Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024

Forum sędziów

Uchwały Zgromadzeń Ogólnych

Dreed
17.03.2007 06:55:47

Na stronie Iustiti znalazła miejsce piękna uchwała sędziów SA. Cieszę się niezmiernie, że są jeszcze sędziowie obdarzeni charyzmą i wewnętrznym pięknem naszego zawodu. Podpisuję się w pełni pod tymi słowami.

Uchwała z dn. 12.01.2007 Zgromadzenia Sędziów Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
Sądy sprawują wymiar sprawiedliwości, wydają wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sędziowie stanowią substrat sądu. W sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli. W demokratycznym państwie prawa zasada niezawisłości sędziowskiej gwarantuje rozstrzyganie sporów wyłącznie na podstawie prawa, zgodnie z sumieniem i przekonaniem, niezależnie od jakichkolwiek wpływów i nacisków zewnętrznych.

Z ogromnych niepokojem sędziowie obserwują nieobiektywną i nieodpowiedzialną krytykę sądownictwa i sędziów. W medialnych relacjach nie zawsze są przedstawiane rzetelne motywy wyroku, zamiast bezstronnego wyjaśnienia, fachowej opinii przytacza się komentarz niezadowolonej strony albo zdanie polityka sugerującego, że na treści wyroku zaważyły względy pozamerytoryczne. Przypadki popełniania przez sędziów czynów niegodnych, przedstawiane są jako świadectwa powszechnego braku kwalifikacji moralnych. Nieprawdziwie przedstawia się sędziów jako grupę zawodową niepoddaną jakiejkolwiek weryfikacji, a nawet rygorom ustawy lustracyjnej.

Wykreowany negatywny wizerunek sędziego, niewątpliwie chwytliwy społecznie, szczególnie gdy znajduje poparcie w wypowiedziach polityków, powoduje negatywną w oczach społeczeństwa ocenę całego systemu sądownictwa. Nie sprzyja to umacnianiu konstytucyjnej zasady państwa prawa, którego podstawą jest zaufanie obywateli do organów państwa. Odnosi się wrażenie że budowana jest w ten sposób atmosfera przyzwolenia dla zmiany prawa, która prowadzi do zachwiania równowagi władz z wyraźną szkodą dla władzy sądowniczej. Przykładem tego są działania zmierzające do odsunięcia w czasie uzyskania samodzielności finansowej przez Krajową Radę Sądownictwa, powierzenia jej zadania czuwania nad jednolitością orzecznictwa, co doprowadzić może do ograniczenia swobody wyrokowania, zmiany prawa o ustroju sądów powszechnych w kierunku wzmocnienia i tak silnej pozycji ministra sprawiedliwości wobec sędziów.

Sędziowie nie protestują przeciwko kamerom w salach rozpraw, ciekawości i aktywności mediów oraz w pełni popierają swobodę wypowiedzi. Jednocześnie oczekują rzetelnego przekazu i obiektywnej relacji. Należy mieć świadomość, że spory sądowe, często budzące skrajne emocje stron, gdyż rozstrzygają się w nich ludzkie losy, nie są spektakularnymi widowiskami i w związku z tym należy oczekiwać, że nie będą relacjonowane w atmosferze sensacji.

Krytyka jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela. Zarówno działalność jurysdykcyjna, jak i organizacyjna sądów może podlegać krytyce. Od polityka i dziennikarza oczekuje się jednak krytyki odpowiedzialnej. Jej granice wyznaczył Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazując wielokrotnie w swoich orzeczeniach, że sądownictwo pełni szczególną rolę w społeczeństwie i sądy jako gwarant sprawiedliwości muszą się cieszyć społecznym zaufaniem, co powinno uzasadniać konieczność przeciwdziałania bezpodstawnym i destrukcyjnym atakom na sędziów. Tym bardziej więc krytyka nie może przerodzić się w wywieranie nacisków politycznych ani wyzwalanie presji opinii publicznej na sędziów, osoby, które mocą Konstytucji powinny być niezawisłe. Obiektywna i odpowiedzialna ocena wymiaru sprawiedliwości oraz zrozumienie roli sędziego jest gwarancją sprawiedliwych wyroków, wydawanych przez niezawisłych sędziów.

Należy wzmacniać trzecią władzę, a nie ją osłabiać.

Wspieramy wszelkie podejmowane próby usprawniania sądownictwa. Sędziowie winni to czynić rzetelną pracą. Wynik tej pracy to przede wszystkim orzeczenia, którymi wymiar sprawiedliwości komunikuje się ze społeczeństwem. Sposób tej komunikacji zależy od nas, sędziów. Starajmy się poprzez jasne, zrozumiałe dla wszystkich uzasadnienia kształtować pozytywny wizerunek wymiaru sprawiedliwości.

Jesteśmy przeciwni tworzeniu atmosfery podważania zaufania do sędziów, bo prowadzi to wprost do erozji systemu społecznego zaufania do prawa, a w konsekwencji do podważenia wartości Państwa jako dobra i gwarancji istnienia narodowego.

Z uwagi na rangę problemu, próby takie powinny wywołać reakcję wszystkich środowisk prawniczych, szczególnie odpowiedzialnych za zachowanie najwyższych standardów w procesie tworzenia i stosowania prawa. Zwracamy się zatem do kolegów sędziów, członków korporacji prawniczych o wyrażenie w tej sprawie swego stanowiska.

Jeżeli dochodzi do ograniczenia niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziowskiej, najsilniej i najdotkliwiej odczują to obywatele.


Źródło: iustitia.pl

AQUA
18.06.2008 21:38:14

http://www.iustitia.pl/content/view/373/74/

Bardzo ciekawa uchwała- przeczytajcie.

amelius
19.06.2008 21:06:35

Oczywiście ze wszech miar uchwała słuszna i godna poparcia. Wydaje mi się, że wiele podobnych czytałem i nic z nich nie wynikało, bo nikogo oprócz sędziów to nie obchodzi, w szczególności nikogo z władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Szczególnie ten fragment przypadł mi do gustu - moim zdaniem stanowi istotę tej uchwały.

Podzielamy stanowisko Stowarzyszenia IUSTITIA, że dla nadania urzędowi sędziego należnej rangi niezbędnym jest wspieranie inicjatyw zmierzających do uczynienia tego zawodu zawodem elitarnym. Wymaga to zapewnienia sędziom właściwego statusu majątkowego oraz ograniczenia kognicji sądów tak aby rola sędziego ograniczała się do sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Tylko czy przypadnie również do gustu Ministrowi Finansów i Prezesowi Rady Ministrów?

AQUA
26.06.2008 19:52:36

"Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 24 czerwca 2008r.


Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu słupskiego wyraża podziękowanie Europejskiej Unii Sędziów za głębokie zrozumienie problemów polskiego środowiska sędziowskiego, wyrażone w Rezolucji podjętej w Turku dnia 22 maja 2008 roku.

Jednocześnie wyrażamy stanowczą dezaprobatę dla wszelkich działań pozostałych dwóch władz Rzeczypospolitej Polskiej, zmierzających jedynie pozornie do przeprowadzenia reformy funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Domagamy się rzeczywistych intensywnych działań i szerokiej dyskusji nad systemowymi zmianami modelu funkcjonowania sądownictwa powszechnego. Zdecydowanie sprzeciwiamy się ewidentnemu łamaniu zapisu artykułu 178 ust.2 Konstytucji, a Rządowi przypominamy o treści deklaracji zawartej w planach i założeniach legislacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości na rok 2008:
"Należy zauważyć, że od kilku lat poziom wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych staje się coraz mniej adekwatny do zakresu nakładanych na sądy i sędziów obowiązków oraz związanego z nimi niezbędnego nakładu pracy i intelektualnego wysiłku, jak i godności sprawowanego urzędu. Jednocześnie pogłębia się dysproporcja wysokości wynagrodzeń sędziów i wynagrodzeń przedstawicieli innych zawodów, w tym również innych zawodów prawniczych. Skutkuje to coraz częstszymi decyzjami sędziów o zrzeczeniu się urzędu. Trzeba przy tym pamiętać, że przepisy ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych wykluczają w zasadzie podejmowanie przez sędziów dodatkowego zatrudnienia, zajęcia, czy sposobu zarobkowania.
Odpowiednie ukształtowanie statusu sędziego, w którym mieści się również zakładana w przepisach Konstytucji RP niezależność materialna sędziego, pełni zatem rolę jednej z ustrojowych gwarancji niezawisłości sędziowskiej, stanowiąc przy tym warunek rzeczywistej realizacji niepołączalności stanowiska sędziego z innymi. Niezależność materialną może dać sędziemu wyłącznie odpowiednio wysoki poziom wynagrodzenia. Powyższe względy uzasadniają podjęcie próby zmiany obowiązującego obecnie systemu wynagradzania sędziów sądów powszechnych, zakładającego realne podwyższenie poziomu ich wynagrodzeń."
(vide: strona internetowa http://www.ms.gov.pl/st/st3.php)

Przypominamy także o treści Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.01.2008r. w sprawie wynagrodzeń sędziowskich, w którym wskazano między innymi, że:
"Minister Sprawiedliwości ze zrozumieniem przyjmuje krytyczną ocenę, wyrażaną przez środowisko sędziów sądów powszechnych, co do aktualnego poziomu wynagrodzeń sędziów.
Podkreślić należy, że sędziowie są jedyną grupą zawodową, co do której zasady wynagradzania określone zostały w Konstytucji (art. 178 ust. 2 ).
Jest oczywiste, że obowiązujący standard konstytucyjny zobowiązuje państwo do zapewnienia sędziom warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
W ocenie Ministra Sprawiedliwości obecny poziom wynagrodzeń sędziów nie odpowiada temu wymogowi."
"Zdaniem Ministra Sprawiedliwości wysokie wymagania zawodowe i etyczne jakie społeczeństwo stawia sędziom, w ich odpowiedzialnej i ciężkiej pracy, powinny łączyć się z obowiązkiem zapewnienia sędziom odpowiedniego statusu materialnego. Spełnienie tego warunku jest niezbędne jeśli zawód sędziego ma być „ukoronowaniem” zawodów prawniczych."

Stwierdzamy, że do chwili obecnej powyższe deklaracje, zasadniczo zbieżne z postulatami środowiska sędziowskiego, nie zostały w żadnym zakresie zrealizowane, a próbę przeforsowania w trybie pilnym rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw traktujemy jako ewidentny wyraz lekceważenia trzeciej władzy.
Stanowczo sprzeciwiamy się decydowaniu o tak doniosłych kwestiach, jak ustrój sądów powszechnych, w trybie pozostającym w sprzeczności z zapisem art. 123 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Apelujemy do Pana Marszałka Sejmu, Pana Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Pana Premiera i Pana Ministra Sprawiedliwości o podjęcie rzeczywistych działań zmierzających do niezwłocznego zapobieżenia pogłębiającej się deprecjacji zawodu sędziego, z uwzględnieniem szerokiego udziału środowiska sędziowskiego w podejmowanych dyskusjach i pracach legislacyjnych.

Jesteśmy dumni ze sprawowania urzędu sędziów Rzeczypospolitej Polskiej, a troska o dobro wymiaru sprawiedliwości uprawnia nas do domagania się respektowania i realizacji konstytucyjnych gwarancji niezależności oraz niezawisłości sędziowskiej przez przedstawicieli dwóch pozostałych władz."

tujs
27.06.2008 00:38:47

Pięknie napisane - tylko czy ktoś z naszych decydentów z I i II władzy to jescze czyta i się tym przejmuje????

AQUA
27.06.2008 08:02:23

Ta uchwała zostanie przesłana także Europejskiej Unii Sędziów

Darkside
27.06.2008 08:29:19

"tujs" napisał:

Pięknie napisane - tylko czy ktoś z naszych decydentów z I i II władzy to jescze czyta i się tym przejmuje????Tuszę że to jest pytanie retoryczne

kazanna
27.06.2008 17:38:35

brawo okręgowy sąd słupski!!!a co na to bratni sąd koszaliński???

duralex
27.06.2008 17:47:53

"kazanna" napisał:

brawo okręgowy sąd słupski!!!a co na to bratni sąd koszaliński???


czy ten bratni sąd koszliński to jest Twój Sąd???

bo z tego, co wiem, większość, jeżeli nie całą pracę związaną z podjęciem uchwały przez Zgomadzenie SO w Słuspku wykonała AQUA

ps. jeżeli Twój zachodniopomorski SO to jest SO w Słupsku, to przyłączm się do Twojego pytania i rozszerzam na wszystkie bratnie Sądy Okręgowe, zastanawiając się przy tym nad rozpoczęciem pracy na obszarze mojego SO

vanilka
27.06.2008 18:36:04

Bratni SO koszaliński podziwia i gratuluje (zwłaszcza pełna uznania rejonowa), natomiast brakuje mu ..... żeby wspiąć się na wyżyny słupskie. Mam wrażenie, że jestem jedyną osobą prawdziwie zainteresowaną i zaangażowaną w bratnim sądzie koszalińskim. Jeśli ja nie rzucę się do zbierania podpisów, nie obdzwonię wydziałów to u nas ...... NIC się nie dzieje. A jeszcze .... hmm.... szkoda gadać.

kazanna
27.06.2008 23:04:05

owszem koszaliński ale rejonowy. W zgroamdzeniu tez nie zasiadam. i tak jakby zastój tu u nas , jak to określiła vanilka...

art_60
29.06.2008 00:37:44

AQUA, dobra robota i ładny gest wobec Europejskiej Unii Sędziów, dobrze, że o tym pomyslałaś!

magdam
29.06.2008 08:52:49

Gratuluję Aqua.

AQUA
29.06.2008 15:46:59

"magdam" napisał:

Gratuluję Aqua.


Kochani,

naszą uchwałę wkleiłam w tym celu, abyście przemyśleli możliwość podjęcia przez Wasze Zgromadzenia takich uchwał, które ze względu na ich treść mogłyby "wyjść" w jakikolwiek sposób na zewnątrz, do Unii Europejskiej.

Pomyślcie nad projektami, gdyż wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo dużo możliwości w tym zakresie....


Pozdrawiam

magdam
29.06.2008 18:54:10

"AQUA" napisał:naszą uchwałę wkleiłam w tym celu, abyście przemyśleli możliwość podjęcia przez Wasze Zgromadzenia takich uchwał, które ze względu na ich treść mogłyby "wyjść" w jakikolwiek sposób na zewnątrz, do Unii Europejskiej.

Pomyślcie nad projektami, gdyż wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo dużo możliwości w tym zakresie....
PozdrawiamI taka była moja pierwsza myśl, tak że cel został osiągnięty .
Jutro tekst uchwały roześlę pocztą służbową do wszystkich sędziów, a do członków zgromadzenia z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia podobnej uchwały.
Niestety za sukces nie ręczę, ponieważ jest okres urlopowy i nie wiem, czy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy będzie zwołane zgromadzenie.
Pozdrawiam.

AQUA
29.06.2008 21:29:54

magdam,

ale Wasze Zgromadzenie będzie z pewnością we wrześniu lub w październiku- moim zdaniem to też będzie bardzo dobry czas dla podjęcia odpowiedniej uchwały


Pozdrawiam

[ Dodano: Wto Lip 01, 2008 4:05 pm ]
http://www.iustitia.pl/content/view/379/74/

Tomasz Zawiślak
22.09.2008 17:13:19

W dniu 22 września 2008 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu JEDNOMYŚLNIE (!!!) przyjęło uchwałę następującej treści:

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 22 września 2008 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu wskazuje na narastające niezadowolenie, zniecierpliwienie i rozgoryczenie środowiska sędziowskiego w Polsce, czego przyczyną jest postawa władzy ustawodawczej i wykonawczej wobec postulatów niezwłocznego dokonania zmian systemowych w wymiarze sprawiedliwości. Dotyczą one w szczególności zapewnienia władzy sądowniczej pozycji określonej w Konstytucji i zasad dochodzenia do zawodu sędziowskiego oraz wynagradzania sędziów. Postulaty te formułowała dotychczas Krajowa Rada Sądownictwa, zgromadzenia ogólne wielu sądów okręgowych (m.in. w Poznaniu, Płocku, Elblągu, Opolu, Słupsku, Gliwicach, Lublinie, Piotrkowie Trybunalskim, Koninie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim), Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, oraz liczne oddziały terenowe tegoż stowarzyszenia. Na uwagę zasługuje rezolucja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie wynagrodzeń sędziów polskich podjęta w Turku (Finlandia) w dniu 24 maja 2008r., w której uznano, iż rząd polski nie przestrzega fundamentalnych zasad wyrażonych w takich aktach jak Europejska Karta Statutu Sędziego, Uniwersalna Karta Sędziego, Karta Sędziów Europejskich i w konsekwencji wezwano władze polskie do dostosowania regulacji prawnych do powszechnie uznanych standardów, gwarantujących niezawisłość sędziowską. Zrozumienie dla argumentów środowiska sędziowskiego wykazał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odmawiając podpisania ustawy z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych ustaw (...). Na słuszność ww. postulatów wskazała także sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dezyderacie nr 2 do Rady Ministrów uchwalonym w dniu 23 lipca 2008 r.
Oprócz obecnego poziomu uposażeń sędziowskich zasadnicze zastrzeżenia budzi sposób ich kształtowania poprzez powiązanie ze sztuczną kwotą bazową. Wskazuje na to skierowanie przez Krajową Radę Sądownictwa pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność obowiązujących regulacji z Konstytucją.
Zgromadzenie popiera postulaty reprezentantów środowiska sędziowskiego, w szczególności dotyczące ustalania wynagrodzeń sędziów w oparciu o mierniki obiektywne, a nie decyzje polityczne władzy wykonawczej i ustawodawczej.
Zaniepokojenie sędziów okręgu wrocławskiego budzi tempo prac nad zmianami, nie przedstawienie przez rząd jednolitej, konkretnej wizji, w jakim kierunku zmiany systemowe powinny pójść. Źródłem niepotrzebnych napięć i spekulacji są sprzeczne sygnały płynące z resortów finansów oraz sprawiedliwości, m.in. w sprawie planowanych podwyżek dla sędziów w 2009 roku. Rodzi to obawy o lekceważenie przez rząd groźby jednego z poważniejszych kryzysów w historii polskiego sądownictwa.
Opisana postawa rządu prowadzi do radykalizacji nastrojów w środowisku sędziowskim, skutkującej podejmowaniem bezprecedensowych akcji protestacyjnych, takich jak „dni bez wokandy”. Z inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” najbliższa taka akcja zostanie przeprowadzona w całym kraju w dniach 24-25 września 2008 r. Dla sędziów, którzy nie mogą strajkować, organizować się w związki zawodowe, nie dysponują zapleczem politycznym, takie formy manifestowania niezadowolenia i determinacji są ostatecznością. Przez wiele lat sędziowie cierpliwie i z godnością znosili otrzymywanie wynagrodzeń nieadekwatnych do ich kwalifikacji, pozycji ustrojowej i roli w państwie. Jako jedna z nielicznych grup zawodowych sędziowie nie odczuli skutków wzrostu gospodarczego.
Zgromadzenie wyraża zrozumienie dla motywacji tych sędziów, którzy zdecydują się przyłączyć do ww. akcji. Z całą mocą Zgromadzenie wskazuje, iż żaden sędzia nie może być przymuszany do wzięcia udziału ani do powstrzymania się od uczestnictwa w protestach. Podejmując decyzję w tej sprawie każdy sędzia powinien kierować się własnym sumieniem, poczuciem odpowiedzialności za autorytet i pozycję sądownictwa powszechnego, a także obowiązkiem dbania o godność urzędu. Godność ta jest powiązana z pozycją materialną sędziów. Nie może być to tylko pusty frazes, podobnie jak solidarność i jedność środowiska, które decydują o jego sile, a pośrednio o szansach na poprawę sytuacji. W razie braku właściwej reakcji ze strony rządu, może dojść do dalszej eskalacji protestów, lub co gorsza do fali rezygnacji sędziów.
Groźba licznych odejść sędziów w powiązaniu z likwidacją instytucji asesora (z dniem 6 maja 2009 r.) uzasadnia przyspieszenie prac legislacyjnych. Doprowadzenie do sytuacji, w której olbrzymi wysiłek i zaangażowanie obecnych asesorów mogłyby pójść na marne, byłoby karygodne. Brak ustawowego rozwiązania tej kwestii grozi paraliżem wymiaru sprawiedliwości oraz naraża Skarb Państwa na odpowiedzialność odszkodowawczą. Rząd powinien niezwłocznie przedstawić projekt rozwiązań, które zagwarantują dopływ wartościowej kadry do zawodu sędziowskiego.
Zgromadzenie wyraża podziękowania dla tych wszystkich osób, organizacji i organów, które poparły postulaty sędziowskie, kierując się troską o dobro wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Szczególne podziękowania kierujemy wobec Krajowej Rady Sądownictwa oraz Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów.
Zgromadzenie zwraca się do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o przesłanie uchwały do wiadomości: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Ministra Sprawiedliwości, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów.

iga
22.09.2008 17:26:33

Brawo.

chaoos
22.09.2008 20:28:34

dobre podsumowanie dotychczasowej sytuacji

lukaszja
22.09.2008 21:16:38

I jak to nie być dumnym z (mojego) Wrocławia?
Do tego pełen szacunek dla aktywnych forumowiczów - twórców uchwały!
pozdrawiam, Łukasz

mario69
22.09.2008 22:47:34

Cieszy taka postawa. Przynajmniej w ten sposób możemy wyrazić "nasz wspólny" głos. A propos, czy słyszeliście o pomysłach likwidacji tzw. małych Sądów (do 10 sędziów) przez MS? I co o tym myślicie?

Tomasz Zawiślak
22.09.2008 23:51:03

Bardzo dziękuję tym forumowiczom, którzy pomogli w opracowaniu projektu uchwały: wb02, rjaw, kzaw. Szczególne podziękowania dla AQUA. Wdzięczny też jestem Bielawy1 za wsparcie w chwili zwątpienia. :smile:

wb02
23.09.2008 09:05:52

Tomek podżegaczu - nie zwalaj na innych

ropuch
23.09.2008 09:13:33

Powiem tak. Pracuję w tej firmie już ładnych parę lat i nie myślałem, że doczekam czegos takiego. Wyrazy uznania dla twórców uchwały. Wielki szacun dla nich jak i członków zgromadzenia jednomyślnie przyjmujących uchwałę.

To jest dopiero podżeganie co się zowie

mathieu
23.09.2008 09:35:49

A ja pracuję w firmie niedługo (niecałe dwa lata) i dopiero od kilku miesięcy śledze na bieżąco, co się dzieje na forum. jestem asesorem i szczerze mówiąc najbardziej martwię się, czy i kiedy dostanę nominację. lubię tę pracę i zawsze chciałem to robić. ale w tej chwili przyszłość jest bardzo niejasna. a pewność zatrudnienia to chyba jedna z gwarancji niezawisłości. poza tym spłacam duży kredyt na mieszkanie, co przysparza mi dodatkowego stresu. dlatego popieram protest i podpisuję się pod uchwałą Wrocławia i innych okręgów.

arczi
23.09.2008 09:38:43

Wrocław - CZAPKI Z GŁÓW... a jednak myliłem się

bladyswit
23.09.2008 09:39:28

podżeganie ? to już nawet jest sprawstwo .... ale jakie piękne ! Gratulacje dla Wrocławia !

luke
23.09.2008 10:04:13

to się wrocław ubudził

Beleg
23.09.2008 10:06:02

"bladyswit" napisał:

podżeganie ? to już nawet jest sprawstwo .... ale jakie piękne ! Gratulacje dla Wrocławia !Wreszcie możemy być dumni z Wrocławia
Serdecznie pozdrawiam czołowych podżegaczy :-)

Sandman
23.09.2008 10:21:34

Szacunek dla Wrocławia - dla pomysłodawców akcji, szeregowych sędziów i Prezesów!
Brawo, jesteście wzorem dla innych!

ujw
23.09.2008 12:27:54

Tak, wczoraj na Zgromadzeniu było super
Nie spodziewałam się jednomyślności, a jednak!

Dla Tomka duuuży szacunek!!!!

if
23.09.2008 12:38:53

Wielkie podziękowania dla Autora tekstu uchwały oraz dla Zgormadzenia we Wrocławiu za sposób , w jaki wyrazili stanowisko w sprawie naszej sytuacji.

wb02
23.09.2008 12:56:03

"Beleg" napisał:


Wreszcie możemy być dumni z Wrocławia
Serdecznie pozdrawiam czołowych podżegaczy :-)WRESZCIE? Dopiero teraz? A przypomnę Ci Beleg jeszcze parę rzeczy ale nie publicznie bo co mam zawstydzać.

Tomasz Zawiślak
23.09.2008 13:14:36

Dzięki.

Ignotus
23.09.2008 14:39:55

Wielkie gratulacje i podziękowania dla autora projektu uchwały. Chapeau bas !
Przywołując klasyka mogę powiedzieć "miałem sen ..." Ale przyjęcie uchwały przez aklamację, to wykraczało poza moje najśmielsze oczekiwania
Szacunek dla wszystkich członków zgromadzenia.

ujw
23.09.2008 15:57:38

Tomek, ty tak nie pąsowiej. Przyzwyczajaj się!

A w nagrodę wygrałeś szkolenie w doborowym towarzystwie , gdzie będziemy świętowali jednomyślność.
I nie migaj się, bo nieładnie.

iwo
23.09.2008 17:35:50

Ja też dziękuję Wrocławiowi. Jesteście wsparciem dla wątpiących i zastraszonych.

ujw
23.09.2008 17:43:52

Powiem tak: sędzia nie może być wątpiący i zastraszony. To uwłacza godności sędziego!

AQUA
23.09.2008 19:48:20

Tomek,

Wielki Szacunek !!!!!

W Waszej uchwale dostrzegam i doceniam wiele elementów zupełnie nowych jakościowo - takich, których w uchwałach innych Zgromadzeń Ogólnych nie ma.

Osobiście, jeśli chodzi o Wrocław, jestem zatem spokojna...

Można ?

Trzeba tylko chcieć...

wb02
23.09.2008 20:38:26

Tak tego Wroclawia tu nie chwalcie bo nam jeszcze MS serię szybkich i konkretnych w zamiarze wizytacji przyśle.

Marred
23.09.2008 21:05:53

"wb02" napisał:

Tak tego Wroclawia tu nie chwalcie bo nam jeszcze MS serię szybkich i konkretnych w zamiarze wizytacji przyśle.


To przy takiej jednomyślności zjecie ich żywcem !

wb02
23.09.2008 21:10:23

"Marred" napisał:

Tak tego Wroclawia tu nie chwalcie bo nam jeszcze MS serię szybkich i konkretnych w zamiarze wizytacji przyśle.


To przy takiej jednomyślności zjecie ich żywcem !

Zjemy? Chcesz żebyśmy się ministerialnym wizytatorem otruli?

Sandman
23.09.2008 21:21:53

"wb02" napisał:

Tak tego Wroclawia tu nie chwalcie bo nam jeszcze MS serię szybkich i konkretnych w zamiarze wizytacji przyśle.


To przy takiej jednomyślności zjecie ich żywcem !

Zjemy? Chcesz żebyśmy się ministerialnym wizytatorem otruli?
Jedzcie! Poznacie ich myśli i plany!

markosciel
23.09.2008 21:22:48

"Sandman" napisał:

Tak tego Wroclawia tu nie chwalcie bo nam jeszcze MS serię szybkich i konkretnych w zamiarze wizytacji przyśle.


To przy takiej jednomyślności zjecie ich żywcem !

Zjemy? Chcesz żebyśmy się ministerialnym wizytatorem otruli?
Jedzcie! Poznacie ich myśli i plany!

A wszystko dla dobra sprawy

Beleg
23.09.2008 22:15:47

"wb02" napisał:

Tak tego Wroclawia tu nie chwalcie bo nam jeszcze MS serię szybkich i konkretnych w zamiarze wizytacji przyśle.


A nie bój nie bój, jutrzejszych wokand Ci u nas pod dostatkiem

wb02
23.09.2008 22:19:56

"Beleg" napisał:

Tak tego Wroclawia tu nie chwalcie bo nam jeszcze MS serię szybkich i konkretnych w zamiarze wizytacji przyśle.


A nie bój nie bój, jutrzejszych wokand Ci u nas pod dostatkiem

U ciebie tak, u mnie zero.

mario69
23.09.2008 22:41:29

Co my mamy powiedzieć w naszym grajdołku , skoro straszą nas dyscyplinarkami za udział w proteście. I to kto? preziowie rzecz jasna. Jak masz stare sprawy to zapomnij o zmianie terminu posiedzenia bo inaczej - pod nóż. ale nic to "oni" też nie są wieczni ale ale chodzą słuchy, że ostatni tydzień listopada to już totalne plażowanie bez posiedzeń. Napiszcie jak u was się to zapowiada. trzymanko dla wszystkich

totep
24.09.2008 11:34:32

"mario69" napisał:

Co my mamy powiedzieć w naszym grajdołku , skoro straszą nas dyscyplinarkami za udział w proteście. I to kto? preziowie rzecz jasna. Jak masz stare sprawy to zapomnij o zmianie terminu posiedzenia bo inaczej - pod nóż. ale nic to "oni" też nie są wieczni ale ale chodzą słuchy, że ostatni tydzień listopada to już totalne plażowanie bez posiedzeń. Napiszcie jak u was się to zapowiada. trzymanko dla wszystkich


No tak w grodzkich znacznie lepiej niż w karnych, ale nie mów, że to kwestia prezesów - bo ci się akurat z was śmieją. Te dyscyplinarki no na 100 % nie była kwestia postawiona przez prezesów, ale raczej przez "ambitnych" przewodniczących

okapi
25.09.2008 14:20:18

dziś przy okazji zgromadzenia ogólnego w SO w Suwałkach zapadła uchwała odnośnie poparciu w kwestii zamiany zasad naszego wynagradzania..nie będe jej cytował bo jest podobna do wrocławskiej ale fakt się liczy

[ Dodano: Czw Wrz 25, 2008 2:20 pm ]
jednomyślnie...!!!

kzawislak
25.09.2008 16:58:22

"okapi" napisał:

dziś przy okazji zgromadzenia ogólnego w SO w Suwałkach zapadła uchwała odnośnie poparciu w kwestii zamiany zasad naszego wynagradzania..nie będe jej cytował bo jest podobna do wrocławskiej ale fakt się liczy

[ Dodano: Czw Wrz 25, 2008 2:20 pm ]
jednomyślnie...!!!


dobra robota i brawa za jednomyślność (też w jawnym głosowaniu? )

katelra
29.09.2008 13:28:20

"Tomasz Zawiślak" napisał:


Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 22 września 2008 r.

brawo!

arczi
29.09.2008 20:56:49

jeżeli zdarzają się przypadki straszenia dyscyplinarkami sędziów za udział w protestach zaplanowanych przez stowarzyszenie, uważam, że na Zebraniu trzeba powołać zespół złożony z fachowców z prawa pracy, karnego celem obrony, konsultacji, porad prawnych, przedstawienie stanowiska Iustitii w ewentualnych sprawach dyscyplinarnych

okapi
30.09.2008 08:47:07

Uchwała Sędziów Okręgu
Sądu Okręgowego w Suwałkach
Podjęta na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 25 września 2008r.
Solidaryzujemy się ze stanowiskiem przedstawianym wielokrotnie przez Krajową Radę Sądownictwa, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz zgromadzenia ogólne sędziów wielu sądów okręgowych w kwestii potrzeby zmiany zasad wynagradzania sędziów.
Zawód sędziego jako jedyny jest wyróżniony konstytucyjnie w zakresie kształtowania wynagrodzenia. Norma konstytucyjna nakazuje bowiem zapewnienie sędziom warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadających godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków (art. 178 ust.2 Konstytucji RP).
Tymczasem doszło do zachwiania proporcji pomiędzy rzeczywistym wynagrodzeniem sędziów a stale rosnącym zakresem ich obowiązków i godnością sprawowanego urzędu. Aktualne wynagrodzenia sędziów nie odpowiadają randze sprawowanego przez nich urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
W ostatnim dziesięcioleciu została odnotowana tendencja spadkowa poziomu wynagrodzeń sędziowskich. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wynagrodzenia sędziowskie waloryzowane były jedynie wzrostem kwoty bazowej, w oderwaniu od wzrostu wynagrodzeń innych grup zawodowych, w szczególności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce oraz istotnego wzrostu kosztów utrzymania. Nadmienić przy tym trzeba, iż możliwości osiągania dodatkowych dochodów przez sędziów są ograniczone, gdyż zasadniczo nie mogą oni podejmować dodatkowego zatrudnienia.
Ostatnio ogłoszone zmiany wysokości uposażeń sędziów w latach 2009-2010 nie odzwierciedlają zasady materialnej niezależności tej grupy zawodowej, będąc rozwiązaniem doraźnym, wyrównującym jedynie brak podwyżek w ostatnich latach. Z kolei projekt wprowadzenia ośmiu stawek od roku 2010, gdzie podstawą naliczania uposażenia byłoby najniższe wynagrodzenie, całkowicie pomija postulaty środowiska sędziowskiego, domagającego się wprowadzenia systemu płac opartego o obiektywny wskaźnik- średnie wynagrodzenie, a tym samym spełniającego wymogi konstytucyjne.
Podkreślić należy, iż postulaty sędziów w przedmiocie zmiany wynagrodzenia są aprobowane również przez przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Wśród prawników nie budzi wątpliwości pogląd, że uposażenie sędziów jest jedną z gwarancji ich niezależności i niezawisłości.
W związku z tym domagamy się niezwłocznego podjęcia prac nad kompleksowym uregulowaniem wynagrodzeń sędziowskich, ustalanych w połączeniu z rzeczywistym przeciętnym wynagrodzeniem lub z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej ogłaszanymi przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Tym samym postulujemy o doprowadzenie wysokości sędziowskich wynagrodzeń do poziomu odpowiadającego treści artykułu 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

[ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 8:48 am ]
w najbliższych dniach zostanie rozesłana do innych SO i KRS

ludzka
30.09.2008 11:47:38

Im więcej takich uchwał w czasie prowadzenia akcji protestacyjnej, tym lepiej. Konsolidują środowisko i są dobrym prognostykiem przed kolejnymi planowanymi punktami tej akcji.

Dziękujemy :smile: .

iwo
30.09.2008 16:36:18

Pewnie, że dobrze, ale z drugiej strony potrzeba konkretnych rozwiązań. Musimy wyraźnie o nich mowić np. że wynagrodzenie ssr to 4 x średnie wynagrodzenie. Tak to dookoła tylko piszemy, piszemy, uchwalamy, popieramy się i nic.

ujw
30.09.2008 16:41:08

Dzięki, ale to niechcący... Szkoda, że nie można tak zawsze być "młodym sędzią", eh... :sad:

okapi
01.10.2008 11:52:49

"iwo" napisał:

Pewnie, że dobrze, ale z drugiej strony potrzeba konkretnych rozwiązań. Musimy wyraźnie o nich mowić np. że wynagrodzenie ssr to 4 x średnie wynagrodzenie. Tak to dookoła tylko piszemy, piszemy, uchwalamy, popieramy się i nic.


iwo to tylko 1 z elementów

lepiej jak jest niż nie

choć wiadomo sam nie wystarczy ale trzeba walczyć w różny sposób i na wielu polach..

iwo
01.10.2008 12:32:44

anpod, za fijolety serdeczne dzięki. Jakoś samo tak wyszło. Wcale nie zabiegałam o te zaszczyty

okapi, masz rację. Ale przyznasz, że to już nie wystarcza, choć niewątpilwie konsoliduje środowisko.

K.Ierownik
21.11.2008 15:53:47

Założyłem nowy temat, bo po ostatnich zmianach nie za bardzo jest gdzie takie rzeczy wklejać. Przedstawiam dzisiejszą uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Z dumą chcę dodać, że uchwała ta przyjęta została jednogłośnie.Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2008 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wyraża swój stanowczy protest wobec braku realnych działań władzy ustawodawczej i wykonawczej, zmierzających do zapewnienia władzy sądowniczej pozycji określonej w Konstytucji, w tym realizacji art. 178 ust. 2 ustawy zasadniczej, gwarantującego sędziom warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. Dotychczasowe propozycje uregulowania powyższych zagadnień ocenić należy jako pozorowane i chaotyczne. Nie rozwiązują one przy tym docelowo żadnego z ważnych problemów sądownictwa. Wobec łamania zasad konstytucji, prowadzącego do bezprecedensowej zapaści wymiaru sprawiedliwości, sędziowie nie mogą pozostać obojętni. Z uwagi na powyższe, kierowani troską o dobro wymiaru sprawiedliwości i godność urzędu sędziego, popieramy uchwały XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r. w sprawach: protestów, niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz w sprawie asesorów i egzaminowanych aplikantów sądowych. Zwracamy się także z apelem do wszystkich sędziów okręgu piotrkowskiego o masowe i solidarne wzięcie udziału w protestach prowadzonych przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.


kzawislak
21.11.2008 19:34:21

"K.Ierownik" napisał:

Z uwagi na powyższe, kierowani troską o dobro wymiaru sprawiedliwości i godność urzędu sędziego, popieramy uchwały XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r. w sprawach: protestów, niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz w sprawie asesorów i egzaminowanych aplikantów sądowych. Zwracamy się także z apelem do wszystkich sędziów okręgu piotrkowskiego o masowe i solidarne wzięcie udziału w protestach prowadzonych przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.tego chyba jeszcze nie było! brawo!

uksc
21.11.2008 19:50:35

Była już uchwała Zgromadzenia SA w Gdańsku jakiś czas temu, może ktoś ją poszuka i wklei.

kzawislak
21.11.2008 19:53:01

ale w niej nie poparli protestów!

UCHWAŁA
Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
z dnia 6 listopada 2008 r.

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku pamiętając, iż stanowimy część władzy państwowej, kierowani troską o dobro wymiaru sprawiedliwości i godność urzędu sędziego oświadczamy, że popieramy uchwały XII Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r. w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz w sprawie asesorów i egzaminowanych aplikantów sądowych.
Apelujemy do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o uwzględnienie wskazanych w nich postulatów. Zmierzają bowiem one do stworzenia silnego sądownictwa, stanowiącego filar silnego demokratycznego państwa prawa.

Formę zaś realizacji uchwały w sprawie protestów pozostawiamy do decyzji składów orzekających

Petrus
21.11.2008 21:11:57

BRAWO IUSTITIA!!!!!!!!!!!!!
nareszcie zaczęliście upominać się o egzaminowanych aplikantów, Waszych następców...

arczi
22.11.2008 18:40:34

"Petrus" napisał:

BRAWO IUSTITIA!!!!!!!!!!!!!
nareszcie zaczęliście upominać się o egzaminowanych aplikantów, Waszych następców...


Petrus, przecież w sprawie aplikantów i egzaminowanych asesorów uchwałę podjęło Zebranie Delegatów Iustotii juz miesiąc temu.
Przypominam: http://www.iustitia.pl/content/view/421/74/

censor
23.11.2008 15:59:16

Właśnie, Arczi, jeśli pozwolisz, chciałbym do tego wrócić, bo to jest bardzo ważna uchwała, a nie wiem, w jaki sposób jest wykonywana przez zarząd Iustitii.
Czy moglibyście – jako zarząd - nawet przygotować projekt takiej ustawy (przecie to bardzo krótka ustawa mogłaby być, z 2 artykułów składająca się, zmieniająca pusp, chodzi o skrócenie wotum dla asesorów, niezbędnego dla otrzymania nominacji). Wiem, że jesteś ze Śląska, wiec - jak się to po śląsku mówi – cały „wic” polega na tym, żeby mieć alternatywę dla ustawy o Duraczówce, bo w ustawie o Duraczówce jest taki zapis o skróceniu asesury, na wypadek gdyby Duraczówka padła na etapie prac ustawodawczych, choćby w wyniku weta prezydenckiego. Duraczówka jest bowiem największym knotem z historii ustawodawstwa polskiego i interesy sądownictwa polskiego wymagają tego, żeby nie weszła w życie. Tu nie chodzi tylko o sprawy logistyczne, że ludzie np. ze Świnoujścia będą skoszarowani przez 4,5 roku w Krakowie (lub w filii w Lublinie) żeby w wieku 30 lat na karku móc zostać asystentem lub referendarzem, a jak stwierdzą bezsens tego, to im każą zwracać stypendium. Chodzi także o to, to jest zagrożenie dla niezawisłości, podporządkowanie szkolenia sędziów władzy wykonawczej.
A następnie, czy po napisaniu takiego projektu zarząd Iustitii nie powinien dotrzeć do któregokolwiek z podmiotów posiadających inicjatywę ustawodawczą? Nie wyłączając Prezydenta, bo – tak na marginesie – ja opowiadam się za tym, żeby sobie Prezydenta nie zrażać (także poprzez prowadzenie pewnego wątku tu na forum), bo to jest głowa Państwa, i wykorzystać gdzie się da jego życzliwość dla sprawy: to co teraz napisałem, jest kontrowersyjne dla wielu forumowiczów, ale na tle obecnego Prezesa RM to Prezydent jest osobą nam przychylną, mimo jego niektórych posunięć, które muszą budzić sprzeciw, jak nieuzasadniona odmowa powołania na stanowiska sędziowskie asesorów, którzy przeszli pełną procedurę kwalifikacyjną aż do KRS.
Chcę zwrócić uwagę na to, że inne środowiska zawodowe przezwyciężyły podziały i szukają u Prezydenta (jako u głowy Państwa, wszystko jedno z której opcji politycznej pochodzącego) wsparcia – ma tu na myśli (z ostatniego czasu) środowisko nauczycielskie, solidarne w obliczu groźby likwidacji państwowo-samorządowego systemu oświaty. Może trzeba pójść do Kanossy i prosić prezydenta o jakiś okrągły stół, gdy nasze postulaty są konsekwentnie ignorowane przez rząd i nawet rząd świadomie działa w odwrotnym kierunku, jak np. ostatnio z komentowanym tu na forum projektem nowelizacji pusp, przewidującym „ermanentną asesurę”, kontrolę wizytatorów co 3 lata wg kryteriów wymyślanych przez MS i kontrolę jednolitości orzecznictwa przez prezesów (skandal!!!). Jeszcze raz podkreślam: wiem, że to, co piszę, jest nowe i może być odbierane jako kontrowersyjne, ale naprawdę trzeba się zastanowić, czy w środowisku „wypalą” okresowe TBW i czy przyniosą efekt. To nie jest sianie defetyzmu, ale stratedzy wojskowi winni realnie oceniać sytuację na froncie.
Bardzo proszę, zajmij stanowisko, jak to widzisz Ty i zarząd.

arczi
23.11.2008 18:49:17

przeczytaj proszę jutro w Rzepie mój artykuł (obiecano mi, że się ukaże..) i zobaczysz, że dla mnie kwestia asesorów jest priorytetowa. W tym artykule apeluję do posłów o oddzielenie ustawy o duraczówce od egulacji w kwestii asesorów z uwagi na duże prawdopodobieństwo skierowania tej pierwszej do TK przez Pezydenta.
W środe i czwartek mamy posiedzenie zarządu, będziemy o tym rozmawiać, być może podejmiemy już teraz stosowną uchwałę.

censor
23.11.2008 19:51:08

Dzięki, cieszy mnie, że i dla Ciebie, i dla zarządu, jest to jeden z priorytetów.

[ Dodano: Nie Lis 23, 2008 8:35 pm ]
Zachęcony i optymistycznie usposobiony zaproponuję pójście dalej: a może po prostu wręcz trzeba lobbować u Prezydenta na temat weta do ustawy o Duraczówcze, z jednoczesnym przepchnięciem spec-ustawy o asesorach?

Tomasz Zawiślak
24.11.2008 19:25:21

Nie chciałbym być posądzony o wazeliniarstwo, ale muszę to napisać: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI RZĄDZI!!! Ja chcę do Piotrkowa! Tam nadzieja umiera ostatnia. Może to kwestia jakiegoś mikroklimatu, czy coś... Brawo! Co najważniejsze - w tym okręgu na uchwałach się nie kończy. Eh, ja chcę do Piotrkowa!

K.Ierownik
25.11.2008 12:16:53

Szanowny TeZet.
W zasadzie to jest już kolejka. Wielu czeka tylko na 2012 rok ( wiesz , autostrady i te sprawy). Ale jak to już pisałem kiedyś w innym temacie, pracownikom kolei bufetowa daje od tyłu. Bądź więc dobrej myśli.

AQUA
01.02.2009 14:14:53


Uchwała Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku
z dnia 19 stycznia 2009 r.Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 19 stycznia 2009 r. podjęło uchwałę następującej treści:Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku w pełni popiera i przyłącza się do wniosku przedstawicieli Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wyrażonego w liście skierowanym do Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 stycznia 2009 r. o zwołanie przez Przewodniczącego KRS Nadzwyczajnego Zgromadzenia Przedstawicieli Zgromadzeń ogólnych SO.Trwająca od wielu miesięcy batalia o naprawę wymiaru sprawiedliwości nie doprowadziła do uzyskania zadawalających środowisko sędziowskie efektów.Wynikiem działań władzy wykonawczej jest uchwalenie, krytykowanej przez wszystkie środowiska prawnicze Ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która nie została wprawdzie podpisana przez Prezydenta RP, lecz odrzucenie przez sejm veta prezydenta zdaje się być przesądzone. Nie rozwiązana tym samym pozostaje nadal kwestia setek asesorów sądowych, którzy w maju br. będą musieli odejść z sądów. Z wiadomych tylko Ministerstwu Sprawiedliwości powodów przepisy dotyczące skrócenia okresu asesury nie zostały objęte odrębną regulacją prawną, bądź zmianą odpowiedniego przepisu usp, lecz zawarte w - od początku kontrowersyjnej - ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.Pomimo wkroczenia w nowy 2009 r. sędziowie nadal oczekują na uchwalenie przez Sejm regulacji dotyczących wynagrodzeń mimo, iż pierwszy etap podwyżek miał obowiązywać od stycznia br.Niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający za zgodny z Konstytucją administracyjny nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami także pozostaje w sprzeczności z postulatami zarówno KRS, jak i sędziów.Wszystko to wywołuje nadal ogromny niepokój środowiska i nie sprzyja uspokojeniu nastrojów większości sędziów gotowych podejmować coraz bardziej radykalne formy protestu, jako próby nacisku na władzę.Wskazać także należy, iż próby dyskredytowania władzy sądowniczej przez Ministra Sprawiedliwości, sugerowanie politycznego podłoża protestów także nie sprzyjają poprawie nastrojów.Sędziowie dowiedli nieraz, opierając się naciskom poszczególnych władz, iż w swych działaniach są niezawiśli i niezależni.Stając na straży wolności i praw obywatelskich, chcąc wykonywać swe obowiązki jak najlepiej, sprawnie i bez nieuzasadnionej zwłoki, z jak największym zaangażowaniem, sędziowie mają prawo domagać się przestrzegania zasad wyrażonych w art. 178 ust 2 Konstytucji w zakresie zapewnienia godziwych warunków pracy.Rozwiązanie tych problemów nie leży jednak w kompetencjach i możliwościach sędziów, do obowiązków których należy rozstrzyganie spraw.Dlatego też uważamy, iż KRS jest najwłaściwszym podmiotem, uprawnionym i zobowiązanym ustawowo, do werbalizowania zarówno potrzeb życiowych i zawodowych sędziów, jak i sądownictwa.Wierzymy, iż kategoryczna i konsekwentna postawa KRS zmusi pozostałe władze do poważnego potraktowania problemów, przed jakimi stanął wymiar sprawiedliwości.
Zmieniony ( 23.01.2009. )

AQUA
01.02.2009 14:17:26

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2009 r.


Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, popierając w całej rozciągłości cele, do których zmierza Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, w szczególności jego zabiegi o zagwarantowanie niezależności sądów, niezawisłości sędziów i godności sprawowanego przez nich urzędu, oraz doceniając jego dotychczasowe działania, uchwala, co następuje:
Wobec podjęcia przez władzę wykonawczą i ustawodawczą działań zmierzających w kierunku realizacji postulatów Stowarzyszenia i środowiska sędziowskiego Zgromadzenie uznaje za celowe zawieszenie na czas trwania procesu legislacyjnego akcji protestacyjnej, o której mowa w uchwale XII Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r.
Zgromadzenie wyraża jednocześnie oczekiwanie, że słuszne postulaty Stowarzyszenia i środowiska sędziowskiego, zostaną bez zbędnej zwłoki uwzględnione.

suzana22
01.02.2009 14:19:07

,,Wierzymy, iż kategoryczna i konsekwentna postawa KRS zmusi pozostałe władze do poważnego potraktowania problemów, przed jakimi stanął wymiar sprawiedliwości.'

totep
01.02.2009 14:19:42

Czyli co, pomachali nam z daleka kością a my ogon pod siebie?! NIedoczekanie !!

Dred
04.02.2009 18:57:03

http://www.iustitia.pl/content/view/486/74/

Dred
04.02.2009 18:58:10

Stanowisko otwartego zebrania sędziów krakowskich


Stanowisko Sędziów Krakowskich z dnia 29.01.2009 r.

Sędziowie zebrani w dniu 29.01.2009 r. opowiadają się za kontynuowaniem akcji protestacyjnej w postaci:

- odmowy udziału w pracach komisji wyborczych,
- dni bez wokand, które przypadają na 23 - 27 lutego, 23 - 27 marca, 20-24 kwietnia, 25-29 maja, 22-26 czerwca 2009r,
- zawiadamiania przełożonych o zagrożeniach dla niezawisłości sędziowskiej na podstawie par. 9 ust.2 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów,
które to formy zostały określone w uchwale XII Wyborczego Zebrania Delegatów SSP Iustitia z dnia 25 października 2008r „w sprawie protestów".

Z zadowoleniem odnotowujemy fakt odejścia w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1461) od sposobu naliczania wynagrodzeń sędziów na podstawie kwoty bazowej i zastąpienie jej przeciętnym wynagrodzeniem ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nie do zaakceptowania jest jednak proponowana wysokość mnożników przyjętej podstawy. Mnożniki nie rekompensują bowiem realnego spadku wynagrodzeń sędziowskich w ciągu ostatnich lat i nie zapewniają spełnienia normy konstytucyjnej art. 178 ust. 2, gwarantującej wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu sędziego oraz zakresowi obowiązków. Podkreślenia także wymaga, że w obecnej sytuacji gospodarczej szczególnie aktualne stają się kryteria kształtowania wynagrodzeń sędziów, wskazane przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 października 2000 (sygn. P. 8/00), zgodnie z którymi w razie trudności budżetowych wynagrodzenia sędziowskie powinny być szczególnie chronione, oraz, że wynagrodzenia sędziów nie powinny być obniżane w drodze regulacji normatywnych. Postulujemy przyjęcie poprawki do powyższego projektu, wprowadzającej mnożniki w wysokości od co najmniej 4,0 jako stawki zasadniczej wynagrodzenia sędziego sądu rejonowego począwszy od 1.01.2010 r, jako rozwiązania zmierzającego do docelowego uregulowania wynagrodzeń sędziowskich.

Sprzeciwiamy się ponadto stałemu wzrostowi zakresu obowiązków, który nie mieści się w ustawowych normach czasu pracy, oraz któremu nie towarzyszy rozbudowa aparatu pomocniczego w postaci asystentów i sekretarzy. Protest w postaci „dni bez wokandy" ma zwrócić uwagę na fakt, że nie mniej istotną kwestią od ilości rozstrzygniętych na wokandach spraw jest prawidłowe do nich przygotowanie, które przy obecnym obciążeniu jest zagrożone.

Nie godzimy się na instrumentalne traktowanie władzy sądowniczej poprzez wykorzystanie jej atrybutów dla zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów, przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek inicjatywy w kierunku zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania w państwie, a jej przedstawicielom warunków pracy i zarobków odpowiadających randze zajmowanych stanowisk.

Zwracamy uwagę, że nie zostały spełnione żadne postulaty określone w Uchwale XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z dnia 25 października 2008r w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zmiana zasad wynagradzania jest wciąż w sferze projektów i nie wiadomo jaki jej będzie ostateczny kształt.

Ponadto nie zostały nawet wszczęte jakiekolwiek prace legislacyjne zmierzające do:

- określenia obiektywnych kryteriów awansu
- zapewnienia wszystkim sędziom udziału w samorządzie sędziowskim i zwiększenia uprawnień samorządu,
- wyraźnego oddzielenia nadzoru administracyjnego od czynności orzeczniczych,
- zmniejszenia zakresu kognicji sądów,
W związku z powyższym nie znajdujemy podstaw do odstąpienia od akcji protestacyjnej w postaci dni bez wokand, odmowy udziału sędziów w komisjach wyborczych oraz akcji zawiadamiania przełożonych o zagrożeniach dla niezawisłości sędziowskiej.

Sandman
04.02.2009 19:03:58

Wiwat sędziowie z pradawnej stolicy Polaków!!!

Kamel
05.02.2009 10:18:38

Co na to zgromadzenie?

Darkside
05.02.2009 10:23:51

http://prawnik.pl/wiadomosci,z_samorzadow,98732,Zawieszenie-protestu-na-czas-trwania-prac-legislacyjnych.html

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.