Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023

Forum sędziów

LIST OTWARTY II - nowa akcja w rocznicę pierwszego "zry

Dreed
03.02.2010 11:30:39

Drogie koleżanki i koledzy - Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej

Dwa lata temu, za pośrednictwem naszego forum, rozpoczęliśmy nowy etap w walce o status Sędziego RP.

Był to list otwarty, skierowany do ówczesnego Ministra Sprawiedliwości, który zapoczątkował okres protestu sędziów. Podpisała się wówczas pod nim niemalże połowa stanu sędziowskiego. Był to wspaniały dowód na możliwość konsolidacji i współpracy naszego środowiska, który pozwolił, w połączeniu z późniejszymi akcjami protestacyjnymi, na uwzględnienie naszych postulatów w części dotyczącej oderwania uposażeń sędziów od sztucznie kreowanej kwoty bazowej.

W rocznicę tamtych wydarzeń rozpoczynamy kolejną akcję. Jest to również list otwarty, który kierujemy do najważniejszych osób w państwie.

List Otwarty II wyraża nasz sprzeciw przeciwko wprowadzeniu do projektu nowelizacji ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych rozwiązania w postaci tzw. ocen okresowych sędziów.
Instytucja ta stwarza zagrożenie dla niezawisłości sędziów i może stać się formą nacisku na sędziego. Należy podkreślić, że obowiązkiem sędziego jest rzetelne rozpoznanie sprawy, gwarantujące, iż sąd II instancji, uzna nasz wyrok za słuszny. Jest to jeden ze sposobów przyspieszenia postepowania, tak oczekiwanego przez społeczeństwo.
Praca pod naciskiem, przy stale zwiększanym zakresie obowiązków, orzekanie pod nadzorem (pod ocenę) wizytatora, które nie przekłada się na możliwość awansu, stwarza uzasadnione obawy, że Sędzia Rzeczypospolitej Polskiej stanie się urzędnikiem podległym władzy wykonawczej.

Przypomnę, że obowiązujące w usp instrumenty dyscyplinujące sędziego, który nie wypełnia w sposób należyty swoich obowiązków sa bardzo szeroko dostępne i wykorzystywane przez osoby sprawujące nadzór na nami. Wprowadzanie ocen okresowych odbędzie się ze szkodą dla społeczeństwa i musimy przeciwko temu zaprotestować.

Zachęcam i nawołuję wszystkich Sędziów RP do masowego udziału w składaniu podpisów pod naszym LISTEM OTWARTYM !

Proszę Was o masowy udział w zbieraniu podpisów oraz wysyłaniu listu. Każdy z nas może tekst wydrukować, dołączając do niego kartkę na której zbierze podpisy kolegów i koleżankę w sądzie.
Wysłanie listu otwartego w jednej zbiorczej kopercie lub za pośrednictwem maili nie stanowi nadmiernej uciążliwości, a musimy pamiętać, że w niedługim okresie czasu Pan Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podejmie ostateczne decyzje w tym zakresie.

Liczy się Wasz wysiłek. Im więcej zbierzemy podpisów, tym większą będziemy mieli możliwość wyrażenia opinii naszego środowiska. Sądzę, że wynik 8.000 jest łatwy do osiągnięcia. Przypomnę jednocześnie, że czasu na zbieranie podpisów nie mamy zbyt wiele, dlatego proszę Was o podwójną aktywność. Nie możemy odpuścić! Skierowanie projektu do Sejmu i jego uchwalenie może stać się początkiem końca niezawisłości Sędziego.
Tylko nasz wspólny wysiłek jest w stanie temu zapobiec.

Adresy do wysyłki oraz miejsce do dyskusji na naszym forum:

Tekst listu otwartego jest dostępny w dziale download: http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/dload.php?action=file&id=67

Mając na uwadze, iż nie wszyscy Sędziowie są zarejestrowani na naszym forum dokument jest również dostępny publicznie:

http://www.przeklej.pl/download/00093nc98/list-otwarty-sedziow-rp-doc

Dreed
03.02.2010 11:42:10

Adresy pod które wysyłamy LIST OTWARTY II:

Pan Prezydent RP Lech Kaczyński
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

wysyłka mailem: [email protected]

Pan Prezes Rady Ministrów Donald Tusk
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

wysyłka mailem: [email protected]

Pan Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski
Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Pan Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz
Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa

wysyłka mailem: [email protected]

Dreed
03.02.2010 11:43:39

LIST OTWARTY
SĘDZIÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPan Lech Kaczyński – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bronisław Komorowski – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Donald Tusk - Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej


My, niżej podpisani Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, apelujemy o wstrzymanie procesu legislacyjnego związanego z projektem nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Przestrzegamy, że niektóre z proponowanych rozwiązań godzą w konstytucyjne zasady niezawisłości sędziowskiej oraz trójpodziału władz.

Począwszy do 1989 r. sędziowie funkcjonują w nowych warunkach ustrojowych. Obowiązujące w tym okresie akty prawne dotyczące sądownictwa powszechnego nie były doskonałe. Stanu tego nie zmieniło ponad czterdzieści nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Sądownictwo powszechne wymaga reform, nie aprobujemy jednak rozwiązań niosących ryzyko doprowadzenia sędziów do roli urzędników podlegającymi władzy wykonawczej. Takie zaś rozwiązania przewiduje najnowszy projekt.
Paradoksalnie, ostatnie zmiany w zakresie ustroju prokuratury, wzmacniające jej niezależność od władzy wykonawczej, stawiają ten organ w pozycji korzystniejszej w stosunku do sądownictwa powszechnego.

Sprzeciwiamy się planom wprowadzenia powszechnych ocen okresowych sędziów, mających być kolejnym narzędziem nadzoru administracyjnego nad sądownictwem powszechnym, pełnionego przez Ministra Sprawiedliwości, który zgodnie z projektowanymi przepisami miałby mieć wpływ zarówno na sposób dokonywania tych ocen, jak i na powoływanie sędziów wizytatorów. Niedopuszczalnym jest, aby władza wykonawcza wpływała na władzę sądowniczą poprzez określanie standardów oceniania sędziów i sprawowanie nad tym procesem nadzoru.

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia sędziom określonych standardów niezawisłości, która obejmuje szereg elementów: 1) bezstronność w stosunku do uczestników postępowania, 2) niezależność wobec organów (instytucji) pozasądowych, 3) samodzielność sędziego wobec władz i innych organów sądowych, 4) niezależność od wpływu czynników politycznych, zwłaszcza partii politycznych, 5) wewnętrzna niezależność sędziego.

Już w doktrynie ustrojowej II Rzeczypospolitej wskazano, że niezawisły sąd tworzą osoby, którym prawo nadaje cechę niezawisłości, i to nie tylko werbalnie deklarując istnienie tej cechy, lecz kształtując taki system uwarunkowań działania sędziów, aby tę niezawisłość realnie, efektywnie zagwarantować. Podkreślano, że niezawisłości orzekania przy osobistej zawisłości orzekającego nie da się, praktycznie rzecz biorąc, pomyśleć (S. Wróblewski, Sądownictwo, [w Nasza Konstytucja, Kraków 1924, s. 84).
Podkreślamy, iż projekt zawiera sprzeczność proponowanych ocen okresowych sędziów z zaleceniem nr R(94)12 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich Rady Europy dotyczącym niezawisłości, sprawności i roli sędziów, zgodnie z którym sędziowie powinni zachowywać pełną niezawisłość w podejmowaniu decyzji i działać bez żadnych ograniczeń, niewłaściwych wpływów, zachęt, nacisków, gróźb lub ingerencji, bezpośrednich lub pośrednich, z czyjejkolwiek strony i z jakiegokolwiek powodu.
Sędziowie powinni mieć nieskrępowaną swobodę orzekania w sprawach zgodnie ze swym sumieniem i rozumieniem faktów, kierując się obowiązującymi zasadami prawa. Organy władzy wykonawczej i ustawodawczej muszą powstrzymywać się od jakichkolwiek kroków mogących podważyć niezawisłość sędziów.
Celem tej rekomendacji jest zapewnienie, że na sędziego nie będzie wywierana żadnego rodzaju i skądkolwiek pochodząca presja, aby wydał orzeczenie zgodne z życzeniami jednej ze stron, administracji, rządu lub kogokolwiek innego.

Pomni doświadczeń z nieodległej przeszłości, wyrażamy obawę o wykorzystywanie ocen okresowych do wywierania na sędziów nacisku w zakresie treści orzeczeń oraz w celu wyłącznie ilościowo rozumianej wydajności pracy. Naszym obowiązkiem jest kompetentne, rzetelne i efektywne rozpoznawanie spraw, a zwłaszcza o wydawanie przemyślanych i trafnych orzeczeń.

Nie sprzyja temu działanie pod presją wszechwładnej statystyki. Tymczasem projektowane rozwiązania mają m.in. obejmować analizę sprawności i efektywności w podejmowaniu czynności i kierowaniu postępowaniem. Na podstawie własnych doświadczeń dostrzegamy niebezpieczeństwa związane z takimi kryteriami. Co do kultury urzędowania, to przejawy jej braku są już obecnie możliwe do eliminowania. Przestrzeganie praw stron i uczestników postępowania jest przedmiotem kontroli instancyjnej wszczynanej na skutek złożenia środków odwoławczych. Z kolei umiejętności w zakresie jasnego i kompletnego formułowania wypowiedzi nabywa się najpóźniej w czasie aplikacji sądowej. Także osoby, które doszły do urzędu sędziowskiego inną ścieżką, w zasadzie dają rękojmię bycia depozytariuszami tych umiejętności. Jeśli chodzi o doskonalenie metodyki pracy i podnoszenie kwalifikacji, co powinno mieć znaczenie przy awansie, to sędziowie, którzy chcą awansować, poddawani są ocenie.
W żadnym systemie ocen uzyskanie wyniku poniżej średniej nie może być argumentem przeciwko fundamentalnej zasadzie nieusuwalności sędziów, która – przy wszystkich jej ograniczeniach wiążących się z odpowiedzialnością dyscyplinarną – jest jedną z podstawowych gwarancji niezawisłości sędziego. Jednocześnie projektodawcy - przedstawiciele władzy wykonawczej - nie precyzują jednoznacznie celu poddania sędziów ocenom. Konieczności wprowadzenia ocen okresowych sędziów nie uzasadniają względy praktyczne ani bieżące doświadczenia.

Uznajemy za konieczne wypracowanie od podstaw trwałych rozwiązań zapewniających społeczeństwu polskiemu właściwe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, o co apelowano już w uchwale II Kongresu Sędziów Polskich z dnia 23 października 2008r., przy rzeczywistym, podmiotowym udziale sędziów i konstytucjonalistów oraz przedstawicieli innych środowisk prawniczych, z uwzględnieniem konstytucyjnych gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Projektowane zmiany w ustawie – Prawo ustroju sądów powszechnych, na czele z koncepcją wprowadzenia ocen okresowych, podążają w przeciwnym kierunku.

balladyna
03.02.2010 15:35:17

Mam pytanie. Jeśli decyzję w sprawie ma podjąć minister Kwiatkowski, to czy nie powinniśmy wysyłać pisma też na adres Ministerstwa Sprawiedliwości? No i skąd będzie wiadomo ile listów (i w jakiej postaci - elektronicznej, czy papierowej) wyślą sędziowie? Sama liczba ściągnięć tekstu nie będzie chyba miarodajna.... No chyba, że autor ma tajnych agentów w wymienionych instytucjach, którzy przekażą odpowiednie dane o ilości odebranej korespondencji

Dreed
03.02.2010 16:54:50

"balladyna" napisał:

Mam pytanie. Jeśli decyzję w sprawie ma podjąć minister Kwiatkowski, to czy nie powinniśmy wysyłać pisma też na adres Ministerstwa Sprawiedliwości? No i skąd będzie wiadomo ile listów (i w jakiej postaci - elektronicznej, czy papierowej) wyślą sędziowie? Sama liczba ściągnięć tekstu nie będzie chyba miarodajna.... No chyba, że autor ma tajnych agentów w wymienionych instytucjach, którzy przekażą odpowiednie dane o ilości odebranej korespondencji


Oczywiście, że list można kierować również bezpośrednio do Pana MInistra Sprawiedliwości, a nawet jest to wskazane

Adresatów naszego listu otwartego wybraliśmy z uwagi na fakt, że każdy projekt ustawy musi zostać przedłożony na posiedzenie Rady Ministrów i zaaprobowany. Tym samym uznaliśmy, że Pan premier, jako szef rządu i bezpośredni zwierzchnik Pana ministra powinien znać tekst nasze listu otwartego.
Podobna sytuacja dotyczy "zwierzchników" poszczególnych szczebli ścieżki legislacyjnej.

Ilość zebranych podpisów będzie znana, ponieważ tym niewątpliwe zajmą się za nas media. A i swoje źródła również mamy

Ja liczę na to, że podobnie jak dwa lata temu, my, czyli Sędziowie RP, nie zawahamy się złożyć swoich podpisów pod tekstem, który ma w założeniu wyrazić naszą dezaprobatę dla błędnych rozwiązań ustrojowych !

Temat jest dostępny dla każdego zarejestrowanego użytkownika i czekamy na Wasze informacje z poszczególnych sądów!
Można również pisać do mnie na PW.

Nie czekajmy jednak na innych, a sami weźmy "los" w swoje ręce.

kzawislak
03.02.2010 17:22:54

Lepszym pomysłem wydaje mi się zbieranie podpisów pod wydrukowanym tekstem listu. Tak w naszym okręgu rozpropagowano pierwszy list otwarty. Na ludzi działa magia dłuuuugiego szeregu złożonych podpisów i łatwiej namówić ich na dodanie swojego, niż na wysłanie maila.

W związku z tym mam pytanie techniczne. Z uwagi na kilku adresatów pisma, musimy zbierać podpisy pod kilkoma jego egzemplarzami, czy też wystarczy sporządzić kserokopie? Chyba pierwsze rozwiązanie jest sensowniejsze? W takiej sytuacji każde z pism musiałoby mieć jednego adresata (chyba).

Dobrą okazją na zebranie podpisów - mam nadzieję - może okazać się Zjazd Delegatów. Warto jednak do tego czasu zgromadzić odpowiednie argumenty w postaci znaczącej liczby już zebranych podpisów

adela
03.02.2010 17:25:31

Kasia, zgadzam się z tobą całkowicie. Też planowałam chodzenie z tym po sądzie, bo treści zawarte w tym liście są tak ważne, że również ci, co nie wchodzą na forum, powinni chociaż przeczytać.

jarocin
03.02.2010 17:59:53

Popieram koleżanki,
wyjdźmy z swoich pokojów i namawiajmy do podpisania listu. Dyskutujmy. Nie jesteśmy sami, jest nas więcej

Dred
03.02.2010 18:02:24

Pomimo wyjazdu jeszcze jutro postaram się zebrać podpisy pod listem!

AQUA
03.02.2010 18:18:33

Moje własne listy być może jutro zdążę wysłać, ale podpisów zebrać nie zdążę.

okapi
03.02.2010 18:37:09

ja również postaram sie zebrac podpisy...pod listem pisanym..to lepsze niż maile..na razie jest na naszej s tronie internetowej + poszedł mail..do członków oddziału...trzeba spróbować

k.sobieska
03.02.2010 19:52:16

Pzepraszam, ile mamy czasu?

Dreed
03.02.2010 20:04:13

"k.sobieska" napisał:

Pzepraszam, ile mamy czasu?


Akcja jest nieograniczona w czasie, jednakże pamiętam nasz pierwszy list otwarty... Połowa sędziów wzięła udział, ale zbieranie trwało prawie dwa miesiące... Tym razem możemy nie mieć aż tyle czasu

Ponadto zachęcam do zbierania podpisów i wysyłaniu w formie listu !!! Jest to forma zdecydowanie bardziej zauważalna i elegancka

jaksa
03.02.2010 21:34:44

"Dreed" napisał:

Pzepraszam, ile mamy czasu?


Akcja jest nieograniczona w czasie, jednakże pamiętam nasz pierwszy list otwarty... Połowa sędziów wzięła udział, ale zbieranie trwało prawie dwa miesiące... Tym razem możemy nie mieć aż tyle czasu

Ponadto zachęcam do zbierania podpisów i wysyłaniu w formie listu !!! Jest to forma zdecydowanie bardziej zauważalna i elegancka


tak będzie skutecznie i elegancko (jak to na Śląsku

monika gajdzińs
03.02.2010 22:05:55

Gratulacje i podziękowania dla autora (lub autorów) listu plus obietnica zaangażowania w - nazwijmy ją - akcję zbierania podpisów

bladyswit
03.02.2010 22:13:09

Zbierzmy tyle podpisów ile się da przez Zebraniem we Wrocławiu ! Resztę zbierzemy później ! Może być łatwiej, bo być może wolą delegatów będzie poparcie pomysłu listu odpowiednią uchwałą !

pkawel
03.02.2010 23:26:44

Wyrazy uznania dla zaangażowanych w działanie dla naszego wspólnego dobra :smile: . Sam z uwagi na końcówkę w budowie domu niestety nie mogłem być zbyt aktywny, ale to się zmeni za miesiąc. W każdym razie jutro ruszam z listą do podpisu. Z rozmów wiem, ze nikogo nie będę musiał specjalnie zachęcać

okapi
04.02.2010 12:16:01

mimo braku czasu udało mi sie uzyskać podopisy obecnych SSO w Suwałkach-10 osób..pozostali na urlopach/zwlnieniach..już wysłane..od reszty zbieżemy po powrocie..podobnie działamy w SR

Dred
04.02.2010 12:21:31

W moim sądzie list otwarty w 4 egzepmlarzach podpisało 6 na 7 SSR (1 na zwolnieniu lekarskim).

okapi
04.02.2010 12:29:15

+10 z SR Suwałki

Marbel
04.02.2010 13:36:51

SO K-ce na razie 18 podpisów, będzie na pewno więcej w przyszłym tygodniu, idzie powoli, bo zadziwiająco wiele osób kompletnie nie wie o co chodzi - więc streszczam projekt, tłumaczę a i jeszcze pogawędki towarzyskie do tego :-)

censor
04.02.2010 13:43:36

"Marbel" napisał:

zadziwiająco wiele osób kompletnie nie wie o co chodzi
Niestety, tego też sie można było spodziewać, ale skoro tak, to tym bardziej trzeba skonstatować, że list spełni pozytywnie i skutecznie także fukcję informującą i integrującą środowisko wobec jego (listu) idei.

Dreed
04.02.2010 19:19:51

Niestety trzeba odrobinę wysiłku... Wielu z naszych kolegów i koleżanek kompletnie nie interesuje się swoim własnym losem, pracuje ciężko w zaciszu kilkuosobowego gabinetu i dopiero jak im przyjedzie wizytator i wystawi ocenę popłacze na ramieniu kolegów...

Dlatego trzeba z zapałem i energią, drukować, chodzić, przekonywać i wskazywać jakie zagrożenie niesie plan MS...

Muszę Wam się przyznać, że cieszę się, że w ciągu jednego dnia akcji, juz mamy ponad (z obydwu linków) 200 ściągnięć tekstu.

A jeszcze bardziej się ciesze, że są już sądy, może niewielkie, ale takie gdzie już jest praktycznie 100% podpisów.

Wiem, ze są zwolennicy ocen okresowych i ich może nie przekonamy, szkoda, że nie rozumieją, iż te oceny jako nie majace wpływu na ścieżkę awnasu to tylko zagrożenie dla niezawisłości, ale zawsze jest nadziej... Wystarczy wskazać, że każde dzialanie musi byc masowe.. i liczymy na jego zwykłą solidarność.

P.S.
A u mnie juz prawie wszyscy akcję zakończę zaraz po powrocie z Wrocławia

Modern_judge
04.02.2010 20:54:03

"Dreed" napisał:

Niestety trzeba odrobinę wysiłku... Wielu z naszych kolegów i koleżanek kompletnie nie interesuje się swoim własnym losem, pracuje ciężko w zaciszu kilkuosobowego gabinetu i dopiero jak im przyjedzie wizytator i wystawi ocenę popłacze na ramieniu kolegów...

Dlatego trzeba z zapałem i energią, drukować, chodzić, przekonywać i wskazywać jakie zagrożenie niesie plan MS...

Muszę Wam się przyznać, że cieszę się, że w ciągu jednego dnia akcji, juz mamy ponad (z obydwu linków) 200 ściągnięć tekstu.

A jeszcze bardziej się ciesze, że są już sądy, może niewielkie, ale takie gdzie już jest praktycznie 100% podpisów.

Wiem, ze są zwolennicy ocen okresowych i ich może nie przekonamy, szkoda, że nie rozumieją, iż te oceny jako nie majace wpływu na ścieżkę awnasu to tylko zagrożenie dla niezawisłości, ale zawsze jest nadziej... Wystarczy wskazać, że każde dzialanie musi byc masowe.. i liczymy na jego zwykłą solidarność.

P.S.
A u mnie juz prawie wszyscy akcję zakończę zaraz po powrocie z Wrocławia


Jestem niezwykle pozytywnie zaskoczony. 4 godz. i około 80 % stanu w pionie karnym jednego ze stołecznych sądów, który uchodzi za najbardziej przepracowany i bierny a przy tym, najmniej ujusticjowiony. Rzeczywiście, trzeba trochę wysiłku, żeby przekonać do tego, że warto przeczytać List i poprzeć tę cenna inicjatywę... Jutro cywiliści...

Sandman
04.02.2010 22:15:56

My z Darkiem zaczynamy jutro.....
PS.
"pkawel" napisał:

Wyrazy uznania dla zaangażowanych w działanie dla naszego wspólnego dobra :smile: . Sam z uwagi na końcówkę w budowie domu niestety nie mogłem być zbyt aktywny, ale to się zmeni za miesiąc. W każdym razie jutro ruszam z listą do podpisu. Z rozmów wiem, ze nikogo nie będę musiał specjalnie zachęcać

Cześć pkawel! Świetnie, że zaczynasz forumowanie od takiego wątku....zapraszamy do napisania jeszcze killku postów, np. w tym wątku:
http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?p=156704#156704
....i będziesz mógł dostać się do kolejnych wątków....

Dreed
05.02.2010 13:17:43

Z wielką przyjemnością informuję, że jest juz 1-szy Sąd, w którym zebrano 100% podpisów !

Za kilka dni podam bliższe informacje - mam nadzieję, że nie będzie to osamotniona jednostka z takim wynikiem

KOP
05.02.2010 19:47:23

Bardzo dobra inicjatywa. Popieram!

Sandman
05.02.2010 21:09:33

"Dreed" napisał:

Z wielką przyjemnością informuję, że jest juz 1-szy Sąd, w którym zebrano 100% podpisów !

Za kilka dni podam bliższe informacje - mam nadzieję, że nie będzie to osamotniona jednostka z takim wynikiem

Nie chcę zapeszać, ale w moim okręgu moga być takie dwa "złote" sądy....forumowicze w nich orzekający już nad tym pracują....

naiwny.super
06.02.2010 11:09:13

czy należy wysyłać pismo za pośrednictwem prezesa sądu?

zulus
06.02.2010 12:17:52

"naiwny.super" napisał:

czy należy wysyłać pismo za pośrednictwem prezesa sądu?


To bardzo dobry pomysł

suzana22
06.02.2010 14:56:38

"naiwny.super" napisał:

czy należy wysyłać pismo za pośrednictwem prezesa sądu?


Obowiązku drogi służbowej nie ma, bo to nie pismo w indywidualnej sprawie danego sędziego.

Kris
07.02.2010 20:22:12

Podpisuję się pod tym listem.

fidelio
08.02.2010 09:36:50

Bardzo dobry tekst, gratuluję autorom.

Dreed
08.02.2010 13:59:28

[center]Uchwała Nr 6 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie listu otwartego.
[/center]
XV Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża poparcie dla inicjatywy listu otwartego, skierowanego do osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie publikowane na forum dyskusyjnym sędziów RP http://www.sedziowie.net/ dotyczącego wstrzymania prac nad nowelizacją ustawy - Prawo o usp stanowiącego załącznik do uchwały.

Zebranie zwraca się do wszystkich członków Stowarzyszenia z apelem o złożenie podpisów pod listem otwartym, a także czynne włączenie się do akcji zbierania podpisów, tak, aby z listem dotrzeć do każdego sędziego.LIST OTWARTY
SĘDZIÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPan Lech Kaczyński - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bronisław Komorowski - Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Donald Tusk - Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej


My, niżej podpisani Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, apelujemy o wstrzymanie procesu legislacyjnego związanego z projektem nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Przestrzegamy, że niektóre z proponowanych rozwiązań godzą w konstytucyjne zasady niezawisłości sędziowskiej oraz trójpodziału władz.
Począwszy do 1989 r. sędziowie funkcjonują w nowych warunkach ustrojowych. Obowiązujące w tym okresie akty prawne dotyczące sądownictwa powszechnego nie były doskonałe. Stanu tego nie zmieniło ponad czterdzieści nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Sądownictwo powszechne wymaga reform, nie aprobujemy jednak rozwiązań niosących ryzyko doprowadzenia sędziów do roli urzędników podlegającymi władzy wykonawczej. Takie zaś rozwiązania przewiduje najnowszy projekt.
Paradoksalnie, ostatnie zmiany w zakresie ustroju prokuratury, wzmacniające jej niezależność od władzy wykonawczej, stawiają ten organ w pozycji korzystniejszej w stosunku do sądownictwa powszechnego.
Sprzeciwiamy się planom wprowadzenia powszechnych ocen okresowych sędziów, mających być kolejnym narzędziem nadzoru administracyjnego nad sądownictwem powszechnym, pełnionego przez Ministra Sprawiedliwości, który zgodnie z projektowanymi przepisami miałby mieć wpływ zarówno na sposób dokonywania tych ocen, jak i na powoływanie sędziów wizytatorów. Niedopuszczalnym jest, aby władza wykonawcza wpływała na władzę sądowniczą poprzez określanie standardów oceniania sędziów i sprawowanie nad tym procesem nadzoru.
W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia sędziom określonych standardów niezawisłości, która obejmuje szereg elementów:

1) bezstronność w stosunku do uczestników postępowania,

2) niezależność wobec organów (instytucji) pozasądowych,

3) samodzielność sędziego wobec władz i innych organów sądowych,

4) niezależność od wpływu czynników politycznych, zwłaszcza partii politycznych,

5) wewnętrzna niezależność sędziego.
Już w doktrynie ustrojowej II Rzeczypospolitej wskazano, że niezawisły sąd tworzą osoby, którym prawo nadaje cechę niezawisłości, i to nie tylko werbalnie deklarując istnienie tej cechy, lecz kształtując taki system uwarunkowań działania sędziów, aby tę niezawisłość realnie, efektywnie zagwarantować. Podkreślano, że niezawisłości orzekania przy osobistej zawisłości orzekającego nie da się, praktycznie rzecz biorąc, pomyśleć (S. Wróblewski, Sądownictwo, [w Nasza Konstytucja, Kraków 1924, s. 84).
Podkreślamy, iż projekt zawiera sprzeczność proponowanych ocen okresowych sędziów z zaleceniem nr R(94)12 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich Rady Europy dotyczącym niezawisłości, sprawności i roli sędziów, zgodnie z którym sędziowie powinni zachowywać pełną niezawisłość w podejmowaniu decyzji i działać bez żadnych ograniczeń, niewłaściwych wpływów, zachęt, nacisków, gróźb lub ingerencji, bezpośrednich lub pośrednich, z czyjejkolwiek strony i z jakiegokolwiek powodu.
Sędziowie powinni mieć nieskrępowaną swobodę orzekania w sprawach zgodnie ze swym sumieniem i rozumieniem faktów, kierując się obowiązującymi zasadami prawa. Organy władzy wykonawczej i ustawodawczej muszą powstrzymywać się od jakichkolwiek kroków mogących podważyć niezawisłość sędziów.
Celem tej rekomendacji jest zapewnienie, że na sędziego nie będzie wywierana żadnego rodzaju i skądkolwiek pochodząca presja, aby wydał orzeczenie zgodne z życzeniami jednej ze stron, administracji, rządu lub kogokolwiek innego.
Pomni doświadczeń z nieodległej przeszłości, wyrażamy obawę o wykorzystywanie ocen okresowych do wywierania na sędziów nacisku w zakresie treści orzeczeń oraz w celu wyłącznie ilościowo rozumianej wydajności pracy. Naszym obowiązkiem jest kompetentne, rzetelne i efektywne rozpoznawanie spraw, a zwłaszcza o wydawanie przemyślanych i trafnych orzeczeń.
Nie sprzyja temu działanie pod presją wszechwładnej statystyki. Tymczasem projektowane rozwiązania mają m.in. obejmować analizę sprawności i efektywności w podejmowaniu czynności i kierowaniu postępowaniem. Na podstawie własnych doświadczeń dostrzegamy niebezpieczeństwa związane z takimi kryteriami. Co do kultury urzędowania, to przejawy jej braku są już obecnie możliwe do eliminowania. Przestrzeganie praw stron i uczestników postępowania jest przedmiotem kontroli instancyjnej wszczynanej na skutek złożenia środków odwoławczych. Z kolei umiejętności w zakresie jasnego i kompletnego formułowania wypowiedzi nabywa się najpóźniej w czasie aplikacji sądowej. Także osoby, które doszły do urzędu sędziowskiego inną ścieżką, w zasadzie dają rękojmię bycia depozytariuszami tych umiejętności. Jeśli chodzi o doskonalenie metodyki pracy i podnoszenie kwalifikacji, co powinno mieć znaczenie przy awansie, to sędziowie, którzy chcą awansować, poddawani są ocenie.
W żadnym systemie ocen uzyskanie wyniku poniżej średniej nie może być argumentem przeciwko fundamentalnej zasadzie nieusuwalności sędziów, która - przy wszystkich jej ograniczeniach wiążących się z odpowiedzialnością dyscyplinarną - jest jedną z podstawowych gwarancji niezawisłości sędziego. Jednocześnie projektodawcy - przedstawiciele władzy wykonawczej - nie precyzują jednoznacznie celu poddania sędziów ocenom. Konieczności wprowadzenia ocen okresowych sędziów nie uzasadniają względy praktyczne ani bieżące doświadczenia.
Uznajemy za konieczne wypracowanie od podstaw trwałych rozwiązań zapewniających społeczeństwu polskiemu właściwe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, o co apelowano już w uchwale II Kongresu Sędziów Polskich z dnia 23 października 2008r., przy rzeczywistym, podmiotowym udziale sędziów i konstytucjonalistów oraz przedstawicieli innych środowisk prawniczych, z uwzględnieniem konstytucyjnych gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Projektowane zmiany w ustawie - Prawo ustroju sądów powszechnych, na czele z koncepcją wprowadzenia ocen okresowych, podążają w przeciwnym kierunku.

efa
08.02.2010 22:36:45

wiem od mojego kolegi, który zbiera podpisy u mnie w sądzie, że dzisiaj na 12 sędziów, którym podetknięto list, swój podpis pod nim złożyło 12 :D

Allegro
09.02.2010 08:47:56

"efa" napisał:

wiem od mojego kolegi, który zbiera podpisy u mnie w sądzie, że dzisiaj na 12 sędziów, którym podetknięto list, swój podpis pod nim złożyło 12 :D


Kolega potwierdza i dodaje, że:
- 13 też chce, ale na urlopie
- 14 i 15 wczoraj nie było
- 16 i 17 otrzymają dzisiaj propozycję złożenia autografów.
- 18 obiecała, że przeczyta, a potem podejmie decyzję.

[glow=red]Ani kroku w tył![/glow]

anpod
09.02.2010 09:01:49

byłam bardzo sceptyczna co do szans powodzenia tej akcji, przede wszystkim jej zasięgu ..

Dotychczasowy jej rozwój daje mi jednak podstawy, by....

uznać z ogromną przyjemnością, że się myliłam

Oby tak dalej

naiwny.super
09.02.2010 10:22:24

Dreed napisał w ramach mailingu: "Zachęcam Was do zbierania podpisów w swoich sądach. Niedługo postaramy się na zorganizowanie skutecznej formy jednoczesnego przesłania Waszych listów do adresatów. Szczegóły będą na forum."

zatem czekamy na szczegóły, a ja tym czasem kontynuuję los jasia wędrowniczka - drogą emocjonalnego szantażu uzyskałem już 19 podpisów...

efa
09.02.2010 10:33:58

"Allegro" napisał:

wiem od mojego kolegi, który zbiera podpisy u mnie w sądzie, że dzisiaj na 12 sędziów, którym podetknięto list, swój podpis pod nim złożyło 12 :D


Kolega potwierdza i dodaje, że:
- 13 też chce, ale na urlopie
- 14 i 15 wczoraj nie było
- 16 i 17 otrzymają dzisiaj propozycję złożenia autografów.
- 18 obiecała, że przeczyta, a potem podejmie decyzję.

[glow=red]Ani kroku w tył![/glow]
zamiejscowe dziewiętnasta, dwudziesta, dwudziesta pierwsza i dwudziesta druga czekają, na przesyłkę z centrali Złotym Sądem nie będziemy, ale jak zawsze - na pewno w czołówce :D

totepka
09.02.2010 12:35:40

a u nas PW dosatwrczyła liniowym liścik i listę do podpisu, tak po prostu

Joasia
09.02.2010 18:21:07

A czemu nie ma adresu mailowego do P. Komorowskiego?

lu
09.02.2010 20:43:33

miło mi donieść, że malutki , ale wielki duchem bojowym SR w Opolu Lubelskim jest kolejnym złotym
oby tak dalej!

Modern_judge
09.02.2010 20:53:32

"Nie grają nam surmy bojowe i werble do szturmu nie warczą,
Nam przecież te noce sierpniowe i prężne ramiona wystarczą.
Niech płynie piosenka z barykad, wśród bloków, zaułków, ogrodów,
Z chłopcami niech idzie na wypad, pod rękę przez cały Mokotów".

Zamiast "noce sierpniowe" niech będzie "dni lutowe"...

"Ten pierwszy marsz ma dziwną moc,
Tak w piersiach gra, aż braknie tchu.
Czy słońca żar, czy chłodna noc,
Prowadzi nas pod ogniem z luf.
Ten pierwszy marsz niech dzień po dniu
W poszumie drzew i w sercach drży,
Bez próżnych skarg i zbędnych słów,
To nasza krew i czyjeś łzy".

Oto historia Listu Otwartego w pewnym stołecznym Sądzie.

Pozdrawiam!

... i polecam: http://www.youtube.com/watch?v=wBBoFjUDSjA&feature=related

sponn
09.02.2010 21:20:47

Dobrze napisane...jutro sie zorientuje czy u nas ktos to zbiera bo nic nie slyszalem. Swoja droga to chyba lepiej dziala sposob "na tabelke" niz wydrukowanie tego tyle razy ilu jest sedziow i podpisanie przez kazdego wlasnego egzeplarza (psychologicznie 20 poprzednich podpisow dziala na kolejnych) ? Ktos testowal obydwa sposoby ?

Marbel
09.02.2010 21:42:15

ja zbieram "na tabelkę" i potwierdzam, że efekt psychologiczny działa (jedna osoba zdecydowała się podpisać dopiero po sprawdzeniu, kto przed nią to uczynił)
noszę też kilka egzemplarzy listu i zostawiam niezdecydowanym, obiecując, że wrócę po ewentualny podpis

Volver
10.02.2010 00:18:56

Holender Latający, ależ pracujecie. Od jutra zaczynam.Położę, w moim pokoju, na stoliku przykrytym zielonym suknem list napisany na kredowym papierze do czterech(?) adresatów i poproszę kolegów do siebie np.wydziałami,albo piętrami, przedtem rozdawszy na każdy pokój kopię listu na zwykłym papierze.Kiedy podpisze pierwsza np. dwudziestka, znowu położę 4 listy na kredowym papierze i poproszę kolejną dwudziestkę.Trochę to długo, ale w ten sposób będzie np. 12 listów z podpisami 60 sędziów.(czego sobie życzę).Ponieważ z kolegą mamy wokandy na zmianę, to zawsze ktoś w pokoju będzie, a jak będę wracał z ewentualnej przerwy w wokandzie, to zapukam do kolegów czy już byli i czy podpisali ten uczciwy i szczery list itd. do skutku.

Dreed
10.02.2010 08:47:47

http://www.poprawny.pl/index.php?itemid=278&catid=3

jabor
10.02.2010 11:11:49

W Tarnowie mamy już 42 podpisy na "tabelce"...

naiwny.super
10.02.2010 13:56:27

przyznam, że darowałem sobie zbieranie podpisów pod apelem do marszałków obu izb, a w ich miejsce zamiesciłem Ministra Sprawiedliwości. Sądzę, ze to przede wsztstkim do niego należy kierowac nasze postulaty. Pominięcie go uważam za niedopatrzenie, w końcu resort ma chyba w tej sprawie najwięcej do powiedzenia...

censor
10.02.2010 14:23:42

To nie jest niedopatrzenie. Nie zmieniaj adresata listu, bo jest to w pewnym sensie ingerencja w jego treść.
Akurat to było zamierzeniem, że list ma być adresowany do najważniejszych osób w państwie, na dodatek biorących udział w procesie tworzenia prawa. Założeniem przyjęcia takiej a nie innej listy adresatów było także to, że adresaci są od siebie niezależni w sprawowanych funkcjach i nie ma pomiędzy nimi podległości służbowej. Rządowy projekt nowelizacji ustawy i tak musi "rzejść przez ręce" premiera. Inny przykład: można by też pisać do przewodniczącego sejmowej komisji sprawiedliwości, która - w razie wniesienia projektu pod obrady Sejmu - będzie nad tym projektem najwięcej pracowała. Ale adresatem uczyniono marszałka.
Innym, choć pobocznym, powodem, dla którego odstąpiono od tego, by adresować list do ministra, były także mizerne skutki dotychczasowych rozmów w ministerstwie.
Proszę Cię, nie wyłamuj się więc w sensie "odmiotowo-adresatowym" i nie rozdrabniaj tej inicjatywy która jak na razie idzie sprawnie.

naiwny.super
10.02.2010 15:03:17

jestem jak najdalej od burzenia solidarności środowiska, ale ten protekcjonalny ton nieco mnie dotknął. zaś powyższe argumenty nie przekonały mnie w najmnieszym stopniu. mizerne efekty rozmów powinny tym bardziej skłonić do wyrażenia stanowiska na piśmie...
zwłaszcza, że na wstępie wątku Dreed napisał: "Oczywiście, że list można kierować również bezpośrednio do Pana MInistra Sprawiedliwości, a nawet jest to wskazane".
przysięgam, wola kontynuowania latania po te podpisy w tym momencie całkowicie we mnie ustała.

romanoza
10.02.2010 15:14:21

"naiwny.super" napisał:

jestem jak najdalej od burzenia solidarności środowiska, ale ten protekcjonalny ton nieco mnie dotknął. zaś powyższe argumenty nie przekonały mnie w najmnieszym stopniu. mizerne efekty rozmów powinny tym bardziej skłonić do wyrażenia stanowiska na piśmie...
zwłaszcza, że na wstępie wątku Dreed napisał: "Oczywiście, że list można kierować również bezpośrednio do Pana MInistra Sprawiedliwości, a nawet jest to wskazane".
przysięgam, wola kontynuowania latania po te podpisy w tym momencie całkowicie we mnie ustała.

Z całą pewnością censor nie miał zamiaru w żadnym sensie urazić Cię a ton wcale nie jest protekcjonalny. Dużo z censorem pisaliśmy na temat sposobu wyrażania przez niego myśli a i w pewnym sensie "censorowałem" zazwyczaj jego wypowiedzi, ale tej akurat moim zdaniem nie da się nic zarzucić. Dodatkowo kto jak kto, ale censor doskonale wie, o czym pisze i wie jakie były zamierzenia listu. Ale oczywiście jak nie masz ochoty latać po podpisy to nie lataj, może zrobi to ktoś inny

censor
10.02.2010 15:28:39

@Naiwny.Super
Burzenia jedności środowiska Ci nie zarzucam i nie to miałem na myśli pisząc o "rozdrabnianiu"; to było powiedziane w sensie właśnie - tak to roboczo nazwijmy - "odmiotowo-adresatowym".
Przykro mi wszak, że mój post uraził Cię aż do takiego stopnia, że nie będziesz zbierał podpisów. Jednak zbierając podpisy działałeś nie na rzecz autorów i inicjatorów listu, ale na rzecz środowiska. Więc skoro mój post odebrał Ci ochotę do dalszego udziału w akcji, to z jednej strony - jak powiedziałem - jest mi przykro, ale z drugiej strony zdumiony jestem aż tak kruchą Twoją motywacją do aktywności.

efa
10.02.2010 15:31:05

z jednej strony rzeczywiście można mieć pewne zastrzeżenia co do organizacji samej akcji - na przykład różne są koncepcje w kwestii tego, czy zbierać podpisy pod czterema listami, czy też wystarczy pod jednym, do Prezydenta jako głowy Państwa, a w przypadku pozostałych adresatów wystarczy komputerowa lista imion i nazwisk z informacją, gdzie zostały przesłane oryginały podpisów.

Odnośnie adresatów - sama z pewnym zaskoczeniem stwierdziłam brak Ministra Sprawiedliwości, ale osobiście z jednej strony przekonała mnie argumentacja. Z drugiej strony jednakże uważam, że popieram akcję przez kogoś zorganizowaną. Środkiem do uzyskania celów jest m.in. masowość. Gdybym sama miała napisać list, prawdopodobnie różniłby się zarówno pod względem formy, jak i prawdopodobnie treści. Wybrałabym prawdopodobnie również innych adresatów (przy najmniej częściowo). Każdy z nas (oprócz autora czy autorów listu) ma podobne odczucia. Jednakże akcja jest już rozpoczęta, nie liczy się przecinek, kropka czy inne mniej lub bardziej ważne szczegóły.

Istotą jest, że popieram tę formę, zgadzam się z celami oraz uważam, że list powinna podpisać jak największa ilość sędziów. Ktoś (prawdopodobnie administracja forum) musiał podjąć decyzję również w kwestii adresatów listu. Każda decyzja niesie za sobą ryzyko powstania większego lub mniejszego błędu. Jednakże ktoś wziął na swoje barki ciężar podjęcia tej decyzji i zróbmy wszystko, żeby osiągnąć efekt masowości. Zgadzam się, że zasadniczo każdy z nas powinien być sobą i podejmować własne decyzje. Czasami warto walczyć o swoje zdanie. Jednakże nie możemy też realizować - każdy z nas - własnej koncepcji, gdyż skończy się jak z akcją dbw: część z nas chciała protestować przez cały tydzień, inni tylko przez dwa dni, jeszcze inni rzadziej niż co miesiąc. Są zakreślone pewne ramy organizacyjne akcji listu otwartego i warto je - dla wyższego celu jakim jest masowość - uszanować.

ps. a w wypowiedzi censora nie doszukałam się protekcjonalizmu.

abak
10.02.2010 15:44:24

"naiwny.super" napisał:

przyznam, że darowałem sobie zbieranie podpisów pod apelem do marszałków obu izb, a w ich miejsce zamiesciłem Ministra Sprawiedliwości. Sądzę, ze to przede wsztstkim do niego należy kierowac nasze postulaty. Pominięcie go uważam za niedopatrzenie, w końcu resort ma chyba w tej sprawie najwięcej do powiedzenia...


Z cytowanej przez Ciebie wypowiedzi Dreed napisał: "Oczywiście, że list można kierować również bezpośrednio do Pana MInistra Sprawiedliwości, a nawet jest to wskazane". wynika jedynie, że oprócz osób wyżej wskazanych, a nie zamiast[ Dodano: Sro Lut 10, 2010 3:47 pm ]
ps. I jako naczelny interpretator różnych wypowiedzi sądzę, że jedynie o to chodziło censorowi,razz:

ujw
10.02.2010 16:49:11

:sad:
A tak mnie zachwycił ten entuzjazm naiwnego.super.... a w połączeniu z nickiem i słabością jaką czuję do jego pierwszego członu, oraz Ziemiami Odzyskanymi, to było istne szaleństwo

naiwny.super nie ustawaj....zwłaszcza w zapale .... idziesz jak burza, no i w końcu nick zobowiązuje .... censor nie chciał źle... trochę tu pobędziesz, to zobaczysz...

naiwny.super
10.02.2010 17:03:13

"ujw" napisał:

:sad:
A tak mnie zachwycił ten entuzjazm naiwnego.super.... a w połączeniu z nickiem i słabością jaką czuję do jego pierwszego członu, oraz Ziemiami Odzyskanymi, to było istne szaleństwo

naiwny.super nie ustawaj....zwłaszcza w zapale .... idziesz jak burza, no i w końcu nick zobowiązuje .... censor nie chciał źle... trochę tu pobędziesz, to zobaczysz...


uff, dzięki na rozładowanie napięcia . od jutra będę znowu walczył z podejrzliwością koleżanek i kolegów, którzy zachowują się, jakbym im podsuwał do podpisu weksle...

Volver
10.02.2010 17:05:46

przyjęliśmy formułę 4 listów, na pięknym kredowym papierze+lista z podpisami do każdego z nich.mamy z kolegą dyżur i kartkę na drzwiach, że tu można składać podpisy.listy leżą na zielonym suknie dziś jestem na sali.Po 3 godzinach jest 30 podpisów(tj. 120).Jutro dołączą, ci z budynku, których dziś nie było, albo siedzieli na wokandzie i nie mogli przeczytać jego kopii, która trafiła do każdego gabinetu sędziowskiego z pismem przewodnim , gdzie adres do forum.Dziś odwiedziło je stąd sporo osób, a częśc się zaloguje, bo irytuje ich, że "coś zamknięte".Zapytam jutro czy to zrobili.Ale pewnie to zrobią,bo rzeczą naszą odkrywać, co zakryte i zgłebiać , co nie tknięte.Ave.

ujw
10.02.2010 17:06:47

"naiwny.super" napisał:

:sad:
A tak mnie zachwycił ten entuzjazm naiwnego.super.... a w połączeniu z nickiem i słabością jaką czuję do jego pierwszego członu, oraz Ziemiami Odzyskanymi, to było istne szaleństwo

naiwny.super nie ustawaj....zwłaszcza w zapale .... idziesz jak burza, no i w końcu nick zobowiązuje .... censor nie chciał źle... trochę tu pobędziesz, to zobaczysz...


uff, dzięki na rozładowanie napięcia . od jutra będę znowu walczył z podejrzliwością koleżanek i kolegów, którzy zachowują się, jakbym im podsuwał do podpisu weksle...walcz... walcz.... choćby piach w oczy.... my naiwni tak mamy

(a może da się z tym wekslem :P )

K.Ierownik
10.02.2010 17:45:05

"naiwny.super" napisał:

...w sytuacji, gdy przez dwa dni poświęcałem własny czas latając za tymi podpisami, będąc traktowany jak agent tomek...

Zatem wyprowadź koleżeństwo z błędu informując ich, że Agentem Tomkiem jestem ja, co już dawno na Forum ustalono. A potem alleluja i do przodu.

totep
10.02.2010 17:46:16

A w zastępstwie Kera - mogę być ja

K.Ierownik
10.02.2010 17:54:50

Dodam jeszcze, że po zamieszaniu z zebraniem delegatów ja również dzisiaj ruszyłem ostro do przodu z podpisami. Na jutro zaś jako Agent Tomek przygotowuje akcję specjalną o kryptonimie " Pączek". Po opanowaniu expresu do kawy, zaczaję się w kawowym z pączkami i nikt nie skosztuje pączka z kawą dopóki nie złoży podpisu na liście.

Dreed
10.02.2010 18:30:37

Moi drodzy

Niezmiernie cieszę się, że niezależnie od pewnych wątpliwości w zakresie ilości adresatów, stylistyki i gramatyki listu wspieracie naszą inicjatywę.

Każdy list otwarty jest zjawiskiem medialnym i jako taki zakłada udział jak największej rzeszy osób podpisujących się pod celem i założeniem tej formy wyrażenia sprzeciwu.

Przypominam, że intencją tego listu jest sprzeciw wobec zmian proponowanych przez MS które mogą zostać wykorzystane jako forma nacisku na sędziego, a w żaden sposób nie przyczynią się do wyeliminowania z naszego grona osób, które nie powinny piastować stanowiska sędziego!

W trakcie zjazdu IS, w pierwszej chwili padły głosy dotyczące merytorycznej zawartości listu, jednakże i co warto zaznaczyć, bardzo szybko delegaci (i to konkretnie ci, którzy niekoniecznie zgadzają się z moimi metodami) zauważyli, że nie oceniamy samego listu, a celowość tej formy. Za to pragnę im szczególnie podziękować.

Wiem, że wiele osób ma wątpliwości odnośnie ilości zbieranych egzemplarzy listów, formy wysyłki itd.

Tym samym pragnę poinformować wszystkich, że po długim zastanowieniu i rozważeniu różnych stanowisk, forma dostarczenia listu otwartego jest następująca:

Sądy w których zakończono zbiórkę podpisów w wersji 4 egzemplarzy gorąco proszę o przesłanie listów do adresatów oraz kserokopii na adres Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, ul. Płocka 5a 01-231 Warszawa, gdzie zatrudnione osoby będą dokonywały zbiorczego opracowania listy osób.
List otwarty w wersji pojedynczej również proszę wysyłać na adres IS.

List można również przesłać na adres mojego Sądu, tj. SSR Rafał Puchalski Sąd Rejonowy w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 11, 37-500 Jarosław lub bezpośrednio na mój adres domowy (info na PW)

Wszystkie zebrane podpisy na liście, zarówno w wersji pojedynczej, jak i w oparciu o Waszą kserokopię, zostaną przez nowo wybrany Zarząd IS, przy czynnym udziale pracownika, policzone, przeniesione na zbiorczą listę i w formie wydruku przekazane adresatom.


Jest to powszechny sposób na upublicznienie "listu otwartego" i nie jest bezwzględnie wymagane dostarczenie listu z oryginałami podpisów, co oczywiście nie stoi w sprzeczności z jego wysyłką.

Istotnym jest natomiast pełne skoordynowanie tej akcji i dlatego gorąco was proszę o dostarczenie kopii lub oryginału na podane adresy!

Za wikipedią: List otwarty - tekst interwencyjny napisany przez autora (lub sygnatariuszy) w formie bezpośredniej do szerokiego grona odbiorców, np. do mieszkańców, podany do publicznej wiadomości (np. poprzez publikację w prasie) w celu zwrócenia uwagi opinii publicznej na przedstawianą sprawę lub wymuszenie zajęcia w tej sprawie (określonego) stanowiska przez adresata listu.


P.S.
I na koniec - z radością informuję, że Wasz admin ma w swojej najbliższej okolicy już 2 (dwa) złote sądy! Wierzę głęboko, że dzięki wsparciu bardzo poważanego kolegi Sędziego, niedługo będę się zaliczał nawet do "złotych okręgów"

sponn
10.02.2010 19:25:59

No coz u nas mamy jedna liste podpisow wiec trzeba bedzie kserowac.

Czy jako zlote licza sie tez te sady w ktorych zlozyli podpisy wszyscy nie bedacy na zwolnieniach dlugotrwalych ?

Dreed
10.02.2010 19:34:01

"sponn" napisał:

No coz u nas mamy jedna liste podpisow wiec trzeba bedzie kserowac.

Czy jako zlote licza sie tez te sady w ktorych zlozyli podpisy wszyscy nie bedacy na zwolnieniach dlugotrwalych ?


Ksero jest nam potrzebne do zrobienia zbiorczej listy sędziów, którzy wzięli udział w akcji

A odnośnie drugiego pytania - oczywiście, że tak

okapi
11.02.2010 08:46:35

SO w S. 100 %

Dreed
11.02.2010 09:24:57

"okapi" napisał:

SO w S. 100 %


Od wielu miesięcy Was podziwiam Jesteście niesamowici

Dreed
11.02.2010 10:05:07

Mamy już łącznie 572 ściągnięcia "listu otwartego" z dwóch podanych linków !

1 (jeden) złoty sąd okręgowy oraz 4 (cztery) złote sądy rejonowe

Czekamy na dalsze, tak miłe informacje

sponn
11.02.2010 21:15:26

A jest jakis termin koncowy do kiedy to powinno trafic do IS ?

Dreed
11.02.2010 21:32:56

"sponn" napisał:

A jest jakis termin koncowy do kiedy to powinno trafic do IS ?


Z uzyskanych dzisiaj informacji wiemy, że zbliża się data podjęcia ostatecznej deycyzji i przedłożenia projektu na posiedzenie rządu..

W związku z powyższym podkręcamy tempo zbierania podpisów! Myślę, że 3 tygodnie to jest już całkowicie krańcowy termin.

jarocin
11.02.2010 23:53:59

"Dreed" napisał:

A jest jakis termin koncowy do kiedy to powinno trafic do IS ?


Z uzyskanych dzisiaj informacji wiemy, że zbliża się data podjęcia ostatecznej deycyzji i przedłożenia projektu na posiedzenie rządu..

W związku z powyższym podkręcamy tempo zbierania podpisów! Myślę, że 3 tygodnie to jest już całkowicie krańcowy termin.


Informuję, że akcja w Wielkopolsce nabiera tempa

Volver
12.02.2010 00:04:10

16 dni- to max.wtedy jest efekt, gdy spada jak F-16.dajcie czadu,bo pojawiają się nerwowe ruchy "ciał".

lu
12.02.2010 10:15:23

"Volver" napisał:

16 dni- to max.wtedy jest efekt, gdy spada jak F-16.dajcie czadu,bo pojawiają się nerwowe ruchy "ciał".


Volver! Ty to umiesz zachęcić pikujemy jak cudny F-16! bomba!

rbk
12.02.2010 11:47:38

W zasadzie mam już komplet podpisów z całego SR.

naiwny.super
12.02.2010 11:50:51

jest też osoba, która nie złoży podpisu, gdyż "jest zbyt zajęta" i nie ma czasu przeczytać tego tekstu. od poniedziałku do dziś (5 dni) nie zdołała na ten cel wygospodarować nawet 3 minut.
posty o złotych sądach czytam zatem jak scenariusz Star Treku...

kazanna
12.02.2010 12:40:59

nie przejmuj się , wynik 99,99 % też jest niezły
u mnie nie miał kto się tym zająć... ale mamy jeszcze 3 tygodnie !

Volver
12.02.2010 13:05:31

"kazanna" napisał:

nie przejmuj się , wynik 99,99 % też jest niezły
u mnie nie miał kto się tym zająć... ale mamy jeszcze 3 tygodnie !


nie mamy trzech tygodni.szybkość reakcji jest także miernikiem i swego rodzaju sondą.obawiam się jednego: aby ten list otwarty i reakcja np.forumowiczów nie dzieliła środowiska.zawsze są oświeceni,mniej oświeceni i nie-oświeceni.kto miał rację oceni historia.jeżeli ktoś nie ma czasu przeczytać i mówi to sędzia- to znaczy , że nie ma. w moim budynku spotkałem się z dwoma tego typu postawami.np. ktoś chce ocen- a w treści listu jest jakby "żadnych ocen" nie chciano.Tak on to interpretuje i dlatego trudno mu ten list podpisać.Czy mam się z tego powodu denerwować na mojego kolegę?Myślę, że nie.Proszę o takt, delikatność, wrażliwość...

pomylka
12.02.2010 13:57:14

Zawsze znajdzie się ktoś, kto z różnych powodów powie "nie". Spotkałam się raz z opinią, że skoro taki zawód osoba x wybrała, to godzi się na to, co Państwo oferuje. Jak jej się służba nie będize podobała, to się z zawodu wypisze.

naiwny.super
12.02.2010 14:03:47

och, volver, gdyby powiedziała, ze jej wewnętrzne przekonanie jest takie, że oceny są trafnym pomysłem, przyjąłbym to do wiadomości i miał szacunek za zdolność wypowiedzenia własnego poglądu (sam sceptycznie odnosiłem się do niektórych pomysłów i nie wahałem się wyrażac tez krytycznych). stwierdzenie, że ktos jest zbyt zajęty aby przeczytać w ciągu 5 dni dwie strony I DLATEGO NIE PODPISZE jest rażąco kontrfaktyczne i zwyczajnie mnie żenuje.
a w ogóle wątek podniosłem jedynie po to, aby wskazać na pewne postawy, które są, a warto chyba zmienić. pozostaje oczywiscie pytanie - jak.

Volver
12.02.2010 15:36:44

"naiwny.super" napisał:

och, volver, gdyby powiedziała, ze jej wewnętrzne przekonanie jest takie, że oceny są trafnym pomysłem, przyjąłbym to do wiadomości i miał szacunek za zdolność wypowiedzenia własnego poglądu (sam sceptycznie odnosiłem się do niektórych pomysłów i nie wahałem się wyrażac tez krytycznych). stwierdzenie, że ktos jest zbyt zajęty aby przeczytać w ciągu 5 dni dwie strony I DLATEGO NIE PODPISZE jest rażąco kontrfaktyczne i zwyczajnie mnie żenuje.
a w ogóle wątek podniosłem jedynie po to, aby wskazać na pewne postawy, które są, a warto chyba zmienić. pozostaje oczywiscie pytanie - jak.


tak.ja wiem, że założenia są idealistyczne, jednak jesteśmy dość specyficzną grupą i zarówno wielu tu idealistów, jak i nie- idealistów, i tylko dlatego moja prośba, o korzystanie ze "złotej wolności" z jej poszanowaniem, choć i sam szarpię się czasem, jak szkapa na wędzidle...bo to wszystko tak wolno"idzie"...kiedy nie powinno się czekać.czasem mam wrażenie, że to obóz szlachty pod Ujściem( po drodze do Piły z Chodzieży-jak oni mogli poddać tą pozycję Szwedom???) i że czeka się na Częstochowę...aby "olśniło"...

fidelio
12.02.2010 15:39:50

"pomylka" napisał:

Zawsze znajdzie się ktoś, kto z różnych powodów powie "nie". Spotkałam się raz z opinią, że skoro taki zawód osoba x wybrała, to godzi się na to, co Państwo oferuje. Jak jej się służba nie będize podobała, to się z zawodu wypisze.


Ten sposób myślenia zawsze kończy się tzw. doborem negatywnym do zawodu. Jeśli tak będziemy myśleć, to w stanie sędziowskim zostaną już tylko nie znający swojej wartości konformiści.

violan
12.02.2010 17:18:40

"lu" napisał:

16 dni- to max.wtedy jest efekt, gdy spada jak F-16.dajcie czadu,bo pojawiają się nerwowe ruchy "ciał".


Volver! Ty to umiesz zachęcić pikujemy jak cudny F-16! bomba!

F-16 się podobno psują na potęgę. No ja nie wiem czy to dobre porównanie jest

K.Ierownik
12.02.2010 17:28:27

Mój sąd od tytułu ZŁOTEGO dzieli jeszcze tylko 1 podpis. We wtorek, po powrocie kolegi z urlopu dołączamy do elity.

Volver
12.02.2010 18:29:21

"violan" napisał:

16 dni- to max.wtedy jest efekt, gdy spada jak F-16.dajcie czadu,bo pojawiają się nerwowe ruchy "ciał".


Volver! Ty to umiesz zachęcić pikujemy jak cudny F-16! bomba!

F-16 się podobno psują na potęgę. No ja nie wiem czy to dobre porównanie jest

a może, spadają jak...jastrzębie,
bądź jaja złote znoszą jak sępy,
i lot toczą bezkresny już jako kondory
tak gdzie upadkiem milkło wszystko
lot,lot,lot, a nie"ciał" czołganie i potwory...

ps. a nie mówiłem, że się "ciała" nerwowo odezwą- robią tak zawsze.lecz-jesli dołączą się do roboty,do sprawy-okrągłego stołu"-można, a nawet trzeba...

[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 6:33 pm ]
"K.Ierownik" napisał:

Mój sąd od tytułu ZŁOTEGO dzieli jeszcze tylko 1 podpis. We wtorek, po powrocie kolegi z urlopu dołączamy do elity.


zazdroszczę.w moim budynku przybyło 5 osób- razem 43(przez 3 dni),namierzam czarne dziury z okręgu,gdzie j e s t tak, że nikt n i e w i e. cudnie młodzież justicjańska ich ustala i pikuje do nich i staruszkowie kochani.

[ Dodano: Sob Lut 13, 2010 1:55 pm ]
"Dred" napisał:

W moim sądzie list otwarty w 4 egzepmlarzach podpisało 6 na 7 SSR (1 na zwolnieniu lekarskim).


list otwarty-2 przeczytał mój znajomy chirurg.powiedział:"dobrze, ze dałeś mi go do przeczytania,wyobraź sobie, że wreszcie rozumiem,system ocen w tym kształcie,to tak, jak mówić mi jak mam operować, nawet gdy mówi to pediatra".
dziękuję redaktorm listu za jasny przekaz.
ps.dobiegła mnie opinia i tego rodzaju :"a co to za list, czy to ten , w którym protestuje się przeciwko protokołom elektronicznym?".pytanie zadał prawnik, na podstawie relacji kolegi prawnika o naszym Zjeżdzie.

Dreed
15.02.2010 08:38:49

http://www.etykaprawnicza.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1332&Itemid=105

Dreed
15.02.2010 08:58:38

[b:92469970e6]Sądy w których zakończono zbiórkę podpisów w wersji 4 egzemplarzy [size=18:92469970e6]gorąco proszę o jak najszybsze przesłanie listów[/size:92469970e6] do adresatów oraz jednej kserokopii na adres Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, ul. Płocka 5a 01-231 Warszawa, gdzie zatrudnione osoby będą dokonywały zbiorczego opracowania listy uczestniczących w naszym apelu!

List otwarty w wersji pojedynczej również proszę wysyłać na adres IS.

List lub jego kopię można również przesłać na adres mojego Sądu, tj. SSR Rafał Puchalski Sąd Rejonowy w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 11, 37-500 Jarosław lub bezpośrednio na mój adres domowy (info na PW) [/b:92469970e6]

okapi
15.02.2010 11:42:10

u mnie jest 100% w 1 SR i jednym SO..działamy dalej

jakwaw
15.02.2010 13:38:06

SR Chełmno(okręg toruński) 100% podpisów.

rbk
15.02.2010 20:44:18

SR Janów Lubelski- 100 % podpisów

Dreed
15.02.2010 21:03:14

Jak widzę 100 procent, to aż mnie ze wzruszenia ściska w dołku

Sandman
15.02.2010 21:29:16

To Cię jeszcze podduszę : SR Krasnystaw (nasza koleżanka z forum Joasia respect) i SR Hrubieszów - do 100% brakuje po jednym podpisie, ale mają się one pojawić.....

AQUA
15.02.2010 21:31:44

"Sandman" napisał:

To Cię jeszcze podduszę : SR Krasnystaw (nasza koleżanka z forum Joasia respect) i SR Hrubieszów - do 100% brakuje po jednym podpisie, ale mają się one pojawić.....


Suuuper macie

Gratulacje !!!!!

Sandman
15.02.2010 21:33:57

Dzięki Elu!
Najgorsze jeszcze przede mną, ale jakoś idzie.....

Volver
15.02.2010 21:56:58

"Sandman" napisał:

Dzięki Elu!
Najgorsze jeszcze przede mną, ale jakoś idzie.....


dzięki Sandman.mam(y) kryzys jak 17 maja 1944 na Monte Cassino, ale jutro znów pójdziemy...,po sądach.poza tym- dziś ostrzał z flanki-z potężnego okopu pseudo- racjonalizmu.

AQUA
15.02.2010 22:07:04

Pamiętajmy, że list otwarty jest bardzo dobrze napisany i usłyszałam bardzo dużo pochwał dla naszego usera - autora .

W takim razie - zbierajmy podpisy, bo czasu mamy chyba bardzo mało.

Volver
15.02.2010 23:38:43

"AQUA" napisał:

Pamiętajmy, że list otwarty jest bardzo dobrze napisany i usłyszałam bardzo dużo pochwał dla naszego usera - autora .

W takim razie - zbierajmy podpisy, bo czasu mamy chyba bardzo mało.


podobno jest błąd w akapicie , bodajże 3, 5? nie mam tego esemesa od polonisty- jutro wrócę tu.Poza tym mnóstwo pochwał dla autora-usera, także.

censor
16.02.2010 09:26:24

"Volver" napisał:

podobno jest błąd w akapicie , bodajże 3, 5?

Może być, tekst był cyzelowany, poprawiany, ale coś mogło "umknąć".
Myślę jednak, że to nie poczucie puryzmu językowego przemawia przez tych (mam nadzieję że nielicznych) kolegów, którzy się zastanawiają czy list podpisać i mają co do tego wątpliwości.

okapi
16.02.2010 10:20:03

3 złoty sąd z mego oddziału -SR Olecko podpisali wszyscy

[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 10:23 am ]
poprawka..4-złoty sąd z oddziału SR Sejny 5 w drodze

efa
16.02.2010 10:25:26

jak donosi mój zaufany kaszubski akwizytor, mamy ogromne szanse być złotym sądem :D W zasadzie podpisali już prawie wszyscy (w tym lokalna wierchuszka), pozostaje kwestia skontaktowania się z koleżankami przebywającymi na macierzyńskim :D

Dred
16.02.2010 10:43:38

"Dred" napisał:

W moim sądzie list otwarty w 4 egzepmlarzach podpisało 6 na 7 SSR (1 na zwolnieniu lekarskim).


Koleżanka wyzdrowiała i przez sekundą podpisała LIST OTWARTY II. Mamy złoto!!!! :smile:

fidelio
16.02.2010 12:39:50

Chciałem zauważyć, że w liście otwartym znajdują się błędy, a wypada, aby pismo kierowane do najważniejszych osób w państwie błędów takich nie zawierało.
Podaję błędy, aby każdy mógł sobie poprawić:
na stronie 1 : - (akapit 3) zamiast "do 1989 r." powinno być "od 1989 r."
- (akapit 3) zamiast "urzędników podlegającymi władzy wykonawczej"
powinno być "urzędników podlegających władzy wykonawczej"

na stronie 2 : - (akapit 4) zamiast "a zwłaszcza o wydawanie przemyślanych i trafnych
orzeczeń" powinno być "a zwłaszcza wydawanie przemyślanych i trafnych
orzeczeń".

Prośba zatem do administratorów, aby to zmienić w wersji udostępnionej do ściągnięcia z internetu.

Volver
16.02.2010 13:34:32

"fidelio" napisał:

Chciałem zauważyć, że w liście otwartym znajdują się błędy, a wypada, aby pismo kierowane do najważniejszych osób w państwie błędów takich nie zawierało.
Podaję błędy, aby każdy mógł sobie poprawić:
na stronie 1 : - (akapit 3) zamiast "do 1989 r." powinno być "od 1989 r."
- (akapit 3) zamiast "urzędników podlegającymi władzy wykonawczej"
powinno być "urzędników podlegających władzy wykonawczej"

na stronie 2 : - (akapit 4) zamiast "a zwłaszcza o wydawanie przemyślanych i trafnych
orzeczeń" powinno być "a zwłaszcza wydawanie przemyślanych i trafnych
orzeczeń".

Prośba zatem do administratorów, aby to zmienić w wersji udostępnionej do ściągnięcia z internetu.


tak jest.należy poprawić

okapi
16.02.2010 13:48:23

to wazne ale podejrzewam,ze i tak nikt tego nie przeczyta..ważny jest sam fakt ile osób podpisało i wysłało..a ew omyłki pisarskie moga się zdarzyć
ale gdzie jeszcze nie posżło wypada poprawić..fakt

M.A.E.
16.02.2010 13:51:38

"okapi" napisał:

to wazne ale podejrzewam,ze i tak nikt tego nie przeczyta..ważny jest sam fakt ile osób podpisało i wysłało..a ew omyłki pisarskie moga się zdażyć
ale gdzie jeszcze nie posżło wypada poprawić..fakt


w tym momencie chyba tylko ręcznie, mamy wydrukowany tekst listu a pod nim zaczyna się tabelka z podpisami, drukując ponownie stracilibyśmy podpisy, bez przesady......

Dreed
16.02.2010 14:04:51

Poprawiona zostanie wersja w downloadzie.

A sądy, które zebrały podpisy proszę o ich szybką wysyłkę !!!!

kzawislak
16.02.2010 14:23:14

"M.A.E." napisał:

to wazne ale podejrzewam,ze i tak nikt tego nie przeczyta..ważny jest sam fakt ile osób podpisało i wysłało..a ew omyłki pisarskie moga się zdażyć
ale gdzie jeszcze nie posżło wypada poprawić..fakt


w tym momencie chyba tylko ręcznie, mamy wydrukowany tekst listu a pod nim zaczyna się tabelka z podpisami, drukując ponownie stracilibyśmy podpisy, bez przesady......

Błędy są na pierwszej stronie (tej bez podpisów) będzie można je poprawić. Ten ze strony drugiej w któreś z wersji na forum był poprawiony.

Dreed
16.02.2010 15:34:59

TEKST LISTU OTWARTEGO ZOSTAŁ POPRAWIONY !!!!!!!!!!!

oczywiście w dziale download naszego forum

http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/dload.php?action=file&id=67

fidelio
17.02.2010 09:56:47

SR Wołów - 100 % :smile:

naiwny.super
17.02.2010 17:58:59

aktualny bilans, jeśli chodzi o mój SR:
jedna osoba odmówiła podpisania,
trzy osoby są chore czyli w ciąży, bądź odwrotnie,
podpisów jest chyba 39, jeśli dobrze liczę i na tym moja akcja w SR ulega zakończeniu.
w poniedziałek jest Zgromadzenie Ogólne Sędziów SO, w którym uczestniczę, więc jeżeli zdołam przygotować się na zniesienie pełnego wyższości lekceważenia, to wystąpię z apelem o podpis także do pałacowych.

AQUA
17.02.2010 18:20:23

Sprzeciwiam się wyżej prezentowanemu podejściu do listu otwartego - to jest list otwarty sędziów RP, a nie list otwarty sędziów SR.

Wielu sędziów z mojego Sądu Okręgowego list podpisało, a niektórzy sędziowie SR nie podpisali.

Nie stwarzajmy zatem sztucznych podziałów.

beta
17.02.2010 18:23:55

"naiwny.super" napisał:

aktualny bilans, jeśli chodzi o mój SR:
jedna osoba odmówiła podpisania,
trzy osoby są chore czyli w ciąży, bądź odwrotnie,
podpisów jest chyba 39, jeśli dobrze liczę i na tym moja akcja w SR ulega zakończeniu.
w poniedziałek jest Zgromadzenie Ogólne Sędziów SO, w którym uczestniczę, więc jeżeli zdołam przygotować się na zniesienie pełnego wyższości lekceważenia, to wystąpię z apelem o podpis także do pałacowych.


Takie posty naprawdę zachęcają do dalszej pracy ??:

naiwny.super
17.02.2010 18:30:10

"AQUA" napisał:

Sprzeciwiam się wyżej prezentowanemu podejściu do listu otwartego - to jest list otwarty sędziów RP, a nie list otwarty sędziów SR.

Wielu sędziów z mojego Sądu Okręgowego list podpisało, a niektórzy sędziowie SR nie podpisali.

Nie stwarzajmy zatem sztucznych podziałów.

nie ma nic sztucznego w tym podziale, jest on NATURALNY. sędziowie SO z wydziałów odwoławczych praktycznie wyłączeni spod jakiegokolwiek nadzoru judykacyjnego, administracyjnym nikt ich nie prześladuje, zarobki mają wyższe, to oni oceniaja innych sędziów etc. miałem okazję przeczytać ostatnią listę członków komisji wyborczych w dobie akcji bojkotowania tychże i jakimś przypadkiem cały mój SO był tam wymieniony... stąd przewidywana przeze mnie trudność w szukaniu poparcia tam (a jednak próbę taką podejmę).
zatem czemu się sprzeciwiasz? temu, że ośmielam się wyrazić pogląd o rzeczywistości, czy temu, ze wyobrażenie o jedności sędziów jest fałszywe?

beta
17.02.2010 18:37:13

Tak, ten podział jest naturalny, bo ....jeszcze żyjemy i pracujemy

naiwny.super
17.02.2010 18:40:26

no dobra, trochę się poumartwiałem z okazji środy popielcowej, ale na razie zawieszam autodestrukcyjne myśli.
i tak naprawdę cieszę się, ze mój rejoniak byłby złoty gdyby nie tylko jedna osoba.
czy mozemy uzurpować sobie tytuł srebrnego?

Dred
17.02.2010 18:43:22

"naiwny.super" napisał:


w poniedziałek jest Zgromadzenie Ogólne Sędziów SO, w którym uczestniczę, więc jeżeli zdołam przygotować się na zniesienie pełnego wyższości lekceważenia, to wystąpię z apelem o podpis także do pałacowych.


Czy mam rozumieć, że zarząd oddziału IS nie kiwnął palcem w tej sprawie?

naiwny.super
17.02.2010 18:49:33

"Dred" napisał:


w poniedziałek jest Zgromadzenie Ogólne Sędziów SO, w którym uczestniczę, więc jeżeli zdołam przygotować się na zniesienie pełnego wyższości lekceważenia, to wystąpię z apelem o podpis także do pałacowych.


Czy mam rozumieć, że zarząd oddziału IS nie kiwnął palcem w tej sprawie?
nie chciałbym stylizować się na Konrada z "Dziadów" oraz mnożyć antagonizmów, ale pomaga mi wyłącznie mój Przewodniczący...

larakroft
17.02.2010 19:00:15

U nas Pan Prezes SO rozesłał list z tabelką do podpisów do wszystkich wydziałów kierowanego przez siebie Sądu. Do tego wielu sędziów okręgowych włączyło się w akcję zbierania podpisów.

naiwny.super
17.02.2010 19:05:24

"larakroft" napisał:

U nas Pan Prezes SO rozesłał list z tabelką do podpisów do wszystkich wydziałów kierowanego przez siebie Sądu. Do tego wielu sędziów okręgowych włączyło się w akcję zbierania podpisów.

znowu czuję się jakbym czytał scenariusz Star Treku...

Dred
17.02.2010 19:08:41

naiwny.super, to może odwiedź jutro Prezesa SO i pokaż mu ten list, co?
Na ZO SO może być za mało czasu...
Uważam, że nowy Zarząd Główny IS powinien kontrolować co robią lokalni liderzy IS w terenie w czasie takich akcji...

naiwny.super
17.02.2010 19:35:22

"Dred" napisał:

naiwny.super, to może odwiedź jutro Prezesa SO i pokaż mu ten list, co?
Na ZO SO może być za mało czasu...
Uważam, że nowy Zarząd Główny IS powinien kontrolować co robią lokalni liderzy IS w terenie w czasie takich akcji...

zauważ, ze akcja narodziła się w intenecie, a gdy już była w toku, została w ogóle postawiona na forum IS i jedynie objęta jej auspicjami. stąd wynika, jak przypuszczam, niezbyt silne poczucie odpowiedzialności za tą sprawę ze strony niektórych członków IS...

Dred
17.02.2010 19:36:50

A to?! http://www.iustitia.pl/content/view/573/74/

Dred
17.02.2010 19:42:24

Uważam, że członkowie zarządu oddziałów IS powinni udostępnić list wszystkim członkom IS, a tym samym umożliwić poparcie tej akcji, nawet gdyby sami byli jej przeciwni.
Jest to jedyny sposób na osiągnięcie masowości o której już wiele tutaj zostało powiedziane.

AQUA
18.02.2010 20:39:58

Zbieramy jeszcze czy już wysyłamy ???

ludzka
18.02.2010 21:03:12

"AQUA" napisał:

Zbieramy jeszcze czy już wysyłamy ???


Zbieramy! U nas są ferie i w związku z tym masa sędziów jest na urlopach.

AQUA
18.02.2010 21:04:16

"ludzka" napisał:

Zbieramy jeszcze czy już wysyłamy ???


Zbieramy! U nas są ferie i w związku z tym masa sędziów jest na urlopach.

U nas podobnie - dlatego zapytałam

kazanna
18.02.2010 21:11:10

15/18 , jutro wysyłam list do centrali

Dreed
18.02.2010 21:19:20

Wstępnie ustaliśmy sobie, że datą graniczną otrzymania listów (kopii) przez IS lub moją skromną osobę, będzie dzień 10-go marca 2010r.

Myslę, że jest to wystarczająco dużo czasu dla osób, które zdecydują się podpisać

AQUA
18.02.2010 21:21:41

Szanowny Adminie,

mam jednak wątpliwości, czy ten dzień 10 marca to nie będzie za późno ????

Dred
18.02.2010 21:23:28

Pani AQUO, niech trochę poczekają! przecież wiedzą, że zbieramy!

iga
18.02.2010 23:32:28

W Krakowie jeden sąd rejonowy już w komplecie, nikt nie odmówił złożenia podpisu. Mam nadzieję, że tak będzie nadal

Volver
19.02.2010 00:44:33

"AQUA" napisał:

Szanowny Adminie,

mam jednak wątpliwości, czy ten dzień 10 marca to nie będzie za późno ????


w związku z powyższym targają mną ambiwalentne uczucia- chciałoby się już wysłać, a nadal wychodzą u mnie takie, z różnych ,kątków- różne cudne, zaharowane, sędziulki; więc mówię sobie- do następnej dziesiątki, dziś -patrzę o 9.15- jedna osoba do 50- ciu, o 15 - stej-jest 55-ciu. 3 na pewno nie podpiszą, 2 się ukrywają reszta na feriach, macierzyńskich(kowboj, uważaj), 1 odchodzi - to nie podpisze.przewodniczący 66%, prezesi- nikt.

censor
19.02.2010 08:47:21

U nas wszystko w trakcie, ale działamy...
Jeśli np. jest w wydziale 10 sędziów i 10 podpisów ( a tak jest), to może by tak ogłosić tytuł "złotego wydziału"?

Volver
19.02.2010 08:57:53

"censor" napisał:

U nas wszystko w trakcie, ale działamy...
Jeśli np. jest w wydziale 10 sędziów i 10 podpisów ( a tak jest), to może by tak ogłosić tytuł "złotego wydziału"?


censor! to zmniejszy moją frustrację. taki wydział to jak sąd.choć de facto ludzie reagują wspaniale- wczoraj, ktoś rzekł, bardzo spontanicznie, a to się mało tu zdarza, pośród nie znających się- "wreszcie coś, ktoś (Iustitia)usiłuje z tym zrobić i nie chowa głowy w piasek"

sponn
19.02.2010 13:53:38

U nas podpisali prawie wszyscy - poza osobami na zwolnieniach/urlopach macierzynskich i jedna osoba ktora "nie miala czasu przeczytac".

Wobec powyzszego zlotym sadem nie jestesmy

Gratuluję Krakowiakom Choc jak dzwonilem tam w zeszlym tygodniu to w SR jeszcze nie wiedzieli o liscie... tylko nie wiem w ktorym sr...

iga
19.02.2010 15:47:57

"sponn" napisał:


Gratuluję Krakowiakom Choc jak dzwonilem tam w zeszlym tygodniu to w SR jeszcze nie wiedzieli o liscie... tylko nie wiem w ktorym sr...

W zeszłym tygodniu jeszcze nie zbieraliśmy, nie było mnie w Krakowie. W tym tygodniu we wtorek zaczęłam od swojego rodziemego sądu. Ponieważ cześć ludzi na rozprawach, część pisze uzasy w domu itp. i w związku z tym zbieranie się przeciąga - to dzisiaj zaczęliśmy zbierać na osobnych listach w okręgu i w kolejnych dzielnicach. Na chwilę obecną w ciągu tych 4 dni jest zebranych w sumie ponad 40 podpisów. Od poniedziałku będzie znacznie więcej, bo w sumie krażą teraz trzy listy.

Acha - pisząć "w komplecie" miałam na myśli sędziów, którzy nie są na urlopach, zwolnieniach, delegacjach - itp. Z obecnych sędziów podpisali się absolutnie wszyscy.

Volver
19.02.2010 15:56:13

"AQUA" napisał:

Szanowny Adminie,

mam jednak wątpliwości, czy ten dzień 10 marca to nie będzie za późno ????


może być za późno, bo chcą niby? wycofać się z projektu.bleff?

cibarius
19.02.2010 16:39:17

"kazanna" napisał:

15/18 , jutro wysyłam list do centrali
Na Kazannę zawsze można liczyć .Gratuluje !!!

monika gajdzińs
19.02.2010 21:03:04

"Volver" napisał:

może być za późno, bo chcą niby? wycofać się z projektu.bleff?


blef czy nie, zbierać i wysyłać nie zaszkodzi

sponn
19.02.2010 21:07:26

Popieram warto zbierac (tym bardziej ze niektorzy juz zebrali i wyslali). Pozostalym tez troche "ruchu" sie przyda.

Ponadto takie akcje konsoliduja srodowisko i pomagaja utrzymywac wiezi miedzyludzkie a nie tylko sala rozpraw/wlasny pokoj

kazanna
19.02.2010 21:08:44

List jest też apelem aby wypracować wspólnie nowe systemowe rozwiązania, więc nawet wycofanie projektu przez MS nie pozbawia go aktualności...

censor
19.02.2010 21:11:07

Akcja musi trwać, to sprawa prestiżu, konsolidacji środowiska. Gdy uzbieramy dobry wynik, pokażemy swoją siłę na zewnątrz ale przede wszystkim sami dla siebie. Poza tym: jeśli projekt miałby teraz iść do kosza i miałaby być powołana komisja do opracowania nowego usp, to idę o zakład, że nie popuszczą z ocenami okresowymi i w tym nowym usp znowu się będą przy nich upierać. Dlatego ważne jest, żeby obecne "nie" doprowadzić do końca.

iga
19.02.2010 21:12:17

Kwestia wysyłania czy nie - to wydaje mi się, że nie jest to nasza indywidualna decyzja, ale decyzja zarządu. Jeśli zarząd podejmie uchwałę, że kończymy akcję - to kończymy. Póki takiej uchwały nie ma - to kontynuujemy.

censor
19.02.2010 21:17:40

"iga" napisał:

Kwestia wysyłania czy nie - to wydaje mi się, że nie jest to nasza indywidualna decyzja, ale decyzja zarządu. Jeśli zarząd podejmie uchwałę, że kończymy akcję - to kończymy. Póki takiej uchwały nie ma - to kontynuujemy.
A zarządowi niech czasem nie oprzyjdzie do głowy odwoływać, kończyć, przerywać, pod wpływem pogłosek o wycofywaniu. To must go on.

kazanna
19.02.2010 21:20:52

No i oczywiście jego celem jest tez pokazanie konsolidacji środowiska, jak mogłam to pominąć censorze

Gotka
19.02.2010 21:21:35

Skoro podpisy pozbierane, to należy wysłać niezależnie od pogłosek, tym bardziej, że osoby podpisujące jakoś nam zaufały i wyraziły tym akces do określonej akcji. Wycofanie się mogłoby być rozczarowujące. A wszyscy podpisywali bardzo chętnie.

Volver
20.02.2010 00:16:47

"kazanna" napisał:

List jest też apelem aby wypracować wspólnie nowe systemowe rozwiązania, więc nawet wycofanie projektu przez MS nie pozbawia go aktualności...


ooo! tak jest kazanno,to jest bardzo polityczna i bardzo poprawna odpowiedź na bleff-y, bo już helsińska fundacja stwierdza, że wszystko jest w porządk. a NIE JEST
chodzi o sytem.on jest do dniczego.

ruda
20.02.2010 07:41:34

w moim SO powiem szczerze bardzo dobrze , nikt kogo prosiłam (wróć! nie musiałam prosić)nie odmówił -mam ponad 70 podpisów ,z uwagi na ferie i masę urlopów poczekam do końca lutego...

w naszych rejonach z tego co wiem ,a wiem też pełne poparcie....

Volver
20.02.2010 12:10:12

"ruda" napisał:

w moim SO powiem szczerze bardzo dobrze , nikt kogo prosiłam (wróć! nie musiałam prosić)nie odmówił -mam ponad 70 podpisów ,z uwagi na ferie i masę urlopów poczekam do końca lutego...

w naszych rejonach z tego co wiem ,a wiem też pełne poparcie....


dzięki za informację.my- idziemy w poniedziałek i wtorek,zobaczyć jak wygląda lista wyłożona, tydzień temu do podpisu- mam obawy,że trzeba będzie od pokoju do pokoju. ileż to czasu i trudu, ten brak poczucia solidaryzmu.rejony zaś- genialnie.

K.Ierownik
22.02.2010 23:00:08

Wreszcie mogę ogłosić, że SR w Bełchatowie dołączył do listy Złotych Sądów.

Dred
22.02.2010 23:01:20

dlaczego tak późno?!!!

K.Ierownik
22.02.2010 23:07:36

"Dred" napisał:

dlaczego tak późno?!!!

U nas środek ferii zimowych.

Dreed
22.02.2010 23:08:50

Prosimy wszystkich sędziów, bez względu na przynależność organizacyjną, którzy się na to zdecydują, o podpisywanie listu (najlepiej zbiorowe, gdyż unikniemy w ten sposób nadmiernego zużycia papieru, ale można też podpisać list indywidualnie) i przesyłanie listów z podpisami do biura „Iustitii” lub przekazywanie waszym Zarządom Oddziałów. LISTY ZBIERAMY DO 10 MARCA BR. Potem zostaną one zarchiwizowane, a główne egzemplarze listów przekazane zostaną adresatom przez „Iustitię” wraz z pełną listą sygnatariuszy, która będzie przez nas sporządzona i obejmie wszystkich sędziów podpisujących list, ze wskazaniem imienia, nazwiska i sądu (bez stanowiska służbowego).

balrog
23.02.2010 12:39:28

Z satysfakcją informuję, że SR w Gryfinie dołączył do złotych sądów, późno... bo dopiero wróciłem z feryjnego urlopu

Zdenek
23.02.2010 12:47:27

Witam Wszystkich po długim milczeniu. W SR w Tarnobrzegu zebraliśmy 100% podpisów pod listem otwartym i wysyłam je jutro zgodnie z procedurą wskazaną przez Dreeda. Akcja zbierania podpisów trwa w SO w Tarnobrzegu i w innych sądach naszego okręgu. Ustalę dane to podam. Myślę , że lepiej późno niż wcale. Serdecznie pozdrawiam i dalej działam. Zdenek.

Michał 007
23.02.2010 13:26:25

mam pytanie czy SRy del. do SO podpisują się na listach Sądów Rejonowych czy moga to zrobić na listach krążacych w SO ewentualnie odwrotnie czy Prezesi SR którzy są SO mogą to zrobic na listach Sądów Rejonowych?

Dreed
23.02.2010 13:29:00

"Michał 007" napisał:

mam pytanie czy SRy del. do SO podpisują się na listach Sądów Rejonowych czy moga to zrobić na listach krążacych w SO ewentualnie odwrotnie czy Prezesi SR którzy są SO mogą to zrobic na listach Sądów Rejonowych?


oczywiście, że tak... Istotą naszego listu jest złożenie podpisów przez jak największą grupę osób, a nie to czy znajdują się na jakiejś konkretnej liście.

Sam list zostanie przekazany z zbiorczą listą sygnatariuszy

pkawel
23.02.2010 20:36:56

W moim sądzie list podpisał komplet - 10 sędziów . Zajęło mi to troche czasu zanim wszystkich złapałem, za to przyjemnie było usłyszeć od wiekszości koleżanek i kolegów podziękowania za zaangażowanie. Jest to budujące i inspirujące do dalszych działań

Dreed
23.02.2010 21:00:59

"pkawel" napisał:

W moim sądzie list podpisał komplet - 10 sędziów . Zajęło mi to troche czasu zanim wszystkich złapałem, za to przyjemnie było usłyszeć od wiekszości koleżanek i kolegów podziękowania za zaangażowanie. Jest to budujące i inspirujące do dalszych działań


I takich osób trzeba nam jak najwięcej !!!! Piszę oczywiście o "zaangażowanych" Bez Was nie udałoby się wzruszyć fasad tej skostniałej struktury i móc co raz częściej powiedzieć, że kropla drąży skałę

okapi
23.02.2010 21:04:31

u mnie w okregu wszyscy podpisali i w SO i w SR ..no prawie..(w 1 poza 1 osobą ) + 2 sądy z innego okregu ale oddziałowe.. czekamy na jeszce 2
na razie mamy 1 złoty SO i 4 SR

Dreed
23.02.2010 21:08:06

"okapi" napisał:

u mnie w okregu wszyscy podpisali i w SO i w SR ..no prawie..(w 1 poza 1 osobą ) + 2 sądy z innego okregu ale oddziałowe.. czekamy na jeszce 2
na razie mamy 1 złoty SO i 4 SR


Tak zaangażowanych trzeba nam w KRS Ech, gdyby to nie był koniec Polski, od razu bym sie tam przeniósł. Tam gdzie naprawdę solidarnie walczą o poprawę bytu wszystkich sędziów, nie dbając o własne ...

AQUA
23.02.2010 21:39:29

"okapi" napisał:

u mnie w okregu wszyscy podpisali i w SO i w SR ..no prawie..(w 1 poza 1 osobą ) + 2 sądy z innego okregu ale oddziałowe.. czekamy na jeszce 2
na razie mamy 1 złoty SO i 4 SR


Moje serdeczne gratulacje !!!!

Darkside
24.02.2010 10:01:24

U nas na 100% w SR nie będzie 100% ...

Darkside
24.02.2010 12:11:55

Przeszedłem się po sądzie , postawa niektórych z koleżeństwa

"nie podpiszę bo nie chcę aby po mnie na czymś takim ślad pozostał ... "

mitesek
24.02.2010 12:29:27

"Darkside" napisał:Przeszedłem się po sądzie , postawa niektórych z koleżeństwa

"nie podpiszę bo nie chcę aby po mnie na czymś takim ślad pozostał ... "


strach nad słabymi umysłami wielką władzę ma...

jak powiedziałby Mistrz Yoda

PS. gratuluję avatara, wreszcie odpowiedni do treści nicka

Darkside
24.02.2010 12:46:46

"mitesek" napisał:Przeszedłem się po sądzie , postawa niektórych z koleżeństwa

"nie podpiszę bo nie chcę aby po mnie na czymś takim ślad pozostał ... "


strach nad słabymi umysłami wielką władzę ma...

jak powiedziałby Mistrz Yoda

PS. gratuluję avatara, wreszcie odpowiedni do treści nicka

tylko czego tu się bać ??:

Darkside
24.02.2010 13:02:51

Taka postawa sędziów "nie podpiszę bo nie chcę aby po mnie na czymś takim ślad pozostał ... " skłania mnie do uznania, że naszym równie poważnym przeciwnikiem jakim jest MS są sami sędziowie , ba może nawet poważniejszym.

Drugi raz w życiu było mi wstyd, że jestem sędzią (pierwszy był po tym, gdy pewne osoby pozgłaszały się do komisji wyborczych).

Ja rozumiem , odmowę podpisania "bo chcę ocen", "bo nie chcę walczyć", nawet "bo mam to gdzieś" ale takiej nie rozumiem i nie akceptuję

rudy kot
24.02.2010 14:25:00

Znam to dobrze. U nas zdarzają się też tacy, którzy podpiszą się, ale pod warunkiem, że na końcu listy a nie początku


PS czekałam kiedy wreszcie będziesz miał TEN awatar

censor
24.02.2010 15:13:48

"rudy kot" napisał:

Znam to dobrze. U nas zdarzają się też tacy, którzy podpiszą się, ale pod warunkiem, że na końcu listy a nie początku
I to się nazywa cywilna odwaga sędziego...

Dreed
24.02.2010 15:21:16

"censor" napisał:

Znam to dobrze. U nas zdarzają się też tacy, którzy podpiszą się, ale pod warunkiem, że na końcu listy a nie początku


I to się nazywa cywilna odwaga sędziego...

Censor.... Mnie to nie dziwi od dawna

I za Darkside - również jestem w stanie zrozumieć: chcę ocen niezależnie od tego czy podoba mi się wersja MS, nie interesuję się, nie chce mi się..... Taka postawa jest dopuszczalna.

Ale tych od odwagi, a właściwie od "odważnika" to nie rozumiem i nie wiem, jak mogą wydawać orzeczenia
Pozostaje tylko cieszyć się, ze skończyły się telefony od sekretarzy

Kończąc - MY RÓBMY SWOJE I NIE OGLĄDAJMY SIĘ NA INNYCH

Dreed
24.02.2010 16:44:37

Właśnie uzyskałem informację, że w dniu jutrzejszym będziemy mieli drugi "ZŁOTY OKRĘG"

sponn
24.02.2010 18:18:38

"Darkside" napisał:

Przeszedłem się po sądzie , postawa niektórych z koleżeństwa

"nie podpiszę bo nie chcę aby po mnie na czymś takim ślad pozostał ... "Olaboga.... jak oni wyroki podpisuja ?Widocznie na "czyms innym" moze po nich "slad pozostac".

naiwny.super
25.02.2010 18:17:37

czyli "mniej oświeceni i nieoświeceni" sędziowie, jak mówi volver, nie tylko mnie dali się we znaki... ale doceniam, że potrafią szczerze przyznać, dlaczego nie podpiszą. nie żenuje to tak, jak stwierdzenie: "jestem zbyt zajęta, aby mieć czas przeczytać ten list, więc nie podpiszę". biedaczka, w ciągu czterdziestoośmiogodzinnego tygodnia pracy nie jest w stanie wykroić 2 minut na przeczytanie listu? litości...

kzawislak
26.02.2010 13:23:43

"fidelio" napisał:

SR Wołów - 100 % :smile:


gratulacje!!! mam nadzieję, ze na Dolnym Śląsku jeszcze jakiś Złoty Sąd sie znajdzie

we Wrocławiu akcja idzie wolniutko ... urlopy, choroby ... w Fabrycznej wspólnymi siłami zebraliśmy jak na razie 53 podpisy, jakieś 2/3 składu

AQUA
26.02.2010 19:24:58

Napiszcie, jak Wam idzie zbieranie podpisów ????

censor
26.02.2010 21:29:05

Nieźle. Prawie nie odnotowano przypadków odmów. Ale wszystko jeszcze w toku. Są wszak regiony w kraju, gdzie sezon urlopowy w pełni (zimowe ferie szkolne). Na razie można mówić o złotych wydziałach, to takie "klocki", z których być może uzbiera(ją) się złoty/-te sąd(y).
Trzeba jednak w każdym okręgu rozeznać sytuację, gdzie są "białe plamy", aby nie było "czarnych sądów".

Darkside
26.02.2010 21:29:47

"AQUA" napisał:

Napiszcie, jak Wam idzie zbieranie podpisów ????


w moim sądzie będzie najprawdopodobniej wynik 27/35

Volver
26.02.2010 21:33:05

"AQUA" napisał:

Napiszcie, jak Wam idzie zbieranie podpisów ????idzie tak,iż można pokusić się o małe socjologiczne podsumowanie oraz o prognozę

A.sądy rejonowe, im dłużej potrwa akcja tym bliższe będą wyniku 95%
problemem są małe sądy- w moim okręgu, prawdziwe "czarne" dziury, gdzie dotarł śladowy , bądź znikomy ślad- jednak telefon i fax czynią cuda np sąd w Turku w ciągu 2 dni stał się złotym sądem.
1) generalnie- nie prezesi - " aby nie wpływać na opinię" swych młodszych kolegów
2) jeśli tak to - z listy sedziów okręgowych - tam ...mogą,jako okręgowi
3) nie podpisali w rejonach - bo akapit im o ocenach nie odpowiadał 5 osób- jasne awanse, ludzi trzeba pogonić, nie można nie być ocenionym
B.sąd okręgowy - w moim specyficznym okręgu- 1/4? nie- bo czyta akta, zajęta, oceny muszą być, przyjdź później, jako funkcyjny nie mogę - jako sędzia popieram, jutro podpiszę, nie zdazyłem , co to za podejrzany list, dziwny styl,
1/3 natychmiast( po 7 dniowym czytaniu) tak- podpisała, skoro sie weszło do pokoju,1 lista zginęła
1/4 się waha i czeka na wprowadzenie od bardziej doświadczonych- z tych dojdzie w ciągu 5 dni jeszcze około 1/2 z tej 1/3
4)1/4- ferie, choroby, posiedzenia w domach
C.Sąd apelacyjny- najcięższa rzecz dla rejonowca- w poniedziałek zaczniemy?

AQUA
26.02.2010 21:35:57

Jednak mam nadzieję, że będzie baaardzo ładnie.

Volver
26.02.2010 21:38:12

"AQUA" napisał:

Napiszcie, jak Wam idzie zbieranie podpisów ????


PS. Poza tym , kochani jeździmy na szkolenia ogólnoplskie, na pewno tam już ludzie wiedzą,ale niech każdy weźmie list w tylu egzemplarzach ilu bedzie członków szkolenia i rozda koleżeństwu , do którego-może- wieść nie dotarła i zbierze podpisy, na oddzielnej liście- w "oporzek", zaczesze siecią dobrego połowu...

Tomasz Zawiślak
26.02.2010 23:42:41

Jest taki jeden sąd we Wrocławiu, w którym do tej pory udział w akcjach był marny... Pod wystąpieniem do KRS udało się zebrać "aż"... 3 głosy
Ale teraz coś drgnęło!!! Nagadać się trzeba strasznie... Przełamywać wewnętrzne opory... Podchodzić kilka razy, nie poganiać, nie odpuszczać! I efekty są!!! Złotym sądem nie będziemy, ale wstydu nie będzie... Na te chwilę mamy ok. 25 podpisów, a licze na jeszcze 10-15. Na ponad 60 etatów, to nie jest rewelacja, ale i tak nieźle... Tak myślę.
Ważne jest wcześniejsze przygotowanie gruntu. Udostępnienie ludziom tekstu listu z wyprzedzeniem, tak, żeby mogli sobie spokojnie przeczytać.
Bardzo pomaga współpraca kogoś z danego wydziału. Takiej osobie łatwiej przekonac kolegów.

Michał 007
27.02.2010 18:38:28

u mnie wszyscy którzy są aktualnie czynni podpisali, nikt nie odmówił, wynik 40 podpisów, brakuje kilku z powodu zwolnień lekarskich lub długotrwałych urlopów np. macierzyńskich

censor
27.02.2010 18:44:29

"Volver" napisał:

problemem są małe sądy- w moim okręgu, prawdziwe "czarne" dziury, gdzie dotarł śladowy , bądź znikomy ślad- jednak telefon i fax czynią cuda np sąd w Turku w ciągu 2 dni stał się złotym sądem
Trafne spostrzeżenie. Istotnie, nie ma chyba takich środowisk gdzie idee listu nie byłyby akceptowane, ale czasem po prostu nie ma w danym środowisku (sądzie, wydziale) jednej osoby która byłaby zorientowana i mogła akcję "ociągnąć". Gdy znajdzie się taką osobę, wszystko rusza "z kopyta".

[ Dodano: Sob Lut 27, 2010 6:46 pm ]
"Tomasz Zawiślak" napisał:

Jest taki jeden sąd we Wrocławiu, w którym do tej pory udział w akcjach był marny... Pod wystąpieniem do KRS udało się zebrać "aż"... 3 głosy
Ale teraz coś drgnęło!!!
Tym większe słowa uznania i zachęty dla tych spośród PT Koleżeństwa, którzy funkcjonują w warunkach takiej "orki na ugorze".

Allegro
27.02.2010 22:03:42

Z wielką radością pragnę ogłosić, że kolejnym sądem z symbolem chemicznym Au stał się Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim.
Dziękuję Koleżankom i Kolegom z mej pierwszej placówki!

[glow=red]Ani kroku w tył![/glow]

Dreed
28.02.2010 21:49:20

Część postów, jako w mojej ocenie dotycząca dyskusji niemerytorycznej w tym temacie, a będąca wymianą poglądów została przeniesiona TUTAJ

W temacie LISTU OTWARTEGO umieszczamy informacje ściśle dotyczące tematu - inne wypowiedzi proszę umieszczać w podanym linku...

okapi
01.03.2010 09:47:57

nieskromnie dodam że mamy w suwalskim oddziale kolejny złoty sąd który podpisał w całości sr gizycko..hurra..
na 7 SR w oddziale i 1 SO..podpisy zebrano w 6 SR i 1 SO-wszyscy podpisali poza 1 osobą... czekamy na wpływ od ostatniego sądu

joasmy01
01.03.2010 09:54:14

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie - podpisy złożyło 100 % czynnych sędziów.
Listy z podpisami zostały przesłane adresatom pocztą.

censor
01.03.2010 10:01:30

"joasmy01" napisał:

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie - podpisy złożyło 100 % czynnych sędziów.
Listy z podpisami zostały przesłane adresatom pocztą.
Daj o tym znać do zarządu Iustitii, bo oni tam chyba jakąś zbiorówkę będą robić.

Sandman
01.03.2010 10:30:33

"joasmy01" napisał:

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie - podpisy złożyło 100 % czynnych sędziów.
Listy z podpisami zostały przesłane adresatom pocztą.

Brawo Asiu!

joasmy01
01.03.2010 13:04:06

Informacja i lista do biura Iustitii także wysłana elektronicznie. Pozdrowienia!

efa
01.03.2010 18:51:43

"Allegro" napisał:

Z wielką radością pragnę ogłosić, że kolejnym sądem z symbolem chemicznym Au stał się Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim.
Dziękuję Koleżankom i Kolegom z mej pierwszej placówki!

[glow=red]Ani kroku w tył![/glow]

Sąd Rejonowy w Kartuzach również został złotym sądem !!!
w naszym Wejherlandzie brakuje 1 (jednego) podpisu - a może już nie?

Marbel
01.03.2010 19:56:56

"Mojemu" SO Katowice do złotego wiele brakuje - list podpisało ok. 60 %. Ale nas jest naprawdę bardzo wielu i w sumie list podpisało 102 Sędziów - ponownie serdecznie wszystkim dziękuję. Jutro przesyłamy listy do Zarządu.

kzawislak
01.03.2010 20:18:05

"Marbel" napisał:

"Mojemu" SO Katowice do złotego wiele brakuje - list podpisało ok. 60 %. Ale nas jest naprawdę bardzo wielu i w sumie list podpisało 102 Sędziów - ponownie serdecznie wszystkim dziękuję. Jutro przesyłamy listy do Zarządu.


piękny wynik!!!

Beleg
01.03.2010 21:47:16

We Wrocławiu Śródmieściu nie jest źle. Nawet najbardziej zatwardziali przeciwnicy TBW ochoczo podpisują list. MOgę nawet śmiało napisać, ze nie czuję się już jak domokrążca.

Allegro
01.03.2010 21:54:02

"efa" napisał:

Z wielką radością pragnę ogłosić, że kolejnym sądem z symbolem chemicznym Au stał się Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim.
Dziękuję Koleżankom i Kolegom z mej pierwszej placówki!

[glow=red]Ani kroku w tył![/glow]

Sąd Rejonowy w Kartuzach również został złotym sądem !!!
w naszym Wejherlandzie brakuje 1 (jednego) podpisu - a może już nie?

Melduję, że jutro przypuszczam szturm na Ostatni Bastion Oporu ;-) i mając w ręku mocny argument, że wszyscy pozostali podpisali, zamierzam go użyć!

[ Dodano: Pon Mar 01, 2010 9:55 pm ]
A wszystkich pozostałych jest 33.

kazanna
01.03.2010 21:56:04

ha! mam was !!! to wy jesteście tą lotna brygadą !!!

czy są już jakieś wstępne wyliczenia ilości podpisów ?

Allegro
02.03.2010 08:47:29

"kazanna" napisał:

ha! mam was !!! to wy jesteście tą lotna brygadą !!!

czy są już jakieś wstępne wyliczenia ilości podpisów ?


SSR - Siły Szybkiego Reagowania ;-)

anpod
02.03.2010 15:25:33

z urlopu uprzejmie donoszę, że SR Szczytno też w całości podpisał

jakby był problem z rozszyfrowaniu nazwisk wpisanych wyłącznie ręcznie..służę pomocą

Allegro
02.03.2010 17:39:58

Melduję, że w kategorii Golden Polish Court dzisiaj pojawił się Sąd Rejonowy w Wejherowie!
Koleżankom i Kolegom, którzy przyłożyli rękę (oraz pióro) do tego wydarzenia bardzo dziękuję!


Trochę czasu zajęło nam, aby dotrzeć do 34 sędziów, z czego 3 przebywa na zwolnieniach lekarskich, a 4 to matki - przyszłe, bądź karmiące. No i mamy dwie placówki.

[glow=red]Ani kroku w tył![/glow]

Dreed
02.03.2010 20:14:45

Ponieważ Wasze osiągnięcia są fantastyczne - zamykamy ten temat i rozpoczynamy wpisy w nowym, gdzie podajemy konkretne dane cząstkowe z Waszych sądów.

W ten sposób będziemy mieli możliwość podania do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe wyniki !!!

WYNIKI PODAJEMY tutaj: http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=3235

kzawislak
03.03.2010 10:09:37

proponuję wydrukować i dać do przeczytania Tym, co się zastanawiają nad podpisaniem listu otwartego:


"Darkside" napisał:

Już wiadomo jak chcą oceniać sędziów

http://www.rp.pl/artykul/441605_Juz_wiadomo__jak_chca_oceniac_sedziow.html


Co się znajdzie w formularzu:

- Ogólne kwalifikacje zawodowe – umiejętność podejmowania decyzji (rozstrzyganie sporów); słuchanie i wymiana informacji (otwartość umysłu); przystosowywanie się do nowych sytuacji,

- prawnicze i techniczne kwalifikacje zawodowe – wykorzystywanie wiedzy prawniczej (zdolność do analizy); kierowanie rozprawą (swoboda wyrażania się); prowadzenie narad (delegacja); założenie i prowadzenie akt sprawy (przygotowanie),

- kwalifikacje organizacyjne i animacyjne – prowadzenie działań dążących do ożywienia wydziału (przyłączanie się, ich akceptacja); wyznaczanie celów i określanie niezbędnych ludzkich i materialnych zasobów (dotyczy sędziów pełniących funkcje administracyjne),

- zaangażowanie zawodowe – zdolność do pracy i skuteczność (prowadzenie spraw w jak najlepszych warunkach); doskonalenie wiedzy (potrzeby szkoleniowe); zawodowe relacje z innymi instytucjami (jakość relacji zawodowych).

krzduch
03.03.2010 11:51:32

W SR Przysucha jest nas tylko siedmioro, wszyscy poparli list otwarty. Dziwić się trzeba tym z naszych kolegów i koleżanek którzy jeszcze nie zauważyli, że w tym starciu z I i II władzą mamy szansę tylko nieustannie naciskając. List to i tak bardzo łagodny i chyba "godny sędziego" środek. Cyba ze chcemy milczeć. Wolna wola, ale wtedy niczego dobrego dla środowiska nie oczekujmy.

Modern_judge
04.03.2010 23:44:36

"krzduch" napisał:

W SR Przysucha jest nas tylko siedmioro, wszyscy poparli list otwarty. Dziwić się trzeba tym z naszych kolegów i koleżanek którzy jeszcze nie zauważyli, że w tym starciu z I i II władzą mamy szansę tylko nieustannie naciskając. List to i tak bardzo łagodny i chyba "godny sędziego" środek. Cyba ze chcemy milczeć. Wolna wola, ale wtedy niczego dobrego dla środowiska nie oczekujmy.


Super. Głowa do góry i ani kroku w tył! Zapraszamy do uczestnictwa na Forum!

Volver
05.03.2010 04:22:43

"kzawislak" napisał:

proponuję wydrukować i dać do przeczytania Tym, co się zastanawiają nad podpisaniem listu otwartego:


Już wiadomo jak chcą oceniać sędziów

http://www.rp.pl/artykul/441605_Juz_wiadomo__jak_chca_oceniac_sedziow.html


Co się znajdzie w formularzu:

- Ogólne kwalifikacje zawodowe – umiejętność podejmowania decyzji (rozstrzyganie sporów); słuchanie i wymiana informacji (otwartość umysłu); przystosowywanie się do nowych sytuacji,

- prawnicze i techniczne kwalifikacje zawodowe – wykorzystywanie wiedzy prawniczej (zdolność do analizy); kierowanie rozprawą (swoboda wyrażania się); prowadzenie narad (delegacja); założenie i prowadzenie akt sprawy (przygotowanie),

- kwalifikacje organizacyjne i animacyjne – prowadzenie działań dążących do ożywienia wydziału (przyłączanie się, ich akceptacja); wyznaczanie celów i określanie niezbędnych ludzkich i materialnych zasobów (dotyczy sędziów pełniących funkcje administracyjne),

- zaangażowanie zawodowe – zdolność do pracy i skuteczność (prowadzenie spraw w jak najlepszych warunkach); doskonalenie wiedzy (potrzeby szkoleniowe); zawodowe relacje z innymi instytucjami (jakość relacji zawodowych).


Stary.u mnie,tfu, tzn. w budynku obok,w pewnym wydziale-nieomal jednomyślnie(wiem , że jedna osoba nie posłuchała, ale tego nie wie jej szef) jak przekazał mi jego pw. oceniono to jako super pomysł..."wiesz"... tłumaczył mi..."są sędziowie, którym nic nie można zrobić, ciągle skargi...nieusuwalni.." a tak, to może coś się ruszy inna osoba -no, prześlij mi ten formularz..ale myśmy s t a n ę l i na stanowisku, że t a k bez ocen, to głupio...O! żeby w liście napisano"bez takich ocen, jak proponuje MS"...to bym podpisało...a tak- nie przekonywuje mnie ten list...

kzawislak
05.03.2010 13:58:53

"Volver" napisał:

Stary.u mnie,tfu, tzn. w budynku obok,w pewnym wydziale-nieomal jednomyślnie(wiem , że jedna osoba nie posłuchała, ale tego nie wie jej szef) jak przekazał mi jego pw. oceniono to jako super pomysł..."wiesz"... tłumaczył mi..."są sędziowie, którym nic nie można zrobić, ciągle skargi...nieusuwalni.." a tak, to może coś się ruszy inna osoba -no, prześlij mi ten formularz..ale myśmy s t a n ę l i na stanowisku, że t a k bez ocen, to głupio...O! żeby w liście napisano"bez takich ocen, jak proponuje MS"...to bym podpisało...a tak- nie przekonywuje mnie ten list...


tylko nie stary - to raz

dwa - spytaj te osoby, czy rzeczywiście uważają, że oceny załatwią problem sędziów " którym nic nie można zrobić, ciągle skargi...nieusuwalni". Jezeli tacy sędziowie funkcjonują w obecnym systemie ... to i oceniani będą spokojnie sobie funkcjonować.

amelius
05.03.2010 15:24:16

"Volver" napisał:inna osoba -no, prześlij mi ten formularz..ale myśmy s t a n ę l i na stanowisku, że t a k bez ocen, to głupio...O! żeby w liście napisano"bez takich ocen, jak proponuje MS"...to bym podpisało...a tak- nie przekonywuje mnie ten list...


To jak oni żyli dotychczas bez tych ocen? Nie było im ciągle głupio?

henrylee
05.03.2010 15:36:08

"krzduch" napisał:

W SR Przysucha jest nas tylko siedmioro, wszyscy poparli list otwarty. Dziwić się trzeba tym z naszych kolegów i koleżanek którzy jeszcze nie zauważyli, że w tym starciu z I i II władzą mamy szansę tylko nieustannie naciskając. List to i tak bardzo łagodny i chyba "godny sędziego" środek. Cyba ze chcemy milczeć. Wolna wola, ale wtedy niczego dobrego dla środowiska nie oczekujmy.


ooo, bardzo serdecznie witam mój ulubiony sr przysucha

rosan
05.03.2010 17:28:33

a mój i ulubiony Sąd Rejonowy w Mrągowie -8/8

a_szymek
08.03.2010 14:18:51

Sąd Rejonowy w Płońsku:
9 sędziów - 9 podpisów

Volver
08.03.2010 14:55:13

prośba o czas!!!!-sądy w Kole,Wrześni,Ostrzeszowie,Słupcy-dopiero kompletują listę pospisów-jutro, pojutrze-są w stanie odpisać.

Dreed
08.03.2010 15:10:02

"Volver" napisał:

prośba o czas!!!!-sądy w Kole,Wrześni,Ostrzeszowie,Słupcy-dopiero kompletują listę pospisów-jutro, pojutrze-są w stanie odpisać.


Termin nie został przesunięty właśnie z uwagi na fakt, że jeszcze kilka dni będzie trwało ostateczne kompletowanie list oraz ich wysyłka.

Następnie pracownik biura IS będzie dokonywał zbiorczego opracowania, co w praktyce spowoduje, że ostateczną listę będziemy mieli i tak najwcześniej za 7-10 dni !

Przesuwanie terminu spowodowałoby, że akcja trwałaby kolejny miesiąc

Nie zrażajcie sie - zbierajcie nadal i wysyłajcie - wszystkie Wasze podpisy zostaną ujęte!

Volver
08.03.2010 15:25:20

"Dreed" napisał:

prośba o czas!!!!-sądy w Kole,Wrześni,Ostrzeszowie,Słupcy-dopiero kompletują listę pospisów-jutro, pojutrze-są w stanie odpisać.


Termin nie został przesunięty właśnie z uwagi na fakt, że jeszcze kilka dni będzie trwało ostateczne kompletowanie list oraz ich wysyłka.

Następnie pracownik biura IS będzie dokonywał zbiorczego opracowania, co w praktyce spowoduje, że ostateczną listę będziemy mieli i tak najwcześniej za 7-10 dni !

Przesuwanie terminu spowodowałoby, że akcja trwałaby kolejny miesiąc

Nie zrażajcie sie - zbierajcie nadal i wysyłajcie - wszystkie Wasze podpisy zostaną ujęte!


Tak myślałem.Wolałem się jednak upewnić,aby koledzy, którzy chcą złożyć podpisy i je składają,chcąc wyrazić swoją opinię, oraz chcąc być solidarnymi z resztą kraju,nie poczuli, iż ich opinia "zawisa" w próżni i nagle staje się bezużyteczna...dziękuję za powyższą informację.

AQUA
09.03.2010 20:19:07

KOP-ie, cytuję tutaj Twój post z forum prokuratorów- mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko ??? :

Jak już wspominałem w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zespołu, którego zadaniem jest przygotowanie projektu rozporządzenia w/s ocen okresowych. Sukcesywnie będę uzupełniał informacje o pracach. Wkleję również ostatnią wersję rozporządzenia z dnia 9 marca 2010 r.

To naprawdę jest niezły kosmos. Mają być oceny cząstkowe, które będą średnią z ocen podczątkowych, a z cząstkowych będzie wystawiona ocena okresowa. Wszystko na francuskich formularzach przetłumaczonych na polski. Najciekawiej prezentuje się chyba ocena z kultury. Ciekawe, czy za niegrzeczne zachowanie będzie można nie przejść do następnej klasy Chichot Chichot Chichot

Do pomieszczenia wchodziłem z zamiarem złożenia wniosku o wstrzymanie prac, tak aby mógł w nich uczestniczyć Andrzej Seremet lub jego przedstawiciel. Jakież było moje zdziwienie, gdy w gabinecie zastałem elekta wraz z Edwardem Zalewskim. Pozostali członkowie Zespołu bez zmian - Beata Mik, Wincenty Grzeszczyk, Zdzisław Brodzisz i Elżbieta Golik.


Prokuratorzy w zespole rozmawiają na temat projektu ocen okresowych, a Pan Minister Sprawiedliwości z sędziami nie spotyka się i żadnego zespołu nie powołuje????
Ani w sprawie projektowanych ocen okresowych, ani w sprawie podwyższenia mnożników ???

Dreed
10.03.2010 11:24:04

Przypominam, że w dniu dzisiejszym kończymy zbierać podpisy !!!!

Proszę o jak najszybszą ich wysyłkę, a przynajmniej kopii do siedziby IS, ul. Płocka 5a, Warszawa, celem dokonania zbiorczego opracowania listy !!!

suzana22
10.03.2010 11:36:02

Właśnie wysłałam oryginał (plus czytelna transkrypcja imion i nazwisk sędziów podpisanych na liście.

Volver
10.03.2010 11:48:31

informuję o kolejnym złotym sądzie - Sąd Rejonowcy w Słupcy 9/9
Sąd Rejonowy w Kole 10/12(jeden sędzia chory, jeden w delegowany).

jano1976
10.03.2010 19:11:16

Czekamy oczywiście na podanie wyników zbiorczych

Tomasz Zawiślak
10.03.2010 23:58:42

W moim Sądzie (Wrocław - Śródmiescie) jest jeszcze szansa na ok. 10 podpisów. Dotychczas mamy ich ok. 30... Może być lepiej, tylko trzeba jeszcze trochę pochodzić...
Listę z podpisami z mojego Sądu oraz SR w Trzebnicy wyślę priorytetem w piątek. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt późno...

adela
11.03.2010 00:23:24

Niestety tremin jest zawity i podpisy zostaną odrzucone niee

naiwny.super
14.03.2010 13:56:07

nie umiem znaleźć takiego tematu, wiec uprzejmie pytam. kto z forumowiczów bierze udział w wyborach do KRS (biernie)?
na miłość boską, na kogo mamy głosować podczas zebrania przedstawicieli 15.03.?!
ujawnijcie się proszę!

ropuch
07.06.2010 15:09:23

Czy juz wiadomo ile konkretnie osób podpisało list ?

Mira
07.06.2010 19:27:10

nie, ale jutro posiedzenie zarządu IS i wtedy wszyscy sie dowiemy

Volver
07.06.2010 21:19:08

statystyka królową nauk jest...
nieważne, iż list prawdą jest

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.