Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023

Forum sędziów

List otwarty do Ministra Sprawiedliwości

Dreed
31.12.2007 10:22:24

Poniżej zapraszam do lektury listu otwartego sędziów RP do Ministra Sprawiedliwości.
Zachęcam wszystkich do zapoznania się z jego treścią oraz skorzystania z działu download (należy się zarejestrować) w celu ściągnięcia dokumentu w wersji tekstowej. Bardzo prosimy koleżanki i kolegów sędziów o szerokie jego rozpropagowanie w swoich sądach, zachęcanie do składania podpisów. Mamy nadzieję za szerokie wsparcie naszego pomysłu oraz skorzystanie w bardzo krótkim czasie z pomocy np. Iustitii i KRS-u w celu skoordynowanego złożenia listu na ręce Pana Ministra....LIST OTWARTY


Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości:

Środowisko sędziowskie z wielką radością i ufnością przyjęło Pana mianowanie na to zaszczytne stanowisko. Osoba będąca czynnym zawodowo adwokatem stanowiła dla nas gwarancję zauważenia szeregu problemów nurtujących szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości. Kilkanaście ostatnich lat kierownictwo resortu w mniejszym lub większym stopniu rekrutowało się z osób związanych stosunkowo blisko z władzą ustawodawczą lub wykonawczą. Mając świeżo w pamięci dokonania ministra sprawiedliwości w osobie Pana Bentkowskiego wiązaliśmy i wiążemy z Pana osobą nadzieję na poprawę zarówno wizerunku sądów w społeczeństwie jak również związanych z tym postaw władzy wykonawczej w stosunku do sędziów.

Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej od dłuższego już czasu z zaniepokojeniem obserwują brak radykalnych zmian w odniesieniu do swojej grupy zawodowej oraz postępującą jej pauperyzację. Zauważamy jawną niechęć ustawodawcy oraz władzy wykonawczej. Ignorowanie naszej grupy zawodowej zauważamy nawet w odniesieniu do uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, której apele pozostają całkowicie bez odzewu ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Szczególnie bolesna jest dla nas tendencja zbijania kapitału politycznego, wyrażająca się w publicznym podważaniu nawet prawomocnych orzeczeń sądowych, skutkująca lekceważącym stosunkiem stron do sędziów i całego wymiaru sprawiedliwości. Jesteśmy przekonani, że w znacznym stopniu niechęć społeczeństwa do sądów jest właśnie wynikiem tego rodzaju postępowań. Sędziowie nie boją się słów krytyki, natomiast publiczne stwierdzenia niektórych polityków, podważające godność naszego urzędu są naszym zdaniem niedopuszczalne. Pan Minister, jako przedstawiciel władzy wykonawczej w obecnym rządzie, a jednocześnie czynny zawodowo adwokat, jest naszym zdaniem jedyną osobą, która może i powinna publicznie potępiać tego typu wystąpienia oraz doprowadzić swoimi działaniami do zaprzestania tego typu praktyk.
Pragniemy publicznie zauważyć, że Konstytucja RP jednoznacznie określa status sądów. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Warto publicznie zwrócić na ten fakt uwagę, albowiem w opinii społeczeństwa wymiar sprawiedliwości to prokuratura. Zdajemy sobie sprawę z pragnień opinii społecznej w postaci walki z przestępczością i tym samym celowego przekłamania przez niektórych polityków definicji wymiaru sprawiedliwości. Zasadnym działaniem Pana jako Ministra Sprawiedliwości powinno być medialne eksponowanie różnicy.

Jedną z bardzo ważnych spraw, wiążącą się ściśle z zasadą równorzędności i niezależności sądów, która również wymaga podjęcia zdecydowanych działań, jest sprawa wynagrodzeń sędziów. Zdajemy sobie sprawę, że są to czynności, które na dzień dzisiejszy nie uzyskają społecznego poparcia. Wiemy, że w powszechnym mniemaniu, co wynika także z publikacji prasowych ukazujących się przy okazji protestów lekarzy - sędziowie uważani są za grupę osób znacznie lepiej wynagradzanych, chociaż realia są całkowicie odmienne. Sędzia Sądu Rejonowego, będący 5 lat po nominacji nie otrzymuje kwoty 4 tysięcy złotych za swoją pracę.

Przypominamy, że propagowany przez Pana model „sędziego jako ukoronowania kariery prawniczej” wymaga rozwiązań przyjmowanych przez inne kraje członkowskie UE, również na kanwie uposażeń sędziów. Trudno uznać za satysfakcjonujące wynagrodzenie sędziego, w wysokości odpowiadającej płacy przeciętnego pracownika biurowego kancelarii adwokackiej i nieporównywalnie niższych niż wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych.

Z wielkim smutkiem musimy przyjąć Pana ciche przyzwolenie na niedawne zmiany wprowadzone do ustawy budżetowej obniżające i tak iluzoryczne podwyżki wynagrodzeń sędziów.

Zgodnie z art. 178 ust.2 Konstytucji RP: "Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków."
W naszej ocenie już od kilku lat ustawodawca nie zapewnia sędziom wynagrodzeń odpowiadających godności sprawowanego urzędu. Prostym udokumentowanym przykładem na poniżające traktowanie naszej grupy zawodowej jest raport Europejskiej Komisji ds. Sprawnego Wymiaru Sprawiedliwości (European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), która jest organem Rady Europy w oparciu o dane z 2004 roku.
Jednoznacznie wynika z niego, iż sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej osiągają dochód rażąco niski w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w kraju. Odnosząc nasze uposażenia do swoich odpowiedników w nowo przyjętych krajach członkowskich Unii Europejskiej, a nawet krajów nie należących do niej, znajdujemy się na szarym końcu. Przypominamy, że raport powstał 3 lata temu, a z uwagi znaczny wzrost gospodarczy kraju dane są już mocno nieaktualne. W listopadzie 2007 roku średnia płaca przekroczyła 3000 zł brutto i była aż o 12 procent wyższa niż przed rokiem. Niestety jednym z nielicznych zawodów, które zaniżają ten wzrost płac i w którym nie nastąpił wzrost są właśnie sędziowie.

Ostatnio nawet Bank Światowy zwrócił uwagę na zbyt niskie uposażenia sędziów w Polsce i wskazał, że problem wynagrodzeń mógłby zostać rozwiązany w prosty sposób, powiązując zarobki sędziów z przeciętną płacą w gospodarce. Obecnie waloryzuje się je jedynie przy pomocy sztucznie ustalanej kwoty bazowej. W poprzednich latach wzrost wynagrodzeń sędziów wynosił średnio 40-50 zł w skali jednego roku.

Przypominamy, że tylko sędziowie nie skorzystali jak inne grupy zawodowe na obniżce składki rentowej, która to obniżka miała na celu faktyczny i szybki wzrost płac.
Monteskiuszowska zasad trójpodziału władz, zawarta w naszej Konstytucji, zakłada ich równowagę. Nie domagamy się parytetów osobistych przysługujących parlamentarzystom i przedstawicielom władzy wykonawczej, ale zdecydowanie uważamy, że przynajmniej w sferze budżetowej ta równowaga powinna pozostać utrzymana. O ile stosunek ten ściśle jest przestrzegany w sferze wynagrodzenia parlamentarzystów oraz wiceministrów, o tyle wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego znacząco od nich odbiega.

Taka sytuacja jest naszym zdaniem niedopuszczalna. Przypominamy, że obowiązujący nas nienormowany czas pracy, często znacznie przekraczający 12 godzin dziennie, łącznie z weekendami i świętami oraz brak możliwości uzyskiwania dochodów z innych źródeł stawia nasze rodziny w trudnej sytuacji, zwłaszcza finansowej. Absolutnie niezauważalnym przez społeczeństwo i ustawodawcę problemem jest przeznaczanie naszego czasu prywatnego na pracę zawodową, na ciągłe dokształcanie, na stałe wydatki na bieżącą literaturę prawniczą. Praca w nadgodzinach powinna być nam zrekompensowana znaczącym wzrostem wynagrodzenia zasadniczego.

To na władzy ustawodawczej i wykonawczej powinien spoczywać obowiązek stworzenia nam godziwych warunków płacy.

Z wykonywanym przez nas zawodem wiąże się wiele wyrzeczeń: zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, podejmowania dodatkowego zatrudnienia, a także społeczne oczekiwanie reprezentowania godności urzędu także w życiu prywatnym. Nasza grupa zawodowa musi ograniczać życie towarzyskie do niezbędnego minimum nie chcąc stwarzać sytuacji mogących poddawać w wątpliwość naszą bezstronność przy rozstrzyganiu poszczególnych spraw.

Ograniczenia te - których słuszności nie kwestionujemy - nie są nam jednak w żaden sposób rekompensowane. Wielu z nas stoi przed alternatywą: czy dla dobra rodziny odejść z zawodu sędziego do lepiej płatnych zawodów: adwokata, notariusza, radcy prawnego czy też pozostać sędzią bez satysfakcji finansowej, bez możliwości zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych. Znaczne grono sędziowskie jest obciążone wysokimi kredytami, których spłata przy obecnych wynagrodzeniach, często stawia nas w kłopotliwych sytuacjach. Państwo nie realizuje swoich ustawowych zobowiązań w postaci zapewnienia nam stosownej pomocy, dlatego jesteśmy zmuszani do korzystania z pomocy banków, albowiem nie jest nas stać przy obecnych wynagrodzeniach spłacać krótkoterminowych pożyczek sądowych.

Nie chcemy stać przed taką alternatywą: nie jest w interesie państwa, aby Ci najlepsi rezygnowali z wykonywania zawodu sędziego. Wielu jednak już takie decyzje podjęło lub zamierza podjąć w najbliższym czasie.

Apelujemy o publiczne i precyzyjne wskazanie przez Pana Ministra jakie zamierzenia w celu znaczącego podniesienia naszych wynagrodzeń i ich uniezależnienia od bieżących decyzji politycznych podejmie w najbliższych miesiącach. Uważamy, że państwo, które chce skutecznie wykonywać swe zadania powinno być stać na to, aby zapewnić godziwe wynagrodzenia sędziów.

Zauważając konsekwentne stanowisko poszczególnych Ministrów Sprawiedliwości ograniczania dostępu do zawodu sędziego, na poszczególnych stopniach jego kariery, zdajemy sobie sprawę, iż w znacznym stopniu wymiar sprawiedliwości będzie oparty na sędziach sądów rejonowych.

Znaczące zwiększenie naszych wynagrodzeń do 3 średnich krajowych w gospodarce narodowej, przy przyjęciu obecnej liczby sędziów i asesorów, wynoszącej zaledwie 9931 osób, nie będzie stanowiło większego obciążenia dla przyszłych budżetów, a zdecydowanie pozwoli osiągnąć gwarantowaną nam przez Konstytucję niezależność i odrębność od pozostałych władz. Jest rzeczą niedopuszczalną powiązanie naszych wynagrodzeń ze sztucznie ustalanymi kwotami bazowymi, które jawnie uzależniają naszą pozycję od aktualnej politycznej sytuacji w kraju.

Wykonujemy swoją służbę z zaangażowaniem, mając na względzie złożone ślubowanie "stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości."

Nie możemy jednak tolerować sytuacji, gdzie tylko sędziowie wywiązują się z obowiązku nałożonego na nich przez Konstytucję i ustawy, brak zaś jednocześnie tych samych działań ze strony Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Środowisko sędziowskie nie podejmie działań niezgodnych z prawem w celu osiągnięcia przysługujących nam na mocy Konstytucji uposażeń finansowych oraz szacunku władzy ustawodawczej i wykonawczej. Zobowiązuje nas do tego złożone ślubowanie.

Sędziowie w przeciwieństwie do innych grup zawodowych nie udadzą się z protestem pod siedzibę Rady Ministrów, osiągając tym samym szerokie zainteresowanie mediów i wymuszając reakcję władzy wykonawczej.
Pozostaje nam złożenie stosownego protestu, pełne poparcie dla uchwał Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Krajowej Rady Sądownictwa oraz ewentualne środki prawne wiążące się przykładowo z kodeksem pracy oraz orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, który w uzasadnieniach swoich wyroków zakreślił dla prawodawcy obiektywne ramy swobody regulacji wynagrodzeń sędziowskich, a które obecnie w żadnej mierze nie są spełniane.

Domagamy się od Pana Ministra podjęcia stosownych i szybkich działań, precyzyjnie określających w jaki sposób i w jakim terminie możemy oczekiwać wynagrodzeń nas satysfakcjonujących. Zdajemy sobie sprawę, że obecny budżet jest przygotowany przez poprzednią ekipę rządzącą, która notabene przewidywała podwyżki dla sędziów i byli Państwo zmuszeni do poszukiwania oszczędności. Nie wyrażamy jednak zgody na dotknięcie nimi w praktyce tylko jednej i to nielicznej grupy zawodowej. Obecny budżet przewiduje podwyżki dla wszystkich innych pracowników budżetówki.

Wierzymy głęboko, że w przyszłorocznym budżecie na rok 2009, znajdą się znaczne większe środki na nasze uposażenie, niż mająca tylko symboliczny wydźwięk kwota będąca równowartością poziomu zakładanej inflacji, stawiająca nas na finansowym dolnym szczeblu kariery prawniczej, a której na marginesie nawet nie otrzymamy.

Państwo jest tak silne jak silny jest jego wymiar sprawiedliwości. Obecny stan, w którym sędzia Rzeczypospolitej Polskiej, osiąga dochód rażąco niższy niż wykwalifikowany pracownik fizyczny, świadczy o słabości naszego kraju.

Z wyrazami szacunku
Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej

tujs
31.12.2007 13:35:42

list w treści bardzo dobry, własnie go skopiowałem i rozpowszechnię w swoim sądzie

[ Dodano: Pon Gru 31, 2007 1:54 pm ]
MAM PEWIEN DODATKOWY POMYSŁ OPRÓCZ LISTU ( ŚWIETNY, ACZKOLWIEK Z TYM LUKROWANIEM WE WSTĘPIE NOWEGO MINISTRA TO ZBYTNIA PRZESADA), PETYCJI - IUSTITII I UCHWAŁ ZGROMADZEŃ W SO I SA - należy RÓWNIEŻ MASOWO składać pozwy o wyrównianie wynagrodzenia z tytułu niedoszacowania naszej kwoty baowej o 3% (od VII 2007) i o dalsze 2%, czyli 5% od I 2008 tj. o powszechną obniżkę dla wszystkich pracowników składki rentowej, która w istocie stanowi realną podwyżkę a dla sedziów dyskryminację płacową ( art. 32 Konstytucji). Ponadto po masowej akcji składania pozwów Sady Pracy w indywidualnych sprawach mogłyby również masowo wrócić sie do TK z pyt. prawnym dot. niekonstytucyjności naszych regulacji płacowych. Po Nowym Roku, jako s. Wydziału Pracy opracuję projekt pozwu i pyt. prawnego. PODRAWIAM!

[ Dodano: Pon Gru 31, 2007 2:02 pm ]
Ubruttowienie wynagrodzeń dokonane w 1999 r. miało charakter matematyczny i powszechny dla wszystkich pracowników ( za wyj. sędziów - nie płacimy składek ubezpieczeniowych). Nikt na tej opercji nie stacił. Jednakże powszechne obniżenie składek rentowych od 1 lipca 2007 r. o 3% i od 1 stycznia 2008 r. od dalsze 2% spowodowało realna podwyżkę dla wszystkich z wyj. sędziów. W efekcie nasze wynagrodzenia zasadnicze (bez dodatków)z woli ustawodawcy są niższe misięcznie : SR - 246,41 SO - 291,21 zł - okres VII - XII 2007 r. oraz od 1 stycznia 2008 r. - SR - 144,54 zł, SO - 170,82 zł. To są realne kwoty, o które w oparciu o zapisy konstytucyjne ( art. 32 i 178) możemy zawalczyć przed Sądami Pracy, które pro publico bono powinny wystapić masowo z pytaniami prawnymi do TK, co do zgodności regulacji prawnej (tj. przepisów budżetowych określających wysokość kwoty bazowej dla sędziów, art. 91 usp oraz wskaźników - nie podwyższanych od 2005 r. ) Konstytucją. W taki sposób poprzez liczne pozwy i pytania prawne możemy w sposób LEGALNY I UCZCIWY wrócic uwagę I, II i IV władzy na dyskryminacje płacową i pauperyzację materialną sędziów, którzy jako jedyna grupa zawodowa ma zagwarantowane konstytucyjnie godne wynagrodzenie .

robak
31.12.2007 14:15:55

List świetny podpisuję się obydwoma rękami.
Jeżeli chodzi o pozwy to proponuję aby każdy z nas wziął sobie pełnomocnika. Przecież mamy trochę znajomych w adwokaturze i radcostwie. nie chodzi o to żeby rzeczywiście coś robili tylko żeby to nasz ukochane Państwo zapłaciło jak największe koszty sądowe. NIECH MAJĄ !!!!!!!!!

Dreed
31.12.2007 14:39:51

Pomysł z pozwami oprócz listu bardzo mi się podoba.... Narazie poczekam na reakcję...

Tekst polecam ściągnąć z działu download - jest w formacie worda i porządnie wyjustowany

bladyswit
31.12.2007 15:02:44

Polecenie wykonane.

Maltazar
31.12.2007 16:48:31

Pomysł z pozwami jest jak najbardziej sensowny, tym bardziej, że ewentualne procesy nie powinny nas zbytnio angażować. Jest to raczej prawny problem (kwestia wyliczeń biegłych) i nie skomplkowany pod względem dowodym. Gdyby ktoś był tak miły i opracował dobry, wyczerpujący wzór, to dlaczego by nie skorzystać z tej drogi.

dorota
01.01.2008 20:43:00

Jeśli chodzi o pozwy - to mogę powiedzieć że w Warszawie pierwszy takowy został złożony 31 grudnia 2007 roku. W Sylwestra rozmawiałem z kolegą z innego Sądu (ale także warszawskiego) który mi powiedział że złożył pozew o niezapłacone nadgodziny. Jest to wprawdzie pewien zbieg okoliczności, jeśli chodzi o czas złożenia pozwu, bowiem osoba ta już ze swoim roszczeniem występowała jak na razie drogą służbową do prezesa swego Sądu. Ponieważ tej kwestii nie udało się załatwić polubownie (jak można było przypuszczać) kolega zdecydował się na złożenie pozwu. Poważnym motorem do tego działania były jednak zdarzenia które zaistniały w ostatnich 2 tygodniach roku, a które i wśród nas wywołały uzasadnione wzburzenie.

[ Dodano: Wto Sty 01, 2008 8:49 pm ]
Myślę że na następne pozwy jednak trzeba będzie poczekać, bo wymaga to odpowiedniego przygotowania. Kolega, który złożył pozew - dobrze się do sprawy przygotował. Przez okres roku dokładnie rejestrował czas swej pracy, zapisując czas przyjścia do Sądu, czas wyjścia, ilość napisanych uzasadnień, czas ich pisania, ilość dyżurów, czas trwania dyżurów. Wszystko to dodatkowo jest sprawdzalne poprzez wokandy, kontrolkę sporządzonych uzasadnień, zapisy ochrony o pobraniu lub zdaniu klucza od pokoju, zapisy czasu pracy komputera (u nas komputery są w sieci - łatwo sprawdzić kiedy ktoś się logował, aby choćby mieć dostęp do lexa. A logowanie następuje automatycznie - po wejściu do Windows)

Dlatego trzymam za niego kciuki i liczę że uda mu się wywalczyć to co mu się należy. Według mnie już jedna wygrana sprawa narobiłaby dużo szumu - bo otwarła by worek z pozwami innych. Pozwoliła by uwierzyć innym osobom że jest to jakiś sposób na wyegzekwowanie swych praw.

997
02.01.2008 09:27:29

Dodam jeszcze mały kamyczek do tego ogródka. Właśnie wczoraj dowiedziałem się, że nawet etatowi pracownicy Samorządowych Kolegów Odwoławczych dostają więcej od nas, gdyż w grudniu brali po około 4500 na rękę i to pracownik w wieku 30 lat, a więc z dużo niższym stażem niż np. ja, a przypomnę, że SKO to także praca orzecznicza, rozpatrują odwołania od decyzji administracyjnych, wykonywana jednakże przez urzędników, a nie sędziów. Zatem wg. rzadzących Sędzia to ktoś niżej stojący w hierarchi niż urzednicy SKO (oczywiście nic im osobiście nie ujmując).

elew
02.01.2008 09:31:20

nie ma problemu -radcowie prokuratorii generalnej również zarabiają więcej od asesora czy ssr.
zgadnij króliczku -komu zależy na podniesieniu godności naszego zawodu zgodnie z konstytucją.

tujs
02.01.2008 12:27:26

W SPRAWIE LISTU MUSIMY DZIAŁAĆ SYBKO! W DNIACH 15-17 STYCZNIA 2007 JEST POSIEDENIE SENATU, NA KTÓRYM BEDĄ OMAWIANE POPRAWKI DO BUDŻETU NA 2008 ROK. PROPONUJĘ, ABY DO DNIA 10 STYCZNIA ODZIELNIE W KAŻDYM SR, SO I SA ZEBRANO PODPISY NP. SĘDIOWIE SADU REJONOWEGO W KOZIEJ WÓLCE I 13 CZYTELNYCH PODPISÓW, PO CZYM NALEŻY JE PRZESŁAĆ - PRZEKAZAĆ NP. DO NAJBLIŻSEGO ODZIAŁU IUSTITII, PO CZYM KOORDYNATORZY TEJ AKCJI I ZARZĄD GŁÓWNY IUSTITII MOGLIBY W POŁOWIE STYCZNIA PRZEKAZAĆ LIST ZE WSZYSTKIMI PODPISAMI OSOBIŚCIE NA RĘCE MINISTRA. DOBRZE BYŁOBY WÓWCZAS NAGŁOŚNIĆ SPRAWĘ, ABY DOTARŁA DO SENATORÓW. JEDNOCZEŚNIE SEDIOWIE MOGLIBY MAILAMI "ZALAĆ" SENATORÓW DEBATUJACYCH NAD BUDŻETEM.
CO WY NA TO?

grubson
02.01.2008 12:47:49

"tujs" napisał:

W SPRAWIE LISTU MUSIMY DZIAŁAĆ SYBKO! W DNIACH 15-17 STYCZNIA 2007 JEST POSIEDENIE SENATU, NA KTÓRYM BEDĄ OMAWIANE POPRAWKI DO BUDŻETU NA 2008 ROK. PROPONUJĘ, ABY DO DNIA 10 STYCZNIA ODZIELNIE W KAŻDYM SR, SO I SA ZEBRANO PODPISY NP. SĘDIOWIE SADU REJONOWEGO W KOZIEJ WÓLCE I 13 CZYTELNYCH PODPISÓW, PO CZYM NALEŻY JE PRZESŁAĆ - PRZEKAZAĆ NP. DO NAJBLIŻSEGO ODZIAŁU IUSTITII, PO CZYM KOORDYNATORZY TEJ AKCJI I ZARZĄD GŁÓWNY IUSTITII MOGLIBY W POŁOWIE STYCZNIA PRZEKAZAĆ LIST ZE WSZYSTKIMI PODPISAMI OSOBIŚCIE NA RĘCE MINISTRA. DOBRZE BYŁOBY WÓWCZAS NAGŁOŚNIĆ SPRAWĘ, ABY DOTARŁA DO SENATORÓW. JEDNOCZEŚNIE SEDIOWIE MOGLIBY MAILAMI "ZALAĆ" SENATORÓW DEBATUJACYCH NAD BUDŻETEM.
CO WY NA TO?


Bardzo dobry pomysł. Rozdałem dzisiaj projekt listu wszystkim w moim sądzie. Myślę, że do piątku będą podpisy. Tylko, że jak ruszy drogą służbową to do ministra nie trafi przed posiedzeniem senatu. A Iustitia mogłaby się sprężyć...
No i ta akcja mailowa. Podoba mi się

bladyswit
02.01.2008 12:49:25

Iustitia się nie spręży w sprawie "naszego" listu. Albo sprężymy się sami, albo nic z tego nie będzie. U nas do piątku też zbierzemy podpisy.

octawiabis
02.01.2008 20:23:40

tujs

nie radzę sobie z tą elektorniką, więc w następnym poście wklejam opracowanie.


pozdrowienia.

[ Dodano: Sro Sty 02, 2008 8:26 pm ]
1. Zasady wynagradzania sędziów sądów powszechnych określone są w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych – zwanej w dalszej części usp ( Dz.U 98 poz.1070 z późniejszymi zmianami ). Zgodnie z art.91 § 1 tej ustawy wynagrodzenie zasadnicze sędziego stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość, ustaloną według zasad określonych w § 1a i § 1b, określa ustawa budżetowa. Wysokość wynagrodzenia sędziów sądów równorzędnych różnicuje staż pracy i pełnione funkcje. Wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej nie może być niższe niż wynagrodzenie zasadnicze w stawce awansowej drugiej dla bezpośrednio niższego stanowiska sędziowskiego. Paragraf 1a art.91 usp stanowi, że w 2003 r. kwoty bazowe ustala się w następującej wysokości: dla sędziów – w wysokości 1.355,71 złotych, dla asesorów i aplikantów sądowych – w wysokości 1.667,70 złotych. Zgodnie z § 1b art.91 ustawy kwoty bazowe ( o których mowa w § 1 a ), począwszy od 2004 roku waloryzowane są corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalanym a podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Zgodnie z art.91 § 9 Prawa o ustroju sądów powszechnych wynika, że od wynagrodzenia sędziów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne.
Zróżnicowanie kwot bazowych dla sędziów , asesorów i aplikantów w 2003 roku ( ale także w latach następnych ) wynikające z art.91 § 1 a usp było ( i jest ) spowodowane tym, że od wynagrodzeń asesorów i aplikantów sądowych odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ( tekst jednolity Dz.U z 2007 roku nr.11 poz.74 ) ubezpieczenie społeczne obejmuje ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe. Składki na ubezpieczenie emerytalne ponoszą w równych częściach ubezpieczony oraz płatnik ( art.16 ust.1 ustawy o systemie… ). Wysokość składki na ten rodzaj ubezpieczenia społecznego wynosi 19,52% podstawy ( art.21 ust.1 pkt.1 ustawy ). Składki na ubezpieczenie chorobowe ponoszą w całości ubezpieczeni enumeratywnie wskazani w ustawie, wysokość składki na ten rodzaj ubezpieczenia społecznego wynosi 2,45% podstawy wymiaru ( art.16 ust.2 i Art.21 ust.1 pkt.3 ustawy o systemie… ). Składki na ubezpieczenie wypadkowe ponoszą wyłącznie płatnicy ( dlatego z punktu widzenia niniejszego ten rodzaj ubezpieczenia oraz wysokość składki nie mają najmniejszego znaczenia ). Do dnia 1 lipca 2007 roku ( chwila wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego oraz niektórych innych ustaw – Dz.U 115 poz.742 ) składka na ubezpieczenie rentowe wynosiła 13% i ponosili ją w równych częściach ubezpieczony oraz płatnik ( art.16 ust.1, art.21 ust.1 pkt.2 ustawy o systemie … ). Opisana w poprzednim zdaniu ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku obniżyła wysokość składki rentowej do 6% podstawy oraz zasady jej ponoszenia, w ten sposób, że ubezpieczony ponosi ją w wysokości 1,5% podstawy, a płatnik w wysokości 4,5%. To rozwiązanie ma obowiązywać jednak dopiero od dnia 1 stycznia 2008 roku. W okresie przejściowym ( od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku ) wysokość składki rentowej wynosi 10% podstawy wymiaru ( ubezpieczony – 3,5%, płatnik – 6,5% ) Zgodnie z powołanymi przepisami, wysokość składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszonej przez ubezpieczonego do dnia 30 czerwca 2007 roku wynosiła 18,71 % podstawy, od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku – 15,71%, a od dnia 1 stycznia 2008 roku będzie wynosiła 13,71 % podstawy wymiaru, którą upraszczając jest wynagrodzenie brutto ( art.4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ).
3. Jak już wyżej wskazano, w 2003 roku kwota bazowa stanowiąca podstawę do ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego sędziów wynosiła 1.355,71 złotych, zaś asesorów i aplikantów - 1.667,70 złotych. Zatem kwota 1.335,71 złotych stanowiła 81,29 % kwoty 1.667,70 złotych. Różnica pomiędzy tymi kwotami bazowymi ( dla sędziów z jednej strony, asesorów i aplikantów z drugiej ) wynosiła 18,71%, czyli dokładnie tyle ile wynosi składka na ubezpieczenie społeczne ponoszona przez ubezpieczonego. Kolejne ustawy budżetowe ( za lata 2004, 2005, 2006 ) powielały tę różnicę pomiędzy kwotami bazowymi dla tych dwóch grup zawodowych zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości. Ustawa budżetowa na 2007 rok z dnia 25 stycznia 2007 roku, w art.16 ustaliła kwotę bazową dla sędziów – w wysokości 1.459,84, dla asesorów i aplikantów 1795,80 złotych ( różnica 18,71% ). Projekt ustawy budżetowej na 2008 roku przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2007 roku ustalił kwotę bazową dla sędziów – 1.493,42 złote, dla asesorów i aplikantów 1.837,10 złotych. Jak łatwo się domyśleć różnica w tym wypadku wynosi 18,71%.
3. Wyrokiem z dnia 4 października 2000 roku ( w sprawie P 8/00 ) Trybunał Konstytucyjny uznał, że obowiązujące wówczas przepisy dotyczące zasad wynagradzania sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów zgodne są z art.178 ust.2 Konstytucji i nie są niezgodne z art.10 ust.1 Konstytucji.
Zgodnie z art.178 ust.2 Konstytucji - Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. Mimo tego, że Trybunał Konstytucyjny nie podzielił w opisanym wyżej wyroku argumentów zawartych w pytaniach prawnych Sądów Okręgowych w Częstochowie i Krakowie, to jednak sformułował kryteria oceny uregulowań płacowych dotyczących wynagrodzeń sędziowskich z punktu widzenia normy zawartej w art.178 § 2 Konstytucji. Stwierdził mianowicie, że badając, czy prawodawca nie przekroczył wyznaczonych mu przez Konstytucję granic swobody regulacji wynagrodzeń sędziowskich, należy zwrócić uwagę na pewne obiektywne układy odniesienia. Po pierwsze, takim układem jest poziom przeciętnego wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej. Skoro zawód sędziego jest wyróżniany konstytucyjnie w stosunku do innych profesji, to trzeba przyjąć, że poziom wynagrodzenia sędziowskiego, także na szczeblu sędziego sądu rejonowego, powinien znacząco przekraczać poziom przeciętnej płacy w sferze budżetowej. Po drugie wynagrodzenia sędziów w ogóle, jak również wynagrodzenia poszczególnych kategorii sędziów sądów równorzędnych powinny w dłuższym okresie czasu wykazywać nie mniejszą tendencję wzrostową niż przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej. Po trzecie, w razie trudności budżetu państwa wynagrodzenia sędziowskie powinny być szczególnie chronione przed nadmiernie niekorzystnymi wahaniami. Po czwarte, wynagrodzenia sędziów nie powinny być obniżane w drodze regulacji normatywnych. Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił również, że stwierdzenie zgodności z Konstytucją badanych przepisów nie oznacza, że organy powołane do kształtowania wynagrodzeń w sferze budżetowej mogą czuć się zwolnione z konstytucyjnego obowiązku troski o należyty poziom wynagrodzeń sędziowskich. Przeciwnie muszą się liczyć z tym, że kryteria oceny tych wynagrodzeń podlegają zmianom uwzględniającym tendencje występujące w dłuższych okresach, a w konsekwencji ocena ta będzie tym bardziej wymagająca, im dłużej będzie obowiązywać konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku i im trwalsze okażą się tendencje wzrostowe w gospodarce kraju. Moim zdaniem, więc Trybunał po raz kolejny może zająć się kwestią konstytucyjności uregulowań płacowych dotyczących sędziów, bo te tendencje wzrostowe w gospodarce mają charakter trwały, konstytucja obowiązuje już 10 lat, a ponadto – co być może najważniejsze – obecnie obowiązuje inne usp, niż to, którego konstytucyjność Trybunał badał w 2000 roku.
4. skoro - zdaniem Trybunału – wynagrodzenie sędziów powinno wykazywać w dłuższym okresie czasu nie mniejszą tendencję wzrostową niż przeciętne wynagrodzenie, to jest oczywiste, że na skutek obniżenia wysokości składki rentowej dla ogółu zatrudnionych ( w tym także w państwowej sferze budżetowej ) kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalania sędziów powinna ulec podwyższeniu począwszy od 1 lipca 2007 roku o 3%, a od 1 stycznia 2008 roku o kolejne 2% procent, Jeśli bowiem jedyną ratio legis zróżnicowania kwot bazowych dla sędziów z jednej strony, aplikantów i asesorów z drugiej była okoliczność, że od wynagrodzenia tej drugiej grupy potrącane są składki na ubezpieczenie społeczne, to wraz z obniżeniem składki rentowej powinna wzrosnąć kwota bazowa wynagrodzenia sędziów. Innego ratio legis uregulowania zawartego w art.91 § 1, 1a, 1b w zakresie zróżnicowania kwot bazowych, nie wyobrażam sobie ( chyba, że od początku ustawodawca zakładał dyskryminację tej grupy zawodowej )
5. możliwy jest kontrargument, że przecież „losy” wszystkich kwot bazowych, w tym tych dotyczących sędziów były takie same, jak wszystkich pozostałych kwot bazowych dotyczących innych grup pracowników państwowej sfery budżetowej. W kolejnych latach były ona waloryzowane w takim samym stopniu. Ale przecież wysokość składki rentowej płaconej przez pracownika ma oczywisty wpływ na wysokość jego wynagrodzenia netto, a ponadto jeśli obniżenie składki nie powinno mieć wpływu na wysokość kwoty bazowej sędziów, to być może takiego wpływu nie powinny mieć nie tylko ta składka, ale także składka emerytalna i chorobowa, a tym samym kwoty bazowe dla sędziów powinny być takie same jak dla asesorów i aplikantów.
6. uważam zatem, że w zakresie w jakim art.91 § 1a usp począwszy od dnia 1 lipca 2007 roku nie podwyższał wysokości kwoty bazowej sędziów, w związku ze stopniowym obniżeniem składki rentowej dla ogółu zatrudnionych sprzeczny jest z art.178 § 2 i art.32 ust.1 i 2 Konstytucji.
7. Od 1 lipca 2007 roku wysokość kwoty bazowej dla sędziów powinna wynosić 1503,63 złote, a od 1 stycznia 2008 roku – 1568,09 złotych.

Dreed
02.01.2008 20:28:54

Bardzo się cieszę, że planujecie rozpowszechniać list w swoich sądach. Wygląda na to, , że list otwarty musi zostać rozpuszczony pocztą pantoflową po rejonach i złożony na ręce swoich prezesów, a następnie za ich pośrednictwem do okręgów i w górę....

Przydałaby się nam zdecydowanie pomoc Iustitii, która w rozmowach z Panem Ministrem mogłaby powołać się na stanowisko sędziów i to w jej znamienitej większości!!!

Jak wyczytałem 15-go stycznia jest posiedzenie senatu i faktycznie dobrze byłoby list przesłać do Ministerstwa przed tym terminem. W praktyce oznaczałoby to maksymalnie najbliższy poniedziałek jako ostatni dzień na przekazywanie listu do SO i zbiorcze do ministerstwa. Trudno mi jest jednak uwierzyć, że uda nam się tak szybko czasowo to zrobić... Ja w każdym bądź razie od jutra u siebie w rejonie aktywnie zbieram podpisy i nawet nie myślę o osobach które są na urlopach,. Będę happy jak zdobędę połowę. A wtedy zaraz po uzyskaniu od Was informacji, że jesteście na tym samym etapie w poniedziałek ślemy do Prezesów SO.

Aha - Kochani - ponieważ jeszcze wiele osób nie wie o liście - łapcie za telefony i dzwońcie po znajomych sędziach. Informujcie ich o Liście i zachęcajcie do jego ściągania i błyskawicznego podpisywania

arczi
02.01.2008 21:48:51

Witam,
wydaje mi się, że sytuacja wymaga radykalnego działania. Wiecie ile wywalczyli lekarze...Na Sylwka byłem w towarzystwie 6 lekarzy w wieku 37 lat i żaden z nich nie dostał kontraktu poniżej 10.000.zł. I co Wy na to??? Oczywiście ktos powie: nam nie wypada itd. Nie zgadzam się z formą ich protestu. Szafowanie ludzkim życiem jest straszne. Liczy się jednak skutek, czyli, że Państwo stac jednak na wypłate takich kwot!!!.
Proponuję działać stanowczo. Jeżeli Senat nie zmiani ustawy budżetowej, wyznaczyć dzień urlopów wszystkich sędziów na ten sam dzień (np. 25 stycznia) i tak co miesiąc, a z czasem wprowadzać kolejne formy, które zostały juz zaproponowane na tym forum. Nie powinniśmy się zgadzać na odwleczenie podyżek o rok !!!!. Ta zaplanowana i tak jest symboliczna. Co o tym myślicie???.

bladyswit
02.01.2008 21:52:09

A co nas interesuje jak Państwo w końcu zapewni nam wynagrodzenia zgodne z Konstytucją ? Co nas interesuje budżet ? Nie słyszeliście o deficycie budżetowym ? Oni to mają zrobić, a jak nie powinno nas interesować.

elew
02.01.2008 22:03:22

Oni na budżet nie zwracają uwagi -3 patyki miesięcznie wiecej i nawek nikogo rumieniec nie oblał

Patrzcie na lekarzy walczą o to, co im się słusznie należy. 6 lat studiów, staże, specjalizacje i praca po nocach musi być wynagrodzone odpowiednio do poniesionych nakładów.

arczi
02.01.2008 23:08:26

Wiem, że jutro, tj. 3.01. jest zaplanowane spotkanie zarządu Iustitii z Min Spraw. w sprawie m.in podwyżki dla nas. O wynikach powiadomię jak tylko będę miał informację. Uważam, że jeżeli to spotkanie skończy sie fiaskiem (chociaż jestem optymistą), to nawet wcześniej trzeba działać !!! , przed Senatem. Teraz najlepiej zebrac podpisy pod tym listem sędziów poszczególnych sądów i przesłąć Ministrowi droga służbową. Powinno jeszcze dojść przed pos. Senatu. Uważam, że strategię powinna wypracować Iustitia, a my powinniśmy się jej podporządkować. Wszelkie uwagi i propozycje najlepiej składać przed podjęciem ostatecznej decyzji. Uważam, że o wypowiedzeniach jeszcze za wcześniej mówić. Na poczatek zrobi się wystarczające zamieszanie jak w jednym dniu pospadają wszystkie sesje w kraju plus oświadczenie rzeczników S.O.

wojtek
03.01.2008 11:15:26

Nasze wynagrodzenia są skandalicznie niskie!!! Popieram wszelkie dopuszczale przez prawo formy protestu. Czy wiecie, że w europie tylko na Łotwie w Bułgarii i Rumunii mają niższe wynagrodzenia? Dostałem kiedyś maila z opracowaniami dotyczącymi wynagrodzeń sędziów w europie - oto jego fragmenty

Wynagrodzenie sędziowskie postrzegane jest powszechnie jako niezwykle istotny element niezawisłości i bezstronności sędziego. Niezawisłe i cieszące się zaufaniem sądy są zaś nieodzownym filarem demokratycznego państwa.


Kwestia zapewnienia właściwego i godnego wynagradzania sędziów jest przedmiotem regulacji międzynarodowych.

I. Podczas VII Kongresu Narodów Zjednoczonych, który obradował w Mediolanie od 26.VIII do 6. IX.1985r. przyjęte zostały Podstawowe Zasady (Narodów Zjednoczonych) niezależności i niezawisłości sędziów. Zasady te zostały potwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucjami 40/32 z 29.IX.1985r. oraz 40/146 z 13.XII.1985r.
U podstaw przyjętych Zasad legło między innymi stwierdzenie, że:
- Deklaracja Praw Człowieka podkreśla m.in. prawo do rozprawy przed fachowym, niezależnym, bezstronnym i utworzonym na podstawie przepisów prawa sądem,
- reguły sprawowania przez sędziego urzędu powinny zmierzać do umożliwienia mu działania zgodnego z tymi zasadami.
Jedną z przyjętych Zasad niezależności i niezawisłości sędziów są: Warunki sprawowania urzędu i pozostawania na nim. W pkt 11 zawarte zostało stwierdzenie: „...odpowiednie wynagrodzenie, warunki pracy, emerytura i wiek przejścia na nią powinny być odpowiednio określone przez prawo.”.

Konsekwentnie w rezolucji 60/1989 Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ z dnia 24 maja 1989r. przyjęto Zasady postępowania w celu skutecznej implementacji Podstawowych zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Zwraca się w nich uwagę państw na to, że skuteczne wdrożenie Zasad niezawisłości wymaga odpowiednich środków finansowych na funkcjonowanie systemu sądownictwa, w tym także zapewnienie odpowiednich wynagrodzeń dla sędziów.

II. Rada Europy, z uwagi na istotną rolę sędziów w zapewnieniu praworządności w demokratycznym państwie i realizacji prawa jednostek do rzetelnego procesu sądowego, skierowała do rządów Państw Członkowskich w dniu 13 października 1994 r. Zalecenie nr R(94) Komitetu Ministrów dotyczące niezawisłości, sprawności i roli sędziów (dalej Zalecenie), a następnie przyjęła w dniu 10 lipca 1998 r. Europejską Kartę Ustawowych Zasad Dotyczących Sędziów (dalej Karta).
Celem Zalecenia i Karty jest umocnienie pozycji sędziów dzięki wskazaniu rządom Państw Członkowskich standardów i zasad, których stosowanie w porządku krajowym powinno zagwarantować najwyższy poziom kompetencji, niezawisłości i bezstronności sędziów. Rada Europy uznała wynagrodzenie sędziowskie za istotny element niezawisłości i bezstronności sędziego.
W związku z powyższym w Zaleceniu zawarto Zasadę nr III zatytułowaną „Odpowiednie warunki pracy”. Zgodnie z lit. b pkt 1 tej Zasady:
„Sędziom należy zapewnić warunki umożliwiające sprawne wykonywanie pracy; w szczególności powinno się zapewnić sędziom status i poziom wynagrodzeń współmierny do godności ich urzędu i ciężaru odpowiedzialności”. W Komentarzu dotyczącym Zasad, który ma dostarczać państwom Członkowskim wskazówek co do stosowania Zalecenia wskazano, że „Ważnymi elementami odpowiednich warunków pracy są status i wynagrodzenie. Status przyznany sędziemu powinien odpowiadać powadze jego urzędu, a uposażenie powinno dostatecznie wynagradzać ciężar jego obowiązków. Czynniki te są istotne dla niezawisłości sędziów, zwłaszcza zaś uznanie dla wagi pełnionej przez nich roli, wyrażone w postaci należnego im szacunku oraz odpowiedniego wynagrodzenia.”
Ponadto w Zaleceniu zachęca się Państwa Członkowskie do zwiększenia wynagrodzenia sędziów z powodu niebezpieczeństwa odpływu z zawodu sędziego osób najzdolniejszych ze względu na atrakcyjniejsze perspektywy kariery oferowane w sektorze prywatnym.
Kwestia wynagrodzeń sędziowskich została rozwinięta w Karcie, która w punkcie nr 6 zatytułowanym „Wynagrodzenie oraz opieka socjalna” stanowi, że „Sędziowie zawodowi mają w czasie wykonywania obowiązków prawo do wynagrodzenia, w wysokości gwarantującej nie uleganie jakimkolwiek naciskom mającym na celu wpływ na ich decyzje lub, ujmując rzecz bardziej ogólnie, na ich zachowanie związane ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości a poprzez to na ich niezawisłość i bezstronność.”
Dodatkowo w Karcie wskazuje się, że wynagrodzenia sędziów powinny być różnicowane w sposób przejrzysty, jedynie ze względu na staż pracy, charakter oraz znaczenie zadań powierzonych w ramach obowiązków sędziowskich. Gwarancje socjalne w razie choroby, macierzyństwa, niezdolności do pracy, podeszłego wieku muszą być uregulowane ustawowo, a wysokość emerytury sędziego powinna być tak bliska jak to możliwe wysokości otrzymywanego ostatnio wynagrodzenia.

III. Zasady przyjęte przez Narody Zjednoczone stanowiły punkt wyjścia dla opracowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (European Association of Judges) Karty Sędziów w Europie (Judges` Charter In Europe).
We wstępie podkreśla się, że proces integracji europejskiej powoduje konieczność intensyfikacji prac władzy ustawodawczej i wykonawczej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Zmiany polityczne w części Europy wskazują, że tradycyjny podział władzy jest niezbędnym elementem funkcjonowania każdego państwa, które respektuje prawo. Zasada podziału władzy musi być „żywą częścią” integracji europejskiej, tym bardziej, iż państwa członkowskie postrzegają siebie jako demokratyczne. W konsekwencji niezależne i niezawisłe sądownictwo stanowić będzie o zapewnieniu obywatelom ochrony przed ingerencją państwa lub grup nacisku.
Mimo występujących różnic tradycyjnych systemów prawnych i praktyki poszczególnych państw Europejskie Stowarzyszenie Sędziów przywołuje w Karcie fundamentalne dla zawodu sędziego zasady, do których zalicza odpowiednie wynagrodzenie:
„8. Wynagrodzenie sędziów musi być odpowiednie, tak aby zapewnić sędziemu realną ekonomiczną niezależność i nie może być obniżane na żadnym etapie pracy sędziego.” .

IV. Europejskie Stowarzyszenie Sędziów podjęło, w dniu 20 maja 2006r. w Wilnie, uchwałę, w której stwierdza, że praktyka, wedle której wysokość wynagrodzenia (tzw. premia ilościowa) uzależniona jest od uznaniowych kryteriów oceny pracy sędziego, jest niezgodna z europejskimi standardami i stanowi zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej. Ponadto, stwarza to zagrożenie, że przy ocenie pracy sędziego większa waga przykładana będzie do ilości nie zaś do jakości pracy.

V. Kwestia odpowiedniego statusu ekonomicznego sędziów znalazła swoje odzwierciedlenie także w opracowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów (International Association of Judges) Światowym Statucie Sędziego (Statut Universel du Juge). Dokument ten został przyjęty przez Główną Radę Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów podczas posiedzenia w Taipei w dniu 17 listopada 1999r. W spotkaniu uczestniczyli sędziowie z 41 państw, w tym większości państw europejskich, USA, Kanady.
Zgodnie z punktem 13 Statutu pod tytułem Wynagrodzenie i emerytura:
- sędzia powinien otrzymywać wynagrodzenie wystarczające dla zapewnienia mu niezależności ekonomicznej,
- wynagrodzenie nie może być uzależnione od rezultatów pracy i nie może być obniżane w czasie pełnienia obowiązków zawodowych,
- sędzia ma prawo przejść na emeryturę i otrzymywać świadczenie odpowiadające stopniowi odpowiedzialności,
- po przejściu na emeryturę sędziemu nie wolno zabronić wykonywania innego rodzaju zawodowej działalności prawniczej z tego tylko powodu, iż wcześniej był aktywny w wymiarze sprawiedliwości.
W preambule Statutu podniesione zostało, iż dokument ten przedstawia normy o charakterze minimalnym.

VI. Kwestia wysokości wynagrodzeń sędziów była również przedmiotem raportu warszawskiego biura Banku Światowego nt. Korupcja w Polsce: przegląd obszarów priorytetowych i propozycji przeciwdziałania zjawisku.
Według autorów raportu sądownictwo zostało zaliczone do jednego z głównych obszarów występowania korupcji w Polsce. W raporcie stwierdza się m.in.: „mimo, że zawód sędziego winien być postrzegany, jako ukoronowanie kariery prawniczej i nieodzowne ramię aparatu państwowego, jest zajęciem niskopłatnym i nie cieszącym się uznaniem. Niski poziom wynagrodzeń sędziów i urzędników sądowych jest korupcjogenny, podczas gdy niski status zawodu sędziego utrudnia starania o to, by właśnie pozycja zawodowa w połączeniu z reputacją nieprzekupności stanowiły swoistą barierę przed skorumpowanym zachowaniem.”.

Poniżej przedstawione zostały analizy statystyczne wysokości wynagrodzeń sędziów w krajach UE.

Wszystkie wymienione powyżej zalecenia mają charakter ogólny. Mimo to, porównanie zarobków sędziów w poszczególnych państwach w powiązaniu z wysokością średnich zarobków w gospodarce, pozwala na ocenę czy te zalecenia są przez Polskę prawidłowo realizowane.
Podstawę niniejszej analizy stanowi raport Rady Europy pt.: „European Judicial Systems 2002. Facts and Figures in the basis of a survey conducted in 40 Council of Europe Member States” (przyjęty na sesji plenarnej CEPEJ w grudniu 2004 r.).

1. Zarobki sędziego sądu najniższego szczebla w krajach UE.
Jak widać na poniższym wykresie wynagrodzenie polskiego sędziego najniższego szczebla zaszeregowane jest na 22 miejscu, na 27 porównywanych krajów.
Należy stwierdzić, iż zdecydowanie najwyższe są zarobki sędziów najniższego szczebla w Wielkiej Brytanii, a najniższe w Rumunii i Bułgarii.
Z materiału wynika jednoznacznie, iż różnica w zarobkach pomiędzy najlepiej zarabiającymi sędziami w Wielkiej Brytanii, a sędziami z Bułgarii i Rumunii oscyluje w granicach 10.979 euro. Natomiast stosunek procentowy pokazuje, iż w najlepszej sytuacji są sędziowie zatrudnieni w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Danii, gdyż zarabiają oni ponad 85% więcej niż ich koledzy z najniższym uposażeniem np. w Bułgarii i Rumunii, Litwie, Łotwie oraz w Polsce.
Na początku pracy zawodowej, kwota wynagrodzenia sędziego jest względnie porównywalna w sześciu krajach (Austria, Niemcy, Portugalia, Belgia, Finlandia i Francja). W pięciu innych państwach (Szwecja, Słowenia, Malta, Estonia i Słowacja) wynagrodzenie sędziego jest nieznacznie niższe. W czterech państwach (Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Holandia) sędziowie pracujący w sądach pierwszej instancji są lepiej opłacani. Ich wynagrodzenia są więcej niż dwukrotnie wyższe.
Polski sędzia najniższego szczebla (tj. sędzia sądu rejonowego) zarabia prawie pięciokrotnie mniej od swego francuskiego odpowiednika, blisko czterokrotnie mniej od niemieckiego oraz czteroipółkrotnie mniej od hiszpańskiego. Jedynie w trzech krajach UE – na Łotwie, w Bułgarii oraz w Rumunii – sędzia sądu najniższego szczebla zarabia mniej niż w PolsceMAM DOŚĆ SIEDZENIA W WEEKENDY W PRACY I CIĄGŁEGO ZAGLĄDANIA DO PORTFELA CZY STARCZY MI DO PIERWSZEGO. W moim mieście zwykli robotnicy zaczynają zarabiać tyle co ja - to żałosne. Z tego co wiem to w Wielkiej Brytanii sędziowie protestując przeciwko niskim uposażeniom masowo zaczęli zarudniać się jako taksówkarze i od razu otrzymali żądane kwoty. Tam pensja sędziego zaczyna się od 150 tys. Euro rocznie. WIELU SĘDZIÓW W MOIM MIEŚCIE MYŚLI PODOBNIE I CHYBA JESTEŚMY GOTOWI DO PROTESTÓW.

bladyswit
03.01.2008 18:36:35

WAŻNA SPRAWA !

W jaki sposób waszym zdaniem należaoby przekazać nasz super-list p. Min. Spr. ???

Moim zdaniem bez sensu jest wysyłanie listów osobno z każdego SO, czy SR. Powinnyśmy zebrać listy do kupy (bedziemy wiedzieć przynajmniej ile mamy podpisów) i zawieźć je do Ministerstwa, tak aby wręczenie odbyło się "w światłach jupiterów". Jak wyślemy każdy list pocztą osobno, to każdy trafi do innej szuflady, połowa zginie i tematu nie będzie.

Piszcie, prosze, co o tym myślicie !

Dreed, a jakie jest Twoje zdanie ? W końcu jesteś tu szefem

Dred
03.01.2008 18:37:54

pewnie by się zagotowali gdyby pojawiło się nad nimi widmo zarzutu i stanięcia przed sądem...sędzią.... ;-)

[ Dodano: Czw Sty 03, 2008 6:39 pm ]
ja myślę, że skoro dorota jest Warsiawiak i to już poważnie zaangażowany w sprawę, to może podałby jakiś nr skrytki pocztowej...

bladyswit
03.01.2008 18:42:16

Dorota, co Ty na to ?

dorota
03.01.2008 18:47:19

jak trzeba to ja zawieźć do Ministerstwa list z podpisami mogę. W sumie to mam dwa przystanki do Ministerstwa
Dobrze jakby się ktoś jeszcze na ochotnika zgłosił - czułbym się pewniej

Dred
03.01.2008 18:49:19

Czekamy na drugą osobę chętną z Warszawy i okolic! Popularność, wywiady, flesze, chwała i poważanie w środowisku - gwarantowane!

dorota
03.01.2008 18:51:13

Dred - jak tak będziesz gadał to się wycofam
Nie robię tego dla sławy

A tu jest link to strony MS, gdzie jest podane jak się załatwia skargi i wnioski:

http://www.ms.gov.pl/ministerstwo/sprawy.php

[ Dodano: Czw Sty 03, 2008 6:52 pm ]
w przyszłym tygodniu mogę tylko we wtorek, środę i piątek. W poniedziałek i czwartek mam wokandę

tujs
03.01.2008 19:00:47

WITAM! UWAŻAM, ŻE NASZE LISTY NALEŻY NAJPÓŹNIEJ W DNIU 10 STYCZNIA 2007 R. ZŁOŻYĆ Z SR i SO u PREZESA NASZEGO SO, A ON Z PISMEM PRZEWODNIM 11 STYCZNIA (PIĄTEK) PRZEŚLE DO MS I NAJPÓŹNIEJ 15 STYCZNIA W DNIU ROZPOCZĘCIA OBRAD PRZEZ SENAT MINISTER OTRZYMA KILKA TYSIĘCY PODPISÓW .
O TYM ILE POSZCZEGÓLNE SĄDY PRZEKAŻĄ PODPISÓW POINFORMUJEMY W DNIU 11 STYCZNIA NA FORUM.
PRZYPOMINAM Art. 89. § 1 USP - Żądania, wystąpienia i zażalenia w sprawach związanych z pełnionym urzędem sędzia może wnosić tylko w drodze służbowej. W takich sprawach sędzia nie może zwracać się do instytucji i osób postronnych ani podawać tych spraw do wiadomości publicznej.
A ZATEM WG MNIE TYLKO DROGA SŁUŻBOWA - NIE JESTEŚMY STOWARZYSZENIEM ANI ŻADNYM CIŁEM LEGALNYM W ŚWIELE PRZEPISÓW I NIE MOŻEMY POKAZYWAĆ SIE ZTYMI PODPISAMI PRZED KAMERAMI, CHYBA ŻE ZROBI TO CZŁONEK KRS LUB KTOŚ Z ZARZĄDU IUSTITII

elew
03.01.2008 19:06:15

ja zgłaszam się na ochotnika do dźwigania ciężarów -
mogę pomóc w piątek

dorota
03.01.2008 19:12:02

Obawiam się tylko czy będziemy w stanie dostarczyć wszystkie kopie listu z podpisami do mnie do czwartku.
Ostatnio poczta przechodzi samą siebie i w Warszawie z Ochoty na Śródmieście list idzie zwykły 14 dni, priorytet 10 dni
Niewierzącym mogę zrobić ksero zwrotek

Może faktycznie na razie działać zgodnie z prawem i zrobić to drogą służbową. Obawiam się ponadto, iż może nas z Elewem w Ministerstwie spotkać krótka piłka czyli:
- Panowie byli umówieni?
- Nie. Ale...
- Żadne ale ...proszę się umówić

[ Dodano: Czw Sty 03, 2008 7:14 pm ]
Tu idzie walka na całego - jak zaczniemy nie przestrzegać prawa - to się tego czepią - żeby sprawie łeb ukręcić. Czyli typowa metoda - punkt ciężkości przenieść gdzie indziej.

arczi
03.01.2008 19:18:32

ja jestem z Tarnowskich Gór i jutro wysyłamy drogą służbową. Nie ma czasu na zastanawianie się. Dobrze by też było, by ten list jakos trafił do prasy - to zwykle pomaga.

[ Dodano: Czw Sty 03, 2008 7:19 pm ]
jak ktoś ma jakieś wejścia to niech go przekaże

dorota
03.01.2008 19:22:50

Wśród nas na tym forum są już dziennikarze

03.01.2008 20:28:56

"arczi" napisał:

ja jestem z Tarnowskich Gór i jutro wysyłamy drogą służbową. Nie ma czasu na zastanawianie się. Dobrze by też było, by ten list jakos trafił do prasy - to zwykle pomaga. lol jak ktoś ma jakieś wejścia to niech go przekażePróba już jest podjęta. Zobaczymy, czy temat zainteresuje gazetę ogólnopolską. Pozdrawiam.

03.01.2008 20:41:25

Witam Wszystkich w nowym, miejmy nadzieję, lepszym roku!
W nawiązaniu do gorącego tematu powiedzcie czy asesorzy też się w waszych sądach podpisują pod listem?

Dred
03.01.2008 21:02:02

Generalnie asesorzy są zwolnieni...ale jak ktoś lubi sporty ekstremalne to można!

Dziwi mnie tylko i denerwuje, że niektórzy SSR mają cykora i nie podpisują....

Beleg
03.01.2008 21:06:26

"Dred" napisał:

Generalnie asesorzy są zwolnieni...ale jak ktoś lubi sporty ekstremalne to można!

Dziwi mnie tylko i denerwuje, że niektórzy SSR mają cykora i nie podpisują....


Przecież Ty lubisz sporty ekstremalne ;-)
Po za Dredem asesorzy są raczej zwolnieni. Każdy z nas był asr, więc wie jak to jest.

elew
03.01.2008 21:13:34

niektórzy nadal są
jak sądze oczywiście

procontra
03.01.2008 21:14:12

Pytanie techniczne : raczej robicie X listów indywidualnych, czy tez np jeden z wydziału i tam kilka podpisów?

octawiabis
03.01.2008 21:25:54

W Łodzi w SR dla Śródmieścia "kursuje" list otwarty przygotowany przez Irenę Kamińską z zarządu Iustiti. Iustitia zbiera podpisy.
Ja jestem z WSA w Łodzi, ale jeszcze pamiętam zachrzanianie na rejonie, a później w okręgowym na linii ( I instancja ). W poniedziałek mam "spęd statystyczny" i będę zbierał podpisy, nie wiem ile ich zbiorę i prześle - no właśnie - ministrowi ?, czy komuś z Was ?

To pierwszy krok
Drugi to pozwy ( tujs )
Trzeci: proponuje "List otwarty" do Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Media podały dzisiaj, że Trybunał w Strasburgu pyta się Najjaśniejszej jak to jest z długotrwałymi aresztami. W związku z tym okupanci dostali spazmatycznej sraczki. Myślę, że gdyby wysoka unia zapytała ich o nasze wynagrodzenia, objawy byłyby równie nasilone.

Dreed
03.01.2008 21:27:26

Drogie koleżanki i koledzy...

Osobiście zdecydowanie uważam, że list powinien zostac wysłany drogą służbową. Tak też planuję zrobić w swoim okręgu. Kolega tujs ma rację, przypominajac o przepisach ustroju....Wprawdzie można przychylić się do stwierdzenia, że nasz list nie jest formą wymienioną w artykule, ale strzeżonego ...strzeże. Nie możemy narazić się na zarzut, że działamy niegodnie z przepisami a niektórzy mogą publicznie nam to zarzucić i nikt wtedy nie spyta się jaka jest prawda, a tylko pójdzie fama, że jacy to sędziowie...hehhehhe. Pomijam fakt, że zgadzam się z tezą, ze nie jest to jednostkowe wystąpienie sędziego domagającego się pewnych rzeczy dla siebie a jedynie pisemna forma poinformowania o problemach wszystkich sędziów. Nie każdy ma możliwość spotkać się z Panem Minsitrem, a jak znam życie to wizyta w budynku wiązałaby się z zapisaniem w jakims nieokreślonym terminie.

Ponadto wysyłając list za pośrednictwem Prezesów SO zostanie to zarejestrowane i bądźcie pewni, że upublicznione przez media. My jednak nie będziemy już miec na to wpływu....
Forum dyskusyjne działa na innych zasadach niż publiczne wystąpienia. Czytanie, pisanie jest obwarowane regulaminem i wymaga akceptacji. Osoby całkowicie postronne nie mogą dowolnie korzystać z zasobów forum, a tym samym zarzut publicznego działania pada natychmiast (znam to z sali z spraw o piractwo )

Odnośnie podpisów przez asesorów - decyzja każdego z nich. Ja znam kilku któzy podpiszą. Nie widze zresztą powodu, dlaczego mieliby nie podpisywać? Oczywiście mając na uwadze ich status każdy zrozumie, że się wycofają. Kolejny przykład na ich podporządkowanie

Termin - podany powyżej jest moim skromnym zdaniem najlepszy. Podpisy zbieramy już w tej chwili i wysyłamy do swoich prezesów SO z pisemną prośbą o przekazanie.
Jaka będzie frekwencja to się dowiemy z mediów oraz ewentualnie Waszych postów.
Ja u siebie widzę, że będzie wysoka...

bladyswit
03.01.2008 21:29:45

"procontra" napisał:

Pytanie techniczne : raczej robicie X listów indywidualnych, czy tez np jeden z wydziału i tam kilka podpisów?


Jeden z Sądu i full podpisów

arczi
03.01.2008 21:38:56

WITAM PONOWNIE,
NIE ZAMIERZAM WAS JESZCZE PODKRĘCAĆ ALE NA OSTATNIEJ KONFERENCJI W WARSZAWIE POD HASŁEM Dobro Rzeczypospolitej niechaj będziej najwyższym prawem"W CZASIE WYSTĄPIEŃ PRZEDSTAWICIELI IUSTITII I WYJATKOWO CELNYM pANI PREZES S.O. W kRAKOWIE, MINISTEREK NASZ WYSZEDŁ SPESZĄC SIĘ NA SAMOLOT jAK KOGOS TO INTERESUJE TO PEŁNY PLIK AUDIO NA STRONIE POLITYCZNI.PL W DZIALE INNE WYDZARZENIA CZ.2- JEST TAM CAŁA MASA WYSTĄPIEŃ O WYNAGRODZENIACH. z TYCH NAGRAŃ WYNIKA, ŻE IUSTITIA SIĘ TYM RAZEM NAPRAWDĘ ZAWZIĘŁA. BYŁO TEŻ TROCHĘ "CZARNEGO HUMORU"dr Ryszard Piotrowski przedstawił niezrealizowany projekt poprzedniej ekipy rządzącej, który przewidywał możliwość odwoływania sędziów przez Prezydenta RP ze stanowisk. Miało to następować na wniosek nowo wykreowanej Krajowej Rady Sądownictwa. Większość mieli mieć w niej politycy, a nielicznych sędziów na członków tej Rady powoływać miał Minister Sprawiedliwości. Ale nie obecny . wYSYŁAJCIE TE LISTY GRUPOWO Z DANEGO SĄDU !!! TAK UWAZAM

Dred
04.01.2008 00:32:45

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sędziowie nie zarabiają najgorzej

http://www.rp.pl/artykul/80995.html

jaro123
04.01.2008 00:47:23

dred ty lepiej idź spać, też to czytałem, i mi adrenalina wzrosła... http://www.rp.pl/artykul/4,80995.html

ot zaczął się ciekawie Nowy Rok

tujs
04.01.2008 01:11:49

minister sobie z nas kpi
spokojnie róbmy swoje a zatem teraz do 10.01 zbieramy podpisy z sSR i SO i za poś. prezesa SO (policzy ile ) przesyłamy do MS, potem 14 lub 15.01. zalewamy mailami senatorów, a jak to nie pomoże to jeszcze w styczniu tego samego dnia wszyscy biorą urlop, po czym w lutym składamy pozwy o wyrównanie składki rentowej - to widze tylko realne jako s. z wydziału pracy pozdrawiam - musimy działac rozważnie i spokojnie, bo już widać zdenerwowanie nowego pana ministra

Dreed
04.01.2008 06:37:27

Temat zostal podzielony z uwagi na nowe wątki... Przesunięte posty znajdują się w dziale Nasze grupy - sędziowie. Tam zapraszam do dyskusji. Tutaj rozmawiamy tylko o liście otwartym...

Szanowni nowi zarejestrowani członkowie forum - dyskusja w dziale sędziowie jest niestety troszeczke ograniczona, tzn. wymaga wykazania minimum aktywności w postaci kilku postów

Nata
04.01.2008 08:28:34

Witam!!!
No to Jąkalski dowalił. A lekarze to mieli najgorzej??
Wczoraj Grzegorz Schetyna powiedział o byłych prezydentach w kontekście podwyższenia im pensji, że nie maja źle (jakieś 20.000 zł - wtrącenie moje), ale powinni godnie żyć.
Czy można godnie przeżyć za 4000 zł, które po półroczu spada do 3200 zł, majac na karku kredyty?/ - pytanie retoryczne.
Ależ mi ciśnienie podniósł. Ciekawe co na to Iustitia....

Dred
04.01.2008 08:34:26

Byli prezydenci mają 6.000 zł... i ponoć nie jest to godne uposażenie....

Wielu sędziów ma mniej...

elew
04.01.2008 08:37:13

konie kują, a i żaba płetwę kładzie

jak można porównać prezydenta do nieudacznika z rejonu

Dred
04.01.2008 08:39:31

a co mówi konstytucja na temat uposażenia prezydenta?!

grubson
04.01.2008 08:44:29

Ale prezydent (w stanie spoczynku?) jest przeciążony pracą, a w sądach generalnie przeciążenia pracą nie ma

Dreed
04.01.2008 08:48:32

Szanowne koleżanki i koledzy.... Bardzo proszę tego rodzaju dyskusje prowadzić w dziale sędziowie...Tutaj skupmy się na temacie listu oraz Waszych informacjach o podjętych działaniach w Waszych sądach...

JedzieJadzia
04.01.2008 08:52:58

"Dred" napisał:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sędziowie nie zarabiają najgorzej

http://www.rp.pl/artykul/80995.html


Jednak chyba początek listu otwartego jest za grzeczny, ale moim zdaniem wysłać trzeba, choć pesymizm się potęguje.

grubson
04.01.2008 08:59:10

Od nas z sądu list idzie bez pierwszego akapitu. Przynajmniej wszystko na to wskazuje

Kynas
04.01.2008 09:19:55

Pan Minister jest po prostu kolejnym przykładem teorii "unkt widzenia zależy od punktu siedzenia". Jestem sędzią SR z 13 letnim stażem pracy na stanowisku sędziego. Policzyłem na szybko. Od stycznia,jeszcze pierwsza stawka awansowa plus staż ( od aplikacji 17 lat) : ~ 6180,00 brutto, od lipca (druga stawka) dojdzie ok. 390 zł brutto. Razem jak widać ~6570 zł(wliczony staż pracy ogólny). Dlatego jak słyszę te opowieści to szkoda słów. I nie mam siły porównywać tego z wynagrodzeniami policji ( tak tak zbliżamy się), funkcjonariuszy służb specjalnych ( zarabiają więcej niż sędziowie SR), nie wspominając o innych zawodach prawniczych. A Pan Ćwiąkalski zapewniał, że trzeba podnieść pozycję zawodu, który ma być ukoronowaniem kariery prawniczej. Pytam Pana Ministra. Proszę pokazać notariusza, adwokata, radcę prawnego w wieku ok. 40 lat, który przyjdzie pracować w tym "szanowanym" zawodzie za 5500 zł brutto, bo tyle dostanie na początek w Sądzie Rejonowym mając dziesięcioletni staż w swoim zawodzie? Czekam na odpowiedź

Kamel
04.01.2008 09:21:49

Jestem nowy na tym forum, ale muszę powiedzieć jedno, ostatnia wypowiedź ministra w zasadzie ośmieszyła Wasz list i całą tę dyskusję. Listy to możemy pisać ale do świętego Mikołaja tylko, że to już trochę późno. Myślę, że jak nasza energia będzie używana na taką "walkę" to raczej nic nie uda się zmienić.

a_szymek
04.01.2008 09:30:07

Witam
na dobry początek proponuję lekturę dzisiejszej Rezczpospolitej. Ręce mi opadły.

rbk
04.01.2008 09:33:25

"Kamel" napisał:

Jestem nowy na tym forum, ale muszę powiedzieć jedno, ostatnia wypowiedź ministra w zasadzie ośmieszyła Wasz list i całą tę dyskusję. Listy to możemy pisać ale do świętego Mikołaja tylko, że to już trochę późno. Myślę, że jak nasza energia będzie używana na taką "walkę" to raczej nic nie uda się zmienić.


A czego można było się spodziewać po adwokacie. Można by zacząć ograniczać zasądzanie kosztów obrony z urzędu z powoaeniem się na Konstytucję. Skarb Państwa jest biedny nie ma pieniędzy dla sędziów, to należy wskazać zasady sprawiedliwości społecznej i poprzez analogię ograniczyć zasądzanie im wynagrodzeń.

Nata
04.01.2008 09:40:45

"Dred" napisał:

Byli prezydenci mają 6.000 zł... i ponoć nie jest to godne uposażenie....

Wielu sędziów ma mniej...


"Zgodnie z ustawą z 1996 roku byłym prezydentom przysługuje dożywotnio emerytura (około 6 tysięcy złotych brutto) i pieniądze (miesięcznie około 10 tysięcy) na prowadzenie biura oraz ochrona Biura Ochrony Rządu na terenie Polski. Ponadto mogą dożywotnio, wraz z członkami najbliższej rodziny, korzystać z państwowych lecznic." - http://wiadomosci.onet.pl/1666486,11,item.html

Poza tym mogą dorobić.
Czyli maja więcej niż 6000 zł.

To tak dla podgrzania atmosfery.

Kamel
04.01.2008 09:44:44

Przepraszam ale myślę, że takie rozumowanie jest trochę naiwne. Dyskusja, przepraszam ale z kim. Chyba nie przeczytaliście tego artykułu. Ciepłe posadki oderwały nas od rzeczywistości. Ze słabymi, którzy nie posługują się i nigdy nie posłużą żadnymi środkami nacisku nikt nie dyskutuje. Nasi "związkowcy" powinni to zrozumieć inaczej kolejny raz się ośmieszą. Jak szefem stowarzyszenia zostanie Gość, który złożył pierwszy pozew to sam się do niego zapiszę.

Gregmen
04.01.2008 10:12:32

list można wysyłać jako otwarty ale poprzez prasę

wraz z wyliczeniem realnych zarobków w porównaniu do grup zawodowych- o czym wyżej wspomniano - niekoniecznie notariuszy, adwokatów.

Rzecz w tym by skłonić innych do refleksji, a nie powtarzania za rozpowszechnioną, acz mylna opinia jak nam jest dobrze

Druga kwestia to poprzez opisywanie porównań m.in. do budowlańca, kierownika sklepu, ect.

Można lepiej zobrazować skalę problemu, niż za pomocą porównań do adwokata. Dlatego, że adwokaci są bogaci (powszechne przekonanie), więc z czysto bezinteresownej zawiści ludzie myślą, iż skoro om jest źle, to dlaczego tacy sędziowie mają mieć tak dobrze jak adwokaci.
Dlatego lepiej porównywać do w/w budowlańców i zawstydzać opinię publiczną, aniżeli liczyć na zrozumienie. przykładem takiego zrozumienia (żart) wykazał się Ćwiąkalski w dzisiejszej Rzepie i moim zdaniem lepiej zawstydzać niż pokazywać porównania do bogatych.

wojtek
04.01.2008 11:13:59

Ale mnie Minister wkurzył !!!!
Zaraz ide podpisy zbierać, właśnie telefonicznie ustalam akcje w moim Sądzie. Kurcze, mam nadzieje że zdążę, bo mój Sąd Rejonowy zajmuje aż 5 budynków. Mam nadzieję że Sędziowie z Okręgowego też sie podpiszą.
Czytaliście dziś list Prezydenta RP w Gazecie Prawnej - chociaż malutkie światełko w tunelu. Naprawdę malutkie, ale po wypowiedzi Ministra trochę obniżyło mi ciśnienie.

uksc
04.01.2008 12:01:23

Mityczne awanse poziome, które mają zapewnić ogromny wzrost płac sedziów i są argumentem niepodwyższania mnozników dadzą co najwyżej nikłe podwyżki takie jak ta inflacyjna. Wiele osób niewadomo ile obiecuje sobie po tej możliwości porównując chyba gołe stawki SR do SO tymczasem nie biora pod uwagę, że aby awansować poziomo muszą mieć 15 lat stażu w danym Sądzie, więc zawsze mają 2 stawkę awansową
SR ma 3,3 +15 % za drugą stawkę czyli łącznie około (przy średniej w 2008 1493) 5667

awansując dostaje stawkę podstawową w SO czyli gołe 3,9 co daje 5823

czyli po doliczeniu stażowego od tej kwoty zysk jest na poziomie około 180 złotych brutto.

przy awansie z SO do SA wychodzi o kilkanscie złotych wiecej

750 złotych podwyżki , o których mowa była w artykule bedzie można dostać dopiero po przepracowaniu 10 kolejnych lat (czyli po uzyskaniu kolenych 2 stawek awansowych jako SO w SSR

a_szymek
04.01.2008 12:06:21

Chciałbym się mylić, ale myślę że z podwyżek niec nie będzie dopóki nie pojedziemy do stolicy. To nie nowy pomysł. Tak zrobiono już kiedyś w Hiszpani. Proponuję by sędziowie - ubrani w togi - wybrali się do Warszawy, przed MS czy też choćby SN, i zrobili małą, ale zauważalną demonstrację, w czasie której moglibyśmy przedstawić nasze oczekiwania i obawy. Moglibyśmy wówcza powiedzić p. Ćwiąkalskiemu, że 2-3 %, o których mówi w rozmowie z "Rz" to nie są pdwyżki, tylko wyrównanie o prognozowany stopień inflacji. Moglibyśmy spytać czemu nie podał jak to będzie kwota. Operownie procentami jest nieprecyzyjne, i powoduje utwierdzenie przekonania, że od duże kwoty nawet mały procent daje dużą podwyżkę.
Po drugie, moglibyśmy podykutować na temat zmian w usp. Awans poziomy to nie jest podwyżka tylko AWANS. Oznacza to, że nie każdy będzie mógł z niego skorzystać. Poza tym w tym kraju pewnie blisko 70 % sędziów w SR to asesorzy i sędziowie do 5 lat stażu. W ich sytuacji nic się nie zmieni.
Po trzecie, dodatki są za wykonywanie dodatkowych czynności, poza ozreczniczymi. Zresztą nie wiem kto ma takie dodatki rzędu 3 tysięcy złotych, bo wmoim sądzie się takich nie uświadczy. Są zawsze wg nijniższej stawki.
Proszę o ocenę mojego pomysłu, jestem otwarty na inne formy zwrócenia uwagi na pozim naszych zarobków.

luke
04.01.2008 12:16:08

hasło na barykady ludu roboczy staje się aktualne

[ Dodano: Pią Sty 04, 2008 12:17 pm ]
w samych togach to trochę za zimno, a tak na serio to u nas chcą zwołać zgromadzenie sędziów w okregu aby podjąc jaką uchwałe w sprawie płac

Nata
04.01.2008 12:26:18

Jak juz Wojtek pisał. W naszym Sądzie zbieramy podpisy i myślę, ze będzie ich całkiem niezła ilosc.
Minister nakłamał jak żaden w historii.
Chyba wydrukuję ten artykuł i pójdę do Banku zapytać: "gdzie są moje pieniądze??" Wszak średnia to 8600 brutto.

Mam wrazenie, że Jąkalski swoim wywiadem doprowadził do bardzo wysokiej mobilizacji środowiska.

Pozdrawiam i miłego weekendu, oczywiscie na Forum!!!

rbk
04.01.2008 12:44:35

"Nata" napisał:

Jak juz Wojtek pisał. W naszym Sądzie zbieramy podpisy i myślę, ze będzie ich całkiem niezła ilosc.
Minister nakłamał jak żaden w historii.
Chyba wydrukuję ten artykuł i pójdę do Banku zapytać: "gdzie są moje pieniądze??" Wszak średnia to 8600 brutto.

Mam wrazenie, że Jąkalski swoim wywiadem doprowadził do bardzo wysokiej mobilizacji środowiska.

Pozdrawiam i miłego weekendu, oczywiscie na Forum!!!


Wystąpienie Ćwiąkalskiego miało wybitnie prowokacyjny charakter. Ciekawe o co mu chodzi przedstawiajac te kłamliwe dane.

Justibas
04.01.2008 13:00:07

Ja orzekam w małej miejscowości, gdzie wiadomo kto się czym zajmuje i zaraz też widać jak mieszka i jakim autem jeździ. Nie wspomnę o klientach sądu, ale przy statusie nawet małych lokalnych przedsiębiorców to mi w ogóle wstyd się pokazać jakim autem jeżdżę i przyznać ile mam kredytu, żeby jakoś po ludzku mieszkać, a nie na 40 mkw. Ci ludzie pewnie tak samo śmieją się ze mnie.
W sytuacji gdy dla znakomitej większości naszego społeczeństwa status społeczny jest pochodną li tylko statusu materialnego, a nasz status (rzeczywiście) społeczny przez braci K został całkowicie zdyskredytowany, zaś o materialnym nie ma co mówić, to czy ktoś w ogóle szanuje sędziego?
Bo przecież nie tylko o kasę w tym wszystkim chodzi.

bladyswit
04.01.2008 13:09:50

Myśle, ze dzisiejszy wywiad p. Ministra przysporzy nam parę tysiecy podpisów. Dziękujemy !

Kynas
04.01.2008 13:19:08

U mnie mała reakcja. List podpisałem.....sam. Dużo szumu, ale jak przychodzi do czynów .. nie ma. Podobnie będzie w okręgu. Myślę o prywatnym spotkaniu w biurze poselskim lub senatorskim. Jako obywatel zwrócę się do "mojego" posła z tym problemem i poczekam na odpowiedź. Co do artykułu. Pisałem wyżej. Pan adwokat Minister przesadził. Nie rozumiem jaki miał w tym interes.

Pablo
04.01.2008 13:24:22

Witam, miałem nic nie pisać, ale po przeczytaniu dzisiejszego wywiadu w Rzepie zagotowałem się ... W akcie protestu zostawię sobie łańcuch z niedawnej nominacji, a służbowy odeślę do MS w trumience wraz z obiecanym przez poprzedniego MS młoteczkiem na salę, który mi autorytetu nie doda. (Tak przy okazji podobno jeden młoteczek to koszt 80,-zł!)!

Vilgefortz
04.01.2008 13:41:31

"wojtek" napisał:

Czytaliście dziś list Prezydenta RP w Gazecie Prawnej - chociaż malutkie światełko w tunelu. Naprawdę malutkie, ale po wypowiedzi Ministra trochę obniżyło mi ciśnienie.


Ciekawe czego Pan Prezydent napisał list w tej sprawie do KRS - u
IMO nie można tego brać poważnie pod uwagę, gdyż adresatem takiego wystąpienia powinien być raczej Premier, ewentualnie - biorąc pod uwage aktualną sytuację z budżetem - także Marszałek Senatu.

JedzieJadzia
04.01.2008 13:54:06

"wojtek" napisał:

Czytaliście dziś list Prezydenta RP w Gazecie Prawnej - chociaż malutkie światełko w tunelu. Naprawdę malutkie, ale po wypowiedzi Ministra trochę obniżyło mi ciśnienie.


W Gazecie Prawnej jest tylko krótka notka, odsyłają na stronę KRS-u, a tam oczywiście nie można znaleźć tego listu. Również na stronie Prezydenta nie ma tego listu. Jak ktoś gdzieś znajdzie, to niech wrzuci link.

Vilgefortz
04.01.2008 13:58:03
JedzieJadzia
04.01.2008 14:00:10

"Vilgefortz" napisał:

Tutaj jest krótka nota
PZDRV


Dzięki, ale mi właśnie chodzi o dłuższą notkę. Na pewno Prez napisał więcej niż jedno zdanie.

Dred
04.01.2008 14:00:20

Szkoda mi prezydenta, aż tak się zaniepokoił...

Dreed
04.01.2008 14:23:28

Drodzy userzy... Nadal goraco zachęcam do składania podpisów i przesyłania droga słuzbowa do Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli za pośrednictwem swojego Prezesa SO.

Im więcej listów tym lepiej - damy wtedy argument Stowarzyszeniu Iustitia do działania, a konkretnie wysuwania żądań i debaty. Wyobraźcie sobie przebieg rozmów...
- Jaki procent Państwo reprezentują?
- 750 członków (tak przykładowo)
- mają Państwo dobre chęci, rację, ale nie reprezentujecie większości swojej grupy społecznej......

A w sytuacji np listu z 3-4 tysiącami podpisów:
- członków 750 ale Panie Ministrze jak Pan wie, sędziowie wystosowali list otwarty - jest to grupa 3-4 tysięcy osób, których wnioski w pełni popieramy!!!!

Wydźwięk musi byc inny

wojtek
04.01.2008 15:18:37

Witam!!!!
Właśnie dziś rozpoczeliśmy akcje zbierania podpisów. Przez pierwsze pare godzin udało się zebrac jakieś 30-40% składu mojego Sądu rejonowego. Uruchomilismy także mniejsze Sądy Rejonowe w oklicy i wiem ze sędziowie chetnie sie podpisują. W poniedziałek kończymy akcję zbierania podpisów i zanosimy listy do Prezesa Sądu Okręgowego. U nas chetnie list podpisują także sędziwoie SO
Mam nadzieję że do poniedziałku uda się zebrać podpisy ponad połowy sędziów Sądu Rejonowego i Okręgowego.

A swoją drogą to Pan Minister troche dziś się zagalopował w wywiadzie w Rzepie. Mógłby jeszcze publicznie zwrócic uwagę, że awans pozimy mozliwy jest bodaj po 15 latach pracy. A i pensja wzrasta zaledwie o jakieś 150zł brutto (przechodząc do SO czy do SA tracimy stawki awansowe). No i przez ostatnie kilka lat w naszym zawodzie nie było podwyżek. Szkoda , że publicznie nikt tego nie mówi. Pytanie czy Pan Minister specjalnie wprowadza opinię publiczną w błąd, czy poziom jego wiedzy o naszych dochodach i konstytucyjnych gwarancjach jest taki niski. W obu przypadkach to jednak ŻENADA !!!!!

Maltazar
04.01.2008 15:27:12

Ja sądzę , że minister niespecjalnie się orientuje w naszych wynagrodzeniach.

dorota
04.01.2008 15:29:23

Chciałbym 1000 podpisów. Uznam to za sukces.

arczi
04.01.2008 15:37:21

Moi drodzy,
właśnie otrzymałem informację od iustitii. Rozmowy dzieisjsze z Min Spraw. zakończtyły sie totalnym fiaskiem. Były jakieś mgliste podpuchy o 2009 r. Nie przedstawił nic koinkretnego. zadnego projektu. Poprostu ten minister nie jest zdolny do jakiejkolwiek inicjatywy i działania. Uważam, że jeżeli te informacje oficjalnie sie potwierdzą i nic nie wywalczyny w Senacie, trzeba złozyć przez Iustitie wniosek o jego odwołanie !!!!!!!!!!!! I oczywiście zaostrzyć formę protestu !!!!!!!!!. Wtedy już nie będę miał złudzeń, że bez radykalnych metod nic nie osiągniemy. W poniedziałem poznam na pewno wszystkie szczegóły i dam znać. Jak ktos ma znajomego w zarządzie Iustitii niech ustali tez co się dzisiaj stało...
Wiecie z informacji gazetowych, że dficyt budżetowy za 2007 r. był o blisko 9 mld mniejszy niz zakłądany !!!!!!!!!. Nie doipuśćmy by przejedli to lekarze !!!!!!!!!!!!!!!

Dreed
04.01.2008 16:00:34

"dorota" napisał:

Chciałbym 1000 podpisów. Uznam to za sukces.


To jest minimum....Ja wierzę głęboko, że osiągniemy znacznie większy rezultat. Ponadto im większa ilość, tym większa pewność, że wsparcie Iustitii będzie miało wydźwięk medialny, a o to nam chodzi. Publiczna debata przy udziale członków Iustitii, sędziów pozwoli publicznie ukazać całemu społeczeństwu, że my nie jesteśmy grupą zawodową najlepiej zarabiającą, że nasz czas jest również cenny, że mamy rodziny, że wymusza się na nas pracę pod statystyki

Pozwolę sobie jeszcze zaprezentować pewien pogląd na temat sposobu kolportacji listu:
Otóż myślę, że istotnym elementem pokazania klasy, jest przykład idący z góry. Myślę, że wykazanie inicjatywy przez prezesów sądów rejonowych, pozwoli na uświadomienie niektórym nazwijmy to "niezdecydowanym" sędziom, że razem potrafimy wiele, że nie mamy nic do stracenia. Przykład prezesa jako pierwszego podpisującego list lub rozdanie listu sędziom za jego pośrednictwem ma niewątpliwie piorunujący efekt. Tacy prezesi zasługują moim zdaniem na to zaszczytne stanowisko i wierzę, że tylko tacy są w naszych sądach. Nie zapominam oczywiście o prezesach sądów okręgowych...Ich inicjatywa to już klasa sama w sobie....

Beata
04.01.2008 16:01:42

A u nas na zgromadzeniu była dziś Pani Prezes SA, na jej ręce złożylismy uchwałę naszego zgromadzenia, a także zobowiązaliśmy naszego Prezesa SO do przesłania jej " Wszystkim Świętym", tj. Panu Ministrowi , Premierowi, Prezydentowi . Musimy gremialnie składać pozwy . Tekst naszej uchwały będzie na stronie internetowej naszego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. Pozdrawiam i trzymajmy się razem, bo w ilości siła))

Dred
04.01.2008 16:13:36

Niczego nie widzę na Waszej stronie poza ładnym budynkiem sądu...

Kamel
04.01.2008 16:14:36

Jestem z arczim bo pisze rozsądnie. Natomiast listu nie podpiszę bo nas tylko ośmiesza. Wyobraźcie sobie co osiągnęliby lekarze pisząc takie listy albo co jeszcze leprze górnicy. Myślę, że autorzy listu oderwali się od realiów dzisiejszej Polski. Skargi i wnioski to są skuteczne gdy piszą je strony do Prezesa, natomiast w "realu" listy co najwyżej można pisać do świętego Mikołaja.

Dred
04.01.2008 16:16:45

No to idźcie z Arczim na Warszawę!!!!

Kamel
04.01.2008 16:24:57

No a Wy napiszcie drugi list. Może do premiera albo marszałka albo jeszcze lepiej zatkajmy skrzynki pocztowe parlamentarzystów. Tak poważnie to trzeba zastanowić się nad legalną i odpowiednią formą protestu ale nie próźb. W związku z tym mam pytanie czy ktoś z was może wie jak protestowali sędziowie w Hiszpanii czy Portugalii?

arczi
04.01.2008 16:29:07

Dreed niech pisze co chce ale chyba nie przeczytałęm mojej informacji... Nic nie osiągnęliśmy po dobroci dzisiaj w Warszawie !!!!!. Powtarzam, że uważam za stosowne po ewentualnym przegraniu głosowania w senacie wysunięcie wniosku o odwołanie Min Spraw. Z pewnością taki wniosek szeroko nagłośniony przejmie PIS i złoży go oficjalnie w Sejmie. Oni też mają swoje zastrzeżenia do Ćwiąkały... Wtedy tez bedzie kolejna możliwośc nagłośnienia tematu.

[ Dodano: Pią Sty 04, 2008 4:36 pm ]
w poniedziałek mamy zebranie zarządu iustitii w Katowicach. Taz bedzie uchwała w zalezności od sprawozdania z dzisiejszych rozmów. Zapisujcie się do Iustitii bo w jedności siła. Póki co związków zawodowych tworzyć nie możemy, chociaż, moim zdaniem, jest to sprzeczne ze zoboiązaniami miedzynarodowymi - dyrektywą MOP nr 87 dnia 9 lipca 1948 r.
(Dz. U. z dnia 28 maja 1958 r.)!!!. Nie upieram sie jednak by to drążyć, bo to rzeczywiście nie wypada. Ale myślmy wspólnie nad innymi formami protestu - tu warto rzeczywiście podyskutować!!

Kamel
04.01.2008 16:40:20

Przepraszam za ortografię ale to chyba z nerwów

wojtek
04.01.2008 16:45:35

Arczi trzeba próbować wszystkiego. Jeśli zalewanie Ministera listami nie pomoże przejdziemy do czynów. Wiele Sądów zwołuje nadzwyczajne zgromadzenia ogólne żeby podjąć uchwały protestacyjne. Nie zaszkodzi wysłać listy protestacyjne do parlamentarzystów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Marszałka Senatu i wszystkich świetych, nawet do władz Unii Europejskiej. TYLKO ZACZNIJMY COŚ ROBIĆ !!!!! Bo słabo mi sie robi jak czytam wypowiedzi w stylu" to nic nie da, ja tego nie podpisze, trzeba protestować inaczej".
Nasze środowisko jest podzielone i nigdy nie było jednomyślne. Może akcja zbierania podpisów przekona ludzi i zachęci ich do walki o swoje. Dziś też jeden sędzia odmówił mi podisania listu tłumacząc, ze nie zgadza się z niektórymi sformułowaniami. A w moim przekonaniu to zwykły tchórz bojący się utraty funkcji. Jak chcesz przekonać takich tchórzy do strajku włoskiego czy innych form protestu? Jeśli boją się podpisac listu, to uwierz mi będą się bali wszystkiego!!!
Jeśli dziś nie uda nam się zjednoczyć i walczyc to faktycznie jestesmy totalnymi fujarami.

Dred
04.01.2008 16:50:42

Wojtek ma rację!

arczi
04.01.2008 16:58:04

Nie ma sporu. Ale trzeba zachęcać ludzi do udziału tak na tej stronie, jak i w pracach iustitii. Bo niedługo nadejdzie chwila, że trzeba bedzie rzeczywiście jedno,yslnie protestować. To bedzie chwila próby i do niej sie przygotujmy. Ja takiego sedziego, o którym ktos wspominał bym zupełnie ignorował. To urzedas i cykor nie godny tego urzedu. Pewnie trzepie nakazy zapłaty albo pdpisuje ksiegi wieczyste i boi sie pokazać oskarżonym

jakwaw
04.01.2008 17:14:49

Jako prezes list podpisałem jako pierwszy. Za mną wszyscy w sądzie. Mały bo mały, ale środowisko jest skonsolidowane i się nie boi. O liście poinformowałem górę w okręgu - bardzo pozytywna reakcja. Powiadomiłem też prezesów ościennych sądów. NIC NIE WIEDZIELI O NASZYM FORUM!!!! Trzeba cały czas prowadzić pracę u podstaw!!!


Dzisiaj o 17.30 w TVN 24 będzie Ćwiąkalski!

wojtek
04.01.2008 17:18:34

Pozdrawiam Jakwaw!!!
Wysłałem list do wszystkich zaprzyjaźnionych sędziów
Wszystkie miasta naszego okręgu już wiedzą.
Trzeba szefa namówic na nadzwyczajne zgromadzenie ogólne i list protestacyjny.
Do usłyszenia w poniedziałek

to_tylko_ja
04.01.2008 17:20:54

jakwaw - pozdrawiam serdecznie i chyle czoła, oby więcej takich prezesów!

jakwaw
04.01.2008 17:23:54

"wojtek" napisał:

Pozdrawiam Jakwaw!!!
Wysłałem list do wszystkich zaprzyjaźnionych sędziów
Wszystkie miasta naszego okręgu już wiedzą.
Trzeba szefa namówic na nadzwyczajne zgromadzenie ogólne i list protestacyjny.
Do usłyszenia w poniedziałek

Wojtek! Szef już (raczej)namówiony, napuściłem też Twaroga żeby na kolegium w przyszłym tygodniu zrobił burzę mózgów!
Wojtuś, tak przypuszczam że się znamy? Z dyżurów całonocnych na wyborach?

wojtek
04.01.2008 17:55:35

do Jakwaw!!
Pewnie że siie znamy i nie tylko z wyborów
Toruń pozdrawia Chełmno

Vilgefortz
04.01.2008 17:56:28

"jakwaw" napisał:

Dzisiaj o 17.30 w TVN 24 będzie Ćwiąkalski!


Było o długich aresztach i rozdziałe Min. Spraw. od Prok. Gen. Szkoda gadać...

dorota
04.01.2008 17:56:33

Kieszonka - nie czekaj aż coś przyjdzie z góry, tylko ściągaj list, do tego tabelkę na podpisy, druknij to tyle razy ile wydziałów w Sądzie u Was i do prezesa z tym w garści. Wyjaśnij w czym rzecz i żeby to rozprowadzono drogą służbową. Jak się Twój prezes będzie bał - to bierz papiery i chodź od wydziału do wydziału. I dzwoń po znajomych - i mów o forum i liście!

NIE CZEKAJ NA INNYCH!

wojtek
04.01.2008 18:00:32

Słyszałem, że Wąbrzeźno też już podpisało
czekają tylko na podpis Prezesa, chyba dziś go nie było.
Zostawili mu zaszczytne pierwsze miejsce do podpisu!!
A co do burzy na kolegium, to niech sie cieszą, że nie jestem jego członkiem bo bym im tajfun w głowach zrobił, a nie tylko burze mózgów

Ostatnio przeczytałem w jednej książce, że ze zbuntowanych nastolatków wyrastają wkurwieni dorośli. Co wyrasta ze zbuntowanych sędziów ?????

anetta75
04.01.2008 18:12:04

jak w temacie jednak mam spore wątpliwości co do rezultatu.... Ale z pewnością nic nie wskóramy siedząc cicho i czekając.

Jola
04.01.2008 18:40:41

Jesli chcemy, aby nas szanowano i poważano, szanujmy się sami!
W poniedziałek 7-go stycznia w Katowicach /po godzinach urzędowania/ spotykają się sędziowie z Iustitii, przychodźcie wszyscy, chcemy poznać Wasze zdanie i zająć wspólne stanowisko. Żądanie godnego wynagrodzenia za uczciwą pracę to nie jest rzecz, której należy się wstydzić .. no chyba , że ktoś nie pracuje uczciwie..

Dreed
04.01.2008 18:57:49

@archi i Kamel

Bezspornym myślę jest, ze sam list otwarty nie spowoduje od razu zmian. Natomiast nie można podejmować akcji w postaci pochodu na W-wę.
List i związana z tym konsolidacja naszej grupy zawodowej pokaże, ze nie jesteśmy zlepkiem i spędem tylko Sędziami Rzeczypospolitej Polskiej, mającymi swoją dumę i potrafiącymi razem uderzyć w stół.

Piszecie, ze działania Iustitii nic nie dały, a ja się z tym nie zgadzam. Dzisiejsze rozmowy i nasz list z podpisami paru tysięcy pozwoli nastepnym razem mocniej uderzyć w stół. Jaki procent był reprezentowany w dniu dzisiejszym? Niewielki. Nastepnym razem już będzie wsparcie kilku tysięcy podpisów. Być moze dalej dojdzie do urlopów, pozwów...

Od czegoś trzeba zaczynać i my zaczęliśmy od listu. Z gadania, że to nic nie da, szkoda pisać - nie przyjdzie nic tym bardziej. Nie rozumiem Waszego toku myuślenia...Mam źle, ale jak coś współnie trzeba zrobić to mówimy: "to nic nie da"...Jakaś paranoja. Właśnie, że wspólne działanie da i to dużo. Zobaczycie, że Iustitia mająca kontakt z zagranicą, mediami (to czego my nie mamy) w oparciu np o nasz list będzie mogła nawoływać pomocy.

Czy wiecie jak szerokie jest wsparcie? Ja już mam informacje o stanowiskach niektórych okręgów. Okręgów, które potrafią powiedzieć dosyć poniżającego nas traktowania. Nasza spontaniczna akcja łączy nas wszystkich - nie tylko osób będących członkami Iustitii. Dla wszystkich zaczyna się pokazywać nowy problem - sędziowie - sędziowie, którzy jak się okazuje potrafią coś więcej niż siedzieć w pokoju i bzdurzyć jaki to dany rząd jest zły!!!
Okazuje się, że są to ludzie co mogą stanąć wzajemnie naprzeciw barykady...Ufff ale teraz to sie poczułem jak na wiecu... Przesadziłem - przepraszam.

Prawda jest jednak taka, że i my szarzy sędziowie i Iustitiia stajemy razem. RAZEM i to niedługo da sygnał - uwaga...koniec lekceważenia tych zaledwie 10 tysięcy ludzi.

arczi
04.01.2008 19:02:47

Jola, ja będę. Dobrze by było tylko mieć sprawozdanie ze spotkania zarządu z ćwiąkałą i ewentualne ich wnioski i planowane posunięcia. Myślę, że ewentualna uchwałę należy wysłać także do senatorów z naszego regionu ale tak by dotarła przed posiedzeniem.

bladyswit
04.01.2008 19:12:12

Legnica też zbiera podpisy. Dotychczas nikt nie odmówił - niektórzy proszą o czas do poniedziałku "na przeczytanie listu".

ela_borat
04.01.2008 19:40:09

"Ani sędziowie, ani prokuratorzy nie należą w Polsce do grup najmniej zarabiających. Mogę się zgodzić, że aspiracje ich są większe, sam chciałbym, aby zarabiali więcej. Ale na tle wielu innych profesji nie są to grupy szczególnie pokrzywdzone" - mówił Ćwiąkalski "Rzeczpospolitej".

Cały komentarz. Nasze protesty muszą niestety , przyjąc bardziej przekonującą formę.
Przy takim podejściu do problemy naszego PO Ministra, naprawdę ręce i nogi opadają.

bladyswit
04.01.2008 19:43:27

"ela_borat" napisał:

"Ani sędziowie, ani prokuratorzy nie należą w Polsce do grup najmniej zarabiających. Mogę się zgodzić, że aspiracje ich są większe, sam chciałbym, aby zarabiali więcej. Ale na tle wielu innych profesji nie są to grupy szczególnie pokrzywdzone" - mówił Ćwiąkalski "Rzeczpospolitej".

Cały komentarz. Nasze protesty muszą niestety , przyjąc bardziej przekonującą formę.
Przy takim podejściu do problemy naszego PO Ministra, naprawdę ręce i nogi opadają.


Może listy trzeba słać w Europę ?

Klara
04.01.2008 20:39:57

do Laponii chyba ;-) tyle, że ten czas już minął

jaro123
04.01.2008 20:40:37

Dojdą na przyszły sezon....

wojtek
04.01.2008 20:42:00

Jeżeli wasze Zgromadzenia Sędziów podejmowały uchwały protestacyjne to wysyłajcie je do wiadomości i z prośbą o interwencję do posłów, senatorów, eurodeputowanych, gazet telewizji - słowem do wszystkich
Musi być o nas głośno!!
Spróbujmy wywołać publiczną debatę o systemie sądownictwa w Polsce.
Może wtedy publicznie będzie szansa wykazać Panu Ministrowi brak elementarnej wiedzy na temat roli i pozycji sędziego w demokratycznym Państwie.

[ Dodano: Pią Sty 04, 2008 8:47 pm ]
Po ostatnich wypowiedziach Pana Ministra widzę że jego jedyną rolą jest rozdzielenie instytuacji Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości. W sumie jestem za, ale to przede wszystkim ukłon w stronę polityków. Chodzi o zabezpieczenie się na przyszłość i ma uniemożliwić wykorzystanie szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości do walki politycznej. Pan Minister niestety nie ma żadnego pomysłu na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i nie mówię tu tylko o wynagrodzeniach. ŻENADA. Po raz kolejny mamy pecha do osoby Ministra. Może ze dwóch po 1990 roku było naprawdę właściwymi ludźmi na właściwym miejscu. Reszta to nieporozumienie!!!

Dred
04.01.2008 20:54:56

Ja też jestem za rozdzieleniem funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, ale pod warunkiem, że obecny pozostanie Prokuratorem Generalnym.

grubson
04.01.2008 21:02:18

U mnie list będzie podpisany w poniedziałek - pracujemy nad treścią, bo uważamy, że jest zbyt łagodny. Mają podpisać wszyscy poza asesorami i osobami na zwolnieniach lekarskich (choć niektórzy specjalnie przyjdą do sądu). Razem kilkanaście osób. Przyznam, że jest to efekt działań mojej Pani Prezes, której reakcji trochę obawiałem się, a która nie tylko dała znać do okręgu, ale jeszcze poinformowała o proteście prezesów wszystkich okolicznych rejonów. W TAMTYCH SĄDACH NIC O LIŚCIE NIE WIEDZIELI, ale teraz pewnie będą podpisywać.
Meldunek złożę w poniedziałek

cymek
04.01.2008 22:45:05

jestem nowy z gdańska ale list wezmę w poniedziałek do pracy

Marc
04.01.2008 23:51:00

Z całą pewnością funkcyjni i nasi Seniorzy nie będą zbyt aktywni, a zazwyczaj raty za mieszkanie w bloku mają już dawno za sobą, ale bez aktywacji naszych organizacji będzie trudniej, sukces jedynie w razie "wiosny sądów", no ale można miec nadzieje po szybkości rozrostu użytkowników forum. W końcu służba to służba musi byc organizacji i awaryjne plany działania B pozdrawiam piszących uzasadnienie, czyli pewnie większośc

elew
05.01.2008 00:13:43

jak poprzedni Min Spraw chciał wprowadzić delegowanie sędziów bez ich zgody to zrobiono z tego zamach na niezawisłość sędziowską
zobaczymy czy nowa władza nie wykorzysta tego pomysłu na "usprawnienie" trybów sprawiedliwości
oraz jaka będzie reakcja KRS

koriolan
05.01.2008 01:54:12

Zobaczcie co napisali odnosnie tego spotkania... http://wiadomosci.onet.pl/1667851,11,sedziowie_chca_podwyzek_pensji,item.html
Poza główną sprawą ciekawy jest tam ten wątek o adwokatach.....no nie pomyslal bym ze az tak im nas żal ...

octawiabis
05.01.2008 08:57:26

Gazeta Wyborcza

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,4811613.html

Dreed
05.01.2008 09:05:59

Przypominam, że tutaj trzymamy się w miarę możliwości tematu....

Marc
05.01.2008 10:05:15

No i a propos tego artyukułu z G. Wyborczej, jak to wygląda ? Opinia będzie SĄDZIŁA, że "tylko z powodu pieniędzy". A ja cały czas proszę uniżenie o rozszerzenie zagadnienia na rozwój samorządu, uregulowanie czasu pracy - nadgodziny itp. Proszę sobie wyobrazic co będzie się działo z Pierwszym jak powrócimy do rozwiązania, że go my wybieramy a Min. Spr. tylko aprobuje ? Myślę, że to by zmieniło trochę relacji, nie mówiąc o stosunkach , w wielu sądach.

[ Dodano: Sob Sty 05, 2008 10:09 am ]
zwracam uwagę na wielokrotne fakty sabotowania "kariery" najmłodszych z nas, vide http://www.rp.pl/artykul/80998.html , zarówno w MS jak i u Prezydenta

goos
05.01.2008 10:12:13

Witam wszystkich użytkowników forum , właśnie do Was dołączyłem i w poniedziałek zamierzam rozpropagować list w moim sądzie, myslę ,że nie będzie z tym kłopoty. Na marginesie jedynie dodam ,że mój kolega z gabinetu właśnie złożył wypowiedzenie wskazując jako powód brak możliwości utrzymania za pensję sędzigo rodziny. Jestem członkiem iustitii ale przyznaję ,że moja cierpliwość się kończy i skłaniam się do zradykalizowania akcji . Sposobów jest dużo , proponuję na początek umówić się na konkretny dzień , wyznaczyń na niego dużo spraw a następnie w tym dniu rano wziąśc urlop na żądanie , oczywiście wcześniej robiąc odpowiedni szum medialny wobec całej sprawy. Jak w skali kraju spadnie z 1000 sesji z konwojami , adwokatami itd. to może ktoś się nieco głębiej zastanowi. Mam jeszcze kika innych pomysłów , oczywiści wszystkie zgodnych z prawem i .... 100 dni urlopu ( właśnie myslę czy się na niego nie wybrać co rozłoży mój wydział karny na łopatki ) . Godność zawodu godnością ale jak mawia moja znajoma adwokat co zarbia z 15 tyś. miesięcznie jaka płaca taka praca ... twierdząc oczywiście ,że zarabia za mało.Pozdrawiam

Dred
05.01.2008 10:24:54

Witamy!
Już to ustaliliśmy, że ani płaca nie jest godna ani warunki pracy nie są godne (chodzi oczywiście o obciążenie, bo informatyzacja wszystkiego nie załatwi). Dlatego twierdzimy, że art. 178 ust. 2 Konstytucji RP nie jest respektowany przez pozostałe władze w całości!
Jeśli chodzi o warunki pracy, to jest w tym też trochę naszej winy (ciąły wyścig z danymi statystycznymi) oraz jak ktoś powiedział naszych "oganiaczy" czyli wizytatorów...
Pozdrawiam

Marc
05.01.2008 10:30:42

rozgrzebując wątek informatyzacji chciałbym zaznaczyc, iż zmiana ta w większym zakresie znowu jest parą w gwizdek. Z tego co wiem od naszej Prokuratury ich system biurowości nie jest kompatybilny z naszym i absolutnie nie będą to systemy połączone. Tak więc 1) u nas na nowo będą Panie wklepywały to co już było wklepane 2) będą dołączali do każdej sprawy dyskietke bo przeciez pendrive to nieznany gadget, a wiemy jak dyskietki wytrzymuja. Wnioske - zmiany są ale czy przemyślane, należałoby je powszechnie skonsultowac.

[ Dodano: Sob Sty 05, 2008 10:35 am ]
dorzucam jeszcze kwestię likwidacji "stanu spoczynku" o której zaczęto mówic

Adek
05.01.2008 13:33:45

są przepisy unijne regulujące status sędziego nie mówiąc o pewnych dokumentach ONZ, czy któś biegły w prawie unijnym mógłby pogłówkować nad możliwością złożenia skargi na RP z powodu łamania praw sędziów o ile obecne działania nic nie dadzą?

Dreed
05.01.2008 14:03:40

Przypominam o nowym temacie pod nazwą Ranking Sądów Okręgowych !!! Zachęcam wszystkich do wpisów. Musimy wiedzieć w jakich stronach (sądach okręgowych) znany jest nasz list otwarty oraz forum.
Bez tego nie wiemy gdzie musimy jeszcze szukać koleżanek i kolegów. ... Z samego przeglądania, zasypywania mnie mailami nic nie przyjdzie. Chcecie się łączyć ? wykazywać? Macie okazję, a jakoś w tamtym temacie nie widzę wielu wpisów....

Wystarczy kliknąć w słowo: TUTAJ

Marc
05.01.2008 15:51:20

Proszę Państwa podaje nową teorię spiskową, a może coś w niej jest. Ktoś pisał, że prywatnie (niemedialnie) MS uważa, że zarobki około 20.000. Medialnie mówi, że 8600 zarabiamy i to jest dużo (nie mało, a może nie jest znikome). Tak więc taka srebrna myśl, może to jest forma prowokacji ze strony MS, jak się nie zorganizujecie to ja nie będę miał argumentów w Rządzie do przeforsowania podwyżek itp. Więc taki protest może i na rękę mu jest. A może to tylko bajka była ...

woland_blacha
05.01.2008 17:05:01

Witam wszystkich na forum. Jestem sędzią SR i od moich kolegów z pracy dowiedziałem sie o akcji i forum. Mam nadzieję, że list otwarty przyniesie jakieś efekty. Żeby jednka tak się stało sprawa nie może pozostać tylko wewnętrzna sprawą MS. Wprawdzie przepisy nas nieco krępują, ale mam nadzieję, że dziennikarze, którzy przeglądają forum będą też o tym mówić. Inaczej znając nasz system nie przyniesie to pożądanych efektów. Zobaczymy za kilka dni

Dreed
05.01.2008 17:11:51

"woland_blacha" napisał:

Witam wszystkich na forum. Jestem sędzią SR i od moich kolegów z pracy dowiedziałem sie o akcji i forum. Mam nadzieję, że list otwarty przyniesie jakieś efekty. Żeby jednka tak się stało sprawa nie może pozostać tylko wewnętrzna sprawą MS. Wprawdzie przepisy nas nieco krępują, ale mam nadzieję, że dziennikarze, którzy przeglądają forum będą też o tym mówić. Inaczej znając nasz system nie przyniesie to pożądanych efektów. Zobaczymy za kilka dni


Witam - zakładam, że macie 99% podpisów Dziennikarze o nas nie zapomną - tego możecie być pewni. Ważna jest tylko ilość!!! zapraszam do działu info i wskazanie okręgu..

"morgan" napisał:

Witam! Wczoraj dołączyłem do Waszego szanownego grona. Jestem sędzią karnmistą z sądu okręgowego. Też uważam, że stanie z "bronią u nogi" wywołuje u naszych decydentów jedynie wrażenie, że jesteśmy niezdolni do jakiejkolwiek próby walki o swoje prawa. W moim środowisku jest żywy odzew na "list" i takowy najpóźniej prześlemy drogą służbową we wtorek. Pozdrawiam.


Z wielką radością witamy szanowne grono... Chciałbym, zeby w każdym okręgu list spotkał się z takim odzewem. Poparcie sędziów SO...wow Gwarancja szerokiej debaty z waszym udziałem. Również zapraszam do wskazania okręgu. Publicznie lub jak większość (nie wiem czemu...) w prywatnej wiadomości

Marc
05.01.2008 23:16:50

aaa i jeszcze cos, skoro mamy pracowac w domach (nadgodzinach) żądamy Lex dla SiP za free, a nie łaskawą końcówkę do serwera sądowego w pracy o ile odpali komp na biurku

arczi
05.01.2008 23:24:26

my w gliwicach mamy każdy swojego lexa w laptopach z aktualizacjami

Marc
05.01.2008 23:26:25

no to trzeba by ten standard upowszechnic, u nas jest tylko lex w razie połączenia z siecią sądową zasysany z serwera wiec w domu nici ja płace 900 zl miesiecznie bo mi potrzebny jest w domu, a to bywa niezlym obciazeniem na poczatku roku !! chyba mamy poczatek roku kurcze ?

arczi
05.01.2008 23:34:20

miesiecznie 900, to racje ma Ćwiąkałą, że Ty dobrze zarabiasz

Marc
05.01.2008 23:48:10

900 zl rocznie ale to kazdy wie przepraszam za pomyłkę poniosło mnie

bladyswit
05.01.2008 23:49:14

"Marc" napisał:

900 zl rocznie ale to kazdy wie przepraszam za pomyłkę poniosło mnie


Ufff, a już myślałem, że jesteś jakimś komornikiem, który włamał się na nasze forum

koriolan
06.01.2008 00:17:06

Dostalem dzis takiego maila:

Informacyjna Sieć IustitiI
Komunikat Nr 1/08 - 5 stycznia 2008 r.

Uwaga: Każdego, kto po przyłączeniu się do ISI odbierze PO RAZ PIERWSZY komunikat na swoim komputerze, prosimy o potwierdzenie tego na adres e-mailowy wiceprezesa ds. organizacyjnych. Chcemy mieć pewność, że komunikaty docierają do wszystkich, którzy chcieli je otrzymywać. Brak odpowiedzi będzie dla nas sygnałem, że komunikat nie dotarł i będziemy to zawsze sprawdzać - prosimy bardzo, zaoszczędźcie nam zbędnych czynności. Jeżeli ktoś stwierdzi, że nie dotarł do niego jeden z komunikatów (aby można było to sprawdzać, otrzymują one kolejne numery porządkowe), prosimy także o sygnał.

Witamy wszystkich Iustitian należących do Informacyjnej Sieci Iustitii.
Ten komunikat otrzymają także członkowie zarządów oddziałów Stowarzyszenia poprzez sieć oddziałów. Przypominam, że w miarę rozwoju sieci będziemy rezygnować z przesyłania komunikatów poprzez Oddziały, gdy każdy, kto będzie chciał komunikaty otrzymywać, przyłączy się do ISI.

W dniu 3 stycznia 2008 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA odbył spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości prof. Zbigniewem Ćwiąkalskim, a także podskretarzem stanu Jackiem Czają, aby przedstawić oczekiwania środowiska sędziowskiego wobec władzy wykonawczej.

W sprawie treści ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych minister potwierdził zapewnienie, że nie będzie korzystał z zapisów wprowadzonych w poprzedniej kadencji Sejmu, a ograniczających samorządność sędziowską i podważających ochronę niezawisłości. Oświadczył także, że po rozstrzygnięciu przez Trybunał Konstytucyjny skargi Krajowej Rady Sądownictwa, niezależnie od tego orzeczenia zakłada wprowadzenie dalszych zmian, zmierzających do przywrócenia atrybutów samorządności sędziowskiej odebranych sędziom w ostatnich latach. W związku z tym powołany ma zostać zespół, który opracuje treść u.s.p. w taki sposób, aby po obecnej nowelizacji ustawa miała wreszcie treść stabilną i nie była wciąż zmieniana, a jednocześnie zagwarantowała większą niezależność sądownictwa. Minister przyjął propozycję współpracy IUSTITII w tym zakresie. Na zebraniu Zarządu, które miało miejsce po spotkaniu z ministrem, Zarząd podjął decyzję, że w pracach tych będą IUSTITIĘ reprezentowały Katarzyna Gonera i Irena Kamińska, zatem propozycje zmian można kierować do Zarządu.

W sprawie wynagrodzeń sędziów, najbardziej wszystkich interesującej, minister odmówił jakichkolwiek negocjacji na temat roku 2008. Oświadczył, że budżet jest już uchwalony i nie może ulec zmianie, zatem nie ma prawa rozmawiać na temat roku 2008 i wszelkie ustalenia mogą dotyczyć wyłącznie roku przyszłego, czyli 2009. W roku bieżącym nastąpi jedynie „odwyżka” kwoty bazowej o 2,3 % od 1 stycznia i od 1 lipca wprowadzone zostaną nowe przepisy u.s.p., które przewidują tzw. awans poziomy sędziów (na stanowisko SSO w sądzie rejonowym i SSA w sądzie okręgowym), co pociągnie za sobą także nieznaczne zwiększenie współczynników dla sędziów SO i SA (w tej chwili różnice współczynników między sędziami SR, SO i SA są mniejsze niż będą wymagane przez u.s.p. po 1 lipca br.). Nie będzie podwyżki współczynników dla sędziów sądów rejonowych.

Wykazaliśmy, że takie decyzje oznaczają, iż wynagrodzenia ponad 5.500 sędziów sądów rejonowych w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju znowu zostaną obniżone i będą najniższe w historii III RP (od 1989 r.!), wynagrodzenia 2.300 sędziów sądów okręgowych będą stały w miejscu, a jedynie niewielka grupa 430 sędziów sądów apelacyjnych otrzyma uposażenia wyższe. Wskazaliśmy, że w środowisku panuje ogromne rozżalenie i wręcz desperacja oraz padają żądania protestu. Minister stwierdził, że nie ma prawa podjąć tu żadnej decyzji, wynagrodzenia sędziów w bieżącym roku podniesione więcej nie będą, a sędziowie muszą przestrzegać prawa, zaś poinformowanie opinii publicznej o zarobkach sędziów, jeśli nastąpi, obróci się przeciwko nam. Jednocześnie szczerze przyznał, że nawet pracy sędziego sądu apelacyjnego by na dzisiejszych warunkach sam nie przyjął.

Co do zasad wynagradzania sędziów zażądaliśmy zmian ustaw zmierzających do odłączenia od wynagrodzeń sędziów przyczepionych do nich na zasadzie „kotwic budżetowych” wynagrodzeń innych grup zawodowych: pracowników administracji, IPN, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa itp. oraz powrotu do określania wynagrodzeń sędziów na podstawie prawdziwego średniego wynagrodzenia w kraju, a nie sztucznie wymyślanej, krzywdzącej sędziów „kwoty bazowej”. W tym zakresie minister nie odżegnał się od potrzeby dokonania zmian ustawowych w bieżącym roku, ale konkretnych planów nie podał. Przyjął natomiast postulat, aby w komisji opracowującej nowe zasady wynagradzania sędziów znaleźli się przedstawiciele IUSTITII. Na posiedzeniu Zarządu wytypowano do tej komisji Macieja Strączyńskiego i Waldemara Żurka.

W sprawie działań mających na celu usprawnienie pracy sądów minister również poprosił IUSTITIĘ o współpracę: tu do komisji wytypowani zostali później Ryszarda Stasiak i Rafał Cebula. Zwróciliśmy także uwagę na skutki ignorowania opinii sędziów przy pracach ustawodawczych, co miało miejsce zwłaszcza ostatnio, np. przy niefortunnej koreksie właściwości sądów karnych. I tu zaproszono IUSTITIĘ do współpracy, w efekcie czego Zarząd wytypował do prac w zakresie dotyczącym prawa cywilnego Ewę Nakonieczną-Oleszkiewicz i Tadeusza Szewiołę, a w zakresie prawa karnego Macieja Strączyńskiego i Jacka Tylewicza.

Minister oświadczył, że przyjmie zaproszenie na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, które ma się odbyć w kwietniu 2008 r. Wskazaliśmy wyraźnie, że chodzi nam o wizytę ministra osobiście, a nie innej osoby w jego zastępstwie i dlatego już teraz podaliśmy termin, a nawet jesteśmy gotowi go odpowiednio dostosować.

Na posiedzeniu Zarządu w związku z przebiegiem spotkania z ministrem podjęto decyzję, że Zarząd zasięgnie opinii ekspertów w zakresie oceny prawnej czasu pracy sędziów, a mianowicie treści pojęcia ustawowego „czas pracy określany wymiarem zadań sędziego”, aby ustalić, czy daje to podstawę do żądania od sędziów pracy w wymiarze przekraczającym regularnie 40 godzin tygodniowo. Ocenimy możliwości wniesienia powództw o wynagrodzenie za dodatkowy czas pracy w przypadku, gdy obowiązki służbowe sędziego nie dają się wykonywać w przewidywanym ustawowo dla wszystkich pracowników czasie pracy. W zależności od uzyskanych stanowisk ekspertów podjęte zostaną dalsze decyzje. Podejmiemy też działania w celu ustalenia z udziałem ekspertów, czy obecne przepisy o wynagrodzeniach sędziów, z uwzględnieniem wszystkich ich aspektów i zmian, są nadal zgodne z art. 178 ust. 2 Konstytucji RP.

Wytypowano, w sposób wskazany wyżej, osoby do prac w komisjach, do których zaprosił nas minister, dochodząc do wniosku, że na zebraniu delegatów będziemy już wiedzieć, czy nasza propozycja współpracy została rzeczywiście przyjęta.

Ponadto w dniu 3 stycznia w dalszej części zebrania Zarząd przyjął budżet Stowarzyszenia na rok 2008, który zostanie przesłany Oddziałom. Stowarzyszenie otrzymało też od Fundacji im. Stefana Batorego grant przeznaczony na rozwój organizacyjny Stowarzyszenia. Umożliwi on zatrudnienie na pewien czas osoby, która zajmie się pozyskiwaniem środków finansowych na statutową działalność IUSTITII, zwłaszcza na organizację szkoleń, a także zorganizowanie konferencji poświęconych rozwojowi organizacyjnemu Stowarzyszenia. Część środków przeznaczona zostanie na promocję działalności IUSTITII. Uzyskanie grantu zawdzięczamy przede wszystkim staraniom Katarzyny Gonery.

Następnego dnia Zarząd zapoznał się z wywiadem Ministra Sprawiedliwości, który ukazał się w „Rzeczypospolitej” z 4 stycznia 2008 r. pod znamiennym tytułem „Sędziowie nie zarabiają najgorzej”. Wywiadu minister udzielił jeszcze przed spotkaniem z nami, a na spotkaniu nie ujawnił, że wywiad ten ma się ukazać. Natychmiast opracowaliśmy oświadczenie związane z treścią wywiadu, które przesłaliśmy do redakcji „Rzeczypospolitej”, zaprzeczające zawartym w wywiadzie niektórym wypowiedziom ministra. Jeszcze w tym samym dniu rzecznik prasowy IUSTITII Waldemar Żurek uzyskał potwierdzenie, że nasze stanowisko zostanie opublikowane. Ponieważ będzie ono cytowane w artykule, ale nie przeniesione do niego dosłownie, pełna treść oświadczenia zamieszczona zostanie na stronie internetowej IUSTITII.

Zarząd przyjął następnie uchwałę w kwestii naszych wynagrodzeń, adresowaną do przedstawicieli władzy ustawodawczej (Marszałków Sejmu i Senatu) oraz wykonawczej (Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości). Opracowaniem jej treści kierowała Irena Kamińska. Treści uchwały nie możemy opublikować na stronie internetowej przed wysłaniem jej do adresatów, ale wiążemy z jej przyjęciem dalszy plan działania. Zostanie on wyjaśniony wszystkim Iustitianom w Wydaniu Specjalnym Komunikatu ISI, które zostanie rozesłane zaraz po przygotowaniu, prawdopodobnie już w dniu jutrzejszym. Dotrze nie tylko do wszystkich członków ISI, ale będzie z uwagi na jego wagę przesłane do wszystkich członków IUSTITII, których adresy poczty elektronicznej znamy.

Ustaliliśmy, że konferencja na temat statusu sędziego i jego wpływu na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, która została odwołana jesienią 2007 r. ze względu na wybory, zostanie przeprowadzona 15 lutego 2008 r. w Krakowie. Ma być na nią zaproszony Minister Sprawiedliwości, Przewodniczący KRS i grono ekspertów będących powszechnie znanymi autorytetami. Bliższe informacje przekażemy w następnym komunikacie, gdy prace przy organizacji konferencji – mającej charakter kameralny – będą bardziej zaawansowane. Pracami tymi zajmuje się przede wszystkim Waldemar Żurek.

Zarząd ustalił też, że XI Sprawozdawcze Zebranie Delegatów odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2008 r. w Poznaniu, a rezerwowym terminem jest 11-13 kwietnia. Chodzi o ewentualne – w najbliższych dniach – dostosowanie terminu tak, aby Minister Sprawiedliwości miał możliwość przybyć na zebranie: gdy otrzymamy potwierdzenie udziału, podjęta zostanie uchwała zwołująca zebranie. Niestety, zwołanie zebrania jest utrudnione również dlatego, że aby ustalić, na ilu członków będzie wybierany jeden delegat, musimy znać stan liczebny wszystkich oddziałów. Liczne oddziały zaś nie odpowiadają na pisma Zarządu w tej kwestii i do oddziałów tych wkrótce będziemy musieli się zwrócić.

Na zebraniu delegatów przewidujemy m.in. uchwalenie stałego regulaminu zebrania delegatów, który sprawi, że przebiegać one będą sprawnie i w zorganizowany sposób. Przyjmiemy (oczywiście po odpowiedniej dyskusji) uchwałę programową określającą cele działania Stowarzyszenia na dalszy okres (niewątpliwie uwzględnimy tu sytuację sądownictwa i ocenimy, jak realizowane są deklaracje ministra o woli współpracy z IUSTITIĄ w kluczowych kwestiach). Propozycje można przesyłać Zarządowi. Planujemy zaproponowanie zmian Statutu: będą one zmierzać do usunięcia pewnych niejasności w sformułowaniu kompetencji organów Stowarzyszenia, a poza tym rozwiążą problem tzw. „martwych dusz” – rzekomych członków, nie płacących składek i nie uczestniczących w działalności Stowarzyszenia, którzy jednak nie są w statutowym trybie wykluczani z IUSTITII, ale nadal są ujmowani na listach członków oddziałów. Daje to oddziałom możliwość wyboru większej ilości delegatów, czego przykład mieliśmy na ostatnim zebraniu i jest to zjawisko wysoce niepożądane, gdyż krzywdzi oddziały rzetelne pod tym względem. Projekt zmian Statutu zostanie wszystkim oddziałom rozesłany z odpowiednim wyprzedzeniem. Utworzony też zostanie prawdopodobnie nowy oddział IUSTITII (w Bielsku-Białej).

Nadto planujemy uruchomić na stronie internetowej stałą podstronę z możliwością zamieszczania tekstów nadsyłanych przez sędziów. Kierowanie tą częścią strony powierzono Jackowi Tylewiczowi. Został on upoważniony do adiustowania tekstów nadsyłanych przez sędziów do zamieszczenia na stronie, przy czym założeniem jest, że teksty te nie będą zmieniane, natomiast moderator strony będzie mógł podjąć decyzję o nieumieszczeniu tekstu, zawiadamiając o tym autora. Na stronie internetowej pojawi się adres mailowy, pod który można będzie wysyłać teksty do publikacji.

Na tym trzeba zakończyć pierwszy w tym roku, wyjątkowo długi komunikat Informacyjnej Sieci Iustitii i przypominamy, że zaraz po nim wysłany zostanie następny, specjalny, który musi dotrzeć do jak największej liczby Iustitian.

Wiceprezes ds. Organizacyjnych SSP "Iustitia"
Maciej Strączyński

Marc
06.01.2008 00:29:47

dziwią mnie te "zapisy" w przepisach ale ok czepiam sie bo to pismo oficjalne już
podaje link do zarobkow judges w USA to taka dawna kolonia Anglii i Francji czesciowo Hiszpanii jeden z krajow rozwijajacych sie - taka ciekawostka
http://www.bls.gov/oco/ocos272.htm#earnings

[ Dodano: Nie Sty 06, 2008 12:32 am ]
a to UK w koncu mamy miec druga Irlandie po druga Japonia nie wyszla
http://www.dca.gov.uk/judicial/2004salfr.htm

monikissima
06.01.2008 00:32:16

Hmmm... całkiem niezłe stanowisko Iustitii.

Marc
06.01.2008 00:39:17

Iustitian niezla nazwa ... Ave C.. easer Iustitianis te salutant !

elew
06.01.2008 00:39:20

zachowanie Ministra było skandaliczne
okazuje się że zagroził nam podjęcie demagogicznej akcji przeciwko środowisku sedziowskiemu z zamiarem poszczucia na nas opinii społecznej -ten wywiad byl w istocie pierwszym uderzeniem

nie ma prawa podjęcia jakichkolwiek zobowiązań

porażające są dane, że nasze wynagrodzenia są najniższe od 1989r -czego jeszcze potrzebujemy
gdyby coś takeigo powiedział minister zdrowia -spotkałby się ze strajkiem generalnym do momentu z ządaniem odwołania takiego pryncypała
a rozmawiać o podwyżkach to sobie mogą -może dorozumieją się o 100 złotych w przyszłym roku -wszyscy strajkujący w tym roku dostają czego chcą -a my mamy przestrzegać prawa -mimo że decydenci z całą swiadomością łamią konstytucję
mamy skalę porównawczą -on nie podjąłby się roboty SSA -która dla niewielu jest zaszczytnym ukoronowaniem kariery sędziowskiej, a większość nie wyjdzie poza trudy rejony
a nam każe nosi kierat rejonów z pieśnią na ustach
ciekawe jak przełknię to IUSTITIA

grubson
06.01.2008 00:44:19

A przecież w przyszłym roku pewnie na świecie zacznie się recesja, później dotrze do nas, no i znowu zabraknie...
TERAZ ALBO NIGDY
albo wywalczymy od bantustanu szacunek albo czas iść w zielone

Marc
06.01.2008 00:54:00

http://www.dobrowol.org/sprawneisprawiedliwe/judiciary_porownania_place.pdf
tutaj jeszcze ladniejsze zestawienie zarobkow ale z 2002. Porównanie do średniej krajowej nie do wzajemnych relacji miedzy panstwami

Dred
06.01.2008 00:59:06

Moim zdaniem udział Iustitii w tych pracach niestety nic nie da, chociaż trzeba im przyznać, że się starają.
Dopóki inni będą domagać się podwyżek i grozić, to nie my dostaniemy tylko oni.
A Pan Minister dostanie premię od Premiera, że tak łatwo sobie z nami poradził, zapobiegł protestowi jedną rozmową....a to ci wspaniały profesor, adwokat i demagog....

tujs
06.01.2008 01:13:11

PROPONUJĘ SIĘ ZASTANOWIĆ CO DALEJ, A MINOWICIE CZY I KIEDY BĘDZIEMY WSZYCY BRAĆ URLOP NA ŻĄDANIE -
PRZYPOMINAM WG Art. 167 ZE ZN. 2 K.P. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
NATOMIAST WG SN
Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie
wyrok SN z 2006-11-15 I PK 128/06 MoP 2006/23/1239
Pracownik, który składa wniosek o udzielenie urlopu na żądanie, powinien dokonać tej czynności najpóźniej pierwszego dnia wypoczynku, przed rozpoczęciem swojego dnia pracy.

Brak odpowiedzi pracodawcy na zgłoszenie przez pracownika zamiaru wykorzystania urlopu na żądanie
wyrok SN z 2005-01-26 II PK 197/04 OSNAPiUS 2005/17/271/797
Nieobecność w pracy po zgłoszeniu przez pracownika żądania udzielenia urlopu w trybie art. 167[2] KP, na które pracodawca nie udzielił odpowiedzi, nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 KP.

ORAZ KRÓTKI KOMENTARZ DLA LAIKÓW Z PRAWA PRACY
Przepis ten stanowi, że pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie urlopu nie później niż w dniu rozpoczęcia urlopu. Określony w tym przepisie obowiązek udzielenia urlopu nie dotyczy udzielenia urlopu w ogóle, gdyż ta kwestia regulowana jest innymi przepisami, lecz jest to obowiązek udzielenia urlopu we wskazanym przez pracownika terminie. Określone w art. 152 § 1 i 2 KP prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych praw pracownika, któremu odpowiada bezwzględny obowiązek pracodawcy udzielenia takiego urlopu. Zgodnie z art. 161 KP pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlopu udziela się zgodnie z planem urlopów (art. 163 § 1) albo w terminie uzgodnionym z pracownikiem (art. 163 § 2). Przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika może nastąpić tylko za zgodą pracodawcy (art. 164 § 1), natomiast pracodawca z ważnych przyczyn może przesunąć termin urlopu zaplanowanego lub uzgodnionego i w tym przypadku zgoda pracownika nie jest wymagana (art. 164 § 2). Na zasadach określonych w tych przepisach pracownik nie może rozpocząć urlopu w terminie zaplanowanym lub uprzednio uzgodnionym z pracodawcą, jeżeli pracodawca się temu sprzeciwi przesuwając termin urlopu; nie może także rozpocząć urlopu w innym wskazanym przez siebie terminie, jeżeli pracodawca nie wyrazi na to zgody. Rozpoczęcie urlopu w obu wypadkach może być potraktowane jako nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy.
Wyjątkiem od tej zasady jest regulacja zawarta w art. 167[2] KP. Przewidziany w nim czterodniowy urlop nie jest objęty planem urlopów, o którym mowa w art. 163 § 1 KP, ani uzgodnieniami określonymi w art. 163 § 2 KP. Termin rozpoczęcia tego urlopu ustalany jest tylko przez pracownika i tylko od niego zależy, czy chce wykorzystać czterodniowy urlop w całości, czy też podzielić go na części. Gdyby, jak to twierdzi pozwana, urlop na żądanie mógł być wykorzystany przez pracownika tylko po uzyskaniu zgody pracodawcy, przepis art. 167[1] KP byłby zbędny. Wystarczyłaby bowiem regulacja zawarta w art. 164 § 1 KP, zgodnie z którą pracodawca może na umotywowany wniosek pracownika udzielić mu urlopu w terminie przez niego wskazanym - przesunąć termin urlopu w stosunku do planu. W przypadku, gdy pracownik chce wykorzystać tylko część urlopu (jeden dzień lub kilka dni), przepis art. 162 KP daje podstawę do uwzględnienia przez pracodawcę takiego wniosku pracownika. Natomiast w zakresie objętym regulacją art. 167[2] KP zgoda pracodawcy na wykorzystanie urlopu nie jest wymagana, a pracownik nie musi uzasadniać swego żądania jakimikolwiek przyczynami. Celem przepisu jest umożliwienie pracownikowi załatwienia spraw osobistych w terminie dla niego dogodnym bez konieczności informowania o nich pracodawcy. Nie daje on przy tym podstawy do wyłączenia obowiązku pracodawcy udzielenia urlopu bezpośrednio po nieobecności pracownika w pracy, spowodowanej czasową niezdolnością do pracy, a w kasacji nie wskazuje się innej podstawy prawnej takiego wyłączenia. Przepis określa jedynie termin, w jakim pracownik musi zgłosić swoje żądanie - najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Dopełnienie tego obowiązku upoważnia pracownika do rozpoczęcia urlopu i jego nieobecność w pracy z tego powodu nie może być uznana za nieusprawiedliwioną.
Może natomiast zaistnieć sytuacja, gdy we wskazanym przez pracownika terminie wystąpi spowodowana ważnymi przyczynami potrzeba jego obecności w zakładzie pracy. Skoro na podstawie art. 167 § 1 KP pracodawca może odwołać pracownika z urlopu z powodu wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, może także w razie zaistnienia takich okoliczności sprzeciwić się wykorzystaniu urlopu w trybie art. 167[2] KP i zażądać obecności pracownika w pracy. Rozpoczęcie i wykorzystywanie urlopu w takiej sytuacji może być traktowane w kategoriach odmowy wykonania polecenia i nieobecność pracownika w pracy może być uznana za nieusprawiedliwioną. Jednak przy braku wyraźnego sprzeciwu pracownik po zgłoszeniu żądania może wykorzystywać urlop w rozmiarze przez niego wskazanym bez konieczności dopełnienia jakichkolwiek innych formalności. W związku z tym nieobecność pracownika w pracy po zgłoszeniu w terminie żądania udzielenia urlopu w trybie art. 167[2] KP, na które pracodawca nie udzielił odpowiedzi, nie jest nieobecnością nieusprawiedliwioną i nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 KP.
pytanie dla wszystkich:
CZY WZIĘCIE URLOPU NA ŻADANIU W DNIU GDY MA ON WYZNACZONĄ SESJĘ MOŻE SPOWODOWAĆ WSZCZĘCIE POST. DYSCYPL. I Z POWODU NARUSZENIA ZASAD ETYKI

elew
06.01.2008 01:18:29

wszystko zależy od tego czy chcesz uderzyć psa
jak chcesz to pałka zawsze się znajdzie pod ręką

jak2006
06.01.2008 07:58:24

"Minister stwierdził, że nie ma prawa podjąć tu żadnej decyzji, wynagrodzenia sędziów w bieżącym roku podniesione więcej nie będą, a sędziowie muszą przestrzegać prawa, zaś poinformowanie opinii publicznej o zarobkach sędziów, jeśli nastąpi, obróci się przeciwko nam. Jednocześnie szczerze przyznał, że nawet pracy sędziego sądu apelacyjnego by na dzisiejszych warunkach sam nie przyjął."
To sie dopiero nadaje do prasy! niech powie ile wziął za opinie w sprawie Krauzego. Dziękujemy ci PO.

Dred
06.01.2008 09:19:38

Popieram!!! Czekamy na fakturę!!!

[ Dodano: Nie Sty 06, 2008 9:38 am ]
"elew" napisał:

wszystko zależy od tego czy chcesz uderzyć psa
jak chcesz to pałka zawsze się znajdzie pod ręką


Jakoś lekarze nie boją się, że po eksmisji pacjentów do innego szpitala w ramach protestu ktoś postawi im zarzuty karne albo dyscyplinarne...
Wiadomo, że musimy przestrzegać prawa, ale ponoć mamy równość wobec prawa, prawda?! A co zrobić w sytuacji kiedy art. 178 Konstytucji RP jest ewidentnie łamany przez pozostałe władze i kolejne uchwały KRS pozostają bez echa (tego ostatniego nie liczę, bo to działalność ściśle opozycyjna - problem nie jest nowy)?! Wszystkie pozostałe władze!!!! Nic?! No to fajnie...

[ Dodano: Nie Sty 06, 2008 9:46 am ]
Ostatnio poruszona kwestia przydługich aresztów, którymi interesuje się Europa może być okazją do wyjścia z problemem poza granice kraju.
Może przygotujmy stanowisko sędziów w tej sprawie i zażądajmy dołączenia go do odpowiedzi MS.
Będzie ciekawie jak będą pomiędzy nimi rozbieżności....
Wtedy można poruszyć problem nadmiernego obciążenia pracą i kiepskich wynagrodzeń sędziów. W takiej sytuacji o błędy w czasie pracy nie jest trudno.

Marc
06.01.2008 09:59:47

Takie wystąpienie w sprawie aresztów by było zaakcentowaniem niezależności samorządu uważam że Iustitia powinna zając stanowisko w tej sprawie a dołączenie go do odpowiedzi MS jeśli jest możliwe byłoby ciekawym posunięciem, dobry pomysł Dred

henrylee
06.01.2008 10:07:28

obserwuję to forum od kilkunastu dni i doszedłem do wniosku, że jeżeli wy - sędziowie obecni na tym forum nie zaczniecie jakiejś szeroko zakrojonej akcji, to nikt tego w kraju nie zrobi. ja jestem asesorem, może wkrótce dostaniemy przyspieszone nominacje (takie są przecieki z MS - dostaną je wszyscy obecni asesorzy po upływie 12 miesięcy asesury), więc problem wynagrodzeń sędziowskich będzie także moim problemem. jak sprytnie ukształtowany jest ten system, że sędziowie mają związane ręce. ale jeszcze bardziej związhttp://maxima.webd.pl/phpBB2/templates/subSilver/images/ranks/icon/icon10.gif
http://maxima.webd.pl/phpBB2/templates/subSilver/images/ranks/icon/icon10.gifane ręce - związane i przytwierdzone do ziemi - mają asesorzy z ich zarobkami (2.980 zł do lipca, od lipca szczęśliwie 3.050 zł). 2.980 zł w warszawie - bez komentarza. wynajmowane mieszkanie, zdarte buty i sprane koszule. tak to wszystko wygląda. a gdzie godność??! gdzie rodzina?? nie wspominam już o czasie pracy, który znacznie przekracza 40 godzin (o czym w ogóle mowa?!).
lekarze na naszych oczach wywalczyli zarobki około 8.000 zł, odchodząc od łóżek, często narażając pacjentów na komplikacje zdrowotne. my mamy cyt. "rzestrzegać prawa", co równa się: siedzieć cicho. dla społeczeństwa poszła wiadomość, że sędziowie zarabiają 8.600 zł.
chyba teraz nadejszła ta wiekopomna chwila, żeby wreszcie coś zrobić.

Marc
06.01.2008 10:12:31

Kolego ja też jestem Asem i czekam na łaskę pAŃSKĄ, My też możemy wziąc udział w tej akcji czynnie

arczi
06.01.2008 10:28:43

Moim zdaniem ta jego wypowiedź to jedna wielka lipa !!!. To, że wynagrodzenia nasze są na dzień dzisiejszy powiązane z wynagrodzeniami innych grup zawodowych, nie stoi na przeszkodzie do uchwalenia ustawy jeszcze przed lipcem tego roku, która w sposób szczególny podwyższała by wynagrodzenia sedziów sądów powszechnych z zaznaczeniem, że podwyzka nie obejmuje tych innych grup zawodowych. Może i trochę zamieszało by to w przejrzystości prawa ale było jednoczesnie pierwszym krokiem do zmiany zasad wynagradzania sedziów. Wtedy, jak twierdzi Ministerek, pieniędzy by wystarczyło na podwyżki dla sedziów bo te zarezerwował już poprzedni rząd. Sejm chce nic innego jak zmniejszych deficyt kosztem nas!!!!!!!!!!!!!!!!!! Non possumus. Zaczynamy protest !!!!!!!!! i to jak najszyciej. Na tym, sie skupmy!!!!!!!. A dodatkowo to, co juz wczesniej napisałem: deficyt z 2007 r. był o 1/3 mniejszy od zakłądanego (o około 9 mld zł), to po cholerę jeszcze utrzymywać plany zredukowania zakładanego deficytu na ten rok przez PIS o 1,5 mld zł. Dług puliczny a o to chodziło) i tak będzie znacznie mniejszy od planowanego !!!!!!!!
Takiej okazaji do walki o nasze zarobki już nie będzie. Uwierzcie mi. Sytuacja budżetu jest w tymmomencie super!!!!!

falkenstein
06.01.2008 10:36:32

ja także oczekuje na "uścisk dłoni" (jak nic nie przyspieszą to gdzieś koło grudnia). Wczoraj dowiedziałem sie o tym liście otwartym i tej stronie od kolegów, który też w sobotę nadganiali jakies zaległości w pracy.

Z mojej "gigantycznej" pensji połowę płacę za mieszkanie, a ponad połowę pozostałej kwoty pochłaniają rożne inne stałe wydatki jak internet, telefon, niezbędne leki i kosmetyki itp.W efekcie moje mieszkanie nadal pozbawione jet podstawowych mebli, bo żeby kupić byle stolik muszę oszczędzać 2-3 miesiące. Wyjazd na wakacje to często niemal pół roku oszczędzania. Może gdybym przeniósł się do jakiegoś mniejszego miasta, gdzie domek z ogródkiem kosztuje tyle co połowa mojego mieszkania i nie musiał spłacać kredytu to te pieniądze by mi wystarczyły. Ale na jak długo? Na razie nie mam nikogo na utrzymaniu, ale nie przypominam sobie żeby w ślubowaniu sędziowskim był też celibat. Nie wykluczone więc że będę musiał pożegnać się z łańcuchem i pójść gdzieś pracować dla pieniędzy a nie "ku chwale ojczyzny".

henrylee
06.01.2008 11:12:21

my wszyscy wiemy jak to naprawdę jest - ile zarabiamy, jak długo pracujemy, jak wyglądają nasze zarobki w porównaniu do naszych kolegów adwokatów, komorników (ale także przedstawicieli dwóch pozostałych władz - posłów czy sekretarzy stanu - gdzie ta równowaga??). społeczeństwo tego nie jest świadome. co więcej - wprowadzane jest w błąd (?). tak sobie myślę, że przecież tak naprawdę budżet stać jest na podwyżki dla sędziów. to nie jest znaczna liczebnie grupa.
i jeszcze tak się zastanawiam - czy taki list (skądinąd bardzo dobry pomysł) wystarczy? lekarze o swoje podwyżki walczyli od 3 lat. w sposób bardzo ostry. myślę, że trzeba wzniecić dyskusję w prasie na szeroką skalę. o tym proteście musi być głośno. i chyba jednak trzeba podjąć jakieś radykalne kroki - jakie? to już decyzja należy od mądrzejszych i starszych ode mnie.
a swoją drogą - ciekawe czy MS monitoruje w jakiś sposób to forum (vide: zdarzenie sprzed około roku - monitorowanie jakiegoś policyjnego forum, w którym policjanci skarżyli się na zarobki i przełożonych, a potem byli wyłapywani i dyscyplinowani).

Dred
06.01.2008 11:30:41

"henrylee" napisał:


a swoją drogą - ciekawe czy MS monitoruje w jakiś sposób to forum (vide: zdarzenie sprzed około roku - monitorowanie jakiegoś policyjnego forum, w którym policjanci skarżyli się na zarobki i przełożonych, a potem byli wyłapywani i dyscyplinowani).


To już by był oczywisty i karygodny atak na trzecią władzę, którym zapewne media chętnie się zajmą!!!! Jeśli cokolwiek się zdarzy piszcie!!!
Pamiętamy, że asesorzy są zależni od Ministra, więc inicjatywę powinni kontynuować przede wszystkim starsi koledzy.

Kamel
06.01.2008 11:32:02

Mam nadzieję, że chłopaki z justitii nie odgniotły sobie kolan u mecenasa na audiencji. Mam kilka komentarzy do ich działań. Z tego co śledzę rzepę to jeden z gości, którzy są w komisji dotyczącej wynagrodzeń nie pytany o zdanie zapowiedział, że nie mamy prawa do żadnego strajku, później kilkakrotnie wypowiadał się, że justitia tonuje nastroje środowiska i powstrzymuje nas przed protestem. Czy nie jest tak, że pozbawiając się argumentów tworzymy sytuację w której jedynie przychodzimy po prośbie. Mam nadzieję, że to nie chodzi o ich kariery tylko o naszą sprawę.

[ Dodano: Nie Sty 06, 2008 11:48 am ]
Z tych listów, konferencji, spotkań, petycji.....to wynika, że my myślimy, że mecenas nie wie ile my zarabiamy, a ile powinniśmy. Uwierzcie mi on to wie! świadczą o tym jego wypowiedzi sprzed nominacji.

norton
06.01.2008 12:38:03

Słuchajcie My musimy trwać w swoich postanowieniach!!!
TVN 24 donosi właśnie o zapowiadanych protestach pielęgniarek

Chcąc podsumować to mamy już górników, lekarzy, nauczycieli, pielęgniarki

Jak chcemy wyrwać kawałek tortu to tylko teraz!!

magdalukas
06.01.2008 14:05:34

Uważam, że wszyscy sędziowie powinni podpisać list do MS, nawet Ci, którzy chcą protestować bardziej kategorycznie. Taki list to wymiar naszej jedności, której dotychczas w środowidku sędziulków w ogóle nie było. Najprawdopodobnie list nie pomoże nam uzyskać wyższych wynagrodzeń, ale sprawdzimy, czy stać nas na jakąkolwiek akcję protestacyjną. Jestem pewna, że ten kto nie podpisze listu, nie weźmie też udziału w jakichkolwiek innych formach protestu, bo będzie go to "ośmieszać". Jestem ciekawa, jaki zasięg ma już akcja "list" w całej Polsce? Jeśli ktoś wie, proszę o informacje.

Narzeczony Robaka
06.01.2008 14:24:42

Czy tym gościem o którym pisze Kamel jest W Zurek? chyba też coś takiego czytałem. Obawiam się, że Iustitia niewiele dla nas zrobi, nie obrażając piszących tu przedstawicieli tego stowarzyszenia oraz tych niepiszących, a ideowców- ale u nas kogo znamy z Iustitii- to jakoś dziwnie wszyscy wiemy, po co się tam zapisał. Stąd mała jest moja wiara w skuteczność ich działań.
Spójrzcie zresztą na informacje- nie piszę- fakty- bo znam je z przekazów jedynie- wszelkie ostrzejsze akcje inicjowane przez poszczególne oddziały Iustitii zostały zignorowane prze zarząd, a faktycznie jeśli dodać wypowiedzi Zurka to wesoło to nie wygląda...
Cieszą się, że minister ich przyjął i z nimi porozmawiał, a że im powiedział- czekaj tatko latka - cóż z tego- za rok, może dwa, będzie dobrze, jak minister da...
A że nie da? a to szkoda... może w 2010 da? poczekamy, przecież czekamy już tyle lat...
Kochani- albo coś zrobimy, albo możemy sobie powiedzieć, że warci jesteśmy tego, aby nami pomiatać i nam nie płacić

koriolan
06.01.2008 14:33:17

Czy tym gościem o którym pisze Kamel jest W Zurek? chyba też coś takiego czytałem. Obawiam się, że Iustitia niewiele dla nas zrobi, [/quote

Mysle ze szukanie winnych nie wiele nam pomoze. Wazna jest jednośc, czy to w ramach iustitii czy to w ramach tego forum a ogolnie w ramach calego naszego srodowiska. Ja mysle ze kazda inicjatywa jest dobra, rozmawiac tez trzeba. Na pewno rozmowy sa nie latwe bo rzad, minister maja swoje cele a my swoje. Musimy byc zjednoczeni i wytrwali. Mysle ze nad tym trzeba popracowac, zjednoczyc srodowisko, Iustitie i innych niezrzeszonych. Tylko tak mozemy cos razem osiagnac. Zas, poki co tylko Iustitia jest jakas zformalizowana grupą zdolna rozmawiac.....

Dred
06.01.2008 14:35:20

Pełna zgoda!

Kamel
06.01.2008 14:36:53

Te jałowe dysputy zwane konferencjami mają nas powstrzyma przed jakimkolwiek realnym działaniem jest to tak zwany wentyl bezpieczeństwa. Klucz do innej formy protestu jest u ludzi, którzy nami rządzą. Bez akceptacji prezesów i wizytatorów żaden strajk włoski w sądzie jest nierealny. Oni niestety mają trochę więcej do stracenia i to nie tylko kasy.
Może te urlopy to jest jakiś pomysł.

Narzeczony Robaka
06.01.2008 14:38:49

"koriolan" napisał:

Czy tym gościem o którym pisze Kamel jest W Zurek? chyba też coś takiego czytałem. Obawiam się, że Iustitia niewiele dla nas zrobi,
jakoś się z tobą nie zgadzam...
nie szukam winnych, lecz po prostu uważam, że nie ma co liczyć na tych ludzi- poklepują się już pewnie po plecach, ile to udało się zrobić- mamy obietnicę, że ktoś z nami porozmawia o wynagrodzeniach w 2009 r.- przecież oni to zaakceptowali- komisja ma pracować w tym zakresie, a nie w sprawie zarobków w tym roku. Więc jak możesz pisać, że wszystko jest O.K. i że pod sztandarami Iustitii zwyciężymy? chyba że chodzi ci o te oddziały, o których z informacji wiemy, że naprawdę się buntują i coś robią...
Tylko czy to jeszcze jedna organizacja jest?

Kamel
06.01.2008 14:43:53

Ta salonowa "walka" trwa od lat, a służy chyba temu żeby część osób pokazała się władzy z dobrej strony. Przecież to ministerstwo decyduje o obsadach funkcyjnych wysokich szczebli.

Narzeczony Robaka
06.01.2008 14:48:16

I tu sie z Tobą absolutnie zgadzam- nigdy nie byłem w stanie pojąć, dlaczego gdy ja wypowiem się u nas w sądzie w sprawach powiedzmy "drażliwych" to oczywiście mam przechlapane, a są osoby które niby cały czas są kontra, a jakoś władza ich lubi..
Doświadczony starszy kolega -sędzia uświadomił mi, że sposobów podlizywania się władzy jest wiele...
Ale ciągle liczę, że tutaj naprawdę są ludzie, którzy chcą coś zmienić, a ich determinacja nie jest udawana.

Kamel
06.01.2008 14:52:08

Ja niestety widzę chyba już tylko jedno wyjście. Jak sądzę wszyscy, którzy teraz są na forum mają około 35 (najwyżej) lat. Jeżeli jesteśmy z dużych miast to trzeba się zbiera w mecenasy, tylko zróbmy to gdy minister nie będzie mógł znaleźć na nasze miejsce dyplomowanych aplikantów. Myślę, że jedynie taka sytuacja może pomóc tym co zostaną. Resztę pomysłów oceniam jako bezskuteczne(list) lub nierealne(ostrzejszy protest). Integracja środowiska? Na tym forum są sami młodzi ludzie z niespłaconym kredytami, a o naszym środowisku tak naprawdę decydują inni ludzie.

Darek
06.01.2008 14:55:57

zacznijmy pracować po 8 godzinn dziennie, koniec z nadgodzinami i koniec proszenia mecenasa o podwyżki

Narzeczony Robaka
06.01.2008 14:58:27

Obawiam się, Kamel, że masz dużo racji i patrzysz realistycznie na całą sytuację. Jednak w sytuacji bez wyjścia moze być tylko jedno wyjście- ostrzejszy protest, gdyż w żadne listy nie wierzę. Tylko protest musiałby objąć całe środowisko, a z tym będzie bardzo ciężko- lekarze mają lepsze wewnętrzne układy a i tak ciężko im szło.
U nas będzie jeszcze gorzej- duża część starszych, funkcyjnych, z dużymi dodatkami i widokiem na duże pieniądze w stanie spoczynku będzie wmawiało nam, że tak nie można, że to nieetyczne, a gdy coś zrobimy pierwsi zaczną wszczynać przeciwko "buntownikom" postępowania dyscyplinarne.
I tak płomień buntu ugasimy sami, cóż, takie to już zdaje się jest to nasze środowisko (w ogólności, nie obrażajcie się ci, co tu piszą i czytają)

koriolan
06.01.2008 15:04:10

Nie pisze ze tylko pod sztandarami Iustiti mozemy zwyciezyc...ale droga do zwyciestwa daleka a na pewno to zwyciestwo to bedzie jakis kompromis.... trzeba wiec rozmawiac i popierac nasze racje wszelkimi mozliwymi sposobami, tez przez Iustitie... poki co dotad tylko Iustita byla jedyna taka forma... Swietnie ze powstalo to forum, wymiana mysli, nwe pomysly, poczatek jakiejs zorganizowanej akcji, list.... To wszytko razem musi przyniesc efekty.....
Chodzi mi o to by nie dezawuowac tego ze Iustita tez robi co moze... moze nie zawsze doskonale i ze spektakularnymi efektami ale wiemy ze nasza pozycja wobec rzadu jest obecnie slagba....
Jesli pokarzemy jednosc, tak pomiedzy nami - niezorganizowanymi, i z Iustitia to nasz sila i szanse rosna

Maltazar
06.01.2008 15:27:06

A ja jestem umiarkowanym optymistą. Uważam, że na przestrzeni ostatniego miesiąca wydarzyło się bardzo dużo. Projekt listu jest ewenementem w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jeszcze miesiąc temu na forum prowadzone były dosyć łagodne rozmowy o procedurach i szkoleniach. Zobaczcie co sie zaczęło dziać. Nie wierzę w to, że środowisko uspokoi się po przesłaniu listu. Dalszym krokiem będzie oczekiwanie na reakcję. Temperatura rośnie. Przejście do palestry też wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami, oczekiwaniem, inwestycjami itd.
Postawa ministra raczej nie przysparza mu w naszym środowisku zwolenników. Sądzę, że obcięcie nam podwyżek było powaznym błędem ekipy rzadzącej. Mogli dać nam to co planowane i zyskali by na czasie. Postanowili jednak zaryzykować. To był powazny błąd.

Jesteśmy lekceważeni i traktowani jak choroba.

Dreed
06.01.2008 16:08:36

Zdecydowanie zgadzam się z przedmówcą. Tworząc forum myślałem początkowo tylko o kazusikach... A jak widać stało się miejscem niesamowitej integracji naszej społeczności sędziowskiej. Moim skromnym zdaniem po raz pierwszy w historii okazuje się, że potrafimy zewrzeć szyki, że wiemy, iz tylko w jedności siła. Potrafimy w końcu uderzyć pięścią i powiedzieć : "dosyć, nie damy tak dłużej sobą pomiatać na każdym kroku, obrażać nas i krytykować orzeczenia wydawane w imieniu RP". Do tego sprawa naszych wynagrodzeń...Jak mamy byc ukoronowaniem zawodów prawniczych, jeżeli zarabiamy często mniej niż kierowcy, budowlańcy, posadzkarze itp (z pełnym szacunkiem oczywiście dla tych zawodów).
Musimy dopominać się o swoje!!! I będziemy - bedziemy przestrzegać prawa, ale to nie znaczy, że "MY JEGO NIE ZASTOSUJEMY".

Odnośnie niektórych stwierdzeń o Stowarzyszeniu Iustitia. Tutaj nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem, że nic nie robi. Robi tyle ile może. Zauważcie, że nikt z nas nie spotka się z Panem Ministrem. Poprostu nas nie umówią, albo będzie czas 3 minuty. Iustitia jest naszym przedstawicielstwem. Na dzień dzisiejszy nie dysponuje jeszcze "siłą rażenia".
Moc i poważanie wśród polityków daje właśnie nasz "list otwarty". Jestem przekonany, że przyszły tydzień, czyli czas zalewu MS listami z wszystkich sądów okręgowych, pozwoli właśnie Iustiti podczas następnych rozmów zwrócić uwagę, że dysponuje poparciem wszystkich swoich członków oraz kilku tysięcy sędziów, którzy poparli list. Nie domagamy sie w nim niczego, czego nie gwarantuje nam Konstytucja.

Następne posunięcia, pójdą jak lawina.. List otwarty i dalsze publiczne debaty. Musimy i to właśnie z pomocą Iustitii oraz KRS zwrócić uwagę społeczeństwa na charakterystykę zawody - tutaj zawsze jedna ze stron wyjdzie z przekonaniem o łapówce, niedouczeniu. Publiczne rozmowy przynajmniej w część społeczeństwa zmienią takie spojrzenie. Musimy również prostować nieprawdziwe dane dotyczące naszych wynagrodzeń. Nie możemy dopuszczać do dezinformacji typu awanse poziome, czy wysokość poszczególnych płac...

Jakie będą następne posunięcia zdecydujemy. Na dzień dzisiejszy zbieramy podpisy i zaraz z początkiem tygodnia wysyłamy drogą służbową... Na marginesie mogę tylko delikatnie wspomnieć, że mam informacje o Sądach Okręgowych, w których list spotkał się z takim odzewem, że został rozesłany do rejonów. Z takich Prezesów SO oraz z Prezesów rejonowych, którzy dali sami dobry przykład nalezy byc tylko dumnym. To osoby zasługujące na swoje stanowiska. Dla nich nie jest ważne stanowisko, a duma z zawodu bycia sędzią Rzeczypospolitej Polskiej...

małami
06.01.2008 16:09:53

u nas (Gdynia) też porusznie listem raczej małe, choć wie o nim zdecydowana większość. Na hasło " zróbmy coś...!" zobaczyłam rezygnację i wzruszenie ramionami. Iustitia ma moim zdaniem ograniczne możliwości. Szukam pomysłu.... rozmawiam z koleżankami i kolegami, ale wszystkie reakcje jakieś takie bez entuzjazmu.
Zgadzam się z "rzedmówcą" własza zaryzykowała i popełniła błąd, bo wg mnie uderzyła w swój elektorat.
Jedyne co się daje zauważyć to narastającą frustrację....

Dreed
06.01.2008 16:13:06

"małami" napisał:

u nas (Gdynia) też porusznie listem raczej małe, choć wie o nim zdecydowana większość. Na hasło " zróbmy coś...!" zobaczyłam rezygnację i wzruszenie ramionami...Jedyne co się daje zauważyć to narastającą frustrację....


List jest pierwszym posunięciem. Ma na celu pokazanie, że potrafimy się razem zjednoczyć i to jest jego głównym zadaniem. Czekanie i wzruszanie ramionami nic nie da. Będziecie tak wzruszać do końca świata Nastepne pomysły już sa w drodze. Lawina zaczyna się od małego kamyczka......

koriolan
06.01.2008 16:16:29

"małami" napisał:

u nas (Gdynia) też porusznie listem raczej małe, choć wie o nim zdecydowana większość. Na hasło " zróbmy coś...!" zobaczyłam rezygnację i wzruszenie ramionami. Iustitia ma moim zdaniem ograniczne możliwości. Szukam pomysłu.... rozmawiam z koleżankami i kolegami, ale wszystkie reakcje jakieś takie bez entuzjazmu.
Zgadzam się z "rzedmówcą" własza zaryzykowała i popełniła błąd, bo wg mnie uderzyła w swój elektorat.
Jedyne co się daje zauważyć to narastającą frustrację....


Jesli inni zoacza ze cos robimy, ze sie cos dzieje, ze jest poruszenie to jest nadzieja ze pojda za nami, ze nastapi ta "lawina" o ktorej pisze Dreed.
Jesli kazdy zrobi choc cos malego na swoim polu to razem zrobimy duzo!
Tak ze nie ma co sie zniechecac, rezygnowac....

falkenstein
06.01.2008 16:25:38

"Kamel" napisał:

Te jałowe dysputy zwane konferencjami mają nas powstrzyma przed jakimkolwiek realnym działaniem jest to tak zwany wentyl bezpieczeństwa. Klucz do innej formy protestu jest u ludzi, którzy nami rządzą. Bez akceptacji prezesów i wizytatorów żaden strajk włoski w sądzie jest nierealny. Oni niestety mają trochę więcej do stracenia i to nie tylko kasy.
Może te urlopy to jest jakiś pomysł.dokładnie o tym pisałem. przecież to ze pracujemy po nocach, w święta i weekendy to nie jest wynik poleceń ministra sprawiedliwości czy kierowanych przez niego wytycznych. To my sami sobie wyznaczamy zadania i wymierzamy kary za ich niedotrzymanie. To nie ministerstwo kaze nam "opanować wpływ" za wszelką cenę czy tez nie przekraczać ustalonych wskaźników "odraczalności". To nie minister każe nam się tłumaczyć z przyczyn nie opanowania wpływu. A odpowiedź w większości przypadków powinna być taka że nieopanowanie wpływu wynika że z tego ze wpływ jest zbyt duży w stosunku do możliwej do osiągnięcia w ustawowym czasie pracy wydajności pracy sędziów, a zwiększenie wydajności jest niemożliwe wobec braku wykwalifikowanej kadry pomocniczej.

magdalukas
06.01.2008 16:29:35

Rozmawiamy jak politycy. Mało konkretów. kto ma uderzyc ręką w stół? Moim zdaniem najwazniejsze jest popracie Prezesów SO. Jeśli inicjatywa wyjdzie takze od nich, to wszystkie rejony też poprą list i inne akcje. U nas w okręgu Prezes przysłał list do rejonów. Brawo. Liczę na innych i wiem, że mają dużo do stracenia. Odwagi.

grubson
06.01.2008 16:35:50

A ja chyba staję się optymistą. Oczywistym jest że sam list nic nie da, ale po raz pierwszy zobaczyłem u kolegów zapał i determinację, że możemy coś zmienić. Że możemy chcieć się starać. I co ciekawe niemal wszyscy są gotowi do radykalniejszych kroków. A jak czytam posty to widzę, że ta rewolucyjna atmosfera panuje nie tylko u nas
Urrrra

Dred
06.01.2008 16:42:31

http://www.iustitia.pl/content/blogcategory/23/74/

magdalukas
06.01.2008 16:45:56

"Dred" napisał:

http://www.iustitia.pl/content/blogcategory/23/74/

Wszystko to czytałam, niezłe.

Dred
06.01.2008 16:48:30

Otworzyłem nowy temat, na ten temat w info... ;-)

koriolan
06.01.2008 16:50:39

To oswiadczenie zarzadu Iustitii bylo jeszce przed spotkaniem z ministrem.... oswiadzcenie wiec swoje a minister swoje....
Ale nadal powtarzam ze trzeba probowc wszelkich dostepnych srodkow, przede wszystkim rozmow ale w nich trzeba byc twardym, wiedzac ze ma sie poparcie calego srodowisak, tak ludzi z iustitii jak i iinnych niezrzeszonych sedziow.
Tu widze dla nas role, zachecmy innych, niezdecydowanych kolegow. Trzeba ludziom usiawadomic ze jest naz wielu, zdecydowanch walczyc o swoje, wtedy i inni pojda za nami. A takia ilosc i determinacje musi rzad dostrzec

Asmodeusz
06.01.2008 18:08:22

Bardzo mi się podoba tekst z Wyborczej:
"OZZPiP ma swoje propozycje płac dla pielęgniarek i położnych. Zgodnie z nimi, pielęgniarka wchodząca do systemu miałaby pensję w wysokości jednej średniej krajowej brutto, po 5 latach pracy - 1,5 średniej krajowej, po 10 latach - 1,75 średniej krajowej; siostry oddziałowe zarabiałyby dwie średnie krajowe, a zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa - 2,5 średniej krajowej."

Jak zaczynałem pracę, to gdzieś w okolicach 1990 r sędzia SR miał około 2 średnich w 5 podstawowych działach gospodarki narodowej (prokurator o 0,2 więcej). Było to tyle, ile zarabiał sierżant MO - kierownik sekcji w komisariacie. Około 1993 roku pozwałem o wynagrodzenie i koleżanka sędzia z Wydziału Pracy oddaliła mój pozew uzadsadniając, że roszczenie jest oczywiście bezzasadne. Jeszcze przed złożeniem apelacji władza, już nie ludowa, się zreflektowała i wszystkim sędziom oraz prokuratorom należne kwoty wypłaciła. Zresztą w prokuraturze to w ogóle były cyrki z tymi pieniędzmi, bo przełożeni, na piśmie, żądali zrzeczenia się roszczenia.
Aha, pozywałem jeszcze dwukrotnie tak że w sumie jest 2:1 dla mnie.
Pozywajmy!

elew
06.01.2008 18:12:06

jest kilku z nas którzy nie mogą się doczekać do powrotu poprzednich czasów -wszak misja, fajny charakter pracy itp itd wyrabiają się ze statystyką i mają full urlopu
a wszystko prowadzi do tego, że pani Zuzia z hurtowni wyciągnie więcej
prokuratura dostaje więcej -mają nagrody
zatem lepiej być w tamtej firmie -piekne funkcjonalne umieszczenie godności zawodów

Asmodeusz
06.01.2008 18:28:53

"elew" napisał:

jest kilku z nas którzy nie mogą się doczekać do powrotu poprzednich czasów -wszak misja, fajny charakter pracy itp itd wyrabiają się ze statystyką i mają full urlopu
a wszystko prowadzi do tego, że pani Zuzia z hurtowni wyciągnie więcej
prokuratura dostaje więcej -mają nagrody
zatem lepiej być w tamtej firmie -piekne funkcjonalne umieszczenie godności zawodów


Nie bardzo rozumiem, o co chodzi w pierwszej części cyt. postu ale moja misja to orzekanie przez parę lat w arbitrażu (międzynarodowym też i to dopiero jest zabawa!), gdzie płacono coś koło 1 średniej krajowej za dzień pracy i zwrot kosztów za samolot. Tak więc warto orzekać ale o swoje trzeba powalczyć.

Co do nagród w prokuraturze to na 4 000 prokuratorów rocznie dostaje około 50 - 100, z tym że dotyczy to śledztw i PZ, no chyba , że wiesz coś na temat niejawnych nagród dla szefów apelacji.

Młody
06.01.2008 18:50:54

Wypowiedż Małami potwierdza także moje spostrzeżenienia co do tylko częściowej możliwości konsolidacji środowiska. Obwiam, się niestety, że wśród sędziów starszej daty będą problemy z podjęciem radykalniejszych działań. Obawiam się także o same losy listu. Dlatego w tej ostatniej kwestii zdecydowane działania powinni podjąć Prezesi SO. Przykład powinien pójść z góry, po to, aby ośmielić zachowawczych koleżanki i kolegów. Myślę, że i oni po cichu popierają ideę listu, ale zwyczajnie się boją.
Jestem przeciwny deprecjonowaniu obecnych działań Iustitii. Dotychczas działali zgodnie z przyjętymi w środowisku standardami. Nikt specjalnie się nie wychylał z żądaniami płacowymi, to i Stowarzyszenie oględnie traktowało ten problem. Teraz jest sytuacja zupełnie inna. W tej sprawie musimy mówić jednym głosem i wydaje mi się, że mówimy. Różne są środki dojścia do celu. Iustitia posiada możliwości instytucjonalne. W końcu to członków właśnie tej organizajcji przyjął Minister na audiencji. Jak widać na przykładzie lekarzy czy pielęgniarek, żadne protesty, nawet radykalne, nie przeszkadzają osiągnięciu pożądanego celu. Dlatego Zarząd Iustitii niech negocjuje, a "doły" powinny podjąć protest. Jeśli będziemy popierać Zarząd Iustitii, negocjatorzy będą czuli szerszą legitymację, więc ich działania będą też wydajniejsze. PS. Nie jest członkiem Zarządu Iustitii.
Protest musi być zgodny z prawem. Na forum przyczytałem wiele propozycji. Nie jestem specem od pr. pracy, ale koledzy wydziałów pracy mają duże pole do popisu. Musimy doprowadzić do wypowiedzenia się Trybunału Konst. w przedmiocie Naszych płac. Gorzej, jak Trybunał Nas pogrzebie. Myślę, że to chyba jednak niemożliwe.
Drugim, a może najlepszym sposobem, jest zainteresowanie problemem Komisji Europejskiej. Pamiętacie temat Rospudy. Przeciez ktoś im musiał zasygnalizować problem zagrożenia środowiska. Pogrożnie palcem Najjaśniejszej RP, a może nawet sprawa w Luksemburgu, byłaby chyba najbardziej spektakularnym sposbem zwrócrenia uwagi na nierówność trzech władz w Naszym Kraju.
Z Wymiarem Sprawiedliwości mam do czynienia od około 20 lat. Przez ten cały czas na coś liczyłem. To zmiana ustroju, to wejście do Unii, to oczekiwanie na zmianę rządu. Po ostatniej wypowiedzi Ministra mam wrażenie, że już nie mogę na nic liczyći. Jak przeczytałem na forum: "żabot coraz bardziej mi zielenieje".
Koledzy i koleżanki pomóżmy sobie nawzajem, aby Nasze szczytne idee nie zamieniły się w codzienność wyrachowania, forteli i oszukiwania klientów, gdy w końcu podejmiemy trudną decyzję przejścia do urynkowionego zawodu.
Pozdarwiam.

Kamel
06.01.2008 19:32:57

"Trzeba powiedzieć jasno: sędziowie nie mają prawa do strajku, aczkolwiek wiemy z naszych kontaktów zagranicznych, że w niektórych krajach, gdzie sędziowie mieli bardzo niskie wynagrodzenia, mimo zakazów dochodziło do takich akcji protestacyjnych – mówi sędzia Waldemar Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie, rzecznik stowarzyszenia Iustitia". Rzepa
To oni negocjują w naszym imieniu.
Jak to mówią życzę szczęścia ale nie wróżę sukcesu, no chyba że zawodowy dla negocjatorów.

Dred
06.01.2008 19:38:05

Ja to interpretuję odwrotnie. Namawają nas do strajku mimo zakazu!Skoro takie sytuacje miały miejsce w innych krajach, a u nas również są niskie wynagrodzenia...

romanoza
06.01.2008 19:49:28

Witam serdecznie. Obawiam się, że jedynie zainteresowanie ze strony UE naszymi wynagrodzeniami może doprowadzić do jakichkolwiek zmian. Niemniej jednak pomysł listu uważam za bardzo dobry. Raz że pokaże skalę niezadowolenia a dwa nikt nam w razie czego nie zarzuci, że nie próbowaliśmy rozmawiać.

bladyswit
06.01.2008 19:57:21

Zurek namawia nas do strajku - to oczywiste - i to nie żadnego włoskiego.

elew
06.01.2008 20:00:08

zatem czarny marsz gwiaździsty na Warszawę -w biretach, łańcuchach, togach, młotkach i krążkach akustycznych w dłoni

bladyswit
06.01.2008 20:05:47

zatem czarny marsz gwiaździsty na Warszawę -w biretach, łańcuchach, togach, młotkach i krążkach akustycznych w dłoni

Bingo !

octawiabis
06.01.2008 20:13:11

Dostałem maila od W. Żurka. Jutro ma być sprostowanie w Rzepie wynurzeń Pana Ministra na temat naszych porażających wynagrodzeń. W 2009 roku w Krakowie odbędzie się Kongres Światowej Unii Sędziów. Iustitia ma nadzieję stworzyć komisję Trójstronną ( Minspraw+Iustitia+KRS ), a podato powołać zespoły awaryjne, na wypadek gdyby te rozmowy z okupantem były " austriackim gadaniem".
Nie wolno dyskredytować Iustiti, Oni też rozesłali po sądach list otwarty, ponadto oni spowodowali protest międznarodowej unii sędziów skierowany do Lecha Aleksandra I.

Narzeczony Robaka
06.01.2008 20:16:25

chciałbym widzieć Zurka w trakcie maszerowania :-) Ale wypowiedź jest odważna, byle się z niej nie wycofał raczkiem, tłumacząc, że tylko ostrzegał. Cały cza wam piszę- musi być ostro, albo nic z tego.Listami minister sobie WC wytapetuje, aby mu przypominały w odpowiednim momencie, jak fajnie się z nami zabawił

Dred
06.01.2008 20:17:02

Jesteśmy z Iustitią!!!

koriolan
06.01.2008 20:20:02

W sumie przeciez to nie chodzi tylko o to by byc z iustitia czy przeciw niej a o to bysmy wszyscy byli razem!!! W jednosci sila!! Nie dajmy sie podzieli i pierwszy raz w historii zrobmy cos wszyscy razem!

procontra
06.01.2008 20:36:21

Może i jest tak, że część sędziów zapisuje się do Iustitii z wiadomych względów. Mi, choć jestem z Warszawym nigdy jakoś po drodze nie było.
Ale jest to jedyny autentycznie zinstytucjonalizowany oddolny twór nas reprezentujący - i jeżeli okaże się,że moje zapisanie się wzmocni Iustitię o środowisko, to wysupłam na składkę i się zapiszę.
Nie mozemy oczekiwać,żeby ludzie z Iustitii grozili ministrowinstrajkiem - na tym poziomie rozmów niezbędna jest szalona ostrożność. Ale uchwały części oddziałów, np gdańskiego, były świetne - i chwała im za to.

Karl von Stein
06.01.2008 20:45:12

Z komunikatu IUSTITI wynika, że przyjęto zaproszenie ministra do pracy w komisjach (usprawnienia pracy sądów, prawa karnego, prawa cywilnego). W sytuacji, gdy minister odmówił rozmowy na temat naszych wynagrodzeń, to poważny błąd. Minister będzie mógł ogłosić opinii publicznej, że współpracuje z sędziami. Efekt medialny murowany. Uważam, że IUSTITA nie powinna przyjmować zaproszenia do żadnej współpracy, dopóki nie będą podjęte rozmowy na temat naszych wynagrodzeń. Oczywiście na należy od razu odmawiać współpracy, a jedynie żądać rozszerzenia zakresu komisji o kwestę podwyżek w 2008 r. Gdyby minister odmówił, należało ogłosić, że do powstania komisji nie doszło z winy ministra. Przekładając to na język medialny, minister blokuje rozmowy na temat usprawnienia pracy sądów. Obecnie IUSTITA powinna wstrzymać współpracę do czasu zamieszczenia przez ministra sprostowania danych zamieszczonych w Rzepie.

mikado
06.01.2008 20:47:14

List ma być tylko dowodem na konsolidację środowiska i wyrazem naszej desperacji. Wątpię , żeby ktoś się nim przejął, ale trzeba go wysłać. Przeciwny jestem działaniom , które określano by jako strajk. To tylko rozpętałoby kolejną nagonkę na nas i zwróciło przeciwko nam i tak niezbyt przychylną opinię publiczną. Skutek mogą odnieść nasze pozwy , korzystne dla nas orzeczenie TK - w toku procesu , w ostateczności interwencja instytucji UE. Nasza siła jest w prawie. Wykorzystajmy to , że jesteśmy najlepiej wykwalifikowaną kadrą tego Państwa.

Dreed
06.01.2008 20:53:55

"mikado" napisał:

List ma być tylko dowodem na konsolidację środowiska i wyrazem naszej desperacji. Wątpię , żeby ktoś się nim przejął, ale trzeba go wysłać. Przeciwny jestem działaniom , które określano by jako strajk. To tylko rozpętałoby kolejną nagonkę na nas i zwróciło przeciwko nam i tak niezbyt przychylną opinię publiczną. Skutek mogą odnieść nasze pozwy , korzystne dla nas orzeczenie TK - w toku procesu , w ostateczności interwencja instytucji UE. Nasza siła jest w prawie. Wykorzystajmy to , że jesteśmy najlepiej wykwalifikowaną kadrą tego Państwa.


I właśnie z takim podejściem mamy dalej kroczyć!!! Zbieramy podpisy - zbieramy. Dalej ruch Iustitii, a my jej pomożemy potencjalnymi dalszymi krokami. Słusznie mikado napisał - jesteśmy najlepiej wykwalifikowaną kadrą w RP!!!

jaro123
06.01.2008 21:03:56

"Marc" napisał:

rozgrzebując wątek informatyzacji chciałbym zaznaczyc, iż zmiana ta w większym zakresie znowu jest parą w gwizdek. Z tego co wiem od naszej Prokuratury ich system biurowości nie jest kompatybilny z naszym i absolutnie nie będą to systemy połączone. Tak więc 1) u nas na nowo będą Panie wklepywały to co już było wklepane 2) będą dołączali do każdej sprawy dyskietke bo przeciez pendrive to nieznany gadget, a wiemy jak dyskietki wytrzymuja. Wnioske - zmiany są ale czy przemyślane, należałoby je powszechnie skonsultowac.

[ Dodano: Sob Sty 05, 2008 10:35 am ]
dorzucam jeszcze kwestię likwidacji "stanu spoczynku" o której zaczęto mówicPojawiło się dużo komputerów, nowoczesnego sprzętu, ale niestety zostały stare przyzwyczajenia maszyny do pisania, z czym sam muszę walczyć, a opór materii jest dosyć duży.... niestety.

[ Dodano: Nie Sty 06, 2008 9:06 pm ]
A poza tym, to rzeczywiście racja, że list ten ma pokazać chyba wreszcie po raz pierwszy, że sędziowie też mają prawo domagać się respektowania swopich praw...

Maltazar
06.01.2008 21:11:57

A może należało rozważyć wysłanie listu do premiera ?

bladyswit
06.01.2008 21:21:16

Owszem należy popierać Iustitię w jej działaniach, nawet jeśli wydają nam się mało zdecydowane. Do nas należy podejmowanie zdecydowanych kroków, które uświadomią władzy, że nie ma z nami żartów. Wtedy tak czy inaczej z kimś władza rozmawiać będzie musiała. Zapewne będzie to Iustitia... Oby tej sznasy nie zmarnowała.

Dreed
06.01.2008 21:32:17

Właśnie przed chwilką skończył się na TVP Info program "Młodzież kontra...". Na szczęście znalazła się jedna osoba, która zadała stosowne pytanie.
Oto skrócona, ale nie przekręcona odpowiedź: "Oczywiście, ze sędziowie powinni więcej zarabiać. Jeżeli zawód sędziego ma być ukoronowaniem kariery to ich zarobki muszą być atrakcyjne dla przedstawicieli lepiej płatnych zawodów prawniczych. Sędziowie tym się różnią, że w przeciwieństwie do gorzej zarabiajacych nie moga sobie dorobić.
Dopiero co umówiłem się ze Stowarzyszeniem Iustitia na stworzenie zespołu mającego opracować plan wzrostu wynagrodzeń. Ale trzeba pamiętać o możłiwościach budżetu. Ja nie moge pstryknąć i pieniądze się od razu nie znajdą....".
Tyle odpowiedzi, a wówczas redaktor: Panie Ministrze z tym faktycznie trzeba coś zrobić, bo z tego co ja wiem sędzia ma jakies 2 krajowe, ale inne kraje i nie jest to np Francja, ale Litwa i inne ten wskaźnik jest kilkunastokrotnie wyższy

Tyle....a może, aż tyle.. Jak widzicie - list tylko może wspomóc pozycję Iustitii!!!

bladyswit
06.01.2008 21:41:32

"Dreed" napisał:

Właśnie przed chwilką skończył się na TVP Info program "Młodzież kontra...". Na szczęście znalazła się jedna osoba, która zadała stosowne pytanie.
Oto skrócona, ale nie przekręcona odpowiedź: "Oczywiście, ze sędziowie powinni więcej zarabiać. Jeżeli zawód sędziego ma być ukoronowaniem kariery to ich zarobki muszą być atrakcyjne dla przedstawicieli lepiej płatnych zawodów prawniczych. Sędziowie tym się różnią, że w przeciwieństwie do gorzej zarabiajacych nie moga sobie dorobić.
Dopiero co umówiłem się ze Stowarzyszeniem Iustitia na stworzenie zespołu mającego opracować plan wzrostu wynagrodzeń. Ale trzeba pamiętać o możłiwościach budżetu. Ja nie moge pstryknąć i pieniądze się od razu nie znajdą....".
Tyle odpowiedzi, a wówczas redaktor: Panie Ministrze z tym faktycznie trzeba coś zrobić, bo z tego co ja wiem sędzia ma jakies 2 krajowe, ale inne kraje i nie jest to np Francja, ale Litwa i inne ten wskaźnik jest kilkunastokrotnie wyższy

Tyle....a może, aż tyle.. Jak widzicie - list tylko może wspomóc pozycję Iustitii!!!


Brawo - to znaczy że praca u podstaw przynosi rezultaty. Edukować dziennikarzy, ot co.

arczi
06.01.2008 21:42:10

Czas równolegle zacząć dyskusję o reformie systemu wymiaru spraw, bo musi być podjety temat zmiany u.s.p. Trzeba tutaj stworzyc osobny dział i równolegle przedstawiać propozycje rozwiązań. Niektóre z nich mogą pomóc negocjatorom z Iustitii w rozmowie z ministrem o kształt wym. spraw. Na pierszy ogień przedstawiam mój pomysł - likwidacja sądów apelacyjnych (tak jak teraz prokuratur tego stopnia). A jedt dobra okazaja, skoro krąży propozycja stworzenia za asesorów nowego szczebla sedziego - pokoju. Ci sedziowie zajmowali by sie mniejszymi spawami, Rejonowi poważniejszymi, a odwołania szło by do okregu (lub zwanego apelacyjnym). Pzecież liczba spraw rozpoznawanych przez apelacj e jest śmiesznie mała, mają oni najwyższe uposażenia, a wiecie doskonale, że np. w spawach cywilnych i pracy - trudność spraw nijak się ma do w.p.s. Sprawy karne poważniejsze rozpoznawali by sedziowoe okregowi (ale ci pracujący w rejonie zgodnie z reformą od lipca czyli posiadający 15 letni staz prac a odwołania były by do okreguy). Wynagrodzenia w okregu były by więc na poziomie apelacji,a w rejonie na poziomie okręgu. Zlikwodowano by mnóstwo etatów urzedniczych w S>A i pieniądze znalazły by sie na dodatkowe podwyżki, co o tym myslicie. Warto przedstawić ten pomysł Iustitii? Interesuje mnie bardzo Wasze zdanie!!!

Kamel
06.01.2008 21:43:40

Moim zdaniem to iustitia tak naprawdę jest jedyną organizacją, która jest w stanie nas reprezentować krs jest jeszcze słabszy. Może warto się zapisać żeby zmienić ją od środka bo alternatywy nie widzę.

bladyswit
06.01.2008 21:46:44

Taka zmiana tylko stworzyłaby nowe zamieszanie w systemie instancyjności. Naprawdę nic by sienie zmieniło. Patologie wymiaru spraw. są o wiele większe i bardziej fundamentalne, co trafnie wskazał J.Ignaczewski w komentowanym wcześniej na forum artykule.

Asmodeusz
06.01.2008 22:06:52

Arczi. Ty za bardzo nie reformuj! Jak Tobie Prokuraturę Apelacyjną zlikwidują i tych 40 "uczonych i doświadczonych" prokuratorów zacznie Tobie akty oskarżenia wysyłać to skończysz z ciężką depresją a i tak za nich wszystko będziesz musiał robić bo ze zwrotami się nie wyrobisz. Się módl aby ich w stan spoczynku wysłali!

arczi
06.01.2008 22:13:25

tak zapowiedział Ćwiąkała

[ Dodano: Nie Sty 06, 2008 10:13 pm ]
Prokuratura apel. znika za rok!!

monikissima
06.01.2008 22:37:24

"Maltazar" napisał:

A może należało rozważyć wysłanie listu do premiera ?


Też mi to przyszło do głowy. Premier jest chyba wrażliwy na punkcie utrzymywania elektoratu.

falkenstein
06.01.2008 22:38:22

"monikissima" napisał:

A może należało rozważyć wysłanie listu do premiera ?


Też mi to przyszło do głowy. Premier jest chyba wrażliwy na punkcie utrzymywania elektoratu.

niestety żaden z nas elektorat :-(

Asmodeusz
06.01.2008 22:41:47

Jaki elektorat? 15 tys. sędziów i prokuratorów + żony albo mężowie?
Elektorat to 150 górników lub parę milionów karanych. No właśnie czy ktoś wie ilem procent tzw. elektoratu to skazani. Nie wiem ale czuję, że jakieś 25%.

Dreed
06.01.2008 23:23:15

Polecam kolejny artykuł:

http://www.rp.pl/artykul/81542.html

Jak widzicie coraz głośniej jest o nas i nawet w miarę pozytywny ton artykułu. Akcja zbiórki podpisów i wysyłania ich musi jeszcze bardziej się wzmóc. Panowie Prezesi dadzą przykład...
Popatrzcie jak głośno już Iustitia woła!!! Nasze wsparcie i konsolidacja sił jest jej potrzebna.

monikissima
06.01.2008 23:30:09

Ale to jest chyba już z tego oświadczenia, do którego linka wklejałeś?
A w ogóle, to jestem w szoku, że wyłapujecie to wszystko. :smile: Gdybym nie trafiła na to forum, pewnie docierałoby do mnie 10% tych artykułów.

falkenstein
06.01.2008 23:31:03

"Dreed" napisał:

Polecam kolejny artykuł:

http://www.rp.pl/artykul/81542.html

Jak widzicie coraz głośniej jest o nas i nawet w miarę pozytywny ton artykułu. Akcja zbiórki podpisów i wysyłania ich musi jeszcze bardziej się wzmóc. Panowie Prezesi dadzą przykład...
Popatrzcie jak głośno już Iustitia woła!!! Nasze wsparcie i konsolidacja sił jest jej potrzebna.


moim zdaniem za słabo, ale to może być wina dziennikarzy. Ten artykuł to skrócona i "ugrzeczniona" wersja stanowiska Iustitii. Nie ma w nim np wskazania iż minister lekko koloryzował mówiąc o tych 8400 miesięcznie jako średniej pensji w sądzie okręgowym.

Marc
07.01.2008 00:11:46

Tak z ciekawości zapytam : a sama Iustitia nie może zrobic konferencji z dziennikarzami. Jeśli by to było w formie multimedialnej, JAk pokazal casus p. Kaczmarka i sp-ka to się bardzo podobało ludziom. Zresztą na "grafach" by te porównania zarobków lepiej wyszły i można by wykazac jaki procent będzie te 8400 wskazane przez MS zarabiał.

a_szymek
07.01.2008 08:46:43

Witam!
Jestem zaskoczony. Zaskoczony łagodnym tonem wypowiedzi wynikajacej ze stanowiska Iustitii, które opublikowano w "Rz" z dnia dzisiejszego. Nie takiej odpowiedzi na stanowisko Ministra oczekiwałem. Należy wreszcie uderzyć w stół. To już "Fakt" w jednym z wydań w zeszłym tygodniu napisał by sędziom wreszcie dać podywżki. I pokazał zarobki sędziów. Zdecydowanie mijały się z tym, co powiedział nasz (a może jednak "nie nasz" minister.

Michał44
07.01.2008 08:48:47

"Marc" napisał:

Tak z ciekawości zapytam : a sama Iustitia nie może zrobic konferencji z dziennikarzami. Jeśli by to było w formie multimedialnej, JAk pokazal casus p. Kaczmarka i sp-ka to się bardzo podobało ludziom. Zresztą na "grafach" by te porównania zarobków lepiej wyszły i można by wykazac jaki procent będzie te 8400 wskazane przez MS zarabiał.


I to jest pomysł. Niestety w naszym środowisku nie ma zbyt wielu osób, które mają "arcie na szkło" i potrafiłbyby stanąć przed kamerą i skutecznie punktować tego rodzaju akcje kolejnych Ministrów. Moim zdaniem jest to obowiązek nie tylko Iustitii, ale przede wszystkim KRS, to Rada powinna drzwiami i oknami włazić do mediów i tłumaczyć, tłumaczyć i jeszcze raz tłumaczyć. Do tego jednak potrzeba nie tylko kompetencji wynikających z Konstytucji, ale osobowości medialnej i swego rodzaju "szołmeństwa"

Maltazar
07.01.2008 08:56:32

Czas na decyzje !

Chcę wiedzieć, czy wysyłamy listy do Ministra za posrednictwem Prezesa SO
Czy zawieramy w pismach jakąkolwiek treść przeznaczoną dla Prezesa SO
Kiedy wysyłamy listy ?

Dzisiaj o 10 mam zebranie sedziów swojego rejonu, po zebraniu podpisów jestesmy gotowi.

Kamel
07.01.2008 09:34:05

I to jest nasza odpowiedź na ten skandaliczny artykuł. Naprawdę powalająca. Myślę, że padł blady strach na ministra. A tak poważnie w odpowiedzi powie, że zarabiamy już 10 000 zł.
Mecenas oddaj moje 8600!!!!!!

tujs
07.01.2008 09:34:38

Chcę wiedzieć, czy wysyłamy listy do Ministra za posrednictwem Prezesa SO
Czy zawieramy w pismach jakąkolwiek treść przeznaczoną dla Prezesa SO
Kiedy wysyłamy listy ?

UWAŻAM, ŻE LISTY POWINNY BYC WYSŁANE DROGA SŁUŻBOWA TJ. ZA POŚREDNICTWEM PREZESA SO, KTÓRY PO ICH OTRZYMANIU SPPORZADZI SAM PISMO PRZEWODNIE DO MS, PRZY CZYM PREZES POWINIEN TO UCZYNIĆ NAJPÓŹNIEJ W CZWARTEK - W PIATEK, TAK ABY OD POCZATKU PRZYSZŁEGO TYGODNIA, GDY BEDZIE POSIEDZENIE SENATU W SPRAWIE BUDZETU MINISTER BYŁ ZALANY LISTEM Z PODPISAMIKILKU TYSIECY SĘDZIÓW.
NATOMOAST AKTUALNE JEST PYTANIE CO DALEJ??????????
POZWY DO SADU PRACY O WYRÓWNANIE WYNAGRODZEŃ O 5% (WSKAŹNIK OBNIŻENIA SKŁADKI RENTOWEJ DLA WSZYSTKICH ZATRUDNIONYCH CZYLI DE FAKCTO PODWYŻKA EX LEGE DLA PRACOWNIKÓW) - POWINNIŚMY SKŁADAĆ PO TYM JAK USTAWA BUDZETOWA ZOSTANIE OPUBLIKOWANA W DZ.U., A ZATEM CHYBA W POŁOWIE LUTEGO.

NATOMIAST WCIĄŻ OTWARY JEST TEMAT WZIĘCIA PRZEZ WSZYSTKICH W TYM SAMYM DNIU URLOPU NA ŻĄDANIE NP. 22 STYCZNIA (POCZATEK POSIEDZENIA SEJMU I OSTATECZNEGO GŁOSOWANIA NAD BUDŻETEM)- CO WY NA TO?
SŁYSZAŁEM GŁOSY O NIEETYCZNOŚCI TEGO KROKU I MOŻLIWOŚCI WSZCZĘCIA POST. DYSCYPLINARNEGO Z UWAGI NA NADUŻYCIE PRAWA PRZEZ SĘDZIÓW SPRZECZNE Z KODEKSEM ETYKI

Kamel
07.01.2008 09:36:39

Pomysł dobry tylko 22 stycznia ja już jestem na urlopie ??:

onelk
07.01.2008 09:52:23

A może lepiej ten list napisąć w formie pozwu o podwyższy? Myśle, że ta postać była by o wiele bardziej skuteczna. Oczywiście z informacją, że sam pozwe zostrał już złożony.

bladyswit
07.01.2008 09:55:39

"a_szymek" napisał:

Witam!
Jestem zaskoczony. Zaskoczony łagodnym tonem wypowiedzi wynikajacej ze stanowiska Iustitii, które opublikowano w "Rz" z dnia dzisiejszego. Nie takiej odpowiedzi na stanowisko Ministra oczekiwałem. Należy wreszcie uderzyć w stół. To już "Fakt" w jednym z wydań w zeszłym tygodniu napisał by sędziom wreszcie dać podywżki. I pokazał zarobki sędziów. Zdecydowanie mijały się z tym, co powiedział nasz (a może jednak "nie nasz" minister.


W Rzeczpospolitej skrocono pismo Iustitii, wycinając m.in. sprostowanie kłamstw o zarobkach rzędu 8600 zł. Trzeba wesprzeć Iustitię.

Marc
07.01.2008 10:11:26

http://www.tvn24.pl/-1,1534502,wiadomosc.html

"Pielęgniarki powinny zarabiać pięć tysięcy zł"
WŁODARCZYK: REALNE DWIE ŚREDNIE KRAJOWE.."

i co Szanowni Konfratrzy na to ? tyle co większośc nas, więcej niż ja mogłem pójśc tylko po maturze do studium po co tyle lat slęczenia ech.

onelk
07.01.2008 10:28:51

Hm a czy dalej trwają tu prace nad pozwem. Ja powiem, że jestem zdecydowany wystąpić na tą drogę.
Może wtedy będziemy takimi "ielegniarkami" bo o "lekarzach" to nie ma chyba co marzyć??

Kamel
07.01.2008 10:39:43

Pielęgniarki pewnie dostaną, a wiecie dlaczego? Bo nie bawią się w petycje, prośby, komisje...... Niestety mamy już krwawy kapitalizm i pewne metody są poprostu nieskuteczne i mało nośne medialnie.

cibarius
07.01.2008 10:41:35

"Marc" napisał:

mogłem pójśc tylko po maturze do studium po co tyle lat slęczenia ech.


Też mnie to nie raz męczy :sad: Daję sobie jeszcze rok

Asmodeusz
07.01.2008 11:09:10

"cibarius" napisał:

mogłem pójśc tylko po maturze do studium po co tyle lat slęczenia ech.


Też mnie to nie raz męczy :sad: Daję sobie jeszcze rok

Ponieważ od ponad pół godziny nie mogę wysłać prywatnej wiadomości to zrobię to na forum:

sprawdzę za rok
Nie odejdziesz ani za rok ani nigdy. Co roku będziesz dostawać po 30 zł podwyżki i będziesz szczęśliwy.
Albo przekonaj mnie, że cokolwiek już zrobiłeś aby polepszyć swój los.

Kamel
07.01.2008 11:12:15

To jest prawda przepraszam za słownictwo ale "dupy przyrosły nam do stołków".

Kynas
07.01.2008 11:50:29

U mnie dzisiaj było zebranie, podpisali wszyscy sędziowie. Jaka dalsza procedura? Wysłać drogą służbową z pismem przewodnim czy bez?

Justibas
07.01.2008 11:52:10

Już pisałam rano, ale chyba gdzieś wywiało mój post.
A może zaskarżyć przyszłoroczną wysokość kwoty bazowej do TK (zakładam, że nowa kwota bazowa nie da nam wynagrodzenia adekwatnego do godności naszego urzędu). No i może także sposób jej ustalania? rząd sobie, sejm, sobie a dlaczego nie my sobie możemy ustalać wysokość wynagrodzeń?

cibarius
07.01.2008 11:57:04

uduts an cądi einaśłW"Asmodeusz" napisał:

mogłem pójśc tylko po maturze do studium po co tyle lat slęczenia ech.


Też mnie to nie raz męczy :sad: Daję sobie jeszcze rok

Ponieważ od ponad pół godziny nie mogę wysłać prywatnej wiadomości to zrobię to na forum:

sprawdzę za rok
Nie odejdziesz ani za rok ani nigdy. Co roku będziesz dostawać po 30 zł podwyżki i będziesz szczęśliwy.
Albo przekonaj mnie, że cokolwiek już zrobiłeś aby polepszyć swój los.

Nie znasz mnie, nie wiesz co zrobię, a tym bardziej czy jestem szczęśliwa za 30 zł rocznie
A co do przekonywania Cię co zrobiłam aby poprawić swój los, to wydaje mi się, że nie ma to sensu. Idąc na studia myślałam o tym żeby żyć godnie. Dzisiaj po kilkunastu latach może trzeba to zweryfikować? Zapewniam Cię że jest kilka wyjść. Dobrze że szum w związku z naszymi wynagrodzeniami jest coraz większy! Ale minie jeszcze trochę czasu , aż wypracujemy SKUTECZNE działania, aby zmusić do pochylenia się nad naszymi pensjami. Aby takie działania wypracować jest między innymi to forum...i bardzo dobrze

Asmodeusz
07.01.2008 12:16:57

Do Cibariusa
Jadę samochodem i piszę, stojąc na poboczu, zatem przepraszam za ew. literówki
Do rzeczy. Jak w tym 1993 straszne głupoty w wyrokach w sprawach o moje wynagrodzenie sędziowie z Wydziału Pracy wypisywali to zrzekłem się stanowiska i zająłem się zarabianiem pieniędzy - radcowanie po różnych takich firmach, ale miałem szczęście i załapałem się na orzekanie w całkiem prawdziwym sądzie polubownym z samymi podmiotami zagranicznymi, gdzie przewalały się straszliwe kwoty.

To jest kpina, że w latach 80 i na początku 90 sędzia zarabiał tyle co milicjant czy motorniczy. Teraz też to kpina, że SSO ma mniej niż pułkownik na emeryturze. Oczywiste, że wszyscy się zwolnić nie mogą ale 95 na 100 sędziów nigdy w życiu nie pracowało poza sądem. Warto się zwolnić, żeby zobaczyć na ile człowieka wyceniają. Dobrze to robi.

Żenujący poziom wynagrodzenia sędziego jest frustrujący i dla sędziów i dla prokuratorów (w końcu to ten sam wózek) i dla moich kolegów adwokatów, radców prawnych. Ale (rozumiem, że jesteś sędzią) sami sobie jesteście winni. Poziom orzecznictwa jest taki sobie; przynajmniej w sądach cywilnych na połowie spraw przewodniczący nie ma pojęcia o co toczy się sprawa, bo nie przeczytał: nakazy wydawane są tak, że tylko z uprzejmości nie składam zawiadomień o przestępstwie wobec niedopełnienia obowiązku przez wydającego nakaz (przepraszam - referendarz). No i styl prowadzenia rozpraw. A w karnych to orzekane grzywny po 2 000 zł a złodziej podjechał właśnie autem za 350 000 zł ale biedny i po wyjściu z sali obśmiany. Jak byś mu orzekła stawkę w max wymiarze to by Cię szanował. Mnie szanuje, bo jestem twardy i to ja mu ustalam kwoty i mnie nie pyskuje. A jak spróbuje to w każdym sądzie przegra. Prawo teraz to nie ars boni et aequi, skoro władza Cię nie szanuje to stosuj III zasadę dynamiki (zasada akcji i reakcji).

Z drugiej strony za te pieniądze od dawna powinniście zmniejszyć wydajność, tzn. jak bóg przykazał 8 godzin przez 5 dni i walka o ekwiwalent za dyżury dla kolegów z dyżurujących wydziałów (przecież to kretyństwo orzekanie do południa i stosowanie aresztu wieczorem i tak w koło). Pisanie kilkudziesięciu uzasadnień miesięcznie to też makabra. Wymiar sprawiedliwości obserwuję (w tym robię tylko, że żabot mam w innym kolorze) od ponad 20 lat i jest coraz większe obciążenie pracą.

Środowisko sędziowskie nie ma żadnej reprezentacji (zobacz na strony Iustitii czy KRS - tam się przecież nic nie dzieje). Akcje ad hoc się rozlezą (jestem pewien, że propozycja urlopu na żądanie w dniu obrad Senatu polegnie), zgromadzenia, przynajmniej z tego co się dowiaduję od znajomych jeszcze orzekających, nie są specjalnie konstruktywne a na pewno nie kończą się się wystąpieniem do MS czy KRS o poprawę warunków pracy orzekających (choćby, masz klimatyzację w pokoju i ekspres ? sprawdź czy prezes ma i ile notebooków jest do dyspozycji sędziów z penitu).
No i ciesz się, że Cię całkiem nie pokarało i nie jesteś prokuratorem - tam są dopiero jaja - połowa okręgu i 4/5 apelacji nic nie robi a całą statystykę za nich odwalają rejony i paru gości ze śledztw i PZ.

Pisz pozew i na niezgodnośc z konstytucją i na dyskryminację!!!!! A potem i tak Trybunał, ale wtedy jeszcze odszkodowanie ekstra dostaniesz.
Władza musi się bać i tego, że jesteś mądrzejsza i tego że ją ośmieszysz i przede wszystkim, że zawsze z nią wygrasz. Jeżeli złożycie ze 2000 pozwów i wygracie przed sądami polskimi choćby 50 a w następnych 50 pójdą skargi do Trybunału, to każda władza się złamie.
Trzymam kciuki.

Justibas
07.01.2008 12:31:36

Mam pytanie, czy jest tu może ktoś z okręgu poznańskiego?

tancul
07.01.2008 12:52:01

Poparłem list otwarty do Pana Ministra razem ze wszystkimi koleżankami i kolegami. Wątpiłem od początku w jego skuteczność. Po ostatnim wywiadzie Pana Ministra w "Rzepie"to niestety się potwierdziło. Szkoda , że Pan Minister poruwnuje nas do innych zawodów ( nie wskazał jakich ). Nie sądzę aby chodziło o zawody prawnicze. Zwłaszcza o korporację reprezentowaną przez Pana Ministra. List otwarty powinniśmy skierować do władz Uni Europejkiej stanowczo żądając stosowej dyrektywy. Weżmy przykład z lekarzy.

[ Dodano: Pon Sty 07, 2008 12:56 pm ]
Przepraszam za porównuję.

ankutek
07.01.2008 13:22:20

Święta racja, ja jestem asesorem juz na końcówce votum (dosłownie kilka dni - oczywiście jeszcze bez nominacji ), pracujesz jak wół, dniami i nocami, pisujesz uzasadnienia, życia prywatnego brak, spłacasz kredyt za kredytem, ale nie traktujesz tego jako "roboty". To jest Twoja praca. Niezależnie czy dostaniesz 30 czy 50 zł więcej, przychodzisz codziennie, bo masz świadomość, że bez Ciebie naparwdę się zawali (realia naszego sądu), nie chodzisz na zwolnienia, latasz po lekarzach, bo ciśnienie skacze, wątroba wysiada, nie bierzesz urlopów - bo nie ma kiedy, bo terminy gonią. I to po nominacji sie nie zmienia - widzę po kolegach. Ale nie odchodzimy. Bo my to po prostu kochamy i nie robimy tego tylko dla pieniędzy.

[ Dodano: Pon Sty 07, 2008 1:27 pm ]
Równiez po przeczytaniu w "Rzepie" wywiadu z Panem Ministrem skrzydła nam troche opadły, ale tylko trochę. Czytaliśmy gremialnie u prezesa, a nastepnie stwierdziliśmy, że trzeba przepytać główną księgową dlaczego tak niewielkie kwoty otrzymujemy przelewem na konto, przecież P. Minister nie może się mylić (sic!) No cóż zbyt późno odnaleźlismy to forum, ale działamy w miare prężnie...

Michał44
07.01.2008 13:43:04

"Justibas" napisał:

Mam pytanie, czy jest tu może ktoś z okręgu poznańskiego?


Witam krajana

mikado
07.01.2008 13:48:01

Po liście następny krok to pozwy z wnioskami o zwrócenie się przez Sąd do TK o zbadanie konstytucyjności naszych regulacji płacowych. Nic nie stoi na przeszkodzie aby równolegle podjąć jakieś działania na forum UE. Myślę , że tym razem coś z tego będzie.

Asmodeusz
07.01.2008 13:56:10

Wiesz ankutek, ja też nie pracuję tylko dla pieniędzy. Bo gdyby mnie to wyłącznie interesowało to wyłudzałbym kredyty i z pewnością żaden Sąd za to nie byłby mnie w stanie skazać.
Ale ja nie chcę iść na salę do sędziego, który jest zmęczony bo poprzednie trzy dni i noce pisał zamiast iść z dzieckiem na sanki.
Taki sędzia ze zmęczenia to mi głupoty opowiada a jak coś mu podpowiem to i tak tego nie sprawdzi bo go nie stać na dobrą literaturę.
Pewnie są adwokaci, którzy wolą słabych sędziów, ale ja nie mam spraw o stwierdzenie nabycia spadku po bezdomnym czy znęcania się i mnie jeszcze trochę finezji w prawie interesuje. Przecież załatwiając kilkanaście - kilkadziesiąt spraw siłą rzeczy musisz robić to na ćwierć rozumu i wbrew pozorom to właśnie mi komplikujesz życie, bo za Ciebie muszę ćwiczyć temat dalej.
Gdybyś zarabiał więcej byłbyś zadowolony z życia a ja, po blisko ćwierć wieku pracy, mam serdecznie dość frustratów.
pozdrawiam

ankutek
07.01.2008 13:57:29

Szukając - czy jest ktoś z okregu szczecińskiego i może powiedzieć czy tam list do Pana M. też po sądach krąży?

barbara
07.01.2008 14:09:24

Jestem na tym formum od niedawna .Witam szanowne grono .Popieram akcję z listem otwartym .Od tego trzeba zacząc .proponuje aby taki list otawart umieścić w poczytnej gazecie oprócz wysłania go do minstra ewnetualnie tez do premiera Dzisia o ile będę widzieć się z preziem mojego małego sadu to nagłośnię sprawe z listem .Jestem z okręgu zielonogórskiego i tu musze przyznać z przykrościa nic sie nie dzieje .Potem czas na urlop na żądanie wszyscy w tym samym dniu , a jeszcze pózniej pozwy

onelk
07.01.2008 14:12:58

Co do listu to u nas też będziemy podpisywać i wysyłac wszyscy ( Ełk ).
Tylko co to da musimy niestety się radykalizowac tylko takich słucha władza.

barbara
07.01.2008 14:19:19

list otwarty dajmy jeszcze do druku do gazety to tez może zadziałać co Wy na to . a na marginesie poczytajcie asmodeusza dobrze nam radzi .czy jest ktoś na formum z okręgu zielonogórskiego prosze o kontakt w sprawie listu czy ktos go juz gdzieś podpisuje ????

wojtek
07.01.2008 14:23:36

Melduję, że w moim Sądzie list podpisała zdecydowana większość sędziów. W zasadzie tylko nieobecni nie podpisali . Także zdecydowana większość Sędziów SO podpisała list. Złożyliśmy go na ręce Prezesa, aby drogą służbową przesłał go do Ministra Sprawiedliwości.
Wiem także, że w okolicznych Sądach Rejonowych podpisywanie listu idzie pełną parą lub został on już wysłany już do Prezesa S.O.

grubson
07.01.2008 14:53:24

U nas (Oświęcim) list został podpisany dzisiaj. Mamy 80% podpisów - wszystkich poza nieobecnymi i ASRami. Jutro jedzie do Krakowa. A tam rejony już też zbierają.

rbk
07.01.2008 15:56:24

Zastanowiałem się nad dość złożonym problemem związnym z odpowiedzialnością za tzw. bezprawie legislacyjne. Kwestia kwoty bazowej, dyskrecjonalnego uzależnie jej poziomu od decyzji władzy ustawodawczej, a nawet przełożenie tzw. bezprawia legislacyjnego na kwestie odpowiedzilnosci karnej za nieumyślne typ czynu zabronionego z art. 231 par. 3 k.k. w relacji z art. 178 ust.2 Konstytucji RP ( w szczególności dotyczące warunków pracy ).

ankutek
07.01.2008 16:49:39

"Asmodeusz" napisał:

Wiesz ankutek, ja też nie pracuję tylko dla pieniędzy. Bo gdyby mnie to wyłącznie interesowało to wyłudzałbym kredyty i z pewnością żaden Sąd za to nie byłby mnie w stanie skazać.
Ale ja nie chcę iść na salę do sędziego, który jest zmęczony bo poprzednie trzy dni i noce pisał zamiast iść z dzieckiem na sanki.
Taki sędzia ze zmęczenia to mi głupoty opowiada a jak coś mu podpowiem to i tak tego nie sprawdzi bo go nie stać na dobrą literaturę.
Pewnie są adwokaci, którzy wolą słabych sędziów, ale ja nie mam spraw o stwierdzenie nabycia spadku po bezdomnym czy znęcania się i mnie jeszcze trochę finezji w prawie interesuje. Przecież załatwiając kilkanaście - kilkadziesiąt spraw siłą rzeczy musisz robić to na ćwierć rozumu i wbrew pozorom to właśnie mi komplikujesz życie, bo za Ciebie muszę ćwiczyć temat dalej.
Gdybyś zarabiał więcej byłbyś zadowolony z życia a ja, po blisko ćwierć wieku pracy, mam serdecznie dość frustratów.
pozdrawiamW odpowiedzi na wypowiedź: To o czym piszesz zależy wyłacznie od danej osoby. Chce wyjść na idiotę przed stronami - proszę bardzo. Każdy z nas ma trochę oleju w głowie, zeby przygotowywac się na wokandy i bzdur ze zmeczenia nie opowiadać. Jak komus się nie chce sparwdzić, doczytac i douczyć, to później o nas właśnie opowiadają, że jesteśmy za słabi i nieduczeni. Tylko to jest weryfikowane przez wyższą instację i słabośc oraz niedouczenie wyłazi - wyrok mówiąc kolokwialnie "leci". Ale nie kryję, takie wypadki się zdarzają, lecz nie róbmy z wyjatków reguły.

ankutek
07.01.2008 16:52:05

"rbk" napisał:

Zastanowiałem się nad dość złożonym problemem związnym z odpowiedzialnością za tzw. bezprawie legislacyjne. Kwestia kwoty bazowej, dyskrecjonalnego uzależnie jej poziomu od decyzji władzy ustawodawczej, a nawet przełożenie tzw. bezprawia legislacyjnego na kwestie odpowiedzilnosci karnej za nieumyślne typ czynu zabronionego z art. 231 par. 3 k.k. w relacji z art. 178 ust.2 Konstytucji RP ( w szczególności dotyczące warunków pracy ).
Tylko pozostaje kwestia - komu ewentualnie taki zarzut postawić? Przezesowi Rady Minstrów?

espanol
07.01.2008 17:45:44

"monikissima" napisał:

...pojawiły się zarzuty, że powinna być w liście lub załączniku informacja, kto jest autorem projektu i czyja to inicjatywa. U nas poszło to bez pisma przewodniego, więc nikt nie wie, o co chodzi ??: Nie liczę na duży odzew, choć w moim wydziale raczej podpisywalność wyniesie 100%.


Jak ktoś chce się popisać głupotą i znaleźć pretekst, żeby nie podpisywać listu to zawsze znajdzie. List jest stworzony przez sędziów RP i przez nich podpisywany. Każdy składając pod nim swoja parafkę zostaje jego współautorem. Muszę Ci powiedzieć, że wstyd za takich sędziów, jeżeli tego nie wiedzą. A czego niby oczekiwali? Chyba nie tego, że twórca forum podpisze się z imienia i nazwiska i roześle oficjalnie, poleconymi list po sądach...Pomysł był doskonały i większość społeczności sędziowskiej uznała za trafną na dzień dzisiejszy taka metodę zaakcentowania swojej obecności. Wielu Prezesów dało przykład, a u Was? To jakaś chyba choroba... Później z chęcią żąda się podwyżek, płacze jak jest źle, ale wykazać się samemu to nie łaska. Takie asekuracyjne podejście do życia, jak dla mnie stwarza wrażenie, że osoby tłumaczące się jak podałaś nie powinny nigdy zajmować swoich stanowisk..nadają się najwyżej na urzędników i to średniego szczebla... Żenada...

List otwarty ma być sygnałem dla ustawodawcy i władzy wykonawczej, że też potrafimy stanąć ramię w ramię.. Pielęgniarki mogą strajkować, a my??? Nie potrafiąc razem nawet podpisać listu ukazujemy jak słabą i ułomną, nie wartą zaprzątania sobie głowy jesteśmy grupą.. - Możesz wydrukować moją wypowiedź i nawet jak chcesz to Ci sie podpiszę imiennie i pokaż tym osobom, jakie mam o nich zdanie..

goos
07.01.2008 17:52:28

Obserwuję tę dyskusję od kilku dni i mam pewną propozycję , otwórzmy odzielny temat forum z podaną datą , w której weżmiemy urlop na żądanie ( najlepsza będzie data obrad senatu nad budżetem lub chwilę wczesniej ) i zacznijmy składać deklaracje kto jest gotów poprzeć tę akcję. Gwarantuję udział mojej osoby i jeszcze kilku innych sędziów z mojego sądu. Oczywiście należy powiadomić o wszystkim media. Myslę , że czas zaczać działać i to bez względu na to jaki będzie odzew środowiska. Boję się ,że jeszcze kilka dni dyskusji w sprawie tego listu ( choć jest to oczywiście dobry pomysł) sprawi ,że para pójdzie w gwizdek i wielu z nas uzna ,że zrobiliśmy wszystko co można było . Szkoda by widoczny na tym forum zapał poszedł na marne .

tujs
07.01.2008 18:08:22

"goos" napisał:

Obserwuję tę dyskusję od kilku dni i mam pewną propozycję , otwórzmy odzielny temat forum z podaną datą , w której weżmiemy urlop na żądanie ( najlepsza będzie data obrad senatu nad budżetem lub chwilę wczesniej ) i zacznijmy składać deklaracje kto jest gotów poprzeć tę akcję. Gwarantuję udział mojej osoby i jeszcze kilku innych sędziów z mojego sądu. Oczywiście należy powiadomić o wszystkim media. Myslę , że czas zaczać działać i to bez względu na to jaki będzie odzew środowiska. Boję się ,że jeszcze kilka dni dyskusji w sprawie tego listu ( choć jest to oczywiście dobry pomysł) sprawi ,że para pójdzie w gwizdek i wielu z nas uzna ,że zrobiliśmy wszystko co można było . Szkoda by widoczny na tym forum zapał poszedł na marne .


ZGADZAM SIĘ - PROSZĘ O URUCHOMIENIE TEMATU URLOP NA ŻĄDANIE I MERYTORYCZNA DYSKUSJE ZA I PRZECIW NA TEN TEMAT - SAM BYM TO TERAZ ZROBIŁ ALE NIE WIEM JAK SIE URUCHAMIA NOWY TEMAT
JEDNOCZESNIE W TYM ZAKRESIE PROSZĘ O ANALIZĘ MOICH WCZESNIEJSZYCH POSTÓW
CZEKAM NA WYMIANE POGLADÓW

koriolan
07.01.2008 18:12:09

Popieram i wnosze jak poprzednicy!!! Dreed, prosimy Cie o utworzenie nowego tematu co do kwestii urlopu.

Kamel
07.01.2008 19:48:39

Z góry zaznaczam, że list podpiszę i nawet zaniosę kolegom, ale mam małą dygresję. Koledzy umawiają się na żaglówki. Ja oczywiście nie mam kasy i tłumaczę ile zarabiam. Potem mówię, że to się zmieni bo piszemy list. Zaczęli się tak śmiać, że trudno było ich uspokoić.

[ Dodano: Pon Sty 07, 2008 7:51 pm ]
P.S przechodzę do tematu urlopu na żądanie może warto pokazać na wstępie, że nie żartujemy. Oczywiście mówię tylko o cywilistach i części karnistów bo minimalny porządek w kraju musi być.

Jola
07.01.2008 20:44:42

Zarząd główny Iustitii podjął uchwałę, którą rozesłał nie tylko do sędziów, ale również innych prawników, jeśli akcja zbierania pod nią podpisów powiedzie się, to powinno nam przyspożyć poparcia w całym środowisku prawniczym. Ważne, że coś się zaczęło dziać, najpierw list otwarty do MS, później uchwały oddziałów Iustitii, wreszcie działania centralne, w tym skierowane do najwyższych władz państwa. To powinno pokazać, że jako środowiko jesteśmy zdolni do jakiegos działania, następne kroki moga być bardziej radykalne. Pamiętajmy, że nie robimy tego tylko dla siebie, nieudolne sądy źle świadczą o państwie i całym społeczeństwie, widać to w sytuacjach kryzysowych, wówczas wszyscy przyznają, ze tylko niezawisłe sądy są zdolne zająć bezstronne stanowisko. A czy niezawisłośc jest wogóle mozliwa przy braku niezależności finansowej??
No i jeszcze jedno, zawsze znajdą się malkontenci i tchórze, którzy wolą czekać , aż inni za nich będą walczyć, ale czy to powód, aby nic nie robić, bo w końcu w Wymiarze Sprawiedliwości zostaną prawie wyłącznie tacy...
Jednym z atrybutów sędziego w wielu państwach jest odwaga w prezentowaniu i obronie swojego stanowiska, bądźmy godni swojego zawodu! Tu nie chodzi wyłącznie o wynagrodzenia, wiele jeszcze kwestii pozostaje do uregulowania, ale zacznijmy od tego, za co mamy godnie żyć!

luke
07.01.2008 21:23:43

Jeśli chodzi o prezydenta to serdecznie wam współczuje bo ja też czekałem ale za to zrobicie sobie zdjecie i zjecie darmowy posiłek yo ho yo ho . ..........

tombialka
07.01.2008 21:50:18

Witam. U nas w Sądzie rozważane jest w ramach protestu podjęcie pracy w przepisanym kodeksem 8 godzinach dzinnie. Żadnej pracy w domu. Wszyscy obecni w godzinach pracy sekretriatu. Oczywiście jeżeli w nakbliższym czasie nic się zacznie zmieniać.


Kamel
07.01.2008 21:58:00

"Apelujemy o publiczne i precyzyjne wskazanie przez Pana Ministra jakie zamierzenia w celu znaczącego podniesienia naszych wynagrodzeń i ich uniezależnienia od bieżących decyzji politycznych podejmie w najbliższych miesiącach. O ile mi się wydaje to ostatnio minister już publicznie i precyzyjnie ( co do dziesiątej procenta) powiedział nam jakie będą podwyżki.
PS może już czytał

Dreed
07.01.2008 23:27:09

List otwarty jest naszą pierwszą ale nie ostatnią metodą - nadal zbieramy podpisy!!! Wysyłamy za pośrednictwem Prezesów SO!!!!

P.S.
Ważnym również zagadnieniem jest zwracanie delikatnie uwagi Prezesom SO o przekazanie kopii listu wraz z podpisami do wiadomości KRS!!! Nie możemy zapominać o naszym konstytucyjnym organie.

pumarkos
07.01.2008 23:32:44

Czytam od paru dni z wielkim zainteresowaniem wszystkie opinie pojawiające się na tym FORUM i tak myślę sobie, że choć głównym tematem są sprawy związane z odpowiednim wynagrodzeniem sędziów - to przy okazji tak szerokiego i bezpośredniego zaangażowania wielu forumowiczów - jest świetna okazja do poruszenia innych również ważnych kwestii.
I tak sprawa w/g mnie super ważna: całe, lub w zdecydowanej większości środowisko sędziowskie musi się możliwie szybko integrować i to w możliwie szerokim zakresie.
Nadszedł już "najwyższy czas", ażeby w sposób bardzo czytelny i jednoznaczny wskazywać osoby chwiejne, słabe, bez własnego kręgosłupa - zwane popularnie "chorągiewkami".
Należy być pewnym, że właśnie takie osoby nie podpiszą przedmiotowego listu do M.S!!!
Tchórzostwo i oglądanie się tylko na działania innych koleżanek i kolegów jest ich sposobem na osiąganie profitów we wszystkich sferach życia zawodowego, natomiast uniżoność do "władzy zwierzchniej" jest ich mottem życiowym.
Dlatego też proponuję, żeby każdy Sąd Rejonowy umieścił na tym FORUM listę sędziów (może i asesorów), którzy: ze strachu, własnej wygody lub komfornizmu - nie PODPISALI tego "otwartego" listu do ministra Ćwiąkalskiego.
Bezzwłoczne napiętnowanie ich przez środowisko sędziowskie jest nie tylko elementem wychowawczym, jak też stwierdzeniem hasła "w jedności siła" i jest to stwierdzenie ponadczasowe.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich, a w szególności naszego ADMINISTRATORA !!!

elew
07.01.2008 23:34:13

PROWOKATOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

monikissima
07.01.2008 23:41:47

:neutral:

koriolan
07.01.2008 23:46:53

Wiemy ze w jednosci sila ale chyba nie chcemy na sile jednoczyc.....jednak kazdy ma jeszce prawo by np. nie walczyc o swoje wynagrodzenie jak nie chce.... Nie uwazam by to byl dobry pomysl.... Napietnowanie????Eement wychowawczy??? skad ja to znam?????

bladyswit
07.01.2008 23:47:36

a potem zażąda się publicznej samokrytyki

falkenstein
07.01.2008 23:51:17

aa najlepiej ich oznakować. Niech sądzą w togach bez żabotów

elew
07.01.2008 23:53:20

z czerwonym kołnierzykiem na stójke i obowiązkowym biretem w karo

koriolan
07.01.2008 23:53:23

i z takimi tabliczkami na szyi: nie chcialem protestowac, nie chce podwyzki!!!

pumarkos
08.01.2008 00:08:58

"elew" napisał:

PROWOKATOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Czyżby koledze zaciął się Caps Lock???
A przystępując do rzeczy, takie jest moje odczucie tego tematu, co wcale nie znaczy, że wszyscy muszą się ze mną zgadzać. Pewne jest, że jak ktoś ma coś na sumieniu, lub jest "miękki" względnie w pewnym sensie "uzależniony" to reakcja może być negatywna na moją propozycję i z tym się liczę.
Nie jestem żadnym "rowokatorem", ale tylko dobrze życzącym temu środowisku i tak proszę odbierać moją propozycję.
Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich.

elew
08.01.2008 00:18:06

pozdr

bladyswit
08.01.2008 00:18:46

"elew" napisał:

pozdr


Czy aby szczere ?

elew
08.01.2008 00:19:58

prosze mi tu bez prowokacji

bladyswit
08.01.2008 00:20:35

bez komentarza...

pumarkos
08.01.2008 00:31:56

"koriolan" napisał:

Wiemy ze w jednosci sila ale chyba nie chcemy na sile jednoczyc.....jednak kazdy ma jeszce prawo by np. nie walczyc o swoje wynagrodzenie jak nie chce.... Nie uwazam by to byl dobry pomysl.... Napietnowanie????Eement wychowawczy??? skad ja to znam?????


Choć bez swojej walki i bez żadnych skrupułów ten "ktoś" jednak chętnie weźmie wyższe wynagrodzenie i będzie miał daleko w nosie wszystkich tych którzy się narażali w jego imieniu.
Natomiast stwierdzenie o "elemencie wychowawczym" jest mocno chybione, gdyż uczciwość w poglądach i zachowaniu jest i powinna zawsze być nazwana po imieniu...

Jarosiński
08.01.2008 08:54:53

Ktoś oglądał wczoraj program Pospieszalskiego? Podobno tragedia co wygadywali o sędziach i prokuratorach

jack
08.01.2008 09:18:12

co do postu kolegi odnośnie piętnowania na forum osób " miętkich" to chyba zbyt ostro to przedstawione. To forum raczej temu nie służy. Aczkolwiek sama istota problemu wydaje mi się, że jest na czasie. Od ładnych kilku lat obserwuję to, co się dzieje w zakresie polityki awansowej. Katasrofa!!! Żadnych czytelnych reguł, a obserwowane przypadki zdają sie wskazywać, że trzeba mieć niezwykle giętki kręgosłup, aby na awans się załapać. Co tam poziom wiedzy, wyniki. Trzeba albo odpowiednio się nazywać, albo bywać w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Bez tego ani rusz. Nie we wszystkich przypadkach tak bywa, ale z moich obserwacji wynika, że jest to reguła.

Sandman
08.01.2008 09:31:41

Piętnowanie na forum......unikanie na szkoleniach......ech....po co? Chcesz wychowywać takimi działaniami........Powinna wywiązać się dyskusja...uczciwa.....usiąść porozmawiać: kto za a kto nie i dlaczego......

Marc
08.01.2008 10:06:18

"Sandman" napisał:

Piętnowanie na forum......unikanie na szkoleniach......ech....po co? Chcesz wychowywać takimi działaniami........Powinna wywiązać się dyskusja...uczciwa.....usiąść porozmawiać: kto za a kto nie i dlaczego......


jestem za, raczej należy uświadomic błędną postawę odpowiednią argumentacją niż stosowac sankcje, w jedności siła, a wzajemne animozje i brzydko wygladają od zewnątrz i nie służą sprawie. Skoro uważamy, że mamy rację to możemy wszystkich opornych przekonac... co do zasady

Młody
08.01.2008 11:16:25

Witam, w szczególności sędziów Okręgu Gdańskiego!
W jednym z prowincjonalnych sądów rejonowych Naszego Okręgu zebraliśmy już większość podpisów pod listem otwartym. Czekamy jeszcze tylko na podpisy osób nieobecnych. Prezes także podpisał. Jutro wysyłamy list drogą służbową. Pełne poparcie!
Pozdrawiam niezdecydowanych.

a_szymek
08.01.2008 12:18:19

Witam,
właśnie otrzymałem uchawłę Iustitii sierowaną do Prezydenta,Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu oraz Ministra Sprawiedliwości. Myślę, że skoro ona powstała to musimy poczekać na reakcję na nią (choć nie musimy czekać długo). Dopiero wówczas - gdy nie będzie nas odpowiedź satysfakcjonowała, lub jej nie będzie w ogóle - podjąć inne formy protestu. Zgadzam się, że na początek dzień wolny na żądanie jest OK. Trzeba tylko to przygotować odpowiednio. Dajmy to skoordynować np. właśnie Iustitii. Potrzebna jest też odpowiednia kampania informacyjna i już nie w "Rz", która skraca najważniejsze części stanowisk sędziów ale w gazetach, może o mniejszej renomie ale za to o większej poczytności, typu Fakt, SE. A gdy i to nie pomoże sędziowie mogą przecież wziąć urlopy zaległe. Bo kto ich z nas nie ma. A wóczas sądy staną na długo. I wówczas zostaniemy zauważeni.

Nata
08.01.2008 12:30:45

http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2127.64.0.39.3.1.0.1.htm

luke
08.01.2008 14:11:15

po co brac urlop masz przecież nienormowany czas pracy jak nie masz sesji

[ Dodano: Wto Sty 08, 2008 2:12 pm ]
jak wszyscy nie przyjdą to co wszystkim zrobia dyscyplinarkę yo ho yo ho

Kamel
08.01.2008 16:21:51

A może tak justitia powie jasno czy w ogóle dopuszcza inne formy protestu. Chodzi oczywiście o zarząd.

Dreed
08.01.2008 17:21:56

"Kamel" napisał:

A może tak justitia powie jasno czy w ogóle dopuszcza inne formy protestu. Chodzi oczywiście o zarząd.


Iustitia dopuszcza wszelkie formy protestu prowadzące do osiągnięcia naszych celów. Nie można jednak zapominać, że jesteśmy sędziami Rzeczypospolitej Polskiej. W prasie juz zaczyna być zauważalny nasz problem, ale jednocześnie komentatorzy zwracają uwagę, że nasz pozycja jest całkiem inna niż np. górników.
Nie mozemy o tym zapomnieć!!! Nie zmienia to faktu, że możemy podejmować wszelkie działania zgodne z prawem i takie podejmiemy. Doskonale wszyscy wiemy, że kodeks pracy tj. urlopiki są dozwolone, pozwy itp również..Tylko wszystko powoli - nie jesteśmy działaczami populistycznych partii politycznych. Zbierzmy tysiące podpisów pod listem oraz uchwałą Iustitii, czyli dwie porcje tortu, dajmy chwilkę na rozmowy i wtedy działajmy dalej, radykalniej.
To nie będzie tak, że jeden czy 2 protesty wiele dadzą. Walka musi być rozciągnięta, gdyż w razie 2 tygodniowego ataku pozostaniemy bez środków... Iustitia skorzysta z naszego potencjału - tego jestem pewien...wink: ...

Dred
08.01.2008 17:26:17

Dreed, pytania pytaniami, ale Ty nie odkrywaj wszystkich kart (wiem, że tego nie robisz ). Pewnie kliku pracowników MS monitoruje posty na forum! ;-)

Dreed
08.01.2008 17:33:14

"Dred" napisał:

Dreed, pytania pytaniami, ale Ty nie odkrywaj wszystkich kart (wiem, że tego nie robisz ). Pewnie kliku pracowników MS monitoruje posty na forum! ;-)


Pracowników MS, CBA, ABW itd..... My nie mamy tutaj nic do ukrycia - nasz protest jest słuszny Ale w sumie masz rację, nie będę pokazywał waletów i dam, nie wspominając o lepszych kartach..

koriolan
08.01.2008 17:39:48

Chciałbym zameldować (chciało by sie powiedziec - panie Prezesie haha) że z naszego SR w Tarnowskich Górach (okręg gliwicki) list już poszedł, podpisało go około 80% sedziów i asesorów (to 19 osób). Zaznaczam że nikt nie odmówił, nie podpisały tylko osoby nieobecne (zwolnienia, urlopy) z którymi nie było kontaktu. (Moja przewodniczaca nawet choa sie pofatygowała do sadu by podpisać - szacun!! ).
Dziś zaktywizowałem też Rudę Slaską, Zabrze i Rybnik (bedą to robić jutro). Wiem że podpisują też w Częstochowie.

Dreed
08.01.2008 17:46:26

Drogie koleżanki i koledzy - zachęcajcie do składania podpisów, przesyłajcie list do MS, a kopię do KRS-u. Skala listu otwartego Was naprawdę zaskoczy.....Jaki bedzie wynik to usłyszycie w każdej stacji telewizyjnej. Ja jestem już dumny z Was

Nie zapominajcie również o kolejnej akcji tj. poparciu dla Uchwały Zarządu Iustitii....

Kamel
08.01.2008 17:50:38

Dziś w wydziale dla żartu powiedziałem, że proszę o wykreślenie podpisu bo w sumie "co będzie jak się to zwierzchnikom nie spodoba". Dwie osoby zaraz chciały zrobić to samo a jedna odłożyła kartkę z podpisami oczywiście nie podpisując. Później to wyjaśniłem ale reakcja jest zastanawiająca. Bądźmy realistami żadnego strajku nie będzie, ale jeżeli rzeczywiście służby czytają to forum to może warto je postraszyć

awm
08.01.2008 19:14:50

Uprzejmie zawiadamiam, że kilkanascie minut temu wysłałam email do TVN 24 ([email protected]) o treści:

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie się kwestią wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych w Polsce.
Dziwi mnie, że do tej pory nie zainteresowały Państwa bądź do Państwa nie dotarły sygnały o narastającym wzburzeniu sędziów w związku z nieprzyjęciem przez Sejm RP w ustawie budżetowej na 2008 r. przewidzianej przez poprzedni rząd podwyżki wynagrodzeń sędziów.
Odsyłam na strony Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustiia: http://www.iustitia.pl/content/blogcategory/23/74/ oraz forum dla sędziów: www.sędziowie.net.
Wprawdzie przedstawiciele dwóch pozostałych władz w Polsce tj. ustawodawczej i wykonawczej, w stosunku do sędziów polskich nie artykułują jeszcze swojej arogancji na takim poziomie, na jaki pozwolił sobie ostatnio prezydent Francji, przyrównując sędziów francuskich do groszku („ten sam rozmiar, kolor, mdły smak”, czynią to jednak poprzez wieloletnie, konsekwentne ignorowanie konstytucyjnych gwarancji wynagrodzenia sędziów.

Z poważaniem,
Anna Wilk-Michalczewska, sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie

bladyswit
08.01.2008 19:24:13

"awm" napisał:

Uprzejmie zawiadamiam, że kilkanascie minut temu wysłałam email do TVN 24 ([email protected]) o treści:

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie się kwestią wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych w Polsce.
Dziwi mnie, że do tej pory nie zainteresowały Państwa bądź do Państwa nie dotarły sygnały o narastającym wzburzeniu sędziów w związku z nieprzyjęciem przez Sejm RP w ustawie budżetowej na 2008 r. przewidzianej przez poprzedni rząd podwyżki wynagrodzeń sędziów.
Odsyłam na strony Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustiia: http://www.iustitia.pl/content/blogcategory/23/74/ oraz forum dla sędziów: www.sędziowie.net.
Wprawdzie przedstawiciele dwóch pozostałych władz w Polsce tj. ustawodawczej i wykonawczej, w stosunku do sędziów polskich nie artykułują jeszcze swojej arogancji na takim poziomie, na jaki pozwolił sobie ostatnio prezydent Francji, przyrównując sędziów francuskich do groszku („ten sam rozmiar, kolor, mdły smak”, czynią to jednak poprzez wieloletnie, konsekwentne ignorowanie konstytucyjnych gwarancji wynagrodzenia sędziów.

Z poważaniem,
Anna Wilk-Michalczewska, sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie


Świetnie ! Bardzo zgrabna akcja ! Ciekawym, czy będzie reakcja ?

procontra
08.01.2008 19:47:43

"pumarkos" napisał:

Czytam od paru dni z wielkim zainteresowaniem wszystkie opinie pojawiające się na tym FORUM i tak myślę sobie, że choć głównym tematem są sprawy związane z odpowiednim wynagrodzeniem sędziów - to przy okazji tak szerokiego i bezpośredniego zaangażowania wielu forumowiczów - jest świetna okazja do poruszenia innych również ważnych kwestii.
I tak sprawa w/g mnie super ważna: całe, lub w zdecydowanej większości środowisko sędziowskie musi się możliwie szybko integrować i to w możliwie szerokim zakresie.
Nadszedł już "najwyższy czas", ażeby w sposób bardzo czytelny i jednoznaczny wskazywać osoby chwiejne, słabe, bez własnego kręgosłupa - zwane popularnie "chorągiewkami".
Należy być pewnym, że właśnie takie osoby nie podpiszą przedmiotowego listu do M.S!!!
Tchórzostwo i oglądanie się tylko na działania innych koleżanek i kolegów jest ich sposobem na osiąganie profitów we wszystkich sferach życia zawodowego, natomiast uniżoność do "władzy zwierzchniej" jest ich mottem życiowym.
Dlatego też proponuję, żeby każdy Sąd Rejonowy umieścił na tym FORUM listę sędziów (może i asesorów), którzy: ze strachu, własnej wygody lub komfornizmu - nie PODPISALI tego "otwartego" listu do ministra Ćwiąkalskiego.
Bezzwłoczne napiętnowanie ich przez środowisko sędziowskie jest nie tylko elementem wychowawczym, jak też stwierdzeniem hasła "w jedności siła" i jest to stwierdzenie ponadczasowe.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich, a w szególności naszego ADMINISTRATORA !!!


bardzo ostre postawienie sprawy, za ostre, bo wiadomo,że są różne powody nie odpisania listu. Ale w mojej irytacji popieram pumarkos - też w wydziale mam giętkie trzciny, które "tak jakoś wyszło" że nie podpisały listu, kiedy były w pracy - a teraz siedzą na zwolnieniu.

Sandman
08.01.2008 20:43:11

"awm" napisał:

Uprzejmie zawiadamiam, że kilkanascie minut temu wysłałam email do TVN 24 ([email protected]) o treści:

Uwaga! Bo wjedzie UWAGA!
A tak na serio.....
Mam nadzieję, że Iustitia przygotowała (przygotuje) jakieś oświadczenie dla mediów, w którym jasno i rzeczowo wyłoży argumenty...w szczególności prostując rewelacje z wywiadu z min. Ćwiąkalskim.....bo warto mieć czwartą władzę za sobą...choć już widzę okładki Faktu i Super Expresu "Nasi bliscy głodują, a sędziowie chcą 10.000 zł na rękę".....

monikissima
08.01.2008 20:59:20

No i jednak nie doceniłam swojego sądu. Wczoraj zapowiadało się miernie, a dziś okazało się, że Prezesi podpisali się jako pierwsi, za nimi calutkie wydziały cywilne (włacznie z asesorami), dziś list był w karnych, jutro grodzkie i pewnie wróci do Prezesa. No fajnie, fajnie. :smile:

Maltazar
08.01.2008 21:07:32

"awm" napisał:

Uprzejmie zawiadamiam, że kilkanascie minut temu wysłałam email do TVN 24 ([email protected]) o treści:

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie się kwestią wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych w Polsce.
Dziwi mnie, że do tej pory nie zainteresowały Państwa bądź do Państwa nie dotarły sygnały o narastającym wzburzeniu sędziów w związku z nieprzyjęciem przez Sejm RP w ustawie budżetowej na 2008 r. przewidzianej przez poprzedni rząd podwyżki wynagrodzeń sędziów.
Odsyłam na strony Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustiia: http://www.iustitia.pl/content/blogcategory/23/74/ oraz forum dla sędziów: www.sędziowie.net.
Wprawdzie przedstawiciele dwóch pozostałych władz w Polsce tj. ustawodawczej i wykonawczej, w stosunku do sędziów polskich nie artykułują jeszcze swojej arogancji na takim poziomie, na jaki pozwolił sobie ostatnio prezydent Francji, przyrównując sędziów francuskich do groszku („ten sam rozmiar, kolor, mdły smak”, czynią to jednak poprzez wieloletnie, konsekwentne ignorowanie konstytucyjnych gwarancji wynagrodzenia sędziów.

Z poważaniem,
Anna Wilk-Michalczewska, sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie


trzeba tylko pospiesznie sprostować adres forum na www.sedziowie.net., bez polskich znaków

falkenstein
08.01.2008 21:51:36

odnośnie prawdziwych danych. Moze pomyślmy jakie dane byłyby najbardziej przemawiajace do opinii publicznej?

ja postuluje żeby sprawdzić jak wzrastały w ostatnich latach zarobki posłów i funkcjonariuszy zajmujących kierownicze stanowiska w ministerstwach. Jezeli sie okaze ze sobie podwyższali a nam nie to będzie można wykazać że gadanie o potrzebie oszczędzania to bujda.

Jeżeli chcemy porównywac nasze zarobki do innych to najlepiej porownywac do tych co zarabiają wiecej, czyli do posłów, a nie do lekarzy.

luke
08.01.2008 21:53:42

albo u tomasza lisa albo u olejnik

[ Dodano: Wto Sty 08, 2008 9:54 pm ]
kasę pozyczymi z funduszu socjalnego

elew
08.01.2008 21:58:14

najprostszą formą zwiększenia wynagrodzeń o ok 8% jest przekazanie odpisów na fundusz socjalny na podwyższenie wynagrodzeń pracowników -wszystkich w sądach i szkołach
Prosto, szybko, skutecznie i bez gmerania w budżecie

Mario 71
08.01.2008 21:58:53

A ja chciałem tylko powiedzieć, ups, ale mi się gada, napisać, że w moim sądzie zostałem zaskoczony stanowiskiem sędziów i prezesa. Otóż wszyscy są "za" i jutro wysyłka listu z podpisami. Z tego co wiem wszystkie sądy okręgu też wysyłają. Nie wiem tylko czy okręgowi też podpisują. Ale co tam-nas jest więcej.

Sandman
08.01.2008 22:06:06

"Mario 71" napisał:

w moim sądzie zostałem zaskoczony

Można szczegółowiej......
Użyję argumentu w rozmowie z Prezesem, że sądy w ....już podpisały......

mara
08.01.2008 22:21:14

W moim sądzie podpisali prawie wszyscy sędziowie (asesorzy na zwolnieniach i urlopach) - nie wiem, co mają zamiar zrobić wiceprezes i prezes - pierwszy, bo jest taki "nieodgadniony", drugi - bo ma urlop. I tu kolejna kwestia - prezes ma wrocić do pracy dopiero w poniedziałek, wiceprezes pewnie nie zrobi nic z listem do tego czasu. I co tu począć z tym fantem?

luke
08.01.2008 22:24:33

Jest tylko jeden problem jak nie będzie pielęgniarek to się naród zdenerwuje a jak nas nie bedzie to reakcje będą rózne. Ja osobiście uważam że tylko wstrząs moze coś zrobić. Najlepiej zwalić sesje w okresie 2 tygodni we wszytskich sądach i wówczas problem się pojawi w mediach i nie bedzie już przekłamań. Tylko rodzi się jedno pytanie czy jesteśmy na tyle odwazni i zdeterminowani aby to uczynić i walczyć o swoje(...) Taka mała dygresja, bo tylko ci co walczą siła coś zyskują a to jest już smutne.

Jola
08.01.2008 23:21:27

Hej, podoba mi się opinia, żeby opublikować listę sędziów, którzy czekają, żeby za nich podpisać i działać, a oni czekają i ewentualnie "skorzystają"...
Acha, na przyszłość trzeba świadomie i mądrze wybierać osoby do różnych organów samorządowych, w końcu to my sami wybralismy prezesów do KRSu, który nic nie robi dla nas i nikt też się z tą instytucją nie liczy..

jarocin
08.01.2008 23:24:35

"Jola" napisał:

Acha, na przyszłość trzeba świadomie i mądrze wybierać osoby do różnych organów samorządowych, w końcu to my sami wybralismy prezesów do KRSu, który nic nie robi dla nas i nikt też się z tą instytucją nie liczy..


Gdybym był z Warszawy i miał prawo głosu głosowałbym na dorotę. Takich sędziów nam trzeba w KRS

Dreed
08.01.2008 23:41:14

Kochani działamy dalej.... Podpisujemy listy !!! Czas ucieka...W sytuacji opóźnień nie zrażąjcie sie tym tylko nadal wysyłajcie. Kopia do KRS-u

jarocin
08.01.2008 23:43:12

"Dreed" napisał:

Kochani działamy dalej.... Podpisujemy listy !!! Czas ucieka...W sytuacji opóźnień nie zrażąjcie sie tym tylko nadal wysyłajcie. Kopia do KRS-u


Ja z mojego sądu jutro wysyłam.

mara
09.01.2008 08:32:44

Sonda:
http://finanse.interia.pl/wiadomosc-dnia/news/podwyzki-dostana,1038706

monikissima
09.01.2008 08:57:59

"Jola" napisał:

w końcu to my sami wybralismy prezesów do KRSu, który nic nie robi dla nas i nikt też się z tą instytucją nie liczy..


Tak? To znaczy kto? Ja tam nikogo nie wybierałam

"jarocin" napisał:

Gdybym był z Warszawy i miał prawo głosu głosowałbym na dorotę. Takich sędziów nam trzeba w KRS


Ja też głosowałabym na dorotę :smile:

Maltazar
09.01.2008 09:08:18

U mnie 100% podpisów eseserów. Poszły do PSO, Iustitii, KRS.

jarocin
09.01.2008 10:35:27

Cytując klasyka: "Panie prezesie, melduję wykonanie zadania". U mnie w sądzie podpisali list wszyscy sędziowie, poza jedną koleżanką, która jest na macierzyńskim. Dzisiaj wysyłamy.

Jola
09.01.2008 11:18:03

Ktoś powiedział, ze nie wybierał nikogo do KRS. To prawda, ja tez nie wybierałam. Ale my wybieramy delegatów na zgromadzenia, członków kolegiów, albo chociaż delegatów na zgromadzenie, które wybiera kolegia SO itd. Często lekceważymy to , pozwalamy, żeby prezesi "sami się wybierali", głosowania w sądach, np. w moim są czystą fikcją, ostatnio nawet listy kandydatów do zgromadzenia były wydrukowane jeszcze zanim zaczęło się zebranie, na którym mieli być zgłaszani kandydaci..Nie dziwmy się później, że mamy takich przedstawicieli..
Ja podpisałam list do Ministra, ale wyszedł z innego sądu, bo w moim pewnie by go wogóle nie przekazano, a jeśli tak, to pewnie po pół roku
I założę się, że nikt inny oprócz mnie w moim Sądzie niczego nie podpisał, na razie jestem na zwolnieniu, więc nie moge osobiście przeprowadzic całej akcji zbierania podpisów. Dlatego odchodzę z tego Sądu, bo nie znoszę lizusów..
/ps. Na szczęście nie wszyscy są tacy i wierzę że tylko znikoma mniejszość/.
Pozdrawiam prawdziwych sędziów, odważnych,solidnych, szanujących siebie i innych
Jola
Śląsk

Jarosiński
09.01.2008 13:54:07

http://finanse.interia.pl/wiadomosc-dnia/news/podwyzki-dostana,1038706
A jakiego wynagrodzenia dla sędziów i prokuratorów chce społeczeństwo

chomik
09.01.2008 14:59:06

Tu jest mowa o wysokości wynagrodzeń sędziowskich. Ale niestety problem ten połączony jest z innym, dotyczących tego co zostało nazwane "ścieżką kariery zawodowej sędziego". mam nieodparte wrażenie, iż o podwyżkach będzie mozna zapomnieć w sytuacji zachowania dotyczczasowego modelu naboru do zawodu. Martwi mnie to, iż KRS i Iustycja nie opowiedzieli się w sposób jednoznaczny za takim czy innych modelem dostępu do zawodu. A to jest kwestia zasadnicza. Zarównio przewodniczący KRS, jak i jego rzecznik prasowy popełniają wypowiedzi, z których tak naprawdę nie wynika jaka jest ich wizja zawodu sędziego. Nie łudźmy się w ramach budżetu na 2008 rok to można powalczyć jedynie o 0,3 % stawki bazowej, o ile Pan Prezydent w swojej łaskowości podpisze stosowne postanowienie. Ale do czasu powzięcia przez rząd decyzji do co kwestii związanej z dostępen do zawodu, można przedstawić swoją konkretną wizję, i to wizję przybierajacą formę projektu ustaw. Jeżeli zawód sedziego ma być przyzwoicie opłacany i ma to być "korona" zawodów prawniczych, to po drodze należy oddźielić wynagrodzenia sędziów od wynagrodzeń prokuratorów, urzędników sądowych, od "stawek bazowych". Niestety oznaczło by to likwidację aplikacji sądowej w dotychczasowym kształcie, asesury (bądź niewyklutych jeszcze pomysłów na sędziego grodzkiego, podsędka czy sedziego na próbę).

mikado
09.01.2008 15:16:54

Zgadzam się z Tobą , ale od czegoś trzeba zacząć. Kwestia wynagrodzeń pociągnie za sobą konieczność określenia sposobu naboru do zawodu. Mam nadzieję ,że nasza akcja odniesie jakiś skutek , aczkolwiek obawiam sie , że aby to sie stało , to z zawodu będzie musiuało odejśc jeszcze z 500 sędziów. Jak pojawi się problem z ich zastapieniem , to pojawi się rozwiązanie.

Jola
09.01.2008 15:52:38

Sędziowie z rejonów mają dosyć mglistych obetnic na przyszłość, powoływania kolejnych zespołów, opracowywania kolejnych koncepcji, które odejdą do lamusa z kolejna zmianą ministra - to konkluzja ze spotkania sędziów z Sądów Rejonowych. Warunki w jakich pracujemy uwłaczają godności, w tym tygodniu wyznaczono mi 5 sesji, w tym jedna w zastepstwie za kolegę, czy ktos zastanowił się, kiedy sedzia ma się przygotowac do tych sesji, kiedy napisać uzasadnienia? Trudno sie później dziwić opiniom o sędziach nieprzygotowanych do rozpraw.. godząc sie na takie warunki pracy szkodzimy sami sobie i nic tu nie pomoże chodzenie do pracy będą chorym , żeby sesja nie spadła.Nikt tego nie doceni, ani nie uszanuje. Robiłam to wielokrotnie, ale doszłam do wniosku, że to bez sensu. I to wszystko , żeby przeczytać później w gazecie, że zarabiam 5000- 6000 zł lub więcej na rękę..albo żeby usłyszeć z ust ministra, że mamy mnóstwo przywilejów, które mozna nam jeszcze odebrać..Jestem za zdecydowanymi działaniami, o których piszecie na Forum

Kamel
09.01.2008 15:55:39

Właśnie dzwoniła żona i podobno odcięli mi za dług prąd. Dalej debatujecie o liście beze mnie.
PS biedne rybki

[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 3:56 pm ]
To niestety nie jest żart

Adek
09.01.2008 16:48:49

"Jola" napisał:

Sędziowie z rejonów mają dosyć mglistych obetnic na przyszłość, powoływania kolejnych zespołów, opracowywania kolejnych koncepcji, które odejdą do lamusa z kolejna zmianą ministra - to konkluzja ze spotkania sędziów z Sądów Rejonowych. Warunki w jakich pracujemy uwłaczają godności, w tym tygodniu wyznaczono mi 5 sesji, w tym jedna w zastepstwie za kolegę, czy ktos zastanowił się, kiedy sedzia ma się przygotowac do tych sesji, kiedy napisać uzasadnienia? Trudno sie później dziwić opiniom o sędziach nieprzygotowanych do rozpraw.. godząc sie na takie warunki pracy szkodzimy sami sobie i nic tu nie pomoże chodzenie do pracy będą chorym , żeby sesja nie spadła.Nikt tego nie doceni, ani nie uszanuje. Robiłam to wielokrotnie, ale doszłam do wniosku, że to bez sensu. I to wszystko , żeby przeczytać później w gazecie, że zarabiam 5000- 6000 zł lub więcej na rękę..albo żeby usłyszeć z ust ministra, że mamy mnóstwo przywilejów, które mozna nam jeszcze odebrać..Jestem za zdecydowanymi działaniami, o których piszecie na Forum

Refleksja. Nie opłaca się kosztem własnego zdrowia przychodzić do pracy w czasie choroby, faktycznie nikt tego nie doceni, doświadczyłem tego na sobie; uważają, że skoro jesteś w pracy to nie jesteś taki chory i masz tyrać na maksa a jak pójdziesz na zwolnienie to nikt się do ciebie nie przyczepi; jest jeden wyjątek - jeśli danego dnia masz ogłoszenie wyroku w sprawie którą się ciągnęło wiele miesięcy lub dłużej, perspektywa prowadzenia jej od początku nieco uzdrawia

mia
09.01.2008 17:51:09

"Adek" napisał:

Nie opłaca się kosztem własnego zdrowia przychodzić do pracy w czasie choroby, faktycznie nikt tego nie doceni, uważają, że skoro jesteś w pracy to nie jesteś taki chory


podpisuję się pod tym zdaniem. do tego przechodzona choroba trwa dłużej, złe samopoczucie i gorączka może powodowac błędy, których nikt potem nie usprawiedliwi, a i kolegów z pracy można zarazić.

09.01.2008 17:54:32

U siebie zmobilizowałem kolegów i w piątek prawdopodobnie prześlemy list do PSO.

Lemur
09.01.2008 19:39:08

"mia" napisał:

Nie opłaca się kosztem własnego zdrowia przychodzić do pracy w czasie choroby, faktycznie nikt tego nie doceni, uważają, że skoro jesteś w pracy to nie jesteś taki chory


podpisuję się pod tym zdaniem. do tego przechodzona choroba trwa dłużej, złe samopoczucie i gorączka może powodowac błędy, których nikt potem nie usprawiedliwi, a i kolegów z pracy można zarazić.

Ja też. Początkowo łaziłem chory, bo trzeba, bo czas, bo świat się zawali jak nie przyjdę. Generalnie jednak skutku z tego pozytwynego nie było, medalu od prezesa nie dostałem, długo nie mogłem dojść do siebie i jeszcze się później zastanawiałem skąd się w uzasadnieni takie głupoty pojawiły. Teraz jak coś się dzieje od razu zwolnienie i po kilku dniach wracam pełen sił i chęci do pracy

Mario 71
09.01.2008 20:10:48

"Sandman" napisał:

w moim sądzie zostałem zaskoczony

Można szczegółowiej......
Użyję argumentu w rozmowie z Prezesem, że sądy w ....już podpisały......
Sandman sorry, ale dopiero teraz przejrzałem forum. Pisałem o okręgu, który pierwszy podniósł kwestię wynagrodzeń. A co do listu, to prezes zachował się jak powinien. Wszyscy otrzymali bowiem z prezydialnego kserokopię listu a podpisy pod nim zebrał na tabelkę umyślny.

Sandman
09.01.2008 20:33:53

Sorry, ale napisz jaki to sąd albo chociaż okręg......

K.Ierownik
09.01.2008 20:51:35

W Bełchatowie zbierano jednoczesnie podpisy pod dwoma listami. Podpisali wszyscy obecni minus jeden. Dzisiaj list trafił do PSO.

09.01.2008 20:56:50

Chciałbym zwrocić uwagę, że odebranie przez Sejm planowanego wcześniej ochłapu dla SSR-ów to w skali roku około 30 mln złotych, czyli 1/4 ceny myśliwaca F-16.

09.01.2008 20:58:04

"Sandman" napisał:

Sorry, ale napisz jaki to sąd albo chociaż okręg......


Witam Sandmana kolegę z czasów aplikacji.

Dreed
09.01.2008 20:58:42

"Mario 71" napisał:

.... Pisałem o okręgu, który pierwszy podniósł kwestię wynagrodzeń. A co do listu, to prezes zachował się jak powinien. Wszyscy otrzymali bowiem z prezydialnego kserokopię listu a podpisy pod nim zebrał na tabelkę umyślny.


Czytając takie informacje wypada mi tylko pogratulować doskonałej organizacji sądu oraz panującej w nim atmosfery. Decyzja Waszego Prezesa, rozsyłającego list, zasługuje na szczególne uznanie.

Nasz list otwarty, publicznie domagający się zmian systemowych jest coraz bardziej zauważalny w wielu środowiskach. Dyskusje odnośnie naszego spontanicznego działania toczą się na wielu szczeblach. Są już sądy które przekazały list wraz z podpisami na ręce Prezesów SO i jeszcze w tym tygodniu duża ich część spłynie na ręce Pana Minsitra..

Popierając kolejne działanie, jakim jest uchwała Iustitii oraz wstępując w jej szeregi umożliwiamy naszym przedstawicielom godną reprezentację naszej grupy zawodowej. Informacje o naszym liście, przesyłane również do KRS-u niewątpliwie spowodują, iż dojdzie do publicznej debaty na nasz temat.

To jest nasz pierwszy wspólny wysiłek o poprawę modelu sędziego w Polsce. Po nim przyjdą nastepne - wszystkie w ramach prawa i zgodne z kodeksem etyki, ale coraz głośniejsze!!!
Nie zmienia to faktu, że tylko wszyscy razem możemy wywalczyć sobie przyszłość. Nie zrażajcie się i nawet jeżeli niektórym nie spodoba się Wasza inicjatywa to nie poddawajcie się - popierajcie nasze wołanie o prawdziwie godny zawód.

K.Ierownik
09.01.2008 21:02:02

Pomyślałem sobie, że Iustitia i KRS powinni się zwrócic o spotkanie jednocześnie do prezydenta i premiera po czym poinformowac o tym media. Jeden będzie bał się wypaśc gorzej od drugiego i jest szansa, że nie odmówią. Tak było z lekarzami. Jak Tusk nie chciał sie z nimi spotkac to Kaczynski od razu się zgodził i zwołał radę gabinetową.

Sandman
09.01.2008 21:02:07

Dreed:
Czemu skasowano wątek o liście sądów, któe podpisały list?
RBK:
zaloguj się...bo na razie jest jako gość.....Pozdrawiam.

09.01.2008 21:07:25

Całkowicie popieram to co napisałeś Dreed. Nie mam szczęścia orzekać w takim sądzie, gdzie Prezes pomaga konsolidować środowisko, a sędziowie potrafią się zjednoczyć w sprawach zasadniczych,a w zgoła odmiennym / w moim tylko ja podpisalam list, a wysłany został z innego sądu/, ale mimo to nie zrażam się. Robię to również dla siebie.
Jest taka zasada jesli chcesz, aby Ciebie szanowano, szanuj sam siebie. Chowając głowę w piasek niczego w życiu się nie uzyska..

rbk
09.01.2008 21:12:38

Jak nastroje Sandman.

Sandman
09.01.2008 21:14:37

Cały Pracy i Ub. Społ. SO jest za podpisaniem (podpisał) i będą wysyłać.....
Reszta: jeszcze nie wiem....

Dreed
09.01.2008 21:24:15

Ponieważ wiele osób pyta mnie o tekst LISTU OTWARTEGO, gdyż mają problemy ze znalezieniem..oraz jest coraz mniej czasu, a zależy nam na jak najkrótszym oraz w miarę jednoczesnym terminie jego dostarczenia na ręce Pana Mimistra poniżej ułatwienie.

Prosze kliknąć w słowo TUTAJ:

Czyli - TUTAJ

Mario 71
09.01.2008 21:27:19

Okręg Tarnobrzeg.

[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 9:28 pm ]
A raczej okręg tarnobrzeski, bo my szaraczki z rejonu.

Jola
09.01.2008 21:31:17

Gratuluję! Niech żyje Tarnobrzeg !

sebolr
09.01.2008 21:32:58

szanowni koledzy dzisiaj zmobilizowałem wszystkich sedziów w moim małym prowincjonalnym rejonie ale mam pytania wynikajace z lektury postów. proszę napiszcie czy listy wysyłamy zawsze za pośrednictwem prezesa okręgu czy też może iść prosto z rejonu i jeżeli tak to na jaki dokładnie adres- nie chcę aby gdzieś utknął w folderach reklamowych- pozdrawiam

Jola
09.01.2008 21:40:12

Wydaje mi się, że ma być wysłany "drogą służbową", przez co należy rozumieć : adresat /Minister Sparwiedliwości/ za pośrednictwem swojego Sądu, tak, jak się wysyła wszystkie pisma, co do których obowiązuje droga służbowa.

elew
09.01.2008 21:41:19

innymi słowy za pośrednictwem Prezesa Sądu Rejonowego oraz Prezesa Sądu Okręgowego, ale nie wiem czy w jednym piśmie, czy w dwóch oddzielnych

Dreed
09.01.2008 21:57:34

Droga jest bardzo prosta:

Prezes Sądu Rejonowego pisze pismo przewodnie do Prezesa SO z prośbą o przekazanie listu otwartego wraz podpisami sędziów do Ministra Sprawiedliwości oraz jego kopii do wiadomości KRS-u.
Pan Prezes SO przekazuje Wasze listy

10.01.2008 00:03:33

Hurra!! Popieram Was. Nareszcie ktoś ośmiela się nazwać sprawy po imieniu.
Zyczę Wam wytrwałości i mam nadzieję, że osiągniecie swój cel.
My też walczymy ,na razzie bez efektu.
Lekarz.

Dreed
10.01.2008 00:41:24

Większość z Was otrzymała odemnie prywatne wiadomości (PW) z prośbą o podawanie danych. Wiązało się to z moim coraz większym gubieniem się w sądach Wiadomość nastepującej treści:

Witam koleżankę/kolegę

W związku z niesamowicie dużą ilością danych jakie spłynęły na mój PW oraz gąszcz informacji na forum, odnośnie przebiegu akcji zbierania podpisów pod naszym pierwszym wspólnym krokiem, jakim jest list otwarty muszę się uczciwie przynać, ze tracę lekko rachubę odnośnie sądów okręgowych w jakich toczy się, bądź już zakończyła akcja zbierania podpisów.
Ponieważ chcialbym zamieścic na forum w miarę dokładne dane, bardzo proszę o ponowne bądź pierwsze przesłanie mi w odpowiedzi z jakich sądów okręgowych wychodzą lub już wyszły listy.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby podanie krótkiej informacji: SR w ... SO w ...
Takiej treści wiadomość pozwoli mi na dokładne spisanie sądów i precyzyjne podanie Sądów Okręgowych, jakie wzięły udział w naszej akcji. Jest tego naprawdę dużo, a nie chciałbym kogos pominąć.
Proszę o jak najszybszą odpowiedź.
Dreed - Administrator forum dla sędziów
P.S.
Zdaję sobie sprawę, że część z Was juz podała, ale proszę o ponowne poinformowanie


W międzyczasie poojawiła juz się pewna informacja: TUTAJ

W związku z powyższym, ponieważ zdawaliśmy sobie w sumie sprawę, że może tak być, tym bardziej zachęcam do wysyłania listu otwartego w każdym sądzie w którym tego nie zrobiono!!! Również lista poparcia dla uchwały Iustitii nie może pozostawac bez echa. W naszym wspólnym działaniu jest zapewnienie sobie gwarancji ustawowych na przyszłe lata... Nie wolno się zrażać.

mara
10.01.2008 00:56:19

"Nie wolno się zrażać", ale krótkoterminowy efekt listu (poprawki Senatu do budżetu) już jest przesądzony. "Jest kilka ważniejszych spraw, które należy uregulować w tym budżecie...", jak powiedział p.marszałek. Trzeba już intensywnie myśleć, co dalej i znależć właściwe środki, bo zawsze będą rzeczy "ważniejsze" niż nasza sytuacja.

Dred
10.01.2008 01:04:04

Racja, wobec tego proponuję przedłużyć akcję zbierania podpisów do końca miesiąca, oczywiście nie zwalniając obecnego tempa!

mara
10.01.2008 01:08:48

Cytat z Wikipedii - "Strajk włoski – forma strajku aktywnego polegająca na wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych w sposób skrajnie drobiazgowy, co powoduje blokadę działania zakładu w sposób zbliżony do strajku pasywnego". Wydaje mi się, że to moze być skuteczna i, co jeszcze wazniejsze, legalna forma protestu przeciwko takiemu traktowaniu nas, jak to ma miejsce do tej pory.

henrylee
10.01.2008 07:28:18


Senatorowie nie dadzą sędziom ani grosza
Tomasz Pietryga 09-01-2008, ostatnia aktualizacja 09-01-2008 23:48
Senat nie zgłosi poprawek do ustawy budżetowej, które zapewniłyby wzrost uposażeń sędziowskich

Izba wyższa przygotowująca poprawki do budżetu była ostatnią szansą dla sędziów, którzy od ponad miesiąca walczą o wyższe wynagrodzenia. Ich postulaty nie znalazły jednak uznania w oczach senatorów.

– Jest kilka ważniejszych spraw, które należy uregulować w tym budżecie, chodzi m. in. o kombatantów – mówi Zbigniew Romaszewski, wicemarszałek Senatu.

O przesunięcia budżetowe na ten cel nie wnioskowało również Ministerstwo Sprawiedliwości, które zwróciło się jedynie do senatorów o więcej środków na program więziennictwa. Pieniądze ekstra mają dostać również asystenci sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

– Nasza prośba do parlamentu nie dotyczyła sędziów. Poza tym są już dla nich zagwarantowane odpowiednie kwoty w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przepisy te nie tylko uwzględniają inflację, ale i przewidują istotną podwyżkę – od 120 do 620 zł. Trzeba również pamiętać, że większość sędziów pobiera dodatki funkcyjne od 440 do 3 tys. zł. Nie płacą oni także składek emerytalno-rentowych na takich zasadach jak inne grupy zawodowe – tłumaczy Marian Cichosz, wiceminister sprawiedliwości. I dodaje, że ministerstwo ma związane ręce, jeśli chodzi o zapewnienie dodatkowych podwyżek.

– Sprawę komplikuje „automat ustawowy”, który wiąże wynagrodzenia sędziów z wynagrodzeniami w SN, NSA i IPN. Tymczasem w budżecie tych instytucji nie przewidziano środków na ekstrapodwyżki – tłumaczy wiceminister.

Rozgoryczenia postawą ministerstwa nie kryje sędzia Waldemar Żurek, rzecznik prasowy Iustiti.

– Sędzia sądu rejonowego, który przed dwa lata nie otrzymał podwyżki, w tym roku dostanie 90 zł na rękę. Taka sytuacja doprowadzi w końcu do masowych odejść z sądów do bardziej dochodowych zawodów prawniczych – przestrzega Żurek.

Protest sędziów będzie jednak kontynuowany i może przybrać na sile. Obecnie w sądach w całym kraju prowadzona jest akcja zbierania podpisów pod listem do premiera, parlamentarzystów i ministra sprawiedliwości. Wspierają ją inne środowiska prawnicze: prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i pracownicy naukowi wydziałów prawa wyższych uczelniach.

Drugim krokiem mogą być masowe pozwy do sądów pracy dotyczące nadgodzin.

Źródło : Rzeczpospolita

No to już wiecie rozumiecie, Społeczeństwo, że sędziowie w tym roku przecież dostaną podwyżki nawet 620 zł. Zresztą, do tych 6.200 zł, które zarabiają, a o których mówił MS w zeszłym tygodniu, sędziowie mają przecież dodatki nawet 3.000 zł. a, i nie płacą ZUS-u. Są ważniejsze rzeczy - wcześniej dodatkowe 3.000 zł dla posłów, więcej o 2.500 zł na biura poselskie, teraz kombatanci.
Dużo zdrowia, Panie Marszałku Romaszewski. Dużo zdrowia i samozaparcia, Panie i Panowie Sędziowie w Nowym Roku 2008!!!

mikado
10.01.2008 08:41:47

To mozna juz składać pozwy z wnioskiem o zwrócenie się do TK o zbadanie zgodności naszych regulacji płacowych z Konstytucją. Już nie ma na co czekać.

rbk
10.01.2008 08:44:53

Trzeba również założyć listę osób które ignorują środowisko sędziów w sposób ostentacyjny i obraźliwy, kłamią na łamach mediów, wszak później z kręgu polityków wielu trafia przed oblicze Temidy.

Marc
10.01.2008 08:49:17

to bedzie czarna lista naszych potencjalnych petentow, jak przyjda do nas po obsluge ? eeee sensu nie widze, lepiej się skupic na solidnej akcji informacyjnej i prostowaniu tych przekłamań.

iga
10.01.2008 08:51:34

słuchajcie, te całe listy i petycje pójdą do kosza. Tego nikt nawet czytać nie będzie. Pomyślmy o pozwach. Co sądzicie o pomyśle by wystąpić masowo z pozwami i wnioskiem do TK z zapytaniem jak nasze wynagrodzenia w świetle art. 32 konstytucji mają się choćby do adwokackich urzędówek. W końcu jest gotowe rozporządzenie, stawki za sprawy jak na dłoni. Przeliczając choćby sprawy karne w I instancji powiedzmy 20 załatwień miesięcznie przez najniższą stawkę 420zł - to daje 8.400. Prócztego 20% za każdą rozprawę nie zakończoną wyrokiem. Dalej - dyżury aresztowe, postanowienia na niejawnych, Ko itp.itd. Pytanie do TK powinno brzmieć - skoro w rozporządzeniu dało się "wycenić" pracę adwokata na tyle i tyle, to dlaczego sędziemu za pracę nad tą samą sprawą płaci się dużo mniej? Czy jako nadzorujący postępowanie nie powinien otrzymywać przynajmniej dwa razy więcej? Do tego dorzucić "stare" argumenty -że sędziowie nie mogą dorobić, a adwokaci tak, co więcej adwokat najczęściej pogardza takimi pieniędzmi i przysyła najczęściej aplikanta by się wyszkolił, że adwokat płaci niższy podatek, korzysta z odliczeń - może w koszty wrzucić benzynę, telefon, a nawet kolację z klientem w luksusowej restauracji. Oczywiście pozwać za trzy lata z odsetkami. Ciekawa jestem co TK na to odpowie????

Wypowiedzcie się. Przyjęłam stawki najniższe, a przecież nie brakuje spraw skomplikowanych, gdze stawka powinna być wyższa. Zanim uzyskamy wielkokrotność średniego wynagrodzenia warto zawalczyć o zaległe.

grubson
10.01.2008 09:03:44

Że akurat dla Romaszewskiego są ważniejsze sprawy to nie wcale nie dziwi. Ten facet zieje nienawiścią do wymiaru sprawiedliwości. Czas radykalizować działania. Ale wcześniej zbombardujmy dziadkom skrzynki mailami.

clif1
10.01.2008 09:07:34

jestem za!!! i takze bardzo w.....
lecę na sesje

luke
10.01.2008 09:31:56

po co

clif1
10.01.2008 09:33:34

dobre pytanie, sam nie wiem. To jest bez sensu....

Nata
10.01.2008 09:50:33

"iga" napisał:

słuchajcie, te całe listy i petycje pójdą do kosza. Tego nikt nawet czytać nie będzie. Pomyślmy o pozwach. Co sądzicie o pomyśle by wystąpić masowo z pozwami i wnioskiem do TK z zapytaniem jak nasze wynagrodzenia w świetle art. 32 konstytucji mają się choćby do adwokackich urzędówek. W końcu jest gotowe rozporządzenie, stawki za sprawy jak na dłoni. Przeliczając choćby sprawy karne w I instancji powiedzmy 20 załatwień miesięcznie przez najniższą stawkę 420zł - to daje 8.400. Prócztego 20% za każdą rozprawę nie zakończoną wyrokiem. Dalej - dyżury aresztowe, postanowienia na niejanych, Ko itp.itd. Pytanie do TK powinno brzmieć - skoro w rozporządzeniu dało się "wycenić" pracę adwokata na tyle i tyle, to dlaczego sędziemu za pracę nad tą samą sprawą płaci się dużo mniej? Czy jako nadzorujący postępowanie nie powinien otrzymywać przynajmniej dwa razy więcej? Do tego dorzucić "stare" argumenty -że sędziowie nie mogą dorobić, a adwokaci tak, co więcej adwokat najczęściej pogardza takimi pieniędzmi i przysyła najczęściej aplikanta by się wyszkolił, że adwokat płaci niższy podatek, korzysta z odliczeń - może w koszty wrzucić benzynę, telefon, a nawet kolację z klientem w luksusowej restauracji. Oczywiście pozwać za trzy lata z odsetkami. Ciekawa jestem co TK na to odpowie????


Jakiś pomysł to jest tyle, że np. w sprawach ubezpieczeniowych i pracy w większości spraw stawka minimalna wynosi 60 zł..... i mogłoby się zdarzyć, że nawet na dzisiejszą pensję nie nie wystarczy

skorpion
10.01.2008 10:17:55

jako sędzia. Niestety, widzę , jak żałosne są próby pisania podań i petycji. Nikogo nie obchodzi to, czego chcą sędziowie. Przecież zarabiają o tyle więcej, niż zasiłek dla bezrobotnych. Kombatanci dzielnie leżeli na styropianie i narażali swoją ... zdrowie i życie. NIkt nie pamięta, że w znacznej większości kombatanci (nie mówię o mózgach Solidarności i zapaleńcach) walczyli o... wyższe zarobki i zniesienie lub zmniejszenie podwyżek na podstawowe produkty. Czyli dawnym kombatantom opłaciło się podwójnie (wiem, to okrutne) dzięki temu, że przy okazji "walczyli z systemem". Sędziowie z systemem nie będa walczyli, domagają się tylko godnego życia. Problem w tym, że dla większości społeczeństwa godne życie to 2000 zł na rękę. NIkt nie ma pojęcia o zakresie odpowiedzialności, nakładzie pracy, sił, wyczerpaniu psychicznym i wyniszczeniu wrażliwości po 10 - 15 latach pracy np w wydziałach karnych. NIkt nie chce nas porównać do adwokatów i radców, którzy nawet nie czytają akt, nie piszac takich eposów, jak my w uzasadnieniach wyroków, co do których SN stawia coraz wyższe, coraz bardziej absurdalne wymagania zarabiają wiele razy więcej nawet z urzędu, czyli na garnuszku fiskusa. Nikt nie wie, że od sposobu i zakresu przeprowadzonego postępowania ważniejsze jest jego uzasadnienie. NIemal zawsze sporządzane w domu, kosztem życia prywatnego, nerwów, całych nocy i weekendów poświęcanych tylko pracy, bez wstawania znad stołu w innym celu niż jedzenie, picie kawy i ubikacja. Tak, jesteśmy żałośni, jak pracownicy hipermarketów przy kasach. Wiecie, jakie byłyby skutki ich petycji? tak samo śmieszne, jak naszych. My, inteligenciki nie potrafimy dać w mordę albo zdemolować chodnika. I zawsze przegramy. Bo będziemy tę pracę wykonywać i za 2.000 zł. Władza o tym wie.

romanoza
10.01.2008 10:24:17

Po lekturze Rzepy z przykrością stwierdzam, że jest tylko jeden sposób, żeby wyrwać od państwa trochę pieniędzy, od razu zaznaczam że bardzo głupi i nie polecam. Jak ktoś ma dzieci, rozwodzi się ze współmałżonkiem i rozlicza jako rodzic samotnie wychowujący dziecko, współmałżonek może też. O ile jeszcze jest taka możliwość, bo podatków nie śledzę.

Pablo
10.01.2008 10:29:03

Pisząc kolejnego uzasa w godzinach pracy! (bo akurat nie mam sesji a reszta poczeka!looknąłem sobie w rzepę, doznałem olsnienia i pomyslałem sobie - jak mi dobrze że tak świetnie zarabiam, koledzy i koleżanki przychodzą do pracy zadowoleni i docenieni również finansowo, a wicemarszałek Senatu ma na uwadze wszystkie grupy społeczne, nie wyłączając kombatantów..., co?!
Ale na serio. Ja również jestem zdania, że czas na radykalne kroki i pora popisać trochę we własnej sprawie do Sądu - koniecznie z wnioskiem do TK o zbadanie tych zmyślonych kwot bazowych z Konstytucją! Dobry pomysł z tymi stawkami adw.-r.pr.

rbk
10.01.2008 10:37:03

A może przyjmijmy pozę kombatantów. Wszak wycięczenie psychiczne i fizyczne już po kilku latach pracy pozwala nazwać się kombatantem i w związku z tym już zaprzestać pracy. A swoją drogą ilu sędziów już dziś z uwagi na stan zdrowia może przejść w stan spoczynku i ilu na wcześniejszy stan spoczynku. To też by była forma odejścia z pracy. Nadzieja w TS, który może nakałdać na Skarb Państwa coraz wyższe kary za czas postępowań, który można ustalić w oparciu o to, że skoro Skarb Państwa stać jedynie na opłacenie pracy sędziego za 10 dni w miesiacu, to przez pozostałe 20 dni wysłać do sądzenia bezrobotnych po kursach, którzy czekają na nasze miejsca.

iga
10.01.2008 10:54:30

do Nata
Prowadzicie chyba sprawy o o wynagrodzenia za pracę i odszkodowania - a tam stawki są wyższe. Poza tym najwyżej poczekacie na nasze wyroki i wtedy zaskarżycie swoje wynagrodzenia jako sprzeczne z art. 32 konstytucji w stosunku do reszty sędziów. W każdym innym wydziale wychodzi więcej za urzędówki niż nasza pensja. Trzeba przy tym zwracać uwagę na takie szczegóły, żegdy obrońca broni więcej niż jednego oskarżonego należy mu się stawka za każdego z nichz osobna. Zatem w sprawach wieloosobowych sędziowie powinni być traktowani tak samo i wynagrodzenie za taką sprawę powinno być odpowiednio większe. A spraw z kilkoma oskarżonymi jest sporo.

onelk
10.01.2008 10:57:11

Jak widać po wypowiedziach polityków "marchewki" na nich nie działają. Czas chyba sięgnąc po "kije" by swoje osiągnąć.
Jestemza tym bt pozwy składac jak najszybciej.

rbk
10.01.2008 11:00:01

Szybko policzyłem, że w/g stawek adwokackich za ubiegły rok wyszło ok. 160.000 zł za rok netto.

rbk
10.01.2008 11:13:21

Może zabrzmi to śmiesznie, ale skoro wykorzystuje się swój prywatny komputer, prąd za jego zasilanie i światło, a na areszty, czy tryby trzeba dojechać własnym samochodem, bo służbowego nie ma, a komunikacja publiczna praktycznie zanikła, szczególnie w Niedziele i Święta to trzeba zacząć domagać się zwrotu tych kosztów.

Dred
10.01.2008 11:32:39

To jest bardzo dobry pomysł igo, ale list też ma swoje znaczenie.

Dred
10.01.2008 11:46:21

KRS wysyłał swoje uchwały w tej sprawie w 2007 r. wiele razy i wiadomo z jakim skutkiem. List to pospolite ruszenie, a Twoja propozycja uzasadnienia roszczeń jak już pisałem wcześniej podoba mi się, jest znakomita! Nie ma potrzeby dowodzenia czasu pracy i liczenia nadgodzin. Adwokaci też mają zadaniowy czas pracy. Super igo, super! Jaka jest przeszkoda, żeb sądy to nam zasądzały?!!! Przecież te roszczenia są oczywiście zasadne!Pozdrawiam!

romanoza
10.01.2008 11:59:38

To jak ja mam na wokandzie po 60 spraw wykonawczych to mi za jedno posiedzenie wyjdą trzymiesięczne pobory. I najbardziej będę kochał rozkładanie grzywny na raty, bo to będzie inna czynność w postępowaniu wykonawczym, czyli za 240 zł Pomysł super

Kamel
10.01.2008 12:08:12

Może strajk głodowy.

Franc
10.01.2008 12:12:04

"Kamel" napisał:

Może strajk głodowy.


Z przykuciem się kajdankami do kaloryferów w Sądach... :sad:

Smutne to i straszne zarazem.

iga
10.01.2008 12:15:01

przyszło mi jeszcze do głowy, że nasze wynagrodzenie w przyszłości powinno być ściśle określone w konstytucji. Zatem nie jakieś tam "godne" ale " X razy średnia krajowa". I tym powinna się zająć Jusitia. To raz na zawsze ukróci tą szarpaninę. Chociaż wiem, że zmiana konstytucji nie jest łatwa. Ale jeśli by się szykowały jakieś zmiany to trzeba tego przypilnować.

Kamel
10.01.2008 12:18:16

Z przykrością napiszę, że moje zdanie wyraziłem już kilkakrotnie "listy to są dobre ale do Świętego Mikołaja". Realnie to jedyną formą protestu jest odejście z zawodu i to zanim minister s przyjaciółmi z korporacji nie wprowadzą dziedziczności urzędu adwokata. Pewne kroki już podjął w końcu ma córkę na aplikacji. Czy wiecie ile on płaci adwokatom w swojej kancelarii? Ma ich kilkudziesięciu. Jak otworzy dostęp do zawodu "murzyni" podrożeją.

mikado
10.01.2008 12:22:28

Obawiam sie , że na zmianę Konstytucji w zakresie naszych wynagrodzeń nie mamy co liczyć , ale na zmianę ustawy i korzystną dla nas wykładnię TK istniejącego zapisu Konstytucji - owszem.

Pablo
10.01.2008 12:34:24

No i jeszcze szczególna zawiłość sprawy czyli w niektórych wypadkach stawka x 6 tylko kto to oceni? W cywilnym, w którym orzekam mam sprawę ułatwioną, ale w karnym?

Jac
10.01.2008 12:34:39

Witam wszystkich na forum. List ma duże znaczenie dla integracji naszego środowiska i nagłośnienia protestu, ale ta forma nie jest wytarczająca do osiągnięcia celów. Popieram pomysł pozwów i bardzo podoba mi się uzasadnienie zaproponowane przez Igę. Musimy jednak opracować jednolity projekt pozwu i obiektywne kryterium obliczenia wysokości żądania. Nie jestem specjalistą z zakresu prawa pracy, ale można rozważyć, czy nie powiniśmy najpierw wytoczyć powództwa o ustalenie, że wynagodzenie powinno wynosić x-krotność średniego wynagrodzenia, a dopiero potem pozwy o zapłatę?

mikado
10.01.2008 12:40:01

Jeśli możesz wystąpić o zapłatę , to nie masz interesu prawnego w wystapieniu z żądaniem ustalenia i Twój pozew zostałby oddalony. Trzeba od razu o zapłatę.

rbk
10.01.2008 12:40:18

W mojej ocenie jedyną możliwością jest ponowna ocena przez TK wysokości kwoty bazowej, ewentualnie stawek z rozp. Prezydenta. Odsyłam do OTK 2000/6/189. Posiłkowo dla oceny wysokosci kwoty bazowej można wskazać wskaźniki ustalone w rozp. o wynadgordzeniach adwokatów i r.pr. oraz ilość spraw załatwianych przez sędziów w skali roku. Natomiast mamy wątpliwości, co do kwestii związanej z pozwami o zapłatę kwot wynikających z obniżenia składki rentowej.

Pablo
10.01.2008 12:41:10

"mikado" napisał:

Jeśli możesz wystąpić o zapłatę , to nie masz interesu prawnego w wystapieniu z żądaniem ustalenia i Twój pozew zostałby oddalony. Trzeba od razu o zapłatę.


Słuszna uwaga! Orzecznictwo sie zna!!!!

mikado
10.01.2008 12:55:04

Myślę , że najbardziej realistyczne jest odniesienie naszego wynagrodzenia do średniej krajowej. Pozew o zapłate różnicy pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym , a wynagrodzeniem , do którego obliczenia przyjętoby zamiast kwoty bazowej średnią krajową. Inne wskażniki i sposoby wyliczenia można przytoczyć w uzasadnieniu ewentualnego pozwu jako dodatkowe argumwnty.

Jac
10.01.2008 12:59:34

Mikado i Pablo mają rację. Mój pomysł z pozwami o ustalenie był na gorąco, nieprzemyślany i wycofuję się z niego. Na pewno trzeba jednak ustalić jakieś jednolite i przejrzyste uzasadnienie żądania.

Pablo
10.01.2008 13:01:03

No dobrze, a co ze zróżnicowaniem zarobków sędziowskich ze względu na stanowisko. Czy (co u mnie pewien sędzia - wieloletni - powtarza na okrągło) zarobki sędziów powinny być takie same bez względu na to czy jest to sąd rej czy apel? Pamiętajmy, że wśród Nas są także Sędziowie z SO.

Jarosiński
10.01.2008 13:37:35

"henrylee" napisał:


Senatorowie nie dadzą sędziom ani grosza
Tomasz Pietryga 09-01-2008, ostatnia aktualizacja 09-01-2008 23:48
Senat nie zgłosi poprawek do ustawy budżetowej, które zapewniłyby wzrost uposażeń sędziowskich

Izba wyższa przygotowująca poprawki do budżetu była ostatnią szansą dla sędziów, którzy od ponad miesiąca walczą o wyższe wynagrodzenia. Ich postulaty nie znalazły jednak uznania w oczach senatorów.

– Jest kilka ważniejszych spraw, które należy uregulować w tym budżecie, chodzi m. in. o kombatantów – mówi Zbigniew Romaszewski, wicemarszałek Senatu.

O przesunięcia budżetowe na ten cel nie wnioskowało również Ministerstwo Sprawiedliwości, które zwróciło się jedynie do senatorów o więcej środków na program więziennictwa. Pieniądze ekstra mają dostać również asystenci sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

– Nasza prośba do parlamentu nie dotyczyła sędziów. Poza tym są już dla nich zagwarantowane odpowiednie kwoty w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przepisy te nie tylko uwzględniają inflację, ale i przewidują istotną podwyżkę – od 120 do 620 zł. Trzeba również pamiętać, że większość sędziów pobiera dodatki funkcyjne od 440 do 3 tys. zł. Nie płacą oni także składek emerytalno-rentowych na takich zasadach jak inne grupy zawodowe – tłumaczy Marian Cichosz, wiceminister sprawiedliwości. I dodaje, że ministerstwo ma związane ręce, jeśli chodzi o zapewnienie dodatkowych podwyżek.

– Sprawę komplikuje „automat ustawowy”, który wiąże wynagrodzenia sędziów z wynagrodzeniami w SN, NSA i IPN. Tymczasem w budżecie tych instytucji nie przewidziano środków na ekstrapodwyżki – tłumaczy wiceminister.

Rozgoryczenia postawą ministerstwa nie kryje sędzia Waldemar Żurek, rzecznik prasowy Iustiti.

– Sędzia sądu rejonowego, który przed dwa lata nie otrzymał podwyżki, w tym roku dostanie 90 zł na rękę. Taka sytuacja doprowadzi w końcu do masowych odejść z sądów do bardziej dochodowych zawodów prawniczych – przestrzega Żurek.

Protest sędziów będzie jednak kontynuowany i może przybrać na sile. Obecnie w sądach w całym kraju prowadzona jest akcja zbierania podpisów pod listem do premiera, parlamentarzystów i ministra sprawiedliwości. Wspierają ją inne środowiska prawnicze: prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i pracownicy naukowi wydziałów prawa wyższych uczelniach.

Drugim krokiem mogą być masowe pozwy do sądów pracy dotyczące nadgodzin.

Źródło : Rzeczpospolita

No to już wiecie rozumiecie, Społeczeństwo, że sędziowie w tym roku przecież dostaną podwyżki nawet 620 zł. Zresztą, do tych 6.200 zł, które zarabiają, a o których mówił MS w zeszłym tygodniu, sędziowie mają przecież dodatki nawet 3.000 zł. a, i nie płacą ZUS-u. Są ważniejsze rzeczy - wcześniej dodatkowe 3.000 zł dla posłów, więcej o 2.500 zł na biura poselskie, teraz kombatanci.
Dużo zdrowia, Panie Marszałku Romaszewski. Dużo zdrowia i samozaparcia, Panie i Panowie Sędziowie w Nowym Roku 2008!!!

Marian Cichosz (ur. 17 czerwca 1954 w Mościskach) - polski polityk, urzędnik państwowy, były senator. od 26 listopada 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Marian Cichosz Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracował w organach prokuratury oraz jako radca prawny. W latach 1994-1997 pełnił funkcję wojewody chełmskiego. W 1997został wybrany senatorem IV kadencji z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2000 zrzekł się mandatu i objął stanowisko dyrektora lubelskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli.
Ciekawe dlaczego odszedł z prokuratury przecież tam też tak dobrze zarabiają, dlaczego nie przeszedł do sądu gdzie jest tak ekstra jak twierdzi

Justibas
10.01.2008 13:53:20

Może powiem tu herezję, ale u mnie z nadgodzinami byłoby kiepsko, od dłuższego czasu powiedziałam sobie, że nie biorę akt do domu, no bo z jakiej racji???!!! ( co do zasady) no i z braku możliwości ( Misiek lat 2.
Przychylam się do głosów o skardze do TK - skoro jesteśmy jedną z władz, to godność (czytaj wysokość naszych zarobków , przy czym jako średni uznać zarobek SSR nie-funkcyjnego, bo przecież tych jest najwięcej ) zaraz powinna skoczyć do wysokości pozostałych władz - w randze ministra i posła/senatora.

Jeśli chodzi o pozwy, to może wypowiedzieliby się sędziowie sądów pracy, jak oni to widzą?

rbk
10.01.2008 13:53:30

Ja sam nie wiem czy to jeszcze jest polityka, czy już 231 kk

sebolr
10.01.2008 14:06:54

koledzy wydaje mi sie, że uchadzi z nas juz para. może więc konkretnie, bez snucia dalszych planów i przewlekajacych sie dywagacji - w poniedziałek lub wtorek urlop na żądanie- przekażemy jeszcze kolegom i pewnie zawiadomimy część stron aby sie nie fatygowała. inaczej spędziny na dyskusjach jeszcze wiele miesiecy. jeżeli ten pomysł wydaje się zbyt radykalny to może zorganizujmy we wszystkich sądach w całym kraju w same południe spotakania u swoich prezesów- np na godzinę ale wydzwięk bedzie a mu tan np powtórzymy sobie konstytucje i usp

chomik
10.01.2008 14:12:55

Propomuje zacząc skromnie: skarga o niezgodność z Konstytucją (art. 10 ust. 1 - trójpodział władz) przepisów ustawy budżetowej na 2008 r. w części dotyczącej różnych wysokości kwot bazowych przewidznianych dla sędziów, osób zajmujących kierownicze stanowiska, osób nie zajmujących kierowniczych stanowisk. Różnice sięgają tu ponad 300 zł. No i w tym momencie można zaszaleć i objąć wnioskiem również art. 25 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (uposażenie poselskie to wynagrodzenie podsekretarza stanu), Błędem było by zapomnieć o wynagrodzeniu wojewodów. Jest o czym pomyśleć

iga
10.01.2008 14:25:41

pisząc o pozwie o ustalenie podałam to jako ewentualność, gdyby pozwy o zapłatę zostały oddalone na tej podstawie, że każdy sędzia musiałby wystąpić o zapłatę innej kwoty, w zależności od tego jakie sprawy rozstrzygnął i w jakim wydziale.
Zatem zgadzam się z tym, że nasze zarobki powinny stanowić wielokrotność średniej krajowej, ale ta wielokrotność nie powinna być brana z powietrza - bo niby jak zamierzacie udowodnić , że należy nam się 5 średnich krajowych a nie 2. Sama "godność" urzędu wam do udowodnienia racji nie wystarczy. Potrzeba naprawdę precyzyjnych obliczeń. Dlatego uważam, że ta wielokrotność średniej krajowej powinna pozostawać w ścisłym powiązaniu z innymi zawodami prawniczymi - powinna być zatem wyliczona przynajmniej jako odpowiednik dochodów adwokata z urzędu.

[ Dodano: Czw Sty 10, 2008 2:33 pm ]
chomik - takie pytanie do TK już było z tym trójpodziałem władz i TK już się na ten temat wypowiadał. TK trzeba zapytać czy zgodne z art. 32 konstytucji jest to, że za rozpoznanie sprawy sędzia otrzymuje niższe wynagrodzenie niż adwokat, który w tej sprawie występuje z urzędu. Bo moim zdaniem nie.

clif1
10.01.2008 14:42:21

to jest b. trudne do wyliczenia. Każdy może obliczyć w inny sposób. Lepiej odnieść sie do obecnych wynagrodzeń urzedników państwowych, np ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy etc., a nawet wynagrodzeń orzeczników SKO czy funkcjonariuszy CBA.
Należy odnieść nasze uposeżenia do uposażeń kolegów z Czech, Litwy,Esonii, niekonicznie Niemic czy Francji.
Wnosić pozwy do 10tys. zł. A jak oddalą Sądy to pisać do Strasburga.
Co Panstwo na to?

jarocin
10.01.2008 14:44:05

"iga" napisał:

pisząc o pozwie o ustalenie podałam to jako ewentualność, gdyby pozwy o zapłatę zostały oddalone na tej podstawie, że każdy sędzia musiałby wystąpić o zapłatę innej kwoty, w zależności od tego jakie sprawy rozstrzygnął i w jakim wydziale.
Zatem zgadzam się z tym, że nasze zarobki powinny stanowić wielokrotność średniej krajowej, ale ta wielokrotność nie powinna być brana z powietrza - bo niby jak zamierzacie udowodnić , że należy nam się 5 średnich krajowych a nie 2. Sama "godność" urzędu wam do udowodnienia racji nie wystarczy. Potrzeba naprawdę precyzyjnych obliczeń. Dlatego uważam, że ta wielokrotność średniej krajowej powinna pozostawać w ścisłym powiązaniu z innymi zawodami prawniczymi - powinna być zatem wyliczona przynajmniej jako odpowiednik dochodów adwokata z urzędu.

[ Dodano: Czw Sty 10, 2008 2:33 pm ]
chomik - takie pytanie do TK już było z tym trójpodziałem władz i TK już się na ten temat wypowiadał. TK trzeba zapytać czy zgodne z art. 32 konstytucji jest to, że za rozpoznanie sprawy sędzia otrzymuje niższe wynagrodzenie niż adwokat, który w tej sprawie występuje z urzędu. Bo moim zdaniem nie.


A mnie się takie postawienie problemu wydaje nielogiczne, bo czy jeśli będzie zmniejszała się ilość spraw do rozpatrzenia to nasze wynagrodzenia też powinny wtedy ulec zmniejszeniu?

chomik
10.01.2008 14:56:01

Inga

chomik - takie pytanie do TK już było z tym trójpodziałem władz i TK już się na ten temat wypowiadał. TK trzeba zapytać czy zgodne z art. 32 konstytucji jest to, że za rozpoznanie sprawy sędzia otrzymuje niższe wynagrodzenie niż adwokat, który w tej sprawie występuje z urzędu. Bo moim zdaniem nie.

tak, ale nie było pytania o różne wysokości stawek bazowych, dlaczego dla sedziów 1492 zł, a dla osób sprawującyh kierownicze funkcje 1766 zł. To nie jest pytanie dotyczące wysokości zarobków, lecz podstaw od których są one obliczane.

iga
10.01.2008 14:57:18

do cif1 - składaliśmy już takie pozwy, powołując się na zarobki innych urzędników - po orzeczeniu TK zostały oddalone. Nie powtarzajmy więc wyłącznie tej argumentacji, bo sądy powołają się na to orzeczenie i pozwy oddalą.
do jarocin - nie spodziewam się by ubywało nam spraw. Zresztą ustalona kwota powinna być stała. Od czegoś trzeba zacząć.

chomik
10.01.2008 15:05:27

porównywanie zarobków sędziów z adwokatami nie ma absolutnie żadnego sensu. Adwokaci zawsze i wszędze będą zarabiać więcej niż sędziowie. Odpowiedzi na pytanie "ile" szukac należy w sposobie dzielenia publicznych funduszy na wynagrodzenia innych funkcjonariuszy sprawujących władze wykonawczą czy ustawodawczą. To się zgadz co podła Inga, iż TK popisał się argumantacją, że np. nic nie znaczy to, iż sędziowie SN orzekają o ważności wyborów prezdenckich (co miało by uzasadnić twierdzenie, iż winni zarabiać tyle co prezydent). Złudność posługiwania się argumantami dotyczącymi wynagradzania adwokatów łatwo przełożyć na przykład wynagrodzenia notariusza, który obsługuje stronę czynności notarialnej zwolnionej przez SR od opłaty. Można było by posłużyć się argumantem dotyczącym komornika o dochodzie miesięczym 30 000 zł, i kontrolującego asesora o poborach 3000 zł.

Kurgan
10.01.2008 15:17:39

Witam wszystkich na forum. Moim zdaniem wyjściem mogłyby być skargi o zgodność z konstytucją przepisów o naszych wynagrodzeniach wniesione przez strony. Zgodnie bowiem z treścią art. 45 konstytucji każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Jednocześnie gwarancją niezawisłości są przepisy dotyczące wynagrodzeń sędziów. Muszą one być tak ukształtowane, aby Sędzia był niezależny ekonomicznie, w przeciwnym wypadku trudno jest mówić o niezawisłości. Strona mogłaby podnieść, iż przy obecnym określeniu wynagrodzeń nie ma gwarancji, że Sędzia, który wydał w jej sprawie orzeczenie jest faktycznie z przyczyn ekonomicznych niezawisły. Dodatkowo mogłaby zaskarżyć fakt, iż nasze wynagrodzenia w istocie zależą od kaprysu władzy ustawodawczej tj. czy zechce ona je zwaloryzować w jakim stopniu. Podważa to tezę, iż ma do czynienia z niezależnym ekonomicznie od innej władzy Sędzią. W szczególności to ma znaczenie w sporach ze Skarbem Państwa. W ten sposób spór przeniósłby się także na społeczeństwo. Zaletą takiego rozwiązania jest również to, iż w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia TK stronie przysługiwałaby skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a ten ocenę, czy doszło do naruszenia prawa do Sądu opiera między innymi w kontekście przepisów Europejskiej Karty o Statusie Sędziów z 1998 r., które są ponoć dla nas korzystne w tym zakresie. Niestety nie mam jej treści, jażeli ktoś ma do niej dostęp mam prośbę o jej udostępnienie. Chciałbym również zwrócić uwagę, iż przepisy o asesorach uznano za niekonstytucyjne z uwagi właśnie na brak gwarancji ustawowych, a nie dlatego, że faktycznie asesorzy nie byli niezawiśli. Sam pomysł nie jest trudny w realizacji, każdy z nas ma na pewno dobry kontakt z jakimś fachowym pełnomocnikiem, który mógłby to wykonać w i mieniu strony, którą reprezentuje w sprawie, którą strona przegrała. W przypadku, gdyby udało się to każdemu z nas akcja byłaby masowa.

Jola
10.01.2008 15:28:17

Tak, jeśli ktoś dysponuje tą Europejska Kartą Statusu Sędziów, to prosimy o udostępnienie na Forum.
Wracając do pozwów, nie jestem z Wydz. Pracy, ale czy nie wystarczyłoby przeliczyć nasz przeliczniki razy średnie wynagrodzenie w kraju, skoro kwota bazowa, jako ustalana koniunkturalnie przez polityków i urzedników jest niekonstytucyjna. Policzona za 3 lata wstecz wyszłaby chyba sensowna kwota. Uważam, ze nie należy przesadzać w tych żądaniach i odnosić się do najwyżej zarabiającyh, pamiętajmy, że żyjemy w społeczeństwie, gdzie takie kwoty szokują.. nie będziemy mieli w tym sojuszników. Poza tym lata zaniedbań spowodowało, że wśród nas są też osoby, które niestety nie przynoszą nam chluby,a tworzą ogólną o nas opinię..

Kamel
10.01.2008 16:20:40

Powiem tak, jest to pierwszy minister, który stawia sprawę jasno. Od dawna na to czekałem. Przynajmniej wiem na czym stoję i mogę podjąć jakieś sensowną decyzje. Skończy się to ciągłe gadanie"nie odchodź bo pewnie będzie lepiej". Ja nikogo nie namawiam ale za moją pensje w moim mieście mogę kupić mniej niż pół metra kw. mieszkania i nawet ta podwyżka niewiele zmieni w tej sytuacji.

[ Dodano: Czw Sty 10, 2008 4:47 pm ]
właśnie dostałem pierwszą ofertę pracy. O to ona
Czy wspinaczka jest Twoją pasją ?
Szukasz ciekawej pracy łączącej się z Twoim hobby ?
Dobrze trafiłeś !!!!
Poszukujemy pracowników na stanowisko Operatora ściany.
Zainteresowani proszeni są o przesłanie CV na:
[email protected]

iga
10.01.2008 16:52:29

do chomik
we wszystkich kierowanych dotychczas do władz pismach /np. przez KRS/ podkreślano nasz finansowo podrzędny status w odniesieniu do innych zawodów prawniczych. Ja zwracam uwagę, że nie mówię o zarobkach adwokatów w ogóle, tj. nie mówię o tej cześci ich zarobków jaką regulują umowy ze stronami, ale o stawkach adwokackich za urzędówki, czyli stawkach za udział w sprawach OKREŚLONE PRZEPISAMI. Ja widzę sens, bo to nie jest tylko zwolnienie z opłaty, od czynności, którą wcałości wykonuje notariusz. Ja muszę rozpoznać całą sprawę i napisać do niej uzasadnienie - a nie tylko zwalniam z opłaty. Naharuję się znacznie więcej niż adwokat - więc dlaczego w świ3etle obecnie obowiązującego prawa otrzymuję miej niż odwokat występujący w tej sprawie z urzędu.
Wdając się w spór o dzielenie środków chyba nie zdajesz sobie sprawy na co się decydujesz - to będzie walka o to, kto wyszarpie więcej tego sukna. A jakimi argumentami będziez dysponował w tej walce?

mara
10.01.2008 17:26:41

W załączniku EUROPEJSKA KARTA USTAWOWYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH SĘDZIÓW.

[ Dodano: Czw Sty 10, 2008 5:29 pm ]
A tu fragment dotyczący zasad wynagradzania:
6. WYNAGRODZENIE ORAZ OPIEKA SOCJALNA
6.1. Sędziowie zawodowi mają w czasie wykonywania obowiązków, prawo do wynagrodzenia, w wysokości , gwarantującej nie uleganie jakimkolwiek naciskom mającym na celu wpływ na ich decyzje lub, ujmując rzecz bardziej ogólnie, na ich zachowanie związane ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości a poprzez to na ich niezawisłość i bezstronność.
6.2. Elementami pozwalającymi na różnicowanie wynagrodzenia sędziów mogą być :staż pracy, charakter oraz znaczenie zadań powierzonych w ramach sędziowskich obowiązków. Różnice te muszą być określone w sposób przejrzysty.
6.3. Zasady zawarte w ustawach dotyczących sędziów musza zapewnić czynnym zawodowo sędziom gwarancje socjalno w razie choroby, macierzyństwa, niezdolności do pracy, podeszłego wieku a także w wypadku ich śmierci.
6.4. Szczególnie ustawy muszą zapewnić sędziom, którzy osiągnęli wiek emerytalny przewidziany prawem i wykonywali funkcję sędziego przez wymagany okres pensję, której wysokość powinna być tak .bliska wysokości otrzymywanego przez nich ostatnio wynagrodzenia jak tylko to jest możliwe,

K.Ierownik
10.01.2008 17:30:56

"mikado" napisał:

Myślę , że najbardziej realistyczne jest odniesienie naszego wynagrodzenia do średniej krajowej. Pozew o zapłate różnicy pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym , a wynagrodzeniem , do którego obliczenia przyjętoby zamiast kwoty bazowej średnią krajową. Inne wskażniki i sposoby wyliczenia można przytoczyć w uzasadnieniu ewentualnego pozwu jako dodatkowe argumwnty.Dokładnie tak. W pozwie należy powołac się na niekonstytucyjnośc przepisu ustalasjącego wysokośc kwoty bazowej. Wszystkie te porównania naszych wynagrodzen do zarobków innych prawników i grup zawodowych mogą byc argumentami przemawiającymi za niekonstytucyjnościa kwoty bazowej a nie podstawą do określenia wysokości naszego wynagrodzenia. Mamy określony mnożnik. NIe da się go podważyc. Mówienie o nikonstytucyjności rozporządzenia prezydenta ustalającego mnożniki to mżonki. zatemnależy domagac sie w tej chwili wynagrodzeń : średnia krajowa ( pomniejszona o składkę na ubezpieczenie społeczne, którego nie płacimy) razy obowiazujący nas dzisiaj mnożnik. Takie zasadyb ustalania naszych wynagrodzeń oznaczają, że nie są one wzięte z księżyca, a sędziowie sądów wyższego rzędu będą miec wyższe wynagrodzenia.

[ Dodano: Czw Sty 10, 2008 5:38 pm ]
"iga" napisał:

taki list już poszdł z KRS - u chyba jesienią tamtego roku. Jaka to miała być "odwyżka" jako odpowiedź na to pismo to wiemy. Dajcie spokój, to żenada. Wsztyd w środowisku. Wszyscy się z nas śmieją. Bierzcie swoje wokandy z całego roku, pospisujcie jakie mieliście rodzaje spraw i przemnóżcie przez stawki adwokackie. Potem trzeba odjąć wypłacone nam wynagrodzenie - i gotowe. Do roboty. Zanim zapał opadnie i znowu wszystkich dopadnie marazm.


To zupełnie nierealne. Brak śladu podstawy prawnej żeby taki pozew uwzględnic.

[ Dodano: Czw Sty 10, 2008 5:45 pm ]
"chomik" napisał:

Inga


tak, ale nie było pytania o różne wysokości stawek bazowych, dlaczego dla sedziów 1492 zł, a dla osób sprawującyh kierownicze funkcje 1766 zł. To nie jest pytanie dotyczące wysokości zarobków, lecz podstaw od których są one obliczane.


A dlatego,że nasza kwota bazowa niejest ubruttowiona bo nie płacimy składek na ubezpieczenie społeczne

Dreed
10.01.2008 17:59:46

Koleżanki i koledzy

Obserwuję od pewnego czasu Wasze posty i dochodzę do dziwnego wniosku. Otoż, czy chcecie poddawać się tylko z uwagi na to, że w lipcu 2008 nie dostaniemy podwyżek?

Nie wierze w to - inicjatywa listu otwartego miała i nadal ma na celu pokazanie opinii publicznej, że jesteśmy zwartą grupą zawodową. Niewielką, bo mającą zaledwie 9,5 tysiąca ludzi, ale potrafiącą sie w razie potrzeby skonsolidować. Rozmowy z jakimi często sie spotykam, niejednokrotnie świadczą o braku wzajemnego szacunku i poparcia.

Jeżeli sami nie będziemy się szanować, sami nie staniemy za sobą, to nikt się nie ujmie za nami.
Każdy z nas, kto złożył podpis pod listem otwartym, doskonale wiedział, że tylko z tego powodu nie podniosą nam uposażeń. Ale podpisujemy nadal, wysyłamy list, nie zrażamy się.
Jestem bardzo dumny, że pośród nas są Prezesi, którzy w pierwszej kolejności poparli naszą inicajatywę. Są to osoby godne swoich stanowisk..

Akcja zbierania podpisów nadal trwa...podpisujcie je - dajcie legitymacje dla KRS-u i Iustitii występowania w naszym imieniu.

Odnośnie pozwów i urlopów na żądanie -ja jestem jednym z pierwszych, którzy poprą te inicjatywy. Pamiętajcie jednak o jednym, tego rodzaju kroki wymagają koordynacji w czasie. Nie możemy dzisiaj postanowić np., że 12 lutego bierzymy urlopy...To jest skazane na porażkę. Zauważcie, że strajkują lekarze, pielegniarki.

Wybranie czasu jest bardzo istotne. Wierzę, że znajdziemy siły do wspólnych działań. Nie możemy jednak poddać się na samym początku, a tak się dzieje w sytuacji odmowy podpisywania listu. Jak wówczas zagwarantujecie urlop, czy pozew....?

Dziwię się niektórym asekuracyjnym postawom. Nie można jednocześnie narzekać na nasze uposażenie - na to, że większości z sędziów nie jest stać na spłacanie kredytów..a jednocześnie nie działać nawet w ramach listu.

Zadam Wam pytanie - jak w takim razie odwazycie się na dalsze kroki? Nie piszę o krokach niezgodnych z ustawami i konstytucją... Piszę np o zwykłym urlopie na żadanie w jednym czasie. .
Przykrym jest fakt, że są w naszym zawodzie osoby starające sie tłumić nasze inicjatywy. W ten sposóbv nigdy nie staniemy się "ukoronowaniem" zawodów prawniczych. Albo wszyscy razem konsekwentnie wywalczymy godność naszego zawodu, albo pozostańmy, jak jest obecnie urzędnikami... Urzędnikami typu obywatel Piszczyk, który wymyślił, że ilość zużytych spinaczy świadczy o naszej pracy....

Przemyślcie to, a jeżeli się ze mną zgadzacie, podpisujcie i wysyłajcie list otwarty. Kopię ślijcie do wiadomości KRS-u... Dojdzie do dyskusji - która pokażce, że jesteśmy razem...a na dalsze kroki mające na celu zmiany w ustawodawstwie przyjdzie czas i to juz niedługo...Najpierw skończmy jedno..Skończmy to razem...

Nadal wzywam do podpisywania i przesyłania listu oraz popierania uchwały Iustitii. Wymuśmy dyskusję medialną również o nas.

iga
10.01.2008 18:33:04

Nie ma podstawy prawnej, ale przy zakwestionowaniu zgodności z konstytucją sposobu naszego wynagradzania sytuacja by się zmieniła.

rbk
10.01.2008 18:52:01

W mojej ocenie najłatwiej będzie zakwestionować nie samą wysokość, ale sposób ustalania kwoty bazowej dla sędziów przez organy władzy ustawodawczej i wykonawczej. Analogia do oceny niekonstytucyjności instytucji asesora sądowego. Powinna być przynajmniej jakaś forma oceny lub akceptacji tej kwoty przez KRS. Zbyt duży wpływ pozostałych władz na abstrakcyjnie pojętą niezawisłość, niezależność organów sądowych.

robak
10.01.2008 18:54:31

"iga" napisał:

słuchajcie, te całe listy i petycje pójdą do kosza. Tego nikt nawet czytać nie będzie. Pomyślmy o pozwach. Co sądzicie o pomyśle by wystąpić masowo z pozwami i wnioskiem do TK z zapytaniem jak nasze wynagrodzenia w świetle art. 32 konstytucji mają się choćby do adwokackich urzędówek. W końcu jest gotowe rozporządzenie, stawki za sprawy jak na dłoni. Przeliczając choćby sprawy karne w I instancji powiedzmy 20 załatwień miesięcznie przez najniższą stawkę 420zł - to daje 8.400. Prócztego 20% za każdą rozprawę nie zakończoną wyrokiem. Dalej - dyżury aresztowe, postanowienia na niejawnych, Ko itp.itd. Pytanie do TK powinno brzmieć - skoro w rozporządzeniu dało się "wycenić" pracę adwokata na tyle i tyle, to dlaczego sędziemu za pracę nad tą samą sprawą płaci się dużo mniej? Czy jako nadzorujący postępowanie nie powinien otrzymywać przynajmniej dwa razy więcej? Do tego dorzucić "stare" argumenty -że sędziowie nie mogą dorobić, a adwokaci tak, co więcej adwokat najczęściej pogardza takimi pieniędzmi i przysyła najczęściej aplikanta by się wyszkolił, że adwokat płaci niższy podatek, korzysta z odliczeń - może w koszty wrzucić benzynę, telefon, a nawet kolację z klientem w luksusowej restauracji. Oczywiście pozwać za trzy lata z odsetkami. Ciekawa jestem co TK na to odpowie????

Wypowiedzcie się. Przyjęłam stawki najniższe, a przecież nie brakuje spraw skomplikowanych, gdze stawka powinna być wyższa. Zanim uzyskamy wielkokrotność średniego wynagrodzenia warto zawalczyć o zaległe.


TK? za dwa lata wyda postanowienie wstępne, potem za kolejny rok wyrok a następnie odroczy wejście w życie wyroku na 18 miesięcy (o ile w ogóle uzna słuszność naszych racji).

Dreed
10.01.2008 18:57:35

Przypominam, że na dyskusje odnośnie kolejnych naszych kroków mamy miejsce w dziale sędziowie...

falkenstein
10.01.2008 19:03:09

"rbk" napisał:

W mojej ocenie najłatwiej będzie zakwestionować nie samą wysokość, ale sposób ustalania kwoty bazowej dla sędziów przez organy władzy ustawodawczej i wykonawczej. Analogia do oceny niekonstytucyjności instytucji asesora sądowego. Powinna być przynajmniej jakaś forma oceny lub akceptacji tej kwoty przez KRS. Zbyt duży wpływ pozostałych władz na abstrakcyjnie pojętą niezawisłość, niezależność organów sądowych.


Moim zdaniem to dobry kierunek. Może zakwestionować zgodnosć z konstytucja fakt iż wysokosc kwoty bazowej pozostawiona jest całkowicie decyzji władzy ustawodawczej i wykonawczej bez okreslenia nawet ramowych wytycznych w jaki sposób ma byc ustalona. Tak naprawde nic nie stoi na przeszkodzie temu aby posłowie postanowili ustalić kwote bazową na 800 zł. Daltego powinno istniec jakies odniesienie do wskaźników lub kryteriów niezależnych od władzy ustawodawczej. I najlepszym wskaźnikiem jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie podawane przez GUS

henrylee
10.01.2008 19:09:51

coś się powoli rusza. właśnie w głównych faktach tvn była relacja o protestach sędziów i możliwej zapaści wymiaru sprawiedliwości. trzeba chyba straszyć dalej.

10.01.2008 19:17:42

co do pozwów, TK itp.
Jestem zdania, że można ICH złapać przynajmniej na kwotach bazowych, w kontekście obniżenia składki rentowej dla ogółu., Gdzieś na tej stronie wisi moje "opracowanie" w tym przedmiocie oraz pozew ( bez uzasadnienia ), którego autorem jest Tujs . W skrócie - idzie o to, że w 2004 roku w usp.ONI określili różne kwoty bazowe dla sędziów, a inne dla aplikantów i asesorów ( a tak naprawdę dla wszystkich innych ). Rożnica pomiędzy naszą kwotą bazową, a kwotą aplikantów i asesorów wynosi i wynosiła zawsze około 21%, bo tyle wynosi składka na ubezpieczenie społeczne ( a my tych składek nie płacimy-to znaczy sędziowie ich nie płacą ). Sytuacja uległą zmianie od 1 lipca 2007 roku, kiedy to ONI obniżyli wysokość składki rentowej dla ogółu o 3%, a od 1 stycznia 2008 roku o kolejne 2%. W sumie od początku tego roku wysokość naszej kwoty bazowej powinna być wyższa o 5%, a wszelkie wynurzenia ICH, że obniżka składki nie powinna mieć wpływu na wysokość kwoty bazowej są..... ( wpiszcie co chcecie, byle słowo było dostatecznie wulgarne ). Jeśli bowiem wysokość składki rentowej nie ma wpływu na kwotę bazową sędziów, to nie ma żadnych podstaw do tego, aby różnicować kwoty bazowe dla aplikantów i asesorów ( to jest tylko przykład, z całym szacunkiem ) i kwotę bazową dla sędziów.
Oczywiście będzie musiał się w tej sprawie wypowiedzieć TK, ale czasy się zmieniły, nawet jeśli Mędrcy odwalą z bełkotliwym uzasadnieniem, to po wyczerpaniu drogi krajowej otwierają się sądy europejskie. A to jest wielikaja mieczta naszych uczonych kolegów z TK.

Dred
10.01.2008 19:37:01

http://www.iustitia.pl/content/view/314/74/

Jola
10.01.2008 19:53:31

Przeczytałam kolejną uchwałę oddziału Iustitii. Czy nie wydaje się Wam, ze uchwała bez podpisów jest jednak troche mało wiarygodna, czy aż tak bardzo się boicie ??? Kogo i czego?

arczi
10.01.2008 20:15:02

czy jest ktoś na forum z sądu pracy. Jeżeli tak, to niech się uaktywni i spróbujemy razem na czacie przedyskutować główne założenia pozwów

K.Ierownik
10.01.2008 20:20:35

Tak jak pisałem, moim zdaniem w pozwie należy powołac się na niekonstytucyjnośc przepisu ustalającego wysokośc kwoty bazowej. Nie ma przy tym konieczności występowania do Trybunału Konstytucyjnego. Niezawisłośc sądu przejawia się także w możliwości samodzielnego zakwestionowania przepisu niezgodnego z Konstytucją. Bo dla sądu przepisy Konstytucji to "najwyższe prawo".

arczi
10.01.2008 20:24:10

na czata

mara
10.01.2008 21:01:34

Pan Minister:
http://www.rp.pl/artykul/82759.html

monikissima
10.01.2008 21:16:30

Przeczytalam sobie dzisiaj uzasadnienie do tego orzeczenia TK z 2000 r. i obawiam się, że szanse wywalczenia wyższych wynagrodzeń poprzez zarzut niekonstytucyjności w ich ustalaniu są nikłe. Są tam odniesienia do stanowisk Prezydenta i Prokuratora Generalnego i spokojnie dzisiaj mogłyby być to stanowiska takie same. :sad:
W ogóle wpadałam w jakiś dół. Człowiek zawsze zdwał sobie sprawę, że nie zarabia tyle, ile powinien, ale na tym forum wszystkie nieprawidłowości są tak punktowane, że można się załamać. Aktualnie mam taką fazę:
- nie chcę podwyżki 400 zł, chcę zarabiać 10.000 zł
- nie chcę aplikantów radcowskich za 50 zł, mogę ich szkolić za 1000 zł
- chcę nie musieć pracować w nadgodzinach, a jeżali muszę - chcę dostawać za to dodatkowe wynagrodzenie.

:neutral:

Sandman
10.01.2008 21:21:46

"monikissima" napisał:

ale na tym forum wszystkie nieprawidłowości są tak punktowane, że można się załamać. Aktualnie mam taką fazę:
- nie chcę podwyżki 400 zł, chcę zarabiać 10.000 zł
- nie chcę aplikantów radcowskich za 50 zł, mogę ich szkolić za 1000 zł
- chcę nie musieć pracować w nadgodzinach, a jeżali muszę - chcę dostawać za to dodatkowe wynagrodzenie.
:neutral:

Podoba mi się ta faza, choć aplikantami mogę się zajmować pro publico bono....co by ludziom krzywdy nie zrobili i mnie w przyszłości nie denerwowali.....

Klara
10.01.2008 21:28:18

:neutral:
Podoba mi się ta faza, choć aplikantami mogę się zajmować pro publico bono....co by ludziom krzywdy nie zrobili i mnie w przyszłości nie denerwowali.....


Popieram, żeby potem nie usłyszeć od radcy prawnego, że to jakaś nowość, że żeby stać się stoną w procesie karnym trzeba złożyć oświadczenie o wstąpieniu w prawa oskarżyciela posiłkowego ??:

monikissima
10.01.2008 21:53:19

No dobrze - przy uwzględnieniu postulatów 1. i 3. mogę zajmować się aplikantem za te 50 zł (za zniszczony papier)

iga
10.01.2008 22:39:05

http://www.rp.pl/artykul/4,64643.html

(...) Monitoring europejskich sędziów

- Europejskie Stowarzyszenie Sędziów jest organizacją skupiającą 38 stowarzyszeń krajów członkowskich reprezentujących środowiska sędziowskie, wśród nich wszystkie państwa Unii Europejskiej (pod egidą Światowej Unii Sędziów), niezależnych od rządów tych państw i partii politycznych.

- Stowarzyszenie współpracuje z europejskimi władzami ustawodawczymi, w szczególności z Radą Europy, Komisją Europejską oraz Unią Europejską, i składa im relacje w sprawach szczególnie istotnych.

- Jednym z zadań Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów jest monitorowanie sytuacji w sądownictwie oraz pozycji sędziów i wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich.
(...)


To jest fragment tekstu ściągnięty z artykułu z innego tematu /"do poczytania"/.
Uważam, że sytuacja dojrzała do tego by Justitia zainteresowała naszą sytuacją powyższe Stowarzyszenie. Jesteśmy państwem członkowskim Unii a Justitia powinna wreszcie wykazać się czymś więcej niż tylko napisaniem pisma czy zorganizowaniem szkolenia dla paru osób. Należę do Justitii od trzech lat. Ale jeśli w tej sprawie poprzestanie jedynie na pisaniu pism, to występuję ze stowarzyszenia i będę do tego namawiać każdego.
Naciskajcie na władze Justitii w swoich sądach.

Dreed
10.01.2008 22:48:36

"iga" napisał:

..... sytuacja dojrzała do tego by Justitia zainteresowała naszą sytuacją powyższe Stowarzyszenie. Jesteśmy państwem członkowskim Unii a Justitia powinna wreszcie wykazać się czymś więcej niż tylko napisaniem pisma czy zorganizowaniem szkolenia dla paru osób. Należę do Justitii od trzech lat. Ale jeśli w tej sprawie poprzestanie jedynie na pisaniu pism, to występuję ze stowarzyszenia i będę do tego namawiać każdego.
Naciskajcie na władze Justitii w swoich sądach.


iga - wręcz przeciwnie - powinniśmy masowo wstępować do Stowarzyszenia Iustitia. Każdy z nas poszerza jej legitymację do wystepowania w naszym imieniu. Namawiam do tego gorąco. Bądź pewna, że Iustitia zwróci się z naszym problemem o pomoc. Pamiętaj tylko o tym, że na dzień dzisiejszy członkami jest kilkanaście procent, a to trzeba zmienić....

koriolan
10.01.2008 22:52:26

W moim SR dotad na 23 sedziow bylo 3 czlonkow Iustiti. Dzis zebralismy deklaracje i zapisalo sie kolejnych 10 !!! mamy juz polowe skladu. Pokarzmy ze jestesmy razem!

iga
10.01.2008 23:00:17

Musimy zainteresować Europę i tego oczekuję od Justitii. Skoro poprzednio udało się uzyskać wsparcie, myślę że trzeba ponownie zwrócić się o pomoc - drugi sygnał z naszej strony powinien Europę poważnie zaniepokoić i spowodować, że przyjrzy się naszemu statusowi i temu co pozostałe dwie władze z nami wyprawiają. Zatem chcę mieć pewność, że władze Justitii o taką pomoc się zwrócą - i powiadomią nas o tym. Nie mamy związków zawodowych więc niech Justitia o nas naprawdę skutecznie walczy. I chcemy to widzieć jak mamy do niej należeć.

Jola
10.01.2008 23:25:13

Nie ma się co obrażać na Iustitię, tylko egzekwować określone zachowanie

arczi
10.01.2008 23:28:14

A widzę, że nasza Jola nie może zasnąć

P
10.01.2008 23:44:20

Witam wszystkich użytkowników, przed chwilą się zarejestrowałem. Wydział Pracy / Cywilny SR.

Pomysł z listem uważam za dobry. Środowisko się skonsoliduje i uwierzymy we własne siły. Jutro wysyłamy z naszego SR, drogą służbową, a jakże.

Pomysł z urlopem na żądanie uważam za zły, bo jest bezcelowy. Nikt na to nie zwróci uwagi. Lepiej wymyślić co innego. W jaki sposób możemy tak dopiec politykom, żeby zrobili to, czego chcemy?

Pomysł z demonstracjami ulicznymi uważam za tragiczny. Proszenie o pieniądze na ulicy to naruszenie powagi zawodu. Nie wezmę w czymś takim udziału. Żebractwo - nazwijmy to po imieniu.

Pozwy trzeba pisać, przy czym to też powinna być skoordynowana akcja. 9500 pozwów o (pi razy oko) 100 tysięcy każdy to juz suma godna zauważenia.

K.Ierownik
11.01.2008 00:03:17

NIe wierzcie Cwiąkalskiemu, że podwyższy wynagrodzenia w 2009r. Jasno przecież powiedział w rp: sędziowie zarabiają nieźle!!!!!!!!!!

arczi
11.01.2008 00:06:28

Do odwołania ze stanowiska!!!

mara
11.01.2008 07:52:03

http://www.rp.pl/artykul/82890.html

Dreed
11.01.2008 08:37:41

"mara" napisał:

http://www.rp.pl/artykul/82890.html


I to jest kolejny przykład na słuszność i potrzebę szeroko zakrojonej akcji zbierania podpisów pod listem otwartym oraz wstępowania do Iustitii i popierania jej uchwały...

Drogie koleżanki i koledzy sędziowie - podpisując się powodujemy, że nasza grupa zawodowa, dotąd cały czas rozproszona po swoich miejscowościach konsoliduje się, pokazujemy na zewnątrz, że potrafimy razem współdzialać dla wszystkich z nas...
Kontynuujmy akcję - zbierajmy podpisy i je wysyłajmy.

Wielkie ukłony dla kolegów sędziów za przygotowywanie wzorów pozwów i ich uzasadnień. Cały czas łączymy się i zaczynamy być zauważani. Popatrzcie, że jeszcze 3 miesiące temu oprócz "aferek" nikogo nie interesował nasz temat. To czas zmienić. Musimy publicznie pokazywac jak wygląda nasze życie..Wczorajsze Fakty w TVN obiektywnie pokazały fragment z naszych żądań i właśnie takich sprzymierzeńcow potrzebujemy...

a_szymek
11.01.2008 08:40:52

Moje zdanie na temat ralacji w TVN jest inne. Oczywiście zauważam, to że wreszcie było o naszych potrzebach w Faktach, ale nie tak to powinno wyglądać. To zabrzmiało jakby kolejna grupa zawodowa - na fali ogólnego pędu i powszechnych żądań - także zapragnęła mić wyższe zarobki. A już definicja strajku włoskiego... - chyba jej nie zrozumiałem.

Maltazar
11.01.2008 08:44:38

Pierwszy, w miarę wyczerpujący i sensowny artykuł, który podnosi istotę naszego problemu.

a_szymek
11.01.2008 08:46:13

A jeśli chodzi o termin, kiedy należałoby wziąż urlop na żądanie włąściwym - i wręcz symbolicznym - terminem byłby dzień w lutym, w Tygodniu Ofiar Przestęsptw. Wówczas są o tym wydarzeniu realacje. Co o tym sądzicie???

romanoza
11.01.2008 08:52:18

Dobrze, że o nas mówią i piszą, ale a szymek ma rację. Definicja strajku włoskiego była nieco hmm, ułomna? Moim zdaniem powinniśmy w ogóle wyeliminować pojęcie strajk z naszych żądań. Jest ono niepotrzebne. Po prostu powinniśmy podkreślać, że przestaniemy pracować ponad wymiar, ku chwale ojczyzny. Nie strajkujemy, tylko pracujemy na normalnych zasadach. Nie będzie ekstra płacy - nie ma ekstra pracy. Koniec z przesiadywaniem po nocach, weekendach i na urlopie. Czy to jest strajk? Oczywiście, że nie. Lekarz w przychodni potrafi wystawić dwadzieścia numerków i tylu chorych przyjąć, do specjalisty czeka się kilka miesięcy. I tak powinno być u nas, wpływa akt oskarżenia, poczeka aż sędzia załatwi poprzednie sprawy z referatu, to samo z pozwem. Jeżeli rozsądek zachowają przewodniczący wydziałów i prezesi to nie używając pojęcia strajk osiągniemy w ten sposób te same skutki. Jak się trochę zakorkuje, to może i przyjdą efekty.

Maltazar
11.01.2008 08:55:30

U mnie sie chyba zacznie korkować, bo nie mam żadnej motywacji do roboty

romanoza
11.01.2008 09:00:00

Ze też nie byłem na tym zgromadzeniu http://www.rp.pl/artykul/82759.html

jolantas1955
11.01.2008 09:29:03

W naszym SA poparcie dla uchwały Iustitii podpisał komplet. 14 lutego będzie u nas na zgromadzeniu Minister. Jeśli do tego czasu nic się nie zmieni, nie omieszkam go zapytać co sądzi o tych naszych prostestach i jak konkretnie widzi wyjście z tego impasu. Nie sądzę, aby powiedział coś konkretnego, ale zobaczymy ??:

11.01.2008 09:29:19

A może ktoś wie jak to wyglądało w innych krajach po wejściu do UE - chodzi o formy protestu? Może jakieś dobre wzorce dałoby się przejąć?

11.01.2008 09:52:47

w Anglii sędziowie zarobkowali jako taksówkarze i rząd szybko zrealizował ich postulaty.
Może więc tak.? ?

11.01.2008 09:55:32

wiem, że strajkowali sędziowie w Portugalii, zresztą strajk polegający na odwoływaniu posiedzeń sądów był w końcu zeszłego roku. Sędziowie strajkowali wówczas z budżetówką. Przyczyna tego strajku było przyjęcie niższego niż inflacja wskaźnika wzrostu wynagrodzeń (2)

aktopek
11.01.2008 10:17:19

"Maltazar" napisał:

Pierwszy, w miarę wyczerpujący i sensowny artykuł, który podnosi istotę naszego problemu.


Oczywiście, bo autorem jest jeden z użytkowników.

Brawo!!!!! Gratulujemy i trzymamy kciuki.
Obyś był równie skuteczny, jak w innych sprawach.

Tylko czy Trybunał stanie na wysokości zadania, czy niestety, jak poprzednio, okaże sie krótkowzrocznością?

romanoza
11.01.2008 10:19:12

Na taksówkę bez licencji ani rusz, a zanim dostaniesz licencję będzie 2009 r. Jakieś inne pomysły przydałyby się

procontra
11.01.2008 10:21:33

Rzeczywiście, artykuł w Rzeczpospolitej - jak dawno żaden- dobitnie pokazał,że nasze płące reaatywnie spadły.
Natomiast wczurajszy news w Faktach był m. zd. bardzo nieprzychylny - niby podano fakty, ale zestawiono je w taki sposób, że zaraz po relacjach o pielęgniarkach, które nie chcą pracować za głodowe pensje było,że sędziowie żądają 10 tys (oczywiście nic nie wspomniano o pracy po godzinach), co zabrzmiało bardzo nieładnie i w dodatku prowadzący wyartykułował jakiś bełkot że strajk włoski polega na zaprzestaniu sądzenia.

elew
11.01.2008 10:24:33

"Pomysł z demonstracjami ulicznymi uważam za tragiczny. Proszenie o pieniądze na ulicy to naruszenie powagi zawodu. Nie wezmę w czymś takim udziału. Żebractwo - nazwijmy to po imieniu."


lekarze nie uznali czegoś takiego za tragiczna żebraninę
rónież w trakcie prac na Konstytucją 3 Maja była zoorganizowana demonstracja przez przedstawicieli miast -którzy nie posiadali prawa głosu -tzw. Czarna procesja

a żebraniną jest obecnie nasza praca -bo jałmużna to chyba to na czym opiera się żebracza dola

Sandman
11.01.2008 10:26:44

"elew" napisał:

"Pomysł z demonstracjami ulicznymi uważam za tragiczny. Proszenie o pieniądze na ulicy to naruszenie powagi zawodu. Nie wezmę w czymś takim udziału. Żebractwo - nazwijmy to po imieniu."


lekarze nie uznali czegoś takiego za tragiczna żebraninę
rónież w trakcie prac na Konstytucją 3 Maja była zoorganizowana demonstracja przez przedstawicieli miast -którzy nie posiadali prawa głosu -tzw. Czarna procesja

a żebraniną jest obecnie nasza praca -bo jałmużna to chyba to na czym opiera się żebracza dola

Bez przesady....lekarze lekarzami (pełny szacunek), ale chyba obędziemy się i poradzimy sobie bez wystąpień ulicznych.......

wojtek
11.01.2008 10:39:09

Witam Wszystkich forumowiczów!
Korzystając z publicznego charakteru tego forum chciałbym przeprosić jednego z kolegów z zaprzyajźnionego wydziału za zawarte w mojej wypowiedzi z dnia 4 stycznia 2007 roku stwierdzenie wskazujące, iż "jeden z sędziów nie podpisał listu protestacyjnego i jest to przejaw tchórzostwa". Przyznaję, że wypowiedź ta była nieprzemyślana i niegrzeczna. Moją intencją nigdy nie było sugerowanie, że jesteś tchórzem. Dałem się ponieść emocjom, czego robić nie powinienem.
SERDECZNIE PRZEPRASZAM MARKU za swoją wypowiedź.
Wojtek Modrzyński SSR Toruń

onelk
11.01.2008 10:59:14

Urlop na żądanieto tylko 4 dni w roku. Ja myśle, że powinniśmy raczej wybrać się na dłuższe zwolnienia lekarskie. Przydało by się by dopocząc od nadmiernej pracy. Myśle, że to da lepszy efekt.

Lemur
11.01.2008 11:04:11

"onelk" napisał:

Urlop na żądanieto tylko 4 dni w roku. Ja myśle, że powinniśmy raczej wybrać się na dłuższe zwolnienia lekarskie. Przydało by się by dopocząc od nadmiernej pracy. Myśle, że to da lepszy efekt.


To chyba nie najlepszy pomysł. Nie sądzę, żeby wszyscy naprawę się rozchorowali w tym samym czasie, a brać tzw. "lewe zwolnienia" komu jak komu, ale nam nie bardzo wypada. Co więcej jest to ryzykowne.

11.01.2008 11:25:10

Gdzieś padła myśl, iż sędziowie winni solidarnie zrzec się swoich urzędów w trybie art. 68 usp, z jednoczesnym wnioskiem do ministra o określenie terminu rozwiązania stosunku służbowego np. za 8 miesięcy, lecz jednocześnie prowadzić rozmowy z wysunięciem propozycji konkretnych zmian dotyczących ststusu sedziowskiego (sposób dochodzenia do zawodu, zarobki itd). Sprawdziłem oświadczenie takie można cofnąć, gdy nie upłaynął uzgodniony termin (uchwała SN III PZP 15/03 OSNP 2004/12/203), ale niestety są i głosy krytyczne, m.in. T. Liszcz, której zawdzięczamy usp z 2001 r. Pzni ta, np. stwierdziła, iż sędziowie cenią sobie szczególnie wizytu u Prezydenta celem wręczenia nominacji, chodziło tu o kolejne stanowiska sędziowskie, i tak przepadł pomysł, aby takie nominacje wręczać listownie). I co Wy na to? Propozycja wychodzi z założenia, iż sędziów nie da się zastąpić z dnia na dzień.

11.01.2008 11:41:42

dobry pomysł ale trudny do zrealizowania....

Jarosiński
11.01.2008 11:55:55

"iga" napisał:

Musimy zainteresować Europę i tego oczekuję od Justitii. Skoro poprzednio udało się uzyskać wsparcie, myślę że trzeba ponownie zwrócić się o pomoc - drugi sygnał z naszej strony powinien Europę poważnie zaniepokoić i spowodować, że przyjrzy się naszemu statusowi i temu co pozostałe dwie władze z nami wyprawiają. Zatem chcę mieć pewność, że władze Justitii o taką pomoc się zwrócą - i powiadomią nas o tym. Nie mamy związków zawodowych więc niech Justitia o nas naprawdę skutecznie walczy. I chcemy to widzieć jak mamy do niej należeć.

Masz 100% racji, ja uważam, że obecny protest nic wymiernego nie da ale trzeba go kontynuować, jednak jednocześnie wszelkimi dostępnymi możliwościami należy zaiteresować problemem Europę i uzyskać poparcie jak największej liczby organizacji i instytucji i tu jest duże pole do popisu dla Justitii posiadającej niezbędne kontakty

zuzi
11.01.2008 12:01:26

My tu walczymy , zbieramy podpisy a w Okręgu >>>>>> z tego co wiem żaden Prezes Rejonówki nie podpisał listu bo podobno według szefostwa z Okręgu Prezesom to nie wypada podpisywać. No i co wy na to co sądzicie o konsolidacji i solidarności środowiska sędziowskiego. Ciekawe czy gdyby faktycznie przyznano nam podwyżki to Ci szanowni Prezesi Rejonów wzięli by je czy też nie bo na przykład nie wypada. Pozdrawiam Lublin.

EDIT by ADMIN

Nie piętnujemy tutaj poszczególnych osób, jeżeli nie znamy motywów dla których nie podpisali. Proszę tego rodzaju informacje podawać mi na PW a nie publicznie. Wszystkie tego rodzaju informacje będa w przyszłosci kasowane w całości...

bladyswit
11.01.2008 12:17:14

SR Legnica i SR Jawor podpisały list prawie w 100 % (bez sędziów na zwolnieniach). Dzisiaj oddany Prezesowi SO.

[size=18]NADAL ZBIERAMY PODPISY POD UCHWAŁĄ IUSTITII.

zuzi
11.01.2008 13:45:44

"iga" napisał:

jeśli to prawda to WSTYD i dobrze że o ty napisałaś.


Prawda prawda i zgadzam się w 100% że to WSTYD WSTYD i jeszcze raz WSTYD i jeszcze jedno jak teraz ci "rezesi" spojrzą w oczy Sędziom w swoich sądach , skoro okazali się zwykłymi tchórzami i zamiast solidaryzować się ze swoimi to w trosce o własne stanowiska podporządkowali się dla mnie zupełnie nielogicznym zaleceniom. Ale jeszcze raz podkreślam WSTYD

skorpion
11.01.2008 13:52:53

choć wiceprezes to nie prezes, ale i ja podpisałem bez wahania jako pierwszy na okazanej mi liście. Ciekawe jaki odsetek sędziów w razie niepowodzenia akcji wystąpi z pozwem. I kto odważny zasądzi!!!
Bo po co pytania do TK, skoro w razie uzasadnionego pozwu można po prostu zasądzić?

iga
11.01.2008 13:54:03

a mnie dalej niepokoi ten mnożnik. Nawet jak odejdziemy od kwoty bazowej to kto będzie decydował jaka to będzie wielokrotność? Prezydent? Nie przekonuje mnie to. Jakie są rozwiązania w innych krajach?? Justitio - kolejne pole do popisu.

tu historia mnożnika - zwróćcie na to uwagę:
http://www.rp.pl/artykul/76732.html

11.01.2008 14:59:15

U nas podpisali list i Prezes i wice SR bez żadnego problemu, a treść uchwały Naszego Zgr. będzie na stronie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w poniedziałek. !

zuzi
11.01.2008 15:30:17

"beata" napisał:

U nas podpisali list i Prezes i wice SR bez żadnego problemu, a treść uchwały Naszego Zgr. będzie na stronie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w poniedziałek.


To szczere gratulacje , macie widać i Prezesa i Wice z jajami szkoda że Ci w okręgu.....Sądów nie mogą tego powiedzieć

11.01.2008 15:34:16

Po kilku wypowiedziach widać, że części z nas ta odrobina władzy i podlizywanie mecenasów trochę zawróciło w głowie. Nie ma co się wstydzić protestów nawet na ulicy ja nie czuje się lepszy czy ważniejszy od lekarza ratującego życie. Spójrzcie w jakich warunkach i za jakie pieniądze pracujemy to jest ten splendor ???
Bardzo podoba mi się pomysł z odmową kształcenia aplikantów przygotowujemy w wydziale taką formę protestu. Za mniej niż 100 zł mam kształcić przez miesiąc radcę prawnego czy adwokata. Korporacje wpisują się w głos z ministerstwa. Odmówmy wszyscy ciekawe co zrobią?

Marc
11.01.2008 17:09:31

Wiadomośc była w Teleexpresie o jednym z konfratrow który podał sąd pod Sąd za zabranie mu asystenta i warunki pracy (ilośc spraw) przyznawac się kim pierwszy odważny jest !!!

henrylee
11.01.2008 18:56:40

może komuś dziś umknęła lektura...

Reakcje: Senatorowie nie dadzą sędziom
Lech Gardocki 11-01-2008, ostatnia aktualizacja 11-01-2008 09:35
I prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki o wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości Mariana Cichosza dotyczącej podwyżek sędziowskich uposażeń

Dlaczego sędziowie się burzą
Sędziowie nie odpuszczają w sprawie podwyżek
Senatorowie nie dadzą sędziom ani grosza
W artykule Tomasza Pietrygi „Senatorowie nie dodadzą sędziom ani grosza” zamieszczonym w „Rzeczpospolitej” z 10 stycznia br. wiceminister sprawiedliwości Marian Cichosz tłumaczy brak podwyżek uposażeń sędziowskich tzw. automatem ustawowym, który wiąże wynagrodzenia sędziów z wynagrodzeniami w SN, NSA i IPN, a tymczasem, jak stwierdził, „w budżecie tych instytucji nie przewidziano środków na ekstrapodwyżki”.

Jest to tłumaczenie całkowicie fałszywe. Konstruując projekt budżetu SN na 2008 r., czekaliśmy do końca na to, że Ministerstwo Sprawiedliwości doprowadzi do wydania rozporządzenia prezydenta RP podwyższającego przelicznik kształtujący wynagrodzenia sędziów, aby odpowiednio sformułować plan wydatków SN, który to plan opierać się musi na stawkach obowiązujących w chwili jego sporządzania. Także już po przekazaniu Sejmowi naszego projektu byliśmy gotowi w ciągu jednego dnia zmienić go, zwiększając plan wydatków, gdyby wspomniane rozporządzenie zostało wydane. Krótko mówiąc, było zupełnie odwrotnie, niż to wynika z wypowiedzi p. wiceministra. Nie dlatego ministerstwo zrezygnowało z planów podwyższenia uposażeń sędziowskich, że SN nie przewidział odpowiednich środków w swoim budżecie, lecz SN nie przewidział dodatkowych środków w projekcie swojego budżetu, ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości zrezygnowało z przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń sędziów powszechnych.

Źródło : Rzeczpospolita

Sz. P. Marianie Cichosz

falkenstein
11.01.2008 19:11:29

"romanoza" napisał:

Dobrze, że o nas mówią i piszą, ale a szymek ma rację. Definicja strajku włoskiego była nieco hmm, ułomna? Moim zdaniem powinniśmy w ogóle wyeliminować pojęcie strajk z naszych żądań. Jest ono niepotrzebne. Po prostu powinniśmy podkreślać, że przestaniemy pracować ponad wymiar, ku chwale ojczyzny. Nie strajkujemy, tylko pracujemy na normalnych zasadach. Nie będzie ekstra płacy - nie ma ekstra pracy. Koniec z przesiadywaniem po nocach, weekendach i na urlopie. Czy to jest strajk? Oczywiście, że nie. Lekarz w przychodni potrafi wystawić dwadzieścia numerków i tylu chorych przyjąć, do specjalisty czeka się kilka miesięcy. I tak powinno być u nas, wpływa akt oskarżenia, poczeka aż sędzia załatwi poprzednie sprawy z referatu, to samo z pozwem. Jeżeli rozsądek zachowają przewodniczący wydziałów i prezesi to nie używając pojęcia strajk osiągniemy w ten sposób te same skutki. Jak się trochę zakorkuje, to może i przyjdą efekty.


z tym sie zgadzam. Powinnismy pracować tak, żeby kazdej sprawie poswięcić tyle czasu w godzinach pracy na ile ona zasługuje. Nowa sprawa czeka na wyznaczenie dopóki nie bede miał dość czasu by sie z nia dokładnie zapoznać. Jak strony złożą nowe pismo odraczam rozprawę żeby się z nim zapoznac itd

Jola
11.01.2008 19:48:35

[
z tym sie zgadzam. Powinnismy pracować tak, żeby kazdej sprawie poswięcić tyle czasu w godzinach pracy na ile ona zasługuje. Nowa sprawa czeka na wyznaczenie dopóki nie bede miał dość czasu by sie z nia dokładnie zapoznać. Jak strony złożą nowe pismo odraczam rozprawę żeby się z nim zapoznac itd

Zobaczcie koledzy w jakich warunkach pracujemy i jak daliśmy się ogłupić pracą w ciągłym pospiechu.
"owinniśmy każdej sprawie poświęcić tyle czasu ile na to zasługuje".. przcież to powinno być oczywiste , że tak być powinno, a my to traktujemy jako strajk włoski. To efekt wielu lat pracy ponad siły. Znam przypadki, ze jeden sędzia miał trzy sesje równocześnie, skoro się na to zgodził, to na pewno nie był do nich należycie przygptowany.. Albo 5 sesji w tygodniu, kiedy się do nich przygoptować ? I po co to robimy? Wystarczy zatem, że będziemy pracować tak, jak powinniśmy! I to juz powinno lekko sparalizowac niektóre sądy.

procontra
11.01.2008 20:12:29

"Jola" napisał:

[
(...)Znam przypadki, ze jeden sędzia miał trzy sesje równocześnie, skoro się na to zgodził, to na pewno nie był do nich należycie przygptowany..


Usiadłam z wrażenia. Dwie naraz to i u mnie jeden nawiedzony kolega sądził. ALE TRZY??!!

falkenstein
11.01.2008 20:14:13

W grodzkim to sie da zrobić. Naprawdę.

Jola
11.01.2008 20:31:37

"falkenstein" napisał:

W grodzkim to sie da zrobić. Naprawdę.
Czyli w grodzkim musicie się dopiero nauczyć "normalnie" pracować

Marc
11.01.2008 20:44:22

2 sesje albo na jednej sesji Cupr, K i Ks, do tej pory nie udało mi się jeszcze pobic rekordu aby wszystkie procedury łącznie z kpw stosowac na jednej sesji ale kto wie, grodzki to inny swiat

11.01.2008 21:02:39

romanoza ma słuszność, koniec wyrabiania się za wszelką cenę kosztem rodziny i siebie. Ja miałam dzisiaj taką piękną "kupkę" akt przygotowaną, żeby zabrać do domu, ale zmądrzałam na chwilę przed wyjściem i ją walnęłam do szafy. Ludzie! nic dziwnego,że Minister potem takie bzdury mówi, że są sądy przerośnięte kadrowo./ Tymczasem to my sami napędzamy statystyki, czujemy się albo odpowiedzialni albo ciągle czemuś winni? Siedzimy w sądzie do wieczora albo taszczymy do domu akta W IMIĘ CZEGO?
Ja skończyłam z tym
i Wam też radzę.
Martwić się zacznę jak wpłynie sprawa o przewlekłość..... kolejny bat na nas.
Wystarczy, że każdy z nas zacznie pracować tylko 8 godzin na dobę, to już sądownictwo wyłoży się na łopatki.

Gdynia podpisała już list do MS i uchwałę w sprawie aplikantów radcowskich, teraz krąży uchwała Iustitii do podpisania. Gdańsk też podobno zwarł szeregi.
Pozdrawiam wszystkich weekendowo.
ODPOCZYWAĆ!

Sandman
11.01.2008 21:05:07

"Marc" napisał:

2 sesje albo na jednej sesji Cupr, K i Ks, do tej pory nie udało mi się jeszcze pobic rekordu aby wszystkie procedury łącznie z kpw stosowac na jednej sesji ale kto wie, grodzki to inny swiat

Stare to już czasy, ale bywało w grodzkim całkiem często: k.p.k. uproszczak, zwyczajne, wykroczonka i wisienka - k.k.s., a równolegle miało być i było pos. niejawne - nakaziki od Sasa do Lasa....a popołudniu (gdy już wiedziałem, że tam trafię) szedłem do gospodarczego.... przygotować się do posiedzeń.....
ale nie miałem wtedy 30stu lat i świat był piękny....ale teraz z perspektywy samego gospodarczego (no dobra są i upadłości) jest jeszcze piękniejszy.....

niespielak
11.01.2008 21:39:41

ja też postanowiłam zmądzrzeć
niejednokrotnie miałam po dwie sesje jednego dnia, przeważnie za chorą koleżankę, żeby ratować statystyki. Ponadto ponad pół roku kiedy kolezanka z wydziału poszła na dlugotrwałe zwolnienie (ponad rok) na mojej głowei był cały wpływ. Wielokrotnie chodziłam na sesje chora bo szkoda
teraz z tym skończyłam

Dred
11.01.2008 21:50:36

Bravo niespielak!

jola1
11.01.2008 21:56:08

No cóż Małami, mądraś kobita. ja nie mogłam tak zrobic bo juz mam w domu 27 tomów akt- (2 uzasadnienia do pisania). Człowiekowi lżej jak przeczyta ze inni też nie mają lekko. Tylko to my sami narzucamy sobie to tempo. Jesteśmy niewolnikami statystyk. 8-godzinna praca sędziów pogrązy sady . Tylko co z tego zawsze znajdą sie gorliwcy i osoby z giętkim kregosłupem, i wówczs ci normalnie praucjacy - dostana wytyk i to bedzie koniec naszego buntu. Choć jak czytam te wszystkie posty mam nadzieje ze przy okazji tego niepodległościowego zrywu załatwimy właśnie kwestie normalnego czsu pracy, obiecywanego asystenat dla kazdego sędziego. Dlatego myślę ze równie istotną kwestią wymagajaca nagłosnienia jest nie tylko kwestia podwyzek- ale równiez czasu i warunków pracy.
pozdrawiam jo

Jacek Tylewicz
11.01.2008 23:28:17

A propos mediów.
W Poznaniu rozmawiamy z mediami lokalnymi. Dziennikarze nas znają, a my ich. Nie ma mowy o żadnej manipulacji.
Przed chwilą wróciłem z lokalnej telewizji, gdzie produkowałem sie na żywo. Przygotowano filmowe wprowadzenie. Było rzetelne i na temat. Żadnego obciachu. Pytania w programie w sumie letnie. ale prowadząca dała mi się wypowiedzieć. Pełna kultura i zero manipulacji. Podobnie z gazetami.
Wniosek, a wynika on z doświadczenia z Rp, która wykastrowała oświadczenie Iustitii z treści, które się pani red. nie podobały, jest taki: lokalne media i nie za dużo.
Za chwile zluzuje nas WOSP itp.
Czytałem też wypowiedzi internautów na stronie telewizji w której się produkowałem. Cztery. Jeden głęboko sfrustrowany i w sumie głupi, jeden, chyba sędzia i dwa w sumie pozytywne.
To tak np. w temacie niekorzystnej sytuacji medialne sędziów /to cytat/.
Pomysł, by przesyłać podpisy do KRS i Iustitii znakomity.
Aha, w Poznaniu i okolicach akcja zbierania podpisów idzie pełną parą. Robimy to sami, ale i też za pośrednictwem prezesa SO.
Pozdrawiam

Dred
11.01.2008 23:38:33

A może wkleisz jakiś link z tym występem?! Z góry łączę wyrazy najwyższego uznania!

Jacek Tylewicz
12.01.2008 00:33:23

Proszę bardzo.

http://epoznan.pl/index.php?section=news&subsection=news&id=8395

RadekW
12.01.2008 00:34:56

Wszystkim mało. Nie zastanowicie się, że może wcale mało nie zarabiamy? Uważam, że nie pracujemy ciężej, niż inne grupy zawodowe, np. pielęgniarki, które zarabiają kilka razy mniej od nas. OK, nasza droga kształcenia była dłuższa i zapewne cięższa - ale właśnie dlatego zarabiamy znacznie więcej. Dlaczego niby mielibyśmy zarabiać jeszcze więcej? Mam netto 4.179 zł - nie jest to mała kwota. Oczywiście, żyję od wypłaty do wypłaty, mam 16 - letni samochód, a jak żonie skończy się zasiłek macierzyński w marcu, to chyba zaczniemy jeść chleb z pasztetową. NIemniej jednak należy mieć na uwadze, że inne grupy zawodowe zarabiają znacznie mniej. Weźmy np. takich policjantów. Praca niełatwa i marnie płatna. To oni prowadzą większość dochodzeń, obsługują zdarzenia, itp. A my? Siedzimy sobie przed komputerem i stukamy w klawisze. I jeszcze chcielibyśmy więcej zarabiać. Trochę pokory! Czasami mam wrażenie, że niektórzy sędziowie uważają się za jakąś wyróżnioną część społeczeństwa. Waga naszej pracy jest moim zdaniem bez porównania mniejsza, aniżeli praca chirurga, a zwłaszcza jeżeli chodzi o wybitnych specjalistów, np. kardiochirurgów. To na nich spoczywa wielka odpowiedzialność. A my? Co to za odpowiedzialność skazać kogoś na zawiasy? Nie przesadzajmy, trochę więcej pokory, w końcu utrzymują nas podatnicy, w znacznej mierze ludzie przedsiębiorczy, którzy nie mają takich przywilejów jak my, np. 100 % wynagrodzenia za czas choroby, uposażenie zamiast emerytury. Ja również chciałbym więcej zarabiać, jednakże wszyscy Polacy jedziemy na tym samym wózku. Nie rozumiem, dlaczego akurat sędziom należą się jakieś duże podwyżki. Jak się nie podoba, to trzeba było skończyć studia na politechnice i otworzyć swój własny biznes - tak jak sporo moich kolegów ze szkoły średniej. Oni nie narzekają, wzięli los w swoje ręce.

magda1311
12.01.2008 00:41:04

Przyłączam się - brawo dla odważnych. Trzeba o tym mówić w mediach. Przed chwilą się wpisałam w temacie o aplikantach radcowskich i adwokackich, więc nie będę powtarzać, ale uważam, że trochę zamieszania może zrobić wypowiadanie umów. Niestety - takie czasy, że tylko nagłośnienie akcji w mediach może dać efekt. Przykład protestów lekarzy najlepiej o tym świadczy. Chyba nikt z nas nie wierzy, że dostaniemy godziwe wynagrodzenie bo władza uzna, że nam się po prostu należy za ciężką pracę (o gwarancjach konstytucyjnych nie wspomnę). Wielki ukłon dla tych, którzy zaczęli całą akcję. Zaczęło się kręcić i nie możemy tego teraz zmarnować.

[ Dodano: Sob Sty 12, 2008 12:45 am ]
Przyłączyłam się oczywiście do Dreda, nie do RadkaW. Ostatni post podniósł mi ciśnienie, a to nie jest zdrowe przed snem. Teraz muszę pić melisę na uspokojenie. Filantrop!

elew
12.01.2008 00:50:19

Mógłbyś się zdziwić, gdybyś się dowiedział jakie są łączne zarobki -nawet w administracji państwowej, osób pracujących na mniej "restiżowych" stanowiskach niż nasze. Uważam stwierdzenie, że zarabiamy znacznie więcej jest "znaczącym" nadużyciem.

Poza tym jakoś nie słyszę słów potępienia dla lekarzy, którzy chcą zarabiać "znacznie więcej" niż pielęgniarki czy ratownicy medyczni.

RadekW
12.01.2008 00:54:03

To może problem w tym, że to pozostali pracownicy administracji publicznej zarabiają za dużo, a nie my za mało?

falkenstein
12.01.2008 01:04:49

"RadekW" napisał:

To może problem w tym, że to pozostali pracownicy administracji publicznej zarabiają za dużo, a nie my za mało?


A nie uważasz że łatwiej podwyższyć pensje nam niż obniżać wszystkim innym ?

iga
12.01.2008 01:09:08

do Radek
składałam ślubowanie, ale nie przypominam sobie bym ślubowała pracować półcharytatywnie. Osobiście nie rozumiem twoich dylematów. Też popieram protest pielęgniarek, policjantom też dałabym więcej. Ale w przeciwieństwie do nich zdałam jeden z najcięższych egzaminów w kraju. I to zdałam dobrze. Poza tym dlaczego chcesz równać w dół. Z budżetu państwa wypływała i nadal wypływa rzeka pieniędzy. Może by uszczelnić wreszcie te dziury. A urzędy skarbowe i ściągalność podatków? A KRUS? itd, itp.
Czy ty aby nie jesteś prowokator?

mia
12.01.2008 01:12:56

RadekW: "Nie rozumiem, dlaczego akurat sędziom należą się jakieś duże podwyżki."

"duże"? - ale należą się przynajmniej takie podwyżki jak innym, prawda? skoro wszyscy dostali podwyżkę z powodu obniżenia składki rentowej, to czemu sędziowie nie mają dostać podobnej? w końcu też płacą podatki, z których będzie sfinansowana obniżka składki. i proszę nie używać wyświechtanego argumentu o stanie spoczynku. liczy się tu i teraz, a nie niepewna przyszłość. gdyby od lipca, zgodnie z zapowiedziami, wzrósł mnożnik o 0,3 zapewne nikt by głosu nie podniósł. patrząc z zewnątrz prawdziwym problemem zresztą nie jest kilkaset złotych, tylko miejsce III władzy w państwie.

RadekW
12.01.2008 01:26:48

OK, trochę ze mnie prowokatro. Zdziwiło mnie jednak to, że spośród setek postów nie ma ani jednego, który spojrzałby na tę kwestię z innego punktu widzenia, niż tylko czubek swojego nosa. Chciałbym zarabiać więcej, bo wówczas mógłbym zmienić mieszkanie, obecnie w klatce schodowej jest ponad 20 psów i ja jestem jak więzień, nie mogę nic z tym zrobić. Ale moja szwagierka jest pielęgniarką, zarabia 900 zł i również ma dwoje dzieci - i co ma zrobić? MAm jej prosto w oczy powiedzieć, że za mało zarasbiam? Obrażę ją w ten sposób. A co do tego, że egzamin sędziowski jest najcięższy w kraju - bez przesady. Mogłabyś np. zdać egzamin z księgowości i więcej zarabiać, myślę, że jest on trudniejszy. Albo egzamin mojego kolegi, który uzyskał uprawnienia budowlane (kolega z klasy, rocznik 76). NIe wiem, skąd taki wniosek, że to najcięższy egzamin? To jet dorabianie ideologi i stawianie się na piedestale.

[ Dodano: Sob Sty 12, 2008 1:28 am ]
ideolog i i - oczywiście

[ Dodano: Sob Sty 12, 2008 1:30 am ]
Uważam, że stwierdzenia, z których wynika, że pracujesz "ółcharytatywnie" obraża znaczną część społęczeństwa, która pracuje równie ciężko (czy w ogóle my pracujemy ciężko?) i zarabia o wiele mniej. POwiedz lekarzowi na stażu, że zarabiając ponad 4 tys. zł pracujesz "ółcharytatywne".

mia
12.01.2008 02:02:18

"RadekW" napisał:

POwiedz lekarzowi na stażu, że zarabiając ponad 4 tys. zł pracujesz "ółcharytatywne".


a czemu akurat lekarzowi na stażu? przecież to absolwent studiów, jak aplikant, aplikanci sądowi chyba nie mają więcej niż stażyści? czy lekarz stażysta jest na stażu od absolutorium do emerytury? w każdym zawodzie adepci mają ciężki początek. zarobki sędziego porównaj do zarobków lekarza po "dwójce", z pracą rano na etacie, prywatnym gabinetem po południu i dyżurami w weekendy.

anpod
12.01.2008 07:38:58

W moim mieście zwykli robotnicy zaczynają zarabiać tyle co ja - to żałosne. Z tego co wiem to w Wielkiej Brytanii sędziowie protestując przeciwko niskim uposażeniom masowo zaczęli zarudniać się jako taksówkarze i od razu otrzymali żądane kwoty.
Ostatnio miałam remont w mieszkaniu i panom od remontu tytułem wynagrodzenia [b:0964398e53]za miesiąc ich pracy[/b:0964398e53] zapłaciłam równowartość moich [b:0964398e53]1,5 miesięcznych zarobków netto.[/b:0964398e53] A dodam, ze po 15 latach pracy mam spory dodatek stażowy, mam 1 stawke awansową oraz dodatek funkcyjny. No i dodam, że bywało tak, że mijalismy się w drzwiach, gdy oni przychodzili, czasami, gdy wracalam ich juz nie było. Acha - i oni nie pracowali w niedziele.

iga
12.01.2008 09:21:23

do Radek
księgowe mają się dobrze. I architekci też. Nie rozczulaj się tak.

aktopek
12.01.2008 09:44:40

do Radek w
Gdzie zdawałeś swój egzamin, że tak nisko cenisz poziom jego trudności?
Księgowana, budowlany, architekt - który z tych zawodów ma gwarancję wysokości zarobków w konstytucji? Masz pojęcie ile rzeczywiście zarabia lekarz, chyba żadnego. Widziałeś porównanie poziomu zarobków sędziów w innych krajach, i to niekoniecznie bogatszych od Polski.

Jak Czytam Twoje posty, to mi ręce opadają.
Nie jesteś przypadkiem z Ministerstwa??

Kto będzie kolejny - prowokator z CBA.

Uwaga, jak ktoś ma na koncie po 10 stycznia więcej niż 500 złotych, niech sie dobrze zastanowi zanim z nich skorzysta...

12.01.2008 09:45:19

Przecież Polacy to w większości sprytny i zaradny naród. Zdecydowana większość nie ma takiego zakazu jak my i każdy coś tam sobie kombinuje na boku (zupełnie na czarno, bez rachunku itp), dlatego trudno jest zestawić nasze zarobki z innymi. Znam taki przykład szeregowy pracownik ENEA (elektryk) zarabia ok. 2000-2500 zł netto + deputat elektryczny. A po godzinach wiadomo - rozprowadza instalację elektryczną w nowo budowanych domach jednorodzinnych, przy remontach, usuwa awarie itd.. W sumie wychodzi znacznie lepiej od sędziego, który też robi po 15.00, ale za zupełną daarmochę. Dlatego rzeczywiście nie ma powodu żeby żałować księgowych, architektów, elektryków... Nad tą niezaradną częścią społeczeństwa nie ma się co rozczulać, ponieważ każdy ma prawo pójść na budowę, rzetelnie popracować i zarobić tyle na ile go stać. Takie osoby korzystają także z pomocy socjalnej. Z całym szacunkiem, chyba nie można nas do nich porównywać...

RadekW
12.01.2008 10:00:25

Cieszę się, że wywołąłem taką małą dyskusję. Powiem tak: obiektywnie zarabiam za mało, nie stać mnie na wiele rzeczy, np. kupno książek prawniczych. Uważam, że z moją jako taką pozycją zawodową powinno być mnie stać na kupno samochodu rocznik 2000. Itd, itp. No, ale wiele innych osób również zarabia obiektywnie za mało.
Mam kuzyna, który jest pracownikiem fizycznym w prywqatnej firmie. Aby zarobić 2 - 2,5 tys. zł musi pracować po 250 h miesięcznie. Moim zdaniem jego pracodawca jest przestępscą - art. 218 k.k. I co on ma zrobić? Prokuratura w tym małym miasteczku nie widzi takich spraw, przynajmniej oficjalnie. On też ciężko pracuje. Wiem, że skończył tylko szkołę zawodową, ale to uczciwy człowiek, mający dwoje dzieci i żonę. On też chciałby godnie żyć, a tymczasem haruje jak wół. My z racji tego, że jesteśmy jako tako wykształceni, to i zarabiamy więcej, i mamy lżejszą pracę.
TAk na marginesie - nie jestem z ministerstwa, jestem od pół roku sędzią w SR GDańsk-Południe.

Dred
12.01.2008 10:10:59

To musicie mieć luz w tym Gdańsku...
Ja uważam, że za dużo pracuję ale niestety muszę, bo trzeba opanować wpływ "a przynajmniej podjąć próbę" (jestem jeszcze ASR). Z uwagi na obciążenie jest to również ciężka praca fizyczna. Zresztą zapytaj koleżanki Beleg jak Ona nazywa karnistów. Ma trochę racji ;-)
Pozdrawiam

dorota
12.01.2008 10:30:08

Drogi RadkuW!

Co Ty robisz że masz taką lekką pracę? Bowiem ja jestem sędzią z zawodu. I mam ciężką pracę. Powiem Ci trochę na temat mojej pracy, bo widzę że nie masz o niej pojęcia. Moja praca nie polega na siedzeniu prze komputerem i pisaniu. To robią u nas sekretarki. Owszem korzystam z komputera i to bardzo dużo. Ale przede wszystkim czytam, czytam, czytam i myślę jak rozwiązać problemy. Pisanie to tylko element końcowy tego co już wymyślę. Chodzę także na sesje. Sesja to czas kiedy spotykam się na rozprawach ze stronami postępowania i wówczas rozstrzygam ich problemy. Ponieważ chcę być dobrym sędzią - staram się to robić dobrze, uczciwie i sprawiedliwie. Toteż do każdej sprawy bardzo się przykładam. Przesłuchuję świadków, słucham samych stron, czytam pisma ich pełnomocników. Przez cały czas żyję pod dużym napięciem psychicznym i ogromnym obciążeniem umysłowym. I powiem Ci jedno praca umysłowa - to naprawdę ciężka praca. Wiem że Ci trudno w to uwierzyć - ale po jednej sesji z 10 sprawami na wokandzie jestem padnięty. Jadę z reguły do domu, jem obiad i często padam z nóg. Zdarzało mi się że po wyjątkowo ciężkiej i stresującej sesji kładłem się spać około 20.00 i spałem 10 godzin. Taki byłem zmęczony. Trudno w to uwierzyć? Spróbuj kiedyś popracować umysłowo, tak na pełnych obrotach przez 10 godzin - zobaczysz co to jest. Bo wbrew temu co myślisz sesja nie trwa od 10.00 do 14.00. Ja zaczynam zawsze o 8.30-8.45. Kończe po 16.00. Ale nie minuta po 16.00. Bywa że kończę o 17.00, ale zdarza się że kończyłem o 18.30 czy nawet po 19.00.
To może teraz Ci opowiem ulubionym okresie każdego Polaka - czyli weekendzie. Więc w weekend ja też lubię poszaleć. Najczęściej szaleję w nocy, jak każdy. Szaleję z aktami i laptopem. Piszę wówczas uzasadnienia. Czasami jest to proste uzasadnienie i piszę tylko 3 godziny. Ale czasami to mam zabawę na całego - coś w rodzaju balu sylwestrowego w ciągu roku. Wtedy piszę 6-7 godzin.
Jestem sędzią. Mam zagwarantowane w Konstytucji godne zarobki. Za te godne zarobki kupiłem sobie ogromne i luksusowe mieszkanie w Warszawie o powierzchni 35 m2. Mam ogromy pokój, liczący 17 m2. Tam śpi moja córka i moja żona. Ja w tym czasie pracuję w kuchni. Tam piszę późną nocą uzasadnienia. Bo nie ma gdzie i kiedy ich pisać......
Jestem polskim sędzią i jak widać z mego opisu żyję godnie.....

[ Dodano: Sob Sty 12, 2008 10:34 am ]
I jeszcze jedno - od kilku lat - podając w urzędach swój zawód podaję ... prawnik. Wstydzę się podać sędzia, będąc ubrany w kilkuletni garnitur średniej klasy, w buty kupione w sklepie za 150 złotych i mając na nosie okular, których oprawki byłym hitem w 1998 roku.

anpod
12.01.2008 10:53:16

RadekW- jestem w szoku, że w ogole ktoś z nas może prezentowac taki punkt widzenia, jak Ty...
Nasza praca polega na tym, że siedzimy i pykamy na klawiaturze?
Wiesz, dokładnie taką samą ocenę pracy umysłowej prezentuje taki tam jeden znany mi mechanik samochodowy - on to się narobi, bo w robocie się pobrudzi, a takie inteligenty to nic, tylko w te klawisze pykają siedząc w fotelach...
Nie wiem, gdzie Ty pracujesz, ale ja to Cię uprzejmie informuję, że moja praca "umysłowa" jest często ciężką pracą fizyczna. Gdy przesiedzę 5,6, a czasem 7 godzin na sali rozpraw, w ciągłej i pełnej koncentracji, to czasami czuje się jakby mnie czołg przejechał. Po spedzeniu często kilkunastu godzin nad uzasadnieniem, bardzo często mam poczucie, że mniej bym się zmęczyła, gdybym węgiel przerzucała.
A juz niezaleznie od tego....ja jestem pełna szacunku dla osób pracujących fizycznie, ale cała cywilizacja, rozwój, postęp opiera się na myśleniu. Wydawało mi się, że w tym gronie nie trzeba będzie nikogo przekonywac, że wykształcenie, wiedza są tymi czynnikami, które muszą wpływać wzmacniająco na poziom wynagrodzenia. I to juz zupełnie abstrahując od innych aspektów naszego konkretnie wynagrodzenia.

[ Dodano: Sob Sty 12, 2008 10:55 am ]
widzę, że w międzyczasie Dorota przeprowadził podobną w cżęści analizę
bardzo chętnie edytowałabym poprzedni post, nie piszac pod swoim kolejnego, ale nie mam tu takiej opcji

[ Dodano: Sob Sty 12, 2008 10:56 am ]
juz widzę - samo się edytuje

Klara
12.01.2008 11:01:35

Dorota ma w 100 % rację, ja też w tej pracy nie widzę nic lekkiego ! Co Radku powiesz na półroczny maraton polegający na orzekaniu na delegacji prezesowskiej dwa razy w miesiącu w II instancji, gdzie ślepy los sprawiał, że dziwnym trafem większość to były wielotomówki i to z kks, sesje trzy razy w tygodniu w rejonie (bo wydział się całkowicie rozsypał z uwagi na odejścia sędziów i choroby), plus przewodnictwo temu wydziałowi a w jedynym wolnym dniu w tygodniu dyżur aresztowy badź trybowy? W weekend rzeczywiście był czas na szaleństwo - jak to wszystko ogarnąć i czy te dwa lata w zawiasach to rzeczywiście dać czy nie dać! Nie wierzę, ze jesteś sędzią jeżeli piszesz że taki wyrok w zawiasach to nic takiego! Powiedz w jakim wydziale i w jakich sprawach orzekasz, że jest tam tak lekko i przyjemnie - ja się przenoszę!

No chyba, ze ktoś jest pozbawiony całkowicie odpowiedzialności za to co robi to wówczas się zgodzę pensja 4.200 zł jest absolutnie za wysoka!

henrylee
12.01.2008 11:12:48

Drogi RadkuW,
ja natomiast, asr - w przeciwieństwie do szczęściarza Doroty - nie mam nawet zdolności kredytowej, aby kupić sobie takie 35-metrowe mieszkanie. i nie mam co o własnym mieszkaniu marzyć. na szczęście nie założyłem jeszcze swojej własnej rodziny, mieszkam z 2 innymi osobami w wynajmowanym mieszkaniu (wielki sędzia, co). na lepsze warunki mieszkaniowe mnie nie stać. gdy powiedziałem osobie, która wynajmuje nam mieszkanie, a którą musiałem prosić o niższy czynsz, poniżać się wręcz - że jestem sędzią (jak to dumnie brzmi), ta osoba nie chciała mi uwierzyć. i w przeciwieństwie do szczęściarza Doroty - ja nawet nie mam garnituru średniej klasy, nie stać mnie po prostu. buty kupione za 150 zł służą już trzecią zimę. wstydzę się przed adwokatami, którzy przychodzą do mnie na salę. zazdroszczę stronom, ktore podają mi dane o swoim stanie majątkowym - mają mieszkania, działki, dobre auta, żony, dzieci - i mają tyle lat co ja. ja się tego nigdy przy obecnych warunkach nie dorobię. i co mam zrobić? zawsze chciałem być sędzią, to było moje marzenie. mam wystosować prośbę do prezesa o zgodę na wykonywanie dodatkowej pracy jako ten przysłowiowy już taksówkarz? nawet gdybym dostał tę zgodę, to nie miałbym kiedy tą taksówką jeździć. wieczorami czytam akta i piszę uzasadnienia. pozdrawiam. nie wiem kogo, wątpię, żebyś był sędzią.

iga
12.01.2008 11:17:41

zróbmy mu egzamin

Dorota Korman-W
12.01.2008 11:19:18

Uwielbiam swoją prace i nie zamieniamym jej na żadną inną, ale egzamin sędziowski zdany na ocenę dobrą w 1997 roku sni mi się jako koszmar do dzisiaj, a i tak uważam, że w porównaniu do dzisiejszego poziomu egzaminu sędziowskiego byl latwizną, nie mogę podjąc żadnej dodatkowej pracy (oprócz patronatu nad aplikantami radcowskimi za 85 zotych brutto) a kolega Radek uważa że jest w porządku , też uważam że inne grupy zawodowe powinny zarabiać lepiej, ale oni mają dużo większe możliwości manewru, przyslowiowa pielegniarka może rozpocząć dziaanośc gospodarczą i na kontrakt śwaidczyć swoje usulugi, jak wszystkie zrobią wypowiedzenie w szpitalu, to dyrektor zmięknie, przyjmie ich z powortem do parcy i zaplaci. jak ja zloże w proteście wymówienie, to po miesiącu prezydent nie wręczy mi z usmiechem na slodkich ustach nominacji. co prawda mam nienormowany czas pracy, ale oprócz wypadków losowych, a raczej innych obowiązków slużbowych nie zdarzylo mi się spóźnic na rozprawę, albo olać godziny przyjmowania interesantów, a jak ide do lekarza, który przyjmuje od godziny 10 rano to mogę być pewna że przed 12 sie ni zjawi w przychodni, bo w tych samych godzinach zatrudniony jest gdzie indziej na etacie, o czym my tu mówimy. Idę bo cholera mnie bierze.Dorota

mara
12.01.2008 11:28:57

http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?kat=12611&wid=9555204&rfbawp=1200133286.369&ticaid=152a4

to_tylko_ja
12.01.2008 11:33:20

Radek nie ma pojęcia o pracy sędziego w SR Gdańsk-Południe!Jakiś czas temu była prowadzona kontrola ministerialna. Z tego co wiem okazało się, że sędziowie z wydziału karnego tego sądu są najbardziej obciążeni (najwięcej oskarżonych i najwięcej tomów przypadających na jednego sędziego).
Wiesz człowieku, ile trwa chocby napisanie uzasadnienia w kilkudziesięciotomowej sprawie, w której jest kilku oskarżonych? To pierwsze pytanie testowe...

Kacha
12.01.2008 12:04:15

No tak, lekarze prowadzą głodówkę. Hm, ja po czterech dniach pod rząd na sali i ślęczeniu do 1 w nocy na d sesją, a potem od 6 na nóżkach w piątek już poadałam. I za męża asesorską pensję poszliśmy do restauracji na obiad. Jak by nie to to byłaby głodówkaaaa. Dobrze że było jeszcze coś na koncie. Trzymajcie się. Jutro będzie lepiej.

Marc
12.01.2008 12:07:57

Do Radka. Taka mała prośba, proszę skończyc z porównywaniem pracowników fizycznych do umysłowych. Czas wyraźnie zaznaczyc również finansowo, że praca fizyczna to lżejsza praca niz umysłowa i zdrowsza, a dodatkowo znaczna cześci społeczeństwa może ją wykonywac w przeciwieństwie do umysłowej. Myslenie jak pokazuje rzeczywistośc nie jest łatwa pracą a poza górnikiem w kopalni to mało w niej stresu. Wyrównaj zarobki wszystkim ... ale to chyba nie ta epoka i nie ten kraj. Pozdrawiam i proszę o odrobine szacunku dla naszych nerwów chyba, że po prostu lubisz się drażnic.

ubilexibi
12.01.2008 12:18:34

http://www.polskatimes.pl/2,16872.htm

Nie zgadzam się z RadkiemW, ale wydaje mi się, że poruszył on pewien poważny problem. Faktem jest, że wielu z nas nie potrafi dobrze zarządzać czasem i oragnizować sobie pracy. Z moich obserwacji wynika, że w tym samym wydziale, przy takim samym obciążeniu (w sensie liczby i ciężaru gatunkowego spraw) jedni sędziowie sobie radzą (mają uporządkowane referaty, terminowo podjemują czynności, piszą uzasadnienia w terminie, sesje trwają od 9.00 do 15.30), a inni niestety sobie nie radzą (w referacie bałagan, z szafy po otwarciu akta sie wysypują, nic nie jest zrobione w terminie, sesja trwa od 8.00 do 17.00, itp.).
Prawdą jest też, że nikt nas nie szkoli ze sposobów orgnizacji pracy i zarządzania czasem. Albo się tego sami nauczymy albo nie. Nie twierdzę oczywiście, że nie jesteśmy nadmiernie obciążeni pracą - bo jesteśmy. W wydziale cywilym 800 - 1.000 spraw w referacie, to zdecydowanie za dużo (liczby z naszego okręgu). Jednak uderzmy sie we własne piersi - część winy spoczywa na nas.
Potwierdzają to niektóre wypowiedzi na forum dotyczące sporów na temat wykładni prawa. Część osób dąży za wszelką cenę do maksymalnego utrudnienia sobie i stronom życia oraz absolutnego skomplikowania procedury. Tylko po to, aby dłużej prowadzić sprawę i wykonać w niej więcej czynności.

PS. Wystąpiłem trochę jako advcatus diaboli. W celu ożywienia dyskusji.

Marc
12.01.2008 12:23:13

ubi w tym wątku i na temat pecunia temat jest wystarczająco ożywiony bez Ciebie i Radka Panowie, co do zasady racja, zanim zarzucisz coś innej osobie uderz się we własną pierś, ale... Każdy z Was się zgodzi, że pasywna sytuacja w zmianie zarobków sędziów i asów w ostatnich 2 latach i w kolejnym roku jest niezrozumiała. Przynajmniej tą inflację powinniśmy pokonywac, a poza tym skoro szeregowy lekarz ma możliwośc zarobienia 10K i o tym władza wykonawcza chce rozmawiac, to równie dobrym tematem dla władzy sa nasze zarobki, dlatego proszę nie w tym wątku z tymi chlijskimi papryczkami

ubilexibi
12.01.2008 12:36:46

Chciałem tylko pokazać, że argumentacja typu - należą się nam wyższe wynagrodzenia, ponieważ bardzo ciężko pracujemy jest łatwa do podważenia. Po pierwsze, pracujmy mądrzej, a nie dłużej i ciężej. Po drugie, zacytuję syna sędziego SO z jednego z najmniejszych okręgów: ,,Tata był zawsze w domu o 13.00, żeby zrobić obiad i nie przynosił żadnej pracy do domu".
Wydaje mi się, że godziwe wynagrodzenia należą się nam z uwagi na pozycję ustrojową sądów, konieczność zagwarantowania niezawisłości i normy Konstytucyjne, a nie dlatego, że ,,praca sędziego ciężka jest", bo z tym bywa różnie.

iga
12.01.2008 12:38:33

a gdzie rzeczony Radek? Czyżby wystaszył się egzminu?

Marc
12.01.2008 12:49:08

Z tym się zgadzam Ubi, nie każdy wydział i nie każdy Sąd jest obciążony w równym stopniu i to też jest powszechny problem, mój kolega nawet twierdzi, że w jego wydziale rozróżniane jest obciążenie - starsi czyli bardziej doświadczeni o dziwo mają mniej bądź łatwiejszy referat, aczkolwiek chciałbym zaznaczyc, że wszelkie zmiany ustrojowe korzystne w najmniejszym stopniu dotykają SR jesli sa korzystne a w największym kiedy sa niekorzystne a SR to 70% całej machiny, stąd głowny postulat uważam za słuszny nie rozważając obciążenia SO i SA.

dorota
12.01.2008 12:51:14

"ubilexibi" napisał:


Wydaje mi się, że godziwe wynagrodzenia należą się nam z uwagi na pozycję ustrojową sądów, konieczność zagwarantowania niezawisłości i normy Konstytucyjne, a nie dlatego, że ,,praca sędziego ciężka jest", bo z tym bywa różnie.Zgadzam się z tym twierdzeniem, z małym wyjątkiem. Nie wydaje mi się że z ciężką pracą sędziego różnie bywa. Niestety duża cześć społeczeństwa to twór poprzedniego systemu - który uważa że jak ktoś nie zap....la łopatą i kilofem przez cały dzień, to nie pracuje.

12.01.2008 13:43:32

No cóż, niedowiarki. Jestem sędzią, w zawodzie pracuję od czerwca 2003r., w SR Gdynia, SR Wejherowo, a teraz SR Gdańśk Południe. Od czerwca 2007r. jesetm sędzią, wcześniej asesorem. Można sprawdzić na stronach Biluetuny Informacji Prawniczej albo wstukując w googla SR gdańsk Południe. Wydział VII Grodzki. Mam w referacie 350 spraw na koniec grudnia. Kończę sprawy w SR GDynia i SR Wejherowo, do tego ostatniego Sądu dojeżdżając 1 h i 45 minut w jedną stronę. I nie narzekam. Bo zawsze chciałem być sędzią, niezależnie od zarobków. Weekendy mam z reguły wolne. A ha, jeszcze jedno - nie uwzględniam jakihcś 90 % durnych wniosków z 335 i wychodzę z tym na rozprawy, pisząc później uzasadnienia, dlaczego za 1,2 promila nie dałem 4 lat zakazu albo kary śmierci, jak chciałby prokurator. Najszczęśliwszy jestem wtedy, gdy uniewinniam,nie uprawiam klepactwa. NIe zdarzyło się, abym pracował dłuzej niż 10 godzin dziennie. Średnio 8. Przesadzanie, drogie koleżanki i drodzy koledzy. Kto chciał zrobić mi egzamin?

12.01.2008 13:45:46

Droga Igo, nie wystraszyłem się egzaminu, byłem z moją trzymiesiączną córką na dwugodzinnym spacerze - w końcu jest weekend. NIe będzie mnie przez kolejne trzy godziny, bo ze starszą córką jadę na basen - wkońcu weekend.

iga
12.01.2008 13:54:49

ok - zwracam honor.
A jakie długie są twoje uzasadnienia? I w ilu z nich zmieniasz tylko same nazwiska? Bo ja za chwilę zasiadam do istnej "kobyły". Weekendu u mienia niet.

aktopek
12.01.2008 14:12:59

Wiesz co, RadekW?
Nie martw się, jakbyśmy przypadkiem kiedyś dostali jakoś porządną podwyżkę (bo nie nazywam tak tej jałmużny 300 zł, której nam i tak nie dali), swoją część możesz zawsze oddać tym wszystkim biedniejszym kardiochirurgom, księgowym, architektom, górnikom, kasjerkom, bezrobotnym itd, itp....
Nikt z nas nie będzie ci pewnie przeszkadzał... ja na pewno nie; swoja drogą piękny gest.

mara
12.01.2008 14:13:12

A wracając w dyskusji do naszych ewentualnych wspólnych działań w przyszłości, poddaję pod rozwagę pomysł lekarzy:
http://fakty.interia.pl/kraj/news/16-stycznia-lekarze-nie-beda-przyjmowac,1040995

dorota
12.01.2008 14:20:50

Drogi RadkuW!

Jeśli faktycznie jesteś sędzią - to jestem gotów Ci w każdej chwili przesłać kserokopie wokand, gdzie będzie widać ile pracuję. Zapraszam również Cię gorąco do mnie do Warszawy abyś sobie posiedział na sesji i popatrzył jak sądzę. Bo może myślisz że nie potrafię zorganizować sobie czasu i dlatego tak długo mi schodzi. Nic z tych rzeczy. Podczas sesji nie chodzę na kawki, obiady itp. Zapieprzam od świtu do zmroku. I na koniec dnia jestem jak zombi.

Druga uwaga (znów pod warunkiem zawieszającym) - czyli jeśli faktycznie jesteś sędzią - to wstyd mi za Ciebie. Nie powinieneś nim być. Jeśli nie potrafisz rozróżnić wagi i cieżkości pracy pracownika fizycznego po szkole zawodowej od odpowiedzialności i wagi pracy sędziego to z Tobą coś jest nie tak. Jeśli uważasz że robotnik po trzech latach szkoły zawodowej zarabia 2500 złotych, a sędzia (a właściwie będzie to jeszcze asesor) po 12 latach nauki (4 lata liceum, 5 lat studiów i 3 lata aplikacji) zarabia 3000 zł i to jest niewłaściwa proporcja na rzecz tego pierwszego - to ja nie wiem jak to skomentować.

I trzecia uwaga - jeśli faktycznie jesteś sędzią (w co już prawie zupełnie wątpię) to może pracując po 8 godzin dziennie i pracując w ten sposób, iż piszesz tylko na komputerze - jesteś tym rodzajem sędziów, który niestety trochę jest i których ja tępie na wszelkie możliwe sposoby. Są to osoby które się nie dokształcają, które zatrzymały się na poziomie kodeksu karnego z 1969 roku, które de facto powodują, iż często tak, a nie inaczej jesteśmy postrzegani w społeczeństwi: czyli mierni, ale wierni. Za których orzeczenia musimy się wszyscy wstydzić.
Znam RadkuW masę sędziów, co nie powinno nikogo dziwić. Znam ich z Warszawy, Wrocławia, Słupska, Tarnobrzegu, Sandomierza, Lublina i jeszcze wielu mniejszych miejscowości, bo to moi koledzy i koleżanki. Znam sędziów z rejonów, okręgu oraz z apelacji. Nie znam żadnego, któremu udawałoby się przy posiadanym referacie pracować mniej niż 8 godzin dziennie. Nawet jak jednego dnia spadnie mu sprawa i wyjdzie z sądu o 13.00, to przez kolejne dni będzie zasuwał do 18.00 lub siedział do późna w domu nad aktami.

Ale tu nawet nie chodzi o licytowanie się ile każdy z sędziów pracuje. Bo nie dlatego należą się nam wyższe dochody bo dużo pracujemy, ale dlatego że jesteśmy SĘDZIAMI! Tak sędziami. Bo stanowi trzecią władzę, bo mamy być niezawiśli, bo godność naszych zarobków wynika z Konstytucji. Polecam Ci osobiście lekturę konstytucji. Zapewniam Cię iż nic tam nie pisze o robotnikach fizycznych, pielęgniarkach czy górnikach.
Dlatego dla mnie jest nieporozumieniem porównywanie mojej pracy do pracy lekarza, choćby to był kardiochirurg. I wcale nie uważam że jego praca nic nie znaczy. Wręcz przeciwnie - to ciężka i odpowiedzialna praca. Ale porównywanie tak różnych zawodów, o tak różnych zakresów zadań to nieporozumienie.

JedzieJadzia
12.01.2008 14:27:51

A ja oglądam sobie konferencję prasową lekarzy i pomyślałem, że może nasze środowisko mogłoby w ten sposób przedstawić nasz problem (nie wiem czy o konferencji było już na forum?). Oczywiście jeżeli już, to chyba tylko Iustitia wraz z np. przedstawicielem KRS. Media o nas piszą i mówią, ale często podają błędne informacje i nie do końca wiedzą o czym mówią (vide: nowa definicja strajku włoskiego Faktów - że niby nie wykonywalibyśmy swoich obowązków). Siła mediów wszak jest potężna.

[ Dodano: Sob Sty 12, 2008 2:31 pm ]
4179 zł - tyle co zarabia RadekW, to szef mojej żony - lekarz wydaje w jeden dzień na zakupach w Warszawie - tam gdzie Dorota w tym czasie pisze niedzielne uzasadnienia

[ Dodano: Sob Sty 12, 2008 2:37 pm ]
Pozdrawiam Dorotę. Jej ostatnie dwa długie posty do RadkaW bardzo mną poruszyły. Sama prawda, po prostu sama smutna prawda. Bardzo współczuję warszawskim sędziom. My na prowincji jeszcze jakoś z tymi czterema kawałkami sobie radzimy, ale w Warszawie to sobie nie wyobrażam.

magda1311
12.01.2008 14:45:03

A ja proponuję zakończyć dyskusję z Radkiem. Uznajmy, że szanujemy jego zdanie ale się nie zgadzamy. Jak czytam ten sielankowy opis pracy w SR w Gdańsku to zazdroszczę (ciekawe co na to inni sędziowie z tego sądu?). Szkoda tracić nerwy na odpowiedzi na posty Radka. Może wrócimy do naszego listu?

dorota
12.01.2008 15:04:21

Problem RadkaW uległy samoczynnie rozwiązaniu. Jak widać - RadekW uznał, iż skoro to forum jest przeznaczone głównie dla sędziów, a on nie jest sędzią - to nie powinien do niego należeć. Dlatego wypisał się z forum - o czym świadczy opis przy jego nicku: "gość".

[ Dodano: Sob Sty 12, 2008 3:07 pm ]
Może wystraszył się że mu zrobię egzamin?

to_tylko_ja
12.01.2008 15:34:14

Brak mi słów! Ale jeżeli w Wydziale Grodzkim jest tak sielankowo, to może trzeba podsunąc Prezesowi SR Gdańsk-Południe, żeby przesunął kolegę Radka do innego wydziału, może karnego, żeby posądził nie tylko jednotomowe 178a, ale takie 35-tomowe 291, czy 50-tomowe 286, ew. 296, niech napisze potem w takiej sprawie uzasadnienie, a najlepiej ze trzy takie uzasadnienia w miesiącu (jedno to tak średnio około 80-100 stron). Wtedy pogadamy inaczej. To przykre, że obciążenie sędziów, nawet w obrębie jednego sądu jest tak różne...

mia
12.01.2008 15:41:40

"dorota" napisał:

Problem RadkaW uległy samoczynnie rozwiązaniu. Jak widać - RadekW uznał, iż skoro to forum jest przeznaczone głównie dla sędziów, a on nie jest sędzią - to nie powinien do niego należeć. Dlatego wypisał się z forum - o czym świadczy opis przy jego nicku: "gość".

[ Dodano: Sob Sty 12, 2008 3:07 pm ]
Może wystraszył się że mu zrobię egzamin?


jeśli nastąpi wylogowanie wskutek bezczynności, w trakcie pisania postu, można umieścić post na tym forum, bo jest otwarte i pojawia się napis "gość".
ja wierzę RadkowiW, co do jego tożsamości. wystarczy przejrzeć BIP. jeśli jest zadowolony i szczęśliwy można mu tylko gratulować, albo zazdrościć. myślę, że jego posty sa cenne, bo wnoszą inne spojrzenie i sprowadzają do rzeczywistości, która jest zaskakująco rozmaita. no i pozwalają zawczasu zastanowić się nad argumentami dla oponentów, bo ich wypowiedzi będą zapewne zbliżone do tych Radka. pozdrowienia i szacunek dla wszystkich dyskutantów!

dorota
12.01.2008 15:54:12

Mia ma rację. Wiem już teraz, że RadekW to sędzia. Młody sędzia. Dziwi mnie zatem jego nastawienie do całej tej sprawy. Z drugiej strony smuci mnie również. Bo to pokazuje jak mało skonsolidowanym jesteśmy środowiskiem. Wydawać by się mogło że taka rzecz jak podwyżki - to rzecz za którą wszyscy się opowiedzą. Chyba jestem jednak naiwny i głupi.
Z drugiej strony trzeba podziwiać RadkaW za inne spojrzenie na sprawę i gotowość wyrażenia swych poglądów. Ja jednak oczekuję poza wyrażaniem poglądów również postępowania zgodnie z tym co się głosi publicznie. Zatem gotów jestem tu na forum, jak i także w każdy inny żądany przez RadkaW sposób odwołać to co powiedziałem - ale pod jednym warunkiem. Jeżeli RadekW uważa że nam się nie należą podwyżki i zarabiamy w porównaniu z innymi Polakami przyzwoicie - to jeśli otrzyma podwyżkę pensji (w tym roku, następnym czy później) to ową podwyżkę będzie co miesiąc przekazywał na dowolny cel dobroczynny, uznając że na nią nie zasługuje.

[ Dodano: Sob Sty 12, 2008 4:01 pm ]
A tak na marginesie przypomniała mi się rozmowa z przed 2 lat z pewnym sędzią z ministerstwa. Chodziło o kwestię powołania mnie na funkcyjnego, czyli kierownika sekcji do spraw zagranicznych. W rozmowie z nim oburzałem się, iż zajmuję się od 4 miesięcy tymi sprawami, że są to trudne sprawy i jest tego dużo i nie dostaję z tego powodu dodatku (całe 540 zł brutto - żeby ktoś nie myślał że chodzi tu straszną fortunę).
Usłyszałem wówczas iż nie powinienem się domagać za to dodatkowych pieniędzy, bo zawód sędziego to powołanie.
Moja odpowiedź była krótka: jeśli mój rozmówca tak uważa - to proponuje mu także zrzec się dodatku ministerialnego, jak tylko on to uczyni - to również odstąpię od swoich żądań.
Dowiedziałem się wówczas że jestem bezczelny ...
Z tego co wiem nie zrzekł się dodatku ministerialnego

Johnson
12.01.2008 16:09:36

Tak sobie słucham TVN24 i występował tu były minister.
Tak coś bąknął że ministerstwo przygotowało w czasie jego rządów podwyżki po 1000 zł, ale Platforma zabrała. A może źle zrozumiałem ...

Asmodeusz
12.01.2008 16:13:28

"Johnson" napisał:

Tak sobie słucham TVN24 i występował tu były minister.
Tak coś bąknął że ministerstwo przygotowało w czasie jego rządów podwyżki po 1000 zł, ale Platforma zabrała. A może źle zrozumiałem ...posłuchaj jeszcze raz:
http://www.polityczni.pl/minister_sprawiedliwości_,_14,12,07,audio,55,1227.html
tak mniej więcej od 30 minuty

[ Dodano: Sob Sty 12, 2008 4:17 pm ]
ten też będzie byłym

iga
12.01.2008 16:24:15

jak Radku zaglądasz tu jeszcze, to dla uspokojenia twojego sumienia podaję, że TV to też budżetówka:


http://fakty.interia.pl/kraj/news/rekordowa-pensja-lisa-w-tvp,1040951,3

[ Dodano: Sob Sty 12, 2008 4:39 pm ]
dziennikarze to IV władza w państwie. Oj szwankuje ta równowaga władz, szwankuje.
Na razie Radku, wracam do pisania.

12.01.2008 17:40:55

Na początku zmartwiłem się, że nie wierzycie, że jesetm jednym z was, ale chyba BIP was przekonał. Smutno mi, że Pani Dorota myśli, że lekeceważe swoją pracę, myslałem, że to już dostatecznie wytłumaczyłem.
Zarabiam za mało, to wiem. Wracając z basenu z córką kupiłem zapiekankę w barze dworcowym, omijając pobliski bar Green Way ze zdrową żywnością - po co sie stresować. Problem polega natomiast na tym, że znacznca część naszego społeczeństwa zaraia za mało, nie tylko sędziowie. Gdybym dostał podwyżkę, to bym się cieszył, bo wówczas poszedłbym ze starszą córką do kręgarza na specjalistyczne ćwiczenia, aby się nie garbiła. Od ponad pół roku nie moge się wybrać, bo to łączny koszt 500 zł. Jednakże z Waszych postów przebija jakaś taka buta, że jesteśmy jakimiś wybrańcami. Jesteśmy normalnymi urzędnikami, na garnuszku podatników.
Nie zamierzam więcej przelewać swojej frustracji ślęcząc w internecie. Szkoda czasu.

monikissima
12.01.2008 17:46:03

Kurczę, ile stron do nadrobienia:

@iga (chyba) - obawiam się, że jeżeli złożymy rezygnacje, może się obyć swoista pokazówka i np. kilkadziesiąt wniosków będzie rozpoznanych pozytywnie

@zizu - nie starajmy sie nikogo oceniać i piętnować, motywy mogą być rózne, u nas np. Prezesi podpisali list jako pierwsi

@dorota - Ty jesteś bezczelny , Pan z MS się nie mylił i chyba nie do końca stać Cię było na to 35-metrowe mieszkanie, ale oprawki są super :smile:

Miałam jeszcze coś do ubi, ale zapomniałam co, a do Radka W. tylko ??: , bo reszta już została powiedziana.

aktopek
12.01.2008 17:54:04

. Jesteśmy normalnymi urzędnikami, na garnuszku podatników.
Nie zamierzam więcej przelewać swojej frustracji ślęcząc w internecie. Szkoda czasu.Na tym właśnie polega problem; wydaje ci sie, że jesteśmy zwykłymi urzędnikami...
Szkoda dłużej gadać.

Popieram w całości Dorotę.
Na marginesie, czy to prawda, że Warszawa nie poprze ewentualnej akcji 2 dni urlopów na żądanie? Tak mi ktoś odpisał w temacie o urlopach.

monikissima
12.01.2008 18:09:50

Warszawa nie jest jedna. Warszawskich sądów rejonowych jest 7 i chyba nikt nie może mówić za resztę, bo jest mała współpraca. Może być z tym problem, choć u mnie Prezes sam wspomniał o jednoczesnym urlopie w ramach protestu, gdy zaniosłam list.

Wiem, co miałam do ubi - właśnie dzięki takim sędziom, jak ojciec Twojego kolegi mamy opinię nierobów (obok opinii łapówkarzy, krzywdzicieli, pyszałków i głupków - oczywiście). I musimy dłuuuugo jeszcze pracować, żeby opinia ta się zmieniła.

iga
12.01.2008 18:24:23

nikogo nie namawiam do składania rezygnacji tylko do składania pozwu. A tu argument konstytucjonalisty, ja - w przeciwieństwie do dziennikarza - nie odbieram tego jako żart:

http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?kat=12611&wid=9555204&rfbawp=1200132925.968&ticaid=152ab

monikissima
12.01.2008 18:27:33

No właśnie nie wiem, czy to byl Twój post. Byl czyjś post konkretnie o rezygnacjach i do tego się odniosłam

K.Ierownik
12.01.2008 18:29:00

"RadekW" napisał:

Nie przesadzajmy, trochę więcej pokory, w końcu utrzymują nas podatnicy, w znacznej mierze ludzie przedsiębiorczy, którzy nie mają takich przywilejów jak my, np. 100 % wynagrodzenia za czas choroby, uposażenie zamiast emerytury. Nie rozumiem, dlaczego akurat sędziom należą się jakieś duże podwyżki. Jak się nie podoba, to trzeba było skończyć studia na politechnice i otworzyć swój własny biznes - tak jak sporo moich kolegów ze szkoły średniej. Oni nie narzekają, wzięli los w swoje ręce.Wydaje mi się, że jak już Cwiąkalski zostanie ministrem finansów( jest idealny do rozmów o pieniądzach z protestującymi) to Radek W. jest murowanym kandydatem na nowego ministra sprawiedliwości

[ Dodano: Sob Sty 12, 2008 6:34 pm ]
Radku W.
Jak juz będziemy zarabiac te 3 średnie krajowe to wiąkszośc swej pensji rozdaj bardziej potrzebującym a za resztę kup żonie i dziecku pasztetową. W końcu im też od życia coś się należy.

octawiabis
12.01.2008 19:04:26

Co da RadkaW

Jak byłem na I roku aplikacji, to miałem zajęcia między innymi z Panem Sędzią Stanisławem Zimochem. To był chyba rok 1989. Wtedy ostatni rząd PRL-u ( albo już rząd Mazowieckiego ) "dał" sędziom znaczne podwyżki. Kwotą bazową było średnie wynagrodzenie w gospodarce ( czy jakoś inaczej to się nazywało ). I wtedy Pan sędzia, który nauczał nas Kpk, powiedział, "że sędziowie to nie powinni tak dużo zarabiać". Tak sobie teraz myślę, że uzasadnieniem takiego twierdzenia może być tylko jedno " cierpienie uszlachetnia"
Później został prezesem SA, a jeszcze później Przewodniczącym KRS.

Sandman
12.01.2008 20:41:29

"RadekW" napisał:

Jednakże z Waszych postów przebija jakaś taka buta, że jesteśmy jakimiś wybrańcami. Jesteśmy normalnymi urzędnikami, na garnuszku podatników.
Nie zamierzam więcej przelewać swojej frustracji ślęcząc w internecie. Szkoda czasu.

Jesteśmy tym za kogo się uważamy i kim się czujemy....ale....
....robimy to co robimy, i nie są to usługi dla społeczeństwa.....
....jakoś tak się porobiło, że to o nas, m.in., traktuje Konstytucja jako o trzeciej władzy....
...."buta".....to nie buta, to poczucie własnej wartości, którą ma i pielegniarka i mechanik....a i owszem jesteśmy wybrańcami: własnym staraniem i ciężką pracą doprowadziliśmy do tego, że jesteśmy tu gdzie jesteśmy.....pan mechanik po skończeniu zawodówki w wieku 17stu lat był wyluzowany, a ja miałem jeszcze przed sobą ponad 10 lat ciężkiej drogi....i to kwestia wyboru (najczęściej, choć odpowiednie warunki zewnętrzne też się przydają)...którego nie żałuję....
....Jednak czujesz się sfrustrowany? I co położysz uszy po sobie....i tyle, pełna akceptacja...to jakiś fatalizm jest przecież....

Marc
12.01.2008 21:11:52

Sandman ! respect for you podobało mi sie to z butą szczególnie, na tym polega róznica

jakwaw
12.01.2008 21:12:24

Radeczku W!

Uważam, że twoje postrzeganie problemów jest zbyt ograniczone. Odnosisz swoje uposażenie do naszego kraju? Czy ty chłopie zdajesz sobie sprawę ile w krajach afrykańskich, Azji, Ameryce południowej ludzie zarabiają na miesiąc? - gdzieś około 1 dolara. A i to w niektórych przypadkach jest ogromna kwotą.

Dlatego uważam, iż w obliczu problemów kraju III świata, problemów głodu, AIDS etc. pobieranie przez Ciebie gaży w wysokości 1000 euro to skandal. Jak możesz mając taką świadomość, zarabiać takie krocie? Kupować zapiekanki, BA! jeździć samochodem!!!!?

Dlatego apeluję do Twojego sumienia!

Zrzeknij się w imię solidarności z cierpiącymi na tej ziemi swego uposażenia i przesyłaj je na konta instytucji charytatywnych!

Sam się spełnisz a nam oszczędzisz czytania pierdół, które wypisujesz.

Dred
12.01.2008 21:25:07

Powracamy do tematu głównego. Poprzednią kwestię uznaję za wyczerpaną. :smile:

Marc
12.01.2008 21:26:41

Proszę Państwa proszę o wyciszenie dyskusji. Pan RW ma prawo do swojego zdania, a jego sumieniu pozostawmy realizację w życiu takich poglądów. Ogół jest zgodny co do celów więc zakończmy ten wątek z panem RW i skupmy się na treści przepisów Konstytucji dotyczących naszych warunków pracy i płacy.
Nie wiem czy zgodzą się ze mną wszyscy, iż celem naszych działań nie powinno byc uzyskanie natychmiastowej podwyżki rzędu 400 zł, a reforma ustrojowo - finansowa tego zawodu. Co do pensji to :
1. można jako kwotę bazową wskazac przeciętne miesięczne wynagrodzenie i nie potrzeba podwyżek
2. skoro nie płacimy ZUS-u bo to przelewanie pieniędzy z pustego w próżne a emeryturę płaci budżet, to nie płacmy pracodowacy podatków, bo to przelewanie pustego w próżne, no może nie dokonca i znów nie potrzeba innych podwyżek
3. uchwalnie w formie aktu normatywnego programu podwyżek, aby zobowiązac ten rząd i wszystkie następne do jego realizacji. Wtedy można rozłożyc podwyżki w czasie a i nasze emocje opadną skoro będziemy wiedzieli co nas czeka.
Tyle aby zmienic temat wyżej

12.01.2008 21:35:23

No proszę, wystarczy zaprezentować inny pogląd, niż reszta owiec w stadzie i zaraz staję się "ograniczony", wypisuję "ierdoły", itp, itd. Pani Dorota to nawet stwierdziła, że nie powinienem być sędzią. NA szczęście nie ma mocy decyzyjnej w tej sprawie.
Może powinienem zatem zmienić zdanie? OK, mea culpa, mea maxima culpa, szanowni panowie sędziowie. Przyznaję, że gdybym mieszkał w Warszawie i zarabial tyle co teraz, to bym się załamał, bo nie kupiłbym mieszkania. Ale z drugiej strony jestem zmuszony wyprowadzić się z GDańska, bo nie stać mnie na normalne mieszkanie czteropokojowe. W moim małym rodzinnym miasteczku postawię domek, na szczęście swoje obecne mieszkanie kupiłem przed tym szałem cenowym, więc jestem do przodu o stan surowy zamknięty domu wraz z działką. Pozostaje tylko wziąć kredycik na wykońćzenie domu. Zdaję obie sprawę, że sędzia w IV RP (o sorry, to już chyba z powrotem III RP) nie powinien mieć takich problemów.
Swoimi postami chciałem wziąć całe to towarzystwo wzajemnej adoracji i wzajemnego rozczulania się pod włos. Tymczasem zostałem kilka razy obrażony, co akurat mam gdzieś, no ale daje to do myślenia. O, właśnie znowu wyje jakiś kundel jakiegoś sąsiada - psiarza, a ja, sędzia RP nic nie mogę na to poradzić. Ale tysiące innych ludzie też nic nie może poradzić na podobne problemy.

Sandman
12.01.2008 21:46:22

"RadekW" napisał:

Swoimi postami chciałem wziąć całe to towarzystwo wzajemnej adoracji i wzajemnego rozczulania się pod włos. Tymczasem zostałem kilka razy obrażony, co akurat mam gdzieś, no ale daje to do myślenia. O, właśnie znowu wyje jakiś kundel jakiegoś sąsiada - psiarza, a ja, sędzia RP nic nie mogę na to poradzić. Ale tysiące innych ludzie też nic nie może poradzić na podobne problemy.

No ręce odpadają.....no to może tak:
Ale o co Ci chodzi?
Mamy siedzieć cicho jak Ty i słuchać psa sąsiada.....
Napisz może, co chcesz z tym zrobić....czy chcesz coś robić? Bo z Twoich postów przebija straszna frustracja....

Klara
12.01.2008 21:52:54

Ja już wszystko wiem Drodzy państwo, to Dred się zalogował jako RadekW, gdyż przez weekend chciał pobić kolejny rekord - ponad 6.000 postów Szczwany plan

crom28
12.01.2008 22:03:55

odnośnie wypowiedzi RadkaW - jeden jedyny głos jakiejkolwiek krytyki wobec panującej tutaj postawy wybitnie roszczeniowej [uzasadnionej czy nie] i już kolega RadekW zostaje totalnie zbesztany przez wszystkich forumowiczów i to pod każdym możliwym kątem, poddaje się w wątpliwość nawet to że jest sędzią. Panowie[i Panie] - odrobinę tolerancji i kultury...

Chyba dla każdego rozsądnego człowieka jasnym jest że sędzia żadnym pępkiem świata nie jest - tu się z Radkiem zgadzam [choć z obserwacji pracujących w wydziale osób niestety widzę że większość z nich już po paru latach orzekania właśnie takiego o sobie przekonania nabiera.. - może stąd część głosów obecnego oburzenia - po prostu przerost ego].
Jasne jest tez że warunki pracy w dużych miastach są, i pewnie będą znacznie gorsze niż np. na prowincji, gdzie przeciętny czas pracy przeciętnego sędziego wcale nie wynosi 12-14 godzin dziennie non-stop przez 7 dni w tygodniu, jak próbują nam wmówić niektórzy z dyskutantów. Ale czy to w ogóle jest problem wynagrodzeń? Czy np. podwyżka o 1500 zł załatwi że człowiek zamiast się zaharowywać poświęci czas rodzinie, bądź lepiej przemyśli sprawę z własnego referatu? - ja [nie oponując odmrożeniu płac sędziowskich i ich urealnieniu] poprawił bym raczej błędną organizacje pracy w sądzie/w wydziale. Na pewno nie raz spotkaliście się z sytuacją gdzie to najmłodszy orzecznik, zwykle asr dostawał najgorsze, najbardziej niechciane sprawy, gdzie SO niesłusznie spychał "śliskie" lub bardzo trudne sprawy do SR. Tu jest prawdziwy problem w działaniu sądownictwa, wiele osób jak tylko obejmie jakieś stanowisko funkcyjne szybko zapomina o tym na czym polega funkcja sędziego, starając się jak najszybciej i jak najmniejszy kosztem awansować na "wyższy szczebel łańcucha pokarmowego", gdzie i pracy mniej, i pensja lepsza. Sędziowie sami sobie gotują ten los...

Co do podwyżek.... zgadzam się z postulatem odmrożenia płac i ich wzrostu zgodnie z inflacją, przemyśleć należałoby także rekompensatę w postaci przeliczenia płac o te lata kiedy waloryzacja nie była stosowana. To może niewiele ale zawsze krok w dobrym kierunku - uczciwie byłoby stosować te same zasady dla wszystkich pracowników budżetówki. Spore zmiany w płacach szykują się w związku z planowanym wprowadzeniem SSO w SR po 5 latach stażu - tutaj podwyżka dla większości kadry wyniesie około 1000. Wydaje mi się że także że zróżnicowanie zarobków SR i SO czy SA jest nadmierne, naprawdę nie spotkałem jeszcze SO w którym warunki pracy nie byłyby dużo lepsze od SR, być może tędy droga? Być może - wzorem zapowiadanych w Prokuraturze zmian - należałoby pomyśleć także o "spłaszczeniu" struktur organizacyjnych sądownictwa? Rewolucja i krzyczenie o podwyżki "dla wybranych" moim zdaniem się nie uda i jeszcze zrazi większość społeczeństwa, które - poza krótkimi okresami hossy gospodarczej - żyje jednak na duuużo niższym poziomie.

12.01.2008 22:10:46

RadekW - tak czytam te Twoje posty i chyba nie do końca rozumiem, o co Ci chodzi. W paru sprawach na pewno nie masz racji. Podstawowa i absolutnie najważniejsza rzecz to to, że nie jesteśmy urzędnikami. Dalej - to, że inni mało zarabiają, to nie powód, żebyśmy my mało zarabiali. Zreszta wcale nie chodzi o to, żebyśmy zarabiali jakieś cholerne krocie, tylko o to, żebyśmy zarabali godnie. To co innego. Poza tym to nie jest tylko kwestia naszych aspiracji, tylko gwarancja dla całego społeczeństwa, że będzie nas trudno skorumpować, że będziemy mieli odwagę sprzeciwiać się władzy wykonawczej i egzekwować od władzy ustawodawczej to, co powinna robić.

Czy mówiąc, że przesadzamy z żądaniami płacowymi, miałeś na myśli to, że zapominamy, skąd nam nogi wyrosły, czyli jak żyją ludzie? Dobrze się domyslam? Jeżeli tak, to masz rację. Rzeczywiście elicie społecznej grozi utrata kontaktu z rzeczywistością i wyobcowanie. Jednak to, czy w naszej pracy powinnismy stosować tzw. względy społeczne, czy prawo, rozstrzygnięto za nas już dawno. Temida ma na oczach opaskę od 3 tysięcy lat.

Tak czy inaczej gratuluję Ci odwagi ujawnienia własnych poglądów i apeluję, żebys mimo inwektyw (nie mów, że się nie spodziewałeś) nie opuszczał forum. Odmienny punkt widzenia zawsze jest pożądany.

Klara
12.01.2008 22:13:27

nie zgodzę się z opinią, że zapominamy jak żyją ludzie, bo właśnie rozponając sprawy wszelkie od karnych po cywilne doskonale to widzimy

iga
12.01.2008 22:15:04

radzę ci Radek, przemyśl decyzję o sprzedaży mieszkania, bo stan surowy z działką to dopiero 1/3 ceny domu. Jeśli masz tylko jedną pensję, to "wykończeniówka" cię wykończy. I mówię to bez złośliwości. Stopy procentowe będą rosły, bo banki nałapały już leszczy na 30 lat i teraz będą ich łupić.
A co do twoich poglądów - równie poważnie mówię - szanuję je. Sama wspieram różne cele charytatywne - na tyle, na ile jestem w stanie. Ale rzecz rozbija się o coś innego. O lekceważenie naszego środowiska i naszą postępującą pauperyzację względem innych. To nie chciwość. Ja po prostu chcę się dobrze czuć. Owszem w internecie na nas plują (na ciebie też choć po twojej postawie widzę, że najmniej sobie na to zasłużyłeś). Nie jesteśmy popularni, bo trudno wyrokiem zadowolić obie strony. Ale w społecznym mniemaniu jesteśmy grupą dobrze sytuowaną. To nie tylko zapis w konstytucji. W świadomości społeczeństwa też jest taki wzorzec. Nie chcę za każdym razem czuć zażenowania wyprowadzając kogoś z błędu. Widzę zdziwienie, dziwny uśmieszek. To poniżające. Mam tego dość.

dorota
12.01.2008 22:16:28

"RadekW" napisał:

Pani Dorota to nawet stwierdziła, że nie powinienem być sędzią. NA szczęście nie ma mocy decyzyjnej w tej sprawie.No masz szczęście. Prawdziwy z Ciebie farciarz

iga
12.01.2008 22:33:19

wróćmy do tematu. Po postach Radka jeszcze bardziej się utwierdziłam, że powinniśmy walczyć o nasz godny status.

magda1311
12.01.2008 23:46:21

Tylko proszę, nie używajcie argumentu, że wyższe pensje chronią przed korupcją. Przecież z takimi jakie mamy obecnie nie bierzemy łapówek - mam przekonanie że w znakomitej większości, pomimo różnych sygnałów. Jeżeli dla kogoś zaporą przed korupcją jest tylko wyższe wynagrodzenie, to znaczy że się nie nadaje do tego zawodu.

P
13.01.2008 00:36:02

Chronią, chronią. Sędziego, który zarabia 4 tysiące jest wielokrotnie łatwiej skorumpować, niż sędziego, który zarabia 24 tysiące. W drugim przypadku propozycja łapówki w wysokości 100 tysięcy spotka się ze wzruszeniem ramion, bo po co brać łapówkę w wysokości czterech pensji. W pierwszym przypadku ciśnienie jest znacznie wyższe i ryzyko może zostać podjęte.

A co do poziomu moralnego, który ma zabezpieczać sędziów przed korumpowaniem, pozwolę sobie przedstawić taką sytuację: sędzia, zarabiając 4 tysiące miesięcznie (i w związku z tym nie mając żadnych oszczędności, bo niby skąd), prowadzi sprawę dużej grupy przestępczej. Pod koniec tego procesu dowiaduje się, że jego dziecko jest chore na raka, którego może usunąć tylko operacja w USA za 100 tys. dolarów. Jak nie, to umrze. I tu zjawia się elegancki pan z wypchaną teczką i składa pewną propozycję...

Rzućcie okiem na dzieci i postawcie się w takiej sytuacji. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację i mówię szczerze, że nie wiem, czy bym nie wziął, mając taki nóż na gardle. A wszystkich moralnie niezłomnych, którzy wrzasną, że jak śmiem i że oni by nie wzięli, spytam, co im pozwala na taką pewność. Poza własnym majątkiem pozwalającym na odrzucenie takiej propozycji.

O tym, że nie nadaję się na sędziego, już wiem, nie musicie mi pisać. Nasze szeregi rosną.

crom28
13.01.2008 02:31:05

Zmieniając nieco temat osobiście żałuje że walka o podwyżki przyjęła obecnie formę podwyżek "tylko dla sędziów". Moim zdaniem wystąpienie o podwyżki płac "w resorcie sprawiedliwości" spotkałoby się ze znacznie większym i przychylniejszym odzewem i zrozumieniem społecznym - podwyżki choćby pod hasłem walki z pokusą korupcji, która w jakimś stopniu dotyczy wszystkich pracowników sądu.
W obecnej sytuacji na forach i w prasie postulaty płacowe "tylko dla sędziów" spotykają się już nie tylko z powszechną krytyką, oburzeniem zwykłych kowalskich, ale także jawną krytyką niemal wszystkich pozostałych środowisk pracowników sądu, świadomych próby odcięcia się od nich sędziów. I tak aplikanci/sekretarze kreują chwytliwy społecznie, acz fałszywy obraz sędziego "od 9 do 13", znając realia sądowe umiejętnie wyśmiewają postulaty wysuwane przez środowisko itd. Ze szkodą dla wszystkich zainteresowanych zresztą, no ale w sumie ... trudno się dziwić. Być może taki stan jest właśnie komuś na rękę...
Moim zdaniem odcięcie się sędziów od całej reszty resortu to błąd, który może wprawdzie doprowadzić do jakichś chwilowych, symbolicznych podwyżek obecnie, ale w przyszłości uniemożliwi kompleksową reformę systemu wynagrodzeń w resorcie.

henrylee
13.01.2008 09:42:28

crom28 - kompletnie się nie zgadzam. ta opinia burzy całkowice założenia protestu - tu chodzi o to, że o wynagrodzeniach sędziowskich mówi konstytucja. nie ma tam mowy o wynagrodzeniach sekretarzy, aplikantów i np. kuratorów (ha, wiecie pewnie, że kuratorzy z dodatkami zarabiają tyle co sędziowie, a więcej niż asr - ci to mieli swego czasy lobby w sejmie...). tu własnie chodzi o to, żeby odciąć kształtowanie wynagrodzeń sędziów od innych grup (np. ipn). wspólny protest nie byłby dobrym pomysłem (nie ujmując niczego aplikantom czy sekretarzom - wielki szacunek za ich ciężką pracę). w ewentualnym proteście nie chodzi o standardowe podwyżki, nawet o 400 zł. chodzi o totalną zmianę sposobu kształtowania wynagrodzeń sędziów - tak, żeby te wynagrodzenia w perspektywie jakiegoś czasu (kilku lat?) doszły do poziomu przynajmniej 3 średnich krajowych.

dorota
13.01.2008 09:57:36

Oczywiście - zgadzam się z przedmówcą. Obecnie w tym proteście nie chodzi o 400 czy 500 zł podwyżki, tylko o zmianę sposobu ustalania wynagrodzeń sędziowskich. O zlikwidowanie sztucznej kwoty bazowej, a oparcie wynagrodzeń sędziowskich o średnie dochody w kraju. Konieczne też jest odłączenie naszych wynagrodzeń od innych grup. To nie znaczy że sekretariat czy IPN ma na tym stracić. Chodzi o to, aby nie powtarzały się takie sytuacje jak w tym roku - że nie ma podwyżek - bo nie uwzględniono ich dla innych grup powiązanych z nami.
Chodzi o to abyśmy byli niezależni finansowo od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Jeśli pensja sędziego będzie stanowiła powiedzmy 3 średnie krajowe - to jeżeli sytuacja gospodarcza w kraju będzie się poprawiała - będzie się i nasze wynagrodzenia poprawiało. Jeśli kraj będzie miał kłopoty gospodarcze - to i my będziemy zarabiali mniej. Co więcej - taki sposób uregulowania wynagrodzeń będzie także w jakimś stopniu motywacyjny dla sędziów. Bowiem od szybkości i sprawności wymiaru sprawiedliwości będzie też zależała w pewnym stopniu sytuacja gospodarcza kraju. Jeśli strony będą otrzymywały szybko wyroki, jeśli szybko będzie można wyegzekwować swe prawa - to na pewno ułatwi to rozwój przedsiębiorczości, rynku pracy, zagwarantuje pewność umów itd.
Zatem takie rozwiązanie jest korzystne nie tylko dla nas, ale dla każdego obywatela tego kraju

[ Dodano: Nie Sty 13, 2008 10:12 am ]
Czyli reasumując - im byśmy lepiej pracowali - tym byśmy wpływali na lepszą sytuację kraju - a tym wyższe byłyby dochody społeczeństwa - a w konsekwencji i nasze dochody.

A obecnie - jaką mam motywację zasuwać jak idiota dla ochłapu zwanego pensją? Czy jak zrobię 50 czy jak 100 spraw w miesiącu to coś się zmieni w mej sytuacji w dłuższej perspektywie? Nie. Nawet nikt tego nie doceni - tylko uzna że skoro mogę tyle robić w jeden miesiąc - to mogę i robić przez jedenaście kolejnych.

Wracając z kolei do jeszcze jednej to kwestii poruszonej, czyli wysokość pensji a korupcja. I tu nie chodzi o sytuację że sędziowie nagminnie biorą, bo to można włożyć między bajki. Chodzi o sytuacje którymi nas raczą media. A więc podejrzenia (może nawet pomówienia) że sędzia X wziął 3000 zł łapówki na naprawę auta, że sędzia Y brała miód i smalec za korzystne orzeczenia. Przy obecnym poziomie wynagrodzeń - tego typu informacje nie wydają się niczym niesamowitym. W odbiorze społecznym są nawet wiarygodne. Wystarczyłoby jednak aby pensja sędziego była kilkakrotnie wyższa - iż już by nie było to takie wiarygodne. No bo kto by zdrowych zmysłach uwierzyłby np. że prezes jakiegoś banku pokusił się o przyjęcie łapówki rzędu 2000 czy 3000 zł za udzielenie kredytu bankowego?
To samo byłoby z sędziami. Nasz zawód zyskałby na prestiżu i wiarygodności, bo nie byłoby możliwości rozpowszechniania bredni o notorycznych łapówkach dla sędziów. Bo kto by wierzył że sędzia bierze łapówki w sprawach, w których przedmiot sporu jest wiele razy mniejszy od jego pensji? A przecież nikt nie daje łapówki większej od tego co spodziewa się uzyskać w wyniku tej łapówki.

RadekW
13.01.2008 10:18:41

Przejrzałem na oczy. Zgadzam się w pełni z Panią Dorotą. Czy nie można było od razu takiej argumentacji przedstawić? Dziękuję za oświecenie. NAprawdę, to nie ironia. Skoro jesteśmy odrębną jakąs tam władzą, to rzeczywiście powiązanie wynagodzeń z aktualną sytuacją gospodarczą byłoby i sprawiedliwe i uniezależniałoby nas od panów i pań posłów. W kraju nikt tego nie zrobi, należałoby zainteresować tę socjalisdtyczną Europę.

magda1311
13.01.2008 10:19:59

Z tym się zgodzę. Obawiam się tylko takich uproszczeń, że domagamy się wyższych wynagrodzeń, żeby nie brać łapówek, bo to nieporozumienie.

Marc
13.01.2008 10:30:55

Dlatego postuluje sie wobec naszych przedstawicieli (KRS, Iustitia), aby podjęli czynną akcję informacyjną w mediach. Prostując fałszywe wypowiedzi (o zarobkach sędziego po zmianie USP 8500 zł) i informujące o ograniczeniach i wymaganiach zawodu.

dorota
13.01.2008 10:31:34

Cieszę się niezmiernie że przekonałem Cię RadkuW do tego do chcemy zrobić. Zawsze uważałem że nie jest to tylko nasz partykularny interes, ale interes wszystkich. Wiem że to brzmi górnolotnie i pompatycznie - ale silna władza sądownicza jest w interesie Rzeczypospolitej. Ale żeby była silna - to każdy element tej władzy, każde ogniwo jakim właśnie jest sędzia musi się czuć silnie. Tu nie chodzi o dumę czy butę. Silny sędzia - to taki sędzia który wykonuje swą pracę zaangażowaniem, który posiada pewną i stabilną sytuację finansową, który jest odporny na naciski. Oczywiście dużo też zależy od predyspozycji samej osoby, ale bardzo istotna jest też sama oprawa. Jeśli mało zarabiasz, jeśli nie stać Cię na podstawowe rzeczy, takie jak choćby na lekarza dla córki, godne mieszkanie, dobry urlop - to nie będziesz się czuł silny. Ale silny to nie znaczy butny!
Toteż uważam że sam sposób wynagradzania sędziów to pierwszy etap reformy. Ale także należałoby zmienić sposób weryfikacji osób chętnych do pełnienia funkcji sędziego, zakres immunitetu, wprowadzić też jakiś obiektywny sposób kontroli samych sędziów, bo wiadomo że władza psuje, a absolutna władza psuje absolutnie. Ale to wszystko winno być zrobione z głową i etapami. Druga rzecz - to nie może być tylko jakiś plan wypracowany przez obecnie rządzących, których po zakończeniu ich rządów zostanie porzucony. To musi być działanie kompleksowe, rozłożone na lata, ale też zagwarantowane iż nie zostanie przerwane.

I już na koniec. Jeśli w jakiś sposób RadkuW obraziłem Cię poprzednimi postami - przepraszam. Czasami jestem zbyt porywczy i zbyt szybko mówię co mi leży na sercu.

Adek
13.01.2008 10:58:47

To się nazywa włoski strajk
http://www.tvn24.pl/-1,1535146,wiadomosc.html

Dred
13.01.2008 12:28:58

Cieszę się, że znów mówimy jednym głosem!!!

aktopek
13.01.2008 12:36:48

Ciesze sie czytając wasze posty, bo od jakiegoś czasu wraz z mężem zaczynaliśmy mieć wrażenia, że nikt tak nie myśli - a tu proszę, jesteście i czujecie podobnie.

Pytanie tylko skąd sie brało to wrażenie zanim trafiłam na forum?
Stąd, że niestety wypowiedzi przedstawicieli np. justitii czy KRS, nie brzmią tak jak posty Doroty, a szkoda, bo te trafiają w sedno...
Na marginesie, czy Minister odpisał?

Beleg
13.01.2008 13:02:56

"aktopek" napisał:

Ciesze sie czytając wasze posty, bo od jakiegoś czasu wraz z mężem zaczynaliśmy mieć wrażenia, że nikt tak nie myśli - a tu proszę, jesteście i czujecie podobnie.

Pytanie tylko skąd sie brało to wrażenie zanim trafiłam na forum?
Stąd, że niestety wypowiedzi przedstawicieli np. justitii czy KRS, nie brzmią tak jak posty Doroty, a szkoda, bo te trafiają w sedno...
Na marginesie, czy Minister odpisał?


Jaki z tego wniosek?
Dorota na MINISTRA!!

Dred
13.01.2008 13:19:03

Dorota na Ministra Naszych Finansów!!! ;-)

13.01.2008 13:54:56

Słuchajcie - czy jeszcze jest sens to wysyłać?

Myśmy zebrali podpisy w czwartek, ale czekaliśmy do jutra (poniedziałku) na jedną koleżankę.

Najwcześniej będziemy więc mogli wysłać ten list do Prezesa SO jutro (14 stycznia). Zanim Prezes prześle to dalej do Ministra, to już będzie chyba "o ptokach".

W tej sytuacji nie wiem czy to nie będzie zwykłe bicie piany i musztarda po obiedzie.

Wysyłać?

[ Dodano: Nie Sty 13, 2008 2:17 pm ]
"elew" napisał:

zatem czarny marsz gwiaździsty na Warszawę -w biretach, łańcuchach, togach, młotkach i krążkach akustycznych w dłoni


Jasne - i młotkami o bruk przed Kancelarią Premiera.
A później fioletowo - czarne miasteczko

Klara
13.01.2008 15:05:07

dziś się dowiedziałam od osoby spoza forum, że w okręgu Katowickim jest w lutym szykowany wiec w naszej sprawie, czy komuś coś o tym bliżej wiadomo?

koriolan
13.01.2008 15:12:08

wiec....? Mysle ze chodzi o walne zgromadzenie Iustiti z apleacji slaskiej.....odbedzie sie 13 lutego, beda tam sedziowie okregow: katowickiego, gliwickiego, czestochowskiego, bielskiego. Na pewno bedzie wielu sedziw (chocby z racji tego ze wielu sie ostatnio do Iustiti zapisalo). Mysle ze to o ten wiec chodzi....

Maxima
13.01.2008 16:53:31

"Marc" napisał:

Dlatego postuluje sie wobec naszych przedstawicieli (KRS, Iustitia), aby podjęli czynną akcję informacyjną w mediach. Prostując fałszywe wypowiedzi (o zarobkach sędziego po zmianie USP 8500 zł) i informujące o ograniczeniach i wymaganiach zawodu.


Witam wszystkich!
Zgadzam się, że potrzebna jest akcja informacyjna. Uważam też, że nie możemy ograniczać swoich żądań jedynie do zarobków. Odbiór społeczny będzie taki - sędziowie lenie ( bo przecież nic nie robimy skoro sprawy ciagną sie latami) i łapówkarze (!!!), chcą wyższych zarobków. Nie unikniemy też porównań do innych zawodów. Tu zgadzam się z RadkiemW, że takie porównanie będzie dla nas niekorzystne.
Dlatego powinniśmy domagać się szerokiej reformy wymiaru sprawiedliwości, której celem byłoby przyspieszenie rozpoznawania spraw ( asystenci dla każdego sędziego, ale dobrze wyszkoleni itd.) i równocześnie podwyższenia wynagrodzeń.
Argumenty co do podwyżek Doroty w pełni podzielam.
Do społeczeństwa powinien pójść sygnał, że sędziowie sami chcą usprawnić system, skoro przez wiele lat nie doczekali się rozwiązań od władzy ustawodawczej i wykonawczej, a jednym i to zasadniczym elementem, gwarantujacym niezawisłość, jest podwyżka wynagrodzeń.


Czytałam o komisjach wspólnych Ius. i MS, które mają na celu wypracowanie rozwiązań
w kwestii m.in. reformy systemu i wynagrodzeń.
Nie powinniśmy jednak zadowolić sie tym.
Nasza akcja powinna trwać ( np. pozwy), stanowiąc poparcie dla prac komisji. MS powinno także czuć nasz oddech na plecach, tak, aby prace komisji nie sprowadziły sie jedynie do przegadania kilku godzin.
Jeszcze raz wskazuję na celowość rzeczowego i spokojnego, także długofalowego informowania społeczeństwa, ale w mądry sposób.
Musimy pamiętać, że zarówno z uwagi na charakter naszej pracy ( niezadowoleni z rozstrzygnięć), jak i propagandę uskutecznianą przez wiele lat przez wszystkie pozostałe władze, nasz odbiór społeczny nie jest pozytywny.

P
13.01.2008 20:49:54

Maxima: nie zgadzam się, i to kategorycznie. Nie wolno wiązać sprawy wynagrodzeń sedziowskich z innymi reformami w wymiarze sprawiedliwości, bo to będzie pretekst dla polityków, żeby te - konieczne - podwyżki opóźniać w nieskończoność, bo przecież reforma nie da się szybko przygotować itd. itp., a przecież sami tego żądaliśmy, to teraz poczekajmy... Najpierw pieniądze (uczciwe!), a o reszcie możemy pogadać później. Jak jeszcze będzie z kim, bo sędziowie głosują nogami, a na asesorów niedługo przyjdzie kryska.

Magda1311: argument, że sędzia musi dużo zarabiać, żeby nie brał lapówek, jest akurat zrozumiały dla tzw. przeciętnego człowieka. Jeżeli będziemy się starać o jakieś szersze nagłośnienie sprawy, to właśnie ten argument powinien zostać użyty.

Lizol: list trzeba wysyłać, i to już! Wiadomo było, że akcja się rozciągnie, trudno, ale za to przybrała zaskakująco wielkie rozmiary. Trzeba to wykorzystać. Jeżeli list złoży 3/4 sędziów, to w końcu do tych buców z sejmu dotrze, że jest problem i coś trzeba zrobić. To już dużo. Potem trzeba będzie im tylko przestawić listę priorytetów.

I na koniec do wszystkich: nie dajmy się zrobić w balona kolejnym pseudoargumentem. Wiązanie wynagrodzeń pracowników sądowych i w ogóle jakichkolwiek innych z wynagrodzeniami sędziowskimi nie ma żadnych podstaw konstytucyjnych. Skoro sejm powiązał je z wynagrodzeniami sędziowskimi, to zrobił tak całkowicie samowolnie, więc nie jest to żaden powód, żeby nasze były zaniżone. Jak je związali, to niech płacą albo je odwiążą. Wynagrodzenia dla sędziów mają być godne i koniec, reszta to zmartwienie władzy wykonawczej. Swoją drogą ten (pseudo)argument jest wyjątkowo perfidny.

Dreed
13.01.2008 20:54:47

Jak widzę stracić koleżanki i kolegów na chwilkę z oczu i juz dyskusja zbacza.....

Odnośnie pytania jakie zadał kolega Lizol oraz dopytują się inni:

List otwarty podpisujemy cały czas i cały czas go wysylamy do MS i do KRS-u. Wstępujemy do Iustitii i popieramy jej uchwałę - przesyłając na jej ręce.

Przypominam, że akcje te mają na celu konsolidację naszego środowiska i wzbudzenie zainteresowania mediów oraz wymuszenie dyskusji...Udało nam się wspólnym wysiłkiem osiągnąć to...

Zgadzam sie oczywiście z Waszymi postulatami gruntownej reorganizacji całego wymiaru sprawiedliwości. To jest nasz cel. nie możemy jednak, jednocześnie tracić z oczu apektu finansowego. Jak zauważyłem to juz się wywiązała na ten temat ostra dyskusja. Proszę tylko, żebyście pamiętali, ża w dziale sędziowie mamy do tego przeznaczone miejsce.

Tutaj skupiajmy się na temacie otwartym...

Nadal wysyłajcie list za pośrednictwem Prezesów SO oraz do wiadomości KRS...Piszcie proszę nadal wiadomości na PW.

Jutro zamieszczam informację odnośnie rankingu SO, który wziął udział w akcji, choć ona sama nadal trwa!!!

Marc
13.01.2008 21:09:57

o nie znowu będą statystyki, przecież to początek roku !!!

Dreed
13.01.2008 21:13:41

"Marc" napisał:

o nie znowu będą statystyki, przecież to początek roku !!!


Tylko najpierw musze je zrobić.....hihihihi. Powtórzę Wam - skala jest naprawdę ogólnopolska - pierwszy raz w historii sądownictwa działamy razem i nawet, jeżeli niektórym nie podobają się pewne sformułowania listu otwartego (coż nie jestem polonistą...) to i tak działamy razem, razem go tworzymy składając pod nim podpisy.

romanoza
13.01.2008 21:29:21

A może któregoś dnia wszyscy przyjdziemy do pracy w swetrach zamiast w garniturach ( Panie w garsonkach), bez krawatów? Ja swój ostatni garnitur kupiłem po wyborach prezydenckich, za ryczałt. Z mojego punktu widzenia protest kiepski, bo i tak jak pewien minister z przeszłości chodzę w swetrach, ale co o tym sądzicie?

arczi
13.01.2008 21:31:42

a co się stało ze stroną Iustitii!!! zniknęłą, czyżby juz nas namierzyli! :sad: Ktos coś wie bo się niepokoję,

Marc
13.01.2008 21:35:12

to moze sądzenie bez togi , swietny protest na lato jak nie ma klimatyzatora na sali , jeszcze w podkoszulku z odpowiednim napisem np "Przecz z preczem" itp. , a Pan przewodniczący to chodzi w garniturach jak pamiętam

romanoza
13.01.2008 21:49:49

Jak wszystkie swetry brudne, to zakładam garnitur Kolego (że tak zwyzywam Marcu) A Ciebie jakoś nie widziałem inaczej niż w uniformie

[ Dodano: Nie Sty 13, 2008 9:51 pm ]
I proszę nie cytować Papcia Chmiela