Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024

Forum sędziów

MS chce zmienić sprawę delegacji - czy uda się zachęcić?

Dreed
01.10.2007 12:18:29

Ministerstwo cierpi na braki kadrowe.... Może to zachęci - tekst z strony http://ms.gov.pl
Ja nie skorzystam - pomimo zachęcającej formuły


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia.....................................2007 r.

w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

Na podstawie art. 78 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) tryb i szczegółowe warunki delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, zwanym dalej „Krajowym Centrum”;
2) tryb i szczegółowe warunki realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymalną wysokość zwrotu kosztów faktycznie poniesionych oraz wysokość miesięcznego ryczałtu;
3) tryb, szczegółowe warunki i zakres innych świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby.

§ 2. Minister Sprawiedliwości deleguje sędziego do Ministerstwa Sprawiedliwości na wniosek dyrektora właściwego departamentu lub biura Ministerstwa Sprawiedliwości, a do Krajowego Centrum – na wniosek Dyrektora Krajowego Centrum.

§ 3. 1. Sędzia delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości albo Krajowego Centrum może wykonywać obowiązki orzecznicze, w wymiarze określonym przez Ministra Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii dyrektora właściwego departamentu lub biura Ministerstwa Sprawiedliwości albo Dyrektora Krajowego Centrum.
2. Pełnienie przez sędziego delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości funkcji wizytatora ma miejsce w departamencie lub biurze sprawującym nadzór nad działalnością administracyjną sądów powszechnych lub nadzór nad wykonaniem orzeczeń.
3. Sędziemu delegowanemu do Ministerstwa Sprawiedliwości nie powierza się czynności administracyjnych w odniesieniu do spraw, w których orzekał.

§ 4. 1. Sędzia delegowany do innej miejscowości niż miejscowość, w której znajduje się miejsce służbowe sędziego, niebędącej miejscem jego stałego zamieszkania, składa do kierownika jednostki będącej miejscem delegowania, zwanego dalej „kierownikiem jednostki”, pisemny wniosek o nieodpłatne zakwaterowanie albo o zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania w jednej z form, określonych w art. 77 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ustawą”.
2. Jeżeli nie istnieje możliwość nieodpłatnego zakwaterowania w zasobach mieszkaniowych pozostających w dyspozycji jednostki będącej miejscem delegowania, kierownik tej jednostki zawiadamia o tym niezwłocznie sędziego, który dokonuje wyboru formy zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania.

§ 5.1. Sędziemu delegowanemu, który nie ma zapewnionej możliwości nieodpłatnego zakwaterowania, rozpoczynającemu pełnienie obowiązków w miejscu delegowania, przysługuje zwrot kosztów noclegu albo ryczałt za nocleg w liczbie nieprzekraczającej 14 noclegów w ciągu dwóch pierwszych tygodni delegowania.
2. Zwrot kosztów noclegu przysługuje w wysokości stwierdzonej rachunkiem za nocleg.
3. Jeżeli sędzia delegowany uprawniony do zwrotu kosztów noclegu nie przedłoży rachunku, przysługuje mu ryczałt za każdy nocleg w wysokości 200% diety, o której mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 6. 1. Nieodpłatne zakwaterowanie następuje na podstawie:
1) skierowania wydanego przez kierownika jednostki – w wypadku zakwaterowania na okres nieprzekraczający miesiąca;
2) umowy zawartej pomiędzy sędzią a kierownikiem jednostki – w wypadku zakwaterowania na okres powyżej miesiąca.
2. Sędzia delegowany na czas nieokreślony lub czas określony powyżej sześciu miesięcy może złożyć wniosek o zakwaterowanie w zasobach mieszkaniowych, pozostających w dyspozycji jednostki będącej miejscem delegowania sędziego, wraz z członkami rodziny. Kierownik jednostki uwzględnia wniosek w przypadkach uzasadnionych, jeżeli istnieje możliwość takiego zakwaterowania.
3. Zasady odpłatności za członków rodziny, korzystających z zakwaterowania w warunkach określonych w ust. 2, zostają ustalone w umowie, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 7. 1. Zwrot kosztów zamieszkania faktycznie poniesionych w wysokości określonej w fakturze nie może przekraczać:
1) 200% kwoty bazowej będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego sędziego, gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa;
2) 150% kwoty bazowej będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego sędziego, gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;
3) 100% kwoty bazowej będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego sędziego w wypadku delegowania do innej miejscowości.
2. Wypłata podlegającej zwrotowi kwoty faktycznie poniesionych kosztów zamieszkania następuje w terminie tygodniowym od dnia przedstawienia faktur kierownikowi jednostki.

§ 8. 1. Wysokość miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w art. 77 § 6 pkt 1 lit. b ustawy, wynosi:
1) 150% kwoty bazowej będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego sędziego, gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa;
2) 100% kwoty bazowej będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego sędziego, gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;
3) 80% kwoty bazowej będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego sędziego w wypadku delegowania do innej miejscowości.
2. Wypłata miesięcznego ryczałtu następuje z dołu, do 5 dnia następnego miesiąca.

§ 9. 1. Zwrot kosztów, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 2 i 6 ustawy, następuje raz w miesiącu z dołu, w terminie tygodniowym od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu odbytych przejazdów lub dojazdów oraz oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W wypadku, gdy okres delegowania jest dłuższy niż miesiąc, zwrot kosztów, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 6 ustawy nie może przekraczać równowartości biletu miesięcznego na dojazd środkami komunikacji publicznej.

§ 10. Wypłata ryczałtu, o którym mowa w art. 77 § 6 pkt 3 ustawy, następuje raz w miesiącu z dołu, w terminie tygodniowym od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu dni przepracowanych w danym miesiącu.

§ 11. 1. Na wniosek sędziego delegowanego kierownik jednostki przyznaje sędziemu zwrotu kosztów przejazdu, o jakich mowa w art. 77 § 6 pkt 5 ustawy.
2. Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy o używanie pojazdu do celów służbowych zawartej pomiędzy sędzią delegowanym a kierownikiem jednostki, na warunkach określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

§ 12. 1. Wypłata diet, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 4 ustawy, następuje raz w miesiącu z dołu, w terminie tygodniowym od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu dni pobytu w miejscu delegowania w danym miesiącu.
2. Diety nie przysługują w wypadku:
1) zapewnienia sędziemu delegowanemu nieodpłatnego całodziennego wyżywienia;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;
3) zwolnień od pracy bez prawa do wynagrodzenia;
4) urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego, bądź urlopu dla poratowania zdrowia;
5) podróży służbowej, z tytułu której sędzia otrzymał diety w pełnej wysokości;
6) pobytu w szpitalu.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Uzasadnienie

Rozporządzenie wykonuje delegację ustawową z art. 78 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 136, poz. 959). Ustawa nowelizująca zmieniła w pewnym zakresie (m.in.) przepisy dotyczące delegowania sędziów i jednocześnie określiła świadczenia przysługujące sędziom delegowanym do innej miejscowości niż miejscowość, w której znajduje się miejsce służbowe sędziego i niebędącej miejscem jego stałego zamieszkania, a które mają rekompensować sędziemu delegowanemu niedogodności wynikające z delegowania poza stałe miejsce pełnienia służby (art. 77 i 78 u.s.p.). Minister Sprawiedliwości został natomiast upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia:
1) trybu i szczegółowych warunków delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury,
2) trybu i szczegółowych warunków realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymalną wysokość zwrotu kosztów faktycznie poniesionych oraz wysokość miesięcznego ryczałtu,
3) trybu, szczegółowych warunków i zakresu in¬nych świadczeń.

W § 2 projektu rozporządzenia określono tryb delegowania sędziego do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, w tym podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o delegowanie sędziego, uwzględniając struktury organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowego Centrum.
W § 3 projektu określono pewne zasady wykonywania przez sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowego Centrum obowiązków w miejscu delegowania, a także ewentualnego łączenia tych obowiązków z obowiązkami orzeczniczymi sędziego.
Znowelizowane ustawą z dnia 29 czerwca 2007 roku przepisy ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych zawierają określenie rodzaju świadczeń przysługujących sędziom delegowanym do innej miejscowości niż miejscowość, w której znajduje się miejsce służbowe sędziego i niebędącej miejscem jego stałego zamieszkania, zawierają też w zasadzie określenie ich wysokości.
Właściwie wszystkie z przysługujących sędziemu delegowanemu należności stanowić mają środki na pokrycie kosztów ponoszonych przez sędziego w związku z podjęciem i wykonywaniem powierzonych obowiązków poza stałym miejscem służby, a jednocześnie poza miejscem zamieszkania. Niemal wszystkie określone zostały ryczałtowo już w przepisach samej ustawy, ewentualnie stanowić będą równowartość faktycznie poniesionych przez sędziego delegowanego kosztów zamieszkania – zwracaną po udokumentowaniu ich poniesienia w określonym rozmiarze fakturą.
Wobec tego przepisy § 4-12 projektu ograniczają się do określenia sposobu realizacji przysługujących świadczeń, takich jak nieodpłatne zakwaterowanie w miejscu delegowania, lub sposobu wypłaty poszczególnych należności.
Przyjęto, że podstawowym okresem rozliczeniowym będzie miesiąc, a termin wypłaty należności biegł będzie od złożenia przez sędziego delegowanego stosownego wykazu lub oświadczenia.
Przepis § 5 projektu zawiera regulację przewidzianą na wypadek niemożności zapewnienia sędziemu delegowanemu nieodpłatnego zakwaterowania, której celem jest umożliwienie sędziemu delegowanemu znalezienia mieszkania w miejscu delegowania, którego koszt będzie się mieścił w granicach określonych w § 7, przewidującym zwrot faktycznie poniesionych kosztów zamieszkania albo w § 8, przewidującym wypłatę miesięcznego ryczałtu. W ciągu pierwszych dwóch tygodni pobytu w miejscu delegowania, obejmujących z założenia czas tych poszukiwań, zwrot kosztów zamieszkania będzie następował w pełnej wysokości stwierdzonej rachunkiem lub w wysokości określonej na poziomie 200% diety, o której mowa w art. 77 § 6 pkt 4 u.s.p.
W art. 77 § 6 pkt 1 lit. a i b u.s.p. ustawodawca przewidział dwie formy zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, to jest zwrotu kosztów faktycznie poniesionych – w wysokości określonej w fakturze, miesięcznego ryczałtu – w kwocie nie wyższej niż 150% kwoty bazowej, będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego sędziego. Delegacja ustawowa nakłada na Ministra Sprawiedliwości powinność określenia maksymalnej wysokości zwrotu kosztów faktycznie poniesionych. Przyjmując jedną z podstawowych zasad legislacji, to jest zasadę racjonalnego ustawodawcy, należy założyć, że ustawodawca nie może tworzyć martwych przepisów, to jest takich, które nie będą miały w praktyce zastosowania. W art. 77 § 6 pkt 1 lit. b u.s.p. przewidziano miesięczny ryczałt w kwocie nie wyższej niż 150% kwoty bazowej, będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego sędziego. Zestawienie przepisów art. 77 § 6 pkt 1 lit. a i 77 § 6 pkt 1 lit. b u.s.p. prowadzi do wniosku, że zwrot kosztów faktycznie poniesionych w wysokości określonej w fakturze musi przewidywać – dla tego samego miejsca delegowania – wyższą granicę, ponieważ przy takiej samej maksymalnej wysokości ryczałtu i kwoty faktycznie poniesionych kosztów, wykazywanie fakturami rzeczywistych wydatków, byłoby niecelowe, a opisana regulacja nie miałaby w praktyce zastosowania. Ponadto faktury za koszty zamieszkania wystawiają wyłącznie przedsiębiorcy trudniący się zawodowo usługami wynajmu lokali mieszkalnych, przede wszystkim usługami hotelowymi. Koszty korzystania z takich usług są znacznie wyższe aniżeli koszt tzw. prywatnego wynajmu mieszkań czy lokali. Wymieniona argumentacja uzasadnia określenie maksymalnej wysokości zwrotu faktycznie poniesionych kosztów na wyższym poziomie niż maksymalny miesięczny ryczałt.
W § 7 i 8 projektu przewidziano zróżnicowanie maksymalnych wysokości, zarówno zwrotu faktycznie poniesionych kosztów zamieszkania wykazanych fakturami, jak też miesięcznego ryczałtu, w zależności od wielkości miasta będącego miejscem delegowania sędziego. Uwzględniono, że najwyższe koszty wynajmu mieszkań lub lokali są w Warszawie, niższe w miastach będących siedzibą wojewody, a najniższe w pozostałych miejscowościach.
Przepisy § 9 i 10 projektu regulują wyłącznie tryb wypłaty należności określonych w art. 77 § 6 pkt 2 i 3 u.s.p. Wysokość tych świadczeń oraz sposób ich obliczania zostały zawarte w samej ustawie.
Przyjęto ponadto zasadę, że szczegółowe zasady zwrotu sędziemu delegowanemu kosztów przejazdu, o których mowa w art. 77 § 6 pkt 5 u.s.p., będzie regulowała umowa zawarta w tym celu pomiędzy sędzią delegowanym a kierownikiem jednostki, przy zastosowaniu reguł przewidzianych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.


Ocena skutków regulacji:

1. Cel wprowadzenia rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 78 § 5 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Projektowana regulacja uwzględnia cel przyznania sędziom delegowanym dodatkowych należności, którym jest przede wszystkim zrekompensowanie niedogodności i zwiększonych kosztów wynikających z delegowania poza stałe miejsce służbowe i jednocześnie poza stałe miejsce zamieszkania.

2. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie:

Projektowane rozporządzenie dotyczy sędziów sądów powszechnych, mając jednocześnie wpływ na organizację i funkcjonowanie sądów powszechnych, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowego Centrum Kształcenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

3. Konsultacje:

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”.
Uwag do projektu nie zgłoszono.

4. Skutki społeczno – gospodarcze oraz finansowe rozporządzenia:

4.1. Wpływ na finanse publiczne, w tym na budżet państwa i dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało istotnego wpływu na sektor finansów publicznych w stosunku do dotychczas obowiązującej regulacji w zakresie delegowania sędziów. Projektowane rozwiązania nie powinny skutkować istotnym zwiększeniem wydatków budżetowych. Koszty delegowania sędziów poza stałe miejsce służbowe ponoszone są również obecnie, a ich wielkość uzależniona jest od, zazwyczaj ruchomej, liczby sędziów delegowanych poza stałe miejsce służbowe i jednocześnie poza stałe miejsce zamieszkania.
4.2. Wpływ na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionalny.
Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy, konkurencyjność i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionalny.

5. Zgodność z prawem Unii Europejskiej.

Zakres regulacji zawarty w projekcie rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.


Projekt zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).

jarocin
16.10.2007 09:23:46

Okazuje się, że nie tak łatwo znaleźć chętnych do delegacji - kolega będący obecnie w MS opowiadał mi, że do jednego z Depart. szukali sędziego określonej specjalności i w całym kraju nie znaleźli chętnego. Dokładnie był jeden chętny, ale okazało się, że bez niego wydział się zawali i argumenty przełożonych zdecydowały, że i ten kandydat odpadł.

Gregmen
03.01.2008 13:12:37

Rzecznik praw obywatelskich zgłasza wątpliwości dotyczące praktyki równoczesnego delegowania sędziów na stanowiska w administracji rządowej i orzekania przez nich w sądach.

Dr Janusz Kochanowski pisze w wystąpieniu do Zbigniewa Ćwiąkalskiego, ministra sprawiedliwości, że „z uwagą, a zarazem z niepokojem” obserwuje przypadki równoczesnego sprawowania przez sędziów stanowisk w administracji rządowej (w resorcie).

Prawo o ustroju sądów powszechnych pozwala ministrowi sprawiedliwości delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia czynności administracyjnych, jednak – zauważa RPO – nie wynika z tego, by mogli sprawować te funkcje równocześnie. W ocenie RPO taka regulacja może budzić poważne wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą podziału władzy i niezawisłości sędziowskiej. Przypomina, że Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, oceniając, czy dany organ władzy można uznać za niezawisły, ocenia sposób powołania jego członków, długość kadencji, gwarancje przed naciskami z zewnątrz, znamiona niezawisłości i bezstronności. Oceniając bezstronność sędziego, ustala się zaś, czy daje wystarczające gwarancje pozwalające wykluczyć wszelkie uprawnione wątpliwości.

W resorcie sprawiedliwości pracuje kilkudziesięciu sędziów tam delegowanych, część z nich jednocześnie orzeka w sądach.

elew
03.01.2008 20:54:42

jakkolwiek jestem sceptyczny wobec pana Prezesa TK - to muszę się zgodzić, z jego wypowiedzią, że pełnienie przez sędziego funkcji w administracji rządowej jest po prostu niestosowne.

Bo teoretycznie władza wykonawcza ma możliwość swoistej korupcji władzy sądowniczej -teoretycznie niepowiązanej z rządem.
podobny zarzut został podniesiony w zakresie przechodzenia sędziów do wyższych instancji -może to skłonić do orzekania nie wg ustaw i własnego sumienia, ale pod kątem zapatrywań instancji odwoławczej.

kilkadziesiąt sędziów delegowanych do pracy poza sądem -to chyba pewien luksus ze strony RP -skoro jesteśmy tak doceniani finansowo przez kochaną władzuchnię to tacy delegowani sędziowie chyba kosztują więcej od zwykłego urzędnika.
a może raczej jest odwrotnie - i urzędnik zarabia więcej od sędziego -to tak a propo moralnej, wewnętrznej niezawisłości i budowy autorytetu

ciekawe czy w UE są podobne sposoby wykorzystywania sędziów. przypominam, że sędziowie delegowani do MS również są uwzględniani w statystykach jako orzekający

08.01.2008 20:05:06

A u mnie wiele osób uważa to za szczyt marzeń.

Nie rozumiem tego, bo - z relacji tych, którzy przez to przeszli - słyszałem, że to zwykłe "urzędolenie".

Jedyny plus to nieco lepsza kasa.
No i nie pisze się uzasadnień :smile:

Sandman
08.01.2008 21:00:39

"Lizol" napisał:

Jedyny plus to nieco lepsza kasa.

Nieco?.....to zdaje się całkiem duże małe co nieco....

elew
08.01.2008 21:54:19

No i nie pisze się uzasadnieńno co Ty -to gdzieś jest tak na tym Świecie

08.01.2008 21:59:57

"elew" napisał:

no co Ty -to gdzieś jest tak na tym Świecie


Wiesz, oni sądzą chyba jeden raz w miesiącu, więc coś tam pewnie piszą, ale co to jest.

Tyle, że ja wolę salę rozpraw niż urzędolenie.

monikissima
09.01.2008 09:09:01

Moja koleżanka była delegowana do MS, a po skończeniu delegacji nie wystąpiła o jej przedłużenie, co było dla pozostałych szokiem, bo podobno zasadą jest, że po delegacji nie wraca się do tego samego sądu. W MS siedziała od 8.00 do 16.00, a niejednokrotnie znacznie dłużej, bo sprawa była na wczoraj, każde załatwienie jakiejś sprawy wymagało wzięcia urlopu.

Za to sędziowie z MS gdy orzekają, traktowani są preferencyjnie. Np. cała reszta od 8.30 do 15.00, a oni od 9.30 do 14.00 I więcej problemów z tymi ich sesjami, niż pomocy. Absolutnie nie powinno się łączyć urzędnikowania i orzekania. ??:

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.