Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024

Forum sędziów

MATYSIAK - ostateczna wersja

iga
21.02.2009 11:28:23

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1694

przepisy nas dotyczące wytłuściłam

[center]VI kadencja
SPRAWOZDANIE
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie
ustawy o zmianie ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym oraz ustawy o wynagrodzeniu
osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe (druk nr 1226) oraz o rządowym
projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 1461) [/center]
Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu skierował
w dniu 29 października 2008 r. przedstawiony przez Prezydenta RP projekt ustawy z druku nr
1226 oraz w dniu 5 grudnia 2008 r. rządowy projekt ustawy z druku nr 1461 do Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka do pierwszego czytania.
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz
rozpatrzeniu tych projektów ustaw na posiedzeniach w dniach: 6 listopada 2008 r., 6, 20 i 21
stycznia oraz 12 i 17 lutego 2009 r.
wnosi:
Wy s o k i S e jm uchwalić raczy załączony projekt ustawy.
Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu – przedstawia, na żądanie
wnioskodawcy, następujące wnioski mniejszości:
1) w art. 1 w pkt 2 w lit. g § 8 nadać brzmienie:
„§ 8. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady
Sądownictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość dodatków funkcyjnych
przysługujących sędziom oraz sposób ich ustalania, biorąc pod uwagę rodzaj funkcji,
wielkość jednostki organizacyjnej oraz zakres obowiązków.”;
- poseł M.Wróbel
2) w art. 1 w pkt 5 § 1 nadać brzmienie:
„§ 1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego asesora sądowego wynosi 90%
wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej,
powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.”;
- poseł M.Wróbel
3) w art. 3 w pkt 4 ust. 1a nadać brzmienie:
„1a. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego asesora prokuratorskiego wynosi 90%
wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury rejonowej w stawce pierwszej,
powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.”;
- poseł M.Wróbel
Warszawa, dnia 17 lutego 2009 r.
Sprawozdawca Przewodniczący Komisji
(-) Wojciech Wilk (-) Ryszard Kalisz
Liczba stron : 1 Data : 2009-02-18 Nazwa pliku : 0195-20A.NK
VI kadencja/druk nr 1461 i 1226
1
[center]Projekt
USTAWA
z dnia 2009 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw1) [/center]
Art. 1.
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 77 w § 6 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) miesięcznego ryczałtu – w kwocie nie wyższej niż 78% podstawy ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c,”;
2) w art. 91:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wysokość wynagrodzenia sędziów, zajmujących równorzędne stanowiska
sędziowskie, różnicuje staż pracy lub pełnione funkcje.”,
b) uchyla się § 1a i 1b,
c) po § 1b dodaje się § 1c i 1d w brzmieniu:
„§ 1c. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym
roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego,
ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 39, poz. 353, z późn. zm.3)), z zastrzeżeniem § 1d.

1) Niniejszą ustawą zmienia się także: ustawę z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe, ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustawę
z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o
ustroju sądów wojskowych, ustawę z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym oraz ustawę
z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr
153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz.
2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703,
z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr
178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr
25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz.
959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228,
poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57 i Nr 26, poz. 157.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.
593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz.
1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 41, poz. 401, Nr 167, poz. 1397 i Nr
169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz.
95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr
192, poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 38
Liczba stron : 2 Data : 2009-02-18 Nazwa pliku : 0195-20A.NK
VI kadencja/druk nr 1461 i 1226
2
§ 1d. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w § 1c, jest niższe
od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego
– przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego
sędziego w dotychczasowej wysokości.”,
d) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego określa się w stawkach, których
wysokość ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w § 1c. Stawki wynagrodzenia
zasadniczego na poszczególnych stanowiskach sędziowskich
oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego
sędziów w poszczególnych stawkach, określa załącznik do ustawy.”,
e) uchyla się § 2a-5,
f) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. W związku z pełnioną funkcją sędziemu przysługuje dodatek funkcyjny.”,
g) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa,
określi, w drodze rozporządzenia, funkcje z tytułu których
przysługują sędziom dodatki funkcyjne oraz sposób ustalania tych dodatków,
biorąc pod uwagę rodzaj funkcji, wielkość jednostki organizacyjnej
oraz zakres obowiązków.”;
3) po art. 91 dodaje się art. 91a w brzmieniu:
„Art. 91a. § 1. Sędziemu obejmującemu stanowisko w sądzie rejonowym
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej. Sędziemu
obejmującemu stanowisko w sądzie okręgowym przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a jeżeli na
niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w stawce
czwartej albo piątej - przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze
w stawce, odpowiednio, piątej albo szóstej. Sędziemu obejmującemu
stanowisko w sądzie apelacyjnym przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze w stawce siódmej, a jeżeli na niższym stanowisku
otrzymywał już wynagrodzenie w stawce siódmej albo ósmej -
przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio,
ósmej albo dziewiątej.
§ 2. Jeżeli przed objęciem stanowiska sędziowskiego sędzia zajmował
inne, odpowiednio równorzędne, stanowisko sędziowskie lub
prokuratorskie, na obejmowanym stanowisku przysługuje mu
wynagrodzenie zasadnicze w stawce nie niższej od stawki, w której
przysługiwało mu na stanowisku zajmowanym poprzednio.
§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego określa się w stawce bezpośrednio
wyższej po upływie każdych kolejnych pięciu lat pracy
na danym stanowisku sędziowskim.
§ 4. Do okresu pracy na stanowisku sędziego sądu rejonowego dolicza
się okres powierzenia pełnienia czynności sędziowskich na
stanowisku asesora sądowego.
Liczba stron : 3 Data : 2009-02-18 Nazwa pliku : 0195-20A.NK
VI kadencja/druk nr 1461 i 1226
3
§ 5. Sędziemu sądu okręgowego, któremu w chwili objęcia stanowiska
przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej
albo piątej, a także sędziemu sądu apelacyjnego, któremu w chwili
objęcia stanowiska przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w
stawce siódmej albo ósmej, do okresu pracy niezbędnego do uzyskania
wynagrodzenia zasadniczego w stawce bezpośrednio wyższej,
zalicza się okres pracy na stanowisku bezpośrednio niższym,
w którym sędziemu przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w
stawce, odpowiednio, trzeciej albo czwartej, szóstej albo siódmej.
§ 6. Okres pracy, o którym mowa w § 3, ulega wydłużeniu o trzy lata
w razie ukarania sędziego w tym czasie karą dyscyplinarną, dwukrotnego
wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 40, lub
dwukrotnego zwrócenia uwagi w trybie określonym w art. 37 §
4.”;
4) w art. 100 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Uposażenie, o którym mowa w § 1 i 2, podwyższa się stosownie do zmian
wysokości wynagrodzeń zasadniczych sędziów czynnych zawodowo.”;
5) w art. 136 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego asesora sądowego wynosi 80%
wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej,
powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.
§ 2. Do asesorów sądowych, którym powierzono pełnienie czynności sędziowskich,
stosuje się przepisy dotyczące sędziów, z wyjątkiem art. 66, art. 68 §
2, art. 69-74, art. 77 § 1-5 i § 7, art. 91 § 1, § 1c-2 oraz § 9-11, art. 91a, art.
94a, art. 94b, art. 98 oraz art. 102.”;

6) w art. 151b § 1 i 2 otrzymują brzmienie: „§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze referendarza sądowego wynosi 75% wynagrodzenia
zasadniczego w stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego, powiększonego
o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po
siedmiu latach pracy na stanowisku referendarza sądowego wynagrodzenie
zasadnicze podwyższa się do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego
sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, powiększonego o należną
składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego, a po dalszych siedmiu latach
pracy – do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego
w stawce trzeciej, powiększonego o należną składkę z tytułu
ubezpieczenia społecznego.
§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze starszego referendarza sądowego wynosi 85%
wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej,
powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po
siedmiu latach pracy na stanowisku starszego referendarza sądowego wynagrodzenie
zasadnicze podwyższa się do wysokości 85% wynagrodzenia zasadniczego
sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej, powiększonego o
należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.”;
7) w art. 172:
a) § 4 otrzymuje brzmienie:
Liczba stron : 4 Data : 2009-02-18 Nazwa pliku : 0195-20A.NK
VI kadencja/druk nr 1461 i 1226
4
„§ 4. Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu
spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków
ławnika, wynosi 1,9% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego
sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c.”,
b) uchyla się § 5;
dodaje się załącznik do ustawy w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do
niniejszej ustawy.
Art. 2.
W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.4)) w art. 2 w pkt 2 skreśla
się wyrazy „Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,” oraz „wieceprezesa Trybunału
Konstytucyjnego,”.
Art. 3.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39
oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 26, poz. 157) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 50 w ust. 5 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) miesięcznego ryczałtu – w kwocie nie wyższej niż 78% podstawy ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, o której mowa w art.
61a;”;
2) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:
„Art. 61a. 1. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w
danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale
roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn.
zm.5)), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest
niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22,
poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100,
poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz.
350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz.
883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz.
1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2008 r. Nr 214,
poz. 1345 i Nr 227, poz. 1505.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.
593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz.
1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 41, poz. 401, Nr 167, poz. 1397 i Nr
169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz.
95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr
192, poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 38.
Liczba stron : 5 Data : 2009-02-18 Nazwa pliku : 0195-20A.NK
VI kadencja/druk nr 1461 i 1226
5
kwartał roku poprzedzającego – przyjmuje się podstawę ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w dotychczasowej wysokości.”;
3) w art. 62:
a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:
„1. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów, zajmujących równorzędne
stanowiska prokuratorskie, jest równe; wysokość wynagrodzenia prokuratorów
zajmujących równorzędne stanowiska prokuratorskie różnicuje
staż pracy lub pełnione funkcje. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów
jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziów w takich samych
jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych. Wynagrodzenie
zasadnicze prokuratorów Prokuratury Krajowej jest równe wynagrodzeniu
zasadniczemu sędziów Sądu Najwyższego.
1a. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora określa się w stawkach, których
wysokość ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w art. 61a.”,
b) uchyla się ust. 1b,
c) po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:
„1ba. Prokuratorowi obejmującemu stanowisko w prokuraturze rejonowej
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej. Prokuratorowi
obejmującemu stanowisko w prokuraturze okręgowej przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a jeżeli na niższym stanowisku
otrzymywał już wynagrodzenie w stawce czwartej albo piątej -
przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio,
piątej albo szóstej. Prokuratorowi obejmującemu stanowisko w prokuraturze
apelacyjnej przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce
siódmej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie
w stawce siódmej albo ósmej - przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze
w stawce, odpowiednio, ósmej albo dziewiątej.”,
d) uchyla się ust. 1c-1e,
e) po ust. 1e dodaje się ust. 1ea-1ee w brzmieniu:
„1ea. Jeżeli przed objęciem stanowiska prokuratorskiego prokurator
zajmował inne, odpowiednio równorzędne, stanowisko prokuratorskie
lub sędziowskie, na obejmowanym stanowisku przysługuje
mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce nie niższej od stawki,
w której przysługiwało mu na stanowisku zajmowanym poprzednio.
1eb. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora określa się w stawce
bezpośrednio wyższej po upływie każdych kolejnych pięciu lat
pracy na danym stanowisku prokuratorskim aż do osiągnięcia
najwyższej stawki przysługującej na tym stanowisku.
1ec. Do okresu pracy na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej
dolicza się okres powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich
na stanowisku asesora prokuratorskiego.
Liczba stron : 6 Data : 2009-02-18 Nazwa pliku : 0195-20A.NK
VI kadencja/druk nr 1461 i 1226
6
1ed. Prokuratorowi prokuratury okręgowej, któremu w chwili objęcia
stanowiska przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce
czwartej albo piątej, a także prokuratorowi prokuratury apelacyjnej,
któremu w chwili objęcia stanowiska przysługiwało wynagrodzenie
zasadnicze w stawce siódmej albo ósmej, do okresu
pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w
stawce bezpośrednio wyższej, zalicza się okres pracy na stanowisku
bezpośrednio niższym, w którym prokuratorowi przysługiwało
wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, trzeciej albo
czwartej, szóstej albo siódmej.
1ee. Okres pracy, o którym mowa w ust. 1eb, ulega wydłużeniu o trzy
lata w razie ukarania prokuratora w tym czasie karą dyscyplinarną
lub dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o którym mowa w
art. 8 ust. 7.”;
f) ust. 1f otrzymuje brzmienie:
„1f. W związku z pełnioną funkcją prokuratorowi przysługuje dodatek
funkcyjny.”,
g) ust. 1l otrzymuje brzmienie:
„1l. Przepisów ust. 1a, 1ba oraz ust. 1ea-1ee nie stosuje się do prokuratorów
Prokuratury Krajowej.”,
h) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach
prokuratorskich oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości
wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów w poszczególnych
stawkach, mając na względzie zasady określone w art. 62
ust. 1,
2) wysokość dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom,
oraz sposób ich ustalania, biorąc pod uwagę rodzaj funkcji, wielkość
jednostki organizacyjnej oraz zakres obowiązków.”;
4) w art. 100:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prokuratorów tych prokuratur,
a do asesorów wojskowych – przepisy dotyczące prokuratorów
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, z wyłączeniem
art. 50 ust. 2a, 3 i 4, art. 51a, art. 62 ust. 1a–1ba oraz ust. 1ea-1ee i ust.
1h–1k oraz art. 62a ust. 1 – w zakresie art. 69–71, art. 73, 74, 99–102 i
104 ustawy, o której mowa w art. 62a ust. 1 – oraz art. 62a ust. 2–5, a
także art. 62b, 62c i 65a.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego asesora prokuratorskiego wynosi
80% wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury rejoLiczba
stron : 7 Data : 2009-02-18 Nazwa pliku : 0195-20A.NK
VI kadencja/druk nr 1461 i 1226
7
nowej w stawce pierwszej, powiększonego o należną składkę z tytułu
ubezpieczenia społecznego.”.
Art. 4.
W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102,
poz. 643, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. 1. Sędziowie Trybunału w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli
i podlegają tylko Konstytucji.
2. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Trybunału stanowi wielokrotność
podstawy ustalenia tego wynagrodzenia, z zastosowaniem
mnożnika 5,0.
3. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Trybunału
w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim
kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z
późn. zm.7)), z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, jest
niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi
kwartał roku poprzedzającego – przyjmuje się podstawę ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego sędziego Trybunału w dotychczasowej
wysokości.
5. Wynagrodzenie prezesa oraz wiceprezesa Trybunału odpowiada
wynagrodzeniu zasadniczemu sędziego Trybunału powiększonemu
o dodatek funkcyjny ustalany według podstawy, o której mowa
w ust. 3, z zastosowaniem mnożnika, odpowiednio: 1,2 oraz
0,8.
6. Sędzia Trybunału po zakończeniu swojej kadencji przechodzi w
stan spoczynku.
7. Sędzia Trybunału po zakończeniu swojej kadencji ma prawo powrócić
na poprzednio zajmowane stanowisko lub otrzymać stanowisko
równorzędne poprzednio zajmowanemu. Do sędziego,
który skorzysta z tego prawa, nie ma zastosowania przepis ust. 6.
8. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do praw i obowiązków
oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Trybunału stosu-
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz.
638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.
593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz.
1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 41, poz. 401, Nr 167, poz. 1397 i Nr
169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz.
95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr
192, poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 38.
Liczba stron : 8 Data : 2009-02-18 Nazwa pliku : 0195-20A.NK
VI kadencja/druk nr 1461 i 1226
8
je się odpowiednio przepisy dotyczące praw i obowiązków oraz
odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Sądu Najwyższego.”;
2) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. 1. Organizacyjne i administracyjne warunki pracy Trybunału zapewnia
prezes Trybunału oraz podległe mu Biuro Trybunału.
2. Biurem Trybunału kieruje szef, którego powołuje i odwołuje
Zgromadzenie Ogólne na wniosek prezesa Trybunału.
3. Wynagrodzenie szefa Biura Trybunału jest ustalane na podstawie
przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe w zakresie dotyczącym sekretarza stanu.
4. Szczegółowy zakres zadań i strukturę Biura Trybunału określa
statut.
5. Do pracowników Biura Trybunału stosuje się przepisy o pracownikach
urzędów państwowych.”.
Art. 5.
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. z
2007 r. Nr 226, poz. 1676, z 2008 r. Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 26, poz.
157) w art. 70 § 1 i 1a otrzymują brzmienie:
„§ 1. Do sądów wojskowych, sędziów wojskowych oraz ławników stosuje się odpowiednio
przepisy art. 4 i art. 5, art. 40, art. 42, art. 44–52, art. 53 § 1–3, art.
54, art. 56, art. 57 § 1, art. 58 § 1 i § 4–6, art. 60, art. 65, art. 66, art. 69 § 2, art.
70, art. 71, art. 73–75, art. 77 § 2, § 2a, § 4, § 4a, § 5 i § 6, art. 78 § 1–4, art.
78a § 1–3 i § 6, art. 79, art. 80 § 4, art. 83, art. 84 § 3, art. 85, art. 86, art. 89,
art. 90, art. 91 § 1, § 1c-2, § 6–7 oraz § 9–12, art. 91a, art. 92, art. 93, art. 94 §
1, § 3 i § 4, art. 95, art. 98 § 1, art. 99, art. 100 § 1–4, art. 101 § 2–4, art. 102,
art. 104–106, art. 108, art. 111, art. 114 § 5–7, art. 115–118, art. 120–122,
art. 125–128, art. 130, art. 131, art. 133, art. 135 § 5–7, art. 147 § 3, art. 156,
art. 159 § 1 pkt 5 i pkt 6, art. 167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 171–174 ustawy, o
której mowa w art. 32 § 6, oraz przepisy wydane na podstawie art. 57 § 5, art.
58 § 7, art. 78 § 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8 i art. 148 § 2 tejże ustawy, z tym że:
1) określone w tych przepisach czynności i uprawnienia Ministra Sprawiedliwości,
zgromadzenia ogólnego sędziów, kolegium sądu, prezesów sądów
rejonowych i okręgowych oraz prezesa sądu dyscyplinarnego wykonują
odpowiednio: Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej, Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych,
kolegium wojskowego sądu okręgowego, prezesi sądów wojskowych i
prezes sądu dyscyplinarnego, a czynności i uprawnienia prezesa sądu
apelacyjnego w zakresie nadzoru administracyjnego – Minister Sprawiedliwości
za pośrednictwem dyrektora departamentu, o którym mowa w
art. 5 § 4;
2) uprawnienia określone w art. 92 § 1 powołanej ustawy przysługują, jeżeli
sędzia wojskowy nie nabył wcześniej prawa do urlopu dodatkowego
określonego w przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie
Liczba stron : 9 Data : 2009-02-18 Nazwa pliku : 0195-20A.NK
VI kadencja/druk nr 1461 i 1226
9
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn.
zm.8));
3) przepisów art. 131 powołanej ustawy nie stosuje się w przypadkach określonych
w art. 15 niniejszej ustawy;
4) uprawnienia określone w art. 172–174 powołanej ustawy przysługują w
przypadku określonym w art. 61 niniejszej ustawy;
5) uprawnienia określone w art. 172 § 3 i art. 173 powołanej ustawy nie
przysługują ławnikom w czynnej służbie wojskowej;
6) obsada wolnych stanowisk sędziowskich, o których mowa w art. 56 § 1 i
2 powołanej ustawy, następuje z uwzględnieniem potrzeb kadrowych sądownictwa
wojskowego.
§ 1a. Do asesorów sądów wojskowych, którym powierzono pełnienie czynności
sędziowskich, nie stosuje się art. 66, art. 69–71, art. 74, art. 77 § 5 i § 7, art. 91
§ 1, § 1c–2 i § 9–11 oraz art. 91a, art. 94a i art. 94b ustawy, o której mowa w
art. 32 § 6.”.
Art. 6.
W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz.
2052, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz 2008 r. Nr 234,
poz. 1571) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 42 otrzymuje brzmienie:
„Art. 42 § 1. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego stanowi
wielokrotność podstawy ustalenia tego wynagrodzenia, z zastosowaniem
mnożnika 4,13.
§ 2. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu
Najwyższego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie
w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20
pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz.
353, z późn. zm.9)), z zastrzeżeniem § 3.
§ 3. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w § 2, jest niższe
od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał
roku poprzedzającego – przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego w dotychczasowej
wysokości.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220,
poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.
593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz.
1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 41, poz. 401, Nr 167, poz. 1397 i Nr
169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz.
95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr
192, poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 38.
Liczba stron : 10 Data : 2009-02-18 Nazwa pliku : 0195-20A.NK
VI kadencja/druk nr 1461 i 1226
10
§ 4. Wynagrodzenie sędziego Sądu Najwyższego określa się w stawce
podstawowej albo w stawce awansowej. Stawka awansowa
stanowi 115% stawki podstawowej.
§ 5. Sędzia Sądu Najwyższego, obejmując stanowisko, otrzymuje
wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej. Po siedmiu latach
pracy wynagrodzenie zasadnicze sędziego podwyższa się do
stawki awansowej.
§ 6. W związku z pełnioną funkcją sędziemu Sądu Najwyższego
przysługuje dodatek funkcyjny, którego wysokość ustala się z zastosowaniem
mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego
sędziego Sądu Najwyższego, o której mowa w § 2.
§ 7. Tabelę mnożników służących do ustalenia wysokości dodatków
funkcyjnych określa załącznik do ustawy.”;
2) dodaje się załącznik do ustawy w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do
niniejszej ustawy.
Art. 7.
W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
(Dz. U. Nr 26, poz. 157) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość diet,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie wyższą niż 10% podstawy ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego sędziego, biorąc pod uwagę zakres obowiązków
członków Rady.”;
2) w art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia
członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego
oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej, w wymiarze nie większym
niż miesięczne wynagrodzenie zasadnicze sędziego w stawce piątej –
uwzględniając zakres i rodzaj obowiązków oraz nakład pracy.”;
3) w art. 42 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Wysokość stypendium aplikanta aplikacji ogólnej nie może przekroczyć
70% wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego referendarza sądowego.
3. Wysokość stypendium aplikanta aplikacji sędziowskiej i aplikanta aplikacji
prokuratorskiej odpowiada wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego
referendarza sądowego.”;
4) art. 45 otrzymuje brzmienie:
„Art. 45. W okresie stażu aplikant aplikacji sędziowskiej otrzymuje wynagrodzenie
za pracę ustalone w wysokości odpowiadającej wysokości
najniższego wynagrodzenia zasadniczego referendarza sądowego.”;
5) w art. 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Liczba stron : 11 Data : 2009-02-18 Nazwa pliku : 0195-20A.NK
VI kadencja/druk nr 1461 i 1226
11
„3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia
patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk
i staży, w wymiarze nie większym niż 25% podstawy ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego sędziego i prokuratora, uwzględniając zakres i nakład
ich pracy.”;
6) w art. 57 uchyla się pkt 6 i 7;
7) w art. 58 w pkt 7 w lit. a § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Do sądów wojskowych, sędziów wojskowych oraz ławników stosuje się
odpowiednio przepisy art. 4 i art. 5, art. 40, art. 42, art. 44-52, art. 53 § 1-3,
art. 54, art. 56, art. 57 § 1, art. 58 § 1 i § 4-6, art. 60, art. 65, art. 66, art. 69 §
2, art. 70, art. 71, art. 73-75, art. 77 § 2, § 2a, § 4, § 4a, § 5 i § 6, art. 78 § 1-
4, art. 78a § 1-3 i § 6, art. 79, art. 80 § 4, art. 83, art. 84 § 3, art. 85, art. 86,
art. 89, art. 90, art. 91 § 1, § 1c-2, § 6-7 oraz § 9-12, art. 91a, art. 92, art. 93,
art. 94 § 1, § 3 i § 4, art. 95, art. 98 § 1, art. 99, art. 100 § 1-4, art. 101 § 2-4,
art. 102, art. 104-106, art. 108, art. 111, art. 114 § 5-7, art. 115-118, art.
120-122, art. 125-128, art. 130, art. 131, art. 133, art. 147 § 3, art. 156, art.
159 § 1 pkt 5 i pkt 6, art. 167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 171-174 ustawy, o
której mowa w art. 32 § 6, oraz przepisy wydane na podstawie art. 57 § 5,
art. 58 § 7, art. 78 § 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8 i art. 148 § 2 tejże ustawy, z
tym że:
1) określone w tych przepisach czynności i uprawnienia Ministra Sprawiedliwości,
zgromadzenia ogólnego sędziów, kolegium sądu, prezesów
sądów rejonowych i okręgowych oraz prezesa sądu dyscyplinarnego
wykonują odpowiednio: Minister Sprawiedliwości w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej, Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych,
kolegium wojskowego sądu okręgowego, prezesi sądów wojskowych
i prezes sądu dyscyplinarnego, a czynności i uprawnienia prezesa
sądu apelacyjnego w zakresie nadzoru administracyjnego – Minister
Sprawiedliwości za pośrednictwem dyrektora departamentu, o którym
mowa w art. 5 § 4;
2) uprawnienia określone w art. 92 § 1 powołanej ustawy przysługują, jeżeli
sędzia wojskowy nie nabył wcześniej prawa do urlopu dodatkowego
określonego w przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz.
892);
3) przepisów art. 131 powołanej ustawy nie stosuje się w przypadkach określonych
w art. 15 niniejszej ustawy;
4) uprawnienia określone w art. 172-174 powołanej ustawy przysługują
w przypadku określonym w art. 61 niniejszej ustawy;
5) uprawnienia określone w art. 172 § 3 i art. 173 powołanej ustawy nie
przysługują ławnikom w czynnej służbie wojskowej;
6) obsada wolnych stanowisk sędziowskich, o których mowa w art. 56 § 1
i 2 powołanej ustawy, następuje z uwzględnieniem potrzeb kadrowych
sądownictwa wojskowego.”.
Liczba stron : 12 Data : 2009-02-18 Nazwa pliku : 0195-20A.NK
VI kadencja/druk nr 1461 i 1226
12
Art. 8.
Przepisy ustawy mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r. do wynagrodzeń sędziów
sądów powszechnych i wojskowych, sędziów Sądu Najwyższego, sędziów
wojewódzkich sądów administracyjnych, sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego,
prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, sędziów Trybunału
Konstytucyjnego, prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury, prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury,
prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, asesorów sądowych i prokuratorskich, referendarzy sądowych
oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.

Art. 9.
Do czasu wejścia w życie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 62 ust. 2
ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, wysokość wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w poszczególnych
stawkach ustala się z zastosowaniem zasad odnoszących się do sędziów, określonych
w art. 91 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 10.
1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia zasadnicze sędziów sądów rejonowych
określa się w stawkach od pierwszej do czwartej, wynagrodzenia zasadnicze
sędziów sądów okręgowych - w stawkach od czwartej do siódmej, a wynagrodzenia
zasadnicze sędziów sądów apelacyjnych - w stawkach od siódmej do
dziesiątej, według zasad określonych w ust. 2-4.
2. Stawkę wynagrodzenia zasadniczego sędziego ustala się uwzględniając staż pracy
sędziego na stanowisku zajmowanym w dniu 1 stycznia 2009 r., a jeżeli jest
to korzystniejsze - staż pracy sędziego na wszystkich dotychczas zajmowanych
stanowiskach sędziowskich lub prokuratorskich (ogólny staż pracy). Staż pracy
na zajmowanym stanowisku oraz ogólny staż pracy, niezbędny do uzyskania poszczególnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego, określa tabela, stanowiąca
załącznik nr 3 do niniejszej ustawy.
3. Do ogólnego stażu pracy wlicza się okres powierzenia pełnienia czynności sędziowskich
na stanowisku asesora sądowego, a także czas pozostawania poza
zawodem sędziowskim, jeżeli spowodowane było represjami za polityczną postawę
sędziego, o ile powrót do zawodu nastąpił nie później niż do 31 grudnia
1990 r.
4 . Staż pracy na zajmowanym stanowisku oraz ogólny staż pracy, o których mowa
w ust. 2, ulegają wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania sędziego karą dyscyplinarną,
dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 40 ustawy
zmienianej w art. 1, lub dwukrotnego zwrócenia uwagi w trybie określonym w
art. 37 § 4 ustawy zmienianej w art. 1, chyba że uprawniony organ zarządził
usunięcie, odpowiednio, wyroków, postanowień lub pism z akt osobowych sędziego.
Liczba stron : 13 Data : 2009-02-18 Nazwa pliku : 0195-20A.NK
VI kadencja/druk nr 1461 i 1226
13
Art. 11.
Z dniem 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów prokuratur rejonowych
określa się w stawkach od pierwszej do czwartej, wynagrodzenia zasadnicze
prokuratorów prokuratur okręgowych - w stawkach od czwartej do siódmej, a wynagrodzenia
zasadnicze prokuratorów prokuratur apelacyjnych - w stawkach od siódmej
do dziesiątej. Przepisy art. 10 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
Art. 12.
1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. wysokość uposażeń sędziów, którzy przeszli albo zostali
przeniesieni w stan spoczynku przed 1 stycznia 2009 r., określa się
z zastosowaniem stawek wynagrodzenia zasadniczego sędziów, o których mowa
w art. 91 § 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
według zasad określonych w ust. 2-4.
2. Jeżeli ostatnio zajmowanym stanowiskiem było stanowisko sędziego sądu rejonowego:
stawka podstawowa wynagrodzenia zasadniczego odpowiada stawce
pierwszej, stawka pierwsza awansowa odpowiada stawce drugiej, a stawka druga
awansowa odpowiada stawce trzeciej.
3. Jeżeli ostatnio zajmowanym stanowiskiem było stanowisko sędziego sądu okręgowego:
stawka podstawowa wynagrodzenia zasadniczego odpowiada stawce
czwartej, stawka pierwsza awansowa odpowiada stawce piątej, a stawka druga
awansowa odpowiada stawce szóstej.
4. Jeżeli ostatnio zajmowanym stanowiskiem było stanowisko sędziego sądu apelacyjnego:
stawka podstawowa wynagrodzenia zasadniczego odpowiada stawce
siódmej, stawka pierwsza awansowa odpowiada stawce ósmej, a stawka druga
awansowa odpowiada stawce dziewiątej.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do ustalenia wysokości uposażeń rodzinnych,
do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2009 r.

Art. 13.
Przepisy art. 12 stosuje się odpowiednio do określenia wysokości uposażeń prokuratorów,
którzy przeszli albo zostali przeniesieni w stan spoczynku przed dniem
1 stycznia 2009 r., oraz wysokości uposażeń rodzinnych, do których prawo powstało
przed dniem 1 stycznia 2009 r.
Art. 14.
Wynagrodzenie zasadnicze przysługujące aplikantom sądowym w sądach powszechnych
i wojskowych oraz aplikantom powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury, którzy rozpoczęli aplikację przed dniem 1 stycznia 2008 r.
wynosi od dnia 1 stycznia 2009 r., odpowiednio, w pierwszym roku pracy 58%, zaś
w drugim i następnym – 64% przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku
poprzedniego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.
20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu UbezLiczba
stron : 14 Data : 2009-02-18 Nazwa pliku : 0195-20A.NK
VI kadencja/druk nr 1461 i 1226
14
pieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.10)). Przepis art.
91 § 1d ustawy, o której mowa w art. 1 i art. 61a ust. 2 ustawy, o której mowa w art.
3, stosuje się odpowiednio.”.
Art. 15.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1
pkt 2 lit. g oraz art. 3 pkt 3 lit. h, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.
593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954,
Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 41, poz. 401, Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz.
1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82,
poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192, poz.
1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 38.
Liczba stron : 15 Data : 2009-02-18 Nazwa pliku : 0195-20A.NK
VI kadencja/druk nr 1461 i 1226

15
Załączniki do ustawy
z dnia

Załącznik nr 1
Załącznik do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach sędziowskich oraz mnożniki, służące do
ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego sędziów

Stanowisko Stawka
wynagrodzenia zasadniczego
Mnożnik
sędzia sądu rejonowego
pierwsza 2,05
druga 2,17
trzecia 2,28
czwarta 2,36
piąta 2,50
sędzia sądu okręgowego
czwarta 2,36
piąta 2,50
szósta 2,65
siódma 2,75
ósma 2,92
sędzia sądu apelacyjnego
siódma 2,75
ósma 2,92
dziewiąta 3,12
dziesiąta 3,23
Liczba stron : 16 Data : 2009-02-18 Nazwa pliku : 0195-20A.NK
VI kadencja/druk nr 1461 i 1226


16
Załącznik nr 2
Załącznik do ustawy z dnia 23 listopada 2002 r.
Tabela mnożników służących do ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych
Lp.
Stanowisko
Mnożnik
1
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
1,2
2
Prezes Sądu Najwyższego
1,0
3
Przewodniczący wydziału, Rzecznik Dyscyplinarny
0,7
4
Rzecznik Prasowy, zastępca przewodniczącego wydziału,
zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
0,5
Liczba stron : 17 Data : 2009-02-18 Nazwa pliku : 0195-20A.NK
VI kadencja/druk nr 1461 i 1226
17


Załącznik nr 3
Załącznik do ustawy z dnia ...........

Tabela określająca staż pracy na zajmowanym stanowisku oraz ogólny staż pracy niezbędny
do uzyskania poszczególnych stawek wynagrodzenia zasadniczego

stanowisko staż pracy
na danym stanowisku
ogólny staż pracy stawka
wynagrodzenia
zasadniczego
sędzia sądu rejonowego
do 5 lat do 5 lat pierwsza
powyżej 5 do 10 lat powyżej 5 do 10 lat druga
powyżej 10 do 15 lat powyżej 10 do 15 lat trzecia
powyżej 15 lat powyżej 15 lat czwarta
sędzia sądu okręgowego
do 5 lat do 15 lat czwarta
powyżej 5 do 10 lat powyżej 15 do 20 lat piąta
powyżej 10 do 15 lat powyżej 20 do 25 lat szósta
powyżej 15 lat powyżej 25 lat siódma
sędzia sądu apelacyjnego
do 5 lat do 25 lat siódma
powyżej 5 do 10 lat powyżej 25 do 30 lat ósma
powyżej 10 do 15 lat powyżej 30 do 35 lat dziewiąta
powyżej 15 lat powyżej 35 lat dziesiąta
W tym miejscu muszę wyedytować post by nie wprowadzać Was w błąd i dokonać uzupełnienia. W dniu dzisiejszym (5.03.2009r) senat przegłosował poprawki:

"kowboj" napisał:

Uwaga - wyjaśniam, co i komu zabrał Senat.
SENAT OBNIŻYŁ WYNAGRODZENIA NASTĘPUJĄCYM GRUPOM:
Sędzia SO, który był ponad 15 lat w SR, a potem ponad 5 lat w SO (razem ponad 20 lat), dostawał według Sejmu stawkę szóstą.
Senat mu ją zabrał - dostanie tylko piątą.
Sędzia SO, który był ponad 15 lat w SR, a potem ponad 10 lat w SO (razem ponad 25 lat), dostawał według Sejmu stawkę siódmą.
Senat mu ją zabrał - dostanie tylko szóstą.
Sędzia SA, który był łącznie ponad 25 lat w SR i SO, a potem ponad 5 lat w SA (razem ponad 30 lat), dostawał według Sejmu stawkę dziewiątą.
Senat mu ją zabrał - dostanie tylko ósmą.
Sędzia SA, który był łącznie ponad 25 lat w SR i SO, a potem ponad 10 lat w SA (razem ponad 35 lat), dostawał według Sejmu stawkę dziesiątą.
Senat mu ją zabrał - dostanie tylko dziewiątą.

Nasi politycy by nie przeżyli, gdyby jeszcze choć trochę nam nie zabrali.
Jest to efekt przepychanek w ostatnich godzinach, łącznie z odesłaniem jeszcze raz ustawy do komisji i jej powrotem z komisji na obrady plenarne. Te decyzje podjęto w ostatnich chwilach.
Te zmiany dotyczą przepisów przejściowych i uderzają tylko w tych, którzy są sędziami dziś. Ci, którzy w opisany sposób awansują w przyszłości, po spełnieniu opisanych kryteriów dostaną już po uzyskaniu opisanych stażów pracy wyższe stawki, w wysokości "sejmowej".[center]OPUBLIKOWANY: [/center]

http://www.infor.pl/skany/spis.php?rodzaj=dzu&rok=2009&num=56&oz=459&str=0001

suzana22
21.02.2009 12:00:16

Czyli na gruncie nomenklatury z art. 10 projektowanej ustawy będzie w przypadku sędziego:
a) ,,staż pracy na zajmowanym stanowisku' (istotny dla uzyskania poszczególnych stawek awansowych);
b) ,,ogólny staż pracy' (też istotny dla uzyskania poszczególnych stawek awansowych) i jeszcze
c) staż pracy, no taki w ogóle (w doktrynie prawa pracy zwany - o ile sobie przypominam - ,,ogólnym' właśnie), czyli łącznie okresy, kiedy to pracował jeszcze zanim został asesorem + asesura + stanowisko sędziego.
Od stażu pracy z punktu c) liczone będzie zmarszczkowe.

Dżoana
21.02.2009 12:02:45

ja już nic nie łapię z tej ustawy albo coś źle liczę. Jak zostałam asesorem w lutym 2005 a sędzią w lipcu 2008r to w końcu ile tej podwyżki dostanę? ??:

Dreed
21.02.2009 12:07:08

"Dżoana" napisał:

ja już nic nie łapię z tej ustawy albo coś źle liczę. Jak zostałam asesorem w lutym 2005 a sędzią w lipcu 2008r to w końcu ile tej podwyżki dostanę? ??:


I stawka awansowa, czyli mnożnik 2,05 do lutego 2010

iga
21.02.2009 12:08:33

"Dżoana" napisał:

ja już nic nie łapię z tej ustawy albo coś źle liczę. Jak zostałam asesorem w lutym 2005 a sędzią w lipcu 2008r to w końcu ile tej podwyżki dostanę? ??:


Asesurę wlicza się do stażu. Zatem skoro pracujesz od lutego 2005 to jesteś jeszcze w pierwszej stawce. Następną nabędziesz w lutym 2010 (tj. po pięciu latach licząc od lutego 2005).

Przelicz sobie zatem pierwszą stawkę tj.2,05 przez średnią krajową z II kwartału 2008 (nieco ponad 2900zł brutto) - i zobaczysz jaką otrzymasz pensję brutto.

Dżoana
21.02.2009 12:24:26

Dzięki Iga!

M.A.E.
21.02.2009 12:33:50

średnia 2951 zł

extreme_ways
21.02.2009 12:52:59

"iga" napisał:

ja już nic nie łapię z tej ustawy albo coś źle liczę. Jak zostałam asesorem w lutym 2005 a sędzią w lipcu 2008r to w końcu ile tej podwyżki dostanę? ??:


Asesurę wlicza się do stażu. Zatem skoro pracujesz od lutego 2005 to jesteś jeszcze w pierwszej stawce. Następną nabędziesz w lutym 2010 (tj. po pięciu latach licząc od lutego 2005).

Przelicz sobie zatem pierwszą stawkę tj.2,05 przez średnią krajową z II kwartału 2008 (nieco ponad 2900zł brutto) - i zobaczysz jaką otrzymasz pensję brutto.

2 961,36 x 2,05 + "dodatek stażowy" (o ile się nie mylę) i ewentualnie "dodatek funkcyjny" , a potem wynik (brutto) do kalkulatora http://www.infor.pl/kalkulatory/brutto_netto.html (nie zapomnij zaznaczyć pola "nie obliczaj składki ZUS).

iga
21.02.2009 12:57:15

"extreme_ways" napisał:

ja już nic nie łapię z tej ustawy albo coś źle liczę. Jak zostałam asesorem w lutym 2005 a sędzią w lipcu 2008r to w końcu ile tej podwyżki dostanę? ??:


Asesurę wlicza się do stażu. Zatem skoro pracujesz od lutego 2005 to jesteś jeszcze w pierwszej stawce. Następną nabędziesz w lutym 2010 (tj. po pięciu latach licząc od lutego 2005).

Przelicz sobie zatem pierwszą stawkę tj.2,05 przez średnią krajową z II kwartału 2008 (nieco ponad 2900zł brutto) - i zobaczysz jaką otrzymasz pensję brutto.

2 961,36 x 2,05 + "dodatek stażowy" (o ile się nie mylę) i ewentualnie "dodatek funkcyjny" , a potem wynik (brutto) do kalkulatora http://www.infor.pl/kalkulatory/brutto_netto.html (nie zapomnij zaznaczyć pola "nie obliczaj składki ZUS).

słusznie - jeśli pracowała wczesniej jako np. referendarz czy gdzielkolwiek nawet poza sądem i ma ogólnie ponad 5 lat pracy - to jeszcze stażowe. I dodatek funkcyjny jeśli dostaje.

to_tylko_ja
21.02.2009 17:13:55

A dodatek funkcyjny ile wyniesie? Bo te co sa wstkazane dotyczą tylko SN, tak? Ile dostanie przewodniczący wydziału, a ile zastępca?

iga
21.02.2009 17:18:46

"to_tylko_ja" napisał:

A dodatek funkcyjny ile wyniesie? Bo te co sa wstkazane dotyczą tylko SN, tak? Ile dostanie przewodniczący wydziału, a ile zastępca?


„§ 8. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa,
określi, w drodze rozporządzenia, funkcje z tytułu których
przysługują sędziom dodatki funkcyjne oraz sposób ustalania tych dodatków,
biorąc pod uwagę rodzaj funkcji, wielkość jednostki organizacyjnej
oraz zakres obowiązków.”;

to_tylko_ja
21.02.2009 17:28:16

No to wyczytałam, tylko myślałam, że juz jest jakiś projekt. Tzn ze dodatkow funkcyjnych przez jakis czas w ogole nie bedzie?-jak znam tempo MS...

M.A.E.
21.02.2009 17:48:16

"to_tylko_ja" napisał:

No to wyczytałam, tylko myślałam, że juz jest jakiś projekt. Tzn ze dodatkow funkcyjnych przez jakis czas w ogole nie bedzie?-jak znam tempo MS...

projekt rozporządzenia jest na stronie prac sejmu - ktoś już podawał wczoraj - według mnie dodatki funkcyjne nie zmienią się specjalnie
wchodzi w życie od 1.01. 2009r.

censor
21.02.2009 17:54:20

"to_tylko_ja" napisał:

No to wyczytałam, tylko myślałam, że juz jest jakiś projekt. Tzn ze dodatkow funkcyjnych przez jakis czas w ogole nie bedzie?-jak znam tempo MS...

Albo MS wymyśli rozporządzenie, że np. dodatki należą się od sczebla Prezesa SO wzwyż. Wcale bym się nie zdziwił. Przecież tyle razy słyszeliśmy, że w rejonach jest wszystko proste a w okręgach też trzeba oszczędzać itd.

to_tylko_ja
21.02.2009 17:54:38

Dzięki. Odkąd mam malutkiego bobaska nie mam czasu na regularne odwiedzanie forum. Na szczęście zawsze znajdzie sie ktoś uprzejmy

mario69
21.02.2009 23:50:50

a jeśli ktoś odbył asesurę prokuratorską a potem sędziowską to czy wlicza się wszystkie okresy do obliczenia ogólnego stażu pracy?

m35
22.02.2009 15:49:19

a mnie dotyczy problem przewidziany w art. 10 ust. 4 noweli. W okresie pracy 5-10 lat dostałem 2 wytyki w trybie art. 37 usp W dniu 1.01.2009 r. mam dokładnie 10 lat stażu z asesurą. Tak więc zaszergują mnie do III stawki i będę czekał 3 lata (+ 5 lat normalnego stażu) dłużej na IV, czy też zaszeregują mnie do stawki II i będę czekał na III 3 lata dłużej licząc od 1.01.2009. ???? Czytam te wypociny naszego ustawodawcy i już sam nie wiem.

demokryt
22.02.2009 19:46:00

Mam podobny problem ( z tym, że od 1 I 2009 r. - ponad 11 lat razem z asesurą), ale myślę, że jeżeli od 1 VII 2008 r. dali 1. stawkę awansową, to nie mogą nie przyznać teraz 3. stawki, bo prawo zadziałałoby wstecz (wcześniej asesury nie wliczało się do stażu "stawkowego", a poza tym byłoby to de facto drugie ukaranie (odebranie stawki awansowej) za te same dwa wytyki.

arczi
22.02.2009 20:25:14

"m35" napisał:

a mnie dotyczy problem przewidziany w art. 10 ust. 4 noweli. W okresie pracy 5-10 lat dostałem 2 wytyki w trybie art. 37 usp W dniu 1.01.2009 r. mam dokładnie 10 lat stażu z asesurą. Tak więc zaszergują mnie do III stawki i będę czekał 3 lata (+ 5 lat normalnego stażu) dłużej na IV, czy też zaszeregują mnie do stawki II i będę czekał na III 3 lata dłużej licząc od 1.01.2009. ???? Czytam te wypociny naszego ustawodawcy i już sam nie wiem.

jeżeli są to wytyki judykacyjne, jeżeli przesuną okres nabycia prawa do stawki awansowej, proponuję złożyć pozew do sądu pracy o kwotę podwyżki. A po wyczerpaniu drogi sądowej, złożyć skargę konstytucyjną na przepis, który pozbawia prawa bez skutecznego środka odwoławczego!! W razie czego zarząd Iustitii służy pomocą!

mati
22.02.2009 20:29:32

W zał. nr 1 pojawiła się piąta grupa awansowa dla SR - 2,50
W zał. nr 3 są wyszczególnione okresy zatrudnienia SR i z niej wynika ,że 5 grupa przysługuje SO (jako druga stawka awansowa SO) .
Może czegoś nie doczytałam, ale kogo będzie obejmować stawka 5 w SR

arczi
22.02.2009 20:34:11

"mati" napisał:

W zał. nr 1 pojawiła się piąta grupa awansowa dla SR - 2,50
W zał. nr 3 są wyszczególnione okresy zatrudnienia SR i z niej wynika ,że 5 grupa przysługuje SO (jako druga stawka awansowa SO) .
Może czegoś nie doczytałam, ale kogo będzie obejmować stawka 5 w SR


sędziów z łącznym stażem pracy ponad 20 lat (to tzw. zmarszczkowe..)

demokryt
22.02.2009 20:45:18

"m35" napisał:

jeżeli są to wytyki judykacyjne (...) W razie czego zarząd Iustitii służy pomocą!


Wytyki w trybie art. 37 usp to te "administracyjne", a nie judykacyjne, zatem jesteśmy z m35 w podobnej sytuacji. "W razie czego" nie omieszkam zwrócić się o pomoc do zarządu Iustitii

m35
22.02.2009 21:25:12

tak poza tym, to się zastanawiam, czy jak rozpocząłem asesurę równo 1.01.1999 r. to 1.01.2009r. jestem w przedziale stażu pracy 5 - 10 lat, czy już powyżej 10-15 lat ???? Wg mnie 10 lat zakończyło się 31.12.2008 r., ale może jestem w błędzie.

[ Dodano: Nie Lut 22, 2009 9:29 pm ]
demokryt i tak jesteś w dobrej sytuacji, że dostałeś "o staremu" I stawkę awansową od 1.07.2008 r., bo ja się dowiedziałem, że normalnie też bym dostał, ale od tej daty biegnie to 3 letnie wydłużenie z racji wytyków administracyjnych. Chyba, że zaliczyli ci skrócenie okresu stażu z 7 lat na 5 do uzyskania I stawki. Zastanawiałem się nad tym, ale sprawa jest kontrowersyjna.

bea
22.02.2009 21:47:12

"arczi" napisał:

sędziów z łącznym stażem pracy ponad 20 lat (to tzw. zmarszczkowe..)


obawiam się, że raczej trumnowe
ja się na tę stawkę już łapię.....

pozdr.

censor
22.02.2009 21:47:28

Jeśli by policzyć, jak wielkie konsekwencje finansowe dla sędziego może mieć wytyk administracyjny, w sensie opóźnienia awansu, to włos się jeży na głowie, ile płacimy za ewentualne podwinięcie się nogi…

demokryt
22.02.2009 21:51:41

"m35" napisał:

Chyba, że zaliczyli ci skrócenie okresu stażu z 7 lat na 5 do uzyskania I stawki.

Zaliczyli mi skrócenie stażu i to bez większych problemów.

m35
22.02.2009 22:24:31

wsumie ma to sens, bo jak czytałem tą nowelę do usp, która skracała okresy pracy na stanowisku sędziego z 7 do 5 lat, to nie było tam przepisów przejściowych jak obecny art. 10 i tak mi po głowie chodziło, żeby liczyć bieg "kary" od 5 lat, a nie 7. Teraz to i tak nie będzie już miało znaczenia. Wyinterpretowałem zapisy art. 10 obecnej noweli tak, że wpadnę w III stawkę, lecz o 3 lata wydłuży mi się dojście do stawki IV w normalnym trybie. Jakby co będę się kłócił z prezesem. Obecnie w ogóle zmienia się sens stawek wynagrodzenia i to nie będzie już tożsame ze stawkami awansowymi, jak było po staremu.

suzana22
22.02.2009 23:02:58

"arczi" napisał:

W zał. nr 1 pojawiła się piąta grupa awansowa dla SR - 2,50
W zał. nr 3 są wyszczególnione okresy zatrudnienia SR i z niej wynika ,że 5 grupa przysługuje SO (jako druga stawka awansowa SO) .
Może czegoś nie doczytałam, ale kogo będzie obejmować stawka 5 w SR


sędziów z łącznym stażem pracy ponad 20 lat (to tzw. zmarszczkowe..)

Arczi, mylisz pojęcia; zmarszczkowe to nie jest żadna stawka awansowa (nawet piąta), zmarszczkowe to tzw. wysługa lat, czyli jeden procent od każdego roku zatrudnienia

m35
22.02.2009 23:21:24

z art. 10 noweli wynika, że w 2009 r. sędziowie rejonowi będą zaszeregowani do stawek od I do IV. Tak więc w tym roku nie będzie możliwości osiągnięcia stawki V, nawet jeżeli ktoś ma tak długi staż ogólny. Dodatek stażowy będzie po staremu, czyli max. do 20 %. Tylko podstawa będzie teraz inna. Wcześniej było to od wynagrodzenia zasadniczego, bez stawek awansowych, a teraz od dodatek będzie liczony każdemu od jego stawki. Dlatego też z moich wstępnych kalkulacji wynika, że dodatki stażowe wzrosną w zależności, do której stawki będzie się przynależeć.

demokryt
22.02.2009 23:21:57

"m35" napisał:

wsumie ma to sens, bo jak czytałem tą nowelę do usp, która skracała okresy pracy na stanowisku sędziego z 7 do 5 lat, to nie było tam przepisów przejściowych jak obecny art. 10 i tak mi po głowie chodziło, żeby liczyć bieg "kary" od 5 lat, a nie 7. Teraz to i tak nie będzie już miało znaczenia. Wyinterpretowałem zapisy art. 10 obecnej noweli tak, że wpadnę w III stawkę, lecz o 3 lata wydłuży mi się dojście do stawki IV w normalnym trybie. Jakby co będę się kłócił z prezesem. Obecnie w ogóle zmienia się sens stawek wynagrodzenia i to nie będzie już tożsame ze stawkami awansowymi, jak było po staremu.


Tak myślę, że skoro już raz przedłużyli okres (ten 7-letni) do wejścia w stawkę awansową, a potem zmieniły się przepisy i tę stawkę dali, to nie mogą drugi raz na podstawie tych samych wytyków przedłużyć okresu do wejścia w kolejną stawkę - wg przepisów obecnych.

m35
22.02.2009 23:26:41

"demokryt" napisał:


Tak myślę, że skoro już raz przedłużyli okres (ten 7-letni) do wejścia w stawkę awansową, a potem zmieniły się przepisy i tę stawkę dali, to nie mogą drugi raz na podstawie tych samych wytyków przedłużyć okresu do wejścia w kolejną stawkę - wg przepisów obecnych.


ale zobacz demokryt, że z art. 10 ust. 4 wynika, że na dobrą sprawę można być dwa razy ukaranym za to samo. Jeżeli nawet wg. obecnych przepisów odbyłeś już 3 letnią karencję do osiągnięcia stawki, lecz nie usunięto wpisów z akt osobowych (art. 10 ust. 4 in fine noweli), to wynika, że karencja 3 letnia będzie liczona jeszcze raz od nowa, bo zmieniają się całkowicie zasady wynagradzania i nie ma już stawek awansowych, tylko są stawki wynagrodzenia zasadniczego. A to już chyba nie to samo.

demokryt
22.02.2009 23:30:08

W razie czego powalczymy przed sądem pracy.

m35
22.02.2009 23:33:40

"demokryt" napisał:

W razie czego powalczymy przed sądem pracy.

z chęcią się przyłaczę, jakby co

iga
22.02.2009 23:40:54

"m35" napisał:

z art. 10 noweli wynika, że w 2009 r. sędziowie rejonowi będą zaszeregowani do stawek od I do IV. Tak więc w tym roku nie będzie możliwości osiągnięcia stawki V, nawet jeżeli ktoś ma tak długi staż ogólny. Dodatek stażowy będzie po staremu, czyli max. do 20 %. Tylko podstawa będzie teraz inna. Wcześniej było to od wynagrodzenia zasadniczego, bez stawek awansowych, a teraz od dodatek będzie liczony każdemu od jego stawki. Dlatego też z moich wstępnych kalkulacji wynika, że dodatki stażowe wzrosną w zależności, do której stawki będzie się przynależeć.


sądzę, że wprawdzie nie od dnia 1.01.2009, ale od dnia wejścia w życie nowelizacji będzie mozna nabyć V stawkę:

Art.91a § 3. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego określa się w stawce bezpośrednio
wyższej po upływie każdych kolejnych pięciu lat pracy
na danym stanowisku sędziowskim.


Właśnie dlatego, że w powyższym przepisie nie ma sformuowania "od uzyskania ostatniej stawki" moim zdaniem liczą się tylko przepracowane lata - więc prawo do uzyskania 5 stawki nabędzie osoba, która w dniu wejścia w życie matysiaka (czyli nie w dniu 1.09.2009r bo zgodnie z art. 10 z dniem 1.01.2009 możliwe jest jedynie nabycie stawek do 4 w SR i do 7 w SO - ale 14 dni po ogłoszeniu ustawy) - będzie miała przepracowane 20 lat - na podstawie właśnie art. 91a par.3.

Odejście od liczenia kolejnej stawki od poprzedniej stawki na rzecz stażu miało na celu wyrównanie i sprawiedliwość bo osoby, które nabyły pierwszą stawkę po 7 latach byłyby zawsze pokrzywdzone, nie tylko wstecz ale i naprzód - bo nabycie każdej następnej było przesunięte o dwa lata. Teraz policzy się co 5 lat od rozpoczęcia asesury i wyjdzie wreszcie tak jak ma być sprawiedliwie dla wszystkich, przynajmniej jesli chodzi o czas bieżący, bo wstecz się tego nie wyrówna. Policzenie wg. stażu jest też sprawiedliwe z tego względu, o którym też kiedyś pisaliśmy - czas trwania asesury też był różny. Teraz będzie się liczyło każdemu staż od chwili rozpoczęcia asesury i będzie uczciwie.
Dla mnie inna interpretacja jest niemożliwa jeśli to ma być konstytucyjne (art.2 i 32 ust.1 konstytucji).

muśka
23.02.2009 00:03:34

Przepisy na pewno skonstruowane są nieprecyzyjnie skoro wśród Nas, czyli sędziów budzą kontrowersje. Uważam, że w Senacie powinien nastąpić jednoznaczny zapis w tym zakresie. Według mnie skoro w ustawie jest zapis, że do stażu przy stawkach wynagrodzenia zalicza się okres asesury, to na dzień 1 stycznia 2009 roku przyporządkowanie do stawki winno nastąpić według tego kryterium. Ale w takim razie po co jest ten przepis o 5 latach od osiągnięcia poprzedniej stawki. Najprościej byłoby , aby przedstawiciele Iustici zgłosili tą kwestię i by stała się przedmiotem poprawki w Senacie. Precz z bublami legislacyjnymi!!!!!

m35
23.02.2009 00:07:08

właśnie iga w innym wątku była dyskusja, co z sędziami, którzy mają ponad 20 lat staż ogólny lub nawetna tym samym stanowisku. Przyznam szczerze, że tego nie zgłębiałem, bo mnie osobiście jeszcze to nie dotyczy. Choć twój wywód jest sensowny jeżeli chodzi o ratio legis tej noweli. Chodziło generalnie o uzależnienie wynagrodzeń od ogólnego stażu pracy w zawodzie sędziego z dodaniem asesury. Nowy system wynagrodzeń zrywa całkowicie z dotychczasowym, gdzie było wynagrodzenie zasadnicze oraz stawki awansowe.

Markiel
23.02.2009 08:27:58

Art.91a § 3. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego określa się w stawce bezpośrednio
wyższej po upływie każdych kolejnych pięciu lat pracy
na danym stanowisku sędziowskim.


Właśnie dlatego, że w powyższym przepisie nie ma sformuowania "od uzyskania ostatniej stawki" moim zdaniem liczą się tylko przepracowane lata ...Podzielam w całości zaprezentowany prze igę pogląd.

iga
23.02.2009 08:37:40

"muśka" napisał:

Ale w takim razie po co jest ten przepis o 5 latach od osiągnięcia poprzedniej stawki.


W żadnym przepisie nowelizacji nie ma sformułowania "od stawki". Pod tym względem matysiak jest ok. Teraz będzie tylko w zalezności od stażu. Przepis odnoszący się do poprzednich stawek obowiązuje obecnie w usp - art.91 par. 4 - który to przepis matysiak uchyla.

To co ewentualnie wymaga zmiany to art.10 (przejściowy) oraz załącznik nr3 - w zakresie w jakim wymagają rozszerzenia na uzyskanie stawek 5 w rejonie i 8 w okręgu z dniem 1.01.2009 - w przeciwnym razie osoby posiadające staż uprawniający do tych stawek dostaną je od dnia wejścia w życie matysiaka (czyli bez wyrównania wstecz od 1.01.2009r; wyrównanie będzie dotyczyło tylko wynagrodzenia do stawek czwartej i siódmej).

Józefinka
23.02.2009 11:09:42

Okres asesury wlicza się do stażu pracy na stanowisku SSR, a czy okres delegacji do SO liczy się do stażu pracy na stanowisku SO jeżeli bezpośrednio po tym okresie była nominacja na stanowisko SO?,
jakoś nie doczytałam się tego, a w okresie delegacji praca była wykonywana na stanowisku SSO.

m35
23.02.2009 15:08:42

"anpod" napisał:

Dodatek stażowy będzie po staremu, czyli max. do 20 %. Tylko podstawa będzie teraz inna. Wcześniej było to od wynagrodzenia zasadniczego, bez stawek awansowych, a teraz od dodatek będzie liczony każdemu od jego stawki. Dlatego też z moich wstępnych kalkulacji wynika, że dodatki stażowe wzrosną w zależności, do której stawki będzie się przynależeć.


Nie masz racji, wg. dotychczasowych przepisów wynagrodzenie zasadnicze, to jest wynagrodzenie powiekszone o część wynikająca z przyznania stawki awansowej, zatem to wynagrodzenie "ostawkowane" stanowiło podstawę do naliczania dodatku.
Tu sie nic nie zmienilo.
pozwolę się anpod nie zgodzić, bo na dzisiaj dodatek stażowy jest liczony od wynagrodzenia zasadniczego, bez dodawania stawek awansowych (zaraz poszperam w Lex-ie za tekstem u.s.p.). Zresztą nie ma co się kłócić, bo już za parę tygodni to będzie przeszłość.

[ Dodano: Pon Lut 23, 2009 3:14 pm ]
anpod porównaj art. 91 § 7 i § 1 usp, że wynagrodzenie zasadnicze jest tylko w stawce podstawowej, a nie w stawkach awansowych. Dlatego "stażowe" liczą od podstawy.

m35
23.02.2009 15:28:34

no to w takim razie w różnych sądach ten zapis jest inaczej interpretowany, bo mi mówili w finansówce, że liczą staż od podstawy. Zresztą to co pisze w art. 91 usp daje pole do interpretacji czym jest wynagrodzenie zasadnicze.

rosan
23.02.2009 15:34:32

jest oczywiste,że staż liczy się od wynagrodzenia zasadniczego,czyli ze stawkami

m35
23.02.2009 15:38:30

"Józefinka" napisał:

Okres asesury wlicza się do stażu pracy na stanowisku SSR, a czy okres delegacji do SO liczy się do stażu pracy na stanowisku SO jeżeli bezpośrednio po tym okresie była nominacja na stanowisko SO?,
jakoś nie doczytałam się tego, a w okresie delegacji praca była wykonywana na stanowisku SSO.

józefinka zobacz w załącznik nr 3 do noweli i tam wybierz, co ci się bardziej będzie opłacało, czy staż pracy na danym stanowisku, czy też staż ogólny z zaliczeniem asesury (art. 10 noweli) i wtedy możesz wybrać korzystniejszą opcję.

m35
23.02.2009 16:34:06

"anpod" napisał:

no to w takim razie w różnych sądach ten zapis jest inaczej interpretowany, bo mi mówili w finansówce, że liczą staż od podstawy. Zresztą to co pisze w art. 91 usp daje pole do interpretacji czym jest wynagrodzenie zasadnicze.


jakem sędzia pracy :D moim zdaniem obecna tresc 91, nie nasuwa żadnych wątpliwości interpretacyjnych.

zobacz na par. 2 art. 91, wyraznie jest okreslone, ze wynagrodzenie zasadnicze sędziego na danym stanowisku ustala sie - w podstawowej stawce awansowej, pierwszej stawce awansowej, albo stawce drugiej. Zdaje się, ze mam tekst sprzed zmian z 21 stycznia, ale to sie chyba nie zmienilo.

Jesli faktycznie naliczano Ci stazowe, od stawki podstawowej, to masz roszczenie, ale wydaje mi sie, ze mylisz pojecia, bo moze mowiono Ci, ze od wynagrodzenia zasadniczego i tak faktycznie jest, tylko wynagrodzenie zasadnicze, to jest wynagrodzenie "ostawkowane"

nie mówili, że w stawce podstawowej. właśnie musze to jutro pilnie wyjaśnić, bo ktoś tu kogoś rżnie na kasie.

Bata
23.02.2009 20:35:07

Przeczytałam uważnie 3 razy wszystkie powyższe posty oraz posty z działu nowe rewelacje w kwestii podwyżek i już zupełnie nic nie rozumiem. Ustawa przewiduje dwa rodzaje stażu do ustalenia stawki awansowej - staż pracy na danym stanowisku i ogólny staż pracy, przy czym, do stażu pracy na danym stanowisku nie wlicza się okresu asesury a do ogólnego stażu pracy wlicza się. Czy dobrze rozumiem. Bo jeżeli tak jest to jestem gdzieś między II a III stawką. Nie mam jeszcze 10 lat pracy na danym stanowisku (tu nie wliczyłam asesury) ale mam ponad 10 ogólnego stażu pracy. Niech wreszcie ktoś jasno to wytłumaczy.

Bata
24.02.2009 11:07:14

Dzięki Anpod - chyba zrozumiałam o co chodzi.

iga
25.02.2009 20:30:22

przedwczoraj napisałam taki post:


W żadnym przepisie nowelizacji nie ma sformułowania "od stawki". Pod tym względem matysiak jest ok. Teraz będzie tylko w zalezności od stażu. Przepis odnoszący się do poprzednich stawek obowiązuje obecnie w usp - art.91 par. 4 - który to przepis matysiak uchyla.


Muszę sprostować. Wybaczcie miałam nieaktualne usp i stąd ten błąd.
Stawki liczone wyłącznie na podstawie stażu a nie od poprzedniej stawki już mamy - dokładnie od 22.01.2009r kiedy weszła w życie ustawa uchylająca awanse poziome i wprowadzająca zamiast nich trzecią stawkę awansową (Dz.U.z 2009r nr1 poz.4 - znowelizowany art. 91 par 3-4a). Ustawa ta wprowadziła też naliczanie stawek wyłącznie od stażu - po 5,10 i 15 latach pracy na danym stanowisku sędziowskim. W związku z tym osoby, które miały stary system (np. pierwszą stawkę dostały po 7 latach a nie po 5) - powinny się upewnić czy od 22.01.2009 nie należy im się kolejna stawka.
Matysiak zmieni tę sytuację o tyle, że zaliczy do stażu asesurę (czego obecnie nie ma), przez co jeszcze bardzej skróci okres do nabycia kolejnej stawki.

chomik
26.02.2009 12:27:59

To jest (chyba) ostateczna wersja naszego matysiaka, zwróćcie uwagę na załączniki

http://www.senat.gov.pl/k7/dok/dr/450/473.pdf

Trebor
26.02.2009 12:47:18

Najniższy dodatek funkcyjny w SN to 0,5 (np. zastępca przew. wydziału).
Przewiduję dodatek dla PW w SR 0,05 lub w podobnej wysokości.
oj pojadą po dodatkach

rosan
26.02.2009 12:52:55

co jest nie tak z załacznikami?

Sandman
26.02.2009 12:53:29

Dodatek PW to będzie 0,15 przypuszczam....

chomik
26.02.2009 13:05:00

przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym 0,2-0,4
kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym,
kierownik sekcji w sądzie okręgowym,
kierownik szkolenia,
rzecznik prasowy
8
zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym, kierownik sekcji w
sądzie rejonowym,
0,15-0,35
sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady leczenia osób z zaburzeniami

totep
26.02.2009 13:14:38

i to jak rozumiem x najniższe iesięczne wynagrodzenie z II kwartału ?

bladyswit
26.02.2009 13:25:41

skąd bierzecie te dodatki funkcyjne ? gdzie jest rozp. MS ?

chomik
26.02.2009 14:58:43

Rozporzadzenie było dołączone do pliku pdf zawierajacego projekt rządowy wnoszony do sejmu. mie dysponuje linkiem, ale na pewno na stronie sejmu jest ten tekst dostępny. W którymś z wątków zamieściłem cały tekst rozporzadzenia.

[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 3:01 pm ]
O, to tu:
http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?p=96940&highlight=#96940

[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 3:04 pm ]
jestem pod wrażeniem naszej aktywności. W ciągu krótkiego okresu powstaje tysiące postów. Prawie jak na jakim Onecie. Normalnie swoich myśli nie można usłyszeć , nie mówiąc już o odnaleznieniu jakiegoś wątku.

[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 3:05 pm ]
sam dochodzę do pięćsetki. Dredzie a jakaś nagroda będzie ?

totep
26.02.2009 16:39:45

"chomik" napisał:

Rozporzadzenie było dołączone do pliku pdf zawierajacego projekt rządowy wnoszony do sejmu. mie dysponuje linkiem, ale na pewno na stronie sejmu jest ten tekst dostępny. W którymś z wątków zamieściłem cały tekst rozporzadzenia.

[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 3:01 pm ]
O, to tu:
http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?p=96940&highlight=#96940

[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 3:04 pm ]
jestem pod wrażeniem naszej aktywności. W ciągu krótkiego okresu powstaje tysiące postów. Prawie jak na jakim Onecie. Normalnie swoich myśli nie można usłyszeć , nie mówiąc już o odnaleznieniu jakiegoś wątku.

[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 3:05 pm ]
sam dochodzę do pięćsetki. Dredzie a jakaś nagroda będzie ?


Jak 500 to pół matysiaka

Trebor
26.02.2009 22:45:41

Kiedyś były etosiaki teraz są matysiaki (lub mają być ) ale jak będziecie tak dalej rozrabiać to będziecie mieli kuroniaki .

iga
06.03.2009 00:29:55

"kowboj" napisał:

Uwaga - wyjaśniam, co i komu zabrał Senat.
SENAT OBNIŻYŁ WYNAGRODZENIA NASTĘPUJĄCYM GRUPOM:
Sędzia SO, który był ponad 15 lat w SR, a potem ponad 5 lat w SO (razem ponad 20 lat), dostawał według Sejmu stawkę szóstą.
Senat mu ją zabrał - dostanie tylko piątą.
Sędzia SO, który był ponad 15 lat w SR, a potem ponad 10 lat w SO (razem ponad 25 lat), dostawał według Sejmu stawkę siódmą.
Senat mu ją zabrał - dostanie tylko szóstą.
Sędzia SA, który był łącznie ponad 25 lat w SR i SO, a potem ponad 5 lat w SA (razem ponad 30 lat), dostawał według Sejmu stawkę dziewiątą.
Senat mu ją zabrał - dostanie tylko ósmą.
Sędzia SA, który był łącznie ponad 25 lat w SR i SO, a potem ponad 10 lat w SA (razem ponad 35 lat), dostawał według Sejmu stawkę dziesiątą.
Senat mu ją zabrał - dostanie tylko dziewiątą.

Nasi politycy by nie przeżyli, gdyby jeszcze choć trochę nam nie zabrali.
Jest to efekt przepychanek w ostatnich godzinach, łącznie z odesłaniem jeszcze raz ustawy do komisji i jej powrotem z komisji na obrady plenarne. Te decyzje podjęto w ostatnich chwilach.
Te zmiany dotyczą przepisów przejściowych i uderzają tylko w tych, którzy są sędziami dziś. Ci, którzy w opisany sposób awansują w przyszłości, po spełnieniu opisanych kryteriów dostaną już po uzyskaniu opisanych stażów pracy wyższe stawki, w wysokości "sejmowej".

m35
08.03.2009 15:42:47

po zgłębieniu przepisów przejściowych noweli "o podwyżkach", a zwłaszcza art. 10 ust. 4 doszedłem do wniosku, że ten przepis uderzy w sędziów, którym nie usunięto jeszcze z akt osobowych zwrócenia uwagi w trybie art. 37 (administracyjny od prezesa) lub wytknięcia uchybienia z art. 40 usp (judykacyjny od sądu odwoławczego), a na przykład odbyli już w całości 3 - letnia karencję do osiągnięcia I lub kolejnych stawek awansowych w brzmieniu dotychczasowych przepisów usp. Przepis art. 10 ust. 4 mówi, że takie ukarania będą powodować wydłużenie o 3 lata stażu pracy z ust.2 chyba, że uprawniony organ zarządził usunięcie z akt osobowych sędziego. Zgodnie z art. 40 § 4 oraz art. 37 § 4c usp następuje to z upływem 5 lat od zwrócenia uwagi lub wytknięcia uchybienia nażądanie sędziego. Z tego wynika, że jeżeli sędzia odbył już 3 - letnią karencję (5 lat + 3 lata "kary", ale nie upłynęło 5 lat od ostatniego wytyku tak, aby mógł żądać ich usunięcia z akt osobowych, to z woli naszego miłościwego ustawodawcy odbędzie taką 3 - letnią karencję raz jeszcze. Z tego wynika, że można zostać ukaranym dwa razy za to samo i mieć 6 lat w plecy w wyższych zarobkach. Jeżeli ktoś ma przemyślenia w tym temacie, to czekam na posty. Najlepsze jest to, że Senat w tym art. 10 ust. 4 nie wniósł poprawek więc wejdzie on w życie w takim brzmieniu jak uchwalił to Sejm.

iga
09.04.2009 08:08:28

[center]opublikowany[/center]


http://www.infor.pl/skany/spis.php?rodzaj=dzu&rok=2009&num=56&oz=459&str=0001

monikissima
23.04.2009 09:37:23

Słuchajcie, bo ja chyba już zgłupiałam . Czyli nie ma już dodatków za nadzór nad placówkami i za sekcję? Czy też jest to nadal uregulowane w rozporządzeniu, które wklejał niegdyś chomik, a które nie gryzie się z ustawą?
Nie rozumiem ... ??:

chomik
23.04.2009 10:32:36

Trudno obecnie stwierdzić co jest, a czego nie ma. Dostęp publiczny do rozp. o dodatkach funkcyjnych dotyczy jedynie projektu pierwotnego wysłanego do Sejmu z projektem o matysiaku
oto on: w pdf-ie
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1461

dodatki, o które pytasz są tam, ale jaką ostateczną wersję przybrał projekt to wiedzą tylko wtajemniczeni. Krążą tu co najmniej fantastyczne wieści.

8
zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym, kierownik sekcji w
sądzie rejonowym,
0,15-0,35
sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady leczenia osób z zaburzeniami
psychicznymi

monikissima
23.04.2009 12:39:26

Dziwne jest to, że część dodatków została uregulowana bezpośrednio w ustawie. Chyba nawet dublują się one z tymi z rozporządzenia. Stąd moje obawy, że z pozostałych dodatków nici :neutral:

Aaaaaj, tak doczytuję i te w ustawie chyba dotyczą tylko SN ...

K.Ierownik
28.04.2009 23:53:31

W ostatnich dniach parę osób zrezygnowało z udziału w czecim zjeździe forumowiczów. To zła wiadomość, bo z udział każdego ze zjazdowców jest dla mnie ważny. Dobra wiadomość jest jednak taka, że w związku z tym są jeszcze ostanie miejsca na III zjeździe forumowiczów. Chętnych zapraszam do tematu zjazdowego i do siebie na pw. Decydować się można do końca tygodnia.

rosan
04.05.2009 12:17:26

proszę o informację,czy awansowani poziomo dostali 2 dekrety tj.pierwszy od 01.01.2009 do daty nominacji oraz drugi od tej daty-czy tez tylko jeden i z jaką stawką,stawkami?

walenty
05.05.2009 23:59:37

"rosan" napisał:

proszę o informację,czy awansowani poziomo dostali 2 dekrety tj.pierwszy od 01.01.2009 do daty nominacji oraz drugi od tej daty-czy tez tylko jeden i z jaką stawką,stawkami?


Dostałem jeden dekret. Z mocą od 1. 01. 2009 r. ustalono mi wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej w kwocie 6965,21 zł.

rosan
06.05.2009 18:29:27

no to chyba coś nie tak-powinna m.zd.być czwarta stawka od 01.01.2009 do dnia nominacji i piąta stawka od tej daty

mati
06.05.2009 18:39:30

O ile pamietam5 stawka ma być dopiero od 2014r

rosan
06.05.2009 19:17:19

z ustawy wynika że szósta

cibarius
06.05.2009 20:01:56

piąta dopiero od 1 stycznia 2014 r, a szóstej w rejonie nie ma , a wynika to z załącznika do ustawy usp

bladyswit
06.05.2009 20:15:24

ale chodzi przecież o SSO w SR, więc piątą powinni otrzymać od dnia nominacji.

M.A.E.
06.05.2009 20:27:13

"bladyswit" napisał:

ale chodzi przecież o SSO w SR, więc piątą powinni otrzymać od dnia nominacji.


tak wynika z ustawy, dokładnie

walenty
06.05.2009 22:50:25

"bladyswit" napisał:

ale chodzi przecież o SSO w SR, więc piątą powinni otrzymać od dnia nominacji.


Nie miałbym nic przeciwko temu , ale SSO w SR to ja byłem przez jeden dzień

rosan
06.05.2009 22:59:29

ale prawo do wynagrodzenia przecież pozostało,czyż nie?

walenty
06.05.2009 23:05:53

"rosan" napisał:

ale prawo do wynagrodzenia przecież pozostało,czyż nie?


Nie jestem tego jeszcze pewien, bo nie sprawdziłem wyrównania, ale moje prawo do wynagrodzenia chyba rozpłynęło się w matysiaku.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.