Czwartek, 25 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5995
Czwartek, 25 lipca 2024

Forum sędziów

Okresowa ocena pracy

Łukasz G.
06.05.2009 10:58:07

Na forum prokuratorskim pojawiła się ciekawa informacja:

http://www.prokuratorzy.net/projekty/okresowa-ocena-prokuratora/

Projekt
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Ustawa
z dnia ………….
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Art. 2

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z póź. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 62 ust. 1ee otrzymuje brzmienie:
„1ee. Okres pracy, o którym mowa w ust. 1eb, ulega wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania prokuratora w tym czasie karą dyscyplinarną lub dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 8 ust. 7, albo uzyskania negatywnej okresowej oceny pracy;”

2) po art. 62d dodaje się art. 62e – 62l w brzmieniu:
„Art. 62e. 1. Praca prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej –Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu podlega okresowej ocenie.
2. Nie podlega okresowej ocenie praca prokuratora w okresie delegowania do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Ocenie tej nie podlega również praca zastępców Prokuratora Generalnego oraz dyrektora Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
3 Przedmiotem okresowej oceny pracy prokuratora jest prawidłowość, poziom i efektywność wykonywania powierzonych obowiązków służbowych, kwalifikacje zawodowe oraz kultura pracy, a odniesieniu do kierowników jednostek organizacyjnych – ponadto sprawność i efektywność kierowania jednostką, z uwzględnieniem organizacji pracy i podziału zadań.
4. Ocena, o której mowa w ust. 1, ma na celu stwierdzenie przydatności prokuratora na zajmowanym stanowisku służbowym lub do pełnionej funkcji, kwalifikacji do objęcia wyższego stanowiska służbowego lub powołania do pełnienia funkcji albo powierzenia innego zakresu zadań w tej samej jednostce.
Art. 62f. 1. Podstawą okresowej oceny pracy prokuratora, z zastrzeżeniem ust. 2 - 5, są:
a) pisemna opinia prokuratora bezpośrednio przełożonego,
b) pisemna opinia wizytatora z jednostki organizacyjnej prokuratury bezpośrednio wyższego stopnia wobec jednostki, w której pełni czynności prokurator podlegający ocenie, wydana w oparciu o badania akt prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, akt spraw dotyczących udziału prokuratora w postępowaniu sądowym, administracyjnym i innych postępowaniach, akt spraw nadzoru instancyjnego i służbowego, akt spraw zarejestrowanych w systemie bezdziennikowym oraz hospitację rozpraw i posiedzeń z udziałem prokuratora, którego dotyczy okresowa ocena pracy.
2. Podstawą okresowej oceny pracy prokuratora apelacyjnego, okręgowego, rejonowego i ich zastępców, naczelnika wydziału, kierownika samodzielnego działu, kierownika ośrodka zamiejscowego, wizytatora, a także naczelnika oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu są:
a) pisemna opinia prokuratora bezpośrednio przełożonego,
b) ustalenia dokonane w toku wizytacji jednostki, w której pełni funkcję, przeprowadzanej nie rzadziej niż co 5 lat.
3. Podstawą okresowej oceny pracy prokuratora pełniącego czynności w Prokuraturze Krajowej jest pisemna opinia dyrektora biura, zaś w stosunku do dyrektora biura, jego zastępcy i naczelnika wydziału Prokuratury Krajowej – pisemna opinia zastępcy Prokuratora Generalnego.
4. Podstawą okresowej oceny pracy prokuratora pełniącego czynności w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jest opinia prokuratora bezpośrednio przełożonego.
5. Podstawą okresowej oceny pracy prokuratora pełniącego czynności w Biurze Lustracyjnym Instytutu Pamięci Narodowej –Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jest pisemna opinia prokuratora przełożonego.
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się także do prokuratorów delegowanych do pełnienia obowiązków w jednostce organizacyjnej wyższego lub niższego stopnia na czas nieokreślony.
Art. 62g. Okresowa ocena pracy prokuratora może być określona jako:
a) pozytywna z wyróżnieniem – jeżeli w okresie objętym oceną wykonywanie zadań ustawowych wyróżniało się wysoką jakością i efektywnością,
b) pozytywna – jeżeli w okresie objętym oceną prokurator dobrze realizował zadania ustawowe,
c) pozytywna z zastrzeżeniem – jeżeli w okresie objętym oceną powierzone obowiązki były wykonywane zadowalająco, lecz jednocześnie stwierdzono istotne uchybienia, wymagające wyeliminowania,
d) negatywna – jeżeli w całym okresie objętym oceną prokurator wykonywał swoje obowiązki niezadowalająco.
Art. 62h. 1. Okresowej oceny pracy prokuratorów dokonują:
a) prokurator bezpośrednio przełożony - w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w prokuraturach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz dyrektorów biur, ich zastępców i naczelników Prokuratury Krajowej, a także prokuratorów pełniących czynności w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
b) dyrektor biura Prokuratury Krajowej - w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tych biurach,
c) prokurator przełożony - w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Biurze Lustracyjnym Instytutu Pamięci Narodowej –Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Art. 62i. 1. Okresową ocenę pracy prokuratora przeprowadza się co cztery lata, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
2. Pierwszą okresową ocenę pracy prokuratora przeprowadza się po upływie czterech lat od objęcia danego stanowiska służbowego lub podjęcia czynności prokuratorskich po okresie delegowania na czas nieokreślony do Ministerstwa Sprawiedliwości lub Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Każda następna ocena obejmuje kolejne czteroletnie okresy pracy prokuratora na tym stanowisku, licząc je od daty dokonania poprzedniej okresowej oceny pracy.
3. Okresową ocenę pracy przeprowadza się przed powołaniem prokuratora na wyższe stanowisko służbowe lub do pełnienia funkcji prokuratora apelacyjnego, okręgowego i rejonowego albo ich zastępców, jeżeli od poprzedniej oceny upłynęły trzy lata.
4. Okresową ocenę pracy prokuratora, o którym mowa w art. 62f ust. 2, przeprowadza się każdorazowo bezpośrednio po zakończeniu wizytacji danej jednostki.
5. W razie uzyskania przez prokuratora oceny pozytywnej z zastrzeżeniem, po upływie roku przeprowadza się dodatkową ocenę jego pracy w celu sprawdzenia, czy stwierdzone uchybienia zostały wyeliminowane i nie powtarzają się.
6. Prokuratora zawiadamia się o planowanej okresowej lub dodatkowej ocenie jego pracy co najmniej 30 dni przed przystąpieniem do jej przeprowadzenia.
Art. 62j. Dwóch kolejnych opinii dotyczących pracy tego samego prokuratora nie może dokonywać ten sam wizytator.
Art. 62k. 1. Prokurator dokonujący okresowej oceny zapoznaje prokuratora z oceną jego pracy i opiniami będącymi podstawą tej oceny.
2. Prokurator, który nie zgadza się okresową oceną swojej pracy, ma prawo złożyć wniosek o zmianę oceny. Wniosek składa się do prokuratora bezpośrednio przełożonego wobec prokuratora dokonującego okresowej oceny, za pośrednictwem prokuratora dokonującego oceny, w terminie 14 dni od daty zapoznania się oceną. Wniosek o zmianę oceny złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Prokurator, którego wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, może złożyć do prokuratora dokonującego okresowej oceny pracy pisemne zastrzeżenie. W razie nieuwzględnienia zastrzeżenia przekazuje się je prokuratorowi bezpośrednio przełożonemu wobec prokuratora dokonującego oceny, który rozstrzyga w przedmiocie zastrzeżenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
4. Prokurator dokonujący oceny pracy prokuratora, jeżeli nie uwzględnia wniosku, o którym mowa w ust. 2, przekazuje go prokuratorowi bezpośrednio przełożonemu, który zmienia ocenę pracy prokuratora na jego korzyść albo ją utrzymuje.
Art. 62l. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb dokonywania okresowej oceny pracy prokuratorów, mając na uwadze konieczność dostosowania metodyki tej oceny do jej przedmiotu, celu i podstawy, o których mowa w art. 62e ust. 3 i 4 oraz art. 62f ust. 1-5, a także zapewnienia jednolitych kryteriów okresowej oceny pracy prokuratorów na równorzędnych stanowiskach pracy i pełniących równorzędne funkcje”.

Art. 16

§ 1. Pierwsze okresowe oceny pracy prokuratorów zostaną przeprowadzone po upływie roku od wejścia w życie ustawy.
§ 2. Prokuratorzy apelacyjni ustalą plan przeprowadzenia pierwszych okresowych ocen pracy prokuratorów działających w okręgu danej apelacji, dążąc do tego, aby wszyscy prokuratorzy o jednakowym stażu pracy na równorzędnych stanowiskach zostali poddani okresowej ocenie w tym samym czasie, oraz mając na uwadze konieczność wdrożenia czteroletniego cyklu przeprowadzania kolejnych okresowych ocen pracy prokuratorów.
§ 3. Pierwsze okresowe oceny pracy prokuratorów obejmują okres pracy po dniu wejścia w życie ustawy; każda następna ocena obejmuje kolejne czteroletnie okresy pracy prokuratora liczone od dokonania poprzedniej okresowej oceny pracy.


Z wpisów wynika, że 4 maja 2009 r. Prokurator Krajowy przedstawił do zaponiniowania projekt nowelizacji PUSP i niektórych innych ustaw (w zakresie prokuratury).

Projekt już wzbudził wielkie emocje (polecam dyskusję na forum prok.), a ja mam pytanie: czy ktoś dotarł do pełnej wersji noweli obejmującej również sędziów. Sądząc z zapisów w części prokuratorskiej może być wesoło.

Dreed
06.05.2009 12:25:16

http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1659

Prawdopodobnie to ten projekt

Łukasz G.
06.05.2009 13:10:54

Dzięki, to może być to.

Projekt jest datowany na 27 kwietnia 2009 r., ale na stronie MS nie wisi. Zakładając wątek zasugerowałem się wyłącznie tą datą. Dostrzegam istotne podobieństwa, choć są też róznice (np. ocena pozytywna z wyróżnieniem, tylko po co to komu?).

Zakładam zatem, że projekt pod obecnym kierownictwem resortu co pewien czas odżywa, choć z drugiej strony analizując treść zapisów dot. prokuratorów można dojść do wniosku, że jest pisany na kolanie.

Wobec tego w razie potwierdzenia, że projekt z 27 kwietnia 2009 r. jest "twórczym rozwinięciem" idei zawartych w projekcie ubiegłorocznym poproszę o zamknięcie wątku i przeniesienie postów do wskazanego przez Ciebie wątku. Przynajmniej z woli MS nie umrze on śmiercią naturalną

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.