referendalnych" (tak ten organ się nazywał) był niejaki pan Mirosław Rogalski, który najprawdopodobniej nie jest sędzią, więc i wśród członków tejże komisji sędziów raczej nie było.

sosna
18.11.2008 06:26:06

Ale już wkrótce mają się obyć wybory nowego Prezydenta Olsztyna.a tutaj obecność sedziów jest konieczna.Przynajmniej takie mam wrażenie.

censor
18.11.2008 06:57:40

No to zoboaczymy jak będzie. ale z faktu, że referendum się odbyło nie wynika póki co, że protest nam nie wyszedł.

larakroft
18.11.2008 07:20:47

Censor, faktycznie masz rację. Sprawdziłam w ustawie - w komisji referendalnej zasiadają osoby powołane przez komisarza wyborczego (przynajmniej ten jest sędzią)

art_60
18.11.2008 10:15:33

"wanam" napisał:

Art. 50. 1. [Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym] Komisarz wyborczy powołuje w skład terytorialnej i obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, w równej liczbie, osoby pisemnie wskazane przez organ wykonawczy tej jednostki oraz inicjatora referendum. W skład komisji nie mogą wchodzić radni, osoby wchodzące w skład albo pełniące funkcję organu wykonawczego danej jednostki samorządu terytorialnego, a także inicjator referendum oraz jego pełnomocnik.

Brak obowiązku powołania sędziów w skład komisji = brak możliwości wykorzystania do protestu tych głosowań.
W komisji referendalnej nie musiał więc brać udziału sędzia i zapewne nie brał. Natomiast w wyborach uzupełniających do samorządu to co innego i tutaj jest już wymóg zasiadania w komisji sędziego jako przewodniczącego komisji terytorialnej.

[ Dodano: Wto Lis 18, 2008 11:06 am ]
dotyczy to komisji wojewodzkiej, powiatowej i w miescie na prawach powiatu.

wanam
19.11.2008 01:25:20

Obawiam się, że odpowiedzią na nasz protest będą próby zmiany ordynacji, tak by wyeliminować sędziów z udziału w komisjach. Nie wiem czy dobrym rozwiązaniem jest zbieranie oświadczeń, iż z góry odmawiamy udziału w komisjach. Zdążą wprowadzić zmiany, a mają na to ponad pół roku. Fiasko wyborów do europarlamentu byłoby głośne na całą Europę, a chyba jeszcze tylko tego politycy się boją... no i słupków w sondażach, ale w tym im nie zaszkodzimy.

[ Dodano: Sro Lis 19, 2008 1:26 am ]
Oczywiście wybory na prezydenta Olsztyna też mogą być głośne

arczi
19.11.2008 06:53:32

Nie obawiał bym się zmian ordynacji w kierunku pozbawienie sedziów pracy w Komisjach Wyborczych. Wielokrotnie byłem w tych Komisjach i wierzcie mi, ze jak zostanie uwzględnionych kilka spraw o unieważnienie wyborów, pojawią się przekręty przy liczeniu głosów, to rządzacy przyjdą do nas na kolanach z prośbą o pomoc.
W tych Komisjach w wyborach samorządowych nie ma uczciwości, każdy członek, oprócz sędziego, jest namaszczony przez jakiś komitet wyborczy i zrobi wszystko!!, by to on zwyciężył. A od takiego myslenia juz tylko mały kroczek do sfałszowania wyników wyborów

bogumil
19.11.2008 09:43:14

Wobec ostatnich informacji o postawie rządu i ministerstwa w sprawie naszych uposażeń odmowa udziału sędziów w pracach komisji wyborczych nie jest wystarczająca obok dni bez wokand formą protestu.MUSIMY SKONSOLIDOWAĆ ŚRODOWISKO ORAZ POPROSIĆ O POPARCIE PROKURATORÓW NA ICH FORUM I DOPIERO ZINTENSYFIKOWAĆ AKCJE.

Paweł
19.11.2008 14:31:09

Teraz pole do działania mają koledzy z Olsztyna i okolic. Nawet jesli nie uda się zablokować tych wyborów - w końcu jednego sędziego nie tak trudno będzie znaleźć, czy to wśród czynnych śedziów czy też w stanie spoczynku, to już sam sygnał o tym, że sa jakieś problemy ze znalezieniem chętnego do pracy w Komisji byłby atutem w negocjacjach, zwłaszacza w perspektywie eurowyborów, do których potrzeba znacznie więcej sędziów.

akkon
25.11.2008 12:37:40

Uprzejmie informuję, że słyszałem, że rząd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zaczął prace nad zmianą ordynacji wyborczych w ten sposób, żeby miejsce podłych i niewdzięcznych antypaństwowych sędziów, zajęli notariusze.
Jeśli ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć, to bardzo proszę.

gilgamesz
25.11.2008 13:03:43

"akkon" napisał:

Uprzejmie informuję, że słyszałem, że rząd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zaczął prace nad zmianą ordynacji wyborczych w ten sposób, żeby miejsce podłych i niewdzięcznych antypaństwowych sędziów, zajęli notariusze.
Jeśli ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć, to bardzo proszę.


Ciekawe czy za te same stawki, które dostają sędziowie będący członkami komisji

chomik
25.11.2008 13:25:39

jestem za. Miejsce sędziów mogli by zająć też komornicy. Oni cieszą się chyma również większym prestiżem społecznym.

censor
25.11.2008 13:31:38

"gilgamesz" napisał:

Uprzejmie informuję, że słyszałem, że rząd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zaczął prace nad zmianą ordynacji wyborczych w ten sposób, żeby miejsce podłych i niewdzięcznych antypaństwowych sędziów, zajęli notariusze.
Jeśli ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć, to bardzo proszę.


Ciekawe czy za te same stawki, które dostają sędziowie będący członkami komisji
Oczywiście że nie za te same. Będzie to kolejny przykład tego, jak państwo ceni pracę sędziów. Doświadczamy tego na każdej sprawie, gdzie np. zasądzamy koszty obrony z urzędu i policzymy sobie, ile nam płacą za rozpoznanie sprawy.
Co do samego pomysłu zastępowania w komisjach sędziów przez notariuszy – wcale bym, się nie zdziwił, gdyby tak było, bo byłoby to konsekwentne realizowanie tej samej taktyki. Gdy sędziowie mizernie za to opłacani zagrozili odmową szkolenia aplikantów (funkcyjni w ogóle nie dostawali za szkolenie nic, mieli to robić za to, ze mają dodatek funkcyjny), to wymyślili osławiona „szkołę”, w której, jeśli zaistnieje, zobaczycie ile ludzie będą brać kasy za szkolenie. Gdy sędziowie organizują dni bez wokand – wprowadza się nowe pusp z permanentnym nadzorem. Gdy sędziowie chcą zbojkotować wybory – zastąpi się ich notariuszami, zapewne suto za to wynagradzanymi. Logika tej władzy jest bardzo przejrzysta.

robak
25.11.2008 14:19:55

"censor" napisał:

Uprzejmie informuję, że słyszałem, że rząd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zaczął prace nad zmianą ordynacji wyborczych w ten sposób, żeby miejsce podłych i niewdzięcznych antypaństwowych sędziów, zajęli notariusze.
Jeśli ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć, to bardzo proszę.


Ciekawe czy za te same stawki, które dostają sędziowie będący członkami komisji
Oczywiście że nie za te same. Będzie to kolejny przykład tego, jak państwo ceni pracę sędziów. Doświadczamy tego na każdej sprawie, gdzie np. zasądzamy koszty obrony z urzędu i policzymy sobie, ile nam płacą za rozpoznanie sprawy.
Co do samego pomysłu zastępowania w komisjach sędziów przez notariuszy – wcale bym, się nie zdziwił, gdyby tak było, bo byłoby to konsekwentne realizowanie tej samej taktyki. Gdy sędziowie mizernie za to opłacani zagrozili odmową szkolenia aplikantów (funkcyjni w ogóle nie dostawali za szkolenie nic, mieli to robić za to, ze mają dodatek funkcyjny), to wymyślili osławiona „szkołę”, w której, jeśli zaistnieje, zobaczycie ile ludzie będą brać kasy za szkolenie. Gdy sędziowie organizują dni bez wokand – wprowadza się nowe pusp z permanentnym nadzorem. Gdy sędziowie chcą zbojkotować wybory – zastąpi się ich notariuszami, zapewne suto za to wynagradzanymi. Logika tej władzy jest bardzo przejrzysta.


Cenzorze chyba odrobinę przesadzasz. Też uważam, że pomysł szkoły jest do .... nie będę pisać czego ale on powstał na kilka lat wcześniej zanim sędziowie zaczęli w ogóle myśleć o protestach, o tej formie, która polega na odmowie szkolenia aplikantów nie wspominając.

censor
25.11.2008 14:32:56

W takim razie nie wiem kiedy i gdzie powstał, przyznam, że nie słyszałem. Ale jeśli faktycznie wcześniej powstał to poszedł gdzieś do szuflady, bo dopiero obecna ekipa go wyciągnęła i wprowadza w życie, wiadomo w jakim kontekście faktycznym. Nigdzie o tym projekcie jakoś wcześniej nie było słychać.

xvart
26.11.2008 20:47:57

he he he notariusze?

Przecież żaden notariusz nie kiwnie palcem za mniej niż czterocyfrowe wynagrodzenie. Cała noc liczenia głosów? Notariusze chyba na to pójdą, ale za pięciocyfrową taryfę....
To bardzo dobrze, że chcą to zaproponowac notariuszom. Panowie w rządzie przekonają się jakie stawki mają prawnicy w wolnych zawodach.

wanam
26.11.2008 21:22:01

Zrobiłm mały przegląd wszystkich stron rządowych i nic nie znalazłem, ani na stronie MSWiA, ani Rządowego Centrum Legislacji, ani kancelarii, nie mówiąc już o stronie MiniĆwiąka. Jeżeli toczą się prace o zastępieniu sędziów w komisjach, to są mocno utajnione.
Rząd nie traktuje naszego protestu poważnie, dlatego też mamy szansę ich zaskoczyć przy wyborach

efa
28.11.2008 15:10:39

"wanam" napisał:

Zrobiłm mały przegląd wszystkich stron rządowych i nic nie znalazłem, ani na stronie MSWiA, ani Rządowego Centrum Legislacji, ani kancelarii, nie mówiąc już o stronie MiniĆwiąka. Jeżeli toczą się prace o zastępieniu sędziów w komisjach, to są mocno utajnione.
Rząd nie traktuje naszego protestu poważnie, dlatego też mamy szansę ich zaskoczyć przy wyborach

niestety, jak uczy doświadczenie, nasi reprezentanci, posłowie, jak im bardzo zależy, potrafią się bardzo spieszyć, a przepisy dotyczące procesu legislacyjnego - są, nawet na europejskim poziomie. Podobnie jak zapisy Konstytucji.

wanam
29.11.2008 18:33:07

Miało być zbieranie oświadczeń o odmowie udziału w komisjach, już w grudniu. Miał być wzór sygnowany przez Iustitię. W Olsztynie czas nagli, gdzieś za 2 tygodnie będzie już powoływana komisja.

art_60
30.11.2008 12:06:24

"wanam" napisał:

Miało być zbieranie oświadczeń o odmowie udziału w komisjach, już w grudniu. Miał być wzór sygnowany przez Iustitię. W Olsztynie czas nagli, gdzieś za 2 tygodnie będzie już powoływana komisja.
Sprawa wyborów w Olsztynie jest pilna i ważna. Będzie to bowiem oceniane jako probierz determinacji naszego środowiska w walce o cele wyznaczone w Zegrzu. Sędziowie z Olsztyna mają więc trudne i odpowiedzialne zadanie. Zastanówmy się, czy można jakoś im pomóc, jakoś wesprzeć?

Dreed
01.12.2008 06:32:22

"wanam" napisał:

Miało być zbieranie oświadczeń o odmowie udziału w komisjach, już w grudniu. Miał być wzór sygnowany przez Iustitię. W Olsztynie czas nagli, gdzieś za 2 tygodnie będzie już powoływana komisja.


13 grudnia 2008r. jest posiedzenie zarządu. Będę starał się wprowadzić ten punkt w porządek obrad. Może uda się sprawę "zalatwić" mailowo wcześniej.

Zdecydowanie się z Wami zgadzam, że czas nagli, ale nie moge np. ja sam zadecydować za cały zarząd...
Na marginesie - to całość mamy przygotowaną, w oparciu m.in. o Zegrze i nasze ustalenia - tyle tylko, że o Olsztynie nie wiedzieliśmy wcześniej i przy przygotowywaniu akcji uznaliśmy, że lepiej nie dawać za duzo czasu na zmiany ordynacji

wanam
08.12.2008 10:49:16

Lista do podpisu dla sędziów biorących udział w bojkocie na poziomie rejonu wyłożona. Informacja do sędziów rozesłana Wiem, iż do jednego z sędziów zwrócono się z zapytaniem, czy weźmie udział. Oczywiście zgody nie wyraził. Trzymajcie za nas kciuki. Wszystko co mogłem zrobić już uczyniłem. Pozostało mi gardłowanie, co też będę czynił do samego końca...

ludzka
08.12.2008 10:53:04

"wanam" napisał:

Lista do podpisu dla sędziów biorących udział w bojkocie na poziomie rejonu wyłożona. Informacja do sędziów rozesłana Wiem, iż do jednego z sędziów zwrócono się z zapytaniem, czy weźmie udział. Oczywiście zgody nie wyraził. Trzymajcie za nas kciuki. Wszystko co mogłem zrobić już uczyniłem. Pozostało mi gardłowanie, co też będę czynił do samego końca...


Trzymamy!!!

arczi
08.12.2008 10:53:04

podejmijcie jeszcze uchwałę oddziału Iusttii. Mówcie o tym wszędzie i wszystkim!!
sedziowska Polska trzyma za Was kciuki!!

amelius
08.12.2008 11:44:55

"arczi" napisał:

podejmijcie jeszcze uchwałę oddziału Iusttii. Mówcie o tym wszędzie i wszystkim!!
sedziowska Polska trzyma za Was kciuki!!

Zdecydowanie tak. Jeśli by się udało i sędziowie odmówiliby udziału w wyborach, sprawa z pewnością odbiłaby się szerokim echem w mediach, bo cała ta afera z prezydentem Olszyna była dośc głośna.

Osobiście mocno trzymam kciuki i to dwa.

[ Dodano: Pon Gru 08, 2008 11:58 am ]
"akkon" napisał:

Uprzejmie informuję, że słyszałem, że rząd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zaczął prace nad zmianą ordynacji wyborczych w ten sposób, żeby miejsce podłych i niewdzięcznych antypaństwowych sędziów, zajęli notariusze.
Jeśli ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć, to bardzo proszę.

Gdyby ta informacja miała okazać się prawdziwa, to z całym szaqcunkiem dla notariuszy, ale byłby to chyba jeden z bardziej żenujących pomysłów obecnej ekipy. Ciekawy jestem, jak zostałoby to skomentowane w Europie: notariusze w miejsce sędziów w komisjach wyborczych! I to z jakich powodów!

arczi
08.12.2008 12:13:57

już widzę notariusza, który spędza 2 bite doby w budynku Komisji, a wcześniej odbywa z 5 posiedzeń Komisji, rejestruje listy, liczy głosy i sporządza protokoły. W tym czasie mnógłby zarobic kilka tysiączków u siebie w kancelarii.
Przeczuwam nadchodzący protest notariuszy

Możliwe jest także inne rozwiązanie. Wybory mogą poprwowadzić Komendanci Powiatowi Policji lub dyrektorzy szkół. Złaszcza tym ostatnim zależy na pieniądzach. Jest tylko jeden problem: w znacznej części oni także kandydują w wyborach samorządowych

K.Ierownik
08.12.2008 18:36:40

"arczi" napisał:


Możliwe jest także inne rozwiązanie. Wybory mogą poprwowadzić(..) dyrektorzy szkół. Złaszcza tym ostatnim zależy na pieniądzach. Jest tylko jeden problem: w znacznej części oni także kandydują w wyborach samorządowych


Nie szkodzi arczi. Są w końcu jeszcze Panie woźne. Wiadomo, że one w szkole są pierwsze po dyrze. Na pewno chętnie zasiądą w komisjach wyborczych.

rbk
08.12.2008 20:00:26

już widzę notariusza, który spędza 2 bite doby w budynku Komisji, a wcześniej odbywa z 5 posiedzeń Komisji, rejestruje listy, liczy głosy i sporządza protokoły. W tym czasie mnógłby zarobic kilka tysiączków u siebie w kancelarii.
Przeczuwam nadchodzący protest notariuszy

Jeśli notariusze będą musieli być w komisjach, to zaraz znajdą się za to odpowiednie wynagrodzenia- ceny rynkowe.

kazanna
08.12.2008 23:01:38

Jeśli notariusze będą musieli być w komisjach, to zaraz znajdą się za to odpowiednie wynagrodzenia- ceny rynkowe.

bez wątpienia!!!! ja na jednej dzisiejszej wokandzie zasądziłam dziś dla dwóch adwokatów, za niewielki wysiłek ( 1 i 2 terminy rozpraw) koszty "nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ", jeden dostał ponad 500zł , drugi 600zł. Nie muszę mówić chyba ze w ogóle nie wysilali sie z wnioskami dowodowymi, generalnie nie wysilali sie...i pewnie jednemu z nich napiszę jeszcze uzasadnienie, żeby miał gotowe ściągi na przyszłość...

art_60
08.12.2008 23:18:44

Wczoraj Lublin, dziś Olsztyn, a jutro ... żegnaj Brukselo

domianiuk
09.12.2008 10:12:52

a kiedy są te wybory w Olsztynie?

K.Ierownik
09.12.2008 10:41:52

"art_60" napisał:

Żegnaj Brukselo


To dobry tytuł na przebój.

art_60
09.12.2008 13:56:21

"domianiuk" napisał:

a kiedy są te wybory w Olsztynie?
Planowane są chyba gdzieś na połowę lutego 2009 r., jednak istnieje taka mozliwość, że będą musiały zostać odłożone na później. Ciągle nie mogę zrozumieć dlaczego politycy wszczynają tę niepotrzebną nikomu walkę z sędziami, od której rykoszetem obrywa samorząd terytorialny?

wanam
10.12.2008 07:26:41

Informacje o wyborach zamieszczane są na stronie PKW. Na razie cisza. Na powołanie komisji mają czas maksymalnie do 1 tygodnia stycznia. Do 20 stycznia powinna odbyć się rejestracja kandydatów. Na razie zbieranie podpisów idzie sprawnie, pod koniec tygodnia zamykamy listę. :smile:

domianiuk
10.12.2008 12:00:30

Trzymamy kciuki.

ddominus
10.12.2008 12:27:05

"wanam" napisał:

Informacje o wyborach zamieszczane są na stronie PKW. Na razie cisza. Na powołanie komisji mają czas maksymalnie do 1 tygodnia stycznia. Do 20 stycznia powinna odbyć się rejestracja kandydatów. Na razie zbieranie podpisów idzie sprawnie, pod koniec tygodnia zamykamy listę. :smile:Zamykajcie, zamykajcie ale "skutecznie" i z zaangażowaniem!

Jarosiński
11.12.2008 13:21:53

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Blad-poslow-PO-uniemozliwi-eurowybory-w-Polsce,wid,10658263,wiadomosc.html?ticaid=171f6
Załatwili sie sami

sblok
11.12.2008 15:53:06

"Jarosiński" napisał:

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Blad-poslow-PO-uniemozliwi-eurowybory-w-Polsce,wid,10658263,wiadomosc.html?ticaid=171f6
Załatwili sie sami

czyzby ktos strzelil sobie w stope albo w kolano?

suzana22
11.12.2008 16:47:57

"sblok" napisał:

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Blad-poslow-PO-uniemozliwi-eurowybory-w-Polsce,wid,10658263,wiadomosc.html?ticaid=171f6
Załatwili sie sami

czyzby ktos strzelil sobie w stope albo w kolano?

Ale jak w tej sytuacji my się wykażemy?

TGC
11.12.2008 18:32:11

"suzana22" napisał:

Ale jak w tej sytuacji my się wykażemy?

Winien wykazać się TK, konsekwentnie podtrzymując swoją wykładnię odnośnie niezbędnego vacatio legis.

K.Ierownik
11.12.2008 18:37:07

"sblok" napisał:

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Blad-poslow-PO-uniemozliwi-eurowybory-w-Polsce,wid,10658263,wiadomosc.html?ticaid=171f6
Załatwili sie sami

czyzby ktos strzelil sobie w stope albo w kolano?

Moim zdaniem tutaj mamy do czynienia z poważniejszym przypadkiem. To jest raczej strzał w klatkę z piersiami.

witoldw1
11.12.2008 18:51:52

Zakładam się nie tylko o etosa ale też o Matysiaka mojego i mojej żony ,że wybory do europalrlamentu się odbędą. Wersja mniej prawdopodobna- zmiana ordynacji zostanie zaskarżona do TK i ten jeszcze przed wyborami rozpozna sprawę i w drodze wyjątkowego wyjątku ,ostatni raz itd. itp. stwierdzi ,ze dla dobra narodu i Ojczyzny vacatio legis może byc krotsze niż 6 miesięcy. Wersja znacznie bardziej prawdopodobna a prawie pewna - TK rozpozna sprawę już po wyborach do europarlamentu i nawet jak uzna ,że vacatio legis bylo za krótkie ,to stwierdzi ,że wybory się jednak odbył ,Naród wybral swych reprezentantów i gdzie tam biednemu TK ją podważać i pozbawiać nas naszych eurodeputowanych.Ale od następnych wyborow to TK będzie już bardzo stanowczy....

Adek
11.12.2008 19:38:43

"witoldw1" napisał:

Zakładam się nie tylko o etosa ale też o Matysiaka mojego i mojej żony ,że wybory do europalrlamentu się odbędą. Wersja mniej prawdopodobna- zmiana ordynacji zostanie zaskarżona do TK i ten jeszcze przed wyborami rozpozna sprawę i w drodze wyjątkowego wyjątku ,ostatni raz itd. itp. stwierdzi ,ze dla dobra narodu i Ojczyzny vacatio legis może byc krotsze niż 6 miesięcy. Wersja znacznie bardziej prawdopodobna a prawie pewna - TK rozpozna sprawę już po wyborach do europarlamentu i nawet jak uzna ,że vacatio legis bylo za krótkie ,to stwierdzi ,że wybory się jednak odbył ,Naród wybral swych reprezentantów i gdzie tam biednemu TK ją podważać i pozbawiać nas naszych eurodeputowanych.Ale od następnych wyborow to TK będzie już bardzo stanowczy....

Jak to się odbędą a my;

Darkside
11.12.2008 20:48:13

"witoldw1" napisał:

Zakładam się nie tylko o etosa ale też o Matysiaka mojego i mojej żony ,że wybory do europalrlamentu się odbędą. Wersja mniej prawdopodobna- zmiana ordynacji zostanie zaskarżona do TK i ten jeszcze przed wyborami rozpozna sprawę i w drodze wyjątkowego wyjątku ,ostatni raz itd. itp. stwierdzi ,ze dla dobra narodu i Ojczyzny vacatio legis może byc krotsze niż 6 miesięcy. Wersja znacznie bardziej prawdopodobna a prawie pewna - TK rozpozna sprawę już po wyborach do europarlamentu i nawet jak uzna ,że vacatio legis bylo za krótkie ,to stwierdzi ,że wybory się jednak odbył ,Naród wybral swych reprezentantów i gdzie tam biednemu TK ją podważać i pozbawiać nas naszych eurodeputowanych.Ale od następnych wyborow to TK będzie już bardzo stanowczy....Prawdziwie wieszczysz witek, zaiste tak będzie. Tyle, że niezależnie od ewentualnego orzeczenia TK będzie jeszcze nasza akcja, wystarczy żeby w kilku okręgach się udało i po wyborach.

art_60
11.12.2008 23:19:31

"Darkside" napisał:

Zakładam się nie tylko o etosa ale też o Matysiaka mojego i mojej żony ,że wybory do europalrlamentu się odbędą. Wersja mniej prawdopodobna- zmiana ordynacji zostanie zaskarżona do TK i ten jeszcze przed wyborami rozpozna sprawę i w drodze wyjątkowego wyjątku ,ostatni raz itd. itp. stwierdzi ,ze dla dobra narodu i Ojczyzny vacatio legis może byc krotsze niż 6 miesięcy. Wersja znacznie bardziej prawdopodobna a prawie pewna - TK rozpozna sprawę już po wyborach do europarlamentu i nawet jak uzna ,że vacatio legis bylo za krótkie ,to stwierdzi ,że wybory się jednak odbył ,Naród wybral swych reprezentantów i gdzie tam biednemu TK ją podważać i pozbawiać nas naszych eurodeputowanych.Ale od następnych wyborow to TK będzie już bardzo stanowczy....Prawdziwie wieszczysz witek, zaiste tak będzie. Tyle, że niezależnie od ewentualnego orzeczenia TK będzie jeszcze nasza akcja, wystarczy żeby w kilku okręgach się udało i po wyborach.Właśnie!!!

Trebor
11.12.2008 23:33:27

kiedyś ktoś śpiewał "amiętajcie o ogrodach ...
mówiąc o bojkocie komisji można zanucić " pamiętajcie o prezesach .....

witoldw1
12.12.2008 15:58:08

Pełna zgoda co do naszej akcji. Może nieopatrznie napisałem ,że wybory się odbędą mając na mysli to ,że nie mamo co liczyc na to ,że to TK zablokuje te wybory ( a jak znam życie ,kilka osób już się ucieszyło ,ze ktoś zalatwi temat za nas i nie trzeba się bedzie deklarowac co do udziału w komisjach). Jeśli ktoś może te wybory utrudnić to tylko my olewając udział w komisjach .Dlatego apeluję o jak najszybsze przygotowanie stosownych oświadczeń ,bo coś ostatnio mało o tym mówi się jak o świętej pamięci Dżonu Pawlaku.

AQUA
12.12.2008 16:07:19

spokojnie, wszystko będzie na czas

witoldw1
12.12.2008 16:15:18

Mam nadzieję

Paweł
15.12.2008 10:30:50

"Trebor" napisał:

kiedyś ktoś śpiewał "amiętajcie o ogrodach ...
mówiąc o bojkocie komisji można zanucić " pamiętajcie o prezesach .....


Samymi prezesami nie da się obsadzić wszystkich komisji, zwłaszcza, że część prezesów jednak popiera protesty, a poza tym do tej pory prezesi jakoś szczególnie nie palili się do udziału w Komisjach, przynajmniej w moim okręgu.

jakwaw
15.12.2008 11:53:05

Jesteśmy tak silni jak najsłabsze ogniwo.... Niestety, tym ogniwem SĄ prezesi. I mówią to jako prezes. Wiem i przekazuję to wszem i wobec, że nacisk na prezesów ze strony MS- u będzie olbrzymi. Wielu się zachwieje, kilku się ugnie...już poinformowałem swojego "rzełożonego", że mój telefon często się rozładowuje... i będę trudno osiągalny w okolicach lutego - marca, tak samo stwierdził mój wice, ale chwila prawdy dopiero przed nami.
Moim zdaniem prezesi rejonów nie będą mieli innego wyjścia - będą musieli położyć na szali swój stołek i prosty kręgosłup. Dla wielu przeważy to, co oczywiste...

rhalabis
15.12.2008 12:02:47

"Trebor" napisał:

kiedyś ktoś śpiewał "amiętajcie o ogrodach ...
mówiąc o bojkocie komisji można zanucić " pamiętajcie o prezesach .....


Uwaga celna ... nic dodać, nic ująć!

jabor
15.12.2008 12:12:24

Jest jeszcze jeden problem - na zebraniu Zarządu IS w sobotę pojawiły się opinie o możliwości obsadzenia komisji wyborczej sędziami z innego okręgu. W tej sytuacji nie wystarczy, że wszyscy sędziowie w okręgu złożą oświadczenie o odmowie udziału w komisji. Jeżeli istnieje możliwość jw. to komisarze wyborczy "rzywiozą" członków komisji w teczkach - nie ma takiej możliwości aby wszyscy sędziowie w kraju wykazali się aż taką solidarnością... Cóż z tego, że u nas w sądzie zbierzemy oświadczenia od wszystkich (w co i tak wątpię), kiedy przyjadą "łamistrajki" z innego okręgu. :sad:

biropij
15.12.2008 14:23:59

Ważne by walczyć o swoje/nasze. Lepiej próbować coś robić niż z góry zakładać, że się nie uda. Dajmy przykład swoją osobą, na decyzję innych nie mamy wpływu.

domianiuk
15.12.2008 15:27:47

"jabor" napisał:

Jest jeszcze jeden problem - na zebraniu Zarządu IS w sobotę pojawiły się opinie o możliwości obsadzenia komisji wyborczej sędziami z innego okręgu. W tej sytuacji nie wystarczy, że wszyscy sędziowie w okręgu złożą oświadczenie o odmowie udziału w komisji. Jeżeli istnieje możliwość jw. to komisarze wyborczy "rzywiozą" członków komisji w teczkach - nie ma takiej możliwości aby wszyscy sędziowie w kraju wykazali się aż taką solidarnością... Cóż z tego, że u nas w sądzie zbierzemy oświadczenia od wszystkich (w co i tak wątpię), kiedy przyjadą "łamistrajki" z innego okręgu. :sad:


To niech sobie przyjeżdżają. oni będą mieli niezłe zamieszanie, a Ty święty spokój.

okapi
15.12.2008 15:43:43

"jakwaw" napisał:

Jesteśmy tak silni jak najsłabsze ogniwo.... Niestety, tym ogniwem SĄ prezesi. I mówią to jako prezes. Wiem i przekazuję to wszem i wobec, że nacisk na prezesów ze strony MS- u będzie olbrzymi. Wielu się zachwieje, kilku się ugnie...już poinformowałem swojego "rzełożonego", że mój telefon często się rozładowuje... i będę trudno osiągalny w okolicach lutego - marca, tak samo stwierdził mój wice, ale chwila prawdy dopiero przed nami.
Moim zdaniem prezesi rejonów nie będą mieli innego wyjścia - będą musieli położyć na szali swój stołek i prosty kręgosłup. Dla wielu przeważy to, co oczywiste...


w końcu przyszedł chyba czas na pokazanie kręgosłupa..?

onsok
15.12.2008 20:51:07

http://wiadomosci.onet.pl/1881488,11,item.html

bez udziału sędziów może to być trudne :D

censor
15.12.2008 21:04:15

"onsok" napisał:

http://wiadomosci.onet.pl/1881488,11,item.html

Mam nadzieję, że dziesiątym wetem będzie weto w sprawie Duraczówki

amelius
17.12.2008 09:09:25

"jabor" napisał:

Jest jeszcze jeden problem - na zebraniu Zarządu IS w sobotę pojawiły się opinie o możliwości obsadzenia komisji wyborczej sędziami z innego okręgu. W tej sytuacji nie wystarczy, że wszyscy sędziowie w okręgu złożą oświadczenie o odmowie udziału w komisji. Jeżeli istnieje możliwość jw. to komisarze wyborczy "rzywiozą" członków komisji w teczkach - nie ma takiej możliwości aby wszyscy sędziowie w kraju wykazali się aż taką solidarnością... Cóż z tego, że u nas w sądzie zbierzemy oświadczenia od wszystkich (w co i tak wątpię), kiedy przyjadą "łamistrajki" z innego okręgu. :sad:

Nawet jeśli tak będzie, a prawdopodobieństwo takiego rozwiązania jest duże, to nie będzie ono łatwe do przeprowadzenia, co wiąże się z problemami czysto oraganizacyjnymi. Będzie niezły bałagan.

[ Dodano: Sro Gru 17, 2008 9:11 am ]
"censor" napisał:

http://wiadomosci.onet.pl/1881488,11,item.html

Mam nadzieję, że dziesiątym wetem będzie weto w sprawie Duraczówki
Ciekawe, czy będzie się on nim trąbiło we wszystkich możliwych mediach tak jak o wecie w sprawie pomostówek, czego już słuchać nie mogę.

Dreed
17.12.2008 15:46:02

"jabor" napisał:

Jest jeszcze jeden problem - na zebraniu Zarządu IS w sobotę pojawiły się opinie o możliwości obsadzenia komisji wyborczej sędziami z innego okręgu. W tej sytuacji nie wystarczy, że wszyscy sędziowie w okręgu złożą oświadczenie o odmowie udziału w komisji. Jeżeli istnieje możliwość jw. to komisarze wyborczy "rzywiozą" członków komisji w teczkach - nie ma takiej możliwości aby wszyscy sędziowie w kraju wykazali się aż taką solidarnością... Cóż z tego, że u nas w sądzie zbierzemy oświadczenia od wszystkich (w co i tak wątpię), kiedy przyjadą "łamistrajki" z innego okręgu. :sad:


Mam drobne wątpliwości co do mozliwości ściągnięcia "dobrych enkawudzistów".... zważywszy na USP i miejsce pełnienia służby.
Myślę nad tym od dwóch dni i wydaje mi się, że w tym wypadku jednak zachodziłaby konieczność delegacji, a art. 77 USP, jakoś nie przewiduje takiej możliwości do udziału w wyborach.

Na marginesie zauważę, że jeżeli mam rację, to zachodziłaby koniecznośc zmiany w ordynacji wyborczej, a to już jest poważne utrudnienie...
Oczywiście mogę się mylić

Joasia
17.12.2008 19:59:00

Chyba się jednak nie mylisz, zwłaszcza, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, wszelkie zmiany ordynacji muszą mieć dla ważności minimum półroczne vacatio legis

amelius
17.12.2008 20:46:47

Byłaby to radosna nowina. Święta idą!

Adek
17.12.2008 20:50:13

No tak ale zanim TK stwierdzi eweynualną niekonstytucyjność zmiany ustawy to trochę czasu upłynie

Jola
17.12.2008 21:40:10

Jeśli istotnie znajdą się sędziowie, którzy nie rozumieją, że bojkot komisji wyborczych ma wyższy cel, jakim jest troska o przyszły wymiar sprawiedliwości w tym kraju / a znajdą się tacy/, to przynajmniej będzie wiadomo, kto to jest!
Mogą to uznać za zaszczyt lub chcą na tym zarobić... ale tak naprawdę, to odpowiada im obecny status quo i nie chcą żadnych zmian.
Ja - jeśli zostanę w tym zawodzie - chcę, aby doszło do gruntownych zmian i bynajmniej nie chodzi mi jedynie o kilkaset zł podwyżki!.. Dlatego popieram dni bez wokandy i wszystkie formy manifestacvji solidarności i determinacji środowiska w dążeniu do tych reform, nawet jeśli nie jest to sytuacja dla mnie wygodna , ani komfortowa. Czasami cel uswięca środki.
Czas, abyśmy to wszyscy zrozumieli.

Ata
17.12.2008 22:55:57

A poza tym może jednak będą czuli pewien dyskomfort w związku z taką decyzją. No i będzie wiadomo kto jest usłużny wobec władzy.

espe15
17.12.2008 22:58:13

Widzę jeszcze jeden problem. W MS na stołkach urzędniczych pracuje cała rzesza sędziów. Wprawdzie sędziami są oni tylko z nazwy, ale jednak mają oni wszystkie uprawnienia, których nikt im nie zabrał. Ponieważ praca ich wiąże się z dodatkową pensją (praktycznie zarabiają prawie dwa razy tyle co my), bardzo im zależy na posadach i mogą przyczynić się w istotny sposób do złamania protestu. Wprawdzie może ich być za mało do obsadzenia wszystkich komisji, ale w połączeniu z prezesami i innymi funkcyjnymi mogą bardzo nam zaszkodzić

romanoza
18.12.2008 08:04:05

"espe15" napisał:

Widzę jeszcze jeden problem. W MS na stołkach urzędniczych pracuje cała rzesza sędziów. Wprawdzie sędziami są oni tylko z nazwy, ale jednak mają oni wszystkie uprawnienia, których nikt im nie zabrał. Ponieważ praca ich wiąże się z dodatkową pensją (praktycznie zarabiają prawie dwa razy tyle co my), bardzo im zależy na posadach i mogą przyczynić się w istotny sposób do złamania protestu. Wprawdzie może ich być za mało do obsadzenia wszystkich komisji, ale w połączeniu z prezesami i innymi funkcyjnymi mogą bardzo nam zaszkodzić

Jakich innych funkcyjnych masz na myśli

chomik
18.12.2008 08:14:46

A jaką dietę otrzymuje sędzia za pracę w komisji wyborczej.

kubalit
18.12.2008 08:23:10

Jeśli mnie pamięć nie myli około 300 zł.

Michał44
18.12.2008 08:29:43

"kubalit" napisał:

Jeśli mnie pamięć nie myli około 300 zł.


Czy to jest to samo słynne 300 zł ?

chomik
18.12.2008 08:57:26

No właście, a więc mamy odpowiedź na pytanie czy da się sprowadzić sędziów z innych okręgów bądź z ministerstwa. Udział w komisjach wyborczych to nie jest obowiazek sędziów. Jeżeli władza ustawodawcza i wykonawcza dąży do pauperyzacji sędziów i traktuje ich gorzej niż niż urzędników gminnych, to powinna się liczyć z tym, iż sędziowie nie będą chcieli legitymować takiej demokracji. Być może jest tak, iż zbliża się czas wielkich społecznych przemian, a co z tym może być związane i konfliktów. Osłabienie wymiaru sprawiedliwości i utrzymywanie go w dotychczasowej strukturze być może sprawi, iż w naszym kraju zniknie ostatni autorytet instytucjonalny zdolny do pokojowego rozładowania takich nastrojów.
W naszym interesie, ale również w interesie społecznym jest sygnalizowanie takich niepokojących zjawisk.
Wynagrodzenie sędziego to nie tylko kwota około 4000 zł., która spływa co miesiąc na jego rachunek bankowy. To ma być jeden z filarów niezawisłości sędziowskiej, poczucia społecznej wartości, realnego odczucia finansowej stabilności i bezpieczeństwa, braku troski o elementarne kwestie zwiazane z utrzymaniem rodziny na chociaż średnim poziomie. Czy zwróciliście uwagę szanowni ssr, że Wasze wynagrodzenie jest niższe niż wynagrodzenie kierowników sekretariatów w so i sa, kierowników oddziałów administacyjnych, finansowych i gospodarczych. To jest patologia z którą trzeba walczyć.

Kamel
18.12.2008 10:28:56

Przy wyborach są wykłady za około 700 zł + około 300. ale pracować na to trzeba naprawdę dużo. No i praca odpowiedzialna.

art_60
18.12.2008 11:33:00

W dniu dzisiejszym zwróciłem się drogą pocztową (listem poleconym) do Pani Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z prośbą, aby mnie jako członkowi SSP Iustitia zmierzającemu do realizacji prawa do poddawania ocenie działalności organów naszego Stowarzyszenia (§ 15 pkt 3 Statutu) udzieliła odpowiedzi na następujące pytania:
,,1) czy wobec zbliżających się wyborów Prezydenta Miasta Olsztyna, Zarząd naszego Stowarzyszenia podjął działania w celu realizacji podpunktu 10 punktu I., uchwały programowej nr 6/2/2008 XII Wyborczego Zebrania Delegatów SSP ,,Iustitia” z dnia 25.10.2008 r., odnośnie tychże wyborów,
2) jeżeli żadne działania nie zostały dotychczas podjęte, to czy Zarząd pod Pani kierownictwem zamierza je podjąć, a w razie odpowiedzi twierdzącej, kiedy zamierza to zrobić.”
Gdy tylko zdołam uzyskać odpowiedź na nurtujące mnie pytania, podzielę się z Wami dobrą lub złą wiadomością.

Jagoda
19.12.2008 11:07:00

Czy ktoś może potwierdzić informację że sędzia F. Rymarz ( guru Centralnej Komisji Wyborczej -)zaproponował spotkanie przedstawicielom I. w styczniu 2009, co do najbliższych wyborów i udziału w nim sędziów, czy to tylko plotka?

K.Ierownik
19.12.2008 11:54:03

To nie plotka. Spotkanie przedstawicieli Iustitii z PKW zaplanowane jest na 12 stycznia.

ddominus
19.12.2008 12:09:36

Nieśmiało zapytam czy to nie chodzi o to że jacyś tam "odżegacze" odmawiają udziału w komisjach wyborczych?
Czy mi się tylko zdaje, jeżeli tak to proszę wyprowadzić mnie z błędu.

elew
19.12.2008 18:10:36

przepraszam, ale w tej sprawie to raczej się powinien z Iustitią spotkać mini finansów albo premier, bo wątpie aby PKW mogło zapewnić jakąkolwiek realizację przyjętych w Zegrzu postulatów.
natomiast co może zaproponować Przewodniczący PKW, czyli osoba zainteresowana obsługą wyborów na dotychczasowych zasadach.

Archi w Zegrzu powiedział, że po pracy w komisji był bardzo zmęczony i pojawiły mu się pierwsze zmarszczki. Obecna Pani Prezes zpropwanowała mu wówczas poradę w zakresie kremu -czyżby PKW miało jakieś dobre kosmetyki do zapronowania?

art_60
19.12.2008 19:15:08

"elew" napisał:

przepraszam, ale w tej sprawie to raczej się powinien z Iustitią spotkać mini finansów albo premier, bo wątpie aby PKW mogło zapewnić jakąkolwiek realizację przyjętych w Zegrzu postulatów.
natomiast co może zaproponować Przewodniczący PKW, czyli osoba zainteresowana obsługą wyborów na dotychczasowych zasadach.

Archi w Zegrzu powiedział, że po pracy w komisji był bardzo zmęczony i pojawiły mu się pierwsze zmarszczki. Obecna Pani Prezes zpropwanowała mu wówczas poradę w zakresie kremu -czyżby PKW miało jakieś dobre kosmetyki do zapronowania?

Nie znamy celu spotkania Pana Sędziego Rymarza z przedstawicielami Iustitii w dniu 12.01.2009 r., więc możemy snuć różne przypuszczenia. A może będą omawiane warunki i sposoby udziału sędziów z PKW w prowadzonej przez Iustitię akcji protestacyjnej bojkotu komisji wyborczych? Wprowadzenie w życie postulatów z zegrzańskiej uchwały o niezależności sądów i niezawisłości sędziów leży chyba na sercu wszystkim sędziom, a w każdym razie powinno.

elew
19.12.2008 19:18:24

Art_60 myślę, że po przedstawieniu podobnej argumentacji jak dokonałeś tego w Zegrzu, nie mogliby postąpić inaczej -o ile oczywiście mieliby sumienie

bas
19.12.2008 19:31:58

"Jola" napisał:

Jeśli istotnie znajdą się sędziowie, którzy nie rozumieją, że bojkot komisji wyborczych ma wyższy cel, jakim jest troska o przyszły wymiar sprawiedliwości w tym kraju / a znajdą się tacy/, to przynajmniej będzie wiadomo, kto to jest!
Mogą to uznać za zaszczyt lub chcą na tym zarobić... ale tak naprawdę, to odpowiada im obecny status quo i nie chcą żadnych zmian.
Ja - jeśli zostanę w tym zawodzie - chcę, aby doszło do gruntownych zmian i bynajmniej nie chodzi mi jedynie o kilkaset zł podwyżki!.. Dlatego popieram dni bez wokandy i wszystkie formy manifestacvji solidarności i determinacji środowiska w dążeniu do tych reform, nawet jeśli nie jest to sytuacja dla mnie wygodna , ani komfortowa. Czasami cel uswięca środki.
Czas, abyśmy to wszyscy zrozumieli.

Wygląda mi to na szantaż. Dlaczego wszyscy sędziowie, że względu na cel muszą akceptować ten środek. Cel nie uświęca wszystkich środków.
Ja pozostawiam moim kolegom (koleżankom) wybór między środkiem - bojkotem (który może być skuteczny), a inną postawą - w której może też chodzić o to, że ważniejsze jest funcjonowanie państwa, czyli RP. Mienimy się przecież sędziami RP.
Sam w ramach solidarności grupowej skłaniam się do bojkotu, chociaż nie jestem w pełni do tego przekonany. Innym nie odmawiam prawa do osobnego rozstrzygania tego dylematu. Hamletyzuję? Pewnie tak.

rosan
19.12.2008 19:35:58

nie pytaj się co państwo zrobi dla ciebie-ale co Ty możesz zrobić dla państwa

Beatka
19.12.2008 19:44:33

"rosan" napisał:

nie pytaj się co państwo zrobi dla ciebie-ale co Ty możesz zrobić dla państwa
Przepraszam, że zapytam. To stwierdzenie jest poważne, czy powinno było zawierać emotkę?
Sędzią jestem wystarczająco długo, by dość dla państwa zrobić do tej pory uczciwie pracując. W sytuacji jednak kiedy to państwo najzwyczajniej nie jest wobec mnie uczciwe, nie widzę innej możliwości, jak robić wyłącznie to, co jest moim obowiązkiem.
Udział w pracy komisji wyborczej nim nie jest, szkolenie aplikantów również nie. To raczej pozostałe władze, niepoważnie nas traktując, zmierzają do destabilizacji państwa. I jest mi bardzo przykro, że wielu spośród nas tego problemu nie dostrzega.

rosan
19.12.2008 20:15:12

no cóż-nie znalazłem emotki oddającej cynizm zabarwiony ironią

K.Ierownik
19.12.2008 20:37:13

"art_60" napisał:

przepraszam, ale w tej sprawie to raczej się powinien z Iustitią spotkać mini finansów albo premier, bo wątpie aby PKW mogło zapewnić jakąkolwiek realizację przyjętych w Zegrzu postulatów.
natomiast co może zaproponować Przewodniczący PKW, czyli osoba zainteresowana obsługą wyborów na dotychczasowych zasadach.

Archi w Zegrzu powiedział, że po pracy w komisji był bardzo zmęczony i pojawiły mu się pierwsze zmarszczki. Obecna Pani Prezes zpropwanowała mu wówczas poradę w zakresie kremu -czyżby PKW miało jakieś dobre kosmetyki do zapronowania?

Nie znamy celu spotkania Pana Sędziego Rymarza z przedstawicielami Iustitii w dniu 12.01.2009 r., więc możemy snuć różne przypuszczenia. A może będą omawiane warunki i sposoby udziału sędziów z PKW w prowadzonej przez Iustitię akcji protestacyjnej bojkotu komisji wyborczych? Wprowadzenie w życie postulatów z zegrzańskiej uchwały o niezależności sądów i niezawisłości sędziów leży chyba na sercu wszystkim sędziom, a w każdym razie powinno.

Być może PKW chce się przekonać jak poważna jest groźba ze strony sędziów. Biorąc pod uwagę negatywne nastawienie Pani Prezes do protestów, może ona przedstawić swój punkt widzenia, a nie całej Iustitii.

zziajany
19.12.2008 23:19:41

Jestem przekonany, że na wybory do Eurparlamentu uda się zebrać komisje. To kilka osób w każdym okręgu, a komisarz z urzędu jest przewodniczącym. Ponieważ komisarze, to najczęściej sędziowie apelacyjni bez problemu prośbą, groźbą albo tłumaczeniem na zasadzie "wicie, rozumicie" dobiorą sobie kilka osób. Tym bardziej, że z własneg doświadczenia wiem, że prace w tego rodzaju komisji to nie jest wielki wysiłek.
Co innego wybory samorządowe gdzie sędzia jest przewodniczącym komisji powiatowej i ma dwa mesiące solidnej orki za 300 zł. Robiłem to już 3 razy i więcej się nie zgodzę. Wiem, że w moim powiecie nikt się nie zgodzi.
Osobiście uważam, że z powinniśmy odpuścić bojkot wyborów parlamentarnych i skoncentrować się na samorządwych. Inaaczej narazimy sie na propagandową klapę i stępi się ostrze protestu.

bas
20.12.2008 10:39:18

"Beatka" napisał:


Udział w pracy komisji wyborczej nim nie jest, szkolenie aplikantów również nie. To raczej pozostałe władze, niepoważnie nas traktując, zmierzają do destabilizacji państwa. I jest mi bardzo przykro, że wielu spośród nas tego problemu nie dostrzega.

Wydaje mi się, że władze traktują nas tak jak dotychczas. Niewiele się zmienia w generaliach, inaczej najwyżej rozłożone są akcenty. Niewątpliwie natomiast jest dobry moment na wyrażanie niezadowolenia, gdyż aspiracje materialne sędziów wzrosły, a ponadto wynagrodzenia ostanio rzeczywiście nie nadążały za szybko rosnącą średnią. Ponadto niniejsze forum umożliwiło uzgodnienie poglądów i stało się też generatorem niektórych idei. I dobrze. Tym niemniej formy wyrażania niezadowolenia (formy nacisku na "żont", w moim przekonaniu, nie są oczywiste. Oprócz obowiązków prawnych są jeszcze inne. I jeżeli sędziowie inaczej roztrzygną kwestię udziału w komisjach wyborczych (z przyczyn motywowanych inaczej niż "rzyczyny dietowe", to nie jestem w stanie odmówić im ( z punktu widzenia etycznego) prawa do takiego wyboru.
Absolutnie nie zgadzam się z argumentacją tego rodzaju: "To raczej pozostałe władze, niepoważnie nas traktując, zmierzają do destabilizacji państwa." Tym sposobem rozumowania można uzasadnić wszystko.
Tout proportions gardees: To żont zmusza nas do blokad dróg, do żont zmusza nas do palenia opon , to żont zmusza nas do blokowania pociągów, to żont zmusza do odejścia od łóżek pacjentów (odchodzimy od łożek dla dobra pacjentów), jeżeli stanie się tragedia odpowiedzialność za to weźmie żont ...
Proponowałbym inaczej: Protestujemy bo chcemy osiągnąc pewne cele, które z punktu widzenia interesu grupowego są słuszne, a podjęte środki uważamy za skuteczne. Interes grupowy stawiamy wyżej, niż bieżące perturbacje dotyczące przeprowadzenia wyborów. Nie jest wykluczone, że w perspektywie realizacja interesu grupowego może przyczynić się lepszego realizowania funkcji państwa w zakresie III władzy.

totep
20.12.2008 11:10:08

"duralex" napisał:

hmmm....

czy mi się źle kojarzy, czy sędzia Rymarz próbował już użyć swojego "wdzięku osobistego" w rozmowie z Prezesem z Lublina w celu zachęcenia sędziów do udziału w komisjach wyborczych?

może będzie próbował ponownie?

może Pani Prezes Kamińska lubi takich ... gentlemenów?

Podobno tak było Przyznam że bardzo delikatnie to nazwałeś, bo to było raczej (....) autocenzura z powodu regulaminu forum

okapi
20.12.2008 13:08:40

"zziajany" napisał:

Jestem przekonany, że na wybory do Eurparlamentu uda się zebrać komisje. To kilka osób w każdym okręgu, a komisarz z urzędu jest przewodniczącym. Ponieważ komisarze, to najczęściej sędziowie apelacyjni bez problemu prośbą, groźbą albo tłumaczeniem na zasadzie "wicie, rozumicie" dobiorą sobie kilka osób. Tym bardziej, że z własneg doświadczenia wiem, że prace w tego rodzaju komisji to nie jest wielki wysiłek.
Co innego wybory samorządowe gdzie sędzia jest przewodniczącym komisji powiatowej i ma dwa mesiące solidnej orki za 300 zł. Robiłem to już 3 razy i więcej się nie zgodzę. Wiem, że w moim powiecie nikt się nie zgodzi.
Osobiście uważam, że z powinniśmy odpuścić bojkot wyborów parlamentarnych i skoncentrować się na samorządwych. Inaaczej narazimy sie na propagandową klapę i stępi się ostrze protestu.tak odpuścić możemy sobie w istocie wszystko

zdaję sobie sprawę że może zbiorą kilku sędziów i uda im sie wybory te jednak przeprowadzić ale jeśli w skali kraju list z odmowa w komisjach podpisze znaczna ilość sędziów też będzie to coś znaczyło..

skutecznosc nie wynika tylko i wyłacznie że uda sie coś osiagnąć ..tu np. uniemożlwic wybory ale też na tym by zmusić rządzących do takiego wysiłku by pomyśleli czy nie lepiej i prościej pójść na rozmowy ,kompromis..

pokazuje tez dalszą determinację środowiska i jego mniejszą lub większą jedność..
to zreszta tylko 1 z rodzajów protestu i ciągle szukamy innych, zgodnych z prawem a jednoczesnie na tyle "dolegliwych" by stanowiły argument do rozmów.

oczywiscie kogo zadowala przyjęcie średniej zamiast kwoty bazowej i uzyskanie w istocie "matysiaka" bez dalszych perpsektyw
niech sobie przyklaśnie i wykona 120 % normy

mnie to nie zadowala

zziajany
20.12.2008 13:57:50

Moja opinia nie wynika ze stanu absolutnej satysfakcji zapowiedzią matysiaka. Pisałem poprzedni post życząc jak najlepiej akcji bojkotu komisji. Tyle tylko chciąłem wyjaśnić.

Kamel
20.12.2008 16:34:05

Ludzie do pracy w komisjach znajdą się zawsze i na każde wybory tak jak znajdowali się ludzie do wymierzania "sprawiedliwości" opozycji w stanie wojennym. Być może nawet będą to ci sami ludzie

ludzka
20.12.2008 19:56:50

W § 4 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów opracowanym przez Krajową Radę Sądownictwa postanowiono, że sędzia powinien dbać o autorytet swojego urzędu, o dobro sądu, w którym pracuje, a także o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej. Nasza akcja protestacyjna polegająca m.in. na bojkocie komisji wyborczych, jest niczym innym, jak wyrazem dbałości sędziów o pozycję ustrojową władzy sądowniczej oraz o dobro wymiaru sprawiedliwości. Nie ona wymierzona przeciwko komuś, w tym przeciwko społeczeństwu. Jej celem jest jedynie doprowadzenie do sytuacji, w której władza sądownicza będzie traktowana na równi z pozostałymi dwoma władzami, a zapisy Konstytucji dotyczące jej pozycji nie będą tylko deklaracjami bez pokrycia. Dlatego wszyscy sędziowie powinni wziąć w niej udział.

biropij
20.12.2008 20:26:41

"ludzka" napisał:

W § 4 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów opracowanym przez Krajową Radę Sądownictwa postanowiono, że sędzia powinien dbać o autorytet swojego urzędu, o dobro sądu, w którym pracuje, a także o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej. Nasza akcja protestacyjna polegająca m.in. na bojkocie komisji wyborczych, jest niczym innym, jak wyrazem dbałości sędziów o pozycję ustrojową władzy sądowniczej oraz o dobro wymiaru sprawiedliwości. Nie ona wymierzona przeciwko komuś, w tym przeciwko społeczeństwu. Jej celem jest jedynie doprowadzenie do sytuacji, w której władza sądownicza będzie traktowana na równi z pozostałymi dwoma władzami, a zapisy Konstytucji dotyczące jej pozycji nie będą tylko deklaracjami bez pokrycia. Dlatego wszyscy sędziowie powinni wziąć w niej udział.


Amen.

bas
21.12.2008 10:05:52

"Kamel" napisał:

Ludzie do pracy w komisjach znajdą się zawsze i na każde wybory tak jak znajdowali się ludzie do wymierzania "sprawiedliwości" opozycji w stanie wojennym. Być może nawet będą to ci sami ludzie

Mocne porównanie

Joasia
21.12.2008 10:51:23

Mocne. Ale realistyczne.

amelius
21.12.2008 11:41:16

"ludzka" napisał:

W § 4 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów opracowanym przez Krajową Radę Sądownictwa postanowiono, że sędzia powinien dbać o autorytet swojego urzędu, o dobro sądu, w którym pracuje, a także o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej. Nasza akcja protestacyjna polegająca m.in. na bojkocie komisji wyborczych, jest niczym innym, jak wyrazem dbałości sędziów o pozycję ustrojową władzy sądowniczej oraz o dobro wymiaru sprawiedliwości. Nie ona wymierzona przeciwko komuś, w tym przeciwko społeczeństwu. Jej celem jest jedynie doprowadzenie do sytuacji, w której władza sądownicza będzie traktowana na równi z pozostałymi dwoma władzami, a zapisy Konstytucji dotyczące jej pozycji nie będą tylko deklaracjami bez pokrycia. Dlatego wszyscy sędziowie powinni wziąć w niej udział.

I to jest jedyne uzasadnienie. Dla mnie nie do podważenia.

bas
21.12.2008 19:56:58

"Joasia" napisał:

Mocne. Ale realistyczne.

Przy tak mocnych (???!!!) porównaniach to chyba zdecyduję się na udział , w tych komisjach wyborczych. "Znaj proporcją mocium Panie".

Kamel
22.12.2008 10:23:39

To jest porównanie a nie znak równości. Motywacja może być podobna. Awans !!!
Jeżeli znjdzie się więcej takich, którzy "z różnych" względłów zdecydują się na udział w komisjach to cały nasz protest nie będzie miał sensu.

bas
22.12.2008 12:10:42

Nie można porównywać wszystkiego ze wszystkim.
Nie powinno się stosować argumentacji, która stanowi swoisty szantaż.
I tylko dlatego napisałem prowokacyjnie (przepraszam), że chyba zdecyduję sie na udział w komisjach. Absolutnie, nie jest to deklaracja, a niezgoda na pewien sposób argumentacji.
Uważam, że sędziowie nie mają moralnego obowiązku odmowy udziału w komisjach wyborczych. Członków IS, do której należę, nie może też zobowiązać do tego żadna uchwała. Uchwały w tym względzie mogę odcztywywać tylko jako wezwanie do podjęcia określonego zachowania, do wyrażenia solidarności wobec innych członków stowarzyszenia. Złamanie takiej uchwały przez szeregowych członków nie będzie złamaniem żadnego obowiązku członkowskiego. Akcja bojkotu, w moim pojęciu, jest to jedynie kwestia przekonywania, wytworzenia odpowiedniej atmosfery do tego aby sędziowie uznali potrzebę jej podjęcia. Nie neguję, że podjęta w tym względzie akcja może okazać się, w blizszej bądź dalszej perspektywie, skuteczna.
Z drugiej strony skuteczny bojkot, spowodowałby niewłasciwe funcjonowanie Państwa w pewnej wrażliwej sferze.
Ocena dotycząca ważenia skutków i środków, należy do każdego sędziego z osobna.

rosan
22.12.2008 13:50:17

co Ty powiesz-a ja już 2 razy odmówiłem,dno moralne a może i spód dna jestem

art_60
22.12.2008 13:53:40

"bas" napisał:

,
Z drugiej strony skuteczny bojkot, spowodowałby niewłasciwe funcjonowanie Państwa w pewnej wrażliwej sferze.
Ocena dotycząca ważenia skutków i środków, należy do każdego sędziego z osobna.
Czy ta ocena należy aby tylko do sędziów? A druga strona tego swoistego sporu pomiędzy władzami? Przecież do bojkotu komisji wcale nie musi dojść, to nie jest coś nieuchronnego. Wybory powinny się odbyć, tak samo jak powinno skończyć się ignorowanie głosu polskich sędziów w ich kraju!

kazanna
22.12.2008 14:12:41

bardzo trafnie to kolega ujął ( koleżanka? ) . Ciągle podchodzimy do problemu z punktu widzenia NASZYCH obowiązków. A gdzie OBOWIĄZKI pozostałych władz , w tym ten wynikający z art. 178 konstytucji ???

bas
22.12.2008 16:19:18

"rosan" napisał:

co Ty powiesz-a ja już 2 razy odmówiłem,dno moralne a może i spód dna jestem
"
Chyba mówimy o czymś innym albo nie zrozumieliśmy się

[ Dodano: Pon Gru 22, 2008 4:26 pm ]
"art_60" napisał:

,
Z drugiej strony skuteczny bojkot, spowodowałby niewłasciwe funcjonowanie Państwa w pewnej wrażliwej sferze.
Ocena dotycząca ważenia skutków i środków, należy do każdego sędziego z osobna.
Czy ta ocena należy aby tylko do sędziów? A druga strona tego swoistego sporu pomiędzy władzami? Przecież do bojkotu komisji wcale nie musi dojść, to nie jest coś nieuchronnego. Wybory powinny się odbyć, tak samo jak powinno skończyć się ignorowanie głosu polskich sędziów w ich kraju!
Tak, decyzja co do udziału w bojkocie należy do sędziów (każdego z osobna). A zgadzam się, że ignorowanie głosu sędziów, może być przecież istotną przesłanką podjęcia decyzji o bojkocie.

robak
22.12.2008 17:33:50

Bas ale co proponujesz w zamian? Czy jedyną drogą dla tych którzy chcą dobrze zarabiać ma być odejście z zawodu?

bas
22.12.2008 18:13:12

"robak" napisał:

Bas ale co proponujesz w zamian? Czy jedyną drogą dla tych którzy chcą dobrze zarabiać ma być odejście z zawodu?

Mówiąc żartem, najlepsza byłaby odpowiednia świadomość rządzących.
Protest sędziów (także przecież, w jakiejś części, przeciwko własnemu Państwu), budzić może uczucie pewnego zażenowania. W ogóle np. dochodzenie wynagrodzenia na drodze sądowej, przez sędziów, nie jest szczególnie zręczne. Tym niemniej jeżeli nie ma innego wyjścia, trzeba swego dochodzić. Nie twierdzę, że bojkot komisji jest złym pomysłem. Jeżeli będzie skuteczny, nikt z nas nie będzie pewnie płakał nad rozlanym mlekiem.
Chwała osobom aktywnym, że myślą z rozwagą na temat form nacisku na rząd i angażują się w to. Przecież DBW i bojkot komisji to nie są szaleńcze pomysły, lecz pomysły rozważne, przemyślane tak aby mieściły się w granicach praworządności.Bronię tylko prawa innych do nieuczestniczenia w bojkocie. Poza tym nie każdy sposób argumentacji za bojkotem, do mnie przemawia.
Powinienem się chyba wyłączyć z tej dyskusji, bo art_60 (który chyba zainicjował ten wątek), chodziło pewnie o mobilizację do protestu, a nie wyrażanie wątpliwości.

Kamel
22.12.2008 21:22:32

bas weź moje miejsce w komisji nie obrażę się

suzana22
22.12.2008 21:37:45

"Kamel" napisał:

bas weź moje miejsce w komisji nie obrażę się


No nie, przestańcie basa podżegać nieprawomyślnie, przecież wcześniej zdeklarował, że nie zamierza iść do żadnej komisji wyborczej

Beatka
22.12.2008 22:08:16

"bas" napisał:


Protest sędziów (także przecież, w jakiejś części, przeciwko własnemu Państwu), budzić może uczucie pewnego zażenowania. W ogóle np. dochodzenie wynagrodzenia na drodze sądowej, przez sędziów, nie jest szczególnie zręczne.Wypowiadam sie wyłącznie we własnym imieniu: wszelkie działania, jakie podejmuję w trwającym proteście sędziów nie sprawiają mi jakiejkolwiek osobistej satysfakcji. Jest mi niezmiernie przykro, że zostałam przez pozostałe władze postawiona w takiej sytuacji ustrojowej oraz ekonomicznej, że, nie widząc innych możliwości, zaczęłam upominać się o pozycję należną sędziemu sądu powszechnego.

bas
22.12.2008 22:31:40

"Kamel" napisał:

bas weź moje miejsce w komisji nie obrażę się

Jeżeli PKW , to się zastanowię.

romanoza
23.12.2008 10:10:49

Na dzień dzisiejszy nie mamy nawet matysiaka, bo jakoś w dzienniku ustaw go nie ma. I nigdy nie wiadomo, czy PO mając eleganckie słupki nie zdecyduje się na przedterminowe wybory, co to oznacza dla matysiaka tłumaczyć nie trzeba Dlatego trzeba robić wszystko, żeby politycy bali się wyborów nie tylko z uwagi na możliwy gniew elektoratu ale również z uwagi na brak chętnych sędziów do obsadzenia komisji wyborczych

Trebor
23.12.2008 10:25:04

jaki bojkot? jaki protest?
Po prostu nie chcę wykonać dodatkowej pracy , której nie mam obowiązku wykonać.
Czy kiedyś zechcę ?
Pewnie tak , jak będę miał spokojny system nerwowy i nie będę np. reagował paniką na wzmocnienie franka szwajcarskiego.

zziajany
23.12.2008 10:28:35

"Trebor" napisał:

jaki bojkot? jaki protest?
Po prostu nie chcę wykonać dodatkowej pracy , której nie mam obowiązku wykonać.
Czy kiedyś zechcę ?
Pewnie tak , jak będę miał spokojny system nerwowy i nie będę np. reagował paniką na wzmocnienie franka szwajcarskiego.


Zgadzam się, to jest po prostu lojalne uprzedzenie o tym, że nie weźmiemy tych bezpłatnych nadgodzin

wanam
30.12.2008 19:27:32

Odpaliliśmy dwie bomby jedną w okręgu, a drugą w rejonie. Do Prezesa SO poszły równocześnie oświadczenia sędziów rejonu i okręgu, iż odmawiają udziału w komisji wyborczej w wyborach prezydenta Olsztyna. Uzyskaliśmy praktycznie pełną solidarność, nie wpisały się osoby, których nie ma [chorzy, delegowani, na macierzyńskich] Teraz Prezes nie ma kogo wskazać do udziału w komisji. Ma czas na wskazanie sędziego do poniedziałku. Jeżeli nie wskaże, nie będzie wyborów. Osobiście liczę na jego zrozumienie.

Mario 71
30.12.2008 19:31:43

Szacunek ! Taka informacja powinna być puszczona obiegiem po sądach. Jutro przekażę ja koleżankom i kolegom, bo to faktycznie bomba i to podwójna. Naprawdę szacun.

Sandman
30.12.2008 19:33:51

"wanam" napisał:

Odpaliliśmy dwie bomby jedną w okręgu, a drugą w rejonie. Do Prezesa SO poszły równocześnie oświadczenia sędziów rejonu i okręgu, iż odmawiają udziału w komisji wyborczej w wyborach prezydenta Olsztyna. Uzyskaliśmy praktycznie pełną solidarność, nie wpisały się osoby, których nie ma [chorzy, delegowani, na macierzyńskich] Teraz Prezes nie ma kogo wskazać do udziału w komisji. Ma czas na wskazanie sędziego do poniedziałku. Jeżeli nie wskaże, nie będzie wyborów. Osobiście liczę na jego zrozumienie.

O cholibcia! Pogratulować ekipy i soldarnośći! SZACUNEK!!!!!!!!!

kzawislak
30.12.2008 19:34:09

"Mario 71" napisał:

Szacunek ! Taka informacja powinna być puszczona obiegiem po sądach. Jutro przekażę ja koleżankom i kolegom, bo to faktycznie bomba i to podwójna. Naprawdę szacun.


Ja też jestem pod wrażeniem! I też śpieszę z wyrazami szacunku!

Nareszcie jakieś dobre wieści !!!

bea
30.12.2008 19:35:08

"wanam" napisał:

Odpaliliśmy dwie bomby jedną w okręgu, a drugą w rejonie. Do Prezesa SO poszły równocześnie oświadczenia sędziów rejonu i okręgu, iż odmawiają udziału w komisji wyborczej w wyborach prezydenta Olsztyna. Uzyskaliśmy praktycznie pełną solidarność, nie wpisały się osoby, których nie ma [chorzy, delegowani, na macierzyńskich] Teraz Prezes nie ma kogo wskazać do udziału w komisji. Ma czas na wskazanie sędziego do poniedziałku. Jeżeli nie wskaże, nie będzie wyborów. Osobiście liczę na jego zrozumienie.


ludzka
30.12.2008 20:10:56

"wanam" napisał:

Odpaliliśmy dwie bomby jedną w okręgu, a drugą w rejonie. Do Prezesa SO poszły równocześnie oświadczenia sędziów rejonu i okręgu, iż odmawiają udziału w komisji wyborczej w wyborach prezydenta Olsztyna. Uzyskaliśmy praktycznie pełną solidarność, nie wpisały się osoby, których nie ma [chorzy, delegowani, na macierzyńskich] Teraz Prezes nie ma kogo wskazać do udziału w komisji. Ma czas na wskazanie sędziego do poniedziałku. Jeżeli nie wskaże, nie będzie wyborów. Osobiście liczę na jego zrozumienie.


My też liczymy. To przeciez jeden z nas :smile: .

Dziękujemy za tę decyzję i gratulujemy solidarnej postawy.

kazanna
30.12.2008 20:11:07

no jestem pod wrażeniem !!! z niecierpliwością czekam na serie niefortunnych zdarzeń , która nastąpi po 04.01......

Dred
30.12.2008 20:13:16

TO SĄ PRAWDZIWI SĘDZIOWIE! BRAWO!!!

Kynas
30.12.2008 20:17:23

Żeby tak w innych (czytaj moim) okręgu. Gratuluję solidarności.

Dreed
30.12.2008 20:26:56

Takich wyników to nawet największy optymista nie spodziewałby się

Brawo Olsztyn - w mediach będzie huczeć - i bardzo dobrze, bo prace nowej koalicji nad statusem sedziów będą miały jeden wydźwięk - nie będzie europarlamentu.

Olsztyn za Wami pójdą inni już niedługo

Młody
30.12.2008 20:41:09

"wanam" napisał:

Odpaliliśmy dwie bomby jedną w okręgu, a drugą w rejonie. Do Prezesa SO poszły równocześnie oświadczenia sędziów rejonu i okręgu, iż odmawiają udziału w komisji wyborczej w wyborach prezydenta Olsztyna. Uzyskaliśmy praktycznie pełną solidarność, nie wpisały się osoby, których nie ma [chorzy, delegowani, na macierzyńskich] Teraz Prezes nie ma kogo wskazać do udziału w komisji. Ma czas na wskazanie sędziego do poniedziałku. Jeżeli nie wskaże, nie będzie wyborów. Osobiście liczę na jego zrozumienie.

Przed Sylwestrem to świetna wiadomość. W Nowy Rok wkraczmy silniejsi. NAPRAWDĘ WIELKIE SŁOWA UZNANIA DLA OLSZTYNA.

Darkside
30.12.2008 20:59:30

"wanam" napisał:

Odpaliliśmy dwie bomby jedną w okręgu, a drugą w rejonie. Do Prezesa SO poszły równocześnie oświadczenia sędziów rejonu i okręgu, iż odmawiają udziału w komisji wyborczej w wyborach prezydenta Olsztyna. Uzyskaliśmy praktycznie pełną solidarność, nie wpisały się osoby, których nie ma [chorzy, delegowani, na macierzyńskich] Teraz Prezes nie ma kogo wskazać do udziału w komisji. Ma czas na wskazanie sędziego do poniedziałku. Jeżeli nie wskaże, nie będzie wyborów. Osobiście liczę na jego zrozumienie.


OLSZTYN PANY GRATULACJE

okapi
30.12.2008 21:01:28

brawo olsztyn tylko brac z was przykład!!!!!

ddominus
30.12.2008 21:05:43

Tyk tyk tyk buuuuummm!!! I poszło!
Szacun!!!

M.P.
30.12.2008 21:13:30

BRAWO! OBY TO NIE BYŁ WYJATEK

zziajany
30.12.2008 21:20:13

Też się cieszę, ale jak rozumiem tam jest potrzebny jeden sędzia - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Z napięciem czekam na alszy rozwój wypadków.

JedzieJadzia
30.12.2008 21:30:58

"wanam" napisał:

Odpaliliśmy dwie bomby jedną w okręgu, a drugą w rejonie. Do Prezesa SO poszły równocześnie oświadczenia sędziów rejonu i okręgu, iż odmawiają udziału w komisji wyborczej w wyborach prezydenta Olsztyna. Uzyskaliśmy praktycznie pełną solidarność, nie wpisały się osoby, których nie ma [chorzy, delegowani, na macierzyńskich] Teraz Prezes nie ma kogo wskazać do udziału w komisji. Ma czas na wskazanie sędziego do poniedziałku. Jeżeli nie wskaże, nie będzie wyborów. Osobiście liczę na jego zrozumienie.

Brawo! Forumowicze z Olsztyna wykonali kawał dobrej roboty.
Każdy pewnie chce się zapytać...więc ja zapytam: a czy Prezes SO też podpisał oświadczenie?

Michał44
30.12.2008 21:37:29

Serdecznie gratuluję. Warto, aby informacja poszła w świat, może ktoś zrozumie, że to nie żarty, ale desperacja. Rzecznik IS powinien już pracować.

larakroft
30.12.2008 21:37:30

Czapki z głów i szable w dłoń

rosan
30.12.2008 21:53:03

sytuacja nie jest niestety tak jednoznaczna i może mieć dalsze różnorodne, choć lokalne uwarunkowania polityczne,których chcą uniknąć faktycznie nieliczni sędziowie ,którzy oświadczeń nie podpisali,poza tym są jeszcze sędziowie spoczynkowi,ponadto prezes może sam siebie wskazac-reasumując,myślę że wybory się odbędą w wielkim szumie medialnym,oby z korzyścia dla nas

lukaszja
30.12.2008 21:57:21

Pełen szacunek dla Olsztyna ! Teraz może wreszcie rozpęta się burza w mediach! Faktycznie, Rzecznik IS mógłby w tym lekko pomóc...

robak
30.12.2008 22:37:41

Olsztyn pomaga odzyskać wiarę w sędziów. Brawo!

demokryt
30.12.2008 22:39:09

Prawo Olsztyn!!! Jak widać nadzieja znowu przychodzi ze Wschodu.

iga
30.12.2008 23:34:00

PIĘKNIE!!

domianiuk
30.12.2008 23:50:27

Nawet jeżeli wybory w Olsztynie się odbędą, bo znajdą kogoś z delegacji czy w stanie spoczynku, to mamy ewidentny przykład, że można dużo zdziałać w skali kraju (skoro koledzy z Olsztyna tak wzorowo potrafili się zmobilizować). W takiej sytuacji nie wolno się zrażać, lecz przeciwnie dalej przekonywać. Zaczynam powoli wierzyć, że możemy naprawdę utrudnić wybory europarlamentarne, a na pewno samorządowe (choć wolałbym, aby do tego czasu nasze postulaty zostały spełnione). Brawo Olsztyn.

wanam
31.12.2008 00:11:04

Dzięki wszystkim za poparcie i gratulacje. Odpowiadając na pytania. Zawsze może znaleźć się czarna owca. Sukcesem jest, iż bojkot spotkał się ze zrozumieniem wszystkich koleżanek i kolegów do których się zwracałem. To jest duży kapitał na przyszłość. W tych wyborach wystarczy udział jednego sędziego w komisji, w przyszłych wyborach w skali całego kraju sędziów potrzeba będzie wielu. Teraz mam pewność, iż nie znajdą się chętni do udziału w komisjach.

agarodzinna
31.12.2008 00:12:24

Kochani Koledzy i Koleżanki z Olsztyna uratowaliście moją wiarę w to, że wszystko jeszcze może nam się udać, że potrafimy być solidarni, że nie pozwolimy się bezkarnie upokarzać - dzieki, bo traciłam ducha ....trzymajcie się

suzana22
31.12.2008 01:40:12

Cóż... jedno jest [pewne, gdy wybory w Olsztynie się odbędą wszyscy poznamy nazwisko przewodniczącego komisji wyborczej

wanam
31.12.2008 01:45:19

Imię i nazwisko będzie w obwieszczeniu Komisarza jeszcze przed wyborami. Będzie można legalnie powiesić sędziego na forum. Oczywiście zachowamy tę osobę w naszej wdzięcznej pamięci.

wanam
31.12.2008 02:03:51

Też mam taką nadzieję.

HANZOS
31.12.2008 02:20:10

Muszę przyłączyć się do gratulacji i wyrażenia szcunku. W Olsztynie nie ma sędziów, tam są HEROSI !!!!!! Fajnie byłoby, gdyby Wasza mobilizacja nie poszła na marne i żeby nie znalazł się żaden Judasz...
Nie spodziewałem się tak dobrej wiadomości jeszcze w tym roku.

Młody
31.12.2008 08:46:13

"wanam" napisał:

Imię i nazwisko będzie w obwieszczeniu Komisarza jeszcze przed wyborami. Będzie można legalnie powiesić sędziego na forum. Oczywiście zachowamy tę osobę w naszej wdzięcznej pamięci.I to stwierdzenie należy rozpowszechnić wśród sędziów,w tym funkcyjnych. Ku przestrodze.

wanam
31.12.2008 08:58:25

Taki był mój cel.

art_60
31.12.2008 10:01:41

Przyłączam się do chóru składających gratulacje olsztyńskim sędziom za ich solidarną postawę. Przyjmijcie i mój niski ukłon. Pokazaliście w imieniu własnym, ale też za nas wszystkich, że jednak jesteśmy władzą, bo tylko władza coś daje albo zabiera, gdy uzna to za słuszne. Wiadomość, którą przedstawił wanam zadedykować wypada wszystkim wątpiącym, że jednak można.

Jarosiński
31.12.2008 11:57:04

Już nie mogę doczekać się poniedziałku; Lublin, Olsztyn prawdziwa zaraza a ta jak wiadomo szerzy się liczę na infekcję wszystkich okręgów w kraju do czasu wyborów do europarlamentu

a_szymek
31.12.2008 12:31:51

jestem mimo wszystko zaskoczony, ale pozytywnie

efa
31.12.2008 12:41:58

Gratuluję darzę wielkim sentymentem Olsztyn i bardzo się cieszę. Bardzo dobra wiadomość świadcząca o tym, że stać nas jako środowisko na solidarność

IURISTA
31.12.2008 13:10:39

Również chylę głowę i wyrażam wielki SZACUNEK !!!.... i z nadzieją witam Nowy Rok

wanam
31.12.2008 13:53:35

W Olsztynie cisza, spokój, nikogo już praktycznie nie ma [sezon urlopów]. Mały sztorm pewnie dopiero w piątek

amelius
31.12.2008 14:29:03

Przypomnijcie, kiedy mają się odbywać wybory na prezydenta Olsztyna?

Dred
31.12.2008 14:33:55

15 lutego 2009

http://www.rp.pl/artykul/16,236286_Przedterminowe_wybory_prezydenta_Olsztyna.html

art_60
31.12.2008 14:45:54

"wanam" napisał:

W Olsztynie cisza, spokój, nikogo już praktycznie nie ma [sezon urlopów]. Mały sztorm pewnie dopiero w piątek
Czekamy więc na dalsze wieści z pierwszej linii frontu, trzymajcie się!

jaro123
31.12.2008 15:53:53

Olsztyn, duży SZACUN!!!!

Jagoda
02.01.2009 13:28:00

A jednak można !!! Wyrazy uznania dla kolegów z Olsztyna !!! No bomba ... oby i u mnie tak było. Pozdrawiam.

Jarosiński
02.01.2009 13:51:41

A co tam słychać w Olsztynie odnośnie komisji wyborczej; miało się dzisiaj dziać

wanam
02.01.2009 14:29:01

Miało, ale na razie cisza. Są dwa wytłumaczenia: 1. Prezes zaniechał szukania sędziego do komisji 2. znalazł. Za pierwszym przemawia to, że w rejonie spotkałem dzisiaj 5 sędziów. Reszta urlopuje się. Jak będzie coś się działo - to od razu napiszę.

suzana22
02.01.2009 18:42:03

Jestem przeciwna podnoszeniu teraz kwestii pieniędzy za udział w komisjach; sprawę powinniśmy stawiać jasno i jednoznacznie; nie idziemy do komisji, bo protestujemy przeciwko traktowaniu sądów i sędziów przez władzę ustawodawczą i wykonawczą, a nie dlatego, że za mało nam za udział w komisjach chcą zapłacić, jak również nie dlatego, że jesteśmy przepracowani (jak to swego czasu rzecznik Iustitii spekulował).

censor
02.01.2009 19:01:21

Słusznie. W przeciwnym wypadku wprowadzą dietę 1000 zł za jeden dzień siedzenia w komisjach i wypłacą ją tym, którzy nie przyłączą się do bojkotu komisji wyborczych, a takich przecież znajdą.

bogs
02.01.2009 23:53:33

http://www.rp.pl/artykul/4,242777_Olsztynskie_ostrzezenie_to_dopiero_poczatek_.html

amelius
03.01.2009 00:02:16

Fakt, że takie oświadczenia składają sędziowie rejonowi, potwierdza w rozmowie z “Rz” Leon Popiel, prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie. Twierdzi jednak, że nie widzi żadnych problemów z wytypowaniem sędziego do komisji.

– Do nikogo się jeszcze w tej sprawie nie zwracałem – mówi i dodaje, że ma czas do poniedziałku. Wówczas przedstawi wybranego sędziego. Prezes twierdzi też, że nie ma żadnego zagrożenia dla lutowych wyborów.


To brzmi niepokojaco.
Wanam, czy wiesz coś więcej?

wanam
03.01.2009 02:11:37

W artykule Rzepy jest drobne przekłamanie - w Wyborczej są szersze wypowiedzi, w tym stwierdzenie, iż w ostateczności Prezes sam pójdzie do komisji. Nie tylko rejon, ale również okręg solidarnie poparł bojkot. W okręgu było nawet lepiej ze zbieraniem oświadczeń - niższa absencja chorobowa. Potwierdziła się moja relacja, iż na razie cisza w sądach. Po artykułach będzie jeszcze trudniej wskazać sędziego do komisji. Publikacje te niewątpliwie sprzyjają protestowi - kto teraz się zgodzi? Pozdrawiam wszystkich, przyznaję, iż siedziałem jak na szpilkach, czekając na publikacje od środy.

[ Dodano: Sob Sty 03, 2009 2:19 am ]
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc w organizacji bojkotu i za wsparcie.

wanam
03.01.2009 02:25:52

Bartek, Olgierd dobra robota.

kzawislak
03.01.2009 06:49:49

"Olsztyńscy sędziowie ogłosili front odmowy. - Wszyscy sędziowie sądu rejonowego, którzy nie chorują albo nie są na urlopach, złożyli już prezesowi sądu oświadczenie, że nie zgadzają się uczestniczyć w komisji wyborczej. W sądzie okręgowym, według mojej wiedzy, jakieś 95 proc. sędziów oświadczyło to wobec kolegów - mówi wiceprezes olsztyńskiego oddziału Iustitii, sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski".

jeszcze raz brawa

bladyswit
03.01.2009 08:30:42

cała Polska śladem Olsztyna !!!

sosna
03.01.2009 10:06:50

Tak jest. Brawo Olsztyn !

arczi
03.01.2009 10:16:22

Panie Prezesie SO Olsztyn (członkowie Iustitii), sędziowie z całej Polski skupili wzrok na Panu Czy naprawdę chciałby Pan całą inicjatywę środowiska zaprzepaścić??

beatah
03.01.2009 10:51:31

Przykład Olsztyna pokazuje, że jeden sędzia może bardzo wiele. Oby Pan Prezes nie zapomniał, że przede wszystkim jest sędzią, a tylko czasowo prezesem.

jarocin
03.01.2009 11:00:05

"wanam" napisał:

Bartek, Olgierd dobra robota.


Dzięki Maciej za udzieloną pomoc.
Brawo Olsztyn!

arczi
03.01.2009 11:02:07

Te publikacje w gazetach powinny teraz trafić na biurko wszstkich sedziów w Polsce. Niech wreszcie uwierzą, że solidarność naszego środowiska, od której tylko zależy nasza rzeczywista pozycja w Państwie, jest możliwa!!, że

Kamel
03.01.2009 11:48:42

Straszą zmianą ordynacji Wielokrotnie byłem członkiem komisji wyborczych i wątpię aby komitety wyborcze tak łatwo zaufały komuś innemu niż sędziowie. Poza tym uważam że nasz udział w komisjach podnosił ich prestiż.

Ata
03.01.2009 11:56:20

Brawo Olsztyn. Chyba już nawet przeciwnicy IS i naszych protestów nie będą mieli odwagi żeby się zgłosić.

beatah
03.01.2009 12:02:38

Czy czasem nie byliśmy wykorzystywani w tym całym AKCIE wyborczym jako listki figowe?

Kamel
03.01.2009 13:39:44

wczoraj rozmawiałem z kolega lekarzem. Przypomnijcie sobie jaką akcje medialną przeciwko nim rozpętano. Ich protest był znacznie poważniejszy w skutkach i przyniósł efekty.

censor
03.01.2009 13:42:42

"Kamel" napisał:

Straszą zmianą ordynacji Wielokrotnie byłem członkiem komisji wyborczych i wątpię aby komitety wyborcze tak łatwo zaufały komuś innemu niż sędziowie. Poza tym uważam że nasz udział w komisjach podnosił ich prestiż.

A niech straszą, łaski nie robią. Sami dają dowód tego przed całym światem, jakie standardy stosują przy wyborach i że dla nich jest możliwe kierowanie komisjami wyborczymi przez urzędników samorządowych (czyli podlegających politykom) niż zaufanie sędziom, byle tylko tym nie dać podwyżek, bo to ostatnie jest dla nich najważniejsze.
A swoją drogą: jeśli bedą wybory bez sędziów, gdzie politycy będą sobie sami liczyć głosy, to czy organizacje praw człowieka podniosą krzyk i skoczą do oczu tym, którzy to wymyślą, czy będą siedzieć, jak myszy pod miotłą? Jak myślicie, drodzy forumowicze?

Beatka
03.01.2009 14:27:20

"censor" napisał:


A swoją drogą: jeśli bedą wybory bez sędziów, gdzie politycy będą sobie sami liczyć głosy, to czy organizacje praw człowieka podniosą krzyk i skoczą do oczu tym, którzy to wymyślą, czy będą siedzieć, jak myszy pod miotłą? Jak myślicie, drodzy forumowicze?Jest jeszcze trzecia możliwość: zaatakują nas

kreska
03.01.2009 15:26:49

"Beatka" napisał:


A swoją drogą: jeśli bedą wybory bez sędziów, gdzie politycy będą sobie sami liczyć głosy, to czy organizacje praw człowieka podniosą krzyk i skoczą do oczu tym, którzy to wymyślą, czy będą siedzieć, jak myszy pod miotłą? Jak myślicie, drodzy forumowicze?Jest jeszcze trzecia możliwość: zaatakują nas

Tak jakby teraz nie atakowali! i to niezależnie od postawy jaka przyjmujemy....

bzyk
03.01.2009 16:12:35

Jakoś dziwnie zobojętniałem na wszelkie ataki, w szczególności mędrców i autorytetów. Ciekawe dlaczego?

beatah
03.01.2009 16:47:05

Też szukam w głowie autorytetu przez duże "A", ale jakoś nie mogę znależć, bo te medialne na wstępie zostały zapomniane.

witoldw1
04.01.2009 12:43:27

"beatah" napisał:

Też szukam w głowie autorytetu przez duże "A", ale jakoś nie mogę znależć, bo te medialne na wstępie zostały zapomniane.


Eeee, to proste- Alzheimer. Jak sobie przypomnicie w jakim tempie nasz minister zapomina o składanych nam obietnicach to niewątpliwie pan Alzheimer jest dla niego autorytetem przez wielkie A

scorpio1122
04.01.2009 17:50:32

Wszyscy polscy sędziowie liczą jutro na Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie.
Oby pamiętał, że przede wszystkim jest sędzią, a dopiero w dalszej kolejności prezesem.

jawarti
04.01.2009 19:06:49

"scorpio1122" napisał:

Wszyscy polscy sędziowie liczą jutro na Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie.
Oby pamiętał, że przede wszystkim jest sędzią, a dopiero w dalszej kolejności prezesem.

A ja bym nie liczył, bo już zapowiedział, że wybory się odbędą.

arczi
04.01.2009 19:19:12

"beatah" napisał:

Też szukam w głowie autorytetu przez duże "A", ale jakoś nie mogę znależć, bo te medialne na wstępie zostały zapomniane.


Ale gafa A Dreed

okapi
04.01.2009 19:26:04

"jawarti" napisał:

Wszyscy polscy sędziowie liczą jutro na Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie.
Oby pamiętał, że przede wszystkim jest sędzią, a dopiero w dalszej kolejności prezesem.

A ja bym nie liczył, bo już zapowiedział, że wybory się odbędą.

własnie i co z takiego poparcia jak wybory sie i tak odbeda bo pan prezes sam sie wydeleguje??
fajnie że taki sukces koledzy w Olsztynie osiągneli ale dzieki stanowisku prezesa szkoda było chyba zachodu..

tak moze to działać i w wyborach do europarlamentu..sędziowie odmówią a prezesi sie zgłosza + inni chetni np. na delegacjach w MS czy gdzie indziej..i juz sie jakos zapełni...

skorpion
04.01.2009 19:31:01

Wyrazy szacunku dla wszystkich sędziów z Olsztyna. Życze odwagi także Panu Prezesowi, gdyz wskazanie siebie w istocie czyni bezużytecznymi oświadczenia sędziów, gdyż władza wykonawcza i tak uzyskuje to, co chciała - ręczne sterowanie sędziami i wykonywanie przez nich poleceń rządu. Niby medialnie jest to mocne, ale i tak skutek ten sam - wygrywa rząd, bo sędzia jakiś w końcu się zgłasza. To byłby zły przykład na przysżłość - zgłaszać się będą również pomniejsi "funkcyjni" i protestu nie będzie.
Do Okapi : może wreszcie przezwyciężę nieśmiałość i pogadamy w Krakowie, bo widzę, że myślimy podobnie

skorpion
04.01.2009 19:37:38

Duralex - nie tak ostro, Okapi ma rację. ZObaczysz, co będzie się działo w wyborach do Euro. Policz sobie - wystarczy niewielki procent sędziów, by wybory odbyły się bez zakłócen. Okapi ma doświadczdenie, ja, niestety, też. I to złe, co do stanowisk wielu sędziów. Więc powtarzam - nie tak ostro, zobaczysz, że Okapi ma rację.

gilgamesz
04.01.2009 20:01:20

skorpion, okapi

pamiętajcie, że w Olsztynie wystarczy jeden sędzia, żeby wybory się odbyły;
w wyborach do europarlamentu wystarczy jeden okręg w którym zabraknie choćby jednego sędziego do składu komisji

Nie mam wątpliwości, że po takiej demonstracji jak w Olsztynie władza wykonawcza ma dwie możliwości, albo zmienić ordynację, albo zacząć z nami poważnie rozmawiać.....

pamiętacie jak się zaperzył jeden poseł bodaj na tujsa? to nie był przypadek, że chodziło o odmowę udziału w komisjach

arczi
04.01.2009 20:07:03

"gilgamesz" napisał:

skorpion, okapi

pamiętajcie, że w Olsztynie wystarczy jeden sędzia, żeby wybory się odbyły;
w wyborach do europarlamentu wystarczy jeden okręg w którym zabraknie choćby jednego sędziego do składu komisji

Nie mam wątpliwości, że po takiej demonstracji jak w Olsztynie władza wykonawcza ma dwie możliwości, albo zmienić ordynację, albo zacząć z nami poważnie rozmawiać.....


Oczywiście szanse jeszcze wzrosną w wyborach samorządowych, a tutaj obecność obiektywnego i niezależnego przewodniczącego Powiatowych Komisji Wyborczych jest szczególnie potrzebna!!
Kto brał udział w takich wyborach to wie o czym mówię

skorpion
04.01.2009 20:23:46

Chciałbym wierzyć w siłę protestu, ale - zobaczymy. Golgamesz - właśnie o to chodzi, że wiem, że wystarczy jeden sędzia i właśnie ten jeden się znajdzie. Tak samo, jak w następnych wyborach dwóch, trzech, ilu będzie trzeba. Założymy się Zaznaczam, że wolałbym przegrać, ale z doświadczdenia wiem, że sędziowie są silni, gdy chodzi o protest zbiorowy i trudny do uchwycenia. A ilu sędziów wezwanych do wytłumaczenia się z odwołania wokandy ( a niestety, były takie przypadki) złożyło jasne pisemne oświadczenie, że zrobiło to w ramach protestu? Tu odwaga się kończy. Tak samo, jak wtedy, gdy jest jedna odpowiedzialna osoba. A ta zawsze się znajdzie - jeden, drugi, kolejny funkcyjny.
Ilu sędziów oficjalnie dochodzi pełnego zwrotu kwot wydanych na szkolenia, narzekając przy tym na ich koszty? Ilu sędziów akceptuje jazdę na delegowany wyjazd II klasą PKP narzekając na to, w jakich warunkach jadą pełniąc tak wysoką funkcję? Na tym poziomie nikt nie chce walczyć. I w tym tkwi słabość sędziowskich protestów, że w razie zindywidualizowania działań, rozmywają się one. Wiem, że poruszyłem wiele wątków, ale wniosek jest taki sam, jak w moich postach wyżej. Na taką postawę sędziów pracowały kolejne rządy i system dochodzenia do stanowisk a następnie system awansowania - tylko spolegliwi coś dostają(mówię o zasadzie). Jeszcze raz powtarzam : chętnie się założę i chętnie przegram zakład.

romanoza
04.01.2009 20:25:59

Możliwa jest jeszcze jedna reakcja: drastyczna podwyżka diety za udział w komisjach. A jak wzrośnie do np. 2.000 zł to jak myślicie, będzie łatwiej czy trudniej kogoś znaleźć Skoro jest tyle osób, które kontentują się matysiakiem, którego oczywiście nie ma, to jest wysoce prawdopodobne, że do komisji się jacyś amatorzy znajdą A Olsztynowi gratuluję, dla mnie to piękne

gilgamesz
04.01.2009 20:53:53

"skorpion" napisał:

właśnie o to chodzi, że wiem, że wystarczy jeden sędzia i właśnie ten jeden się znajdzie. Tak samo, jak w następnych wyborach dwóch, trzech, ilu będzie trzeba.


jeszcze raz powtórzę wystarczy, że choć w jednej komisji zabraknie choć jednego sędziego... moim zdaniem to jest prawdopodobne jeśli w Olsztynie 99 % mówi nie!

"skorpion" napisał:

Na taką postawę sędziów pracowały kolejne rządy i system dochodzenia do stanowisk a następnie system awansowania - tylko spolegliwi coś dostają(mówię o zasadzie)


Zgadzam się z tym co napisałeś a czego konkluzją jest to zdanie, ale to jest przeszłość. Taka była prawda rok temu, dziś jesteśmy w innym miejscu. Mam nadzieję, że jutro będziemy jeszcze dalej

"skorpion" napisał:

Założymy się

Na wiele mnie nie stać zwłaszcza gdybym miał przegrać ale założyć się mogę... proponuję czteropak Guinessa; może być?

skorpion
04.01.2009 21:04:07

gilgamesz : APCEPTACJA
No , to ja twierdzę, że bez względu na protest sędziów, wybory samorządowe i do euro się odbędą i będą ważne. Oczywiście, brak protestu i zmiana ordynacji powodują, że zakład traci moc.
I jeszcze jedna modyfikacja : ja w razie wygranej poproszę jednak o butelkę żubrówki i sok jabłkowy, pijemy razem przy pierwszym spotkaniu.

AQUA
04.01.2009 21:07:43

Moje szczere gratulacje i wielki szacunek dla Kolegów z Olsztyna.

Moim zdaniem najważniejsze jest to, że Olsztyn osiągnął tak niespotykanie wysoki poziom integracji i solidarności środowiska.

jawarti
04.01.2009 21:09:23

"okapi" napisał:


własnie i co z takiego poparcia jak wybory sie i tak odbeda bo pan prezes sam sie wydeleguje??
fajnie że taki sukces koledzy w Olsztynie osiągneli ale dzieki stanowisku prezesa szkoda było chyba zachodu..

Obiło mi się o uszy, że Pan Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie również należy do Iustitii. Jeśli to jest prawda, to czy nie powinien zostać z niej usunięty za działania sprzeczne ze stanowiskiem tego Stowarzyszenia? Albo może trzeba by mu uświadomić, by się z niej wypisał. Czy on rzeczywiście należy do Iustitii?

wanam
04.01.2009 21:22:01

Duralex. Prezes SR wpisała się jako pierwsza na listę. Wpisały się też wszystkie wice.

Dred
04.01.2009 21:25:02

Jutro okaże się czy ważniejsi w Olsztynie są niemal wszyscy sędziowie Okręgu czy sam Prezes Okręgu..

wanam
04.01.2009 21:47:50

Wklejam link do uchwały PKW z 2004 r. http://www.pkw.gov.pl/gallery/86/69/8669.pdf
Każdy kto chce może sobie policzyć. By odbyły się wybory do europarlamentu potrzeba 117 sędziów w komisjach okręgowych i 195 w komisjach rejonowych. O ile trudno zbojkotować komisje w wyborach samorządowych, chociaż mimo pesymizmu Okapiego cały czas mam nadzieję, to wybory do europarlamentu nie są zagrożone, one zwyczajnie się nie odbędą.

jawarti
04.01.2009 21:51:08

"jawarti" napisał:

jawarti napisał/a:

Obiło mi się o uszy, że Pan Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie również należy do Iustitii. Jeśli to jest prawda, to czy nie powinien zostać z niej usunięty za działania sprzeczne ze stanowiskiem tego Stowarzyszenia? Albo może trzeba by mu uświadomić, by się z niej wypisał. Czy on rzeczywiście należy do Iustitii?


O, znalazłem link do artykułu, z którego wynika, że Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie należy do Iustitii:
http://wyborcza.pl/1,75248,6116731,Sedziowie_zaostrzaja_protest__wyborow_nie_bedzie_.html
Cytat: "- Nasz prezes, który zresztą należy do Iustitii, powiedział, że w ostateczności wskaże siebie do komisji w wyborach prezydenta Olsztyna. Ale przy wyborach do Parlamentu Europejskiego to nie jest wyjście, bo komisji wyborczych będzie więcej i prezesów nie wystarczy - dodaje sędzia Dąbrowski-Żegalski."

Jak Zarząd zapatruje się na takie zachowania członków? Polecam uwadze treść par. 14 statutu Iustitii: "Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku: 1) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, (...)" Z tego co wiem, to bojkot różnych wyborów był przedmiotem Uchwały Nr 5/2/2008 z 25 października 2008 r. w sprawie protestów.

jakwaw
04.01.2009 22:13:13

"jawarti" napisał:

jawarti napisał/a:

Obiło mi się o uszy, że Pan Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie również należy do Iustitii. Jeśli to jest prawda, to czy nie powinien zostać z niej usunięty za działania sprzeczne ze stanowiskiem tego Stowarzyszenia? Albo może trzeba by mu uświadomić, by się z niej wypisał. Czy on rzeczywiście należy do Iustitii?


O, znalazłem link do artykułu, z którego wynika, że Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie należy do Iustitii:
http://wyborcza.pl/1,75248,6116731,Sedziowie_zaostrzaja_protest__wyborow_nie_bedzie_.html
Cytat: "- Nasz prezes, który zresztą należy do Iustitii, powiedział, że w ostateczności wskaże siebie do komisji w wyborach prezydenta Olsztyna. Ale przy wyborach do Parlamentu Europejskiego to nie jest wyjście, bo komisji wyborczych będzie więcej i prezesów nie wystarczy - dodaje sędzia Dąbrowski-Żegalski."


Jak Zarząd zapatruje się na takie zachowania członków? Polecam uwadze treść par. 14 statutu Iustitii: "Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku: 1) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, (...)" Z tego co wiem, to bojkot różnych wyborów chyba był przedmiotem uchwały władz Iustitii.

Nie chodzi o to, żeby kogoś usuwać. Przecież od pewnego czasu Iustitia firmuje protest. Niestety, nie rozumiem dlaczego zarząd nie robi nic w tym kierunku, żeby na przykład za pośrednictwem oddziałów terenowych docierać do prezesów(przecież łbów nie odgryzą) SR i SO i tłumaczyć, przekonywać. To jest ostatni dzwonek. A tak, to mamy sytuację, że w zasadzie cała przyszłość protestu zawisła na jednym prezesie SO, w dodatku członku Iustitii. Ten człowiek na pewno czuje odpowiedzialność. I musi sobie zdawać sprawę, że jeżeli się ugnie i wyznaczy kogokolwiek do komisji, to jego czyn będzie swoistym precedensem, powodem wytłumaczenie późniejszego tchórzostwa wielu prezesów w tym kraju. Nie może tak być. I niestety przegramy. A co ma za znacznie obecna chwila i emocjonowanie się tym czy protest popiera 99,9% czy 9 % sędziów. Skoro jeden człowiek może wszystko co do tej pory uzyskano powalić w gruzy. I w sumie go rozumiem, bo został sam nie czując wsparcia np. Iustitii. Trzeba z ludźmi zacząć rozmawiać. Z prezesami również.

jawarti
04.01.2009 22:14:06

"duralex" napisał:


scorpion, jawarti - nie wiem, czy pełnicie u siebie jakieś funkcje, ale jestem w sumie ciekawy, czy walczyliście już ze swoimi przełozonymi

Ja na szczęście mogłem sobie protestować za przyzwoleniem moich przełożonych. Ale to chyba dobrze?

kreska
05.01.2009 07:27:45

"anpod" napisał:

I my, w okregu olsztyńskim, tez mozemy protestowac sobie za przyzwoleniem przelozonych, w tym Prezesa SO.

I to jest bardzo dobrze. I dlatego uwazam, ze stawianie Prezesa pod scianą z takimi argumentami, jakie tu padają, jest nie w porzadku. Dokładnie z tych przyczyn, o ktorych napisał duralex.


Też tak myślę!

Dred
05.01.2009 08:05:52

http://www.rp.pl/artykul/205247,243387_Przedterminowe_wybory.html

AQUA
05.01.2009 08:15:25

http://wyborcza.pl/1,75478,6119896,Sedziowie_zbojkotuja_wybory_.html

Sędziowie zbojkotują wybory?

jabor
05.01.2009 09:08:39

Zgadzam się - o tym samym napisałem o minutę później w wątku "iszą o nas". Trzeba zwrócić uwagę Pani Prezes na treść statutu i uchwał Zebrania Delegatów - to już nie pierwsza jej tego typu wypowiedź.

robak
05.01.2009 09:59:41

"jabor" napisał:

Zgadzam się - o tym samym napisałem o minutę później w wątku "iszą o nas". Trzeba zwrócić uwagę Pani Prezes na treść statutu i uchwał Zebrania Delegatów - to już nie pierwsza jej tego typu wypowiedź.


A co? Myślisz że ta Pani nie zna treści statutu i tych uchwał albo sobie o nich zapomniała? Śmiem raczej twierdzić że jest ich treści doskonale świadoma tylko ma to głęboko w ..... poważaniu.

Dreed
05.01.2009 10:23:56

Nie zwracajcie uwagi na informacje w GW. Ona niestety od dłuższego czasu nie potrafi rzetelnie przedstawiać sytuacji.

Ja po skali oświadczeń w Olsztynie jestem jednak optymistą co do bojkotu wyborów.

Ponadto przypominam, że Zarząd IS nie jest jednoosobowy. Ja czuję się związany uchwałą z Zegrza i tylko i wyłącznie dlatego kandydowałem do zarządu.
Gdyby uchwała większości delegatów za główny kierunek działań Zarządu wskazywała beznadziejne i jałowe dyskusje, prośby, nie utożsamiając się z takimi metodami "odpuściłbym"...

Dialog z obecną władzą polega na straszeniu i zbywaniu obietnicami, czarnym pijarze itp. Bez zdecydowanych działań nic nie osiągniemy, a "zachwyt" matysiakiem części środowiska wzbudza moje zażenowanie i wstyd za minimalizm tych sędziów.

Protesty nie wiążą się tylko i wyłącznie z finansami i może czas, żeby się sędziowie obudzili, gdyż za chwilę słowo "Sędzia Rzeczypospolitej Polskiej" zniknie z Konstytucji RP, a wszystko na to wskazuje....

Zarząd IS jest związany Zegrzem i tylko taki kierunek ma prawo reprezentować. Ja nie wierzę w przeciwieństwie do posłów Lewicy w pozytywne zmiany. Zarząd może modyfikować pewne kierunki działań, ale nie w oparciu o kolejne obietnice... Tyle komentarza do artykułu w GW

romanoza
05.01.2009 10:28:35

Ja tylko do wypowiedzi Rafała dodam, że matysiak nie jest już matysiakiem tylko półtysiakiem. Zanim matysiaka uchwalą - o ile to zrobią - będą musieli wypłacić nam styczniowe pobory przy uwzględnieniu wzrostu stawki bazowej. A to z kolei oznacza, że ewentualnie lutowe czy marcowe pobory będą netto wyższe o jakieś 500 zł. Czy taka "odwyżka" rzeczywiście nas satysfakcjonuje Uważam, że Olsztyn oraz Lublin wyznaczają kierunek i niezależnie od tego co piszą w GW protest może się powieść

totep
05.01.2009 10:41:37

Dreed, Romanoza - jak zwykle trafiacie w sedno !!!

art_60
05.01.2009 11:01:09

Jestem dumny patrząc na postawę sędziów z Olsztyna . Snując wizję tej formy protestu miałem świadomość jak trudno w naszym zindywidualizowanym środowisku nie tylko o jedność, ale nawet o zbieżność działań. To co się stało w Olsztynie to już praktycznie jedność. Mnie się to wydawało prawie niemożliwe, a jednak stało się faktem. Nie jest więc teraz ważne, czy wybory w Olsztynie w końcu się odbędą, bo znajdzie się jeden sędzia do komisji. Cel akcji został praktycznie osiągnięty sędziowie zamanifestowali już skalę swojej determinacji, pokazali, że stać ich na wiele, a politycy niech wyciągną wnioski, bo w perspektywie wybory do europarlamentu.
Już pisałem, że do bojkotu komisji wcale nie musi dojść, to nie jest coś nieuchronnego.
Wybory powinny się odbyć, tak samo jak powinno skończyć się ignorowanie głosu polskich sędziów w ich kraju!
Politykom (i ich gazetowym tubom) którym posłaliśmy z Olsztyna czytelny sygnał życzę w Nowym Roku, aby ocknęli się, przetarli zamglone ,,pijarem” oczy i dostrzegli istotę problemu. Chcemy naprawiać wspólnie polski wymiar sprawiedliwości, a nie rozwalać kolejne wybory.

wanam
05.01.2009 11:04:15

Oczekiwałbym wyraźnej deklaracji od Pani Prezes, iż uchwały z 25X są przestrzegane i realizowane przez Zarząd i przez Iustitię w całości. Jak mam rozumieć wypowiedź dla Wybiórczej? Partyzantkę sobie w Olsztynie uprawiamy. Coś mi z pleców wystaje - chyba nóż.

romanoza
05.01.2009 11:06:52

Jeszcze o wyborach prezydenta Olsztyna http://wiadomosci.onet.pl/1890622,11,item.html

Dreed
05.01.2009 11:09:36

"wanam" napisał:

Oczekiwałbym wyraźnej deklaracji od Pani Prezes, iż uchwały z 25X są przestrzegane i realizowane przez Zarząd i przez Iustitię w całości. Jak mam rozumieć wypowiedź dla Wybiórczej? Partyzantkę sobie w Olsztynie uprawiamy. Coś mi z pleców wystaje - chyba nóź.


Wasza akcja znajduje oparcie w decyzji Najwyższej władzy Stowarzyszenia Iustitia, jaką jest Uchwała Nr 5/2/2008 XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r. w sprawie protestów !!!!!!!!

nic dodać, nic ująć.....

Niezależnie od tego czy uda się znaleźć tego jednego "chętnego" pokazujecie środowisku, że jeżeli jest się radykalnym, czyli uświadomionym sędzią, to razem można zrobić wszystko..

I nikt nie powinien mieć pretensji do Was, a chylić czoła przed wami. Jeżeli Wasz Prezes SO zostanie zmuszony do udziału w komisji, to kolejny dowód na to, że trzeba poważnie i zgodnie z kodeksem etyki alarmować o zagrożeniu dla niezawisłości sędziego.

robak
05.01.2009 11:17:58

"duralex" napisał:

Prezes od razu powiedział, że jak nie znajdzie chętnego, to sam w komisji usiądzie. I za to szacun, Panie Prezesie. Bo równie dobrze taki Prezes mógłby usiąść na telefonie i znaleść "chętnego", żeby w weekend w tej komisji siedzieć. A tak sam zakasa rękawy. Wolno mu? Wolno i tyle.


Każdemu wolno. Tylko oby to się nie stało usprawiedliwieniem dla kilkuset sędziów w czerwcu, których ktoś ładnie "oprosi" o to żeby zasiedli w komisjach. A obawiam się, że niestety tak może się stać. Olsztyn dał piękny przykład solidarności ale niestety jeden człowiek, który zasądzie w komisji da przykład tego, że tę solidarność można złamać. Czy bycie prezesem jest tego warte? I co to znaczy że "równie dobrze taki Prezes mógłby usiąść na telefonie i znaleść "chętnego", żeby w weekend w tej komisji siedzieć". Szacunek należy się moim zdaniem za to, że ktoś zrobi coś dobrego. A nie za to że nie zrobi czegoś złego. Czy szacunek należy się Ministerstwu Sprawiedliwości za to że (przynajmniej jak twierdzi do tej pory) nie zamierza odebrać sędziom stanu spoczynku?

wanam
05.01.2009 12:04:23

Dreed mój post dotyczył wypowiedzi prasowej Pani Prezez Iustitii. Na uchwale opieraliśmy się organizując protest. Martwi mnie jedynie brak jednolitego stanowiska Zarządu Iustitii.

arczi
05.01.2009 12:33:32

"wanam" napisał:

Dreed mój post dotyczył wypowiedzi prasowej Pani Prezez Iustitii. Na uchwale opieraliśmy się organizując protest. Martwi mnie jedynie brak jednolitego stanowiska Zarządu Iustitii.
.

Jednolite stanowisko zarządu nie było wypracowywane bo byłoby bezcelowe. Wszystkich członków, jak i zarząd wiąże uchwała z Zegrza. Nie wyobrażam sobie by to stanowisko samodzielnie zarząd ( a zwłąszcza pojeduńczy jego członkowie) mogli zmienić.
Kwestia wypowiadania w prasie przez poszczególne osoby z zarządu odmiennych twierdzeń sa już tylko kwestią odpowiedzialności tej osoby przed najwyższą włądzą Stowarzyszenia jaką jest Zebranie Delegatów, a nie całego zarządu!!

wanam
05.01.2009 12:40:31

Arczi nie chodzi mi o wypracowanie jednolitego stanowiska. Chodzi mi wyłącznie o to by, żaden członek zarządu nie negował uchwał, gdzie te jednolite stanowisko zostało wypracowane. Chodzi o to, by powtarzać tezy zawarte w uchwałach jak mantrę. Co ja mam powiedzieć koleżankom i kolegom, którzy biorą udział w bojkocie komisji w Olsztynie, że ich Pani Prezes Iustitii nie popiera, czy też że pismaki przekłamali jej wypowiedź?

[ Dodano: Pon Sty 05, 2009 12:44 pm ]
Jeszcze jedno, zanim jedna osoba zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za swoje wypowiedzi, zdąży spacyfikować protest.

Darkside
05.01.2009 13:14:55

"wanam" napisał:

Arczi nie chodzi mi o wypracowanie jednolitego stanowiska. Chodzi mi wyłącznie o to by, żaden członek zarządu nie negował uchwał, gdzie te jednolite stanowisko zostało wypracowane. Chodzi o to, by powtarzać tezy zawarte w uchwałach jak mantrę. Co ja mam powiedzieć koleżankom i kolegom, którzy biorą udział w bojkocie komisji w Olsztynie, że ich Pani Prezes Iustitii nie popiera, czy też że pismaki przekłamali jej wypowiedź?

[ Dodano: Pon Sty 05, 2009 12:44 pm ]
Jeszcze jedno, zanim jedna osoba zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za swoje wypowiedzi, zdąży spacyfikować protest.Niestety tego typu wypowiedzi nie sprzyjają protestowi, zwłaszcza że pochodzą z ust szefowej IS.

Dla osób niezdecydowanych lub szukających okazji do oddania się ethosowi, kolejny pretekst.

wanam
05.01.2009 13:19:07

Dzięki Darkside. O to właśnie mi chodziło. Najgorsze, że wyszło iż nie wiadomo w czyim imieniu wypowiadał się Rzecznik.

Ignacy
05.01.2009 13:22:33

"Darkside" napisał:Niestety tego typu wypowiedzi nie sprzyjają protestowi, zwłaszcza że pochodzą z ust szefowej IS.

Dla osób niezdecydowanych lub szukających okazji do oddania się ethosowi, kolejny pretekst.Dokładnie. Ponadto, osoby, które decydują się na udział w proteście wbrew postawie funkcyjnych ( dotyczy to opisywanych na tym forum przypadków np zwiazanych z wyznaczaniem sesji przez PW) zapewne po cichu liczą na to, że w razie prób stosowania wobec nich jakichkolwiek sankcji cała I. i środowisko sędziowskie stanie murem w ich obronie. Tymczasem w sprawie bojkotu komisji wyborczych poszedł sygnał, że I. wcale nie jest jednomyślna ( tak to przynajmniej może być odebrane przez niektórych sędziów).

efa
05.01.2009 13:29:31

Osobiście nie mam wątpliwości, że zarówno oddział olsztyński Stowarzyszenia, jak i wszyscy sędziowie z Sądów w Olsztynie, którzy złożyli oświadczenie o odmowie udziału w komisji wyborczej, zastosowali się do uchwały Zebrania Delegatów w sprawie protestów i tylko taka informacja powinna ukazywać się w prasie. Z całym szacunkiem dla kolegów z Olsztyna, ale nie jest to przecież ich lokalna inicjtywa.
Takie wypowiedzi, jak ostatnia wypowiedź Pani Prezes Kamińskiej, znowu prowadzą tylko do dezinformacji

jawarti
05.01.2009 13:36:35

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/wybory_prezydenckie_w_olsztynie_zagrozone_85448.html
Ja już nie rozumiem tego szumu medialnego na temat zagrożenia wyborów w Olsztynie. Iustitia oficjalnie twierdzi, że wybory są zagrożone, a członek Iustitii - Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie wręcz przeciwnie, że zagrożenia nie ma. W dodatku Prezes S.O. na tym forum jest usilnie broniony. I jak Iustitia wygląda na forum publicznym? Czy ludzie, a w szczególności politycy, będą ją traktować poważnie? Po wyborach, obawiam się, będzie można powiedzieć: "operacja udała się, ale pacjent zmarł (czytaj: sędziowie w Olsztynie stanęli na wysokości zadania, ale bojkot padł).

Darkside
05.01.2009 13:49:01

Już raz to przechodziliśmy w październiku 2008 roku i teraz ponownie. Ile musiałem się ludziom natłumaczyć, że oświadczenie zarządu nie wiąże i będą uchwały z Zegrza.

Skoro pewne osoby nie chcą się przyłączyć do takiej formy protestu to niech chociaż "swojaków" takimi wypowiedziami nie strzelają reszcie drużyny.

Dreed
05.01.2009 13:52:40

"jawarti" napisał:

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/wybory_prezydenckie_w_olsztynie_zagrozone_85448.html
Ja już nie rozumiem tego szumu medialnego na temat zagrożenia wyborów w Olsztynie. Iustitia oficjalnie twierdzi, że wybory są zagrożone, a członek Iustitii - Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie wręcz przeciwnie, że zagrożenia nie ma. W dodatku Prezes S.O. na tym forum jest usilnie broniony. I jak Iustitia wygląda na forum publicznym? Czy ludzie, a w szczególności politycy, będą ją traktować poważnie? Po wyborach, obawiam się, będzie można powiedzieć: "operacja udała się, ale pacjent zmarł (czytaj: sędziowie w Olsztynie stanęli na wysokości zadania, ale bojkot padł).


Prezes nie jest broniony, a jedynie liczymy się z faktem, że skoro ma obowiązek wskazania kandydata, to z uwagi na konflikt może być "rzymuszony". Nie bądźmy tak surowi w ocenach, ponieważ akurat on ma największy "orzech" do zgryzienia.

Na marginesie - publicznie wskazuję, że jeżeli znajdzie sie ten jeden, jedyny to nie będzie to Prezes SO, ponieważ nie jest zameldowany w Olsztynie, co zgodnie z ordynacją uniemożliwia mu udział !!!

Dlatego sprawa wyborów w Olsztynie zależy od znalezienia innego kandydata...

Nie zmienia to faktu, że Olsztyn dał przykład solidarności środowiska i bądźcie pewni, że nie będzie aż tylu potencjalnych funkcyjnych do obsługi euro...

wanam
05.01.2009 13:59:47

Pozwolę sobie poinformować, iż ostatnie oświadczenia na piśmie zostały odebrane w Rejonie również od osób chorych i nieobecnych. Mamy 100%.


[ Dodano: Pon Sty 05, 2009 2:01 pm ]
Tłumacząc na język polski, wypowiedź Pani Prezes włożyliśmy tam gdzie jej miejsce, do kosza.

amelius
05.01.2009 15:43:00

"efa" napisał:


Takie wypowiedzi, jak ostatnia wypowiedź Pani Prezes Kamińskiej, znowu prowadzą tylko do dezinformacji

Wypowiedź pani prezes Kamińskiej z pewnością nie była przypadkowa, zwłascza jeśli zestawi się jej wypowiedź z informacjami odnośnie rzeczywistej przyczyny zwołałania posiedzenia zarządu w dniu 13 grudnia 2008 roku. O ile pamiętam wyraźnie napisała o tym Iga.

rosan
05.01.2009 16:01:43

no i znalazł się sędzia wyborczy

Dreed
05.01.2009 16:08:31

"rosan" napisał:

no i znalazł się sędzia wyborczy


Z chęcią poznalibyśmy tego Pana/Panią... Gdzie znalazleś informację?

censor
05.01.2009 16:26:25

"Dreed" napisał:

za chwilę słowo "Sędzia Rzeczypospolitej Polskiej" zniknie z Konstytucji RP, a wszystko na to wskazuje....


Dreed, czy są jakieś konkrety tej apokalipsy, czy to tylko taka figura retoryczna?

igi
05.01.2009 16:38:07

bravo OLSZTYN !!!!

1234
05.01.2009 16:52:57

Olsztyn pokazuje na co nas stać i to nie żarty, bo "ONI" powinni zacząć sobie zdawać sprawę, że np. w Suwałkach nie odbędą się ŻADNE wybory - czy tak OKAPI?
Czy to do nich trafia? Halo! Władzo! Pobudka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Koniec próżnych obietnic. Panie Ćwiąkalski - gdzie są nasze pieniądsze, które pan publicznie obiecał? Niech pan publicznie wystąpi i poinformuje społeczeństwo co zostało z pana obietnic, bo wielu jest przekonanych, że my już pienądze dostaliśmy - a to przecież nie jest prawda, a zatem czas to jasno publicznie powiedzieć. Przy okazji może minister wskaże osobę odpowiedzialną za obecną sytuację asesorów! Chętnie usłyszę też jaki jest pogląd tak wybitnego prawnika jak minister na to, czy podniesiona przez Prezydenta niekonstytucyjność jednego z przepisów ustawy o tzw. "Szkole" będąca przyczyną weta jest faktem, a jeśli tak to jak pan tą ustawę pisał, a jeśli nie - to dlkaczego nie właczył się pan w walkę sędziów, którym Prezydent odmówił nominacji po bardzo długim okresie oczekiwania?

Kamel
05.01.2009 18:13:43

Nie bawcie się w ciuciubabkę tylko jeśli już wiecie to napiszcie czy znalazł się ten sędzia wyborczy i czy jest to inf sprawdzona.

kazanna
05.01.2009 18:17:35

A ja i tak jestem pełna uznania dla koleżanek i kolegów z Olsztyna. I nie wolno biadolić "to sie nie uda, to się na pewno nie uda..." to Kłapouchy tak mówił?

amelius
05.01.2009 18:51:35

"rosan" napisał:

no i znalazł się sędzia wyborczy

Rosan, Wanam, prosimy o potwierdzenie, że znalazł się sędzia do komisji wyborczej w Olsztynie.

wanam
05.01.2009 18:57:36

Potwierdzam znalazł się sędzia do komisji. Przed chwilą dostałem potwierdzenie. Publikacja składu komisji 9 stycznia przez Komisarza PKW. Do tego momentu ogłoszenie kandydata do komisji, o ile sam nie wyrazi zgody, byłoby krzywdzące.

robak
05.01.2009 19:00:11

"wanam" napisał:

Potwierdzam znalazł się sędzia do komisji. Przed chwilą dostałem potwierdzenie. Publikacja składu komisji 9 stycznia przez Komisarza PKW. Do tego momentu ogłoszenie kandydata do komisji, o ile sam nie wyrazi zgody, byłoby krzywdzące.


:sad: :sad: :sad:

iga
05.01.2009 19:04:50

"wanam" napisał:

Oczekiwałbym wyraźnej deklaracji od Pani Prezes, iż uchwały z 25X są przestrzegane i realizowane przez Zarząd i przez Iustitię w całości. Jak mam rozumieć wypowiedź dla Wybiórczej? Partyzantkę sobie w Olsztynie uprawiamy. Coś mi z pleców wystaje - chyba nóż.


Uchwały są przez zarząd przestrzegane i realizowane. Muszą być - bo zarząd jest związany uchwałą z Zegrza. W ostatnim komunikacie Justitii (rozesłanym do członków Justitii, którzy zgłosili Maćkowi Strączyńskiemu chęć przyłaczenia się do Internetowej Sieci Justitii - ISI), przysłanym w Wigilię, otrzymałam jako załącznik wzór oświadczenia. Wygląda tak:


OŚWIADCZENIE


My, niżej podpisani sędziowie Sądu (Rejonowego, Okręgowego, Apelacyjnego) w ………………,
solidaryzując się z uchwałami XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich ,,Iustitia” w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz w sprawie protestów podjętymi na Zebraniu Delegatów w Zegrzu w dniu 25 października 2008 roku,
niniejszym oświadczamy, iż solidarnie odmawiamy ewentualnego udziału w pracach komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną przeprowadzone w 2009 r.

Oświadczenie to ważne jest aż do odwołania.

Sędziowie Sądu Rejonowego (Okręgowego, Apelacyjnego) w …………......
imię nazwisko wydział data podpis

Dreed
05.01.2009 19:09:58

"wanam" napisał:

Potwierdzam znalazł się sędzia do komisji. Przed chwilą dostałem potwierdzenie. Publikacja składu komisji 9 stycznia przez Komisarza PKW. Do tego momentu ogłoszenie kandydata do komisji, o ile sam nie wyrazi zgody, byłoby krzywdzące.


Dla zainteresowanych.... nie jest nim Pan Prezes A odnośnie nazwiska to podzielam opinię kolegi wanam - wstrzymamy się.

Chyba, że media nam podadzą, czego jestem raczej pewien

Nie zmienia to faktu, że przykład Olsztyna w takim układzie stawia naprawdę w dobrym świetlne możliwość zablokowania eurowyborów !!!

amelius
05.01.2009 19:34:40

"Dreed" napisał:


Nie zmienia to faktu, że przykład Olsztyna w takim układzie stawia naprawdę w dobrym świetlne możliwość zablokowania eurowyborów !!!

Ale gdyby do komisji nie zgłosił się żaden sędzia, ta możliwość graniczyłaby z pewnością. Gdyby wybory na prezydenta Olsztyna się nie odbyły, nasza siła oddziaływania znacząco by wzrosła. Ale i tak wiele dobrego się stało.
Teraz pozostaje czekać na 15 stycznia.

suzana22
05.01.2009 19:50:06

Spodziewam się, że media wkrótce podadzą pełne dane sędziego, który zgłosił się do komisji wyborczej, ja z zainteresowaniem zapoznałabym się też z drogą zawodową i osiągnięciami zawodowymi tej publicznej teraz osoby.

Skoro wanam odebraliście od 100% sędziów w okręgu oświadczenia o odmowie udziału w komisji, to zapewne zgłosił się sędzia w stanie spoczynku, albo delegowany do MS. Ale..., czy wolno mi na tym forum tak spekulować o tym naszym koledze/koleżance, czy to już aby nie nagonka na niego nie daj Boże?

wanam
05.01.2009 19:54:05

Udało nam się przebić z informacją do mediów, iż bojkot jest realną możliwością, nie zaś symboliczną, że jedynie nieliczni sędziowie są skłonni uczestniczyć w komisjach. Jeden sędzia się znajdzie, 14 członków komisji okręgowej i rejonowej - żadnych szans.
Musimy teraz kuć żelazo póki gorące, utrzymać stan niepokoju, może temu służyć udział w posiedzeniu komisji sejmowej, spotkanie z PKW itp.

skorpion
05.01.2009 19:54:42

a nie mówiłem? Taki człowiek zawsze się znajdzie. A gdy trzeba będzi więcej - będzie i więcej dyspozycyjnych sedziów. No, to mój zakład uważam już za wygrany Okapi tez miał rację

suzana22
05.01.2009 19:58:43

Acha, a imię jego ,,koma ileś tam' Indywidualista i jaki romantyk

wanam
05.01.2009 19:59:04

Skorpion. Będzie więcej, jak będziesz takie posty zamieszczał. Nie siej defetyzmu. Uświadom sobie, iż to 1 sędzia, przy liczbie sędziów przekraczających 100 w Olsztynie.

skorpion
05.01.2009 19:59:30

przytoczę, co pisałem jeszcze wczoraj, zanim znalazł się sędzia gotowy usłużyć władzy wykonawczej
Chciałbym wierzyć w siłę protestu, ale - zobaczymy. Golgamesz - właśnie o to chodzi, że wiem, że wystarczy jeden sędzia i właśnie ten jeden się znajdzie. Tak samo, jak w następnych wyborach dwóch, trzech, ilu będzie trzeba. Założymy się Zaznaczam, że wolałbym przegrać, ale z doświadczdenia wiem, że sędziowie są silni, gdy chodzi o protest zbiorowy i trudny do uchwycenia. A ilu sędziów wezwanych do wytłumaczenia się z odwołania wokandy ( a niestety, były takie przypadki) złożyło jasne pisemne oświadczenie, że zrobiło to w ramach protestu? Tu odwaga się kończy. Tak samo, jak wtedy, gdy jest jedna odpowiedzialna osoba. A ta zawsze się znajdzie - jeden, drugi, kolejny funkcyjny.
Ilu sędziów oficjalnie dochodzi pełnego zwrotu kwot wydanych na szkolenia, narzekając przy tym na ich koszty? Ilu sędziów akceptuje jazdę na delegowany wyjazd II klasą PKP narzekając na to, w jakich warunkach jadą pełniąc tak wysoką funkcję? Na tym poziomie nikt nie chce walczyć. I w tym tkwi słabość sędziowskich protestów, że w razie zindywidualizowania działań, rozmywają się one. Wiem, że poruszyłem wiele wątków, ale wniosek jest taki sam, jak w moich postach wyżej. Na taką postawę sędziów pracowały kolejne rządy i system dochodzenia do stanowisk a następnie system awansowania - tylko spolegliwi coś dostają(mówię o zasadzie). Jeszcze raz powtarzam : chętnie się założę i chętnie przegram zakład.

[ Dodano: Pon Sty 05, 2009 8:05 pm ]
wanam : zastanów się , znalazłeś winnego? to może moja wina, że tacy właśnie sa sędziowie? Nie sieję defetyzmu, odrobina prawdy w oczy kole? Sędziowie są właśnie tacy, jak pokazał Olsztyn : protestują, ale nic z tego nie wychodzi, bo częśc jest odpowiednio przygotowana przez władzę do pełnienia funkcji.
To jakaś chora spiskowa teoria : skorpion napisał, że ktoś się zgłosi, więc to on jest winny temu, że się ktoś zgłosił. A ten, co suię zgłosił z pewnością zrobił to czytając forum w dziale o proteście. Dziecinada.

iga
05.01.2009 20:10:35

skorpion - wynik w Olsztynie wprawił wszystkich w osłupienie. A jedna "jaskółka" wiosny nie czyni .

Wiosna będzie nasza

skorpion
05.01.2009 20:13:54

wynik w Olsztynie to odbywające się wybory. I jak rozumiem - jest to moja wina
a to, że jest to 1 sędzia jest nieprawdą - drugim był czekający awaryjnie prezes. Get real.

wanam
05.01.2009 20:14:07

Skorpion jeżeli udzielasz się na forum, to nie należysz do tych spolegliwych. Spolegliwych nie znajdziesz na forum. Mylisz się w swojej ocenie, gdyby bierni dominowali, gdyby rezygnacja była powszechna, protest nie rozwinąłby się, a o postawie sędziów w Olsztynie nikt w prasie ogólnopolskiej słowa by nie napisał.

suzana22
05.01.2009 20:17:44

wanam, sędziowie olsztyńscy są wspaniali i kropka. jedna jaskółka (a może to tylko jej jajo) nie czyni ani wiosny ani zimy. I tego się trzymajmy

censor
05.01.2009 20:23:24

"skorpion" napisał:

Ilu sędziów akceptuje jazdę na delegowany wyjazd II klasą PKP narzekając na to, w jakich warunkach jadą pełniąc tak wysoką funkcję?

Inni podróżują na szkolenia i ze szkoleń bardziej komfortowo: Panie, świeć nad duszami ofiar, ale wszyscy pamiętamy katastrofę pod Mierosławcem podniebnej taksówki rozwożącej oficerów po szkoleniu. Ich jakoś nie obowiązywała II klasa pociągu osobowego, no bo przecież oficer nie może zniżyć się do poziomu ludu, żeby z ludem pociągiem podróżować. Sędzia może, bo kontakt z ludem to dla sędziego i tak materialna nobilitacja.

suzana22
05.01.2009 20:27:38

A co wy na II klasę PKP nosem kręcicie? Pamiętajcie, że zawsze jeszcze mogą posłać osobowym z przesiadkami

tujs
05.01.2009 20:27:52

Jestem podbudowany wyjątkowo solidarną postawą sędziów z Olsztyna -


i nie podważa tej opinii fakt, że znalazł się jeden funkcyjny sędzia.Dziękujemy Sędziom z Olsztyna -


Wasza postawa niech będzie zaraźliwa dla innych sędziów RP!!!!

witoldw1
05.01.2009 20:33:57

Jak u mnie w Legnicy będzie taki taki sam wynik " w temacie bojkotu komisji wyborczych" ,to w podziece udam się na piesza pielgrzymkę nie do częstochowy a do Olsztyna ,choć jest to kawałek drogi ode mnie.I niech sie wadza nie cieszy z tego ,ze wybory jednak się odbedą ,bo jeden chętny sędzia wiosny nie czyni. Na tym koncze bo znowu przeniosą mnie do " Osobistych wycieczek"

iga
05.01.2009 20:34:32

a wcześniej był Lublin :

http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080929/LUBLIN/818329406

witoldw1
05.01.2009 20:35:01

Przepraszam Czestochowę ,w nerwach mi wyszlo z małej

skorpion
05.01.2009 20:36:11

Moje posty mają dopingować i skłaniać do działania, by tych spolegliwych było jak najmniej, by wstydzili się swych niegodnych sędziów działań. Mam nadzieję, że teraz to jasne. Mam wrażenie, że bardziej realnie, niż najwięksi entuzjaści forum oceniam siłę betonu wśród sędziów. Niektrórym wystarczy prośba i sugestia prezesa i chętnie sięzgłoszą do wszelkich komisji. Takich nie jest mało i to ich właśnie należy się obawiać. Cichych, tłumaczących swe działania zdaniem " bo ja mam kredyt wzięty w apelacji i się boję:.

arczi
05.01.2009 20:36:38

Jeszcze ja wrzucę mały komentarz:
wybory się odbędą, nie odbędą - to nie ma przesądzającego znaczenia! Ważne byśmy zrobili wszystko, by nasze głosy sprzeciwu nie wobec wyborów ale wobec naszej sytuacji były słyszalne jak najdłużej i jak najmocniej.
By nasze postulaty i niezadowolenie nie schodziły z gazet, by nie zapominali o nich politycy i dziennikarze i wreszcie.... sami sędziowie. Będziemy przypominac tak długo, dopóki zagrożona jest nasza niezawisłość naszymi warunkami pracy oraz poziomem wynagrodzeń!!
Głowa do góry!!
Niedługo zarząd Iustitii upubliczni szlifowaną jeszcze nową masową akcję.
Akcja nazywa się "zawiadamianie o zagrożeniach dla niezawisłości sedziowskiej". Szczegółów akcji, póki co, nie podam. Jestem jednak przekonany, że akcja ma szanse być dobrze odebrana przez wielu sedziów - tych młodszych i tych starszych. Nie powinna wzbudzać wiele kontrowersji i ma szanse doprowadzić do zmiany warunków naszej pracy, a również - w co głęboko wierzę - płacy.
Pamiętajmy - nikomu z rządzących nie jest na rękę, jak trzecia władza w państwie permanentnie protestuje. Mają bowiem świadomość, że nie tylko powoduje to pogorszenie pracy wymiaru sprawiedliwości ale wpływa na wizerunek Państwa w świecie.

Pamietajmy, niedługo nie będzie już w Polsce asesorów. Znikną więc osoby, dla których nie liczy się życie osobiste, a jedynie orzekanie, które dla osiągnięcia postawionego przed sobą, jak się wydawało zaszcytnego i życiowego celu w postaci awansu na stanowisko sędziego Rzeczypospolitej Polskiej, gotowe były poświęcić kilka najpiękniejszych, bo młodzieńczych lat swojego życia. Rozpoznanie tych spraw przejmą sędziowie. Zróbmy wszystko, bo to będzie najlepszy ku temu moment, by wreszcie zamknąć erę orzekania w pośpiechu, dla statystyk, dla prezesa. Zacznijmy orzekać dla społeczeństwa - spokojnie, fachowo, w sposób przemyslany, po rzetelnym wysłuchaniu stron i dając sobie przede wszystkim czas na wypracowanie właściwego, sprawiedliwego rostrzygnięcia. Niech głównym celem będzie wymierzanie sprawiedliwości, a nie orzekanie za wszelką cenę.
Jak to zrozumiemy, jestem pewny, że wraz z naszym nowym sposobem pracy, zmieni się szacunek rządzących do nas, zmienią się nasze warunki pracy i orzekania.

lu
05.01.2009 20:49:12

LUBLIN SOLIDARYZUJE SIĘ Z OLSZTYNEM!!!
i to też ma być zaraźliwe

wanam
05.01.2009 20:51:42

Dzięki. Poszliśmy za przykładem LUblina.

JedzieJadzia
05.01.2009 20:57:58

Zamieszanie w Olsztynie

http://prezydent.wm.pl/Zamieszanie-wokol-przedterminowych-wyborow-prezydenta,61335

censor
05.01.2009 21:01:06

"W zasadzie popieram protest swoich kolegów...". I po co tak w ogóle mówić???

Darkside
05.01.2009 21:01:38

"JedzieJadzia" napisał:

Zamieszanie w Olsztynie

http://prezydent.wm.pl/Zamieszanie-wokol-przedterminowych-wyborow-prezydenta,61335


... i wszystko jasne :neutral:

demokryt
05.01.2009 21:02:03

Znaczy: wszyscy z nadzieją patrzymy na Wschód.

Carolla
05.01.2009 21:04:00

Zamieszanie wokół przedterminowych wyborów prezydenta

Przewodniczącym miejskiej komisji wyborczej w lutowych wyborach prezydenta Olsztyna będzie Zbigniew Paturalski, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie. To o tyle ważna wiadomość, że do poniedziałku nie było przesądzone, czy wybory na pewno się odbędą. Sędziowie olsztyńskiego Sądu Rejonowego, walcząc o podwyżki, odmówili pracy w komisji wyborczej.


to z gazety olsztyńskiej

akkon
05.01.2009 21:07:46

Brawo.
Po takim newsie aż się chce ... nie powiem co.

iga
05.01.2009 21:08:19

"censor" napisał:

"W zasadzie popieram protest swoich kolegów...". I po co tak w ogóle mówić???
czytaj dalej :
"ale te wybory nie są ku temu najlepszą okazją, bo nie mają wymiaru ogólnopolskiego"

krótko mówiąc do ogólnopolskiego się przyłączy

demokryt
05.01.2009 21:10:18

"iga" napisał:

krótko mówiąc do ogólnopolskiego się przyłączy


Myślę, że wątpię :sad:

romanoza
05.01.2009 21:12:20

"akkon" napisał:

Brawo.
Po takim newsie aż się chce ... nie powiem co.

Nie mów

1234
05.01.2009 21:13:45

Mam nadzieję, że on nie jest członkiem Iustitii.

Darkside
05.01.2009 21:14:56

"iga" napisał:

"W zasadzie popieram protest swoich kolegów...". I po co tak w ogóle mówić???
czytaj dalej :
"ale te wybory nie są ku temu najlepszą okazją, bo nie mają wymiaru ogólnopolskiego"

krótko mówiąc do ogólnopolskiego się przyłączy

miejmy nadzieję , że tak będzie

Ronaldo
05.01.2009 21:19:56

Wielka szkoda...
Zagrożone wybory w Olsztynie były bardzo mocnym środkiem nacisku na władze. Myślę, że wielu polityków zaciskało kciuki za olsztyńskiego prezesa, żeby udało mu się znaleźć czarną owcę do czarnej roboty w komisji. Fiasko tych wysiłków dałoby wyraźny sygnał zbliżającej się kompromitacji wyborów do Europarlamentu. Dzięki odwadze i determinacji olsztyńskich sędziów złamalibyśmy kręgi lędźwiowe sztywnego stanowiska rządu.

Niestety, jeden spolegliwy z Olsztyna zapewne natchnie przedstawicieli I i II władzy złudną nadzieją, że być może w maju też załatwia nas "na Paturalskiego". Musimy być tym bardziej zdeterminowani i nastawieni na pracę u podstaw z naszymi kolegami przed kolejnymi wyborami.

skorpion
05.01.2009 21:22:24

Darkside : dziękuję za przypomnienie definicji spolegliwości serio
Aż się wstydzę, bo z tą spolegliwością jest jak z pasjonatem))

Pan w zasadzie sędzia Poturalski - gratulacje

Ciacho
05.01.2009 21:23:24

A kto to jest ten Zbigniew Paturalski????

arczi
05.01.2009 21:26:03

a może Pan sędzia Paturalski jednak okaże się lojalnym kolegą w dzień przed wyborami, do czdego ma prawo, jednak zrezygnuje z tej zaszczytnej funkcji członka Komisji

Beleg
05.01.2009 21:28:06

"arczi" napisał:

a może Pan sędzia Paturalski jednak okaże się lojalnym kolegą w dzień przed wyborami, do czdego ma prawo, jednak zrezygnuje z tej zaszczytnej funkcji członka Komisji


A może napiszmy wszyscy do niego prośby o wycofanie się? Dostanie parę tysięcy maili, listów poleconych, to mu się odechce

1234
05.01.2009 21:29:32

Nie wiem kim był, ale chyba wiem kim jest - to jest chyba ten, o którym wcześniej pisano tu na forum, że jest ktoś poza 99 koma coś tam % sędziów okręgu olsztyńskiego.

Ciacho
05.01.2009 21:32:08

Z całym szacunkiem dla tego PPPana Zbigniewa Paturalskiego ale dalej nikt nie wskazał kto to jest i gdzie sądzi? To tak tylko z maaaaaaaaaaaaalutkiej ciekawości.

TGC
05.01.2009 21:33:24

"Ciacho" napisał:

A kto to jest ten Zbigniew Paturalski????iga
05.01.2009 21:34:36

"Ciacho" napisał:

Z całym szacunkiem dla tego PPPana Zbigniewa Paturalskiego ale dalej nikt nie wskazał kto to jest i gdzie sądzi? To tak tylko z maaaaaaaaaaaaalutkiej ciekawości.


wklep w google

Dreed
05.01.2009 21:35:23

"Beleg" napisał:

a może Pan sędzia Paturalski jednak okaże się lojalnym kolegą w dzień przed wyborami, do czdego ma prawo, jednak zrezygnuje z tej zaszczytnej funkcji członka Komisji


A może napiszmy wszyscy do niego prośby o wycofanie się? Dostanie parę tysięcy maili, listów poleconych, to mu się odechce

Pomysł niezły, tylko wątpię w jego skuteczność, gdyż jeśli nie decydują się nawet viceprezesi (prezes nie mógł z uwagi na zamieszkanie) i pozostaje zaledwie 1-2 osoby, które nie złożyły oświadczeń, to obawiam się, że pan sędzia ma swoje zdanie na ten temat...

Ja zadałbym inne pytanie na miejscu dziennikarzy: "czy nie uważa pan, że w obliczy takiej solidarności sędziów zostanie pan przesunięty na margines lokalnego środowiska...?"

Nie pytam o motywy (te realne) ale o to jak będzie można wytłumaczyć się przed kolegami i koleżankami...I naprawdę byłbym w stanie zrozumieć trudną decyzję samych prezesów.... ale tutaj?

A ja w zasadzie jestem przeciwny wszelkim formom protestu i nacisków.... ale niestety...

"nie chcem ale muszem..." deja vu?


P.S.
Ale ku pokrzepieniu serc - ogłaszam konkurs... kto odgadnie jaki znany sędzia złożył oświadczenie o odmowie udziału w komisji i weźmie udział w akcji bojkotu?
Odpowiedzi prosze na PW.
W konkursie nie moga brać lokalni sędziowie, ich krewni i powinowaci do drugiego stopnia włącznie...

gilgamesz
05.01.2009 21:45:51

"Dreed" napisał:


Ale ku pokrzepieniu serc - ogłaszam konkurs... kto odgadnie jaki znany sędzia złożył oświadczenie o odmowie udziału w komisji i weźmie udział w akcji bojkotu?
Odpowiedzi prosze na PW.


No co ty ? Poważnie on odmówił ??? Urzędnik w służbie Prezesa ? Czyli nie był na urlopie ani zwolnieniu (skoro 100% obecnych)....

romanoza
05.01.2009 21:47:01

Jakaś taka refleksja mi się ciśnie, chyba nie mamy szczęścia do Zbigniewów, i to od kilku lat...
I proszę Zbigniewów o nie obrażanie się, ale mnie też nie było wesoło, jak wicepremierem był mój imiennik

Kamel
05.01.2009 21:52:39

Jeżeli pan sędzia był wieloletnim komisarzem to przez wiele lat pobierał z tego tytułu znaczne wynagrodzenie (kilka tysięcy zł miesięcznie). Wydaje mi się, że syty głodnego nie zrozumie.

zziajany
05.01.2009 22:00:35

Wybory samorządowe. To dopiero będzie sprawdzian. W Okręgu Olsztyńskim potrzebnych będzie tylu sędziów ile jest tam powiatów + miasto + komisja wojewódzka. Tak zresztą jak w każdym innym okręgu w Polsce.
W Olsztynie sędziowie juz złożyli oświadczenia, ciekawe z kogo będą dobierać.

Kamel
05.01.2009 22:03:26

Przejrzałem google i nie chcę siać defetyzmu, ale kiedy w Olsztynie zmiana kadencji na najwyższym stołku?

gilgamesz
05.01.2009 22:04:55

"anpod" napisał:

[

wygrał pan suszarkePoproszę z autografem Pana Sedziego

Nareszcie napisał coś rozsądnego Ciekawe gdzie to wydrukuje...

Kamel
05.01.2009 22:06:46

Dziennikarze słusznie nas oceniają. Nasze odmowy to żaden news. Od początku wiedzieli, że znajdzie się ktoś kto "opiera protest kolegów ale...."

demokryt
05.01.2009 22:07:31

"duralex" napisał:

osobiście jestem ciekawy, jak czują się sedziowie z SO w Olsztynie (bo o młodych z rejonu nie mówię ), kiedy czytają, że ich kolega Zbigniew jednoosobowo zdecydował, że:

"W zasadzie popieram protest swoich kolegów, ale te wybory nie są ku temu najlepszą okazją, bo nie mają wymiaru ogólnopolskiego


Zapewne czują się wystrychnięci na dudka... albo odwrotnie - na strychu.

Bielawy1
05.01.2009 22:14:20

"Kamel" napisał:

Dziennikarze słusznie nas oceniają. Nasze odmowy to żaden news. Od początku wiedzieli, że znajdzie się ktoś kto "opiera protest kolegów ale...."


A mnie się ciśnie na usta tekst W. Młynarskiego "róbmy swoje" i tyle,
a Pan sędzia Z.P będzie musiał znosić los, "który sobie sam zgotował"

demokryt
05.01.2009 22:17:35

Fakt, nie ma przecież obowiązku podawania ręki.

gilgamesz
05.01.2009 22:18:08

"Bielawy1" napisał:


a Pan sędzia Z.P będzie musiał znosić los, "który sobie sam zgotował"


Myślę, że będziemy mogli niedługo śledzić jego dalszą ścieżkę kariery. Ulubieniec poprzedniego MS wytyczył szlak....

Darkside
05.01.2009 22:20:33

"Bielawy1" napisał:

Dziennikarze słusznie nas oceniają. Nasze odmowy to żaden news. Od początku wiedzieli, że znajdzie się ktoś kto "opiera protest kolegów ale...."


A mnie się ciśnie na usta tekst W. Młynarskiego "róbmy swoje" i tyle,
a Pan sędzia Z.P będzie musiał znosić los, "który sobie sam zgotował"

Tak jest Biel, róbmy swoje i tyle.

Moim zdaniem nie ma co się gardłować nad Panem sędzią Z.P. (chyba że przynosi to ukojenie ), powiedział co wiedział, miał prawo mówić co mu się podoba i tyle.

Nie znam Pana Sędziego Z.P. ale nie wydaje mi się, aby znoszenie tego losu rzeczywiście było dla niego ciężkie.

Dobrze wiedział co robi, jakie będą reakcje i zrobił to.

Znaczy ma to znoszenie w "głębokim poważaniu".

Są tu na forum userzy którzy go znają to niech mnie poprawią jeżeli się myle.

suzana22
05.01.2009 22:23:32

"Bielawy1" napisał:

Dziennikarze słusznie nas oceniają. Nasze odmowy to żaden news. Od początku wiedzieli, że znajdzie się ktoś kto "opiera protest kolegów ale...."


A mnie się ciśnie na usta tekst W. Młynarskiego "róbmy swoje" i tyle,
a Pan sędzia Z.P będzie musiał znosić los, "który sobie sam zgotował"

Bielawy, mój szacunek. Słusznie, róbmy swoje.

Michał44
05.01.2009 22:38:42

"gilgamesz" napisał:


a Pan sędzia Z.P będzie musiał znosić los, "który sobie sam zgotował"


Myślę, że będziemy mogli niedługo śledzić jego dalszą ścieżkę kariery. Ulubieniec poprzedniego MS wytyczył szlak....

Ulubieniec poprzedniego MS wytyczył szlak do Prok.Kraj. i to nie on był pierwszy. Zupełnie off topic, ale czy zauważyliście że Prokuratorem Krajowym zostaje się wówczas, gdy po prostu nie wypada wrócić za stół ?

Mikasaty
05.01.2009 22:42:54

wydaje mi się, że jednak sprawa wysłania sędziemu z komisji wyborczej maili może mieć sens. to może uzmysłowić mu, że sprawa ma wymiar ogólnopolski. może do niego nie dotarły uchwały iustitii? może tą o bojkocie komisji wypadałoby mu wysłać?

amelius
05.01.2009 22:48:32

"zziajany" napisał:

Wybory samorządowe. To dopiero będzie sprawdzian. W Okręgu Olsztyńskim potrzebnych będzie tylu sędziów ile jest tam powiatów + miasto + komisja wojewódzka. Tak zresztą jak w każdym innym okręgu w Polsce.

Tyle, że ten sprawdzian nastąpi dopiero pod koniec 2010 roku.

amelius
05.01.2009 23:04:17

"uksc" napisał:

Protest ma do czegoś jak rozumiem doprowadzić w możłiwie najkrótszym czasie a nie trwać wiecznie jak jakiś ruch oporu w czasie zaborów, gdy nie było wiadomo kiedy się skończą.

Ale trzeba pamietać, że w ostatecznym rozrachunku Polska odzyskała niepodległość.

skorpion
05.01.2009 23:04:24

Róbmy swoje.
W moim poście powinno zabrzmieć jak groźba.
Niekaralna

wanam
05.01.2009 23:17:32

Wystarczyło, że mnie nie było kilka chwil na forum, a tu już takie zmiany. Dziwi mnie jedynie fakt, iż gazeta, która wcześniej nie zająknęła się słowem o bojkocie komisji bardzo szybko uzyskała dostęp do informacji nieoficjalnej, włącznie z wypowiedzią najbardziej zainteresowanego.

rbx
05.01.2009 23:33:10

Mimo wszystko koleżankom i kolegom z Olsztyna należą się gratulacje za postawę. Znam kilka osób z Olsztyna, bardzo ich cenię i tym bardziej cieszę się, że środowisko potrafiło się w tak dużym stopniu zintegrować wokół problemu. A ów Pan, którego danych nie wymienię, chcąc nie chcąc stał się czarną owcą polskich, nie tylko olsztyńskich sędziów. Wystarczyło jedno "zgadzam się" i teraz będzie się to za nim ciągnęło. No ale za swoje decyzje trzeba płacić i myśleć o tej "zapłacie" nim się je podejmie. I tyle. A teraz...róbmy swoje!!!

Żółwik
06.01.2009 00:29:53

A może by tak Pan Sędzia znalazł jutro na półce wydrukowane strony z forum od 33 - ciej może wówczas zauważyłby, że jednak sprawa ma wymiar ogólnopolski

kreska
06.01.2009 01:40:29

No panu Sędziemu to ja nie zazdroszczę!!! Bo i czego?!

wojtek 63
06.01.2009 08:32:27

Możliwe, iż w Z.P. ścierały się dwie osobowości: sędziego i urzędnika wyborczego. Dokonał wyboru i nie obędzie się bez doraźnych korzyści, oczywiście dla Z.P. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, już niejednokrotnie zostało to potwierdzone i tego się trzymajmy.

A tak zupełnie bez związku przypomniało mi się " jak idiota może zostać np. policjantem? Odpowiedź: Wystarczy, że sie zgłosi!!!!!!!

bogumil
06.01.2009 08:32:42

Jeżeli ktoś z koleżanek lub kolegów zna adres poczty internetowej lub pozycji " na naszym forum sławnego " sę dziego "czarnej owcy" z OLSZTYNA to proszę o ich podanie .Chciałbym mu osobiście "ogratulować " postawy.Pozdrawiam wszystkich wytrwałych .

suzana22
06.01.2009 08:39:51

"bogumil" napisał:

Jeżeli ktoś z koleżanek lub kolegów zna adres poczty internetowej lub pozycji " na naszym forum sławnego " sę dziego "czarnej owcy" z OLSZTYNA to proszę o ich podanie .Chciałbym mu osobiście "ogratulować " postawy.Pozdrawiam wszystkich wytrwałych .


Myślę, że zawsze można ,,gratulacje' albo gratulacje przesłać panu Parulskiemu mailem na adres internetowy jego macierzystego sądu. To osoba publiczna, więc każdy obywatel może do niej słać maile.

art_60
06.01.2009 08:51:37

Na brylancie Olsztyna pojawiła się jednak rysa :sad: Osobiście uważam tłumaczenia Pana sędziego Paturalskiego za kompromitujące. Rozumiałbym jednoznaczną postawę: nie popieram protestu, idę do komisji (chociaż ja mam inną). Mówienie: ,,w zasadzie popieram protest, ale coś tam, coś tam" jest próbą palenia Panu Bogu świeczki i diabłu ogarka. Przykro na to patrzeć i słuchać.

falkenstein
06.01.2009 09:13:17

Mam takie same odczucia. I nie chodzi mi o to że powinien się "odporządkować woli większości". Przeciwnie, jako sędzia powinien podjąć decyzję zgodnie z własnym sumieniem. W końcu niepodatność na naciski powinna być cechą dobrego sędziego. Ale jeżeli już uważa że ta metoda protestu jest niewłaściwa to niech to powie wyraźnie. Bez kombinowania że on w zasadzie popiera ale to nie jest właściwy czas i miejsce itp. Bo to nic innego jak siedzenie okrakiem na barykadzie.

okapi
06.01.2009 09:21:24

od mojej wypowiedzi zaistniało kika stron wiec nie będe sie powtarzał...
mam ogromny szacunek dla koleżanek i kolegów z Olsztyna..(poza panem P. )
którzy tak prztłaczajaca większością pokazali solidarnosć w najlepszym wydaniu...daje to nam wszystkim siłę i przekonanie że przy wyborach euro możemy liczyć na sukces

nie chodziło mi o podważanie ich zaangażowania tyko pokazanie że czasem wysiłek 95 % idzie na marne przez 1...nie napisze dalej..kogo...

oczywiście w wyborach do europarlamentu takich sędziów musi być wiecej...ale przecież funkcyjnych w kraju i ministerstwie dostatek....+ takich co chca objac jakieś funkcje lub awansować lub np okaże sie że diety nagle wzrosna o 1000% i ktoś się skusi....

piszę o tym ,nie by propagować poczucie "rzegranej" z góry ale właśnie by widząc te zagrożenia wzmóc nasze akcje uświadamiajace/przekonywujace

nie nawołuję do "ostracyzmu" ale takim osobom można powiedzieć co się o nich myśli i reki im nie podawać...na niektórych to też działa..

art_60
06.01.2009 09:38:33

W uchwale protestacyjnej z Zegrza nieprzypadkowo- jak myślę - użyto słowa ,,solidarnego"owstrzymania się od udziału w pracach komisji wyborczych. Dzięki SOLIDARNOŚCI udało się w Polsce wiele zmienić na lepsze. Solidarnie musimy teraz walczyć o właściwą pozycję ustrojową III władzy, wtedy będziemy dopiero skuteczni. Koledzy z Olsztyna zdali egzamin z solidarności - poza jednym, który ,,zdał w zasadzie".

amelius
06.01.2009 09:46:59

"art_60" napisał:

Na brylancie Olsztyna pojawiła się jednak rysa :sad: Osobiście uważam tłumaczenia Pana sędziego Paturalskiego za kompromitujące. Rozumiałbym jednoznaczną postawę: nie popieram protestu, idę do komisji (chociaż ja mam inną). Mówienie: ,,w zasadzie popieram protest, ale coś tam, coś tam" jest próbą palenia Panu Bogu świeczki i diabłu ogarka. Przykro na to patrzeć i słuchać.

Mam taki sam pogląd na ten temat.
Panu sędziemu warto przypomnieć:
Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. (Mt 5:33-37)

wilk59
06.01.2009 10:38:09

Ukłony dla Sędziów z Olsztyna!!! Wielkie dzięki za pokazanie całemu naszemu środowisku, że można być razem!

skorpion
06.01.2009 10:52:55

A ja ( w przeciwieństwie do Okapiego) się powtórzę : szacunek dla prawych sędziów z Olsztyna. A tych na usługach drugiej władzy niech... ministerstwo pochłonie.

akkon
06.01.2009 11:20:25

"skorpion" napisał:

A tych na usługach drugiej władzy niech... ministerstwo pochłonie.

I dlatego czekam z niecierpliwością na to, co o naszej podległości władzy wykonawczej niezadługo powie TK. I uważam, że to jest perspektywicznie nawet ważniejsze od podwyżek.

wanam
06.01.2009 11:25:45

Zgłoszenie się sędziego do udziału w komisji dowodzi, iż nadzór administracyjny MS skutkuje podporządkowaniem sędziów, godzi w niezawisłość. Mam nadzieję, iż ten fakt przyczyni się do podjęcia słusznej decyzji przez sędziów TK. Liczy się bowiem prawo w działaniu, nie zaś same zapisy wskazujące na ograniczenie tego nadzoru do kwestii "administracyjnych".

efa
06.01.2009 11:32:01

Nadal uważam, że wynik w Olsztynie jest świetny i gratuluję kolegom. Pokazali, że są "rawie monolitem" i zainteresowali akcją bojkotu wyborów media. Natomiat sama okoliczność, że wybory na Prezydenta Miasta odbędą się, może nie jest najgorsza. Inaczej juz teraz mogłyby zacząć sie naciski na tych sędziów, którzy nie mają twardego kręgosłupa.
Zresztą sam bojkot wyborów nie jest chyba naszym głównym celem, lecz właśnie zainteresowanie naszymi postulatami mediów, a w konsekwencji również dwie pozostałe władze - ustawodawczą i wykonawczą.
Sędziowie w Olsztynie osiągnęli sukces, chociaż zgłoszenie sie chętnego do komisji pozostawia pewien niesmak.

demokryt
06.01.2009 11:39:21

"efa" napisał:

Zresztą sam bojkot wyborów nie jest chyba naszym głównym celem, lecz właśnie zainteresowanie naszymi postulatami mediów, a w konsekwencji również dwie pozostałe władze - ustawodawczą i wykonawczą.


Naszym celem jest napędzenie politykom stracha, że euro-wybory się nie odbędą, a w konsekwencji to ONI nie dostaną swojej kasy z diet, posad itp. Przykład Olsztyna pokazuje, że mamy możliwość zrobić IM finansowe kuku.

bladyswit
06.01.2009 11:52:40

[scroll]BRAWO SĘDZIOWIE Z OLSZTYNA !!!!!![/scroll]

amelius
06.01.2009 12:08:07

"efa" napisał:


Zresztą sam bojkot wyborów nie jest chyba naszym głównym celem, lecz właśnie zainteresowanie naszymi postulatami mediów, a w konsekwencji również dwie pozostałe władze - ustawodawczą i wykonawczą.

Czas wzbudzania zainteresowania chyba już jednak minął.

wanam
06.01.2009 12:14:13

"amelius" napisał:


Zresztą sam bojkot wyborów nie jest chyba naszym głównym celem, lecz właśnie zainteresowanie naszymi postulatami mediów, a w konsekwencji również dwie pozostałe władze - ustawodawczą i wykonawczą.

Czas wzbudzania zainteresowania chyba już jednak minął.
Politycy rozumują na zasadzie, iż realne, rzeczywiste jest to co przebija się do mediów, bądź to co dotyczy bezpośrednio polityków. Działania nawet najbardziej skuteczne będą ignorowane, jeżeli nia wzbudzą zainteresowania mediów. Protest obecny w mediach jest świadectwem nieudolności polityków i wagi protestu.

efa
06.01.2009 12:17:14

"amelius" napisał:


Zresztą sam bojkot wyborów nie jest chyba naszym głównym celem, lecz właśnie zainteresowanie naszymi postulatami mediów, a w konsekwencji również dwie pozostałe władze - ustawodawczą i wykonawczą.

Czas wzbudzania zainteresowania chyba już jednak minął.

Trudno powiedzieć, czy ten czas minął, bo ciągle nie jest nam łatwo to zainteresowanie wzbudzić. Kolegom z Olsztyna udało się Chyba każdy z nas zgodzi się, że żyjemy w takich czasach, w których jeżeli czegoś nie ma w mediach, to znaczy, że to coś nie istnieje.
Cieszyłabym się, gdyby udalo się zbojkotowac wybory, ale osobiście uważam, że nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest, abyśmy masowo protestowali, a tego w naszym środowisku ciągle nie ma. Ważne jest, aby nasz protest był widoczny. I oczywiście - abyśmy w efekcie osiągnęli sukces, a nasze postulaty zostały spełnione

amelius
06.01.2009 12:41:44

"efa" napisał:


Zresztą sam bojkot wyborów nie jest chyba naszym głównym celem, lecz właśnie zainteresowanie naszymi postulatami mediów, a w konsekwencji również dwie pozostałe władze - ustawodawczą i wykonawczą.

Czas wzbudzania zainteresowania chyba już jednak minął.

Trudno powiedzieć, czy ten czas minął, bo ciągle nie jest nam łatwo to zainteresowanie wzbudzić. Kolegom z Olsztyna udało się Chyba każdy z nas zgodzi się, że żyjemy w takich czasach, w których jeżeli czegoś nie ma w mediach, to znaczy, że to coś nie istnieje.
Cieszyłabym się, gdyby udalo się zbojkotowac wybory, ale osobiście uważam, że nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest, abyśmy masowo protestowali, a tego w naszym środowisku ciągle nie ma. Ważne jest, aby nasz protest był widoczny. I oczywiście - abyśmy w efekcie osiągnęli sukces, a nasze postulaty zostały spełnione Efa, pełna zgoda.
Chciałem tylko podkreślić, że samo zainteresowanie już nie wystarczy. Oddziaływanie poprzez używanie miękkiej siły także nie przyniosło żadnego rezultatu. Niektórzy z gołębi nadal uważają, że jest to najlepsze rozwiązanie, choć mam wątpliwości, czy oprócz miękkości jest jakaś siła. Pojawiały się też podobno propozycje by naszą sytaucją zainteresować organizacje pozarządowe typu Fundacja Batorego i tam szukać wspracia, tak by takie podmioty lobbowały u polityków zmianę naszej rzeczywistej pozycji. W perspektywie stuletniej może przyniosłoby to jakieś rezultaty.

ropuch
06.01.2009 13:21:55

I ja także serdecznie koleżankom i kolegom z Olsztyna gratuluję. Pomimo tego, że jeden z sędziów zdecydował sie na udział w komisji uważam, że osiągnęliście ogromny sukces i jeżeli uda się go powtórzyć w wyborach do europarlamentu to będę bardzo rad bez względu na postawę jednego sędziego. Osobiście ogromnie wam zazdroszczę, a krytykującym radzę rozejrzeć się po własnym okręgu, a mówie to z tym większym przekonaniem gdyż oczami duszy już widzę jak w moim chętni do komisji będą walić drzwiami i oknami.

robak
06.01.2009 13:29:30

"akkon" napisał:

A tych na usługach drugiej władzy niech... ministerstwo pochłonie.

I dlatego czekam z niecierpliwością na to, co o naszej podległości władzy wykonawczej niezadługo powie TK. I uważam, że to jest perspektywicznie nawet ważniejsze od podwyżek.

Ale w sprawie wynagrodzeń Trybunał się nie spieszy. A rozprawy mają powyznaczane do 20 stycznia.

Tomasz Zawiślak
06.01.2009 13:39:07

"ropuch" napisał:

Osobiście ogromnie wam zazdroszczę, a krytykującym radzę rozejżeć się po własnym okręgu, a mówie to z tym większym przekonaniem gdyż oczami duszy już widzę jak w moim chętni do komisji będą walić drzwiami i oknami.


Niestety masz racje. Ja też mam podobne widzenie. Nasila mi sie to, gdy przypomne sobie, kto jest komisarzem wyborczym w naszym okregu. Ktos niedawno zadal mi pytanie: "A czy ty umialbys powiedziec jej nie". Kiedy bunczucznie odpowiedzialem, ze umialbym, to uslyszalem komentarz, ze do mnie i tak nikt by sie nie zwrocil...

demokryt
06.01.2009 14:20:58

Dlatego należy najszybciej jak się da złożyć oświadczenia o odmowie udziału w komisjach wyborczych.

Bet
06.01.2009 16:30:33

Ja na pewno do żadnej komisji pracować nie pójdę, bo i dlaczego? Nie jesteśmy niewolnikami Komisarzy wyborczych i mamy prawo odmówić. Ponadto Komisarze wyborczy to też sędziowie, tylko czy o tym sami nie zapomnieli? Pracowałam kiedyś w takiej komisji- obiecałam sobie, że nigdy więcej

ruda
06.01.2009 18:49:09

Wielkie brawa dla OLSZTYNA...Myślę ,że wszyscy sedziowie patrzą na Wasz okręg z zazdrością....taka solidarność....integracja.... podziwiam...!

Nie martwcie się ,że ktoś się zgłosił...to tylko jedna osoba..,bądźcie dumni z Waszych Funkcyjnych i Kolegów...

Wy i Lublin pokazujecie standarty postępowania... kropla drąży skałę...
Wykonaliście fantastyczną pracę ....w niejednym okręgu padło zapewne pytanie "czy u nas by się udało"...i pewno niektórym zrobiło się smutno ....dlatego GRATULUJĘ I ZAZDROSZCZĘ!!!!!!!

Kamel
06.01.2009 20:12:10

Nie popadajmy w samozachwyt. jeżeli ktoś nie interesuje się w sposób szczególny naszymi sprawami to nawet nie zauważył naszego protestu. Ważniejsze media na ten temat w zasadzie milczały. Tylko skuteczne zablokowanie wyborów mogło to zmienić. Nie udało się i to bez wątpienia nie jest żaden sukces. Jest to kolejna porażka i mam nadzieję, że wyjdziemy z niej silniejsi przed czerwcowymi wyborami. W dużej cześć zależy to też od oceny działań Pana Sędziego. Nie wystarczy aby każdy robił swoje. W tym przypadku musi nakłonić również innych, choćby tych którzy nie czytają forum. Inaczej po raz kolejny "operacja się uda tylko pacjent umrze".
Nie zmienia to faktu, że sędziowie w Olsztynie są wielcy. Oby tak reszta kraju!!

Dreed
06.01.2009 20:55:14

"Kamel" napisał:

Nie popadajmy w samozachwyt. jeżeli ktoś nie interesuje się w sposób szczególny naszymi sprawami to nawet nie zauważył naszego protestu. Ważniejsze media na ten temat w zasadzie milczały. Tylko skuteczne zablokowanie wyborów mogło to zmienić. Nie udało się i to bez wątpienia nie jest żaden sukces. Jest to kolejna porażka i mam nadzieję, że wyjdziemy z niej silniejsi przed czerwcowymi wyborami. W dużej cześć zależy to też od oceny działań Pana Sędziego. Nie wystarczy aby każdy robił swoje. W tym przypadku musi nakłonić również innych, choćby tych którzy nie czytają forum. Inaczej po raz kolejny "operacja się uda tylko pacjent umrze".
Nie zmienia to faktu, że sędziowie w Olsztynie są wielcy. Oby tak reszta kraju!!


A ja się z Toba nie zgadzam... To jednak były wybory lokalne i potrzebna była tylko jedna (samocenzura)... W wyborach czerwcowych - nawet zakładając, że będzie w każdym sadzie taki egzemplarz, który goli się nie patrząc w lustro, to i tak zabraknie....

Olsztyn dał przykład, że jeżeli sędziowie zechcą to potrafią współdziałać i udział w akcji wezmą nawet funkcyjni. I za to im brawo

wanam
06.01.2009 21:10:59

"Kamel" napisał:

Ważniejsze media na ten temat w zasadzie milczały.

Jak to milczały, udało nam się przebić do prasy ogólnopolskiej, ponoć opiniotwórczej. Oczywiście to nie show telewizyjny, ale trudno konkurować z gazem, zamarzniętymi tuptusiami itp Media natomiast ol... i słusznie fakt, iż zgłosił się sędzia.

wanam
06.01.2009 21:23:25

Olsztyńska to lokalna gazetka, z długą tradycją walki o polskość. Aktualnie na poziomie Superekspresu czy też innej tego typu... W niej sprzedają się informacje krótkie i z gębą.

JedzieJadzia
06.01.2009 22:34:33

Ja z akcji olsztyńskich sędziów jestem bardo zadowolony. Wielkie słowa uznania należą się przede wszystkim organizatorom - wanamowi i członkom Iustitii, którzy zbierali oświadczenia. Jestem zadowolony ze skali akcji, ponieważ znam wielu olszyńskich sędziów (odbywałem część aplikacji w Olsztynie) i skala ta w skrócie ... mile mnie zaskoczyła. Wcześniejsze dni bez wokandy nie stawiały Olsztyna w awangardzie protestu. Przyczyna mojego miłego zaskoczenia jest moim zdaniem dość prosta. Bojkot komisji wyborczych jest o wiele skuteczniejszą metodą niż dni bez wokandy (mimo finału olsztyńskiego). Były to wybory jednostkowe - potrzebny był jeden sędzia. Poza tym sędziowie są w większości (mam nadzieję) pryncypialni i udział w komisjach nie jest obowiązkowy, a sądzenie każdy sędzia traktuje jak obowiązek. Po przykładzie olsztyńskim kolejne wybory ogólnokrajowe będą naprawdę zagrożone i skala protestu olsztyńskiego powinna dać do myślenia pozostałym dwóm władzom już dziś.
Jeszcze raz wyrazy uznania dla wanama i spółki, szczególnie iż podejrzewam, że od początku wiadome im było że wybory się odbędą i być może wiedzieli kto będzie komisarzem (wszak wieloletniość komisariatu zobowiązuje), ale mimo to zbierali oświadczenia do ostatniej chwili namierzając chorych, macierzyńskich i delegowanych.
Jeżeli sejm nie zmieni ordynacji, z kolejnych wyborów będą nici!

amelius
07.01.2009 10:06:44

"JedzieJadzia" napisał:


Jeżeli sejm nie zmieni ordynacji, z kolejnych wyborów będą nici!

Już nie zdąży.

wanam
07.01.2009 14:25:51

Mają czas by zmienić słowo "sędzia" na "aktywista partyjny" w ordynacji.
Złamią Konstytucję, ale czy to pierwszy raz. Powiedzmy że prezydent zawetuje. Będzie to jego 50 odrzucone weto. Może opozycja zaskarży do TK. Nie wiem czy w TK będzie taki ekspres jak w przypadku naszych wynagrodzeń, ale to jest wielce prawdopodobne.

Pozostanie zatem droga skargi do SN na wynik wyborów. Skargi zawsze są i będą. Może przy spodziewanej nadgorliwości "aktywistów partyjnych" w komisjach upadną wyniki w jednym lub w paru rejonach, a może w całym okręgu. Chyba to jednak wystarczy na obalenie całych wyborów.

W sumie nawet w wariancie pesymistycznym, że zmienią ordynację, mamy dużą szansę na osiągnięcie zamierzonych celów. Będzie to wymagało jednak naszej aktywności, może nawet osobistego złożenia skarg na wynik wyborów.

amelius
07.01.2009 19:45:37

"wanam" napisał:

Mają czas by zmienić słowo "sędzia" na "aktywista partyjny" w ordynacji.
Złamią Konstytucję, ale czy to pierwszy raz. Powiedzmy że prezydent zawetuje. Będzie to jego 50 odrzucone weto. Może opozycja zaskarży do TK. Nie wiem czy w TK będzie taki ekspres jak w przypadku naszych wynagrodzeń, ale to jest wielce prawdopodobne.

Pozostanie zatem droga skargi do SN na wynik wyborów. Skargi zawsze są i będą. Może przy spodziewanej nadgorliwości "aktywistów partyjnych" w komisjach upadną wyniki w jednym lub w paru rejonach, a może w całym okręgu. Chyba to jednak wystarczy na obalenie całych wyborów.

W sumie nawet w wariancie pesymistycznym, że zmienią ordynację, mamy dużą szansę na osiągnięcie zamierzonych celów. Będzie to wymagało jednak naszej aktywności, może nawet osobistego złożenia skarg na wynik wyborów.

Ale chodzi vacatio legis ewentualnej ustawy zmieniającej ordynację wyborczą. TK już się wypowiadał, że w przypadku ordynacji wyborczej, okres vacatio legis nie powinien być krótszy niż 6 miesięcy. Nie wiem jednakczy przy wybiórczym koniunkturalizmie SN, ten argument będzie wystarczający do unieważnienia wyborów. Obawiam się, że zwycięzy argumentacja pod tytułem "dobro i wizerunek państwa" czy takie tam.

sosna
07.01.2009 20:30:51

O czym wy w ogóle piszecie. Przecież zawsze znajdzie się jakiś Poteralski. obym się myliła ale za długo już żyję na tym świecie.

Darkside
07.01.2009 20:50:54

"amelius" napisał:

Mają czas by zmienić słowo "sędzia" na "aktywista partyjny" w ordynacji.
Złamią Konstytucję, ale czy to pierwszy raz. Powiedzmy że prezydent zawetuje. Będzie to jego 50 odrzucone weto. Może opozycja zaskarży do TK. Nie wiem czy w TK będzie taki ekspres jak w przypadku naszych wynagrodzeń, ale to jest wielce prawdopodobne.

Pozostanie zatem droga skargi do SN na wynik wyborów. Skargi zawsze są i będą. Może przy spodziewanej nadgorliwości "aktywistów partyjnych" w komisjach upadną wyniki w jednym lub w paru rejonach, a może w całym okręgu. Chyba to jednak wystarczy na obalenie całych wyborów.

W sumie nawet w wariancie pesymistycznym, że zmienią ordynację, mamy dużą szansę na osiągnięcie zamierzonych celów. Będzie to wymagało jednak naszej aktywności, może nawet osobistego złożenia skarg na wynik wyborów.

Ale chodzi vacatio legis ewentualnej ustawy zmieniającej ordynację wyborczą. TK już się wypowiadał, że w przypadku ordynacji wyborczej, okres vacatio legis nie powinien być krótszy niż 6 miesięcy. Nie wiem jednakczy przy wybiórczym koniunkturalizmie SN, ten argument będzie wystarczający do unieważnienia wyborów. Obawiam się, że zwycięzy argumentacja pod tytułem "dobro i wizerunek państwa" czy takie tam.


Mąż mojej koleżanki pracuje w biurze jakiegoś oddziału PKW , stwierdził, że już jest za późno na zmianę ordynacji przed czerwcowymi wyborami.

wanam
07.01.2009 21:02:45

Wiem że chodzi o vacatio legis i orzeczenie TK w tym zakresie. Mogą zdecydować się na zmiany mimo naruszenia okresu sześciomiesięcznego. Ale, co podkreślałem, mój post to wersja pesymistyczna, w rzeczywistości zaś taka pesymistyczna nie jest.

Darkside
07.01.2009 21:04:33

"wanam" napisał:

Wiem że chodzi o vacatio legis i orzeczenie TK w tym zakresie. Mogą zdecydować się na zmiany mimo naruszenia okresu sześciomiesięcznego. Ale, co podkreślałem, mój post to wersja pesymistyczna, w rzeczywistości zaś taka pesymistyczna nie jest.


Mogą się zdecydować ale co wtedy , konstytucjonalistą nie jestem, gdybam sobie tylko i wydaje mi się, że w takiej sytuacji wybory chyba nie będą ważne ??:

wanam
07.01.2009 21:12:22

I słusznie gdybasz.

[ Dodano: Sro Sty 07, 2009 9:14 pm ]
Wybory SN unieważni nie dlatego, iż zmieni się skład komisji, ale dlatego iż komisje z aparatczykami w odpowiedni sposób głosy policzą. Ile to będzie nieważnych głosów, zgubionych kart dogłosowania, wprost cudeńka na urną.

zgredek
07.01.2009 21:47:59

Niestety obawiam się, że przykład sędziego z Olsztyna, którego imienia boję się wymawiać nie będzie odosobniony. Ja sam znam wielu "ryncypialnych" sędziów,którzy podejmą się swych czynności w komisjach, gdyż oni dawno już stali się urzędnikami i żadna siła ich od tej misji nie odciągnie. Ja sam zaś będę konsekwentny i w ramach swoich możliwości agitacyjnych będę krzewił wśród swoich koleżanek i kolegów naszą myśl przewodnią o wyższości statusu sedziego na d statusem urzędniczym.

clif1
07.01.2009 21:51:57

ale i tenże Pan Sędzia pierwszy ustawi sie do bankomatu bo matysiaka....

balrog
07.01.2009 22:26:31

i w tenże biurokratyczny sposób oddzielają się ziarna od plew, powstało także nowe pojęcie Poteralski, używane w powiedzeniach typu i znajdzie się jakiś Poteralski

jawarti
07.01.2009 22:33:50

"sosna" napisał:

O czym wy w ogóle piszecie. Przecież zawsze znajdzie się jakiś Poteralski. obym się myliła ale za długo już żyję na tym świecie.


http://www.olsztyn.com.pl/news/wybory-w-lutym/3999

Życie zaczyna nam pisać scenariusz do serialu "Przygody Komisarza Paturalskiego". Odcinek 1 - "Jak Komisarz Paturalski walczył z układem sędziowskim".

Trebor
07.01.2009 22:36:14

Wyszedł jak ..... na mydle tzn. na wyborach

demokryt
07.01.2009 23:13:06

Po lekturze komentarzy do tego artykułu... mina ZP - bezcenna.

jaro123
07.01.2009 23:33:08

"art_60" napisał:

Na brylancie Olsztyna pojawiła się jednak rysa :sad: Osobiście uważam tłumaczenia Pana sędziego Paturalskiego za kompromitujące. Rozumiałbym jednoznaczną postawę: nie popieram protestu, idę do komisji (chociaż ja mam inną). Mówienie: ,,w zasadzie popieram protest, ale coś tam, coś tam" jest próbą palenia Panu Bogu świeczki i diabłu ogarka. Przykro na to patrzeć i słuchać.


No cóż, Paryż też okazał się być wartym mszy!!!

bladyswit
07.01.2009 23:42:51

"jaro123" napisał:


No cóż, Paryż też okazał się być wartym mszy!!!


Paryż to Paryż. A co zyskał sobie sędzia P. poza pamięcią sędziów ?

kazanna
08.01.2009 00:02:26

"Darkside" napisał:


No cóż, Paryż też okazał się być wartym mszy!!!


Paryż to Paryż. A co zyskał sobie sędzia P. poza pamięcią sędziów ?

To już wie ten Pan Sędzia ...
a życie pokaże....

xvart
08.01.2009 00:49:06

a i my wiemy komu ręki na szkoleniach nie podawać.
A delegaci na zgromadzenie w Olsztynie mam nadzieję wiedzą na kogo przy awansie nie glosować.
Ja uważam, że jesteśmy sędziami i powinniśmy się pod swoimi poglądami podpisywać imieniem i nazwiskiem. Jeżeli popieramy protest i jeżeli go nie popieramy. Każdy ma prawo do własnych poglądów. Ja mam prawo nie podawać mu ręki.

jawarti
08.01.2009 07:55:19

"bladyswit" napisał:


Paryż to Paryż. A co zyskał sobie sędzia P. poza pamięcią sędziów ?

Jak to co? Pamięć polityków i Ministra Z.Ć.! Może na takiej pamięci bardziej mu zależało!
A czy to jakaś zaszłość Komisarza Paturalskiego: http://informatorprawny24.pl/wizytowka-8933.html ?

rosan
08.01.2009 08:18:00

mimo wszystko proszę jednak o nie przekręcanie nazwiska sędziego

[ Dodano: Czw Sty 08, 2009 8:23 am ]
a poza tym ,jeśli słyszę że na znak protestu mamy odchodzić z zawodu,to w istocie sędzia Paturalski w latach 90 to właśnie uczynił,powrócił po kilku latach

suzana22
08.01.2009 08:24:08

"rosan" napisał:

mimo wszystko proszę jednak o nie przekręcanie nazwiska sędziego

Słusznie, a więc powtórzmy i zapamiętajmy, żeby już więcej nie przekręcać:
PATURALSKI, PATURALSKI, PATURALSKI, PATURALSKI, PATURALSKI, PATURALSKI, PATURALSKI, PATURALSKI, PATURALSKI, PATURALSKI, ......

luke
08.01.2009 08:58:57

Ludzie czym Wy się niezdrowo podniecacie takich "sędziów " jak ten jest baaaaardzo wieluuuu i wszytsko w tym temacie,

domianiuk
08.01.2009 10:47:13

Ale nie zaszkodzi im ręki nie podawać. Udział w komisji nie był żadnym obowiązkiem Zbigniewa P. Więc zupełnie nie rozumiem jego decyzji. Myślę, że obowiązkiem każdego sędziego jest solidaryzować się z większością, tym bardziej w sytuacji zagrożenia dla sądownictwa. Rozumiem, że ktoś może nie popierać DBW, ale nie rozumiem jak można się w obecnej sytuacji pchać gdzieś, gdzie wcale nie ma takiego obowiązku. Jedyne co przychodzi mi na myśl to "rywata". I jeszcze jego głupie tłumaczenie.
Jeżeli przegiąłem to wykasujcie posta. Uważam jednak, że takie jednostki powinny wrócić tam skąd przyszły, w tym przypadku do radców.

TGC
08.01.2009 10:59:26

"demokryt" napisał:

Po lekturze komentarzy do tego artykułu... mina ZP - bezcenna.

Ja jednak mam nadzieje, że to nie są wpisy sędziów, choć zastanawiam się, kto inny mógłby mieć takie pretensje do pana Paturalskiego. Niezależnie od oceny jego postawy, takie wpisy nie za bardzo nam przystoją, zwłaszcza na ogólnodostępnych forach.

xvart
08.01.2009 12:31:52

TGC

każdy ma prawo do własnych poglądów. Sędzia zdecydował się nie brać udziału w proteście. Jego święte prawo i szanuję je. Mam tylko nadzieję, że zachowa się do końca honorowo i kiedy wywalczymy w końcu podwyżkę, Pan Sędzia będzie ją przekazywał w całości na jakiś szczytny cel społeczny.
Bo skoro nieetyczne jest prowadzenie protestu w formie DBW czy odmowy udziału w komisji, to czy etyczne jest korzystanie z owoców "nieetycznego" protestu? Tylko tutaj, w kolejce do kasy jakoś mniej mówi się o etyce...
Bądźcie konsekwentni.

amelius
08.01.2009 14:10:00

"xvart" napisał:

TGC

każdy ma prawo do własnych poglądów. Sędzia zdecydował się nie brać udziału w proteście. Jego święte prawo i szanuję je. Mam tylko nadzieję, że zachowa się do końca honorowo i kiedy wywalczymy w końcu podwyżkę, Pan Sędzia będzie ją przekazywał w całości na jakiś szczytny cel społeczny.
Bo skoro nieetyczne jest prowadzenie protestu w formie DBW czy odmowy udziału w komisji, to czy etyczne jest korzystanie z owoców "nieetycznego" protestu? Tylko tutaj, w kolejce do kasy jakoś mniej mówi się o etyce...
Bądźcie konsekwentni.

Ale przecież sędzia Paturalski chyba nie powiedział nigdzie, że protest jest nieetyczny, mówił coś o tym, że wybory nie mają wymiary ogólnokrajowego i to był dla niego powód zgłoszenia się do komisji.
Poza tym, protest w swoich przyszłych i niepewnych skutkach nie rozdziela sędziów na gorszych i lepszych. Nie róbmy tak, bo stanie się coś podobnego, co się stało po 1989 roku, kiedy to jeden wyrzucał drugiemu, że nie walczył w podziemiu. W dużej mierze ten proces trwa do dzisiaj.

wanam
08.01.2009 16:19:15

Zamulamy wątek. Dobrze wiecie, iż sytuacja jaka zaistniała w Olsztynie, najbardziej chyba mnie rozczarowała [to eufemizm]. Wylewanie tej czary goryczy na pewną osobę nic jednak nie przyniesie. Proponuję posty dotyczące tej osoby wyłączyć do odrębnego wątku.

sosna
08.01.2009 16:21:11

faktycznie - nie mówił , ale czynił. A przecież najważniejsze jest działanie iwedzług niego należy oceniać rzeczywiste intencje człowieka, w tym również sędziego.

wanam
08.01.2009 17:58:39

[glow=red]KRS dziękujemy za szybką odpowiedź w sprawie Olsztyna.[/glow]

Dreed
08.01.2009 20:22:30

"wanam" napisał:

[glow=red]KRS dziękujemy za szybką odpowiedź w sprawie Olsztyna.[/glow]


Przypomnę, że wcześniej odbyła się akcja w Lublinie !!

Całość można ocenić bardzo krótko.

Przykład wspaniałej solidarności sędziów w Lublinie i Olsztynie uświadomił, że najważniejsza dla polityków sprawa, czyli wybory są zagrożone.
Zagrożone nie tylko z uwagi na fakt, ze moga się nie odbyć. Osobiście po analizie wyników wyborczych w ostatnich latach zauważam, że jakiekolwiek problemy w okresie przedwyborczym ściśle przekładają się na wyniki !!!
Problem z wyborami z uwagi na protest sędziów też nie przejdzie bez echa, a tym samym pierwotne założenia wyborcze mogą się nie spełnić...


Dodam, że organy kolegialne sądów !!!! nie grupka osób o niejednolitym kształcie - podjęły uchwały zgromadzeń sądów okręgowych i apelacyjnych.

Tym samym można zadac sobie pytanie - kto jest bardziej uprawniony do ocen godnosci lub nie naszego zawodu?

diakomo
08.01.2009 20:22:37

No i gdyby nie ten Pan sędzia to prawdopodobnie wybory w Olsztynie nie odbyły by się w planowanym terminie . Był by skandal na skalę kraju . Zrobił by się szum . MS , media , politycy znowu musieli by się zająć naszym protestem . Pewnie by się solidnie przestraszyli przed wyborami do Europarlamentu . A tak to mamy jedno wielkie NIC . I to dzięki jednej osobie....osobie z naszego środowiska !

Nie ma to jak solidarność zawodowa !!!!

jaro123
08.01.2009 20:23:59

ja myślę, że szum jest już duży, tylko że na narazie w gabinetach, politycy wpadli w popłoch, w każdym bądź razie zdają sobie sprawę, że sprawa czy wybory się odbędą, czyteż nie na pewno będzie dyskutowana i już to jest dla nich problem, stąd też moim zdaniem ważne jest, aby media podchwyciły temat...
A tak na marginesie, to czy ktoś zna ten przepis, który nakazuje sędziemu wzięcie udziału w pracach komisji wyborczej???? Wydaje mi się bowiem, że tutaj KRS zdecydowanie rozmija się z prawdą.

okapi
08.01.2009 20:25:42

nawet jeśli KRs z a nieetyczne uważa nawoływanie do bojkotu wyborów NIKT nie moze mnie zmusić indywidualnie bym wziął w nich udział..i z tego prawa skorzystam..niezależnie czy ktoś taki apel wystosuje czy nie..

duralex
08.01.2009 20:37:23

"diakomo" napisał:

No i gdyby nie ten Pan sędzia to prawdopodobnie wybory w Olsztynie nie odbyły by się w planowanym terminie . Był by skandal na skalę kraju . Zrobił by się szum . MS , media , politycy znowu musieli by się zająć naszym protestem . Pewnie by się solidnie przestraszyli przed wyborami do Europarlamentu . A tak to mamy jedno wielkie NIC . I to dzięki jednej osobie....osobie z naszego środowiska !

Nie ma to jak solidarność zawodowa !!!!


i tak politycy sie przestraszyli - dowodem na to jest napisana na kolanie uchwała KRSu, w sklad ktorego wchodzą: minisprawi, poslowie i sędziowie - komisarze wyborczy, którzy z tytułu pełnionej dodatkowo funkcji zgarniają co miesiąc lekka ręką dodatkowe 5 koła

Nie mam wątpliwości, że pomysł uchwały KRS powstał w ciągu ostatniego tygodnia

diakomo
08.01.2009 20:40:11

Jaro123 - jakim cudem niby media podchwycą temat skoro wybory w Olsztynie się odbędą ?! . Być może napiszą w jakiejś tam lokalnej gazecie na 16 stronie że wybory stały pod znakiem zapytania z powodu protestu sędziów .

Dla dziennikarzy wiadomość że "samolot wylądował to żadna wiadomość" . Wiadomością by było to że "samolot się rozbił w katastrofie" .

Powtórze raz jeszcze - jeden człowiek i to z naszego środowiska zaprzepaścił ogromną szansę na stanowcze zwrócenie uwagi na nasze postulaty .

jawarti
08.01.2009 20:49:13

http://prezydent.wm.pl/Zamieszanie-wokol-przedterminowych-wyborow-prezydenta,61335

Tenże Sędzia właściwie zapowiedział, że do bojkotu wyborów, które będą miały charakter ogólnopolski przyłączy się. Bo jak inaczej rozumieć słowa: "W zasadzie popieram protest swoich kolegów, ale te wybory nie są ku temu najlepszą okazją, bo nie mają wymiaru ogólnopolskiego - przekonuje Zbigniew Paturalski."? Gdyby przyszło mu do głowy iść do komisji w wyborach do europarlamentu, to trzeba mu tylko te słowa przypomnieć.

elew
08.01.2009 20:50:54

ale przecież wybory do jewropy też nie mają wymiaru ogólnopolskiego -tylko europejski, więc furtka nadal otwarta do bycia za a nawet przeciw

diakomo
08.01.2009 20:53:38

No i co z tego że KRS wydała tą uchwałę ?
Czy to w jakimś stopniu poprawiło sytuację sędziów ?
Czy teraz ktoś podejmie z nami poważne rozmowy ?
Czy zrobił sie szum medialny ?
Ile osób usłyszało o tej uchwale ?
A ile osób by usłyszało o proteście sędziów jak by się wybory w Olsztynie nie odbyły ?

Przez tego jednego sędziego cały wysiłek sędziów olsztyńskich poszedł na marne !!!!!!!!

robak
08.01.2009 21:38:19

"diakomo" napisał:

No i gdyby nie ten Pan sędzia to prawdopodobnie wybory w Olsztynie nie odbyły by się w planowanym terminie . Był by skandal na skalę kraju . Zrobił by się szum . MS , media , politycy znowu musieli by się zająć naszym protestem . Pewnie by się solidnie przestraszyli przed wyborami do Europarlamentu . A tak to mamy jedno wielkie NIC . I to dzięki jednej osobie....osobie z naszego środowiska !

Nie ma to jak solidarność zawodowa !!!!


Kolego! Przywołuję Pana do porządku. Proszę nie stwarzać środowiskowej presji!

jaro123
08.01.2009 21:47:41

Jaro123 - jakim cudem niby media podchwycą temat skoro wybory w Olsztynie się odbędą ?! . Być może napiszą w jakiejś tam lokalnej gazecie na 16 stronie że wybory stały pod znakiem zapytania z powodu protestu sędziów .

Dla dziennikarzy wiadomość że "samolot wylądował to żadna wiadomość" . Wiadomością by było to że "samolot się rozbił w katastrofie" .

Powtórze raz jeszcze - jeden człowiek i to z naszego środowiska zaprzepaścił ogromną szansę na stanowcze zwrócenie uwagi na nasze postulaty . [/quote

Uważam, że mogą podchwycić, w przypadku wyborów Europejskich, bo nawet jeżeli te wybory się odbędą, to przynajmniej będą się zastanawiać co zrobią sędziowie...

diakomo
08.01.2009 21:48:19

Duralex - jak dla Ciebie wydanie przez KRS tego oświadczenia jest sukcesem to rzeczywiście sie nie rozumiemy .

Dla mnie sukcesem było by / na dobry początek / rozpoczęcie poważnych rozmów dotyczące naszej sytuacji a na to się nie zanosi . W dodatku pewnie jakiś % sędziów przestraszy sie tego oświadczenia KRS i zrezygnuje z bojkotu komisji wyborczych . Więc ja nie widzę powodów do radości .

censor
08.01.2009 21:57:50

"jaro123" napisał:

A tak na marginesie, to czy ktoś zna ten przepis, który nakazuje sędziemu wzięcie udziału w pracach komisji wyborczej???? Wydaje mi się bowiem, że tutaj KRS zdecydowanie rozmija się z prawdą.

Ja prorokuję dwa scenariusze.
Pierwszy, że błyskawiczną ścieżką legislacyjną taki przepis wprowadzą do pusp.
Drugi to taki, że minisparwi każe prezesom SO powprowdzać taki obowiązek do zakresów czynności sędziów i zaczniee propagandę, że jak ktoś nie pójdzie do komisji to będzie miał dyscyplinarę.

jaro123
08.01.2009 22:03:51

"censor" napisał:

A tak na marginesie, to czy ktoś zna ten przepis, który nakazuje sędziemu wzięcie udziału w pracach komisji wyborczej???? Wydaje mi się bowiem, że tutaj KRS zdecydowanie rozmija się z prawdą.

Ja prorokuję dwa scenariusze.
Pierwszy, że błyskawiczną ścieżką legislacyjną taki przepis wprowadzą do pusp.
Drugi to taki, że minisparwi każe prezesom SO powprowdzać taki obowiązek do zakresów czynności sędziów i zaczniee propagandę, że jak ktoś nie pójdzie do komisji to będzie miał dyscyplinarę.

Znając radosną twórczość ministra, jak też błyskawicznych legislatorów, gotowi są to zrobić, oczywiście, jeżeli to będzie obowiązek ustawowy, to inna sprawa, a jeżeli rozszerzenie zakresu obowiązków, to będzie to działanie wbrew ustawie, wówczas należałoby rozważyć chociażby zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 kk (oczywiście przez gorliwych prezesów).

wanam
08.01.2009 22:05:44

Też tak sądzę.
Należy przygotować się na scenariusz zmiany ordynacji przez nakazanie udziału w komisji. Proponuję dwa posunięcia:

1. z chwilą ogłoszenia terminu wyborów zgłoszenie wniosku o urlop wypoczynkowy dzień przed i dzień po terminie wyborów,

2. trzymanie w zapasie 4 dni urlopu na żądanie [tego prawa nie mogą zabrać]

diakomo
08.01.2009 22:07:43

Jak by się bojkot udał nie było by od razu takiego projektu ale :

- był by stach przynajmniej 4 x większy / mi tam na ich strachu nie zależy , ale widzę że dla Ciebie strach jest wyznacznikiem sukcesu akcji protestacyjnych /
- napewno były jakieś rozmowy Iusticją żeby uniknąć podobnej sytuacji przy wyborach do Europarlamentu
- była by szansa na kolejne podwyżki i kolejne ustępstwa ze strony władzy
- sędziowie w innych okręgach zobaczyli by że można i może poszli by w ślady sędziów olsztyńskich

A tak to teraz mamy jedynie to oświadczenie , które tak naprawdę to nic nie znaczy . Po za tym politycy będą mieli przeświadczenie , że i tak jak przyjdzie co do czego to jakiś tam jeden sędzia na powiat się zawsze znajdzie i , że nie wszyscy sędziowie są solidarni .

Bojkot w Olsztynie był by wspaniałą tzw. żółtą kartką dla polityków przed wyborami do Europarlamentu a tak to mamy zamiast tej kartki oświadczenie KRS...

wanam
08.01.2009 22:09:25

Diakomo, co wnosi twój post dla naszej sprawy? Proponujesz coś?

[ Dodano: Czw Sty 08, 2009 10:10 pm ]
Wszyscy znają powiedzenie : "lepsze jest wrogiem dobrego" Jest także powiedzenie, że tak krawiec kraje...
i może na tym zakończymy biadolenie.

censor
08.01.2009 22:13:06

"anpod" napisał:


Drugi to taki, że minisparwi każe prezesom SO powprowdzać taki obowiązek do zakresów czynności sędziów i zaczniee propagandę, że jak ktoś nie pójdzie do komisji to będzie miał dyscyplinarę.ta ścieżka bez zmiany ustawy nie jest możliwa, równie dobrze mógłby Ci wpisać do zakresu obowiązków orzekanie w innym sadzie...
Tak, patrząc z punktu widzenia stanu prawnego, to masz rację. Myślę jednak, że oni się tym nie będa przejmować tak jak się nie przejmują Konstytucją. Najważniejsze będzie dla nich zaistnienie psychozy, choćby wiedzieli, że to co robią jest nielegalne.

kreska
08.01.2009 22:13:21

Żeby było jasne: już nie agitujcie za bojkotem wyborów, coby KRS miała dobre samopoczucie. Nie agitujcie, a my i tak nie zgodzimy się - ale z własnej, nieprzymuszonej woli !!

wanam
08.01.2009 22:31:44

Kreska zapewniam cię, nie musiałem agitować. Spotykałem się z pełnym zrozumieniem. Św.P. Babcia Wasik [prof. od prawa konstytucyjnego] mawiała, iż ludzie patrzą przez pryzmat kotleta schabowego na talerzu. Miała rację. Kotlet jest mały, poparcie bardzo duże.

Darkside
08.01.2009 22:42:25

"anpod" napisał:

. Nie agitujcie, a my i tak nie zgodzimy się - ale z własnej, nieprzymuszonej woli !!


kresko, ale KRS własnie nam powiedziała, ze z własnej, nieprzymuszonej woli to mozesz TYLKO SIE ZGODZIC.

Bo nie godząc sie - godzisz w porządek demokratycznego panstwa !!!

To ja z miłą chęcią ugodzę brakiem zgody w ten wspaniały demokratyczny porządek państwowy

bladyswit
08.01.2009 22:45:40

i kto tu godzi w niezawisłość?

iga
08.01.2009 22:57:17

"jaro123" napisał:

A tak na marginesie, to czy ktoś zna ten przepis, który nakazuje sędziemu wzięcie udziału w pracach komisji wyborczej???? Wydaje mi się bowiem, że tutaj KRS zdecydowanie rozmija się z prawdą.

Ja prorokuję dwa scenariusze.
Pierwszy, że błyskawiczną ścieżką legislacyjną taki przepis wprowadzą do pusp.
Drugi to taki, że minisparwi każe prezesom SO powprowdzać taki obowiązek do zakresów czynności sędziów i zaczniee propagandę, że jak ktoś nie pójdzie do komisji to będzie miał dyscyplinarę.

Znając radosną twórczość ministra, jak też błyskawicznych legislatorów, gotowi są to zrobić, oczywiście, jeżeli to będzie obowiązek ustawowy, to inna sprawa, a jeżeli rozszerzenie zakresu obowiązków, to będzie to działanie wbrew ustawie, wówczas należałoby rozważyć chociażby zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 kk (oczywiście przez gorliwych prezesów).

Moim zdaniem to nie może być obowiązek ustawowy, bo nie przewiduje tego konstytucja. Sędziowie są od orzekania.

wanam
08.01.2009 23:02:24

Iga pisałem wcześniej, iż trzeba się liczyć z możliwością świadomego złamania konstytucji.

iga
08.01.2009 23:08:34

"wanam" napisał:

Iga pisałem wcześniej, iż trzeba się liczyć z możliwością świadomego złamania konstytucji.


pewnie jeszcze w trybie pilnym

zgredek
08.01.2009 23:08:35

Sędziowie są od orzekania i bardzo dobrze. A wracając do gorącej dyskusji prowadzonej wyżej czy sędziowie z Olsztyna i bodajże z Lublina wygrali czy przegrali to nie można tego rozważać w tych kategoriach. To są kolejne krople, które drążą skałę w postaci kompletnego braku szacunku dla naszego zawodu repreznetowanego przez polityków. Chce tylko przypomnieć, że 12 miesięcy temu nigdy w życiu nie uwierzyłbym na taki zryw, jak sędziów ze wskazanych wyżej miast. To jest dla naszego środowiska i tak krok milowy. Po prostu sięgnijmy wszyscy wstecz i przypomnijmy sobie jaka była reakcja sędziów na tego typu nawoływania do bojkotowania czegokolwiek w imie walki o lepszą pozycję naszego zawodu. Była to zawsze "0" reakcja.

kreska
08.01.2009 23:24:57

No to ja też godzę się godzić w podwaliny tego tam... Nadal z własnej, nieprzymuszonej! Trzeba mieć fantazję-niech ludzie widzą jak się Hela bawi!!! Już mi tylko to pozostało...

dołęga
08.01.2009 23:32:27

pszeciesz moszna zaprosić sendziuw z kaeresa szeby usdrofili poszondek konstytusyjny pajstfa, bo sensiowie z esera i esowa muszom robic poszontek w uzasach a nie w pajstwie; od poszontkowania pajstwa to som mondszejsze, chyba? ja sie zgasam, szepy sie zgosili kaeresy! Brafo niech kaeresy siondom w komisiaf wyborczyf. Bedzie odpowietni prestysz pajtswa. Taki eser w komisi to jetnak nie prestysz a kaeres to prestysz ! i poszondek!

markosciel
08.01.2009 23:42:16

Oczywiście politycy w ustawach mogą zawrzeć wszystko, nawet to, że sędzia nie może być łysy. Ale wprowadzenie obowiązku udziału w komisjach wyborczych? To mogą wprowadzić tylko poprzez zmianę Konstytucji - bo to godzi w obywatelskie prawo do niemiesznia się i nieudzielania się w polityce. To że jest się sędzią nie znaczy, że od razu trzeba kontrolować wybory.
Konstytucyjnym obowiązkiem sędziego jest sprawować wymiar sprawiedliowści i orzekać zgodnie z prawem i własnym sumieniem

AQUA
08.01.2009 23:53:55

"dołęga" napisał:

pszeciesz moszna zaprosić sendziuw z kaeresa szeby usdrofili poszondek konstytusyjny pajstfa, bo sensiowie z esera i esowa muszom robic poszontek w uzasach a nie w pajstwie; od poszontkowania pajstwa to som mondszejsze, chyba? ja sie zgasam, szepy sie zgosili kaeresy! Brafo niech kaeresy siondom w komisiaf wyborczyf. Bedzie odpowietni prestysz pajtswa. Taki eser w komisi to jetnak nie prestysz a kaeres to prestysz ! i poszondek!


dziękuję i nie mam więcej pytań

wanam
08.01.2009 23:57:20

Mogą złamać konstytucje !!!!!!! Trzymajmy w rezerwie urlopy na żądanie, będziemy się urlopować z komisji. I co nam zrobią?

markosciel
09.01.2009 00:03:37

"wanam" napisał:

Mogą złamać konstytucje !!!!!!! Trzymajmy w rezerwie urlopy na żądanie, będziemy się urlopować z komisji. I co nam zrobią?


A po co marnować urlop? Przecież wystarczy po protu nie wyrazić zgody na udział w komisji Przecież każdy sędzia podejmuje taka decyzję indywidualnie i nie musi stwierdzać, że to z powodu protestu - wystarczy, że powie iż mu się nie chce

domianiuk
09.01.2009 00:06:08

Ja brzydzę się polityką i nie mam zamiaru przykładać ręki do wyboru jakiegokolwiek polityka. Nikt mnie do tego nie zmusi.

wanam
09.01.2009 00:11:16

Markosciel cofnij się do wcześniejszych postów o zmianach w ordynacji. Pomyśl o zapisie "rezes sądu okręgowego deleguje sędziego do udziału w komisji wyborczej. Do delegacji stosuje sie odpowiednio przepis art 77 par. 7a usp" Delegacja bez zgody. Co z tego że złamią konstytucję? Kto zaskarży przed wyborami?

AQUA
09.01.2009 00:12:03

"domianiuk" napisał:

Ja brzydzę się polityką i nie mam zamiaru przykładać ręki do wyboru jakiegokolwiek polityka. Nikt mnie do tego nie zmusi.


..a ja mam jeszcze lepiej, bo kompletnie polityka mnie nie interesuje.

Nikt mnie nie przymusi do udziału w komisji wyborczej.

dobranoc, jak to mawia brzdąc

domianiuk
09.01.2009 00:18:57

A ja się muszę tak napatrzyć i nasłuchać i wtedy to obrzydzenie jest takie jeszcze większe.
Dobranoc.

markosciel
09.01.2009 00:21:00

"wanam" napisał:

Markosciel cofnij się do wcześniejszych postów o zmianach w ordynacji. Pomyśl o zapisie "rezes sądu okręgowego deleguje sędziego do udziału w komisji wyborczej. Do delegacji stosuje sie odpowiednio przepis art 77 par. 7a usp" Delegacja bez zgody. Co z tego że złamią konstytucję? Kto zaskarży przed wyborami?


To wystarczy wziąćś sobie wtedy dyżur, czy wyznaczyć jakiekolwiek posiedzenie kolidujące z wyborami.

A tak na poważnie - to chciałbym zobaczyć oskarżenie dyscyplinarne sędziego o to, że nie wyraził zgody na uczestnictwo w komisji wyborczej - gdy stwierdzi, że ma do napisania 10 uzasadnień, a tu jeszcze obciąża sięgo - bez jego zgody - obowiązkiem obsłużenia komisji wyborczej.

AQUA
09.01.2009 00:21:24

"domianiuk" napisał:

A ja się muszę tak napatrzyć i nasłuchać i wtedy to obrzydzenie jest takie jeszcze większe.
Dobranoc.


Znowu muszę jednak:

dobranoc w takim razie

Abym jednak nie została skasowana za niemeritum, to ponownie oświadczam, że nikt nie może mnie do niczego przymusić.

brzdąc
09.01.2009 00:35:08

Czasami faktycznie mówię (piszę) słowo dobranoc, bo to kulturalne słowo!
DOBRANOC.

wanam
09.01.2009 08:25:48

"markosciel" napisał:

Markosciel cofnij się do wcześniejszych postów o zmianach w ordynacji. Pomyśl o zapisie "rezes sądu okręgowego deleguje sędziego do udziału w komisji wyborczej. Do delegacji stosuje sie odpowiednio przepis art 77 par. 7a usp" Delegacja bez zgody. Co z tego że złamią konstytucję? Kto zaskarży przed wyborami?


To wystarczy wziąćś sobie wtedy dyżur, czy wyznaczyć jakiekolwiek posiedzenie kolidujące z wyborami.

A tak na poważnie - to chciałbym zobaczyć oskarżenie dyscyplinarne sędziego o to, że nie wyraził zgody na uczestnictwo w komisji wyborczej - gdy stwierdzi, że ma do napisania 10 uzasadnień, a tu jeszcze obciąża sięgo - bez jego zgody - obowiązkiem obsłużenia komisji wyborczej.
Masz rację co do dyżurów, moja propozycja zakłada, iż w wydziałach pozostałoby minimum sędziów, którzy są niezbędni do obsługi spraw bieżących, których z tej przyczyny nie można zaangażować do pracy w komisjach. Pozostali, by uniknąć delegacji mogą wziąć urlop na żądanie.

a_szymek
09.01.2009 08:28:16

raz byłem w komisji
więcej nie będę, chyba że spełnione zostaną nasze postulaty


i oto dobiłem do 200 posta hurrra

sebus
09.01.2009 12:28:10

Muszę dorzucić mały kamyczek - jest taki art. 79 usp : "Sędzia nie może, powołując się na zasadę niezawisłości sędziowskiej, uchylić się od wykonania poleceń w zakresie czynności administracyjnych, jeżeli z mocy przepisów ustawy należą do obowiązków sędziowskich, a także poleceń dotyczących sprawności postępowania sądowego; może jednak domagać się wydania polecenia na piśmie". Jakiż będzie problem z odpowiednią interpretacją że udział w komisji wyborczej należy do obowiązków sędziowskich jako czynność administracyjna? Życie mnie uczy,że niedługo będzie ten przepis wskazywany jako podstawa obowiązku sędziego do maczania palców w wyborach, a jak komuś ( sędziemu) się to nie spodoba to pokazowa dyscyplinarka ( medialna) i wydalenie ze służby. A co tam druga władza będzie sobie żałować.

gilgamesz
09.01.2009 12:35:44

"sebus" napisał:

jeżeli z mocy przepisów ustawy należą do obowiązków sędziowskich,


bez zmiany ordynacji nie ma szans na interpretację jakiej się obawiasz bo to nie jest obowiązek sędziowski z mocy ustawy a tylko od takiego nie można się uchylić

Czym innym jest lekceważenie przepisów poprzez zaniechanie ustawodawcze, lub w nie mających mocy prawnej stanowiskach KRS, a czym innym postępowanie sądowe (dyscyplinarne) bez podstawy prawnej

gilgamesz
09.01.2009 12:39:44

mocy prawnej oczywiście...
bo umknęło a edycji brak niewiadomo czemu

wanam
09.01.2009 12:57:04

"diakomo" napisał:Bojkot w Olsztynie był by wspaniałą tzw. żółtą kartką dla polityków przed wyborami do Europarlamentu a tak to mamy zamiast tej kartki oświadczenie KRS...

Diakomo wybacz nerwy, liczę na to, że w swoim sądzie również uzyskasz 100% osób popierających bojkot.

okapi
09.01.2009 13:12:22

"Darkside" napisał:

. Nie agitujcie, a my i tak nie zgodzimy się - ale z własnej, nieprzymuszonej woli !!


kresko, ale KRS własnie nam powiedziała, ze z własnej, nieprzymuszonej woli to mozesz TYLKO SIE ZGODZIC.

Bo nie godząc sie - godzisz w porządek demokratycznego panstwa !!!

To ja z miłą chęcią ugodzę brakiem zgody w ten wspaniały demokratyczny porządek państwowy


popieram dark..może na wyspy sołowiowskie czy do workuty nas za to nie wywiozą..

Bogamaj
09.01.2009 14:54:10

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/105787,pkw_i_iustitia_beda_rozmowy_o_bojkocie_udzialu_w_komisjach_wyborczych.html
czy to już ktoś wklejał??
Czyżby ktoś zaczął nas traktować poważnie? Przynajmniej PKW

marjul2
09.01.2009 16:19:27

Jeśli ktokolwiek w jakikolwiek sposób będzie przymuszał mnie do udziału w komisji wyborczej to w oparciu o treść Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Europejskiego zrzeknę sie tej zaszczytnej funkcji

okapi
09.01.2009 16:32:25

Jednak Czaplicki nie obawia się, że ewentualny bojkot uniemożliwi przeprowadzenie wyborów. Sekretarz PKW zwraca uwagę, że do stowarzyszenia należy tylko część sędziów polskich. "Nam potrzeba nieco pand 300 sędziów. Teoretycznie można ich bez problemu znaleźć" - ocenił.


bez komentarza..

demokryt
09.01.2009 16:34:19

Właśnie: TEORETYCZNIE

diakomo
09.01.2009 17:00:25

Państwowa Komisja Wyborcza spotka się w poniedziałek z przedstawicielami Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", by rozmawiać o planowanym bojkocie przez sędziów udziału w komisjach wyborczych.
Skupiające około 1/3 polskich sędziów stowarzyszenie grozi, że jeśli nie zostaną spełnione postulaty środowiska, sędziowie odmówią uczestnictwa w pracach komisji wyborczych.

Zgodnie z ordynacją wyborczą w skład każdej okręgowej komisji wyborczej wchodzi od 7 do 11 sędziów. Z kolei w skład każdej rejonowej komisji wyborczej wchodzi 5 sędziów.

Jeżeli nie znalazłaby się wystarczająca liczba sędziów do komisji, czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego mogłyby być zagrożone.

- PKW ma zamiar przekazać na spotkaniu swoje stanowisko. Taka sytuacja pewnie nie powinna mieć miejsca. Będziemy rozmawiali z zarządem "Iustiti" w tej sprawie - powiedział sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki.

Jak podkreślił, to prawo stanowi, że w komisjach wyborczych mają być sędziowie. - Tego musimy się trzymać. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby wyborów nie przeprowadzono z powodu bojkotu - stwierdził.

Jednak Czaplicki nie obawia się, że ewentualny bojkot uniemożliwi przeprowadzenie wyborów. Sekretarz PKW zwraca uwagę, że do stowarzyszenia należy tylko część sędziów polskich. - Nam potrzeba nieco pand 300 sędziów. Teoretycznie można ich bez problemu znaleźć - ocenił.

Rzecznik prasowy stowarzyszenia "Iustitia" Bartłomiej Przymusiński przypomniał, że w październiku najwyższa władza stowarzyszenia - zjazd delegatów - zdecydował o nieuczestniczeniu jego członków w komisjach wyborczych.

Przymusiński podkreślił, że sędziowie domagają się niezależności dla sądownictwa. Chodzi o to, by nadzór administracyjny nie znajdował się w rękach ministra sprawiedliwości tylko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

Sędziowie chcę również zwiększenia wynagrodzeń. - Konstytucja mówi, że sędzia ma otrzymywać wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu. W naszej ocenie temu warunkowi konstytucyjnemu wynagrodzenia już dawno przestały odpowiadać - oświadczył rzecznik "Iustitii".

Dodał, że w Sejmie jest wprawdzie projekt mający zmienić zasady wynagrodzenia sędziów, ale - jak ocenił - jest on minimalistyczny i nierealizujący postulatów środowiska.

Przymusiński podkreślił, że stowarzyszenie poprzez akcję bojkotu uczestnictwa w komisjach wyborczych ma nadzieję zwrócenia na siebie uwagi władz. - Dopiero akcje protestacyjne powodują, że zwrócono na nas uwagę i liczymy na to, że nastąpi opamiętanie władz politycznych - powiedział.

Marred
09.01.2009 17:28:39

Właśnie przed chwilą Przewodniczący KRS sędzia Dąbrowski osobiście wyłożył w radiu TOK FM między innymi swoją , jak i KRS’u , opinię co do bojkotu wyborów przez sędziów.

http://www.box.net/shared/vtfgmvcqml

Teraz wiemy już wszystko.

Wnioski na gorąco:

1) tego rodzaju argumenty będą podnoszone we wszelkich akcjach pacyfikacyjnych – jest możliwość ich zawczasu dogłębnego przeanalizowania

2) tego rodzaju argumentami operować będą przedstawiciele PKW podczas spotkania z zarządem Iustitii w poniedziałek – jest jeszcze trochę czasu by osoby w tym uczestniczące mogły się merytorycznie do rozmowy (potyczki?) przygotować (mam nadzieję , że nie uda się tam tylko Pani Prezes z białą flagą J )

Osobiście jestem spokojny i wierzę, że potencjał intelektualny jaki jest zgromadzony na Naszym Forum bez problemu poradzi sobie z prezentowaną powyżej argumentacją.

PS
Udało mi się przechwycić a następnie obrobić tylko część audycji , ale za tą najistotniejszą. Za jakiś czas , (na jakiś czas J) , całą audycję będzie można znaleźć na stronach TOK FM , u nas będzie wisiała znacznie dłużej. Jeżeli w podanym linku nie będzie działała opcja „Play” – niestety nie zawsze działa -, trzeba plik sobie ściągnąć.

[ Dodano: Pią Sty 09, 2009 5:32 pm ]
Jeszcze jedno – jak się okazuje ta forma protestu ma ogromną siłę rażenia. Wsłuchajcie się w ton głosu Pana Przewodniczącego. Przerażenie ?

Bet
09.01.2009 18:13:14

Odsłuchałam wypowiedź i po prostu wierzyć się nie chce, że coś takiego co do udziału w wyborach można było powiedzieć. Widać życie zadziwa coraz bardziej.

kreska
09.01.2009 18:15:19

"Bet" napisał:

Odsłuchałam wypowiedź i po prostu wierzyć się nie chce, że coś takiego co do udziału w wyborach można było powiedzieć. Widać życie zadziwa coraz bardziej.


Mnie też łzy szczęścia napłynęły do oczu po wysłuchaniu tego wywodu...

ruda
09.01.2009 19:09:19

KRS - nasi wybrańcy ????!, nie wierzę w to co słyszałam....

a głos przewodniczącego faktycznie w pewnych momentach "łamiący się"...wiedział,że mówi straszne rzeczy....

suzana22
09.01.2009 19:12:23

"ruda" napisał:

KRS - nasi wybrańcy ????!, nie wierzę w to co słyszałam....

a głos przewodniczącego faktycznie w pewnych momentach "łamiący się"...wiedział,że mówi straszne rzeczy....


Hmm, raczej drżący głos to skutek wielce szacownego wieku naszego kolegi po fachu...

jaro123
09.01.2009 19:12:52

"ruda" napisał:

KRS - nasi wybrańcy ????!, nie wierzę w to co słyszałam....

a głos przewodniczącego faktycznie w pewnych momentach "łamiący się"...wiedział,że mówi straszne rzeczy....


Wiedział, ale mówił....

TGC
09.01.2009 19:53:16

"okapi" napisał:

Jednak Czaplicki nie obawia się, że ewentualny bojkot uniemożliwi przeprowadzenie wyborów. Sekretarz PKW zwraca uwagę, że do stowarzyszenia należy tylko część sędziów polskich. "Nam potrzeba nieco pand 300 sędziów. Teoretycznie można ich bez problemu znaleźć" - ocenił.

Moim zdaniem, gdyby rzeczywiście byli przekonani o braku problemów, to by nie było całej tej rozmowy z Iustitią ani nieszczęsnej uchwały KRS.
Czyżby więc ktoś zaczynał się bać? To dobrze, o to niestety chodziło, skoro racjonalne i spokojne argumenty w 100 tys. uchwał efektu nie dały.

wanam
09.01.2009 22:30:01

"TGC" napisał:

Jednak Czaplicki nie obawia się, że ewentualny bojkot uniemożliwi przeprowadzenie wyborów. Sekretarz PKW zwraca uwagę, że do stowarzyszenia należy tylko część sędziów polskich. "Nam potrzeba nieco pand 300 sędziów. Teoretycznie można ich bez problemu znaleźć" - ocenił.

Moim zdaniem, gdyby rzeczywiście byli przekonani o braku problemów, to by nie było całej tej rozmowy z Iustitią ani nieszczęsnej uchwały KRS.
Czyżby więc ktoś zaczynał się bać? To dobrze, o to niestety chodziło, skoro racjonalne i spokojne argumenty w 100 tys. uchwał efektu nie dały.
Rozczaruję sekretarza PKW, ale w Sądzie Rejonowym w Olsztynie gorszy jest stosunek sędziów należących do Iustitii do niezrzeszonych niż w skali kraju [nad czym aktualnie pracuję ]. 100% zaś poparło bojkot. Tak na marginesie sędziowie, którzy mimo agitacji nie chcą należeć do Iustitii tym bardziej nie chcą należeć do jakiejkolwiek komisji.

Marred
10.01.2009 00:42:59

Link do tego artykuły już był , ale KONIECZNIE przeczytajcie , szczególnie Nasi przedstawiciele na poniedziałkowe rozmowy z PKW, zamieszczone pod nim komentarze – budujące !!!

Chyba jeszcze nigdy nie było tak jednoznacznych wypowiedzi pod artykułem nas dotyczącym.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/105787,pkw_i_iustitia_beda_rozmowy_o_bojkocie_udzialu_w_komisjach_wyborczych.html

wanam
10.01.2009 00:58:40

Poczytałem, aż mi się ciepło na sercu zrobiło. Cieszę się również za faktu, iż Olsztyn nie będzie tylko kojarzony z aferą byłego prezydenta i z pewnym posłem, za którego już przepraszaliśmy [my mieszkańcy Olsztyna]

bea
10.01.2009 11:01:52

"Bet" napisał:

Odsłuchałam wypowiedź i po prostu wierzyć się nie chce, że coś takiego co do udziału w wyborach można było powiedzieć. Widać życie zadziwa coraz bardziej.


mam identyczne odczucia
powiem więcej - przez 20 lat mojej służby nic mnie tak nie wzburzyło jak ta wypowiedź
a najbardziej chyba to, że jak NAMAWIAM kogoś do bojkotu, to naruszam jego niezawisłość!!!

pozdr.
jak nigdy -

markosciel
10.01.2009 12:42:52

"bea" napisał:

[najbardziej chyba to, że jak NAMAWIAM kogoś do bojkotu, to naruszam jego niezawisłość!!!


Ale za to jak kogoś ci się do udziału w komisji uda zmusić - to wypełnisz obywatelski obowiązek

demokryt
10.01.2009 12:58:07

A straszenie dyscyplinarkami, to nie naruszanie niezawisłości?

jaro123
10.01.2009 14:11:30

Tylko żeby to był strach pozytwyny i konstruktywny, a w każdym razie taki, aby wreszcie KRS raczyła przemyśleć swoją dotychczasową bezczynność, opieszałość i zwykły brak wyobraźni, oraz aby staneła na straży niezawisłości sędziowskiej... bo o to chodzi.
A tak pan Dąbrowski to tłumaczy się z tego właściwie czego nie zrobił... I nie brzmi to poważnie.

wanam
10.01.2009 18:39:05

W wyborach do europarlamentu z urzędu w komisjach zasiadają komisarze. Następne zadanie, które stoi przed nami to dotarcie do komisarzy. Zapowiedź rezygnacji komisarza, chociaż jest to decyzja bardzo trudna, spotkałaby się z rozgłosem.

demokryt
10.01.2009 19:14:11

Tiaaaa... ciekawe czy komisarz w zasadzie zrezygnuje?!

wanam
10.01.2009 20:10:02

"demokryt" napisał:

Tiaaaa... ciekawe czy komisarz w zasadzie zrezygnuje?!

Nie wiem, ale jest czas by przekonać komisarzy.

witoldw1
10.01.2009 20:32:53

"wanam" napisał:

Tiaaaa... ciekawe czy komisarz w zasadzie zrezygnuje?!

Nie wiem, ale jest czas by przekonać komisarzy.
Wanam ,pomysł dobry ale jak powiedział Albercik do Maksa w Seksmisji ,abstrahujesz od układu odniesienia

bladyswit
11.01.2009 00:11:26

Panie i Panowie!!! co WY tu knujecie, gdy pan sędzia przewodniczący jasno rzekł, że macie obowiązek być nie tylko sedziami ale tyż członkami !!! a jak się komu nie podoba, to bedzie dyscyplinarka (jakby co - rezerwuję Witolda jako obrońcę )

kreska
11.01.2009 00:14:13

"bladyswit" napisał:

Panie i Panowie!!! co WY tu knujecie, gdy pan sędzia przewodniczący jasno rzekł, że macie obowiązek być nie tylko sedziami ale tyż członkami !!! a jak się komu nie podoba, to bedzie dyscyplinarka (jakby co - rezerwuję Witolda jako obrońcę )


Za knucie też dyscyplinarka? A ja myślałam,że tylko za podżeganie...

wanam
11.01.2009 00:14:47