Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

brak zaliczki na spis inwentarza

sławo
29.01.2010 13:54:24

spis inwentarza zlecony komornikowi z urzędu, bo dzidziczenie z dobrodziejstwem inwentarza na podstawie oświadczeń spadkobierców - 644 w zw. z 637 par. 2 kpc
Komornik wezwał spadkobierców do uiszczernia zaliczki na wydatki związne ze spisem, oni zaliczki nie uiścicli, komornik nie chce wykonać spisu...
No i nie wiem co robić. Za dokonany spis należy mu się opłata - ale to za dokonany spis, z par. 5 rozprządzenia o szczegółowym trybie sporządzania spisu dz.u 91.92.411 wynika że mogę postanowić o ściągnięciu tych kosztów z majątku spadkowego, czy zaliczki też ? Jak wydam takie postanowienie o ściągnięciu zaliczki na spis z majątku spadkowego to czy de facto nie od spadkobierców-uczestników i mogę wóczas nakazać kasie tut. sądu ściągnięcie tej kwoty pod rygorem egzekucji?

Joasia
29.01.2010 15:05:30

Mój szymelek:I Co …

POSTANOWIENIE

Dnia 28 października 2009 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w I Wydziale Cywilnym w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR …
po rozpoznaniu w dniu 28 października 2008 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy
wszczętej na polecenie Sądu Rejonowego ……
z wniosku Wnioskodawcy

o spis inwentarza masy spadku po zmarłej ……….

prowadzonej przez Komornika Sądowego ……… pod sygn. Kmn ….

na skutek skargi …….. na zarządzenie Komornika z dnia 29 stycznia 2009 r. o zwrocie wniosku, wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów w postępowaniu o spis inwentarza spadkowego
p o s t a n a w i a :

I. zwolnić Wnioskodawcę od kosztów w postępowaniu o spis inwentarza spadkowego i ustalić, że koszty spisu inwentarza zostaną ściągnięte z majątku spadkowego;
II. uchylić zarządzenie Komornika Sądowego ………. z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie Kmn … o zwrocie wniosku;
III. uchylić skierowanie dnia 12 grudnia 2008 r. przez Komornika Sądowego ……… w sprawie Kmn ….. wezwanie Wnioskodawcy do uiszczenia zaliczki na wydatki i na opłatę za spis inwentarza.

sędzia /-/

Uzasadnienie
Wnioskodawca wniósł do Komornika, by sporządził spis inwentarza spadku po zmarłej ….. Komornik wezwał Wnioskodawcę do opłacenia tego wniosku opłatą stałą w wysokości 455,07 – ustalonej na podstawie oszacowania czasu trwania spisu na 2 godziny – oraz zaliczki na wydatki w wysokości 109,- zł. Wnioskodawca nie uiścił żądanych kwot i Komornik zaskarżonym zarządzeniem zwrócił wniosek.
W sprawie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu obowiązującym w dniu 12 grudnia 2008 r., kiedy to złożono w tej sprawie wniosek.
Przepis art. 43 tej ustawy stanowi, że za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty egzekucyjne. Sprawa o spis inwentarza spadkowego nie jest sprawą egzekucyjną – czynności komornika w tym zakresie należą do innych czynności, o których mowa w tym przepisie. Za te czynności Komornik pobiera jednak opłaty nazwane egzekucyjnymi.
Przepis art. 44 tej ustawy ustanawia rodzaje opłat; opłaty stosunkowe należą się w sprawach o egzekucje świadczeń pieniężnych (ust. 1 i 2), a opłaty stałe – w o egzekucję świadczeń niepieniężnych i w innych przypadkach określonych w ustawie (ust. 3). Spis inwentarza spadkowego – jako ów inny przypadek (inne, nieegzekucyjne czynności Komornika) podlega zatem opłacie stałej.
Przepisy art. 45 – 49 cyt. ustawy regulują kwestie związane z egzekucją świadczeń pieniężnych i opłatą stosunkową. Natomiast art. 49a – 58a – dotyczą czynności, za które pobierana jest opłata stała.
Przepis art. 49a uzależnia wszczęcie egzekucji i postępowania o zabezpieczenie świadczeń niepieniężnych od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej. Potem kolejne artykuły określają wysokości opłaty stałej za poszczególne czynności egzekucyjne bądź inne czynności Komornika. Wreszcie art. 58a. mówi, że nieuiszczenie w terminie opłaty, o której mowa w art. 49a powoduje zwrot wniosku lub odmowę dokonania czynności.
Czynności dokonane przez Komornika zdają się wskazywać, że zdaniem Komornika taki układ systematyczny przepisów oznacza, iż rygor zwrotu wniosku bądź odmowy dokonania czynności dotyczy wszystkich przypadków, w których Komornik pobiera opłatę stałą.
Sąd nie podziela tego poglądu. Wykładnia systemowa jest uzupełniającą drogą interpretacji przepisów, pierwszeństwo zaś ma zawsze wykładnia językowa. Z przytoczonych przepisów wynika zaś, że rygor zwrotu wniosku stosuje się tylko do opłaty opisanej w art. 49a – a zatem tylko opłaty za egzekucję lub zabezpieczenie świadczeń niepieniężnych. Spis inwentarza spadkowego oczywiście taką sprawą nie jest (nie jest w ogóle sprawą egzekucyjną).
Za takim rozumieniem powyższych przepisów wskazują także inne argumenty. Po pierwsze, opłata stała za dokonanie spisu inwentarza naliczana jest w zależności od czasu, jaki poświęci Komornik na dokonanie tego spisu (za każdą rozpoczętą godzinę spisu). Można by oczywiście bronić stanowiska, że Komornik pobiera na wstępie opłatę za jedną godzinę – a w razie potrzeby uzupełnia opłatę po dokonaniu spisu. Nie jest to zatem argument decydujący – jednak w połączeniu z innymi wskazuje na to, że Komornik powinien raczej naliczyć opłatę po dokonaniu spisu, bo dopiero wtedy może być znana jej wysokość.
Po wtóre – gdyby interpretacja Komornika była słuszna, to niepotrzebny byłby zapis w przepisie art. 58, który stanowi, że za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz za wykonanie nakazu w sprawie osadzenia dłużnika w zakładzie karnym pobiera się opłatę w wysokości 25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a wykonanie nakazu osadzenia uzależnione jest od uiszczenia opłaty przez wierzyciela. Skoro w tym przypadku ustawodawca chciał uzależnić wykonanie czynności od jej wstępnego opłacenia – to taki rygor wyraźnie zapisał w przepisie. Natomiast w przepisie dotyczącym opłaty za spis inwentarza (art. 53) takiego rygoru nie ma. Wskazuje to jednoznacznie na to, że rygor zwrotu wniosku został w każdej sytuacji wyraźnie zapisany i dotyczy tylko egzekucji lub zabezpieczenia świadczeń niepieniężnych (art. 58a w zw. z art. 49a) oraz nakazu osadzenia dłużnika w zakładzie karnym (art. 58). Rygor ten nie dotyczy zatem spisu inwentarza (art. 53).
Wobec powyższego Sąd, na podst. art. 767 k.p.c. uchylił zarządzenie Komornika o zwrocie wniosku jako podjęte bez podstawy prawnej. Sąd uchylił też wezwanie do zapłaty opłaty stałej – jako przedwczesne (wysokość tej opłaty znana będzie dopiero po spisie inwentarza).
Zarazem Sąd na wniosek Wnioskodawcy uwzględnił jego wyjątkowo trudną sytuacje materialną (utrzymuje się ze stypendium socjalnego z uczelni w wysokości 420 zł miesięcznie) i zwolnił go z kosztów w postępowaniu o spis inwentarza. Koszty spisu inwentarza zostaną ściągnięte z majątku spadkowego – zgodnie z przepisem § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza (Dz.U. 91/92/411).
Komornik przystąpi zatem do spisu inwentarza, przy czym – o ile zajdzie taka potrzeba – o zaliczkę na poczet wydatków wystąpi do Prezesa Sądu; następnie – stosownie do czasu, jakiego będzie to wymagać – ustali wysokość opłaty egzekucyjnej i – stosownie do punktu I. niniejszego postanowienia – opłatę tę ściągnie z masy spadkowej.
Wobec powyższego Sąd orzekł jak w sentencji.

SSR XXXXXXZarządzenie:
1. Odpis postanowienia proszę doręczyć:
- Wnioskodawcy, poucz. o zażaleniu;
- Komornikowi, poucz. o zażaleniu;
2. Po uprawomocnieniu się nin. postanowienia jego odpis ze stwierdzeniem prawomocności proszę doręczyć Komornikowi, zwracając przy tym akta komornicze

Johnson
29.01.2010 16:00:31

"Joasia" napisał:


Mój szymelek:


Czy to nie lekko nie na temat ...

"Joasia" napisał:


SSR XXXXX


Dekonspiracja ?

RogerMortimer
29.01.2010 16:31:44

no dekonspiracja ale szymelek piękny muszę przyznać.

plesser
29.01.2010 16:54:25

Dekonspiracja pelna. Moze admin usunie zanim google zarchiwizuja...

Moim niesedziowskim zdaniem:
Komornik nie powinien wzywac spadkobiercow o zaliczke, bo przeprowadzenie spisu inwentarza zlecone zostalo mu przez sad dzialajacy z urzedu i bezczynnosc innych podmiotow nie moze prowadzic do niewykonania spisu. Kwestia kosztow komorniczych rozwiazywana jest miedzy komornikiem i sadem spadku. Co nie zmienia oczywiscie faktu, iz w ostatecznych rozrachunku koszty ponosza spadkobiercy.
Takie stanowisko zajmuje przy kurateli spadku, gdzie spis takze jest sporzadzany z urzedu (art. 666 § 2 k.p.c.) i nie inaczej sprawa ma sie w mojej ocenie przy dziedziczeniu z dobrodziejstwem inwentarza.
Raz czy dwa komornik tez sie do mnie jako kuratora spadku zwracal pod rygorami rozmaitemi. Poganiajac cytowalem orzeczenie
http://www.egzekutor.komornik.pl/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=219&Itemid=2

Przy dobrodziejstwie inwentarza zastanawiam sie zawsze nad znaczeniem spisu dla ograniczenia odpowiedzialnosci za dlugi spadkowe. Z art. 1031 § 2 zd. 1 k.c. wynikaloby, ze ograniczenie odpowiedzialnosci materializuje sie dopiero w skutek sporzadzenia spisu, bo odpowiada sie wtedy do wartosci stanu czynnego USTALONEGO W INWENTARZU. Nie ma spisu, nie ma ograniczenia. Kiedy spadkobiercom ten niuans sie uswiadamia, zmienia sie przewaznie ich nastawienie do ponoszenia kosztow spisu przy spadkach zadluzonych (problem pozostaje przy dobrodziejstwie inwentarza wynikajacym z dziedziczenia maloletniego spadkobiercy).

Joasia
29.01.2010 17:50:54

No usuń, adminie, usuń ten podpis ...

Kurator w egzekucji jest w ogóle zwolniony z kosztów - to i z zaliczek m.zd. też.

Co do zaliczek w spisie inwentarza - są komornikowi potrzebne. Jak inaczej ma spisać wartość mieszkania czy innej nieruchomości, niż przez wycenę biegłego? A za darmo biegłego nie znajdzie. Trudno też oczekiwać, by sam komornik kredytował tego biegłego. Co innego Skarb Państwa - i w tym celu może zwrócić się komornik do Prezesa Sądu o zaliczkę.

Ale pojawia mi się dość często inny problem, mianowicie komornicy nie chcą ściągać należnych im kosztów z masy spadkowej. Przebąkują, że nie mogą sami sobie egzekwować, zwłaszcza gdy chodziłoby o zlicytowanie nieruchomości. Właściwie nie wiem - dlaczego nie. W końcu egzekwują należne im koszty np. z rachunku bankowego - i nie mają oporów. Jeszcze mi tłumaczą, że co innego w trakcie ściągania należności dla wierzyciela - a co innego potem. Ale przecież w końcu tytuł jest tytuł. Tytuł na koszty też. Co o tym sądzicie?

Joasia
29.01.2010 18:46:26

Dzięki

plesser
30.01.2010 09:10:56

Pelna zgoda co do koniecznosci zaliczek i wyplacania ich ze srodkow sadu zlecajacego sporzadzenie spisu.

Przy spisie inwentarza, jak juz rozszerzamy dyskusje o rozmaite aspekty problemu, interesuje mnie jeszcze powierzanie sporzadzenia spisu naczelnikom urzedow skarbowych (komornikom skarbowym). Z moich obserwacji wynika, ze sady raczej wybieraja komornikow sadowych. Skarbowi maja zas liczne zalety. Po pierwsze, sa czesto tansi (niektorzy nawet wcale nie pobieraja kosztow za spis ). Po drugie, posilkuja sie danymi US i gotowi sa czasem samodzielnie wycenic udzial w nieruchomosci.
Jeden komornik skarbowy mowil mi ostatnio, ze obie praktyki srednio maja oparcie w ustawie, ale to usus wsrod niektorych komornikow skarbowych, a sady to akceptuja bo np. w sprawie gdzie spis jest sporzadzany tylko i wylacznie ze wzgledu na maloletniego spadkobierce nie ma powodow by dzielic wlos na czworo. Komornicy skarbowi sa nota bene rownie zachwyceni tymi spisami co komornicy sadowi.

sławo
02.02.2010 11:42:36

dziękuję bardzo, zmądrzałem

chiyoda
02.02.2010 11:51:25

no właśnie - ja z zasady polecam sporządzanie tych spisów komornikom skarbowym - którzy trochę się na początku buntowali, ale teraz pięknie i szybko to wykonują, rzeczywiście opłaty za to nie pobierają (bo i chyba podstawy prawnej do tego nie mają) my im tylko przekazujemy kwoty na pokrycie wydatków (oszacowanie nieruchomości). Spis potrafią wykonać nie gorzej, a może nawet lepiej jak komornicy sądowi. Natomiast wiem, że Sądy mają wielkie opory, nie wiem zupełnie z czego wynikające przed zlecaniem tych spisów komornikom skarbowym - nawet doszło do tego, że jednej mojej znajomej w CK Wolnym Mieście na południu Polski jeden sędzia powiedział na rozprawie, że w ogóle co to ona za głupoty wymyśla z jakimś komornikiem skarbowym i w ogóle nie ma takiej możliwości w polskim prawie ;-)

AKSR Radom
02.02.2010 16:11:27

"chiyoda" napisał:

no właśnie - ja z zasady polecam sporządzanie tych spisów komornikom skarbowym - którzy trochę się na początku buntowali, ale teraz pięknie i szybko to wykonują, rzeczywiście opłaty za to nie pobierają (bo i chyba podstawy prawnej do tego nie mają) my im tylko przekazujemy kwoty na pokrycie wydatków (oszacowanie nieruchomości). Spis potrafią wykonać nie gorzej, a może nawet lepiej jak komornicy sądowi. Natomiast wiem, że Sądy mają wielkie opory, nie wiem zupełnie z czego wynikające przed zlecaniem tych spisów komornikom skarbowym - nawet doszło do tego, że jednej mojej znajomej w CK Wolnym Mieście na południu Polski jeden sędzia powiedział na rozprawie, że w ogóle co to ona za głupoty wymyśla z jakimś komornikiem skarbowym i w ogóle nie ma takiej możliwości w polskim prawie ;-)


A nie uważasz, że wykonanie orzeczenia sądowego przez administracyjny organ wykonawczy jest niedopuszczalne ?

Nadmieniam, że wykonywanie administracyjnych tytułów wykonawczych przez komorników sądowych dopuszczalne nie jest (chyba z e w przypadku zbiegu), co mocno akcentował SN. Wydaje się, ze działa to w obie strony.

plesser
02.02.2010 16:59:28

"AKSR Radom" napisał:A nie uważasz, że wykonanie orzeczenia sądowego przez administracyjny organ wykonawczy jest niedopuszczalne ?


Komornik skarbowy sporzadzajacy spis inwentarza nie jest organem wykonawczym naczelnika US, ale organem wykonawczym sadu. Jak ujal sprawe moj wspomniany rozmowca-komornik skarbowy, sporzadzenia spisu nie moze mu nakazac jego „wlasny naczelnik”, wzgledem ktorego jest zazwyczaj organem egzekucyjnym, ale wylacznie sad. Wylacznie sadowi komornik skarbowy podlega tez w takiej sytuacji. Ja problemu nie widze.

Ten akurat komornik skarbowy uwaza, ze w takiej sytuacji znajduja zastosowanie przepisy dotyczace wynagrodzenia komornikow sadowych i w oparciu o nie nalicza koszty. Z opinia, ze brak jest podstawy prawnej spotkalem sie sam czesciej i wiem, ze wielu komornikow sadowych wykonuje te spisy pro bono

chiyoda
02.02.2010 22:10:53

"AKSR Radom" napisał:A nie uważasz, że wykonanie orzeczenia sądowego przez administracyjny organ wykonawczy jest niedopuszczalne ?

Nadmieniam, że wykonywanie administracyjnych tytułów wykonawczych przez komorników sądowych dopuszczalne nie jest (chyba z e w przypadku zbiegu), co mocno akcentował SN. Wydaje się, ze działa to w obie strony.


ale akurat co do komorników skarbowych to ich działanie w sprawach spisów inwentarza wynika wprost z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 1.10.1991 dotyczącego zabezpieczania spadku i spisu inwentarza - zatem nie widzę zupełnie powodu, dla którego miałoby to być niedopuszczalne

ujw
10.05.2010 12:22:40

Przy okazji... w temacie może się przydać:

Na czynności komornika w sprawach o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza nie przysługuje skarga w trybie art. 767 k.p.c., którego to przepisu nie stosujemy w tych postępowaniach zgodnie z treścią § 6 rozporządzenia MS z 1.10.1991r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza.
Podstawą skargi na czynności komornika (również komornika skarbowego) w toku postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza jest § 2 ust. 2 w/w rozporządzenia.

seszele
02.09.2010 21:21:53

wracam do tematu zapytując o pomysł na skuteczne zachęcenie komornika skarbowego do wykonania spisu. Sprawa leży od paru miesięcy, zwykłe monity (w tym na naczelnika) nie skutkują. Będę wdzięczny za radę.

Sesz.

RogerMortimer
03.09.2010 09:44:13

mam ten sam problem z komornikiem skarbowym. niestety też chce pieniądze a jeszcze nie dawno robił za darmo...nie mam zadnych środków przymusu niestety.

cam
18.08.2012 01:25:11

Witam, mam problem, z komornikiem, który po 4 miesiącach sporządzania spisu inwetnarza wezwał sąd o uiszczenie opłaty w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku o sporządzenie spisu inwetnarza.

Z przyczyn niezależnych wniosek dostałem po upływie 7 dni, ale jakoś mi się nie widzi, żeby komornik zwracał wniosek po takim czasie i żeby wogóle wzywał pod rygorem zwrotu.

Myślę, czy nie uchylić tego rygoru, czy też ewentualnego postanowienia komornika o zwrocie wniosku w trybie nadzoru § 2 pkt 1 rozporządzenia o spisie inwetnarza.

Ktoś może miał podobną sprawę?

Włóczykij
18.08.2012 11:27:13

u nas takie zaliczki idą zdaje się, że w takim trybie, jak wtedy, gdy zlecamy egzekucję należności sądowych (u nas akurat wobec podziału czynności jest to w odrębnej strukurze, a nie w wydziale cywilnym)

Volver
18.08.2012 11:59:59

"cam" napisał:

Z przyczyn niezależnych wniosek dostałem po upływie 7 dni, ale jakoś mi się nie widzi, żeby komornik zwracał wniosek po takim czasie i żeby wogóle wzywał pod rygorem zwrotu.


U nas praktyka jest taka , ze uzupełniamy wpis jak szybko możliwe i komornik uchyla swe zarządzenie o zwrocie.Albo jeszcze raz posyłamy z uzupełnioną opłatą na koszt czynności spisu inwentarza.Albo wykładamy koszty ze Skarbu Państwa.Ściągamy od tego kto powinien je uiścić.Tak czy inaczej spisy są dokonywane.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.