Wtorek, 18 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5958
Wtorek, 18 czerwca 2024

Forum sędziów

UWAGA! 11.01.2011 g.12.00 wysłuchanie publiczne

AQUA
17.12.2010 19:21:21

Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r.


I n f o r m a c j a

o miejscu przeprowadzenia wysłuchania publicznego

Kancelaria Sejmu informuje, że wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3655), wyznaczone przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka na dzień 11 stycznia 2011 r. na godz. 12.00, odbędzie się w sali nr 106, w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8.


Szef Kancelarii Sejmu

/-/ Lech Czaplahttp://sejm.gov.pl/lobbing/inf3655.htm


http://sejm.gov.pl/lobbing/wys_pub.htm


Formularz zgłoszenia :

http://sejm.gov.pl/lobbing/lobbing1.html

Włóczykij
18.12.2010 00:19:25

A czy można prosić skróconą instrukcję obsługi, czyli wypełniasz, wysyłasz w terminie, pocztą, mailem (gdyby samemu sie wszytskiego nie odczytywało), a potem czy jeszcze są jakies formalności, czy "wjazd" na salę.

Pudlonka
18.12.2010 14:12:00

Włóczko idziemy .... czy już wiesz jak z tą instrukcją jw

ujw
18.12.2010 20:57:17

Formularz podany (Dzień dobry Pani AQUO :D ) dotyczy podmiotów zajmujących się zawodowo lobbingiem.... Iustitia chyba jeszcze do tego grona nie należy
W Regulaminie Sejmu jest mowa też o innych podmiotach.... ufff. Ale nadal mnie nurtuje: czy każdy członek I. może...a może nie powinno być tłoku, a może tak? Ktoś się umie poruszać po tych salonach?

Regulamin Sejmu
Rozdział 1a 43)
WYSŁUCHANIE PUBLICZNE

Art. 70a

1. W odniesieniu do projektu ustawy może zostać przeprowadzone wysłuchanie publiczne.

2. Uchwała w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego podejmowana jest przez komisję, do której projekt został skierowany do rozpatrzenia.

3. Uchwała o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego podejmowana jest na pisemny wniosek złożony komisji przez posła.

4. Uchwała o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego może zostać podjęta po zakończeniu pierwszego czytania projektu, a przed rozpoczęciem jego szczegółowego rozpatrywania.

5. Uchwała o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego zawiera w szczególności datę i godzinę przeprowadzenia wysłuchania publicznego. Uchwała oraz informacja dotycząca miejsca przeprowadzenia wysłuchania publicznego podlegają udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu, co najmniej na 14 dni przed dniem wysłuchania publicznego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W przypadku projektów, o których mowa w art. 71 ust. 1 i art. 105 pkt 1, uchwała oraz informacja dotycząca miejsca przeprowadzenia wysłuchania publicznego podlegają udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu co najmniej na 3 dni przed dniem wysłuchania publicznego. Przepisu art. 70b ust. 1 nie stosuje się.

7. W przypadku zgłoszenia wniosku o odrzucenie projektu ustawy wniosek ten zostaje rozstrzygnięty przed rozstrzygnięciem wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego. Wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego jest rozstrzygany jedynie w przypadku odrzucenia przez Sejm przedstawionego w sprawozdaniu komisji wniosku o odrzucenie projektu.

Art. 70b

1. Prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym dotyczącym projektu ustawy mają podmioty, które po ogłoszeniu projektu w formie druku w trybie określonym w art. 35 ust. 1 zgłosiły do Sejmu, co najmniej na 10 dni przed dniem wysłuchania publicznego, zainteresowanie pracami nad projektem ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym dotyczącym projektu ustawy mają również podmioty, które zgłosiły w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa zainteresowanie pracami nad projektem ustawy.

Art. 70c

1. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 70b ust. 1, wnosi się do Marszałka Sejmu na urzędowym formularzu.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 70b ust. 1, podlega udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu, z wyjątkiem adresu osoby fizycznej.

3. Podmiot dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w art. 70b ust. 1, podaje w zgłoszeniu:

1) imię (imiona) i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu w pracach nad projektem ustawy,

2) jeżeli występuje na rzecz osoby prawnej - nazwę i siedzibę tej osoby,

3) jeżeli występuje na rzecz podmiotu innego niż osoba prawna - odpowiednio, jego imię i nazwisko oraz adres albo jego nazwę i siedzibę,

4) interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, oraz rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w art. 70b ust. 1, załącza się:

1) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje w ramach zawodowej działalności lobbingowej - zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,

2) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący tej osoby prawnej.

5. Podmioty, o których mowa w art. 70b ust. 1, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy, mają obowiązek poinformować niezwłocznie Marszałka Sejmu o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 i 4. Zgłoszenia zmiany dokonuje się poprzez wypełnienie i wniesienie nowego formularza. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

6. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 70b ust. 1, które nie odpowiada warunkom określonym w ust. 3 i 4, uznaje się za bezskuteczne i nie podlega ono udostępnieniu w trybie określonym w ust. 2.

7. Wzór urzędowego formularza, o którym mowa w ust. 1, określa Marszałek Sejmu w drodze zarządzenia. Wzór ten podlega udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu.

Art. 70d

1. Z przyczyn lokalowych lub technicznych prezydium komisji może ograniczyć liczbę podmiotów biorących udział w wysłuchaniu publicznym. Ograniczenie to powinno zostać dokonane w oparciu o uzasadnione kryterium zastosowane jednolicie wobec wszystkich podmiotów. Kryterium może stanowić w szczególności kolejność zgłoszeń.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, informacja o podmiotach dopuszczonych do udziału w wysłuchaniu publicznym podlega udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu co najmniej na 2 dni przed dniem wysłuchania publicznego.

Art. 70e

1. Jeżeli ze względów lokalowych lub technicznych, w szczególności ze względu na liczbę osób chętnych do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym, nie jest możliwe zorganizowanie wysłuchania publicznego:

1) prezydium komisji może zmienić termin lub miejsce wysłuchania publicznego, podając w Systemie Informacyjnym Sejmu przyczyny tej zmiany oraz nowy termin lub miejsce wysłuchania publicznego,

2) komisja może odwołać wysłuchanie publiczne, podając w Systemie Informacyjnym Sejmu przyczyny odwołania.

2. Prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym, którego termin został zmieniony, mają jedynie te podmioty, które uprzednio zgłosiły, na zasadach określonych w art. 70b, zainteresowanie pracami nad projektem ustawy.

Art. 70f

1. Wysłuchanie publiczne odbywa się przed rozpoczęciem szczegółowego rozpatrywania projektu.

2. Wysłuchanie publiczne odbywa się tylko na jednym posiedzeniu komisji.

3. Porządek dzienny posiedzenia komisji, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne, nie może obejmować innych punktów porządku dziennego.

Art. 70g

1. Przewodniczący komisji ustala kolejność oraz czas wystąpień podmiotów, które biorą udział w wysłuchaniu publicznym.

2. Na posiedzeniu, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne, podmiot, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić tylko raz.

3. Przewodniczący komisji może przedłużyć czas wystąpienia podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 70h

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji może przerwać posiedzenie, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne.

2. O dacie, godzinie i miejscu wznowienia posiedzenia postanawia przewodniczący komisji.

3. Informację o terminie wznowienia posiedzenia podaje przewodniczący komisji na posiedzeniu komisji, o którym mowa w ust. 1, lub umieszcza się ją w Systemie Informacyjnym Sejmu.

Art. 70i

1. 44) Podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy i bierze udział w wysłuchaniu publicznym, może na posiedzeniu, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne, złożyć do protokołu tekst niewygłoszonego na posiedzeniu wystąpienia. Teksty niewygłoszone są oznakowane w protokole w sposób umożliwiający ich odróżnienie od tekstów wygłoszonych. Teksty niewygłoszone umieszczane są w biuletynie z posiedzenia komisji, który podlega udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu.

1. 45) Podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy i bierze udział w wysłuchaniu publicznym, może na posiedzeniu, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne, złożyć do protokołu tekst niewygłoszonego na posiedzeniu wystąpienia. Teksty niewygłoszone są oznakowane w protokole w sposób umożliwiający ich odróżnienie od tekstów wygłoszonych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy i nie wzięły udziału w wysłuchaniu publicznym, z tym że złożenie tekstu może nastąpić do dnia wysłuchania publicznego.

kowboj
18.12.2010 22:38:21

Zajmujemy się lobbingiem czy nie, zgłaszamy się tak czy inaczej.

AQUA
18.12.2010 22:45:34

Moim zdaniem do publicznego wysłuchania może zgłosić się każdy obywatel ( podmiot), trzeba tylko wypełnić i w terminie przesłać pocztą lub faksem formularz zgłoszeniowy (który musi dotrzeć do dnia 01 stycznia 2011 do adresata).

Popatrzcie na zgłoszenia przesłane do Marszałka Sejmu na stronie, którą podałam w pierwszym poście.

Posiedzenia Sejmu są oczywiście jawne, ale wydaje mi się, że bez takiego zgłoszenia może być problem z wejściem w charakterze publiczności.

Włóczykij
18.12.2010 23:31:26

"ujw" napisał:

Ktoś się umie poruszać po tych salonach?


mój tato mówi, żeby kogoś w rękę pocałować znaczy na tych salonach (niestety nie umiem emotkami przekazać kliamtu z jakim on to mówi )

Pudlonko OCZYWIŚCIE - chyba żeby coś obiektywnego wyskoczyło

A tak formalnie to trzeba się szybko sprężać z poprawną formą, bo zaczyna się szalony czas końca roku, czyli który wariant wybieramy

Sandman
18.12.2010 23:36:52

Może żeby uprościć, i jeżeli to jest możliwe, I. jako podmiot biorący udział w pracach legislacyjnych, zgłosi chętnych spośród nas do wzięcia udziału w wysłuchaniu?
A może prościej będzie jednak indywidualnie?

Volver
19.12.2010 00:50:14

"Sandman" napisał:

Może żeby uprościć, i jeżeli to jest możliwe, I. jako podmiot biorący udział w pracach legislacyjnych, zgłosi chętnych spośród nas do wzięcia udziału w wysłuchaniu?
A może prościej będzie jednak indywidualnie?


Sandman...najbardziej niezrozumiałe, aczkolwiek najprostsze jest uczynić to, co proponuje Kowboj..."zgłaszamy się"---przygotowując - między Bożym Narodzeniem..a 29.12.10...co powinno zawierać takie zgłoszenie...zanim się je wyśle...

KOP
19.12.2010 10:10:18

My zgłaszamy się w poniedziałek.

czy ktoś się orientuje, czy wpisanie nazwisk członków naszego zarządu do listy osób reprezentujących instytucję jest równoznaczne z tym, że taka osoba będzie występować, czy też udzielony zostaniej głos?

ujw
19.12.2010 11:56:31

"Sandman" napisał:

Może żeby uprościć, i jeżeli to jest możliwe, I. jako podmiot biorący udział w pracach legislacyjnych, zgłosi chętnych spośród nas do wzięcia udziału w wysłuchaniu?
A może prościej będzie jednak indywidualnie?


Ufff... Dzięki Sandy

Oki... jak indywidualnie, to indywidualnie....

OSAS
19.12.2010 12:28:28

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów już zostało zgłoszone do udziału w tym wysłuchaniu publicznym w dniu 16 grudnia 2010r.

AQUA
19.12.2010 13:01:50

"Volver" napisał:

Może żeby uprościć, i jeżeli to jest możliwe, I. jako podmiot biorący udział w pracach legislacyjnych, zgłosi chętnych spośród nas do wzięcia udziału w wysłuchaniu?
A może prościej będzie jednak indywidualnie?


Sandman...najbardziej niezrozumiałe, aczkolwiek najprostsze jest uczynić to, co proponuje Kowboj..."zgłaszamy się"---przygotowując - między Bożym Narodzeniem..a 29.12.10...co powinno zawierać takie zgłoszenie...zanim się je wyśle...

Kowboj z pewnością sam dokona wykładni swojej wypowiedzi, ja ją jednak zrozumiałam inaczej, to jest w ten sposób, że Kowboj pod pojęciem "zgłaszamy się" miał na myśli Iustitię.

Popatrzcie jeszcze np. tu:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/zg_252_3489/$file/zg_252_3489.pdf

jarocin
19.12.2010 18:16:53

A ja przypomnę, że oddziały też mają osobowość prawną i wg mnie mogą zgłosić się i grupy swoich członków jako zainteresowanych.

suzana22
19.12.2010 18:28:59

"jarocin" napisał:

A ja przypomnę, że oddziały też mają osobowość prawną


Nie wszystkie oddziały I. mają osobowość prawną.

efa
19.12.2010 18:50:33

zwróćcie uwagę, kochani, że np. na liście osób zgłoszonych do udziału w wysłuchaniu publicznym w sejmie odnośnie rządowego projektu ustawy o działalności leczniczej i zauważyłam, że na tej liście zgłoszonych jest 1184 osoby
tu link http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/zgloszprojall?OpenAgent&6&3489
Z kolei w przypadku rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw na liście osób zgłoszonych do udziału jest ponad setka osób.
Stąd wydaje mi się, że istnieje możliwość uczestnictwa w wysłuchaniu w charakterze publiczności. Tym samym jestem za jak najliczniejszym zgłoszeniu się do udziału - bo to będzie świadczyć o naszym rzeczywistym zainteresowaniu projektem.

AQUA
19.12.2010 18:55:16

"efa" napisał:

zwróćcie uwagę, kochani, że np. na liście osób zgłoszonych do udziału w wysłuchaniu publicznym w sejmie odnośnie rządowego projektu ustawy o działalności leczniczej i zauważyłam, że na tej liście zgłoszonych jest 1184 osoby
tu link http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/zgloszprojall?OpenAgent&6&3489.... aaale to już było:

http://tvp.info/informacje/polska/krytycznie-w-sprawie-ustawy-zdrowotnej/3557420

efa
19.12.2010 18:58:54

nie chodziło mi o to, czy już było, lecz o to, jaka ilość osób zgłosiła się do wysłuchania - to może świadczyć o tym, że każdy może zgłosić się do udziału i uczestniczyć w charakterze publiczności - ciężko mi uwierzyć, że przykładowe, wskazane przeze mnie ponad 1.000 osób reprezentowało jakiś podmiot i zabrało głos w wysłuchaniu.

K.Ierownik
19.12.2010 22:39:29

"ujw" napisał:

Formularz podany (Dzień dobry Pani AQUO :D ) dotyczy podmiotów zajmujących się zawodowo lobbingiem.... Iustitia chyba jeszcze do tego grona nie należy
W Regulaminie Sejmu jest mowa też o innych podmiotach.... ufff. Ale nadal mnie nurtuje: czy każdy członek I. może...a może nie powinno być tłoku, a może tak? Ktoś się umie poruszać po tych salonach?


O ile dobrze zrozumiałem Kalisza, to na koniec posiedzenia komisji powiedział, że w wysłuchaniu publicznym będą uczestniczyć tylko osoby, które zgłoszą swój udział na odpowiednim druku.

Dreed
20.12.2010 08:59:29

Art. 70b REGULAMINU SEJMU

1. Prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym dotyczącym projektu ustawy mają podmioty, które po ogłoszeniu projektu w formie druku w trybie określonym w art. 35 ust. 1 zgłosiły do Sejmu, co najmniej na 10 dni przed dniem wysłuchania publicznego, zainteresowanie pracami nad projektem ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.


Drogie koleżanki i koledzy sędziowie

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym w dniu 11 stycznia 2011 roku o godz. 12-ej.

Udział mogą jednak wziąć tylko osoby, które wypełnią i wyślą zgłoszenie !!!

Każdy wie, jak ważnym dla wymiaru sprawiedliwości jest nowy ustrój sądów powszechnych, a tym samym liczymy na Wasz masowy udział w wysłuchaniu.

Zapraszamy do ściągnięcia wzoru - można wysłać faksem:
w pdf - http://sejm.gov.pl/lobbing/lobbing_formularz.pdf
w wordzie - http://sejm.gov.pl/lobbing/lobbing_formularz.rtf

Dreed
20.12.2010 12:01:53

W uzupełnieniu...

Zapraszamy szeroką publiczność na wysłuchanie publiczne. Należy jednak pamiętać o tym, że chcąc uczestniczyć w posiedzeniu, nawet bez zabierania głosu, w charakterze publiczności, to musi się wypełnić wniosek !!!!!!!!!

Wypełniony wniosek jest jedyną przepustką dla publiczności !!!! Oczywiście stwarza również możliwość zgłoszenia się do dyskusji lub złożenia pisemnego oświadczenia.

Zarządzamy pospolite ruszenie - musimy pokazać społeczeństwu jak bardzo jesteśmy przeciwni temu projektowi.

W sprawach lekarskich było ponad 1000 - my sprężmy się i zbierzmy chociażby pięciuset pewnych uczestników wydarzenia.


P.S.
Informacje pochodzą z kancelarii Sejmu!

Darkside
20.12.2010 12:03:40

Totalnie nie pasujący termin (

AQUA
20.12.2010 13:00:04

Pasujący, czy nie - trzeba się zgłosić i pojechać. Kropka.

kzawislak
20.12.2010 13:15:06

"AQUA" napisał:

Pasujący, czy nie - trzeba się zgłosić i pojechać. Kropka.


Moi Drodzy! To wysłuchanie nie spadło z nieba. Ciężko na nie zapracowaliśmy. I mamy niepowtarzalną szansę przebić się z naszymi uwagami i apelami do świadomości ludzi spoza branży. Nie możemy teraz odpuścić. Przyłączam się do apelu Aqua i Dreeda.

art_60
20.12.2010 13:59:38

Uważam, że każdy, komu zależy na tym, aby sądy powszechne nie zamieniały się w ,,urzędy do spraw wymierzania sprawiedliwości” powinien wysłać druk zgłoszenia do Sejmu, bo w tym druku wpisuje się przecież jakich zmian chcemy, a jakim jesteśmy przeciwni. To już coś znaczy. Nawet jeżeli ktoś nie jest pewien, czy będzie mógł pojechać do Warszawy na wysłuchanie w dniu 11.01.2011 r., albo wie, że nie pojedzie, to druk powinien wysłać dla zamanifestowania swoich poglądów w tej materii w formie pisemnej. Tak zrobili lekarze, nie pojechało ich przecież 1000 osób na wysłuchanie.

adela
20.12.2010 14:07:34

Masz absolutną rację. Post arta 60 należy rozpowszechnić we wszystkich oddziałach wraz z drukiem zgłoszenia, a najlepiej to jeszcze zebrać podpisane druki i zbiorczo wysłać.

kzawislak
20.12.2010 14:17:02

Nad tą propozycją art. 60 trzeba się zastanowić:

Po pierwsze z uwagi na treść:

Art. 70e

1. Jeżeli ze względów lokalowych lub technicznych, w szczególności ze względu na liczbę osób chętnych do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym, nie jest możliwe zorganizowanie wysłuchania publicznego:

1) prezydium komisji może zmienić termin lub miejsce wysłuchania publicznego, podając w Systemie Informacyjnym Sejmu przyczyny tej zmiany oraz nowy termin lub miejsce wysłuchania publicznego,

2) komisja może odwołać wysłuchanie publiczne, podając w Systemie Informacyjnym Sejmu przyczyny odwołania.

Po drugie – z uwagi na możliwe negatywne komentarze, ze tylu chętnych się zgłosiło, a przybyło tak niewielu. Obawiam się też, ze przy takim założeniu nasza aktywność ograniczy się do wniesienia formularzy.

TGC
20.12.2010 14:20:02

Pytanie techniczne: czy ktoś się orientuje, czy wystarczy wysłanie zgłoszenia faksem albo mailem? A jeśli tak - jaki numer lub adres jest właściwy?

kzawislak
20.12.2010 14:22:15

"TGC" napisał:

Pytanie techniczne: czy ktoś się orientuje, czy wystarczy wysłanie zgłoszenia faksem albo mailem? A jeśli tak - jaki numer lub adres jest właściwy?


Kancelaria Sejmu
Gabinet Marszałka Sejmu
ul.Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

tel. +48 (22) 694 10 54
fax +48 (22) 694 19 03

http://sejm.gov.pl/lobbing/lobbing1.html

[ Dodano: Pon Gru 20, 2010 2:24 pm ]
Dreed pisał o wysłaniu faksem, na stronie jest jednak tylko informacja o wysłaniu pocztą.

[ Dodano: Pon Gru 20, 2010 2:25 pm ]
wyczytałam jeszcze, że informacji udziela

Biuro Komisji Sejmowych
Zespół ds. Zawodowej Działalności Lobbingowej
ul. Wiejska 4/6/8 bud. K pok 416
Warszawa
tel. +48 (22) 694 22 61
fax +48 (22) 629 47 37

Sandman
20.12.2010 14:26:15

AD.1
"kzawislak" napisał:

2) komisja może odwołać wysłuchanie publiczne, podając w Systemie Informacyjnym Sejmu przyczyny odwołania.

Rozumiem, że to odwołanie miałoby tylko to na celu, ażeby przygotować większą salę adekwatną do liczby zgłoszeń....takie odroczenie wysłuchania, a nie zniesienie całkiem, bo za dużo osób się zgłosiło....

AD.2
"kzawislak" napisał:

Po drugie – z uwagi na możliwe negatywne komentarze, ze tylu chętnych się zgłosiło, a przybyło tak niewielu. Obawiam się też, ze przy takim założeniu nasza aktywność ograniczy się do wniesienia formularzy.

Podzielam pogląd co do możliwych negatywnych konsekwencji takiej zgłoszeniowej akcji....

Chyba lepiej, żeby zgłaszali się pewniacy.....

adela
20.12.2010 14:29:25

Ale chyba można załączyć tylko stanowisko pisemne z informacją, że obecność osobista nie będzie możliwa. To nie spowoduje dezorganizacji prac.

kzawislak
20.12.2010 14:32:03

w informacji podano, że należy przesłać pocztą

w praktyce przyjmowano również zgłoszenia faksem, ale decyzję w tym przedmiocie podejmował dyrektor. Pamiętajcie o konieczności wskazani swojego interesu.

Sandman
20.12.2010 14:32:27

"adela" napisał:

Ale chyba można załączyć tylko stanowisko pisemne z informacją, że obecność osobista nie będzie możliwa. To nie spowoduje dezorganizacji prac.

Taką formę akcji rozumiem: liczne zgłoszenia jako wyraz zainteresowania wysłuchaniem i problemami posiedzenia.....

Darkside
20.12.2010 14:35:43

a może by jakieś kopyto opracować i w download zamieścić ??

TGC
20.12.2010 14:37:47

Ja wpisałem:

D.1. WSKAZANIE INTERESU, KTÓRY W ODNIESIENIU DO DANEJ REGULACJI ZGŁASZAJĄCY ZAMIERZA CHRONIĆ

Zgłaszający jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie i zamierza chronić interes wymiaru sprawiedliwości.


D.2. WSKAZANIE ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, O KTÓREGO UWZGLĘDNIENIE ZGŁASZAJĄCY BĘDZIE ZABIEGAŁ

Zgłaszający będzie zabiegał o rozwiązania prawne:
• respektujące i wzmacniające zasadę niezawisłości sędziowskiej,
• wzmacniające pozycję ustrojową, ekonomiczną i pracowniczą sędziów sądów powszechnych,
• zapewniające sprawne i zgodne z normami ponadustawowymi funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce,
• uwzględniające konieczność poprzedzenia wszelkich istotnych zmian prawa realnymi i rzetelnymi konsultacjami z zainteresowanym środowiskiem.

kzawislak
20.12.2010 14:38:30

"Sandman" napisał:

AD.1
2) komisja może odwołać wysłuchanie publiczne, podając w Systemie Informacyjnym Sejmu przyczyny odwołania.

Rozumiem, że to odwołanie miałoby tylko to na celu, ażeby przygotować większą salę adekwatną do liczby zgłoszeń....takie odroczenie wysłuchania, a nie zniesienie całkiem, bo za dużo osób się zgłosiło....

o przygotowaniu większej sali mówi chyba pkt 1 zresztą to tylko rozważania teoretyczne, gdyż nie wydaje mi się abyśmy mieli ilością zgłoszeń wprawić organizatorów w zdumienie

efa
20.12.2010 14:38:59

zgłaszajmy się i weźmy udział w tym, jakże dla nas ważnym, wysłuchaniu. Dla mnie osobiście doprowadzenie do wysłuchania publicznego to jest ogromny sukces - sukces osób walczących do tej pory za nas o kształt usp. Osób, które wielokrotnie na rozmowy z ministerstwem jeździły z Suwałk, Lublina, Jarosławia, Szczecina czy Katowic albo Poznania. Praca w zarządzie to jest praca społeczna, zabierająca ten czas, który my spędzamy na pracy, z rodziną bądź wreszcie na forum.
Tym razem to my powinniśmy się ruszyć. Z oburzeniem przecież czytaliśmy, jak minister wykorzystujący kampanię wyborczą i jeżdżący po kraju wspierać jedynie słusznych kandydatów do samorządu z hukiem ogłosił prowadzenie konsultacji środowiskowych w sprawie projektu. Same uchwały poszczególnych Sądów to może być ciut mało dla odparcia politycznej zagrywki sugerującej akceptację dla projektu.
Pamiętajmy, że nieobecni nie mają racji.

Poza tym często z zazdrością piszemy o protestach czy strajkach lekarzy - ale w ich przypadku chęć udziału w wysłuchaniu zgłosiło ponad 1.000 osób !

ps. jeżeli stawimy się licznie, zawsze można powtórzyć casus z pewnego Zgromadzenia Delegatów Okręgów

OSAS
20.12.2010 15:09:24

Na razie jest informacja na stronie Sejmu o pierwszych 10 zgłoszonych osobach do udziału w tym wysłuchaniu publicznym
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/zgloszprojall?OpenAgent&6&3655

mitesek
20.12.2010 15:31:18

no i fajnie...

a co napisać w formularzu w pkt. A. i C.?

czy członkowie moga wpisać Iustitię?
czy też na własny rachunek?

OSAS
20.12.2010 15:38:49

"mitesek" napisał:

no i fajnie...

a co napisać w formularzu w pkt. A. i C.?

czy członkowie moga wpisać Iustitię?
czy też na własny rachunek?

Jeśli mogę coś podpowiedzieć to do reprezentacji Stowarzyszenia może zgłosić na formularzu członków osoba uprawniona do reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z KRS-u. Ja wypełniając ten formularz jako Przewodniczący Zarządu OSAS wskazałem w części A nazwę i adres OSAS, a w części B wymieniłem z imienia i nazwiska cały Zarząd i część Komisji Rewizyjnej. Tak więc jeśli formularz ma wypełniać osoba z IS, ale nie wymieniona w KRS-ie jako uprawniona do reprezentacji to moim zdaniem powinna się zgłosić jako osoba prywatna w części A podając swój prywatny adres i imię nazwisko. W części B wtedy chyba należałoby napisać "Nie dotyczy".

[ Dodano: Pon Gru 20, 2010 3:42 pm ]
Oczywiście zamiast "B" powinno być "C" - niestety nie działa edycja. W przypadku indywidualnych zgłoszeń osób fizycznych jest jedna wygoda tj. nie trzeba dołączać aktualnego odpisu z KRS-u. W przypadku zgłoszenia osoby prawnej trzeba to uczynić.

Volver
20.12.2010 17:39:15

"efa" napisał:

weźmy udział w tym, jakże dla nas ważnym, wysłuchaniu.


[ Dodano: Pon Gru 20, 2010 5:39 pm ]
"efa" napisał:

doprowadzenie do wysłuchania publicznego to jest ogromny sukces


[ Dodano: Pon Gru 20, 2010 5:39 pm ]
"efa" napisał:

Tym razem to my powinniśmy się ruszyć.


[ Dodano: Pon Gru 20, 2010 5:40 pm ]
"efa" napisał:

Pamiętajmy, że nieobecni nie mają racji.

kropek
20.12.2010 19:00:02

"AQUA" napisał:

pojechać Kropka.


Przepraszam, to do mnie ?

art_60
20.12.2010 23:16:28

Wysłałem pocztą zgłoszenie - jako osoba fizyczna. Kto jeszcze?

TGC
20.12.2010 23:29:20

Ja tak samo.

AQUA
21.12.2010 01:08:58

http://lex.pl/?cmd=artykul,8801,title,posel-kalisz-zacheca-do-udzialu-w-wysluchaniu-ws-ustroju-sadow-

Poseł Kalisz zachęca do udziału w wysłuchaniu ws. ustroju sądów

Darkside
21.12.2010 09:43:40

co piszecie w części C ?

Darkside
21.12.2010 09:44:35

Słuchajcie jeżeli ktoś nie może przyjechać może wskazać podmiot uprawniony do reprezentowania, moim pełnomocnikiem będzie lara ( )

Beleg
21.12.2010 11:11:38

"Darkside" napisał:

Słuchajcie jeżeli ktoś nie może przyjechać może wskazać podmiot uprawniony do reprezentowania, moim pełnomocnikiem będzie lara ( )


Niestety 11.01.2011 mam już wyznaczoną sesje i nie będę w stanie jej odwołać. Wzorem Darkiego ustanawiam Larę moim pełnomocnikiem.

bruno
21.12.2010 11:50:01

"art_60" napisał:

Uważam, że każdy, komu zależy na tym, aby sądy powszechne nie zamieniały się w ,,urzędy do spraw wymierzania sprawiedliwości” powinien wysłać druk zgłoszenia do Sejmu, bo w tym druku wpisuje się przecież jakich zmian chcemy, a jakim jesteśmy przeciwni. To już coś znaczy. Nawet jeżeli ktoś nie jest pewien, czy będzie mógł pojechać do Warszawy na wysłuchanie w dniu 11.01.2011 r., albo wie, że nie pojedzie, to druk powinien wysłać dla zamanifestowania swoich poglądów w tej materii w formie pisemnej. Tak zrobili lekarze, nie pojechało ich przecież 1000 osób na wysłuchanie.

dokładnie tak , wysyłanie zgłoszenia - nawet jak sie nie myśli o wyjeżdzie - bo to pokazuje jaka skala proteblemu i powinno byc przez środowisko potarktowane jako poważna akcja , do tego na PDF jakiś gotowiec (czego bronimy i po co uczestniczymy w ttym wysłuchaniu ) - tak żeby tylko wpisać personalai i adres i wysłac .

kzawislak
21.12.2010 12:15:04

"Darkside" napisał:

co piszecie w części C ?


przeczytaj instrukcję

[ Dodano: Wto Gru 21, 2010 12:18 pm ]
"bruno" napisał:


dokładnie tak , wysyłanie zgłoszenia - nawet jak sie nie myśli o wyjeżdzie - bo to pokazuje jaka skala proteblemu i powinno byc przez środowisko potarktowane jako poważna akcja , do tego na PDF jakiś gotowiec (czego bronimy i po co uczestniczymy w ttym wysłuchaniu ) - tak żeby tylko wpisać personalai i adres i wysłac .


ja bym jednak apelowała o to, aby jak najwięcej osób myślało o przyjeździe to gromadne przybycie pokaże z jaką skalą problemu mamy do czynienia ...

Darkside
21.12.2010 12:54:18

"kzawislak" napisał:

przeczytaj instrukcję
kaś ... jaką instrukcję ?

kzawislak
21.12.2010 15:34:30

"Darkside" napisał:

przeczytaj instrukcję
kaś ... jaką instrukcję ?

pod formularzem

"Część C formularza wypełnia się tylko wówczas, gdy podmiot zgłaszający zainteresowanie pracami nad projektem ustawy (tj. podmiot, o którym mowa w części A) działa na rzecz osoby prawnej lub na rzecz podmiotu innego niż osoba prawna."

Pudlonka
21.12.2010 20:40:14

czy to wysyłacie poleconym za potw odbioru ??

AQUA
21.12.2010 20:51:56

http://lex.pl/?cmd=artykul,8801,title,posel-kalisz-zacheca-do-udzialu-w-wysluchaniu-ws-ustroju-sadow-

"Zapraszam do uczestnictwa, bo to będzie okazja, aby przy szerokiej reprezentacji porozmawiać o strukturze sądownictwa, współzależnościach i ustroju sądów" - mówił Kalisz.
Przewodniczący dodał, że termin zgłaszania podmiotów do udziału w wysłuchaniu upływa jeszcze przed Nowym Rokiem. "Zgodnie z zapisami ustawy każda osoba fizyczna i każda organizacja, również organ władzy publicznej, może zgłosić się na wysłuchanie publiczne, ale nie później niż na 14 dni przed jego datą" - przypomniał.


Pomyłka dziennikarska ?
W regulaminie i na stronie sejmu jest 10 dni.

kowboj
21.12.2010 20:53:04

"OSAS" napisał:

Na razie jest informacja na stronie Sejmu o pierwszych 10 zgłoszonych osobach do udziału w tym wysłuchaniu publicznym
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/zgloszprojall?OpenAgent&6&3655

To nie jest pierwszych dziesięć osób zgłoszonych, tylko dwa zgłoszenia zbiorowe. Nasze zgłoszenie - Iustitii - też będzie zbiorowe, bo wskażemy cztery osoby. Tyle wystarczy: przejrzałem dane o dotychczasowych wysłuchaniach publicznych i wychodzi z niego, że zgłaszanie w imieniu osoby prawnej tłumu ludzi nie jest właściwym rozwiązaniem, bo tyle osiągniemy, że będą musieli nam poskracać czas wystąpień.
Nasze zgłoszenie jest prawie gotowe, przed świętami pójdzie.

Dred
21.12.2010 20:54:50

kowboju, kto to będzie?

kowboj
21.12.2010 21:03:36

"Dred" napisał:

kowboju, kto to będzie?

Mówiąc językiem forumowym ja, Dreed, Jarocin i Larakroft.
A mówiąc językiem iusticyjnym to napiszę w komunikacie ISI.

Dred
21.12.2010 21:14:21

ok, dzięki! może być

kzawislak
22.12.2010 08:56:09

"kowboj" napisał:

To nie jest pierwszych dziesięć osób zgłoszonych, tylko dwa zgłoszenia zbiorowe. Nasze zgłoszenie - Iustitii - też będzie zbiorowe, bo wskażemy cztery osoby. Tyle wystarczy: przejrzałem dane o dotychczasowych wysłuchaniach publicznych i wychodzi z niego, że zgłaszanie w imieniu osoby prawnej tłumu ludzi nie jest właściwym rozwiązaniem, bo tyle osiągniemy, że będą musieli nam poskracać czas wystąpień.
no i teraz nie wiem ... mamy jechac na to wysłuchanie, czy nie?

Pudlonka
22.12.2010 09:03:36

"kzawislak" napisał:

To nie jest pierwszych dziesięć osób zgłoszonych, tylko dwa zgłoszenia zbiorowe. Nasze zgłoszenie - Iustitii - też będzie zbiorowe, bo wskażemy cztery osoby. Tyle wystarczy: przejrzałem dane o dotychczasowych wysłuchaniach publicznych i wychodzi z niego, że zgłaszanie w imieniu osoby prawnej tłumu ludzi nie jest właściwym rozwiązaniem, bo tyle osiągniemy, że będą musieli nam poskracać czas wystąpień.
no i teraz nie wiem ... mamy jechac na to wysłuchanie, czy nie?

ja tym bardziej nie wiem

efa
22.12.2010 09:08:50

"Pudlonka" napisał:

To nie jest pierwszych dziesięć osób zgłoszonych, tylko dwa zgłoszenia zbiorowe. Nasze zgłoszenie - Iustitii - też będzie zbiorowe, bo wskażemy cztery osoby. Tyle wystarczy: przejrzałem dane o dotychczasowych wysłuchaniach publicznych i wychodzi z niego, że zgłaszanie w imieniu osoby prawnej tłumu ludzi nie jest właściwym rozwiązaniem, bo tyle osiągniemy, że będą musieli nam poskracać czas wystąpień.
no i teraz nie wiem ... mamy jechac na to wysłuchanie, czy nie?

ja tym bardziej nie wiem
i ja nie wiem
ps. a tak sobie pomyślałam, że to byłaby świetna okazja do zrobienia prawdziwie godnej manify - i to nie pod Sejmem, a w samym środeczku

Dred
22.12.2010 09:09:38

jechać, jechać...

cezary
22.12.2010 09:20:50

Nawiązując do tego, co napisał kowboj zastanawiam się czy w przypadku instytucji (stowarzyszenia) gdy jako mówcy zgłoszonych jest parę osób w imieniu tej organizacji to czy w takim przypadku jedna osoba, która wygłasza stanowisko w/w organizacji może kumulować i skorzystać też z czasu, który przewidziany jest dla innych osób tej organizacji?

ujw
22.12.2010 09:30:14

"kzawislak" napisał:

To nie jest pierwszych dziesięć osób zgłoszonych, tylko dwa zgłoszenia zbiorowe. Nasze zgłoszenie - Iustitii - też będzie zbiorowe, bo wskażemy cztery osoby. Tyle wystarczy: przejrzałem dane o dotychczasowych wysłuchaniach publicznych i wychodzi z niego, że zgłaszanie w imieniu osoby prawnej tłumu ludzi nie jest właściwym rozwiązaniem, bo tyle osiągniemy, że będą musieli nam poskracać czas wystąpień.
no i teraz nie wiem ... mamy jechac na to wysłuchanie, czy nie?

No właśnie...Pospolite ruszenie, czy delegacja?

Dred
22.12.2010 09:31:01

"ujw" napisał:

No właśnie...Pospolite ruszenie, czy delegacja?


ujw...jw

art_60
22.12.2010 10:30:41

Moim zdaniem powinniśmy pojechać gremialnie, a nie wszyscy muszą zaraz zabierać głos. Zwróćcie uwagę, że można składać teksty niewygłoszone. Płomienne wystąpienia mają z pewnością swoją siłę oddziaływania, ale tekst pisany, który pozostaje w dokumentacji prac nad ustawą też będzie swoje robić.
Regulamin Sejmu:
Art. 70i

1. 44) Podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy i bierze udział w wysłuchaniu publicznym, może na posiedzeniu, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne, złożyć do protokołu tekst niewygłoszonego na posiedzeniu wystąpienia. Teksty niewygłoszone są oznakowane w protokole w sposób umożliwiający ich odróżnienie od tekstów wygłoszonych. Teksty niewygłoszone umieszczane są w biuletynie z posiedzenia komisji, który podlega udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu.

1. 45) Podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy i bierze udział w wysłuchaniu publicznym, może na posiedzeniu, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne, złożyć do protokołu tekst niewygłoszonego na posiedzeniu wystąpienia. Teksty niewygłoszone są oznakowane w protokole w sposób umożliwiający ich odróżnienie od tekstów wygłoszonych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy i nie wzięły udziału w wysłuchaniu publicznym, z tym że złożenie tekstu może nastąpić do dnia wysłuchania publicznego.

rudy kot
22.12.2010 10:51:06

No dobrze. Chcę namówić kolegów do stawienia się. Czy to znaczy, że musieliby napisać złożyć jakiś tekst ? Czarno to widzę....

kazanna
22.12.2010 10:55:01

wydrukujesz im, tylko podpiszą a potem pójdą... uważam , że to jest świetna okazja do jak najliczniejszego zamanifestowania naszych spraw. Zwłaszcza okolice mogłyby się masowo zwołać...
czas na zgłoszenia ucieka...

art_60
22.12.2010 11:04:53

"rudy kot" napisał:

No dobrze. Chcę namówić kolegów do stawienia się. Czy to znaczy, że musieliby napisać złożyć jakiś tekst ? Czarno to widzę....
Uważam, że tylko rubryka uzasadniająca zgłoszenie się w obronie jakiego interesu i po stronie jakich rozwiazań prawnych, ta w formularzu zgłoszenia, to jest wymóg jaki koniecznie trzeba spełnić, aby wziąć udział w wysłuchaniu. Co do wystapień wyraźnie jest używany zwrot: podmiot ,,może"... więc konieczności tu już chyba żadnej nie ma.

AQUA
22.12.2010 16:50:16

"efa" napisał:

To nie jest pierwszych dziesięć osób zgłoszonych, tylko dwa zgłoszenia zbiorowe. Nasze zgłoszenie - Iustitii - też będzie zbiorowe, bo wskażemy cztery osoby. Tyle wystarczy: przejrzałem dane o dotychczasowych wysłuchaniach publicznych i wychodzi z niego, że zgłaszanie w imieniu osoby prawnej tłumu ludzi nie jest właściwym rozwiązaniem, bo tyle osiągniemy, że będą musieli nam poskracać czas wystąpień.
no i teraz nie wiem ... mamy jechac na to wysłuchanie, czy nie?

ja tym bardziej nie wiem
i ja nie wiem
ps. a tak sobie pomyślałam, że to byłaby świetna okazja do zrobienia prawdziwie godnej manify - i to nie pod Sejmem, a w samym środeczku

A w czym jest problem, bo jakoś nie rozumiem ?

Aktualna lista:

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/zgloszprojall?OpenAgent&6&3655

kowboj
22.12.2010 16:59:17

"Pudlonka" napisał:

To nie jest pierwszych dziesięć osób zgłoszonych, tylko dwa zgłoszenia zbiorowe. Nasze zgłoszenie - Iustitii - też będzie zbiorowe, bo wskażemy cztery osoby. Tyle wystarczy: przejrzałem dane o dotychczasowych wysłuchaniach publicznych i wychodzi z niego, że zgłaszanie w imieniu osoby prawnej tłumu ludzi nie jest właściwym rozwiązaniem, bo tyle osiągniemy, że będą musieli nam poskracać czas wystąpień.
no i teraz nie wiem ... mamy jechac na to wysłuchanie, czy nie?

ja tym bardziej nie wiem

JECHAĆ, ABSOLUTNIE!
Po prostu w imieniu Iustitii jako przedstawicieli Zarządu nie zgłaszaliśmy tłumu ludzi, bo trudno, żeby przemawiało ich po kolei dziesięć.
Ale nie ma przeszkód, żeby poza Zarządem głównym zgłaszały się osoby indywidualne, albo na przykład oddziały czy kto tam jeszcze chce.
POKAŻMY, ŻE NAM ZALEŻY!

wanam
22.12.2010 20:32:24

rodzinniki się wybierają??

Włóczykij
22.12.2010 20:54:42

a tak organizacyjnie - ile to może trwać ?

Sandman
22.12.2010 21:13:55

Widzę, że zgłosznie art_60 juz dotarło.....

O ile coś się nie zawali ja też przybędę....

kazanna
22.12.2010 21:18:56

hm... Jarema Sawińska... volver wiesz coś o tym ?

Włóczykij
22.12.2010 21:37:46

czyli tak
1. wysłać pocztą (skoro tam napisano pocztą, a telefon i fax tylko w ramach adresu)
2. a 11.01.11 r. okazuje się we wskazanym miejscu dowód osobisty i wchodzi (czyli żadnego odpisu ze zgłoszenia dla siebie nie zostawiam)

(dla oszczędności czasu zapytują łopatologicznie )

przy okazji znalazło mi się:
http://www.dobrowol.org/publicznewysluchanie/publicznewysluchanie.html


Art. 38 regulaminu sejmu

O posiedzeniu komisji, na którym odbywać się ma pierwsze czytanie, zawiadamia się wszystkich posłów; każdy poseł może wziąć udział w tym posiedzeniu albo pisemnie zgłosić uwagi lub propozycje poprawek.

Pudlonka
22.12.2010 21:40:29

ja uważam że TAK

a WY ?

Dreed
22.12.2010 21:48:41

Szanowni użytkownicy naszego forum.

Zachęcam i apeluję o wysyłanie indywidualnych zgłoszeń do udziału w wysłuchaniu publicznym.

Im więcej będzie naszych zgłoszeń, tym bardziej będzie to medialny i społeczny problem. Tylko w ten sposób możemy pokazać (bez jakichkolwiek utrudnień) jak bardzo obawiamy się o przyszłość wymiaru sprawiedliwości.

Nasze zgłoszenie nie wiąże się z koniecznością wystąpień, ale jest jednocześnie jedyną możliwością uczestnictwa w charakterze publiczności.

Zwróćcie uwagę, ze nawet niektórzy posłowie zachęcają nas do zgłaszania się oraz przybycia na posiedzenie. Nie pomagają protesty, to może opinia publiczna przy pomocy mediów, chociażby w ten sposób pozna rzeczywistą skalę problemu, jakim jest gorszy niż za PRL-u projekt USP.

Liczymy na Was i prosimy o pomoc. Przyjedźcie, a wcześniej zgłoście swój udział.

Powtarzam - nie ma konieczności przemawiania lub składania pisemnych wniosków - wypełnieni i wysłanie zgłoszenia jest prawem do uczestnictwa !

Darkside
22.12.2010 21:52:15

"Dreed" napisał:

Szanowni użytkownicy naszego forum.

Zachęcam i apeluję o wysyłanie indywidualnych zgłoszeń do udziału w wysłuchaniu publicznym.

Im więcej będzie naszych zgłoszeń, tym bardziej będzie to medialny i społeczny problem. Tylko w ten sposób możemy pokazać (bez jakichkolwiek utrudnień) jak bardzo obawiamy się o przyszłość wymiaru sprawiedliwości.

Nasze zgłoszenie nie wiąże się z koniecznością wystąpień, ale jest jednocześnie jedyną możliwością uczestnictwa w charakterze publiczności.

Zwróćcie uwagę, ze nawet niektórzy posłowie zachęcają nas do zgłaszania się oraz przybycia na posiedzenie. Nie pomagają protesty, to może opinia publiczna przy pomocy mediów, chociażby w ten sposób pozna rzeczywistą skalę problemu, jakim jest gorszy niż za PRL-u projekt USP.

Liczymy na Was i prosimy o pomoc. Przyjedźcie, a wcześniej zgłoście swój udział.

Powtarzam - nie ma konieczności przemawiania lub składania pisemnych wniosków - wypełnieni i wysłanie zgłoszenia jest prawem do uczestnictwa !


Panie Dreed proszę w DOWNLOAD zamieścić kopyto zgłoszenia oraz automatem puścić do userów w/w apel !!

Dreed
22.12.2010 21:59:12

"Darkside" napisał:Panie Dreed proszę w DOWNLOAD zamieścić kopyto zgłoszenia oraz automatem puścić do userów w/w apel !!


Oto przykładowy wzór: http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/dload.php?action=file&id=75

ossa
22.12.2010 21:59:39

z poproszę o szymelek (bo u nasz się tak mówi, a nie jakieś kopyto ) i mam pytanie, czy jak wyslę faxem w pszyszły wtorek to nie bedzie za późno?

Pudlonka
22.12.2010 22:00:42

nie faksem ... tylko pocztą

Sandman
22.12.2010 22:10:15

"Dreed" napisał:

Oto przykładowy wzór: http://sedziowie.kei.pl/p...tion=file&id=75


[Error : Błąd]

[404] File Not Found : Plik nie istnieje

Darkside
22.12.2010 22:11:04

"Sandman" napisał:

Oto przykładowy wzór: http://sedziowie.kei.pl/p...tion=file&id=75


[Error : Błąd]

[404] File Not Found : Plik nie istnieje
jeszcze 5 minut temu się otwierało

Pudlonka
22.12.2010 22:13:55

jak sie kliknie ten Dreeda to open

Sandman
22.12.2010 22:14:29

@Oska:wykorzystałem z małymi adaptacjami wzorek TGC (za jego zgodą udzieloną forumowiczom):

D.1. WSKAZANIE INTERESU, KTÓRY W ODNIESIENIU DO DANEJ REGULACJI ZGŁASZAJĄCY ZAMIERZA CHRONIĆ

Zgłaszający jest sędzią Sądu Rejonowego w ...... i zamierza chronić oraz zadbać o interes wymiaru sprawiedliwości.


D.2. WSKAZANIE ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, O KTÓREGO UWZGLĘDNIENIE ZGŁASZAJĄCY BĘDZIE ZABIEGAŁ
Zgłaszający będzie zabiegał o rozwiązania prawne:
• respektujące i wzmacniające zasadę niezawisłości sędziowskiej,
• wzmacniające pozycję ustrojową, ekonomiczną i pracowniczą sędziów sądów powszechnych,
• zapewniające sprawne i zgodne z normami ponadustawowymi, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce,
• uwzględniające konieczność poprzedzenia wszelkich istotnych zmian prawa, a przede wszystkim ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, realnymi i rzetelnymi konsultacjami ze środowiskiem.

M.A.E.
22.12.2010 22:14:48

otwiera się w dziale download i z linku Dreeda

Dreed
22.12.2010 22:15:05

Podaję jeszcze raz!!!

http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/dload.php?action=file&id=75

I przypominam - jest to tylko wzór!!! Każdy może dowolnie edytować uzasadnienie!

kazanna
22.12.2010 22:16:13

tylko kopiować i wysyłać !!

Darkside
22.12.2010 22:16:58

No Panie Dreed zadanie wykonane, z automatu poszło, teraz może Pan wracać na łono rodziny

ossa
22.12.2010 22:22:04

Dzięki Sandi!!!!!!! <buzki>

Ale co? to faxem nie mozna?

Dreed
22.12.2010 22:24:13

"ossa" napisał:

Dzięki Sandi!!!!!!! <buzki>

Ale co? to faxem nie mozna?


Teoretycznie można - takie zgłoszenia były przyjmowane, ale nie mamy gwarancji, ze u nas będzie podobnie. Dlatego radzę jednak wysłać pocztą !

Pudlonka
22.12.2010 22:24:15

ja wysyłam pocztą poleconym priorytetem bo już wyżej było że zgodnie z reg to pocztą - przeczytaj post AQUA
a w poniedziałek faksem (na wszelki...)

ossa
22.12.2010 22:25:48

kurza stopa! jestem z dala od drukarki do wtorku. No nic..... może coś wykombinuję......

mitesek
23.12.2010 08:52:12

Droga Redakcjo! czyli osoby prywatne wypełniają w zgłoszeniu tylko części A, D i G, tak?

jak tak to wysyłam dziś moje

chomik
23.12.2010 09:23:32

Niestety nie mogę przybyc na to wysłuchanie. Ale mam pytanie: Jakiś czas temu napisałem tekst dotczący projektowanej instytucji menadżera sadowego. Tekst miał na celu wychwycenie rzeczywistej idei zaproponowanej instytucji. Wysłałem go do Rzepy, ale był albo za długi, albo jak zawsze. Być może jest na taką okazję jak znalazł. Jak mogę go upublicznić na forum?

Dred
23.12.2010 09:56:46

chomiku, założyłem nowy temat. do dzieła!

Sandman
23.12.2010 10:04:46

"mitesek" napisał:

Droga Redakcjo! czyli osoby prywatne wypełniają w zgłoszeniu tylko części A, D i G, tak?

jak tak to wysyłam dziś moje

Ja na wszelki wypadek wypełniłem jeszcze B, co by wiedzieli, że sam siebie będę reprezentował....

rudy kot
23.12.2010 10:09:30

"anpod" napisał:

Wiec, Warszawiacy, agitujcie kolegów zza biurka )


taa wszyscy, na których można liczyć (łacznie ze mną ) ) mają w ten dzień akurat sesje, posiedzenia albo dyżury aresztowe

Volver
23.12.2010 10:44:30

"rudy kot" napisał:

taa wszyscy, na których można liczyć (łacznie ze mną ) ) mają w ten dzień akurat sesje, posiedzenia albo dyżury aresztowe


Proszę Państwa,
stwierdzam, ze jest bałagan(jeśli stwierdzenie jest nieprawdziwe-przepraszam)
występuje zero koordynacji i uporządkowania naszych działań


uważam , że należy:skoordynować tą akcję, bo w życiu nam się nie uda w tym cięzkim czasie Świąt,żaden apel nie pomoże- to musi być konkretna robota

podzielmy ją , między siebie ,wedle jakiegoś planu, takiego np. jak poniżej

1) KTOŚ nie przygotuje "szymel" takiego zgłoszenia , tak aby każdy kto go złoży został dopuszczony do debaty publicznej i mógł we własnym zakresie opracować minimalny zakres swej wypowiedzi ;

przyznaję ,że nie lubię formularzy i chętnie z takiego gotowca skorzystam

2) do tego należy jednoznacznie wskazać jak i do kiedy go należy wysłać--myślę , ze polecony priorytet między świętami a nowym rokiem(zbiorowo) indywidualnie--to ostatni termin


3)następnie z takim gotowcem :udać się należy z kolędą pośród koleżeństwa, które chętnie to poprzez, ale "nie ma czasu", ani może, ani nie chce i nie potrafi korzystać z forum--dopuszczam nawet osobiste udanie się do domu takiej osoby, jeśli jest jeszcze w miejscu zamieszkania--po telefonicznym umówieniu spotkania, bo ludzie są na urlopach

3)-zarządy poszczególnych Oddziałów Iustitii wedle swych sił i mocy podejmują akcję zbierania chętnych do zgłoszenia i do wyjazdu-zarządy te powinny być bezwględnie powiadomione przez zarząd główny Iustitii-najlepiej osobistym telefonem do szefa danego zarządu--z informacją , że "gotowiec" jest przesłany na jego pocztę mailową (albo niech poda taka pocztę)i że jest ta akcja!!!

Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, nie każdy WIE,nie każdy wie, że może to zrobić, nie każdy ma czas....i proszę mi nie mówić , że "jak kogoś to nie interesuje " to jego sprawa, że każdy jest dorosły!!

niedorosłe jest to co zrobiono w Sejmie--termin jest zabójczy!!!! a MY naprawde ciężko pracujemy i mamy poważne obowiązki :areszty, wokandy,i te piękne świeta na głowie

myślę, że jestem w stanie zaangażować w to 10 osób(na początek)...więcej nie dam rady ...wiem bowiem jak wyglądały CZERWONE kartki, jak podpisy,) a skala problemu jest tu nieporównywalna...

PROSZĘ ZARZĄD GŁÓWNY O SKOORDYNOWANIE akcji

chyba, że zarząd ma inną wizję i wystarczy ta forma apelu, którą śledzę powyżej-diabeł tkwi w technicznych szczegółach...

rudy kot
23.12.2010 11:37:28

z gotowym szymelkiem jestem gotowa poświęcić dzień urlopu po świętach i pielgrzymować po całym sądzie

efa
23.12.2010 12:07:04

Mam tak samo daleko, jak większość, która zastanawia się - będę musiała wstać koło 5.00, a wrócę pewnie przed północą. Ponieważ jednak akurat w ten dzień nie mam wyznaczonej sali - wysyłam dzisiaj zgłoszenie i jadę.

Volver
23.12.2010 15:02:25

"rudy kot" napisał:

z gotowym szymelkiem jestem gotowa poświęcić dzień urlopu po świętach i pielgrzymować po całym sądzie


BARDZO PROSIMY O GOTOWCA...NA JEGO PODSTAWIE KAŻDY Z NAS STWORZY JEGO INDYWIDUALNY KSZTAŁT.

AQUA
23.12.2010 15:05:27

"Volver" napisał:

z gotowym szymelkiem jestem gotowa poświęcić dzień urlopu po świętach i pielgrzymować po całym sądzie


BARDZO PROSIMY O GOTOWCA...NA JEGO PODSTAWIE KAŻDY Z NAS STWORZY JEGO INDYWIDUALNY KSZTAŁT.

GOTOWIEC JEST PRZECIEŻ


TUTAJ

kazanna
23.12.2010 15:06:02

gotowiec jest pod linkiem podanym przez dreeda klika postów wcześniej...

Volver
23.12.2010 15:06:37

"AQUA" napisał:


Volver napisał/a:
rudy kot napisał/a:
z gotowym szymelkiem jestem gotowa poświęcić dzień urlopu po świętach i pielgrzymować po całym sądzie


BARDZO PROSIMY O GOTOWCA...NA JEGO PODSTAWIE KAŻDY Z NAS STWORZY JEGO INDYWIDUALNY KSZTAŁT.


GOTOWIEC JEST PRZECIEŻ

TUTAJ


DZIEKUJĘ!NIE ZAUWAYŻYŁEM.HOLENDER

Pudlonka
23.12.2010 15:44:18

wysłałam i będę

[ Dodano: Czw Gru 23, 2010 3:44 pm ]
a ja bez B ale wysłałam i będę

[ Dodano: Czw Gru 23, 2010 3:45 pm ]
a ja bez B ale wysłałam i będę raczej z 2 Sztukami - co nie

Volver
23.12.2010 16:36:30

"Pudlonka" napisał:

a WY ?


wysłaliśmy zgłoszenie z ziggym...dziś pierwsze formularze rozdane w robocie...


PS.czasem mam wrażenie , iż jest to orka na ugorze...choć rozumiem zaganianie sędziowskie...i to stanowi o tym,że nie ogarnia mnie zwątpienie.

M.A.E.
23.12.2010 17:05:37

wysłałam

kowboj
23.12.2010 21:52:45

Oto komunikat o zgłoszeniu się "Iustitii" jako organizacji do udziału w wysłuchaniu publicznym:

http://www.iustitia.pl/content/view/658/183/

bladyswit
23.12.2010 21:53:07

wysłałem i jadę. ktoś jeszcze się wybiera ze zdolnego ślonska ?

ujw
23.12.2010 21:55:21

"bladyswit" napisał:

wysłałem i jadę. ktoś jeszcze się wybiera ze zdolnego ślonska ?


Ba! Niezła delegacja się uzbiera

amelius
23.12.2010 22:45:06

Ja też wysyłam (jutro) i jadę.

Pudlonka
23.12.2010 22:46:35

o której zbiórka

kazanna
23.12.2010 23:15:44

a ja zgłoszona , obecna przez pełnomocnika...

Volver
24.12.2010 12:35:19

kolejny kolega z SO przekonany o celowości debaty wysyła dziś polecony priorytet do Kancelarii Sejmu!

kzawislak
25.12.2010 20:45:56

"Sandman" napisał:

Droga Redakcjo! czyli osoby prywatne wypełniają w zgłoszeniu tylko części A, D i G, tak?

jak tak to wysyłam dziś moje

Ja na wszelki wypadek wypełniłem jeszcze B, co by wiedzieli, że sam siebie będę reprezentował....

też nie czytał instrukcji

KOP
26.12.2010 18:35:10

My w formularzu nie rozpisywaliśmy się zbytnio :

D.1. WSKAZANIE INTERESU, KTÓRY W ODNIESIENIU DO DANEJ REGULACJI ZGŁASZAJĄCY ZAMIERZA CHRONIĆ


Niezależność prokuratury i prokuratorów.

Wysokość wynagrodzeń prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

D.2. WSKAZANIE ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, O KTÓREGO UWZGLĘDNIENIE ZGŁASZAJĄCY BĘDZIE ZABIEGAŁ


Stworzenie nowego projektu ustawy w miejsce kolejnej nowelizacji po uprzednich, szerokich konsultacjach ze środowiskami prawniczymi.

Wykreślenie z projektu przepisów dotyczących ocen okresowych dla sędziów i prokuratorów
.

sponn
26.12.2010 22:13:22

Hmm mi linki podane przez Dreeda i przypomniany prze Aque akurat nie chodza. Tylko ja tak mam czy sabotaz jakis ?

Poza tym - termin ostateczny jest jutro czy tez w piatek ?

Poporsze o linka to jutro zrobie kolportarz w moim malym sadzie

Pozdrawiam

kowboj
26.12.2010 22:43:26

Skieruj ludzi po prostu na www.sejm.pl na podstronę "Lobbing i wysłuchanie publiczne". Tam wszystko jest.

Sandman
26.12.2010 22:44:11

"sponn" napisał:

Hmm mi linki podane przez Dreeda i przypomniany prze Aque akurat nie chodza. Tylko ja tak mam czy sabotaz jakis ?

Mi też wciąż się nie otwiera.....niech ktoś tu wklei część "D"....
PS."kzawislak" napisał:

też nie czytał instrukcji

Doczytał w ostatniej chwili....i chyba poszła wersja bez "B".....

jola1
27.12.2010 10:06:11

ja równiez próbuje ściągnąc zgłoszenie z podanych wyżej linków i pojawia sie komunikat o błedzie

M.A.E.
27.12.2010 10:35:52

jeżeli ktoś jest zainteresowany proszę o podanie prywatnego adresu mailowego - wyślę swoje zgłoszenie zapisane w wordzie

Dreed
27.12.2010 10:42:12

Mi idzie bez najmniejszego problemu - wystarczy wejść w dział download-pliki i wybrać wysłuchanie.

Być może problem stwarza badziew, w postaci przeglądarki IE.

Dla Wasze wygody oraz osób nie zarejestrowanych wrzuciłem plik skompresowany w zipie na uploady:

http://www.eupload.pl/files/W8GPV8DI/formularz_zg__oszenia_na%20wys__uchanie.zip

Darkside
27.12.2010 11:01:18

Dziś wysyłam poleconym, Lara moja wspaniała Pani pełnomocnik liczę na Ciebie

Darkside
27.12.2010 11:04:08

ja w zgłoszeniu podkreślam przedwczesność projektu zmiany struktury sądownictwa, MS przeprowadza to zanim jeszcze zostały ujawnione wyniki audytu, ze zmianami należy poczekać i ewentualnie uwzględnić przy zmianie struktury sądów wyniki audytu !!

larakroft
27.12.2010 11:05:45

Dark, obiecuję nie zawieść Twojego zaufania

kzawislak
27.12.2010 11:24:43

celem zmobilizowania nie-zmobilizowanych pozwolę sobie przypomnieć post efy:

"efa" napisał:

zgłaszajmy się i weźmy udział w tym, jakże dla nas ważnym, wysłuchaniu. Dla mnie osobiście doprowadzenie do wysłuchania publicznego to jest ogromny sukces - sukces osób walczących do tej pory za nas o kształt usp. Osób, które wielokrotnie na rozmowy z ministerstwem jeździły z Suwałk, Lublina, Jarosławia, Szczecina czy Katowic albo Poznania. Praca w zarządzie to jest praca społeczna, zabierająca ten czas, który my spędzamy na pracy, z rodziną bądź wreszcie na forum.
Tym razem to my powinniśmy się ruszyć. Z oburzeniem przecież czytaliśmy, jak minister wykorzystujący kampanię wyborczą i jeżdżący po kraju wspierać jedynie słusznych kandydatów do samorządu z hukiem ogłosił prowadzenie konsultacji środowiskowych w sprawie projektu. Same uchwały poszczególnych Sądów to może być ciut mało dla odparcia politycznej zagrywki sugerującej akceptację dla projektu.
Pamiętajmy, że nieobecni nie mają racji.

kazanna
27.12.2010 11:49:18

"Dreed" napisał:

Być może problem stwarza badziew, w postaci przeglądarki IE.

w mozilli działa bez problemu, przed chwila ponownie sprawdziłam. także oferuję podesłanie wzoru na maila, kontakt na pw.

emef
27.12.2010 20:59:05

Sponn nie tylko rozkolportował, ale jeszcze sam wysłał Całkiem niezła delegacja jak na taki mały sąd i w tak szczególnym okręgu

Pudlonka
28.12.2010 14:01:05

"emef" napisał:

Sponn nie tylko rozkolportował, ale jeszcze sam wysłał Całkiem niezła delegacja jak na taki mały sąd i w tak szczególnym okręgu


sponn
28.12.2010 15:04:17

emef nie przesadzaj... nie za bardzo mi to poszlo bo sadzilem akurat ale z tego co wiem z drugiego budynku jakos chetnych nie bylo... choc moze sie myle ale do takiego wniosku doprowadzily mnie rozmowy z czescia tam bywajaca

kowboj
28.12.2010 17:51:39

No, mamy coraz więcej indywidualnych zgłoszeń na stronie Sejmu. Zgłoszenie Iustitii ciągle nie wisi, ale w razie czego zaniesiemy po raz drugi.

Pudlonka
28.12.2010 17:57:12

"kowboj" napisał:

No, mamy coraz więcej indywidualnych zgłoszeń na stronie Sejmu. Zgłoszenie Iustitii ciągle nie wisi, ale w razie czego zaniesiemy po raz drugi.

najlepiej zanieść przy udziale listonosza

larakroft
28.12.2010 17:58:05

"Pudlonka" napisał:

No, mamy coraz więcej indywidualnych zgłoszeń na stronie Sejmu. Zgłoszenie Iustitii ciągle nie wisi, ale w razie czego zaniesiemy po raz drugi.

najlepiej zanieść przy udziale listonosza


hmmm. to na zaniesienie czasu już wiele nie ma

falkenstein
28.12.2010 17:59:47

mojego jeszcze nie ma, ale może po prostu przez święta nikt tego nie wpisywał

kowboj
28.12.2010 18:38:14

"larakroft" napisał:

No, mamy coraz więcej indywidualnych zgłoszeń na stronie Sejmu. Zgłoszenie Iustitii ciągle nie wisi, ale w razie czego zaniesiemy po raz drugi.

najlepiej zanieść przy udziale listonosza


hmmm. to na zaniesienie czasu już wiele nie ma

Spokojnie, wszystko z Łukaszem ustaliliśmy, nie grozi nam, żeby termin uciekł. Pocztą poszło już z tydzień temu, polecony priorytet, ale wiadomo, jak to z pocztą.

kazanna
28.12.2010 18:46:03

ewidentnie poczta z Wrocławia już dotarła do sejmu...

kowboj
28.12.2010 19:07:28

Zauważyłem. Ale nasze Pomorze jest dalej od W-wy...

ujw
28.12.2010 20:12:43

"kazanna" napisał:

ewidentnie poczta z Wrocławia już dotarła do sejmu...


Wrocław rulez!

Włóczykij
28.12.2010 20:55:37

jedno jest pewne - wysłanie faxem nie działa (tzn. dla jasnosci wyglądało na to, że fax jako taki działał)

Sandman
28.12.2010 22:31:32

Miła pani w gabinecie Marszałka stwierdziła dzisiaj, że decyduje data stempla.....nie wiem tylko, na ile ta informacja jest wiążąca dla jej przełożonych ...zalecam więc pośpiech i "riorytet"....

Pudlonka
28.12.2010 23:28:48

Włóczykiju - jak to biegnij czym prędzej na pocztę <dresik>

Dreed
29.12.2010 08:53:49

Szanowne koleżanki i koledzy Sędziowie RP.

Zapraszając Was na wysłuchanie publiczne mieliśmy na uwadze również okoliczności związane z pracami nad projektem.

Zapraszam wszystkich chętnych do obejrzenia - jak wygladało I czytanie rządowego projektu usp.

Jest to pełny zapis posiedzenia, który został nagrany dla Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i za zgodą Pana Przewodniczącego posła Ryszarda Kalisza, któremu serdecznie dziękujemy.

Jestem dopiero w trakcie tworzenia nowego rodzaju mediów, ale ponieważ nie ma czasu, zapraszam już dzisiaj !

Oto pierwsza odsłona, przyszłej naszej telewizji internetowej. Klikamy w słowo TV


[center]TV Sędziów RP [/center]

sponn
29.12.2010 09:38:45

Lipa moi drodzy... wezcie sie jakos zorganizujcie bo ja myslalem ze chociaz z 500 osob przyjedzie a tu pusto... dzwonie do kola oni maja niedaleko z... hmm gdzie on tam mieszka... o siedlce

Dred
29.12.2010 09:44:27

"Dreed" napisał:

...jak wygladało I czytanie rządowego projektu usp...
http://www.youtube.com/watch?v=EpuZWzJDCCk

violan
29.12.2010 11:12:42

Zainteresowanie części osób biorących udział w czytaniu - porażające. Pan z okularami na czole zainteresowany tematyką ogromnie, jak i siedzący obok niego. Brak mi słów. Jeśli tak wyglądają wszystkie etapy procesu legislacyjnego w naszym kochanym kraju to ja wysiadam.

Dreed
29.12.2010 11:18:51

"violan" napisał:

Zainteresowanie części osób biorących udział w czytaniu - porażające. Pan z okularami na czole zainteresowany tematyką ogromnie, jak i siedzący obok niego. Brak mi słów. Jeśli tak wyglądają wszystkie etapy procesu legislacyjnego w naszym kochanym kraju to ja wysiadam.


Niestety tak właśnie wyglądają Możemy mówić, mówić, tłumaczyć i co....?

I dlatego tylko nasz masowy udział w wysłuchaniu publicznym, może sprawić, że dojdzie do jego transmisji i społeczeństwo zobaczy i usłyszy jak jest traktowana III władza.

Na marginesie tylko wspomnę, że sam dopiero po obejrzeniu całości, zauważyłem, że projekt nie poszedł do kosza w I czytaniu z uwagi na zbyt wczesne opuszczenie sali przez jedną panią poseł. Wynik byłby wtedy 8:8 i zdecydowałby głos Pana Przewodniczącego.

amelius
29.12.2010 12:29:03

na liście figuruje w tej chwili 45 osób zgłoszonych. Mało. Pewnie będzie więcej ale i tak szału nie ma. Aktywność szanownych pt sędziów zatrważająca.

[ Dodano: Sro Gru 29, 2010 12:29 pm ]
Przecież wszyscy nie mają sesji 11 stycznia!!

Darkside
29.12.2010 12:30:02

"amelius" napisał:

na liście figuruje w tej chwili 45 osób zgłoszonych. Mało. Pewnie będzie więcej ale i tak szału nie ma. Aktywność szanownych pt sędziów zatrważająca.

[ Dodano: Sro Gru 29, 2010 12:29 pm ]
Przecież wszyscy nie mają sesji 11 stycznia!!
no niestety tak to wygląda, ludzie boją się tak otwarcie ujawnić

edit.
już jest 49

Dreed
29.12.2010 12:32:23

Ale też trzeba powiedzieć, że na bieżąco to nie jest zbytnio uzupełniane... jest np. Bartek, a nie ma mnie, chociaż wysyłaliśmy razem w tym samym czasie

romanoza
29.12.2010 12:33:34

Zbieram zgłoszenia w swoim SR. Sandman się zdziwi, ile osób reprezentuje Na razie jest 5, ale ludzie są na sali. Kilka jeszcze zbiorę.

Darkside
29.12.2010 12:36:07

"Dreed" napisał:

Ale też trzeba powiedzieć, że na bieżąco to nie jest zbytnio uzupełniane... jest np. Bartek, a nie ma mnie, chociaż wysyłaliśmy razem w tym samym czasie
już jesteś

violan
29.12.2010 12:45:37

Też zbieram.

censor
29.12.2010 13:20:47

"amelius" napisał:

Przecież wszyscy nie mają sesji 11 stycznia!!
A ja mam i dlatego tu siedzę po cichu.

efa
29.12.2010 13:28:16

"censor" napisał:

Przecież wszyscy nie mają sesji 11 stycznia!!
A ja mam i dlatego tu siedzę po cichu.
a ja mam 10 i 12, dlatego wczoraj (dopiero ) wysłałam swoje zgłoszenie poleconym i jako priorytet. Liczę, że w drodze jest więcej takich zgłoszeń, gdyż dla mnie to wysłuchanie będzie swoistym testem, na ile w ogóle warto angażować się w sprawy środowiska. Może i jestem niesprawiedliwa i pewnie nadużyciem z mojej strony jest próba grania na emocjach, jednak podpisanie listu otwartego czy wysłanie maila albo napisanie na forum posta w rodzaju "brawo ... " czy jakiś innych podziękowań dla tych, którym się jeszcze chce, to jest pikuś.
Poza tym nawet nie wiecie, jak mi się nie chce jechać i jaka to dla mnie będzie mordęga Ale uważam, że trzeba.

violan
29.12.2010 13:31:46

"efa" napisał:

Może i jestem niesprawiedliwa i pewnie nadużyciem z mojej strony jest próba grania na emocjach, jednak podpisanie listu otwartego czy wysłanie maila albo napisanie na forum posta w rodzaju "brawo ... " czy jakiś innych podziękowań dla tych, którym się jeszcze chce, to jest pikuś.


Nie Efa, nie jesteś. Masz 10000 % racji. Wysłanie zgłoszenia nic nie kosztuje ( tylko parę złotówek na priorytet, ale to chyba pikuś ) i przeraża mnie wręcz, że tak mało jest zgłoszeń.

Darkside
29.12.2010 13:35:42

"efa" napisał:

Może i jestem niesprawiedliwa i pewnie nadużyciem z mojej strony jest próba grania na emocjach, jednak podpisanie listu otwartego czy wysłanie maila albo napisanie na forum posta w rodzaju "brawo ... " czy jakiś innych podziękowań dla tych, którym się jeszcze chce, to jest pikuś.
Poza tym nawet nie wiecie, jak mi się nie chce jechać i jaka to dla mnie będzie mordęga Ale uważam, że trzeba.
czytasz mi w myślach efa, udział w tym wysłuchaniu, wysłanie zgłoszenia to będzie test, zobaczymy ile jeszcze w nas ducha. Ja jechać nie mogę, ale zgłoszenie wysłałem ustanawiając pełnomocnika. Widzę że inni zrobili podobnie. Jeżeli się chce to można. Tylko czy się chce ?? Zgodnie z tym co pisał Sandman decyduje data stempla. Ludzie do dzieła !!

efa
29.12.2010 13:35:51

"violan" napisał:

Może i jestem niesprawiedliwa i pewnie nadużyciem z mojej strony jest próba grania na emocjach, jednak podpisanie listu otwartego czy wysłanie maila albo napisanie na forum posta w rodzaju "brawo ... " czy jakiś innych podziękowań dla tych, którym się jeszcze chce, to jest pikuś.


Nie Efa, nie jesteś. Masz 10000 % racji. Wysłanie zgłoszenia nic nie kosztuje ( tylko parę złotówek na priorytet, ale to chyba pikuś ) i przeraża mnie wręcz, że tak mało jest zgłoszeń.
Tylko widzisz, Violuś, mi chodziło raczej o to, że gdyby w apelu akcent położyć na samo zgłoszenie, to byłoby ich pewnie i 1.000 - ale tu jednak oczekiwałabym poświęcenia tego jednego dnia na trzy lata (bo protestujemy od początku 2008r.). Inaczej osobiście uważam, że nasze posty są pustymi słowami - i to jest moja nieudolna próba grania na emocjach Odwołanie się do poczucia odpowiedzialności za rozkręcenie akcji protestacyjnej.

Darkside
29.12.2010 13:38:33

efa jednak nie czytasz ... a może nie do końca, są sytuacje których się nie przeskoczy i ja tak mam, dzień wcześniej, dzień później proszę bardzo ale 11.01.2011 to totalnie niepasująca data.

efa
29.12.2010 13:46:12

"Darkside" napisał:

efa jednak nie czytasz ... a może nie do końca, są sytuacje których się nie przeskoczy i ja tak mam, dzień wcześniej, dzień później proszę bardzo ale 11.01.2011 to totalnie niepasująca data.

ale kofany - nie odbieraj moich słów osobiście. Nawet nie wiesz, jak bardzo chciałabym mieć wokandę 11 Jeżeli ktoś ma salę, to oczywistym jest, że jej nie odwoła. Ale są osoby, które sali nie mają, nie chce im się jechać (mi się strasznie nie chce, boję się warunków pogodowych, w przypadku PKP mogłabym nie zgrać podróży) i wykorzystują możliwość ustanowienia pełnomocnika. Ale - jak napisałam: pewnie jestem niesprawiedliwa.

violan
29.12.2010 13:54:18

No ale na prawie 10 tys. sędziów jakieś około 10 % uczestniczących w wysłuchaniu to nie powinien być problem. A jest. I to jest smutne.

Pudlonka
29.12.2010 14:00:24

i tak dobrze że jednak ten termin a nie 4 stycznia
wiadomym jest również że byłoby nas więcej gdyby nie okres świąteczny i gdyby można było przesłać zgłoszenie faksem ...
ale oczywiście kto żyw niech wysyła

efa
29.12.2010 14:01:25

"violan" napisał:

No ale na prawie 10 tys. sędziów jakieś około 10 % uczestniczących w wysłuchaniu to nie powinien być problem. A jest. I to jest smutne.

Moim zdaniem to jest kwestia czasu i rozłożenia akcentów. Apel dotyczy głownie osobistego uczestnictwa. Ja na przykład nie zwracam się do koleżanek i kolegów ode mnie z Sądu o ustanowienie mnie pełnomocnikiem (chociaż podobno 9 takie zgłoszenia z udzielonym pełnomocnictwem dla mnie wysłało), gdyż dużo ważniejsze dla mnie osobiście jest, ile osób rzeczywiście zjawi się na wysłuchaniu. Gdybym jednak rozpoczęła kolędę, to bez problemu zdobyłabym ok. 30 pełnomocnictw ze swojego Sądu, a pewnie jeszcze kilkanaście lub kilkadziesiąt z innych sądów. Z tym, że - ja już jestem zniechęcona zbieraniem podpisów. Bo jak przychodzi co do czego, dni bez wokandy albo publiczne wysłuchanie, to okazuje się, że jest nas garstka.

Darkside
29.12.2010 14:10:20

"efa" napisał:

Moim zdaniem to jest kwestia czasu i rozłożenia akcentów. Apel dotyczy głownie osobistego uczestnictwa. Ja na przykład nie zwracam się do koleżanek i kolegów ode mnie z Sądu o ustanowienie mnie pełnomocnikiem (chociaż podobno 9 takie zgłoszenia z udzielonym pełnomocnictwem dla mnie wysłało), gdyż dużo ważniejsze dla mnie osobiście jest, ile osób rzeczywiście zjawi się na wysłuchaniu. Gdybym jednak rozpoczęła kolędę, to bez problemu zdobyłabym ok. 30 pełnomocnictw ze swojego Sądu, a pewnie jeszcze kilkanaście lub kilkadziesiąt z innych sądów. Z tym, że - ja już jestem zniechęcona zbieraniem podpisów. Bo jak przychodzi co do czego, dni bez wokandy albo publiczne wysłuchanie, to okazuje się, że jest nas garstka.
gorzka prawda

Sandman
29.12.2010 14:21:27

"Dreed" napisał:

Na marginesie tylko wspomnę, że sam dopiero po obejrzeniu całości, zauważyłem, że projekt nie poszedł do kosza w I czytaniu z uwagi na zbyt wczesne opuszczenie sali przez jedną panią poseł. Wynik byłby wtedy 8:8 i zdecydowałby głos Pana Przewodniczącego.


Wezwaliby kogoś na czas głosowania

"romanoza" napisał:

Sandman się zdziwi, ile osób reprezentuje

Plesser jako multicurator może się poczuć zagrożony... Kaś jak zwykle na pudle

amelius
29.12.2010 14:23:49

"efa" napisał:

Ale są osoby, które sali nie mają, nie chce im się jechać (mi się strasznie nie chce, boję się warunków pogodowych, w przypadku PKP mogłabym nie zgrać podróży) i wykorzystują możliwość ustanowienia pełnomocnika. Ale - jak napisałam: pewnie jestem niesprawiedliwa.


Warunki atmosferyczne w dniu 11 stycznia zapewne będą podobne do tych, jakie mamy dzisiaj i to zapewne wielu lub większość ludzi odstrasza, to znaczy tych, którzy w ogóle wiedzą co się dzieje i co chodzi. Też mi się nie uśmiecha jazda z Wrocławia bo to samochodem w tych warunkach niewyjęte 6 godzin w jedną stronę. Z Gdyni także podoba odległość. A trzeba jeszcze tego samego dnia wrócić. PKP boję się jak ognia. Ale ja także uważam, że raz na milion lat mogę się poświęcić. Inni zrobili więcej.

efa
29.12.2010 14:33:11

"amelius" napisał:

raz na milion lat mogę się poświęcić. Inni zrobili więcej.

dokładnie. I nie zdziwmy się, jeśli przyjdzie dzień, kiedy tym innym tez się odechce.

ossa
29.12.2010 14:43:10

Zgłoszenie wysłałam, jako reprezentanta wskazałam Larcie i osobiście też się zjawie chyba, ze ,mnie jaki szlag trafi.

rudy kot
29.12.2010 15:26:11

"ossa" napisał:

Zgłoszenie wysłałam, jako reprezentanta wskazałam Larcie i osobiście też się zjawie chyba, ze ,mnie jaki szlag trafi.


gdzie wskazałaś pełnomocnika? w rubryce B ?

anpod
29.12.2010 15:27:48

"efa" napisał:

Przecież wszyscy nie mają sesji 11 stycznia!!
A ja mam i dlatego tu siedzę po cichu.
a ja mam 10 i 12, dlatego wczoraj (dopiero ) wysłałam swoje zgłoszenie poleconym i jako priorytet. Liczę, że w drodze jest więcej takich zgłoszeń, (...)Ale uważam, że trzeba.

to dokładnie jak ja, tez 10 i 12 sadzę i...

w sumie to głownie mi chodzi, by nie zaprzepaścić bezczynnoscią pracy, którą niektorzy włożyli w to, by skierowac ten projekt na wysłuchanie publiczne.

A będzie zaprzepaszczone, jeśli będzie po sali wiatr hulał..

dlatego ja mam nadzieje, ze jak najwięcej sie stawi osób osobiscie, ja "załatwiłam" od wczoraj ( wczesniej byłam nieobecna dla pracy i sprawy ) już 2 oprócz siebie osoby, moze dobije jeszcze jedna..

więc tak mi się wydaje, że można namówić ludzi..

w końcu stolica całkiem fajna jest i okazja do shoppingu po wizycie w sejmie- każdy argument dobry, by osiągnąć skutek

ossa
29.12.2010 15:33:51

"rudy kot" napisał:

Zgłoszenie wysłałam, jako reprezentanta wskazałam Larcie i osobiście też się zjawie chyba, ze ,mnie jaki szlag trafi.


gdzie wskazałaś pełnomocnika? w rubryce B ?

w rubryce B kotku, ale też wysłałam drugie zgłoszenie indywidualne bez wskazania reprezentanta

Volver
29.12.2010 15:49:51

"efa" napisał:

Gdybym jednak rozpoczęła kolędę, to bez problemu zdobyłabym ok. 30 pełnomocnictw ze swojego Sądu, a pewnie jeszcze kilkanaście lub kilkadziesiąt z innych sądów.


to zdobądź...takie zgłoszenie jest też cenne...i wyślij jeszcze jutro...skoro data wysłania decyduje...to oznaczać b ędzie że Twój przyjazd to nie Twoje widzimiesię...i żę za Tobą stoi murem 30 kolegów i koleżąnek...

uważam, że NIE MOŻNA od sędziów wymagać odwoływania np. wokandy-sesji, którą mają 11.01.11 , choć na zdrowy rozum i logikę, to można...i pewnie zrobiłbym wszystko, aby jakoś to odwołać...pomimo fatalnego terminu do komunikacji ze stronami...

...nie porównujmy się z lekarzami : ich jest kilkadziesiąt tysięcy..i ten tysiąc to sobie łatwo mogli uzbierać...

jeśli ktoś jedzie i ma szansę być pełnomocnikiem---niech podejmie jeszcze ten jeden wysiłek...być może z tych 30 osób, jednak ktoś "doskoczy" do uciekającego peletonu...bo nic nie jest w tej chwili statyczne...to już zwykła polityka.

efa
29.12.2010 15:53:33

"Volver" napisał:

Gdybym jednak rozpoczęła kolędę, to bez problemu zdobyłabym ok. 30 pełnomocnictw ze swojego Sądu, a pewnie jeszcze kilkanaście lub kilkadziesiąt z innych sądów.


to zdobądź...
nie. Dla mnie takie zgłoszenie to jest tylko zagłuszanie własnych wyrzutów sumienia (poza sytuacjami wyznaczonej sali czy wcześniej zaplanowanego urlopu). Na marginesie - ja mam za sobą trzy lata kolędowania i nie cenię już podpisu, jeżeli za podpisem nie idą czyny

Volver
29.12.2010 15:55:27

PS, podobnie było z podejściem do uchwał Zgromadzeń..."nic nie da, a po co, to takie nic nie znaczące akty, tyle ich było"

--i może to nic nie dało, może nic nie znaczyło, ale jest n a s z e j a k c j i dzięki temu więcej...i wcale nie p o z o r n i e więcej, ale realnie i wymiernie więcej...to także przygotowanie do dalszej walki, gdyby tymczasowo się nie udało, wytłumaczyć Komisji jak zła jest ta proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa..

[ Dodano: Sro Gru 29, 2010 3:57 pm ]
"efa" napisał:

czy wcześniej zaplanowanego urlopu).


jeśli urlop jest w Polsce...to można wpaść do Warszawy,,,efa...urlop to żadna przyczyna...to tak jak gdyby cię wezwali na nominację do Pałacu Prezydenckiego...nie pojechałabyś z powodu ..urlopu?

efa
29.12.2010 15:58:29

"Volver" napisał:

jeśli urlop jest w Polsce...to można wpaść do Warszawy,,,efa...urlop to żadna przyczyna...to tak jak gdyby cię wezwali na nominację do Pałacu Prezydenckiego...nie pojechałabyś z powodu ..urlopu?

volver - ale kogo przekonujesz?

Volver
29.12.2010 16:01:35

"efa" napisał:

i nie cenię już podpisu, jeżeli za podpisem nie idą czyny


efa <ocieszacz>

ale tak nie jest...słowo Volvera...podpis też jest ważny

[ Dodano: Sro Gru 29, 2010 4:02 pm ]
"efa" napisał:

volver - ale kogo przekonujesz?


no siebie...a kogo? )

AQUA
29.12.2010 17:40:04

"Volver" napisał:


volver - ale kogo przekonujesz?


no siebie...a kogo? )

jaaasne, że siebie...

AQUA
29.12.2010 17:54:02

Mam taką serdeczną prośbę i jednocześnie pytanie do nas wszystkich:

Czy ten jeden raz, bez względu na wszystkie inne możliwe względy i przeszkody, możemy się zmobilizować i zgłosić nasze uczestnictwo w wysłuchaniu publicznym ?

Jeśli 11 stycznia o godzinie 12.00 nie będziemy obecni na wysłuchaniu, to przepadnie cały wielki wysiłek włożony w ocenę projektu zmiany usp, a pisząc o wielkim wysiłku, jak mi się wydaje, doskonale wiem, o czym piszę.

To jest nasza ustawa ustrojowa, a nieobecność mogą w moim przekonaniu usprawiedliwić jedynie takie wypadki losowe, jak np. ważna wokanda, choroba, itp.

Pamiętajmy, że nieobecni nigdy nie mogą mieć żadnej racji, bo pozostają nieobecnymi, niestety.

Wypełniajmy te zgłoszenia i wysyłajmy, bo pozostało bardzo mało czasu!!!

Dreed
29.12.2010 18:27:57

"Dred" napisał:

http://www.youtube.com/watch?v=EpuZWzJDCCk


faktycznie - dopiero jak na spokojnie obejrzałem transmisję, to zobaczyłem, że Twój link jest w pełni adekwatny

ujw
29.12.2010 19:16:03

Jestem przykładem osoby, której nazwisko zostało dodane do listy osób zgłoszonych od razu po wysłaniu zgłoszenia faksem. Pocztą też poszło, ale na pewno w dniu umieszczenia na liście jeszcze nie dotarło. Wniosek: faks działa! . Wysyłajcie więc i faksem, i pocztą. Zwłaszcza te zgłoszenia na ostatnią chwilę wysyłane.

censor
29.12.2010 19:36:35

"Volver" napisał:

PS, podobnie było z podejściem do uchwał Zgromadzeń..."nic nie da, a po co, to takie nic nie znaczące akty, tyle ich było"
--i może to nic nie dało
Dało.
Gratulacje dla inicjatora i wszystkich tych którzy się w swoich okręgach w to zaangażowali.

falkenstein
29.12.2010 19:41:48

mnie nadal nie ma... a wysłałem 22 grudnia. priorytetem

kazanna
29.12.2010 19:45:33

trzeba było zanieść osobiście

Włóczykij
29.12.2010 20:46:11

Nie dramatyzujmy, czasu było mało, a z porywu serca (czyli jak stoję tak rzucam wszystko) tak masowo to jednak rzadko się działa, za późno poszło nawoływanie, że jednak zależy nam na frekwencji i że można próbować sposobem (pełnomocnictwem ją zapewnić), sam fakt, że w ogóle będzie reprezentacja poza zarządem powinien być widoczny (a i nie wszyscy spędy lubią..., jak gdzieś niedawno było napisane ).
Mój fax z 23.12 wciąż nieodczytany, co faktycznie nie znaczy, że nie należy próbować tej formy.

priorytet poczty polskiej = uwierz w ducha

Włóczykij
29.12.2010 21:08:35

Anpod ale jak z praktyki wiem, że Wy tam w twoim rewirze macie jaką niesamowitą pocztę, bo do takiej miejscowości w bliskich Ci okolicach, gdzie prawie drogą nie szło dojechać taki koniec świata, przesyłka ode mnie znad morza szła dzień, co za każdym razem wprawiało w osłupienie.

Pudlonka
29.12.2010 21:12:00

zależy od rewiru najlepszym przykładem jest Falk z wawy do wawy

Pudlonka
29.12.2010 21:21:24

moja poczta też się postarała

an to myślisz że jakąś nie taką kopertę Falk dał

ossa
29.12.2010 21:28:42

"ujw" napisał:

Wniosek: faks działa! . Wysyłajcie więc i faksem, i pocztą. Zwłaszcza te zgłoszenia na ostatnią chwilę wysyłane.


Fax też działa, ale dziś osobiście zadzwoniłam do tego biura lobbingu, czy jak tam się nazywa i detalicznie wypytałam i pani mi powiedziała, że faxem jako informację, że mam ochotę, ale muszą mieć dokument więc i pocztą i liczy się data stempla.

M.A.E.
29.12.2010 21:30:12

Osska a może wiesz czy jeżeli upoważniłam Kaś ale zgłoszenie jest moje to wpuszczą mnie czy nie jak dojadę?

efa
29.12.2010 21:31:44

"M.A.E." napisał:

Osska a może wiesz czy jeżeli upoważniłam Kaś ale zgłoszenie jest moje to wpuszczą mnie czy nie jak dojadę?

na pewno Cię wpuszczą, kiedy (a nie jak ) dojedziesz, ale - można skorzystać z metody Oski i dopytać telefonicznie.
Zgłaszamy się, kochani

Hakoss
29.12.2010 21:32:33

Ja wysłałem priorytetem w poniedziałek i ni ma...
Co do Wa - wy to tam najgorzej działa poczta w całym kraju, czasem czekam na zwrotkę 1,5 miesiąca a czasem w ogóle nie wraca...

ossa
29.12.2010 21:36:24

"M.A.E." napisał:

Osska a może wiesz czy jeżeli upoważniłam Kaś ale zgłoszenie jest moje to wpuszczą mnie czy nie jak dojadę?


WYDAJE MI SIĘ, ŻE WPUSZCZĄ MAE KOCHANA, ale chyba rzeczywiście lepiej dopytać. W razie czego jest jeszcze czas na fax i priorytet

kazanna
29.12.2010 23:05:30

ja ostatnio dostałam priorytet ze Szczecina po tygodniu...

kowboj
29.12.2010 23:18:55

"M.A.E." napisał:

Osska a może wiesz czy jeżeli upoważniłam Kaś ale zgłoszenie jest moje to wpuszczą mnie czy nie jak dojadę?


Ten zapis jest trochę niejasny, czy zgłaszany jest ten, kto ma mówić, czy ten, w czyi imieniu mówi. Ale w poprzednich wysłuchaniach byli ludzie, którzy zgłaszali się w imieniu dwudziestu - trzydziestu osób, byli wielokrotnie na liście. Licho wie, jak interpretują. Spróbujemy sprawdzić.

amelius
30.12.2010 10:06:53

Patrzę teraz na listę os ob zgłoszonych. Widnieje ich 52.

Ale czytam, że zgłoszenia niektórych nie dotarły. Coś tam chyba nie działa w kancelarii Sejmu.

M.A.E.
30.12.2010 10:07:52

UWAGA!!!

dzwoniłam do Kancelarii Sejmu - jeżeli ktoś wypełnił zgłoszenie i upoważnił do reprezentowania go pełnomocnika - nie zostanie wpuszczony do sejmu
jeżeli ktoś ma szansę dojechać należy tak jak Osska wysłać jeszcze jedno zgłoszenie

efa
30.12.2010 16:32:31

kochani - jutro jest ostatni dzień, w którym istnieje możliwość nadania przesyłki ze zgłoszeniem w wysłuchaniu na poczcie i wysłania faxem - zmobilizujmy się. Aktualnie piękny atak przypuściła Krajowa Rada Sądownictwa Początkowo zgłoszonych było 3 czy 4 członków Rady - teraz jest ich już ponad 20 Zwracam uwagę, że również I prezes Sądu Najwyższego, Pan Sędzia Dąbrowski zgłosił drugi raz swój udział jako reprezentant KRSu. Również niektórzy członkowie Rady, jak Pani Sędzia Gonera czy Pan Sędzia Żurek oprócz zgłoszenia przez KRS złożyli swoje indywidualne zgłoszenia.
Ilość osób zgłoszonych i ilość osób obecnych podczas wysłuchania mają znaczenie

[ Dodano: Czw Gru 30, 2010 5:38 pm ]
i w ramach ciekawostki chciałabym zwrócić uwagę, że projekt Ustawy jest projektem Ministerialnym, jednak sam Minister Sprawiedliwości został zgłoszony na wysłuchanie jako przedstawiciel KRSu (która jest przeciwna wielu zmianom).
Tym samym potwierdza się teza, że jedyną osobą całkowicie zadowoloną z kształtu projektu jest Pan Minister sędzia Jacek Czaja

AQUA
30.12.2010 17:52:15

Zastanawia mnie jednak, dlaczego w takim razie Krajowa Rada Sądownictwa w dniu 16 grudnia podjęła tę uchwałę, którą upoważniła do udziału w wysłuchaniu publicznym ośmiu członków ?

http://www.krs.pl/admin/files/200631.pdf

sponn
30.12.2010 19:09:14

No juz lepiej juz lepiej. My jeszcze zebralismy dzis 5 pelnomocnictw od ludzi ktorzy nie moga jechac. Wiec jedziemy w skladzie trojkowym + 5 obecnych duchem

Aha ja rozumiem karnistow ze jak maja wyznaczona 11 sesje to nie jada i koniec.

Ja mam 11 sesje i biore na ta okolicznosc urlop. Koniec i . Chciec znaczy moc. Zawsze mozna pogadac z kims kto jechac nie chce/nie moze a bedzie w sadzie i moze kogos zastapic. Trzeba tylko chciec i to zwykle wystarcza.

Albo my cos poswiecimy albo nas poswieca...

Jak nie bedzie z 500 osob (przynajmniej przez pelnomocnikow) to wyjdzie na to ze jest garstka walczacych i cala reszta ktora ma wszystko w... wysokim powazaniu.

larakroft
30.12.2010 19:16:29

Garstka walczących chyba niestety jest prawdą. Większość jedynie oczekuje wyników tej walki.

ropuch
30.12.2010 20:27:56

"larakroft" napisał:

Garstka walczących chyba niestety jest prawdą. Większość jedynie oczekuje wyników tej walki.

Oj dosyć narzekania.
Ja dziś wysłałem i jak mnie kto weźmie i nic się nie zawali to mam zamiar jechać.

Nawet żona się zgodziła <rosi> <zlezka>

efa
30.12.2010 20:31:37

"ropuch" napisał:

Garstka walczących chyba niestety jest prawdą. Większość jedynie oczekuje wyników tej walki.

Oj dosyć narzekania.
ależ to nie narzekanie, tylko takie tam, kobiece sztuczki, prawda Larciu?
Najważniejsze, że czasem działają

larakroft
30.12.2010 20:32:13

no ba

kzawislak
30.12.2010 20:32:51

"ropuch" napisał:


Oj dosyć narzekania.
Ja dziś wysłałem i jak mnie kto weźmie i nic się nie zawali to mam zamiar jechać.


ropuch <rzytul>

violan
30.12.2010 20:35:41

Jak będziemy mieć dobre wyjście z progu na skoczni w H., to więcej osób na wysłuchaniu będzie. Dred sie będzie bał ale reszta bez problemu...

ropuch
30.12.2010 20:38:59

"efa" napisał:

Garstka walczących chyba niestety jest prawdą. Większość jedynie oczekuje wyników tej walki.

Oj dosyć narzekania.
ależ to nie narzekanie, tylko takie tam, kobiece sztuczki, prawda Larciu?
Najważniejsze, że czasem działają

Tak cos czułem, że ktos tu ropuchem manipuluje od rana

violan
30.12.2010 20:41:28

"ropuch" napisał:

Garstka walczących chyba niestety jest prawdą. Większość jedynie oczekuje wyników tej walki.

Oj dosyć narzekania.
ależ to nie narzekanie, tylko takie tam, kobiece sztuczki, prawda Larciu?
Najważniejsze, że czasem działają

Tak cos czułem, że ktos tu ropuchem manipuluje od rana

Ale jak ładnie się dałeś zmanipulować.

romanoza
30.12.2010 22:26:02

"sponn" napisał:

No już lepiej już lepiej. My jeszcze zebraliśmy dziś 5 pełnomocnictw od ludzi którzy nie mogą jechać. Wiec jedziemy w składzie trójkowym + 5 obecnych duchem
Dzisiaj wysłałem 7 zgłoszeń, niestety wybieram się tylko ja

Sandman
30.12.2010 22:33:54

"romanoza" napisał:

niestety wybieram się tylko ja

Jednak uda Ci się? Super!

efa
30.12.2010 22:35:58

"romanoza" napisał:

No już lepiej już lepiej. My jeszcze zebraliśmy dziś 5 pełnomocnictw od ludzi którzy nie mogą jechać. Wiec jedziemy w składzie trójkowym + 5 obecnych duchem
Dzisiaj wysłałem 7 zgłoszeń, niestety wybieram się tylko ja
ziarnko do ziarnka

Pudlonka
30.12.2010 22:40:23

świetnie 124
i jak widzę będzie jeszcze

romanoza
30.12.2010 22:43:39

"Sandman" napisał:

Jednak uda Ci się? Super!
Zamierzam stanąć na głowie. Kosmicznie mi ten termin nie pasuje, ale co tam

kowboj
30.12.2010 23:06:05

Uwaga: ustaliłem na pewno, że kto się nie zgłosi jako uczestnik, na salę nie wejdzie. Sprawdzili mi to w regulaminie Sejmu, dzwoniłem do Komisji. Nie ma na sali miejsc pod tytułem "ubliczność", a aby wejść nie będąc uczestnikiem, trzeba mieć zaproszenie od przewodniczącego Kalisza. On nie da rady ich poudzielać.

Pudlonka
30.12.2010 23:42:56

tak mi wychodzi z tego :

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/zgloszprojall?OpenAgent&6&3655

że lista osób zgłoszonych do udziału to Ci którzy wypełnili formularz albo są pełnomocnikami Tych którzy tenże wypełnili - i to by wychodziło również z tego co pisała MAE i kowboj


ale czy dobrze dumam ??

Dred
30.12.2010 23:43:43

"violan" napisał:

Jak będziemy mieć dobre wyjście z progu na skoczni w H., to więcej osób na wysłuchaniu będzie. Dred sie będzie bał ale reszta bez problemu...

coooo?!!!

Dred
30.12.2010 23:48:54

żaden nie powiedział..........

Dreed
30.12.2010 23:51:34

"anpod" napisał:

no dobra, to ja jednak się dopytam, żebym nie zafundowała 4 osobom wycieczki na darmo do Warszawy )czy zgłoszenie się jako uczestnik to NA PEWNO wysłanie formularza pt..

WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY ??

Bo niby figuruje pod hasłem formularz zgłoszenia na wysłuchanie publiczne, ale w treści nie ma nic o tym..

więc jak to zgłoszenia pod takimi rygorami jest to wolę się upewnić


Ja usunałem z tekstu w wordzi enagłówek w postaci "wzór..." i wypełnilem tekst.
Na naszym uploadzi ejest już gotowiec, czyli podany czego dotyczy zgłoszenie, jaki numer druku sejmowego itp.

A odnośnie zgłoszeń yo jest chyba zrozumiale - jeżeli zgłaszam sam siebie i się podpisuję na koncu to zgłosiłem się jako Jan Kowalski.
Jeżeli Jan Nowak wpisuje mnie jako swojego przedstawiciela, to udział w posiedzeniu biorę ja i działam na rzecz i w imieniu Nowaka, ktory siedzi i czeka w domu.

Dred
30.12.2010 23:53:29

taaa....tylko ciekawe kto mnie zgłosi......

Volver
30.12.2010 23:57:15

"Dred" napisał:

taaa....tylko ciekawe kto mnie zgłosi......


że jak? ...żartowniś...
urlop to nic wielkiego

PS. koledzy pytają czy liczy się data wpływu do Kancelarii Sejmu czy data nadania...bo kilka osób się zgłosiło dziś?

czytałem Sandmiego, że data nadania na poczcie..ale czy to prawda?

Sandman
31.12.2010 00:00:40

Volver, tak jak pisałem: udzielono mi takiej informacji w gabinecie marszałka sejmu....
pani zapewne wiedziała co mówi....no ale.....tak czy inaczej wysyłać jutro....może wciągną na listę...

Volver
31.12.2010 00:10:02

Volver, tak jak pisałem: udzielono mi takiej informacji w gabinecie marszałka sejmu....
pani zapewne wiedziała co mówi....no ale.....tak czy inaczej wysyłać jutro....może wciągną na listę...


wiesz..będzie to dobry początek... wysłuchania...ekipa z dowodami nadania w dłoniach///..i pierwszy wniosek formalny...)
najwyżej staną z transparentami...ze słowami wsparcia...

sponn
31.12.2010 00:13:09

Moi drodzy nie panikujmy. Przeciez lista jest jawna, dostepna w interecie i na pewno do konca przyszlego tygodnia bedzie wiadomo kto wyslal zgloszenie skutecznie (jest na liscie) i moze jechac. Kogo nie bedzie na liscie do 10.01 to ja bym sie na jego miejscu 11 nie wybieral. Nie dzielmy juz wlosa na czworo bo zachowujemy sie jak male zagubione dzieci...

Tomasz Zawiślak
31.12.2010 10:58:12

Z Wrocławia i okolic pojedzie co najmniej 8 osób, przy odrobinie szczęścia nawet 10! Duma mnie rozpiera Patrz Warszawo i bierz przykład!!!

M.A.E.
31.12.2010 11:20:17

"Volver" napisał:

taaa....tylko ciekawe kto mnie zgłosi......


że jak? ...żartowniś...
urlop to nic wielkiego

PS. koledzy pytają czy liczy się data wpływu do Kancelarii Sejmu czy data nadania...bo kilka osób się zgłosiło dziś?

czytałem Sandmiego, że data nadania na poczcie..ale czy to prawda?

pani w kancelarii sejmu powiedziała mi, że liczy się data nadania - jeszcze dzisiaj można wysłać!!!!!

powiedziała też, że niektóre faksy są wpisywane na listę.... ale nie powiedziała które niektóre

M.A.E.
31.12.2010 13:43:14

"anpod" napisał:

przestali aktualizować listę


przygotowują się na bal, w poniedziałek zaktualizują

kazanna
31.12.2010 13:43:30

też się szykują do sylwka, no coty )

ujw
31.12.2010 15:01:01

"kazanna" napisał:

też się szykują do sylwka, no coty )


mówi się "no koty?!"... kazanko

AQUA
31.12.2010 15:19:33

Wydaje mi się, że będzie ok. 150 zgłoszeń.

Baaaardzo mało .

Dred
31.12.2010 15:27:46

Właśnie uzyskałem informację, że na wysłuchaniu publicznym nie będzie limitu czasu dla osób które będą chciały zabrać głos. Jeżeli wszyscy nie wypowiedzą się na tym terminie, to zostanie wyznaczony kolejny. Kto może niech się jeszcze zgłasza!!!!!!!!!!!!!!!

AQUA
31.12.2010 15:36:42

... ale Pan sczerwieniał, Panie Dredzie

M.A.E.
31.12.2010 15:38:40

Dre zgłasza to jedno ale w takim razie niech każdy dłuuuuugo mówi!

AQUA
31.12.2010 15:40:04

Mam jeszcze takie pytanie:

Dlaczego do chwili obecnej do wysłuchania zgłosił się tylko jeden reprezentant Sądu Okręgowego ?

Zważywszy na termin zgłoszeń, chyba tak pozostanie ?

kazanna
31.12.2010 15:42:10

a ja patrze na listę i coś mało widzę sędziów z Warszawy i okolic...

ujw
31.12.2010 15:47:12

Przydałoby się również, żeby Ci, którym termin 11 sty nie pasuje, zgłosili się jednak. Może drugi termin będzie pasował. Wiem, że to późno, ale warto się wysilić. WARSZAWO!!!!

Ama
31.12.2010 15:48:51

termin zgłoszeń do 01 stycznia ... czy fakt, że to sobota a potem niedziela przesuwa termin do poniedziałku ? skoro można tylko pocztą ?

ujw
31.12.2010 15:49:03

Poza tym.... termin upływa jutro 1 stycznia 2011r. ... jutro to dzień wolny od pracy, pojutrze niedziela... więc ...

[ Dodano: Pią Gru 31, 2010 3:49 pm ]
Amuś 5!

mefisto
31.12.2010 16:00:18

Właśnie zgłosiłam swój udział w wysłuchaniu - niestety nie bede mogla tego czynić osobiście a przez sympatycznego pełnomocnika (S - dziekuje Ci). Przy okazji miły Pan z Kancelarii Sejmu poinformował mnie, że z uwagi na fakt, iż nabliższe dni są wolnymi od pracy, proponuje zgłaszanie udziału jeszcze w poniedzialek.

larakroft
31.12.2010 16:10:34

Potwierdzam - limitu czasu nie ma
Wszystkich proszę o zgłaszanie się, w tym przez pełnomocników z prośbą o przygotowanie wystąpień do odczytania. Musimy mówić długo, szczegółowo, odnosząc się do historii, wszystkich możliwych rozwiązań, uregulowań w innych krajach, filozofii prawa. Ci, którzy nie jadą, niech chwytają za pióra i przesyłają nam do odczytania.

censor
31.12.2010 16:19:39

Skoro tak, to się muszę zgłosić (jak rozumiem, w myśl powyższych postów, do 3 stycznia), bo 11 stycznia nie mogę, ale jeśli by się w tym dniu nie skończyło, to chętnie się w innym terminie przejadę i jeszcze chętniej zabiorę głos.

larakroft
31.12.2010 16:21:42

Censor, zgłaszaj się

cezary
31.12.2010 16:21:53

a, czy ktoś wie w jakiej kolejnosci będą odbywały sie wystąpienia, wg kolejnosci zgłoszeń, czy wg innego klucza ( zapisów na listę)?

larakroft
31.12.2010 16:23:23

decyduje kolejność wpływu zgłoszenia, co mnie akurat cieszy

kazanna
31.12.2010 17:19:04

jak ja lubię takie nieoczekiwane zwroty akcji !!

Dred
31.12.2010 17:28:12

Wysłałem zgłoszenie faxem i wrzuciłem list do skrzynki. Niestety poczta była już zamknięta. W poniedziałek powtórzę tą akcję!

ujw
31.12.2010 18:44:11

"Dred" napisał:

Wysłałem zgłoszenie faxem i wrzuciłem list do skrzynki. Niestety poczta była już zamknięta. W poniedziałek powtórzę tą akcję!


Godne naśladowania!

K.Ierownik
01.01.2011 12:34:04

"ujw" napisał:

Wysłałem zgłoszenie faxem i wrzuciłem list do skrzynki. Niestety poczta była już zamknięta. W poniedziałek powtórzę tą akcję!


Godne naśladowania!
Phi. Ja wysłałem zanim zamknięto pocztę.
A pani z sejmowej kancelarii wg relacji ludzkiej wcale nie była miła.

Dred
01.01.2011 12:40:15

phi....

ujw
01.01.2011 14:48:11

"K.Ierownik" napisał:

Wysłałem zgłoszenie faxem i wrzuciłem list do skrzynki. Niestety poczta była już zamknięta. W poniedziałek powtórzę tą akcję!


Godne naśladowania!
Phi. Ja wysłałem zanim zamknięto pocztę.


Sandman
01.01.2011 15:53:41

No to będzie bal!
Brawo narciarze!

Włóczykij
02.01.2011 20:38:43

"K.Ierownik" napisał:

A pani z sejmowej kancelarii wg relacji ludzkiej wcale nie była miła.


No bo miła dla Sandymana

Czy ja dobrze zaczynam rozumieć, że my ...czasem "rozpracowujemy" ten projekt ... chyba jednak techniczne mogą w trakcie wprowadzić jakieś uporządkowania ?...

a tak na serio - mimo, że wątpliwe jest, że liczą się tam argumenty, to może jednak spróbować dotrzeć do słuchających zanim przejdą do opcji - acha sędzia to o tym, Ms to o tym, a ja tu sobie w międzyczasie jak się produkują pomyślę - co to w weekend, co na obiad itd. zanim przejdziemy do głosowania

Darkside
03.01.2011 09:31:34

to se lara poczytasz <cwaniak>

kzawislak
03.01.2011 11:43:49

też na serio –mam podobne wątpliwości, co Włóczykij. Wydaje mi się, że nie chodzi w tym przypadku o happening, ale o próbę przebicia się z argumentami. Jeżeli zaczniemy czytać długie opracowania, to scenariusz zapewnie będzie taki jak wyżej. Przy czym gorąco namawiam do sporządzania pisemnych stanowisk, bo zgodnie z pkt 44 Regulaminu Sejmu:

Podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy i bierze udział w wysłuchaniu publicznym, może na posiedzeniu, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne, złożyć do protokołu tekst niewygłoszonego na posiedzeniu wystąpienia. Teksty niewygłoszone są oznakowane w protokole w sposób umożliwiający ich odróżnienie od tekstów wygłoszonych. Teksty niewygłoszone umieszczane są w biuletynie z posiedzenia komisji, który podlega udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu.

Darkside
03.01.2011 11:56:43

"kzawislak" napisał:

też na serio –mam podobne wątpliwości, co Włóczykij. Wydaje mi się, że nie chodzi w tym przypadku o happening, ale o próbę przebicia się z argumentami. Jeżeli zaczniemy czytać długie opracowania, to scenariusz zapewnie będzie taki jak wyżej. Przy czym gorąco namawiam do sporządzania pisemnych stanowisk, bo zgodnie z pkt 44 Regulaminu Sejmu:

Podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy i bierze udział w wysłuchaniu publicznym, może na posiedzeniu, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne, złożyć do protokołu tekst niewygłoszonego na posiedzeniu wystąpienia. Teksty niewygłoszone są oznakowane w protokole w sposób umożliwiający ich odróżnienie od tekstów wygłoszonych. Teksty niewygłoszone umieszczane są w biuletynie z posiedzenia komisji, który podlega udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu.
kaś ja jestem śmiertelnie poważny

chomik
03.01.2011 14:23:57

mi się już udało wpisać na listę wysłuchania publicznego i jednocześnie złożyć tekst wystąpienia "niewygłoszonego". Wystąpienie to będzie stanowiło załącznik do protokołu posiedzenia i oczywiście będzie opublikowane jak protokół. Tak, że do pisania Mości Państwo....

Dred
03.01.2011 14:25:10

"ujw" napisał:

Wysłałem zgłoszenie faxem i wrzuciłem list do skrzynki. Niestety poczta była już zamknięta. W poniedziałek powtórzę tą akcję!


Godne naśladowania!
jak napisałem, tak zrobiłem

AQUA
03.01.2011 15:39:20

Na liście są aktualnie 142 osoby

Beleg
03.01.2011 15:54:13

"AQUA" napisał:

Na liście są aktualnie 142 osoby


Dzisiaj zgłoszenie wysłał mój osobisty kierownik.

Dred
03.01.2011 16:03:06

"Beleg" napisał:

Na liście są aktualnie 142 osoby


Dzisiaj zgłoszenie wysłał mój osobisty kierownik.
A Ty co?!!

rudy kot
03.01.2011 16:44:00

"AQUA" napisał:

Na liście są aktualnie 142 osoby


nie zapominajmy jednak, że z oczywistych względów, wiele nazwisk jest na niej kilkakrotnie powtórzonych

AQUA
03.01.2011 18:18:03

Dla mnie nie są jednoznaczne przepisy regulaminu Sejmu dotyczące wysłuchania publicznego:

Po pierwsze, na stronie oficjalnej Sejmu wskazano, że termin zgłoszeń w sprawie usp upływa 01 stycznia 2011 i ta data - jak wszyscy wiemy - nie została wskazana prawidłowo, skoro żaden termin nie może upływać w dniu wolnym od pracy.

Po drugie, nie zgadzam się z twierdzeniami tutaj prezentowanymi, że osoba fizyczna, która zgłosiła swój udział w wysłuchaniu publicznym przez pełnomocnika, nie może zgłosić się także osobiście w Sejmie. Z ogólnych zasad pełnomocnictwa przecież jednoznacznie wynika, że osoba reprezentowana przez pełnomocnika jest uprawniona także do osobistego uczestnictwa w jakimkolwiek postępowaniu i dlaczego niby postępowanie w sprawie wysłuchania publicznego miałoby odbiegać od tych zasad ? W naszym, sądowym postępowaniu, to dopiero by było niedopuszczalne, gdyby ktokolwiek z nas nie dopuścił strony do udziału w sprawie, bo... ustanowiła pełnomocnika.

Po trzecie - uwaga moja ogólna - odnoszę wrażenie, że te przepisy regulaminu Sejmu - są interpretowane raczej zwyczajowo, co wcale nie musi oznaczać, że interpretacje są trafne.

Włóczykij
03.01.2011 18:57:09

Chomiku - a dużo pisałeś ?
I tak technicznie - to gdzie położyć to pisemko ?
I tak postulacyjnie - faktycznie, skoro już ludzie się stawią, to fajnie, że nie tylko jako żywy baner, ale poprzez zajęcie stanowiska będzie wiadomo, że nie przyszli powiedzieć tak. Skoro to jednak ma być publikowane, to dobrze by było, by kwintesencja nie nikła i widać było głównie właśnie to główne stanowisko wypowiadane przez naszych przedstawicieli i stąd myślałam, czy pismengo głosu nie ograniczyć do krótkiego - popieram postulaty stanoiwsko Iustiti (czy coś na kształt), ewentualnie jeśli ktoś jeszcze coś planuje od siebie innego i tu przedstawi (lub podeśle indywidualnie, to też dopiszę, że ten głos popieram , jeśli popieram ).

sponn
03.01.2011 19:27:06

olaboga musze cos napisac A przygotowany bylem na wystapienie ustne :D

Włóczykij
03.01.2011 19:31:01

"sponn" napisał:

olaboga musze cos napisac A przygotowany bylem na wystapienie ustne :D


zatem rosze bardzo jesteś przy głosie

kzawislak
03.01.2011 20:10:48

"chomik" napisał:

mi się już udało wpisać na listę wysłuchania publicznego i jednocześnie złożyć tekst wystąpienia "niewygłoszonego". Wystąpienie to będzie stanowiło załącznik do protokołu posiedzenia i oczywiście będzie opublikowane jak protokół. .


a w jaki sposób złożyłeś tekst wystąpienia?

KOP
03.01.2011 21:27:47

http://www.prokuratura-zz.pl/

Wysłuchanie publiczne przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RPStyczeń 3

, 2011 20 grudnia 2010 Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP został zgłoszony do udziału w wysłuchaniu publicznym przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3655).
W wysłuchaniu udział wezmą:
Mariusz Gózd – Przewodniczący Prezydium Rady Głównej, Jacek Skała – Wiceprzewodniczący ZZPiPP RP i rzecznik prasowy, Tomas Korniak, Tomasz Salwa – członkowie Rady Głównej i jako ekspert prokurator Justyna Plechowska-Łukowska.
Środowisko prokuratorskie reprezentować będą również moderatorzy Forum dyskusyjnego prokuratorów RP www.prokuratorzy.net, członkowie Krajowej Rady Prokuratury i Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem.
W toku prac sejmowych będziemy zabiegać o:
1. Stworzenie nowego projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych w miejsce kolejnej nowelizacji po uprzednich, szerokich konsultacjach ze środowiskami prawniczymi.
2. Wykreślenie z projektu przepisów dotyczących ocen okresowych dla sędziów i prokuratorów.
3. Wprowadzenie do projektu docelowych rozwiązań w sferze wynagrodzeń prokuratorów i sędziów, które zapewnią ich wyrównanie ze średnim poziomem uposażeń obu grup zawodowych w Unii Europejskiej.

chomik
04.01.2011 08:28:12

"kzawislak" napisał:

mi się już udało wpisać na listę wysłuchania publicznego i jednocześnie złożyć tekst wystąpienia "niewygłoszonego". Wystąpienie to będzie stanowiło załącznik do protokołu posiedzenia i oczywiście będzie opublikowane jak protokół. .


a w jaki sposób złożyłeś tekst wystąpienia?

tak klasycznie. Do szablonu zgłoszenia udziału w wysłuchaniu publicznym zalączyłem osobne pismo opisujące moją chęć zlożenia do protokołu z przebiegu wysłuchania wystapienia, które nie będzie wygłoszone. I załączyłem treść tego wystąpienia. Zapoznajcie się jak to wygląda w innych wysłuchaniach. Wygłoszenie wystąpienia ma sens, ale tu jak zauważyłem preferowane są krótkie, emocjonalne teksty, często trącające o argumentację ad absurdum. Teksty zawierające argumantacje czysto merytoryczną zawierają właście niewygłoszone wystąpienia, ktore można skadać do dnia wysłuchania. Formalizm zgłoszenia takiego wystąpienia opisuje regulamin Sejmu.

Art. 70i. 1. (5) Podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy i bierze udział w wysłuchaniu publicznym, może na posiedzeniu, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne, złożyć do protokołu tekst niewygłoszonego na posiedzeniu wystąpienia. Teksty niewygłoszone są oznakowane w protokole w sposób umożliwiający ich odróżnienie od tekstów wygłoszonych. Teksty niewygłoszone umieszczane są w biuletynie z posiedzenia komisji, który podlega udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy i nie wzięły udziału w wysłuchaniu publicznym, z tym że złożenie tekstu może nastąpić do dnia wysłuchania publicznego.

larakroft
04.01.2011 08:32:17

Jak pisaliśmy juz wcześniej, każdy z uczestników wysłuchania będzie miał udzielony głos. Kazdy będzie mógł mówić bez limitu czasu. Przygotujcie sobie wystąpienia, ale nie ograniczajcie się wyłącznie do ich złożenia. Chcemy prawdziwej dyskusju na temat ustroju sądów. Jest większa szansa z przebiciem się do śiwadomości posłów, jeżeli pewne rzeczy im się powie, niż składając wyłacznie zastrzeżenia na piśmie. Nie łudźmy się, że posłowie przeczytają to, co im napiszemy.

Poza tym wysłuchanie nie musi skończyć się na jednym terminie. Jak każde posiedzenie może być przerwane tak, aby każdy zdążył wyrazić swoje stanowisko.

Dred
04.01.2011 09:10:22

popieram larę! to posiedzenie musi być przerwane, ponieważ ja muszę na nie dojechać!

cezary
04.01.2011 09:11:57

coś mi się nie chce jednak wierzyć, że kazdy będzie miał nieograniczony limit czasu, czy wyobrażacie sobie, że posłowie tak długo wytrzymają na sali... poza tym przeanalizowałem dotychczasowe biuletyny z wysłuchań publicznych, o kolejności oraz czasie wystąpień decyduje Przewodniczacy Komisji po zapoznaniu się z ilością zgłoszeń, zazwyczaj tego rodzaju wysłuchania nie trwałyu więcej niż 3 godziny, np wysłuchanie w sprawie ustawy o pzreciwdziałaniu pzremocy w rodzinie 60 osób zgłoszonych, kazdy miał 3 minuty na wystąpienie, ale najbardziej oczywiście interesuje nas jaki zwyczaj ma poseł Kalisz Przew. Komisji, przewodniczył on w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych, mówców było ok 30, czas ogólny wysłuchania publicznego 2,5 godziny, kazdey z mówców dostał 5 minut, wystąpienia odbywały się wedłuug kolejności alfabetycznej, a nie kolejności zgłoszeń, oczywiście jest nadzieja, że Pan poseł szczególnie potraktuje akurat wysłuchanie publiczne dotyczące ustroju wymiaru sprawiedliwości ale jeżeli np mówców bedzie ok 50-60 czy aby kazdy będzie miał nieograniczony limit czasu, ja w to jednak watpię

larakroft
04.01.2011 09:52:15

Cezary, ja narazie wierzę, że tak będzie . A przekonamy się za tydzień. Poza tym usp jest naprawdę ważne i tego się trzymajmy.

OSAS
04.01.2011 09:55:50

Również nie wydaje mi się aby czas wystąpień nie był ograniczony. Skoro można ograniczyć liczbę osób dopuszczonych do udziału w wysłuchaniu publicznym to tym bardziej można ograniczyć czas wystąpienia. Nie można się zgodzić z poglądem, iż wysłuchanie publiczne może nie być zakończone jednego dnia - chyba, że zostanie przerwane w trybie Art. 70h ust.1 Regulaminu Sejmu. Poniżej przedstawiam właściwe przepisy Regulaminu Sejmu.

...Art. 70d

1. Z przyczyn lokalowych lub technicznych prezydium komisji może ograniczyć liczbę podmiotów biorących udział w wysłuchaniu publicznym. Ograniczenie to powinno zostać dokonane w oparciu o uzasadnione kryterium zastosowane jednolicie wobec wszystkich podmiotów. Kryterium może stanowić w szczególności kolejność zgłoszeń.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, informacja o podmiotach dopuszczonych do udziału w wysłuchaniu publicznym podlega udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu co najmniej na 2 dni przed dniem wysłuchania publicznego.

Art. 70e

1. Jeżeli ze względów lokalowych lub technicznych, w szczególności ze względu na liczbę osób chętnych do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym, nie jest możliwe zorganizowanie wysłuchania publicznego:

1) prezydium komisji może zmienić termin lub miejsce wysłuchania publicznego, podając w Systemie Informacyjnym Sejmu przyczyny tej zmiany oraz nowy termin lub miejsce wysłuchania publicznego,

2) komisja może odwołać wysłuchanie publiczne, podając w Systemie Informacyjnym Sejmu przyczyny odwołania.

2. Prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym, którego termin został zmieniony, mają jedynie te podmioty, które uprzednio zgłosiły, na zasadach określonych w art. 70b, zainteresowanie pracami nad projektem ustawy.

Art. 70f

1. Wysłuchanie publiczne odbywa się przed rozpoczęciem szczegółowego rozpatrywania projektu.

2. Wysłuchanie publiczne odbywa się tylko na jednym posiedzeniu komisji.

3. Porządek dzienny posiedzenia komisji, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne, nie może obejmować innych punktów porządku dziennego.

Art. 70g

1. Przewodniczący komisji ustala kolejność oraz czas wystąpień podmiotów, które biorą udział w wysłuchaniu publicznym.

2. Na posiedzeniu, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne, podmiot, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić tylko raz.

3. Przewodniczący komisji może przedłużyć czas wystąpienia podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 70h

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji może przerwać posiedzenie, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne.

2. O dacie, godzinie i miejscu wznowienia posiedzenia postanawia przewodniczący komisji.

3. Informację o terminie wznowienia posiedzenia podaje przewodniczący komisji na posiedzeniu komisji, o którym mowa w ust. 1, lub umieszcza się ją w Systemie Informacyjnym Sejmu.

Art. 70i

1. 44) Podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy i bierze udział w wysłuchaniu publicznym, może na posiedzeniu, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne, złożyć do protokołu tekst niewygłoszonego na posiedzeniu wystąpienia. Teksty niewygłoszone są oznakowane w protokole w sposób umożliwiający ich odróżnienie od tekstów wygłoszonych. Teksty niewygłoszone umieszczane są w biuletynie z posiedzenia komisji, który podlega udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu.

1. 45) Podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy i bierze udział w wysłuchaniu publicznym, może na posiedzeniu, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne, złożyć do protokołu tekst niewygłoszonego na posiedzeniu wystąpienia. Teksty niewygłoszone są oznakowane w protokole w sposób umożliwiający ich odróżnienie od tekstów wygłoszonych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy i nie wzięły udziału w wysłuchaniu publicznym, z tym że złożenie tekstu może nastąpić do dnia wysłuchania publicznego.


chomik
04.01.2011 09:57:06

Na razie lista osób zgłoszonych nie jest długa, wiec może wypowiedzą się wszyscy

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/zgloszprojall?OpenAgent&6&3655

OSAS
04.01.2011 10:23:32

Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP ma zaplanowane spotkanie z Panem Ministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim w dniu 11 stycznia 2011r. o godz.14.00. Może to świadczyć albo o opuszczeniu przez Pana Ministra wysłuchania publicznego w jego trakcie albo o tym, że ma się ono zakończyć przed godziną 14.00.

http://www.zzpwsrp.pl/

ossa
04.01.2011 10:55:26

Zniknęłam jako osoba biorąca udział, a jestem jedynie jako reprezentowana!!!!!!! Co jest grane????????

Darkside
04.01.2011 11:05:27

"ossa" napisał:

Zniknęłam jako osoba biorąca udział, a jestem jedynie jako reprezentowana!!!!!!! Co jest grane????????
to układ !!

( to żart oczywiście )

Dred
04.01.2011 11:38:37

"Darkside" napisał:

Totalnie nie pasujący termin (

Dark, to ten drugi termin (który jeszcze nie został wyznaczony) też Tobie totalnie nie pasuje?! a to pech.....

Darkside
04.01.2011 12:39:46

"Dred" napisał:

Dark, to ten drugi termin (który jeszcze nie został wyznaczony) też Tobie totalnie nie pasuje?! a to pech.....
Panie Dred o czym Pan piszesz do mnie ?

Dred
04.01.2011 12:58:50

jw Panie Dark....jw....

Darkside
04.01.2011 13:27:49

"Dred" napisał:

jw Panie Dark....jw....
Mój post który Pan cytujesz Panie Dred został napisany 20.12.2010 o godzinie 12:03 gdy znany był jeden termin 11.01.2011 , nie wiem o co Panu chodzi Panie Dred i nie zamierzam się dalej tą kwestią zajmować. Miłego dnia i dobrego samopoczucia.

ossa
04.01.2011 15:11:18

Trochę nagardłowałam przez telefon i już wróciłam na swoje miejsce na liście

ps. Mae kochana przepraszam, że nie odpowiedziałam na SMS, ale własnie mi się komórka z......... do reszty

M.A.E.
04.01.2011 15:20:56

Osska najważniejsze, że jesteś

czekam aż mnie wpiszą....

ossa
04.01.2011 15:22:12

"M.A.E." napisał:

Osska najważniejsze, że jesteś

czekam aż mnie wpiszą....


Oby!!!!! Żeby!!!!!!!! i to szybko!!!!!!!!!!!! <nerwus>

KOP
04.01.2011 16:11:03

"OSAS" napisał:

Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP ma zaplanowane spotkanie z Panem Ministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim w dniu 11 stycznia 2011r. o godz.14.00. Może to świadczyć albo o opuszczeniu przez Pana Ministra wysłuchania publicznego w jego trakcie albo o tym, że ma się ono zakończyć przed godziną 14.00.

http://www.zzpwsrp.pl/hahahahaha tak sądziłem

na pierwszym czytaniu spotykał się z asystentami

OSAS
04.01.2011 16:31:20

"KOP" napisał:

Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP ma zaplanowane spotkanie z Panem Ministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim w dniu 11 stycznia 2011r. o godz.14.00. Może to świadczyć albo o opuszczeniu przez Pana Ministra wysłuchania publicznego w jego trakcie albo o tym, że ma się ono zakończyć przed godziną 14.00.

http://www.zzpwsrp.pl/hahahahaha tak sądziłem

na pierwszym czytaniu spotykał się z asystentami

Prostuję powyższą wypowiedż, gdyż z asystentami Pan Minister spotkał się 15 grudnia 2010r. a więc dzień po pierwszym czytaniu projektu rządowego (druk sejmowy 3655) i dzień przed pierwszym czytaniem projektu poselskiego (druk sejmowy 3361).

kazanna
04.01.2011 18:11:01

"OSAS" napisał:

Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP ma zaplanowane spotkanie z Panem Ministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim w dniu 11 stycznia 2011r. o godz.14.00. Może to świadczyć albo o opuszczeniu przez Pana Ministra wysłuchania publicznego w jego trakcie albo o tym, że ma się ono zakończyć przed godziną 14.00.

http://www.zzpwsrp.pl/


po prostu nie wybiera sie na wysłuchanie publiczne, bo niby po co ??

Włóczykij
04.01.2011 18:26:52

No to pytanie brzmi na ile wcześnie idzie pozyskać plan wysłuchania ułożony przez Przewodniczącego (Sandman ty i miła pani ?) i dostosować do niego scaneriuszy, by z ramienia IS zabrały przede wsztystkim głos osoby wytypowane do repreznetacji, by zdążyły sie wypowiedzieć, by powiedzieć wszystko zanim zaczniemy się powtarzać, by powstał z tego spójny, czytelny obraz, by przygotować się w tej sytuacji, jak działać, by wobec narzuconej kolejności przekazać swój czas wskazanym osobom. No jakoś w tej chwili nie czuję w sobie nic oryginalnego do przekazania na wysłuchaniu, a powtarzać jakoś nie chce misie. To co może jednak jakieś małe publikacje przytowanych tekstów tutaj, by schynroniozwać vel urozmaicić. No na ile sposobów można to opowiedzieć. Ja mam opcję też taką, jak dotrzeć do pana z saszetkę, bo odgaduję na podstawie filmiku, że to poseł i jakoś widzę w tym wyzwanie ... (nadal oczywiście swój czas oddaję jakby co).

kowboj
04.01.2011 18:41:00

"Włóczykij" napisał:

No to pytanie brzmi na ile wcześnie idzie pozyskać plan wysłuchania ułożony przez Przewodniczącego (Sandman ty i miła pani ?) i dostosować do niego scaneriuszy, by z ramienia IS zabrały przede wsztystkim głos osoby wytypowane do repreznetacji, by zdążyły sie wypowiedzieć, by powiedzieć wszystko zanim zaczniemy się powtarzać, by powstał z tego spójny, czytelny obraz, by przygotować się w tej sytuacji, jak działać, by wobec narzuconej kolejności przekazać swój czas wskazanym osobom. No jakoś w tej chwili nie czuję w sobie nic oryginalnego do przekazania na wysłuchaniu, a powtarzać jakoś nie chce misie. To co może jednak jakieś małe publikacje przytowanych tekstów tutaj, by schynroniozwać vel urozmaicić. No na ile sposobów można to opowiedzieć. Ja mam opcję też taką, jak dotrzeć do pana z saszetkę, bo odgaduję na podstawie filmiku, że to poseł i jakoś widzę w tym wyzwanie ... (nadal oczywiście swój czas oddaję jakby co).


Włóczykijciu, a kto ci powiedział, że wysłuchanie SKOŃCZY SIĘ 11 stycznia?
Na szczęście się na to nie zanosi, posiedzenie komisji można kontynuować innego dnia, wysłuchanie też!
Nic też nie wskazuje na to, aby skracano nam wypowiedzi.
Z tzw. przecieków wynika, że zdążymy się wypowiedzieć. Mieliśmy też podobne obawy, ale wróble na dachach ulicy Wiejskiej to i owo ćwierkają... a one coś tam wiedzą... <lotki>

Włóczykij
04.01.2011 18:44:08

no widzisz, a ja już sama od siebie chciałam porządek na Wiejskiej zrobić ...

[ Dodano: Wto Sty 04, 2011 6:46 pm ]
nadal podtrzymuję, że w razie okoliczności występu - proszę o rolę na piśmie a o doimprowizowaniu pomyślę

adela
04.01.2011 18:47:20

Ja wiem "życie to sen wariata śniony nieprzytomnie", ale żeby aż tak?
zgłoszenie Krzysztofa Kwiatkowskiego: http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/zg_74_3655/$file/zg_74_3655.pdf
(zwłaszcza pkt D2 mnie rozbroił)

kowboj
04.01.2011 18:48:39

"Włóczykij" napisał:

no widzisz, a ja już sama od siebie chciałam porządek na Wiejskiej zrobić ...

[ Dodano: Wto Sty 04, 2011 6:46 pm ]
nadal podtrzymuję, że w razie okoliczności występu - proszę o rolę na piśmie a o doimprowizowaniu pomyślę

Ustalimy szczegóły w piątek, na wszelki wypadek.

Włóczykij
04.01.2011 18:54:38

"adela" napisał:

Ja wiem "życie to sen wariata śniony nieprzytomnie", ale żeby aż tak?
zgłoszenie Krzysztofa Kwiatkowskiego: http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/zg_74_3655/$file/zg_74_3655.pdf
(zwłaszcza pkt D2 mnie rozbroił)


na jak dla mnie dla KRS speccjalna nagroda w kategorii poczucie humoru (lubię tego, co to wypisał )
<oklaski>

Pudlonka
04.01.2011 18:55:12

"kowboj" napisał:

no widzisz, a ja już sama od siebie chciałam porządek na Wiejskiej zrobić ...

[ Dodano: Wto Sty 04, 2011 6:46 pm ]
nadal podtrzymuję, że w razie okoliczności występu - proszę o rolę na piśmie a o doimprowizowaniu pomyślę

Ustalimy szczegóły w piątek, na wszelki wypadek.

bardzo proszę również o info <rosi> bo będę miała słaby dostęp do netu a m.in. z Włóczką już od niedzieli w wawie będziemy

Włóczykij
04.01.2011 18:55:31

"kowboj" napisał:

no widzisz, a ja już sama od siebie chciałam porządek na Wiejskiej zrobić ...

[ Dodano: Wto Sty 04, 2011 6:46 pm ]
nadal podtrzymuję, że w razie okoliczności występu - proszę o rolę na piśmie a o doimprowizowaniu pomyślę

Ustalimy szczegóły w piątek, na wszelki wypadek.
a kiedy próby ? /sorrki, że tu dygresjnouję?

Pudlonka
04.01.2011 18:57:25

Włóczko ... od niedzieli

Dred
04.01.2011 19:24:36

"OSAS" napisał:

Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP ma zaplanowane spotkanie z Panem Ministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim w dniu 11 stycznia 2011r. o godz.14.00. Może to świadczyć albo o opuszczeniu przez Pana Ministra wysłuchania publicznego w jego trakcie albo o tym, że ma się ono zakończyć przed godziną 14.00.
http://www.zzpwsrp.pl/

kowboju, może skontaktuj się z ZZPWS RP w celu zmiany terminu tego spotkania. Przecież to jest w naszym wspólnym interesie. Jeśli się uda będziemy mieli pewność, że MS Kwiatkowski ma wolne i jak się nie stawi, to......wiadomo...

Greebo
04.01.2011 20:04:39

Przecież i tak by nie przyszedł... A ZZPWS jest niestety mocno pro-MS, więc nie liczyłbym na przychylność. Poza tym gdyby wcześniej IS wsparła pracowników w rozmowach o podwyżkach sprawa wyglądałby inaczej a tak pewnie nie odwołają bo nam rzadko zdarza się spotkać z ministrem.

Hakoss
04.01.2011 20:45:49

"larakroft" napisał:

Jak pisaliśmy juz wcześniej, każdy z uczestników wysłuchania będzie miał udzielony głos. Kazdy będzie mógł mówić bez limitu czasu. Przygotujcie sobie wystąpienia, ale nie ograniczajcie się wyłącznie do ich złożenia. Chcemy prawdziwej dyskusju na temat ustroju sądów. Jest większa szansa z przebiciem się do śiwadomości posłów, jeżeli pewne rzeczy im się powie, niż składając wyłacznie zastrzeżenia na piśmie. Nie łudźmy się, że posłowie przeczytają to, co im napiszemy.

.


Bez złudzeń Panie i Panowie, bez złudzeń...

violan
04.01.2011 20:47:48

"Hakoss" napisał:

Jak pisaliśmy juz wcześniej, każdy z uczestników wysłuchania będzie miał udzielony głos. Kazdy będzie mógł mówić bez limitu czasu. Przygotujcie sobie wystąpienia, ale nie ograniczajcie się wyłącznie do ich złożenia. Chcemy prawdziwej dyskusju na temat ustroju sądów. Jest większa szansa z przebiciem się do śiwadomości posłów, jeżeli pewne rzeczy im się powie, niż składając wyłacznie zastrzeżenia na piśmie. Nie łudźmy się, że posłowie przeczytają to, co im napiszemy.

.


Bez złudzeń Panie i Panowie, bez złudzeń...

To może niech nikt tam nie jedzie? Po co to wszystko jeśli sami mamy takie podejście... ?

Hakoss
04.01.2011 20:59:58

Spotkamy się w Warszawie to zobaczymy...
Przypominam sobie "entuzjazm" związany z wystąpieniem min. K. Kwiatkowskiego na którymś zjeździe I., podjęcie konsultacji, zespoły robocze, protokoły uzgodnień i rozbieżności i co ?

larakroft
04.01.2011 21:08:31

Hakoss, ja nie mam złudzeń. Ministerstwo Sprawiedliwości to tak naprawdę Ministerstwo Propagandy, a to, co się dzieje w Lublinie przy okazji podziału sądu to kolejny kamyczek do ogródka, "dlaczego należy je zlikwidować". Wysłuchanie publiczne przy założeniu tego, że każdy może zabrać głos i mówić do woli, może trwać dłuuugo, co jesteśmy w stanie osiągnąć. Dalsze konsekwencje bardzo długiego wysłuchania mogą być dla nas korzystne.
To, że posłowie nie będą zainteresowani tym, co mamy do powiedzenia, jest niestety oczywiste, co nie zmienia tego, że uważam, że wysłuchanie będzie dobrą okazją do dyskusji.

koko
04.01.2011 21:13:30

Czy nie lepiej przygotować wystąpienia krótkie acz treściwe? Łatwiej sie słucha i bardziej trafiają tam , gdzie trzeba. I koniecznie , żeby zawierały tzw bon moty, co zapewni sukces medialny i nie tylko.

censor
04.01.2011 21:33:53

"Hakoss" napisał:

Przypominam sobie "entuzjazm" związany z wystąpieniem min. K. Kwiatkowskiego na którymś zjeździe I
To było w Zegrzu II.
Parafrazując wieszcza: i ja też tam byłem (miód i wino piłem ), entuzjazmu u siebie nie stwierdziłem, skalkulowany PR u mówcy - a i owszem.

Włóczykij
04.01.2011 23:03:52

Czy dopuszczalne i przewidywane są jakieś materiały dla posłów do podrzucenia im bezpośrednio przed wysłuchaniem czy na wejściu ? Takie terści po oczach.
Według mnie pozamiatają i nie dadzą debatować bez końca ... zwł. patrząc po obejrzeniu dotychczasowego materiału...
(może najpierw opcja treściwie, a dopiero w miarę rozwoju wydarzeń pórba na długość)

Yossarian
04.01.2011 23:05:22

"KOP" napisał:


na pierwszym czytaniu spotykał się z asystentami

rzeczywiście spotkał się z asystentami ale następnego dnia

kowboj
04.01.2011 23:30:57

"Włóczykij" napisał:

Czy dopuszczalne i przewidywane są jakieś materiały dla posłów do podrzucenia im bezpośrednio przed wysłuchaniem czy na wejściu ? Takie terści po oczach.
Według mnie pozamiatają i nie dadzą debatować bez końca ... zwł. patrząc po obejrzeniu dotychczasowego materiału...
(może najpierw opcja treściwie, a dopiero w miarę rozwoju wydarzeń pórba na długość)


Tak, można szykować wszelkie pisemne materiały i składać.

[ Dodano: Wto Sty 04, 2011 11:33 pm ]
"Pudlonka" napisał:

no widzisz, a ja już sama od siebie chciałam porządek na Wiejskiej zrobić ...

[ Dodano: Wto Sty 04, 2011 6:46 pm ]
nadal podtrzymuję, że w razie okoliczności występu - proszę o rolę na piśmie a o doimprowizowaniu pomyślę

Ustalimy szczegóły w piątek, na wszelki wypadek.

bardzo proszę również o info <rosi> bo będę miała słaby dostęp do netu a m.in. z Włóczką już od niedzieli w wawie będziemy

Jakieś info się puści, ale najprawdopodobniej komunikat ISI.
Nie zapomnijcie o takim szczególe: na forum wszyscy wiedzą, kto to jest kowboj, a dla mnie połowa nicków nadal jest anonimowa. Ich właściciele nieraz przysyłają mi PW w przekonaniu, że wiem, kim są, a ja nie zawsze wiem. Jeżeli więc jakiś Iustitianin chce się czegoś dowiedzieć, musi się do mnie odezwać, choćby mailem i ustalić kontakt.

kzawislak
04.01.2011 23:52:55

"chomik" napisał:tak klasycznie. Do szablonu zgłoszenia udziału w wysłuchaniu publicznym zalączyłem osobne pismo opisujące moją chęć zlożenia do protokołu z przebiegu wysłuchania wystapienia, które nie będzie wygłoszone. I załączyłem treść tego wystąpienia.

Art. 70i. 1. (5) Podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy i bierze udział w wysłuchaniu publicznym, może na posiedzeniu, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne, złożyć do protokołu tekst niewygłoszonego na posiedzeniu wystąpienia. Teksty niewygłoszone są oznakowane w protokole w sposób umożliwiający ich odróżnienie od tekstów wygłoszonych. Teksty niewygłoszone umieszczane są w biuletynie z posiedzenia komisji, który podlega udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy i nie wzięły udziału w wysłuchaniu publicznym, z tym że złożenie tekstu może nastąpić do dnia wysłuchania publicznego.


dzięki chomik za odpowiedz!

wychodzi mi na to, ze jak będę obecna na wysłuchaniu to mogę na tym posiedzeniu złożyć do protokołu niewygłoszone wystąpienie. Natomiast Ci, co nie będą mogli przybyć muszą to zrobić przed posiedzeniem (do 10??).

Volver
05.01.2011 04:35:43

"adela" napisał:

Ja wiem "życie to sen wariata śniony nieprzytomnie", ale żeby aż tak?
zgłoszenie Krzysztofa Kwiatkowskiego: http://orka.sejm.gov.pl/o.../zg_74_3655.pdf
(zwłaszcza pkt D2 mnie rozbroił)


oczom nie wierzę...D2...Ministerstwo Słuszności z nami..to kto przeciw nam???..biedni posłowie z Komisji?...koalicja?...

art_60
05.01.2011 10:20:44

"koko" napisał:

Czy nie lepiej przygotować wystąpienia krótkie acz treściwe? Łatwiej sie słucha i bardziej trafiają tam , gdzie trzeba. I koniecznie , żeby zawierały tzw bon moty, co zapewni sukces medialny i nie tylko.
Też tak uważam. Słuchacz może skupić uwagę tylko na krótki czas. Dlatego najlepiej ,,syntezę" wystapienia przedstawić ustnie, zaś szczegółowe rozważania czyli ,,analizę" złożyć po zakończeniu wystąpienia ustnego jako wystąpienie niewygłoszone w formie pisemnej na ręce komisji.

Włóczykij
05.01.2011 23:17:02

Ja zawsze mówię, że europoseł to fucha ...

[ Dodano: Sro Sty 05, 2011 11:18 pm ]
"kowboj" napisał:

Tak, można szykować wszelkie pisemne materiały i składać.


Przecież doskonale wiesz, że nie chodzi mi o to, że napiszę do nich indywidyalny list (nawet te zielone nagłówki daruję), ale o przygotwanie firmówek przez "naszych specjalistów".
PR

KOP
06.01.2011 13:44:23

"Yossarian" napisał:


na pierwszym czytaniu spotykał się z asystentami

rzeczywiście spotkał się z asystentami ale następnego dnia

no to gdzie był wtedy, gdzie się przyczaił

M.A.E.
06.01.2011 20:24:15

"censor" napisał:

A tu są wszyscy


Cenzorze nie wszyscy...... jeszcze wielu zgłoszeń nie wpisano

censor
06.01.2011 20:31:43

"M.A.E." napisał:

A tu są wszyscy

Cenzorze nie wszyscy...... jeszcze wielu zgłoszeń nie wpisanoNo... miałem na myśli to - w opozycji do posta przedmówcy, tj. Kowboja - że nie tylko Iustitianie.

kowboj
06.01.2011 21:18:55

"censor" napisał:

A tu są wszyscy

Cenzorze nie wszyscy...... jeszcze wielu zgłoszeń nie wpisanoNo... miałem na myśli to - w opozycji do posta przedmówcy, tj. Kowboja - że nie tylko Iustitianie.

Zgadza się, na stronie sejmowej są wszyscy, ale nie o wszystkich wiadomo, kto jest kto, bo są tylko nazwiska. Na na stronie "Iustitii" są tzw. swoi według listy sejmowej. A czy wpisano wszystkich to inna sprawa - wiem o jakichś dosłanych jeszcze zgłoszeniach. Podobno decyduje data wysyłki pocztowej.

mefisto
06.01.2011 21:34:39

Wczoraj uslyszalam w kancelarii Sejmu, ze jeszcze w poniedzialek beda do listy dopisywani pozostali, ktorzy wyslali prawidlowo wypełnione zgloszenia. Sama na to oczekuje. Pan wyraził ogromne zdziwienie z ilosci zgloszen nadeslanych faxem w dniach 31 grudnia i 01 stycznia. Stad chyba te braki na liscie.

Dred
06.01.2011 21:37:58

Ja też czekam na wpis

kowboj
06.01.2011 22:12:39

W takim razie kopiuję sobie aktualny stan wpisów, żebym mógł korygować i w wiadomości na stronie Iustitii. Słusznie, bo np. Dreda tam nie było... a to by było wszakżeż dziwne.

Włóczykij
06.01.2011 22:16:57

Korzystam, że to teraz gorący temat i przypomnę o głosowaniu na dziennkarza do naszej nagrody, bo za nieco ponad 12 h kończy się czas, a dobrze by wybór był poparty słuszną liczbą głosów. No postarajcie się kochani <rosi>

http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=3953&highlight=dziennikarz

mefisto
07.01.2011 13:26:06

Dzisiaj tio juz na dobre mnie zdenerwowali w kancelarii Sejmu. Okazuje się, że faksy nadsylane w ciagu ostatnich dwoch dni tj. 31 grudnia i 01 stycznia - ZAGUBILY SIE i że własciwie to one stanowily cyt. "taka jakby rezerwacje" i nie gwarantowały umieszczenia na liscie. Czerwień wystapila mi na twarz i niestety wyrazilam Panu do sluchawki dosyc dobitnie co o tym sądze. PreDre upewnij sie może czy znajdziesz sie na tej magicznej liscie.

Ama
07.01.2011 13:29:27

ale faks nie był przecież obowiązkowy ... jak zgłoszenie dojdzie pocztą to umieszczą na liście
mefisto ... spokojnie .... :D

M.A.E.
07.01.2011 13:33:23

"mefisto" napisał:

Dzisiaj tio juz na dobre mnie zdenerwowali w kancelarii Sejmu. Okazuje się, że faksy nadsylane w ciagu ostatnich dwoch dni tj. 31 grudnia i 01 stycznia - ZAGUBILY SIE i że własciwie to one stanowily cyt. "taka jakby rezerwacje" i nie gwarantowały umieszczenia na liscie. Czerwień wystapila mi na twarz i niestety wyrazilam Panu do sluchawki dosyc dobitnie co o tym sądze. PreDre upewnij sie może czy znajdziesz sie na tej magicznej liscie.


listy polecone, wysłane priorytetem i za potwierdzeniem odbioru też nie dotarły.....tzn. pan nie wie dokładnie bo to przychodzi do gabinetu Marszałka Sejmu... a stamtąd do kancelarii

czy ktoś może mi wytłumaczyć z jakiego powodu nie zostanę wpuszczona na wysłuchanie jeżeli wysłałam zgłoszenie i ustanowiłam pełnomocnika - jestem na liście po prawej stronie
w regulaminie sejmu nic na ten temat nie ma.... ale pan z kancelarii twierdzi, że jak reprezentuje mnie pełnomocnik to ja nie mogę wejść....

we wtorek będzie za późno na tłumaczenie i wyjaśnienie

[ Dodano: Pią Sty 07, 2011 1:34 pm ]
aha pan powiedział też, ze faks nie działał ostatnio.......

mefisto
07.01.2011 13:41:01

Ama - o ile dojdzie...

M.A.E.
07.01.2011 13:44:22

"Ama" napisał:

ale faks nie był przecież obowiązkowy ... jak zgłoszenie dojdzie pocztą to umieszczą na liście
mefisto ... spokojnie .... :D


Ama wysłałam pocztą 30.12 ( drugie - bez pełnomocnika) i pan nie wie czy jest......

Ama
07.01.2011 13:44:30

no a ja mam dylemat ... wysłałam priorytetem w poniedziałek ....
moje nazwisko jest na liście ... tylko pytanie ... czy to ja czy nie ja ... bo wiem na pewno, że mam sobowtóra w wymiarze sprawiedliwości ...

M.A.E.
07.01.2011 13:47:40

"Ama" napisał:

bo wiem na pewno, że mam sobowtóra w wymiarze sprawiedliwości ...


faktycznie brak zgłoszenia w formie elektronicnzej.....

Ama
07.01.2011 14:15:50

usz wszystko jasne, kowboj zaktualizował listę

M.A.E.
07.01.2011 14:58:32

Uwaga!!!! Kowboj prosi o przysłanie informacji na pw. od osób ( imię i nazwisko), które wysłały zgłoszenia i nie zostały wpisane na listę, w tym powtórne zgłoszenia ( bez pełnomocnictwa)

ponownie rozmawiałam z panem z Kancelarii i powiedział, że nie będą już nikogo dopisywali do listy bo zgłoszenia i faksy nie doszły a poza tym "oni mają pewne ograniczenia"
natomiast pan z sekretariatu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka powiedział, że pan przewodniczący Ryszard Kalisz zdecyduje czy osoby nie wpisane na listę wejdą - decyzja ma być pozytywna

[ Dodano: Pią Sty 07, 2011 3:00 pm ]
pan z kancelarii nie umiał mi odpowiedzieć na pytanie na jakiej podstawie prawnej odmawiają mi osobistego uczestnictwa tylko z tego powodu, że ustanowiłam pełnomocnika

efa
07.01.2011 15:14:26

"M.A.E." napisał:

a poza tym "oni mają pewne ograniczenia"

my też - a mimo to musimy obrobić wszystkie sprawy niezależnie od wpływu i napisać wszystkie uzasadnienia w terminie tygodni
Osobiście nie odpuściłabym - a osoby, których nie ma na liście, a wysłały zgłoszenie, powinny przyjechać z dowodem nadania lub potwierdzeniem faxem. Nawet, jeżeli fax był tylko zwyczajowo przyjętą formą, a na stronach sejmu jest informacja o nadaniu przesyłki pocztą, to jeżeli chociaż jedna osoba została na listę wpisana na podstawie faxu, to każdy ma przecież prawo domagać się od władzy równego traktowania.

[ Dodano: Pią Sty 07, 2011 3:15 pm ]
edit - w terminie 2 tygodni

Dred
07.01.2011 15:38:23

żądam wpisania mnie na na listę!!!...ale to już!!!!!!!! <nerwus>

M.A.E.
07.01.2011 15:40:13

"Dred" napisał:

żądam wpisania mnie na na listę!!!...ale to już!!!!!!!! <nerwus>

przychylam posta <krzyk>

Dred
07.01.2011 15:43:39

dodam jeszcze tylko, że mam kilka potwierdzeń nadania faksu w dniach 31.12.2010 r. i 03.01.2011 r. (może to ja im zepsułem ten faks ) oraz potwierdzenie nadania w dniu 03.01.2011 r. listu poleconego

ludzka
07.01.2011 15:49:23

Może skontaktujcie się z przełożonym tego Pana, który zepsuł faks i nie zna przepisów proceduralnych...

M.A.E.
07.01.2011 16:37:44

"ludzka" napisał:

Może skontaktujcie się z przełożonym tego Pana, który zepsuł faks i nie zna przepisów proceduralnych...


Ludzka ty masz nieludzkie pomysły

rozmawiałam z panią dyrektor Ewą Tempską - Jaczyńską z Biura Komisji Sejmowych i ona powiedziała, że:
- wiedzą o wielu zgłoszeniach niezarejestrowanych
- decyzję podejmie pan przewodniczący Ryszard Kalisz
- nie jest uprawnione twierdzenie, że jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika to nie zostanie wpuszczony
- mają problem z salą: czy pomieści tyle osób ( są niezadowoleni po wysłuchaniu lekarzy - wynajęli salę na zewnątrz, zgłosiło się 1000 osób, przyjechało 100)
- w zespole d/s lobbingu gdzie wszyscy dzwoniliśmy dzisiaj nie było nikogo kompetentnego, ktoś ich zastępował

efa
07.01.2011 16:47:10

Brawo MAE zuch dziewczyna

Beleg
07.01.2011 17:00:52

"M.A.E." napisał:

Może skontaktujcie się z przełożonym tego Pana, który zepsuł faks i nie zna przepisów proceduralnych...


Ludzka ty masz nieludzkie pomysły

rozmawiałam z panią dyrektor Ewą Tempską - Jaczyńską z Biura Komisji Sejmowych i ona powiedziała, że:
- wiedzą o wielu zgłoszeniach niezarejestrowanych
- decyzję podejmie pan przewodniczący Ryszard Kalisz
- nie jest uprawnione twierdzenie, że jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika to nie zostanie wpuszczony
- mają problem z salą: czy pomieści tyle osób ( są niezadowoleni po wysłuchaniu lekarzy - wynajęli salę na zewnątrz, zgłosiło się 1000 osób, przyjechało 100)
- w zespole d/s lobbingu gdzie wszyscy dzwoniliśmy dzisiaj nie było nikogo kompetentnego, ktoś ich zastępował

A mnie powiedzieli, że mój osobisty kierownik jest na liście rezerwowej ( 150któreś miejsce) , gdyż doszedł jedynie fax, w związku z czym nie ma pewności, czy zostanie wpuszczony i lepiej, żeby nie przyjeżdżać, bo i tak jest dużo osób.

M.A.E.
07.01.2011 17:06:01

"Beleg" napisał:

Może skontaktujcie się z przełożonym tego Pana, który zepsuł faks i nie zna przepisów proceduralnych...


Ludzka ty masz nieludzkie pomysły

rozmawiałam z panią dyrektor Ewą Tempską - Jaczyńską z Biura Komisji Sejmowych i ona powiedziała, że:
- wiedzą o wielu zgłoszeniach niezarejestrowanych
- decyzję podejmie pan przewodniczący Ryszard Kalisz
- nie jest uprawnione twierdzenie, że jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika to nie zostanie wpuszczony
- mają problem z salą: czy pomieści tyle osób ( są niezadowoleni po wysłuchaniu lekarzy - wynajęli salę na zewnątrz, zgłosiło się 1000 osób, przyjechało 100)
- w zespole d/s lobbingu gdzie wszyscy dzwoniliśmy dzisiaj nie było nikogo kompetentnego, ktoś ich zastępował

A mnie powiedzieli, że mój osobisty kierownik jest na liście rezerwowej ( 150któreś miejsce) , gdyż doszedł jedynie fax, w związku z czym nie ma pewności, czy zostanie wpuszczony i lepiej, żeby nie przyjeżdżać, bo i tak jest dużo osób.

Ola przecież jest wpisany na liście

ludzka
07.01.2011 17:13:21

"M.A.E." napisał:

Może skontaktujcie się z przełożonym tego Pana, który zepsuł faks i nie zna przepisów proceduralnych...


Ludzka ty masz nieludzkie pomysły

rozmawiałam z panią dyrektor Ewą Tempską - Jaczyńską z Biura Komisji Sejmowych i ona powiedziała, że:
- wiedzą o wielu zgłoszeniach niezarejestrowanych
- decyzję podejmie pan przewodniczący Ryszard Kalisz
- nie jest uprawnione twierdzenie, że jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika to nie zostanie wpuszczony
- mają problem z salą: czy pomieści tyle osób ( są niezadowoleni po wysłuchaniu lekarzy - wynajęli salę na zewnątrz, zgłosiło się 1000 osób, przyjechało 100)
- w zespole d/s lobbingu gdzie wszyscy dzwoniliśmy dzisiaj nie było nikogo kompetentnego, ktoś ich zastępował

Bo nie ma to jak porozmawiać z Panem Kierownikem (może być także Pani Kierowniczka... od biedy... )

kowboj
07.01.2011 17:58:08

"Beleg" napisał:


A mnie powiedzieli, że mój osobisty kierownik jest na liście rezerwowej ( 150któreś miejsce) , gdyż doszedł jedynie fax, w związku z czym nie ma pewności, czy zostanie wpuszczony i lepiej, żeby nie przyjeżdżać, bo i tak jest dużo osób.


Osobisty kierownik Belega jest na liście, a M.A.E. mówiła mi, że jego zgłoszenie listowne poszło 3 stycznia, czyli w terminie formalnym. Termin 10-dniowy upływał w dzień ustawowo wolny od pracy, a wiemy, co to znaczy.
Usiłowałem złapać przez telefon Najważniejszą Osobę, ale mi się nie udało.
Zdaje się, że tam się zrobił niezły b... ałagan i wypadałoby, żeby ktoś to posprzątał, a raczej kazał posprzątać. Jak ktoś nie umie organizować wysłuchania publicznego, to niech sobie poszuka pracy poza Sejmem!
Zajmę się tym, tylko czy się dodzwonię?

rosan
07.01.2011 18:00:16

kolejka po mięso, droga An, jest w naszym klimacie raczej niezbędna,kolejka do sanatorium wskazana,jaja rożne już widzieliśmy...

Sandman
07.01.2011 18:31:01

Lista rezerwowa.....gdzieś jakiś limit miejsc został ustanowiony?
Tłumaczenie się kwestią sali jest niepoważne....

hopeless
08.01.2011 11:22:10

niepoważne...obawiam sie ze dojdzie do scen przed wejściem...

koko
08.01.2011 11:34:03

Czy będą media? Zapowiada sie niezła chucpa przed wejściem <cwaniak>

kzawislak
08.01.2011 12:59:14

"koko" napisał:

chucpa przed wejściem <cwaniak>


koko, nie podpuszczaj <nono>

kowboj
08.01.2011 13:03:53

"koko" napisał:

Czy będą media? Zapowiada sie niezła chucpa przed wejściem <cwaniak>

Hucpa siem pisze pszes samo ha...

koko
08.01.2011 13:08:13

"Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych" Władysław Kopaliński
jidysz - chucpe
hebrajski - hutspah
wiec pewnie zarówno "ch" i "h" jest poprawne, aczkolwiek mój słownik podaje tylko wersję przez ch ;

kowboj
08.01.2011 15:36:29

"koko" napisał:

"Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych" Władysław Kopaliński
jidysz - chucpe
hebrajski - hutspah
wiec pewnie zarówno "ch" i "h" jest poprawne, aczkolwiek mój słownik podaje tylko wersję przez ch ;

Ciekawe... ale jak próbowałem googlać, to z chucpy przez ch przekierowuje na hucpę przez samo h jako prawidłową i w paru miejscach też napisali, że pisownia przez ch jest błędna, chociaż w Kopalińskim ta wersja istotnie jest też zapisana, obok tej przez samo h.

larakroft
09.01.2011 21:26:49

Niniejszym pragnę ogłosić, że mój Mroczny Mocodawca przesłał mi tekst swojego wystąpienia, które jako Jego pełnomocnik odczytam na wysłuchaniu.

rudy kot
09.01.2011 21:30:10

"larakroft" napisał:

Niniejszym pragnę ogłosić, że mój Mroczny Mocodawca przesłał mi tekst swojego wystąpienia, które jako Jego pełnomocnik odczytam na wysłuchaniu.


a ja właśnie miałam przyjemność zapoznać się z tekstem Mrocznego Mocodawcy.

Lara musisz dać z siebie wszystko i pięknie to wygłosić

larakroft
09.01.2011 21:32:18

"rudy kot" napisał:

Niniejszym pragnę ogłosić, że mój Mroczny Mocodawca przesłał mi tekst swojego wystąpienia, które jako Jego pełnomocnik odczytam na wysłuchaniu.


a ja właśnie miałam przyjemność zapoznać się z tekstem Mrocznego Mocodawcy.

Lara musisz dać z siebie wszystko i pięknie to wygłosić


Dam z siebie wszystko. Słowo :D

falkenstein
09.01.2011 21:32:30

Ja swoje pisze od nowa, bo zorietowałem się, że jak ministerstwo chce wprowadzić poprawki do ocen, to odnoszenie się do teo co było dotąd jest bez sensu.

Zastanawiam się, czy nie powinno się wprost zwrócić uwagi na to, że nie wiemy o czym rozmawiamy, bo ministerstwo chce wprowadzić zasadnicze poprawki do projektu, co zapowiedziało w mediach.

larakroft
09.01.2011 21:35:05

Z uwagi na to, że nie wiemy, o czym rozmawiamy, nie ma sensu brnąć w szczegóły. Podkreślanie nieprzygotowania ministerstwa do wprowadzania jakichkolwiek zmian w usp jest nam absolutnie na rękę.

censor
09.01.2011 21:37:16

"falkenstein" napisał:

ministerstwo chce wprowadzić zasadnicze poprawki do projektu, co zapowiedziało w mediach.

... uprawiając wyrachowany PR po to żeby nas wybić z impetu
Wiemy o czym rozmawiamy
To jedna z nielicznych szans dotarcia do opinii publicznej
Dziś ministerstwo chce wprowadzić zmiany żeby nam zamącić w głowach a potem z powrotem

kowboj
09.01.2011 23:06:23

"larakroft" napisał:

Z uwagi na to, że nie wiemy, o czym rozmawiamy, nie ma sensu brnąć w szczegóły. Podkreślanie nieprzygotowania ministerstwa do wprowadzania jakichkolwiek zmian w usp jest nam absolutnie na rękę.


Podkreślę grubą kreską.
(to nie dotyczy żadnej osoby występującej na forum)

KOP
10.01.2011 09:13:25

Mnie zatanawia posiedzenie rządu w sprawie USP. Przecież projekt ten jest już w Sejmie. Będą debatować nad autopoprawkami? Formalnie nie bardzo mogą debatować nad poprawkami, które miałby wnosić poseł PO. A może rząd chce storpedować wysłuchanie wycofując projekt i skałdając nowy? Niewiem, niewiem.....

censor
10.01.2011 09:18:12

"KOP" napisał:

A może rząd chce storpedować wysłuchanie wycofując projekt i skałdając nowy? Niewiem, niewiem.....
Nie wykluczałbym tu niczego, w szczególności tego, o czym pisze cytowany przez mnie przedmówca.

KOP
10.01.2011 09:26:36

"censor" napisał:

A może rząd chce storpedować wysłuchanie wycofując projekt i skałdając nowy? Niewiem, niewiem.....
Nie wykluczałbym tu niczego, w szczególności tego, o czym pisze cytowany przez mnie przedmówca.

Niewątpliwie, Minister dostanie mocno po łapach na wysłuchaniu od 200 sędziów i prokuratorów. No chyba, że będzie MTR

Będą media i usłyszą, jakie dziadostwo wyprodukowało MS.

Bedąc na miejscu MS, wycofałbym ten projekt i zrobił nowe przedłożenie, a w przypadku wniosku o wysłuchanie publiczne, uruchomiłbym maszynkę do głosowania.

Nie bardzo widzę możliwość wniesienia poprawek "łagodzących" przed wysłuchaniem.

efa
10.01.2011 11:09:50

"anpod" napisał:

Bardzo proszę warszawiaków o informacje, gdzie można w jak najbliższej okolicy zaparkować ?może być nawet strzeżony parking.

Podpinam się pod pytanie Anki - bardzo proszę o jakąś wskazówkę, gdzie w okolicy można zaparkować ?

kowboj
10.01.2011 11:43:28

"KOP" napisał:


Niewątpliwie, Minister dostanie mocno po łapach na wysłuchaniu od 200 sędziów i prokuratorów. No chyba, że będzie MTR


Nie będzie, a w tym przypadku, gdyby była, to po tym akurat projekcie też by się przejechała. Spoko.

[ Dodano: Pon Sty 10, 2011 11:53 am ]
No tak... ostatniego wywiadu z MTR jeszcze nie czytałem, gdy napisałem to zdanie wyżej. Hm....

kreska
10.01.2011 12:08:46

Podkreślę grubą kreską.
(to nie dotyczy żadnej osoby występującej na forum)

Uff, odetchłam (forma zamierzona)
Trochę się tej hucpy/chucpy na wysłuchaniu obawiam. Mam nadzieję, że nie istota problemu nie rozmyje się w tej ilości wystąpień!!
Trzymam kciuki i żałuję, że moje osobiste problemy zepchnęły na dalszy plan sprawę "wspólnej sprawy" i sama uczestniczę w niej ino duchem

[ Dodano: Pon Sty 10, 2011 12:09 pm ]
brak edycji! dwie pierwsze linijki to nieudany cytat z kowboja!

Darkside
10.01.2011 12:10:24

"larakroft" napisał:

Niniejszym pragnę ogłosić, że mój Mroczny Mocodawca przesłał mi tekst swojego wystąpienia, które jako Jego pełnomocnik odczytam na wysłuchaniu.


a ja właśnie miałam przyjemność zapoznać się z tekstem Mrocznego Mocodawcy.

Lara musisz dać z siebie wszystko i pięknie to wygłosić


Dam z siebie wszystko. Słowo :D nie wątpię

okapi
10.01.2011 13:13:30

będę trzymać kciuki..bo być fizycznie nie mogę

OSAS
10.01.2011 16:01:55

Zmianie uległo miejsce wysłuchania publicznego.
http://www.sejm.gov.pl/lobbing/inf3655z.htm

censor
10.01.2011 16:05:46

Dla tych co jutro "na morzu" i wszystkich tych, którzy nie wypłyną. Wklejam fragment dyskusji z internetowego wydania Gazety Prawnej, dotyczący projektu ustawy w sprawie ocen okresowych dla referendarzy:
w tym projekcie przewidziano m.in. oceny okresowe dla referendarzy sądowych, przewidując że w razie negatywnej oceny referendarz traci pracę.
W odróżnieniu od ocen sędziów nie określono jednak ani kto dokona tej oceny, ani jak, ani nawet w oparciu o co, nie ma nic jak taka ocena ma wyglądać i w jakim trybie zapadać, o możliwości odwołania się od niesprawiedliwej decyzji nie wspominając…
Czyli będzie pełna, niczym nieskrępowana samowolka, a w razie gdyby potrzeba było zwolnić dotychczasowego pracownika bo na jego etat ma akurat ochotę znajomy prezesa - można to będzie zrobić bez trudu.
W jakiej innej instytucji funkcjonują tak absurdalne zasady?


Kiedy sędziów to będzie czekać?

A tu link do dyskusji:
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/476825,minister_kwiatkowski_uwzglednimy_glos_sedziow.html#komentarze

efa
10.01.2011 16:37:05

"anpod" napisał:

Efka nie wiem, czy już dostałas drogą tajną odpowiedz, czy nie..

ale przyda sie moze i innym - na Ul. Parkingowej, kilkaset m od sejmu jest piętrowy parking strzeżony

dziękuję za odzew na moje pytanie )

KOP
10.01.2011 17:00:22

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8926202,Wydzialy_do_spraw__ktorych_nie_ma___absurd_w_polskich.html

przed wysłuchaniami poczytajcie o tylko jednym mankamencie noweli ustawy o prokuraturze.....

o pozostałych powiem w Sejmie

niedługo w TOK FM będzie materiał na temat tego, co zrobiono z asesorami prokuratorskimi

censor
10.01.2011 17:05:57

"KOP" napisał:

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8926202,Wydzialy_do_spraw__ktorych_nie_ma___absurd_w_polskich.html
Cytat:
obecny Prokurator Generalny Andrzej Seremet od początku był zwolennikiem ocen okresowych

Szanowny Panie Były Sędzio
Będąc SSR też wyrażał Pan taki pogląd? I jak go Pan uzasadniał?

amelius
10.01.2011 17:19:57

O ile mi wiadomo to Seremet jednak nie był zwolennikiem ocen okresowych a każdym razie nie w kształcie proponowanym przez MS. KOP chyba będzie wiedział więcej na ten temat.

KOP
10.01.2011 17:21:24

"censor" napisał:

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8926202,Wydzialy_do_spraw__ktorych_nie_ma___absurd_w_polskich.html
Cytat:
obecny Prokurator Generalny Andrzej Seremet od początku był zwolennikiem ocen okresowych

Szanowny Panie Były Sędzio
Będąc SSR też wyrażał Pan taki pogląd? I jak go Pan uzasadniał?

Seremet zawsze mówł tak - nie jestem przeciwnikiem ale nie akceptuję w proponowanym kształcie. W wywiadzie dla RZ, powiedział, że od czasu wprowadzenia konkursów (01.04.2010), oceny nie mają racji bytu w prokuraturze.

censor
10.01.2011 17:23:37

A o jakie konkursy chodzi?

KOP
10.01.2011 17:25:49

Jego pierwszy zastępca Marek Jamrogowicz jest przeciwnikiem, drugi zastępca Hernand też. NA wysłuchaniu będzie 3 prokuratorów z KRP - przeciwników. W KRP jest podobno tylko 3 zwolenników - Minister, Przewodniczący i jeszcze ktoś.

Trzej muszkieterzy przejadą się mocno po ocenach.

[ Dodano: Pon Sty 10, 2011 5:30 pm ]
"censor" napisał:

A o jakie konkursy chodzi?


O konkursy na prokuratorów w jednostkach wyższego rzędu, czyli PPO i PPA, które zawierają w sobie element oceny okresowej. Czyli ratio legis z uzasadnienia projektu rządowego już zostało zrealizowane.....

[ Dodano: Pon Sty 10, 2011 5:38 pm ]
i jeszcze jedno; gorąco zachęcam do udziału w ankiecie

http://www.prokuratorzy.net/wazne-informacje-i-komunikaty/wysluchanie-publiczne/30/Jak sądzisz, czy Minister Kwiatkowski będzie obecny na wysłuchaniu publicznym USP 11 stycznia 2011?

censor
10.01.2011 17:53:27

"KOP" napisał:

A o jakie konkursy chodzi?

O konkursy na prokuratorów w jednostkach wyższego rzędu, czyli PPO i PPA, które zawierają w sobie element oceny okresowej. Czyli ratio legis z uzasadnienia projektu rządowego już zostało zrealizowane.....
Toż u nas jest to samo gdy ktoś chce so SO lub SA! Więc o nic innego im nie chodzi tylko o możliwość wy.......ania z zawodu.

kowboj
10.01.2011 18:51:49

[scroll]UWAGA! ZMIANA MIEJSCA WYSŁUCHANIA PUBLICZNEGO![/scroll]

Zamiast w sali 106 odbędzie się ono w Sali Kolumnowej - największej sali Sejmu RP, z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń.
Zmianę ogłoszono 10 stycznia późnym popołudniem.

falkenstein
10.01.2011 19:09:28

Ale wchodzimy pewnie i tak przez biuro przepustek przy Wiejskiej od strony Placu Trzech Krzyży.

kropek
10.01.2011 19:11:47

"KOP" napisał:

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8926202,Wydzialy_do_spraw__ktorych_nie_ma___absurd_w_polskich.html

przed wysłuchaniami poczytajcie o tylko jednym mankamencie noweli ustawy o prokuraturze.....


Troszku chyba przesadzasz, oceny to jednak nie jedyne zadanie wydziałów:
§ 29. regulaminu wewn. urzędowania:
Do podstawowych zadań Wydziału do spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów należy:
1) przeprowadzanie wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych oraz koordynowanie działań podległych prokuratur okręgowych w tym zakresie;
2) przeprowadzanie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń, w szczególności w sferze postępowania karnego i działalności pozakarnej na obszarze działania prokuratury apelacyjnej;
3) dokonywanie ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach okręgowych;
4) wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury apelacyjnej.
Podobnie w okręgach Wydz. Organizacyjne.

Dreed
10.01.2011 19:21:42

"KOP" napisał:Jak sądzisz, czy Minister Kwiatkowski będzie obecny na wysłuchaniu publicznym USP 11 stycznia 2011?


Według moich informacji, z uwagi na znacząca ilość osób zgłoszonych z ramienia MS-u udział w posiedzeniu weźmie jedynie dwóch muszkieterów, czyli właśnie Pan Minister oraz viceminister - Jacek Czaja.
Początkowo miał być cały resort

Tomasz Zawiślak
10.01.2011 19:42:26

O wysłuchaniu publicznym na blogu serwisu Lex.pl - wpis Jerzego M. Majewskiego

http://lex.pl/blogi/?p=507

"Projekt zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych wywołał ożywioną dyskusję wśród sędziów, stanowczo sprzeciwiających się wprowadzeniu proponowanych zmian. Szczególnie aktywne jest Stowarzyszenie Sędziów Iustitia.

Mozna śmiało zgodzić się z poglądami sędziów sprzeciwiających się proponowanym przez rząd zmianom, jednakże - jak to często piszą sędziowie w uzasadnieniach wyroków uwzględniających złożony środek odwoławczy - z innych powodów niż wskazywane przez Stowarzyszenie Sędziów Iustitia.

Otóż sędziowie stowarzyszeni sprzeciwiają się ograniczeniu „samorządności sędziowskiej” do czego w pewnym stopniu projekt zmierza uznając, że proponowane zmiany )m.in. okresowa ocena sędziów) naruszają zasadę sędziowskiej niezawisłości, bowiem wprowadzają ocenianie sędziego przez władzę administracyjną. Iustitia wprost domaga się wzmocnienia sędziowskieh samorządności, innymi słowy utrwaleniu w sądach sędziowskiego korporacjonizmu, który jest główną i podstawowaą przyczyną niskiej oceny sądów w społeczeństwie i złej jakości orzecznictwa." [podkreślenie moje - TZ]

"Tymczasem wymiar sprawiedliwości potrzebuje reformy. Ale reformy przygotowanej nie przez rząd. Reformy przygotowanej z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej, który powinien - owszem - wysłuchać sędziów, ale nie brać wyrażanego przez nich stanowiska jako podstawy reformy. Bowiem rzeczywista reforma wymiaru sprawiedliwości powinna (w dalszej perspektywie), zakładać:
likwidację ministerstwa sprawiedliwości;
fundamentalną zmianę instytucji kolegiów sądów, do których powinni wchodzić prokuratorzy i adwokaci;
całkowitą i bezwzględną likwidację jakichlkolwiek przejawów korporacjonizmu sędziowskiego. [podkreślenie moje - TZ]

Takiej reformy nie wprowadzi ani ministerstwo sprawiedliwości ani nie zgodzą się na nią sędziowie. Takiego ryzyka nie podejmie też Prezydent Rzeczypospolitej - i dlatego reformy nie będzie, tak jak przez lata jej nie było."

kazanna
10.01.2011 19:55:49

pan mecenas to raczej taki folklor jest i nie przejmowałabym sie jego tezami. Prezentuje sporo kontrowersyjnych poglądów ( np. kobieta nie może być sędzia ) , ale chyba raczej nie należy do " ekspertów ", którzy maja wpływ na prace legislacyjne... podobny stosunek mam do pana Korwina Mikke, który tez odmawia mi prawa wykonywania zawodu...

OSAS
10.01.2011 20:00:45

"falkenstein" napisał:

Ale wchodzimy pewnie i tak przez biuro przepustek przy Wiejskiej od strony Placu Trzech Krzyży.

Według mojej wiedzy nie przez Biuro Przepustek tylko głównym wejściem do Sejmu. Przepustki nie będą wydawane. Straż Marszałkowska przy głównym wejściu będzie miała listę osób zgloszonych do udziału w wysłuchaniu publicznym i wystarczy okazanie dowodu osobistego aby wejść do Sejmu. Tak samo wchodziłem na poprzednie posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Chyba, że wprowadzono nową praktykę o której nie wiem.

iga
10.01.2011 20:21:39

mnie interesuje tylko jedno - jak ma wyglądać uczciwa ocena pracy sędziów, skoro jeden sędzia ma trzy razy więcej pracy niż drugi. U nas nawet w ramach jednego okręgu (tj. krakowskiego) zdarzają się takie różnice (np. wydziały rodzinne krakowskie i wydział rodzinny w Olkuszu czy Myślenicach). Wizytator - jak przypuszczam - będzie ten sam, i nie sądzę by z wyrozumiałością pochylił się nad "dolą" nadmiernie obciążonych sędziów. Wizytatorzy bardzo rzetelnie podchodzą do swych obowiązków, wywloką każdą przewłokę, każde uchybienie terminu - natomiast guzik ich obchodzi obciążenie, to nie ich sprawa. Można pogratulować pomysłu projektodawcom usp, by ranking wydajności, terminowości i diabli wiedzą czego jeszcze ograniczył się tylko do sędziów w ramach danego wydziału .
Chciałabym też wiedzieć kto w końcu zacznie oceniać ministra i jego prezesów za politykę kadrową - i dotyczy to nie tylko sędziów ale i seretariat, bo w moim wydziale sekretarki również pracują trzy razy więcej niż inne.
Proszę więc o zadanie tego pytania adwersarzom i czy znany jest im art. 2 konstytucji.

anpod
10.01.2011 23:15:57

ja tylko chciałabym przypomniec tym, którzy będę przemawiać...

w ostatnich dyskusjach na temat ocen okresowych dawno umknął nam argument, podnoszony na samym poczatku bardzo często i zasadnie, moim zdaniem. Ze oceny okresowe tak naprawdę nie mają słuzyc rozwojowi sędziego, a być metodą na poganianie go i rozliczanie z zaległości, w mojej ocenie metodą MS na walkę z zaległościami wynikającymi ze zlych procedur głownie. O tym, że tak własnie widzą rolę ocen okresowych propagatorzy projektu świadczy całkiem niedawna wypowiedź jednego z nich..i teraz zabijcie mnie, nie pamietam Kozdronia, Czaji ( nie wiem, jak się odmienia ), czy kogoś z podobnych sfer.

Czyli jak osioł nie daje ciągnąc przeładowanego wózka i zwalnia, to trzeba osła po pęcinach bacikiem, a nie myśleć o metodach rozładowania wózka. A moim zdaniem, zresztą na początku dyskusji o ocenach sama to często pisałam, jest to zasadnicze zagrożenie wynikające z tych ocen, że tak naprawde nie mają słuzyc stwierdzeniu, ktorzy sędziowie są dobrze, którzy ...mniej dobrzy , a być metodą MS na strukturalne zaległosci i przewlekłości.

kreska
10.01.2011 23:19:03

bo Temidzie nie są potrzebne orły, tylko woły!

kreska
10.01.2011 23:26:10Już dawno sie tak czuję!

Darkside
11.01.2011 13:11:06

Wysłuchanie trwa, przemawiali Kalisz, Dąbrowski, Seremet, krytykują projekt.

Naszych siła )

Darkside
11.01.2011 13:20:01

Mówiła Kamińska, ponoć o.k. , teraz kowboj , czekam na dalsze dane

Greebo
11.01.2011 13:26:06

Minister jest?

Darkside
11.01.2011 13:30:46

Obaj są , Kwiatkowski i Czaja

Darkside
11.01.2011 13:46:15

Super wystąpienie kowboja !!

buszmen
11.01.2011 14:01:36

Gdzie podsłuchujesz

[ Dodano: Wto Sty 11, 2011 2:02 pm ]
Byłem na stronie sejmowej ale dzisiaj brak relacji z wysłuchania

romanoza
11.01.2011 14:03:18

"buszmen" napisał:

Gdzie podsłuchujesz

[ Dodano: Wto Sty 11, 2011 2:02 pm ]
Byłem na stronie sejmowej ale dzisiaj brak relacji z wysłuchania
Pewnie pełnomocnik śle smsy

Darkside
11.01.2011 14:03:22

"buszmen" napisał:

Gdzie podsłuchujesz

[ Dodano: Wto Sty 11, 2011 2:02 pm ]
Byłem na stronie sejmowej ale dzisiaj brak relacji z wysłuchania


mam kontakt SMS-owy z jednym z uczestników

teraz Forum Obywatelskie

buszmen
11.01.2011 14:14:17

Teraz Kalisz przemawia w TVN24 na temat raportu MAK w sprawie katastrofy smoleńskiej. Ciekawe kto prowadzi wysłuchanie.

krysia59
11.01.2011 14:17:23

Czy gdzieś to wysłuchanie będzie dostępne w sensie odsłuchania

buszmen
11.01.2011 14:23:27

Może da sie załatwić u przewodniczącego Komisji posła Kalisza o udostępnienie nagrania (jeżeli było takowe) i zamieścić w I-TV

romanoza
11.01.2011 14:29:13

"krysia59" napisał:

Czy gdzieś to wysłuchanie będzie dostępne w sensie odsłuchania
Tak, jak tylko Rafał obrobi nagranie zamieści je na forum.

okapi
11.01.2011 15:30:08

może potem jakiś komentarz będzie.od uczestników...czekamy

buszmen
11.01.2011 16:04:55

Śledzę TVN24 i TVP Info i nie widziałem nawet w pasku na dole info o wysłuchaniu

[ Dodano: Wto Sty 11, 2011 4:10 pm ]
W TVP Info w rozmowie dnia ma byc minister K. Juz jest

Darkside
11.01.2011 16:14:10

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/477350,sejm_sedziowie_i_prokuratorowie_krytycznie_o_zmianach_w_ustroju_sadow.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+GazetaPrawna-Prawo+%28Gazeta+Prawna+-+Prawo+i+wymiar+sprawiedliwosci%29

Darkside
11.01.2011 16:15:26

"buszmen" napisał:

W TVP Info w rozmowie dnia ma byc minister K. Juz jest
co mówił ?

koko
11.01.2011 16:27:35

Darkside, czy pod bramą doszło do rozruchów społecznych? Czy Larze udalo się ,,zgubić ogon,, i wedrzeć tylnimi drzwiami do gmachu parlamentu?


Czy są zabici i ranni?

Darkside
11.01.2011 16:35:25

"koko" napisał:

Darkside, czy pod bramą doszło do rozruchów społecznych? Czy Larze udalo się ,,zgubić ogon,, i wedrzeć tylnimi drzwiami do gmachu parlamentu?


Czy są zabici i ranni?


mam nadzieję, że są zwłaszcza zabici , to dodałoby dramatyzmu ...

wysłuchanie trwa , po zabraniu głosu przez VIP-y reszta ma ponoć po 5 minut na wystąpienie

koko
11.01.2011 16:37:56

nie dobrze <alacz>

Darkside
11.01.2011 16:41:26

"koko" napisał:

nie dobrze <alacz>
wbrew zapowiedziom, można było to przewidzieć ... nie można wierzyć politykom

buszmen
11.01.2011 16:52:23

"Darkside" napisał:

W TVP Info w rozmowie dnia ma byc minister K. Juz jest
co mówił ?

Poruszono trzy tematy:
1. komentarz do raportu MAK w sprawie katastrofy smoleńskiej
2. przygotowanie MS do EURO 2012 i szybka kara dla kibiców (kibic nie zdąrzy opuścić stadionu i będzie osądzony w trybie odmiejscowionym za pomocą łącz, orzekanie i winie i karze na miejscu zatrzymania) i relacja ze spotkania z ministrem Ukrainy
3. na pytanie jak zwiększyć szybkośc i sprawność orzekania redaktor prowadzący poruszył temat zmian USP, na to K. powiedział że chodzi o 2 sprawy: zmiana sposobu zarządzania sądem i ocena sędziego połaczona z jego rozwojem co ma przyspieszyć orzekanie i zwiekszyc jego jakość.
Tak w skrócie może coś ominęłem. Szukałem relacji na stronie TVP Info ale na razie nie ma.

[ Dodano: Wto Sty 11, 2011 4:53 pm ]
"Darkside" napisał:

wysłuchanie trwa , po zabraniu głosu przez VIP-y reszta ma ponoć po 5 minut na wystąpienie

I kto to teraz słucha z Vipów

Darkside
11.01.2011 16:54:11

Czaja

buszmen
11.01.2011 16:55:28

I co. Nie usłyszy nic nowego

Darkside
11.01.2011 17:20:43

mój tajny informator donosi, że wysłuchanie trwa i idzie wolno ....

kazanna
11.01.2011 17:30:26

"buszmen" napisał:

na pytanie jak zwiększyć szybkośc i sprawność orzekania redaktor prowadzący poruszył temat zmian USP, na to K. powiedział że chodzi o 2 sprawy: zmiana sposobu zarządzania sądem i ocena sędziego połaczona z jego rozwojem co ma przyspieszyć orzekanie i zwiekszyc jego jakość.

to normalnie trąci Monty Pythonem , tylko ze jakoś mi nie do śmiechu...

buszmen
11.01.2011 18:24:26

"Darkside" napisał:

mój tajny informator donosi, że wysłuchanie trwa i idzie wolno ....


Dark trza rezerwować hotel

[ Dodano: Wto Sty 11, 2011 6:24 pm ]
I zaliczyłem pierwszy tysiąc

koko
11.01.2011 18:25:10

Co tam się dzieje? Kiedy poznamy całą prawdę? <alacz>

okapi
11.01.2011 18:30:14

że trwa to dobrze..może gruntownie bedzie można "rześwietlić" ten projekt usp
minus bo jakos media są tym nie zainteresowane a jutro i dziś króluje raport MAK..a premier szusuje na nartach w dolomitach..

censor
11.01.2011 20:14:30

W jednej ze stacji radiowych - której nie wymienię - wyemitowano wypowiedź byłego ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumy. Cytuję z pamięci, ale sformułowania były takie, że jeśli sędzia ma dwie wokandy w miesiącu to to jest lenistwo i właśnie dlatego są potrzebne oceny okresowe.

crom28
11.01.2011 20:30:31

hehe, tyle tylko że 2xm-c to orzeka się może w SA, ale dla nich oczywiście żadnych ocen ne przewidziano.

M.A.E.
11.01.2011 21:07:50

wróciłam

z forumowiczów wysłuchałam tylko Kowboja,Jarocina, Kaś, Dreeda..... DOSKONAŁE! MERYTORYCZNE! PORUSZAJĄCE!
po przerwie o 15.15 czas był limitowany, wystąpienia sędziów były przeplatane KRSem ( wszyscy po kolei przyszli i mówili....) i innymi....

rudy kot
11.01.2011 21:10:27

"M.A.E." napisał:

wróciłam

z forumowiczów wysłuchałam tylko Kowboja,Jarocina, Kaś, Dreeda..... DOSKONAŁE! MERYTORYCZNE! PORUSZAJĄCE!
po przerwie o 15.15 czas był limitowany, wystąpienia sędziów były przeplatane KRSem ( wszyscy po kolei przyszli i mówili....) i innymi....


a co mówił KRS ?

M.A.E.
11.01.2011 21:13:20

"rudy kot" napisał:

a co mówił KRS ?


po kolei... że projekt jest do niczego!

koko
11.01.2011 21:17:04

no to dobszzzz

KOP
11.01.2011 21:38:28

Był ktoś do końca? Ja wyszedłem o 17:30. Do której trwało? CZy jest nowy termin posiedzenia Komisji?

[ Dodano: Wto Sty 11, 2011 9:49 pm ]
http://lex.pl/?cmd=artykul,9241,title,nowy-ustroj-sadow-przyniesie-efekt-uboczny

OSAS
11.01.2011 21:49:47

"KOP" napisał:

Był ktoś do końca? Ja wyszedłem o 17:30. Do której trwało? CZy jest nowy termin posiedzenia Komisji?

Ja byłem do końca. Wysłuchanie publiczne zakończyło się około godz.18.30. Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie poinformował o kolejnym terminie posiedzenia Komisji.

Pudlonka
11.01.2011 21:58:42

"M.A.E." napisał:

wróciłam

z forumowiczów wysłuchałam tylko Kowboja,Jarocina, Kaś, Dreeda..... DOSKONAŁE! MERYTORYCZNE! PORUSZAJĄCE!
po przerwie o 15.15 czas był limitowany, wystąpienia sędziów były przeplatane KRSem ( wszyscy po kolei przyszli i mówili....) i innymi....


niestety forumowiczów (poza Vipami zostawiono na koniec

kazanna
11.01.2011 22:00:17

co było do przewidzenia . ale nic to !

buszmen
11.01.2011 22:00:47

Moze za późno, ale dopiero przeczytałem zapowiedź dziesiejszego przesłuchania w GW

http://wyborcza.pl/1,75248,8928274,Sedzia_nie_jest_panem__ma_sluzyc_spoleczenstwu.html

Hakoss
11.01.2011 22:14:56

Wysłuchanie publiczne jak wysłuchanie, miło było jednak poznać zaangażowanych w sprawę forumowiczów. (nie chcę być złym prorokiem, że to była jedyna wartość dzisiejszej uroczystości)
W sumie sporo wypowiedzi było poświęconych jednemu z podsekretarzy w MS, który zresztą był ubawiony wystąpieniem Kowboja. Zwróciła uwagę silna reprezentacja MS, Pan minister dość długo bawił na posiedzeniu, chociaż - o ile pamiętam - głosu publicznie nie zabierał. Wystąpienie Prezesa SN nie było porywające, lepsze wrażenie sprawił SSN A. Górski, A. Szerement. Duże wrażenie wywołało wystąpienie Kowboja, który dość mocnym głosem obudził część delegatów. Nawiązanie do tematyki wojskowej bardzo "celne".

emef
11.01.2011 22:45:43

Odniosłam takie fajne wrażenie, że wszyscy, którzy zabrali głos w Sejmie, mówili niemal jednym głosem - projekt do kosza! Oczywiście co do siły sprawczej naszej tam - czasem milczącej - obecności też nie mam (jak Hakoss) zbyt wielu złudzeń, ale myślę, że dobrze, że było nas tak wielu. No i po prostu forum rządzi

buszmen
11.01.2011 23:15:13

Znalazłem w TVP INfo wywiad z K., ale tylko skrót i to mówiący o raporcie MAK. Pozostałe wycięto.

violan
11.01.2011 23:26:37

"censor" napisał:

W jednej ze stacji radiowych - której nie wymienię - wyemitowano wypowiedź byłego ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumy. Cytuję z pamięci, ale sformułowania były takie, że jeśli sędzia ma dwie wokandy w miesiącu to to jest lenistwo i właśnie dlatego są potrzebne oceny okresowe.


A Czuma nawet przemknął się po sali podczas wysłuchania. I zniknął....

Tomasz Zawiślak
11.01.2011 23:40:10

5-minutowe wystąpienia to lekkie przegięcie Trzeba było zrobić minutowe, albo 30 sekundowe
Wielka szkoda, że wysłuchanie nie było transmitowane w internecie. Strona Sejmu daje taką możliwość...
Jak zwykle temat sądownictwa został "rzykryty" w mediach innymi bardzo waznymi wydarzeniami

W Trójce ok. 18:00 był wywiad z posłem Kozdroniem i sędzią Barbarą Godlewską-Michalak z Krajowej Rady Sądownictwa. Można sobie posłuchać:

http://www.polskieradio.pl/9/301/Artykul/297771,Jerzy-Kozdron-Sedziowie-zajma-sie-tylko-orzekaniem

larakroft
11.01.2011 23:46:38

Myślę, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy . Udało nam się przyczynić do tego, że wysłuchanie publiczne w sprawie usp odbyło się. Doprowadziliśmy do wypracowania wspólnego stanowiska co do projektu zmian większości organizacji prawniczych. Przyjechaliśmy licznie na wysłuchanie, gdzie odnieśliśmy się do projektu zmian w usp forsowanego przez MS praktycznie wbrew stanowisku wszystkich uczestników postępowania. Teraz jedynie pozostaje nam liczyć na to, że MS nie będzie sprzeciwiał się utopieniu tego projektu w komisji.

Przy okazji - cytat (prawie ) dnia - według marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych nie jest ustawą ustrojową , więc nie musi być w pierwszej kolejności skierowany na posiedzenie plenarne.

Tomasz Zawiślak
11.01.2011 23:55:03

"larakroft" napisał:

Myślę, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy . Udało nam się przyczynić do tego, że wysłuchanie publiczne w sprawie usp odbyło się. Doprowadziliśmy do wypracowania wspólnego stanowiska co do projektu zmian większości organizacji prawniczych. Przyjechaliśmy licznie na wysłuchanie, gdzie odnieśliśmy się do projektu zmian w usp forsowanego przez MS praktycznie wbrew stanowisku wszystkich uczestników postępowania

I za to wszystko Wielkie Dzięki wszystkim tym, którzy tam dzisiaj byli!!!

"larakroft" napisał:


Przy okazji - cytat (prawie ) dnia - według marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych nie jest ustawą ustrojową , więc nie musi być w pierwszej kolejności skierowany na posiedzenie plenarne.


violan
12.01.2011 00:02:05

"Tomasz Zawiślak" napisał:

5-minutowe wystąpienia to lekkie przegięcie Trzeba było zrobić minutowe, albo 30 sekundowe


Faktycznie, ale mimo to mam wrażenie, że wszystko co miało być powiedziane zostało powiedziane.

Tak, z tą nieustrojowością usp to faktycznie hit dnia....

A na koniec "erełka" w wykonaniu Bezprawia....

iga
12.01.2011 00:21:26

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Myślę, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy . Udało nam się przyczynić do tego, że wysłuchanie publiczne w sprawie usp odbyło się. Doprowadziliśmy do wypracowania wspólnego stanowiska co do projektu zmian większości organizacji prawniczych. Przyjechaliśmy licznie na wysłuchanie, gdzie odnieśliśmy się do projektu zmian w usp forsowanego przez MS praktycznie wbrew stanowisku wszystkich uczestników postępowania

I za to wszystko Wielkie Dzięki wszystkim tym, którzy tam dzisiaj byli!!!


przyłączam się do podziękowań <buzki>

anpod
12.01.2011 00:22:48

"violan" napisał:A na koniec "erełka" w wykonaniu Bezprawia....

krzyczeli glośniej Hanba ? i Skandal! ? i Wstyd ?

i czy w końcu rozszyfrowane zostało, kim jest Pan w Kitce ?

no i...znanym, nowopoznanym i tym, których się nie udało ...dziękuję za spotkanie, świetnie było Was- zobaczyć, spotkać ponownie, poznać * naprawdę sie cieszę, ze udało nam się zmobilizować jednak dużą grupą

szkoda, że nie mogłam zostać do końca...

i mam nadzieję do zobaczenia z wiekszościa..kiedyś


a co do ustrojowości, to z przytoczonej definicji ( że niby musi wchodzić w grę właściwość sądów ), to zrozumiałam, że np. takie kpc, czy kpk są ustawami ustrojowymi...

a usp słowo ustrój na wstępie tytułu najprawdopodobniej ma dodane ot tak, bo zbrakło słowa lepszego

* właściwe podkreślić

markosciel
12.01.2011 01:08:46

Ctat z wypowiedzi Pierwszego Prezesa SN Dąbrowskiego:

Z projektu wynika, że prezes będzie zwierzchnikiem sędziów i referendarzy, a dyrektor – całego personelu administracyjnego, w tym także – prezesa. Całe szczęście, minister sprawiedliwości zmienił te przepisy, i przesłał do Sejmu tekst ustawy, w którym relacja między prezesem a dyrektorem nieco się zmieniła: prezes wyrażać będzie zgodę na urlop dyrektora.


romanoza
12.01.2011 08:03:41

A co mówili przedstawiciele Themis O ile cokolwiek mówili.

larakroft
12.01.2011 08:05:28

Podobnie jak wszyscy - byli przeciw. Okazuje się, że w kwestiach zasadniczych środowisko nie jest podzielone.

anpod
12.01.2011 09:42:05

NSA I. Kamińska bardzo ostro skrytykowała instytucję dyrektora, może mniej ostro, ale też krytycznie odniosła się do ocen w kształcie proponowanym, poruszała tez inne kwestie, ale na razie mam szum informacyjny

SSO Anna Korwin Piotrowska - ostro skrytykowała pomysł likwidacji małych sądów, a więc wypowiadała pogląd mi szczególnie bliski

Przytoczyła dane statystyczne dot. kosztów rozpoznania 1 sprawy w różnych sądach, które nie mam pojęcia, jak wyliczyła, ale bardzo ciekawe i dobrze byłoby podobne zrobić dla innych.

SSR W. Piber - pojęcia nie mam, co mówił, ale krytycznie

to tyle, ile teraz z wystąpien pamiętam, ale na pewno wszystko będzie w tv
tyle, ze obejrzenie całości to pewnie zadanie dla cierpliwych, bo to pewnie bedzie z 5-6 godzin nagrania ? Jesli nie więcej..

Hakoss
12.01.2011 09:45:27

Dzisiaj w Trójce występował MS
Z jego wypowiedzi wynika, że czas spędzony przez Niego na wysłuchaniu publicznym był całkowicie zmarnowany. Chyba wcale nie słuchał co się tam mówi i kto mówi.
Wypowiedź jak zwykle głównie o śledztwie, raporcie MAK, przekazania wraku samolotu, stosowania Konwencji Chickagowskiej ... Co do ocen okresowych, tak jak poprzednio, a dodatkowo, co jest przedmiotem ocen okresowych: "sprawność i efektywność postępowania". To chyba coś nowego. Odnośnie protestów zaprzeczył, aby sędziowie protestowali, stwierdził, że "jest pewne środowisko sędziowskie, które wyraża pogląd w tej sprawie". Wyraził jednak zapatrywanie, że nie zmieni swojego zdania, że wprowadzenie ocen jest konieczne, ponadto odbył spotkania ze stowarzyszeniami, odwiedził sądy. Dalej będą rozmowy...ale one nie mogą przysłonić "celu który nam przyświeca, a więc poprawy efektywności".

larakroft
12.01.2011 09:47:32

Piber mówił o zadaniowym wymiarze czasu i braku jego doprecyzowania. Ważny głos w dyskusji.

bruno
12.01.2011 10:54:13

a tu ze strony sejmu - stenogram z posiedzenia Sejmowej - I czyt. :
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main6?OpenForm&SPC

[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 10:57 am ]
a tu jeszcze ta sam komisja ale omawiają -I czyt- projekt poselski - podwyżki dal asystentów -16.12.2010
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main6?OpenForm&SPC

art_60
12.01.2011 11:13:45

To co było budujące w dniu wczorajszym, na wysłuchaniu publicznym to duch wspólnoty jaki przenikał salę. Bardzo różne siły i bardzo różne osoby zjednoczyły się w walce ze szkodliwym bezsensem ministerialnego projektu. Podobno nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg i to się potwierdziło. Nie wiem dlaczego nie zabrali głosu ministrowie Kwiatkowski i Czaja. Przecież mieli szansę obrony swojego stanowiska, przeciwstawienia się naszym argumentom, wykazania swojej racji i przekonania komisji sejmowej, że to my się mylimy. Milczeli. Widocznie skorzystali z prawa odmowy składania wyjaśnień.
Też słuchałem, wypowiedzi ministra Kwiatkowskiego w Trójce i żal mi się go zrobiło. Oceniałem go jako inteligentnego człowieka z możliwościami, a w tym wywiadzie zachował się jak drobny cwaniaczek, który złapany na kradzieży za rękę mówi, że to nie jego ręka. Wady projektu wyłuszczają mu praktycznie wszystkie liczące się środowiska prawnicze, ale dla niego tak zmasowana jak nigdy dotąd krytyka, to tylko pogląd ,,pewnych środowisk prawniczych”.
Na koniec swojego wystąpienia, tam w Sejmie na wysłuchaniu larakroft powiedziała, że wymiar sprawiedliwości czeka na męża stanu, a nie zwykłego polityka, który chce tylko wygrać kolejne wybory. Krzysztof Kwiatkowski może i przejdzie w kolejnych wyborach, ale męża stanu to ja w nim nie widzę.

Allegro
12.01.2011 11:50:01

"art_60" napisał:

Krzysztof Kwiatkowski może i przejdzie w kolejnych wyborach, ale męża stanu to ja w nim nie widzę.


Jak na razie w historii naszego kraju był jeden mąż stanu o tym nazwisku - Eugeniusz, wicepremier, minister skarbu, przemysłu i handlu oraz budowniczy Gdyni.

Ja Panu Krzysztofowi też raczej nie wróżę, a szkoda, bo wzbudził ogromne nadzieje...

KOP
12.01.2011 12:33:30

http://www.prokuratura-zz.pl/

Koalicja sędziowsko–rokuratorska przeciwko rządowemu projektowi przewidującemu wprowadzenie ocen okresowychStyczeń 12, 2011 W dniu 11 stycznia 2011 r. przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbyło się wysłuchanie publiczne rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. W imieniu Związku głos zabrali Przewodniczący Prezydium Mariusz Gózd i Wiceprzewodniczący Jacek Skała. Swoje wystąpienia do protokołu złożyli ponadto prokuratorzy Justyna Plechowska – Łukowska i Tomasz Salwa. Bezpośrednio przed wysłuchaniem wzięliśmy udział we wspólnej konferencji prasowej ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” i innymi organizacjami prawniczymi. W trakcie posiedzenia głos zabrał Prokurator Generalny Andrzej Seremet, który poddał zdecydowanej krytyce przepisy dotyczące ocen okresowych dla prokuratorów.

Gotka
12.01.2011 12:35:38

cieszę się, że tam byłam, choć byc może jedynym pozytywnym efektem będzie spotkanie z forumowiczami. Maszynka do głosowania pewnie to uchwali.
Wazne, że tak licznie tam przybyliśmy (nie moge nie zauwazyć, że Wrocław rulez - było nas 11 osób) , jest to element zamanifestowania dezaprobaty wobec projektu.
Dziękuję za fajne wystąpienia Larki, Kaś i art 60.

Beleg
12.01.2011 12:50:33

"Gotka" napisał:

cieszę się, że tam byłam, choć byc może jedynym pozytywnym efektem będzie spotkanie z forumowiczami. Maszynka do głosowania pewnie to uchwali.
Wazne, że tak licznie tam przybyliśmy (nie moge nie zauwazyć, że Wrocław rulez - było nas 11 osób) , jest to element zamanifestowania dezaprobaty wobec projektu.
Dziękuję za fajne wystąpienia Larki, Kaś i art 60.

W imieniu własnym ( choć mnie nie było z powodu sesji) i mojego osobistego kierownika również dziękuję wszystkim za obecność i zabranie głosu w sprawie. Mój mąż był również pod ogromnym wrażeniem wystąpienia KOP-a, który idealnie wypunktował wady projektu.

okapi
12.01.2011 13:01:57

"Beleg" napisał:

cieszę się, że tam byłam, choć byc może jedynym pozytywnym efektem będzie spotkanie z forumowiczami. Maszynka do głosowania pewnie to uchwali.
Wazne, że tak licznie tam przybyliśmy (nie moge nie zauwazyć, że Wrocław rulez - było nas 11 osób) , jest to element zamanifestowania dezaprobaty wobec projektu.
Dziękuję za fajne wystąpienia Larki, Kaś i art 60.

W imieniu własnym (choć mnie nie było z powodu sesji) i mojego osobistego kierownika również dziękuję wszystkim za obecność i zabranie głosu w sprawie. Mój mąż był również pod ogromnym wrażeniem wystąpienia KOP-a, który idealnie wypunktował wady projektu.

dołączam sie do podziękowań..uważam ze był/jest to nasz sukces

chciałbym przy okazji wskazać na ojca/matkę tego działania czyli larakroft która na spotkaniu z posłem Kaliszem o to zabiegała,zainicjowała..a potem sama w wysłuchaniu uczestniczyła..

oczywiście podziękowania również dla Kowboja,Dreeda i wszystkich którzy tam byli i przekazali nasze racje

co dalej zobaczymy

buszmen
12.01.2011 13:03:05

"Hakoss" napisał:

Dzisiaj w Trójce występował MS


Podobnie mówił w TVP Info wczoraj. Pisałem o tym w poprzednim poście

Trebor
12.01.2011 13:10:26

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,2932,ministerstwo-sprawiedliwosci--podsumowanie.html

to może nie powinno być tu ale jednak przeczytajcie

kazanna
12.01.2011 13:18:48

"art_60" napisał:

Nie wiem dlaczego nie zabrali głosu ministrowie Kwiatkowski i Czaja.

bo wiedzieli , że maszynka do głosowania jest już ustawiona i nie ma co się wysilać... )

art_60
12.01.2011 14:01:22

"Beleg" napisał:

cieszę się, że tam byłam, choć byc może jedynym pozytywnym efektem będzie spotkanie z forumowiczami. Maszynka do głosowania pewnie to uchwali.
Wazne, że tak licznie tam przybyliśmy (nie moge nie zauwazyć, że Wrocław rulez - było nas 11 osób) , jest to element zamanifestowania dezaprobaty wobec projektu.
Dziękuję za fajne wystąpienia Larki, Kaś i art 60.

W imieniu własnym ( choć mnie nie było z powodu sesji) i mojego osobistego kierownika również dziękuję wszystkim za obecność i zabranie głosu w sprawie. Mój mąż był również pod ogromnym wrażeniem wystąpienia KOP-a, który idealnie wypunktował wady projektu.Mnie z kolei rzuciło sie w oczy, że gdy zaczął przemawiać Volver, Pan Minister Czaja szeroko się usmiechał, ale potem ten usmiech tak jakoś szybko ginął z jego twarzy. Myślę, że nasz tak liczny udział w wysłuchaniu i wystąpienia jednak nie były bez znaczenia, ale pożyjemy, zobaczymy co to naprawdę dało.

Pudlonka
12.01.2011 15:00:36

"anpod" napisał:

ja bardzo bardzo załuję, ze nie mogłam wszystkiego wysłuchac, ale powieedzcie, czy składaliscie teksty do PW Komisji ? bedą dostępne na stronach?


przychylam posta w całej rozciągłości - czy złożyliście ??

twierdzenie o braku charakteru ustrojowego tej ustawy
tym bardziej, że na konieczność prowadzenia I czytania na plenarnym zwróciło uwagę kilku przemawiających m.in. obecny prezes SN a wcześniejszy sędzia TK ale rozumiem, że dopiero sędzia po OCENIE będzie pełnoprawnym prawnikiem ... a na razie jego interpretacja prawa jest bez znaczenia ...

[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 3:12 pm ]
PS Chciałam podziękować szczególnie Kaś (oraz TZetowi ) <bukiet> <bukiet> <bukiet> oraz Włóczykijowi i emef MAE, Sandiemu i jaksie

bardzo się cieszę, że poznałam Tych których nie znałam i że spotkałam znanych

OSAS
12.01.2011 15:32:36

"anpod" napisał:

... ale powieedzcie, czy składaliscie teksty do PW Komisji ? bedą dostępne na stronach?

Wiele osób składało do protokołu treść niewygłoszonego wystąpienia, także w uzupełnieniu wystąpienia wygłoszonego.

Pudlonka
12.01.2011 15:48:24

"OSAS" napisał:

... ale powieedzcie, czy składaliscie teksty do PW Komisji ? bedą dostępne na stronach?

Wiele osób składało do protokołu treść niewygłoszonego wystąpienia, także w uzupełnieniu wystąpienia wygłoszonego.
ale też wiele osób zostawiło swoje pisemne wystąpienia, ponieważ nie miało możliwości ich wygłosić - a nie chcąc swym przemieszczaniem robić zamieszania - pozostawiło je umyślnym nie wiem czy to miała na myśli an ale ja to

ujw
12.01.2011 16:11:24

Spokojnie, wszystkie teksty nie wygłoszone zostały złożone.

Miło było Was spotkać i mam nadzieję, że to nie jedyny efekt tego wysłuchania (nie licząc pewnego projektu autorskiego zrodzonego w drodze powrotnej ) Choć po dzisiejszej wypowiedzi KK w Trójce, to . Strasznie bowiem jestem wyczulona jak ktoś próbuje mi, albo komuś robić wodę z mózgu....

Sandman
12.01.2011 16:22:41

"art_60" napisał:

Mnie z kolei rzuciło sie w oczy, że gdy zaczął przemawiać Volver, Pan Minister Czaja szeroko się usmiechał, ale potem ten usmiech tak jakoś szybko ginął z jego twarzy.

Taak.... Volver zaczął niezwykle uprzejmie, w eleganckiej formie, zwracając się do zebranych.....a potem równie elegancko i we wspaniałym stylu zaczął zadawać celne ciosy.....

Wczorajsze wystąpienia na wysłuchaniu były ciągłym biciem w projekt....Wystąpienia poszczególnych środowisk ciekawie się uzupełniały - wskazywano na złe rozwiązania z punktu widzenia KRS -u, prokuratorów, asystentów, referendarzy i oczywiście sędziów.... Krytykowały również Helsińska i Forum Obywatelskie.....
Nie wiem co może przekonać posłów jeżeli nie taka fala krytyki.....
Wystąpienia były ciekawe....zwłaszcza nasze .....
Trwały ślad może zostawić zwłaszcza wystąpienie Jaksy, który mówił o przekazaniu nadzoru I prezesowi SN.....szkoda, że nikogo wówczas z SNu już nie było.....trzeba drążyć temat i lobbować za tym rozwiązaniem......

Cieszę się, że zdobyliśmy się na ten wysiłek....Brawo Iustita i zarząd! Brawo Forum i forumowicze! Wrocław rządzi!

Poza tym dzięki za spotkanie....stare znajomości zostały wzmocnione, a nowych kilka znajomości poczynionych

sponn
12.01.2011 18:20:38

ja zaluje tylko ze wyjechalem zanim posluchalem szanownego kolezenstwa... strasznie zaluje... mam nadzieje ze bedzie mozna to zobaczyc w necie.

Mam nadzieje ze nastepne spotkanie w nieco bardziej sprzyjajacych okolicznosciach...

Co wiecej z tego co zauwazylem to jezeli chodzi o sedziow to na wysluchaniu bylo... forum. Czy byl tam ktos spoza forum ze sie tak zapytam (bo ze cale forum nie bylo to tez wiem) ?

larakroft
12.01.2011 19:29:14

ZDecydowana większość sędziów na wysłuchaniu to forum. Druga grupa - to sędziowie z Themis (częściowo będący równocześnie członkami Iustitii).

Volver
12.01.2011 19:58:57

"larakroft" napisał:

Druga grupa - to sędziowie z Themis


raczej - grupeczka sędziów...

"Iustitia" niesie w tej chwili największy ciężar organizacyjny tych wysiłków.Tutaj kumulują się najbardziej wyraziste koncepcje, podkreślające ideę niezawisłości sędziowskiej, tutaj odbywa się rzeczywista praca organiczna, nad odtworzeniem niszczonego przez całe lata samorządu sędziowskiego...Proszę, nie umniejszajmy w żaden sposób naszych zasług...

Forum zaś...zawsze wypada dodać dla Sędziów Rzeczypospolitej Polskiej pozwala, dzięki idei, która natchnęła jego twórców(dzięki Dreedd) --stało się żywym nośnikiem tych idei i usiłowań--
--gdyby nie ten cudowny lotniskowiec, jakim jest nasze Forum dla Sędziów Reczypospolitej Polskiej, nadal rozgrywano by nas jak małych chłopców do bicia...

Nie ważne jest czy " maszynka do głosowania już jest nakręcona"...chodzi o wiarygodność, zaufanie, o ethos...któego brak, w sposób nieprawdziwy zarzucano nam.

To Ministerstwo Sprawiedliwości musi posuwać się już dziś do składania deklaracji nieprawdziwych (choćby sprawa wysokości naszych wynagrodzeń, gdzie oszukano, dziennikarzy TVP1,)

Choćby sprawa tego tworu , zwanego projektem u.s.p."-- Minister wyraźnie przyznaje , że projekt jest opracowany źle...Minister całkiem głośno... wycofuje się już z dwóch zasadniczych elementów swojej :reformy " ustrojowej...

A zatem- jest piękny sens całej tej akcji!

iga
12.01.2011 20:09:38

"KOP" napisał:

Był ktoś do końca? Ja wyszedłem o 17:30. Do której trwało? CZy jest nowy termin posiedzenia Komisji?projekt ustawy o zmianie ustawy o TK (autorstwa SLD, proponujący sposób wyłaniania kandydatów do TK) został odłożony na bok do czasu złożenia poprawek do tego projektu przez jego autora (jest stenogram z posiedzenia komisji w temacie "TK - czy jest niezależny".
Wydaje mi się zatem, że na zasadzie analogii Komisja Sprawiedliwości nie powinna podejmować żadnych dalszych prac nad projektem dopóki Ms nie złoży deklarowanych poprawek do projektu (w sprawie ocen, dyrektora sądu, i czegoś tam jeszcze, co Kwiatkoski obiecywał, że zmienią).

anpod
12.01.2011 21:04:38

"sponn" napisał:

Czy byl tam ktos spoza forum ze sie tak zapytam (bo ze cale forum nie bylo to tez wiem) ?


owszem, byli

3 kolezanki ode mnie z sądu- jedna jest zarejestrowana, czasem poczytuje, regularnie dostaje listy od...Dreeda jak mi ostatnio powiedziała , ale nie pisze, a ostatnio rownież chyba nie wchodzi.

byli tez sędziowie ze stowarzyszenia rodzinnych, w tym 2 koleżanki z SO w Olsztynie , nie sa forumowe i 1 z SR w Ostrołęce, także tylko bywa na forum, nie pisze.

To tyle, ile ja wiem

Włóczykij
12.01.2011 22:38:38

spotkanie wysłuchaniowe magiczne (myślę tu o spotkaniach w realacji forum - real i atmosferze całości ... ) ,
a zatem niech spełniają się życzenia świąteczne ...
/bo w sumie, co jak nie wiara w cuda została <czarodziej>
- ! uwaga w żadnym, ale to w żadnym przypadku nie odczytwywać o nie wierze łącznie )
a Kwiat w wywiadach mocnawo spięty ...
i mimo Mak-U w Trójce pytania do MS z konkretami co do naszej sprawy, i GW o dziwo artykuł konkretnej długosci (Kowboju notabene, a na które to Tobie Andrzej ?), no bo RP to rzecz jasna - to żywe dowody ...

bladyswit
12.01.2011 22:57:27

polecam zaginione wystąpienie:

http://www.aferyprawa.eu/Pol/Jak-sie-zalatwia-ustawy-Ryszard-Kalisz-i-jegopozdrawiam wszystkich starych znajomych i nowo-poznanych forumowiczów, których miałem okazję spotkać w Sali Kolumnowej.

Pudlonka
12.01.2011 23:08:09

"bladyswit" napisał:

polecam zaginione wystąpienie:

http://www.aferyprawa.eu/Pol/Jak-sie-zalatwia-ustawy-Ryszard-Kalisz-i-jego
<nie powiem> ale też jest przeciw

buszmen
12.01.2011 23:54:11

"bladyswit" napisał:

polecam zaginione wystąpienie:

http://www.aferyprawa.eu/...d-Kalisz-i-jego

I chyba całe szczęście, że nie odczytano

falkenstein
12.01.2011 23:55:31

ten gość to bloga prowadzi... i w jednej sprawie został w sposób przestępczy poddany obserwacji psychiatrycznej... oczywiście pisze że go wypuszczono, ciekawe z jakim wynikiem.

ujw
12.01.2011 23:57:38

"Sandman" napisał:

Trwały ślad może zostawić zwłaszcza wystąpienie Jaksy, który mówił o przekazaniu nadzoru I prezesowi SN.....szkoda, że nikogo wówczas z SNu już nie było.....trzeba drążyć temat i lobbować za tym rozwiązaniem......

Cieszę się, że zdobyliśmy się na ten wysiłek....Brawo Iustita i zarząd! Brawo Forum i forumowicze! Wrocław rządzi!

Poza tym dzięki za spotkanie....stare znajomości zostały wzmocnione, a nowych kilka znajomości poczynionychTak.... wystąpienie jaksy z n a k o m i t e ! Zmęczone już towarzystwo, bo było już bliżej końca, umilkło i słuchało z uwagą. Choć nie było chwytliwych metafor, podniesionego z emocji głosu... było czego! Szacunek wielki Ojcze Redaktorze!

Może być?

Sandman
13.01.2011 00:05:04

Potrzeba pochwalić wszystkich występujących!
Spokój Kaś, podniosły ton Lary, CKM art 60, finezję Volvera.....

Łukasz
13.01.2011 01:34:03

Ja też przyłączam się do pochwał chociaż nie byłem

Może wokanda (nie-do-zdjęcia) mnie usprawiedliwi?

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy choćby dotarli - te wszystkie piękne wystąpienia mamy nadzieję obejrzeć niebawem

Gotka
13.01.2011 08:12:53

"larakroft" napisał:

Druga grupa - to sędziowie z Themis


a może z Themis to jest tak, że Co co byli w Sali Kolumnowej to jest cała kanapa tworząca to stowarzyszenie? bo jakoś nigdzie nie ujawniono, iluz to członków oni liczą, czy może już dostawili drugą kanapę.

AQUA
13.01.2011 08:29:38

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1808398211973&oid=159019877463855&comments

violan
13.01.2011 08:37:40

"buszmen" napisał:

polecam zaginione wystąpienie:

http://www.aferyprawa.eu/...d-Kalisz-i-jego

I chyba całe szczęście, że nie odczytano

Odczytano. I to jeszcze w wersji rozbudowanej o nazwiska sędziów.

cezary
13.01.2011 08:39:37

odpowiedź MS na pojawiający się w trakcie wysłuchania publicznego zarzut braku konsultacji społęcznych

cyt." Informacje jakoby przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nie był konsultowany ze środowiskiem sędziowskim, w tym m.in. z Krajową Radą Sądownictwa oraz Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, są nieprawdziwe"

http//ms.gov.pl/pl/informacje/news,2964,przebieg-konsultacji-projektu-ustawy-o-zmianie.html

Bogus
13.01.2011 08:55:03

odpowiedź MS na pojawiający się w trakcie wysłuchania publicznego zarzut braku konsultacji społęcznych

cyt." Informacje jakoby przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nie był konsultowany ze środowiskiem sędziowskim, w tym m.in. z Krajową Radą Sądownictwa oraz Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, są nieprawdziwe"

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,2964,przebieg-konsultacji-projektu-ustawy-o-zmianie.html

Pan Minister zapomina, że projekt jest ciągle zmieniany - np. w zakresie dot. ustawy o KSSiP, dołączenia aktów wykonawczych ... o innych "szczególikach" nie wspomnę - zestawienie co do przecinka potrwałoby sporo czasu

art_60
13.01.2011 12:25:59

"Sandman" napisał:

Potrzeba pochwalić wszystkich występujących!
Spokój Kaś, podniosły ton Lary, CKM art 60, finezję Volvera.....
no i chłodny profesjonalizm jarocina oraz pressing w wydaniu Dreeda.

krysia59
13.01.2011 14:06:54

Informacje MS jakoby projekt usp był konsultowany ze środowiskiem sędziowskim jest nieprawdziwa, jest kłamstwem. Jako przykład podaję umieszczone na stronie MS info, że w dniu 15 listopada 2010r odbyło się spotkanie z prezesami sądów rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy podczas gdy spotkanie takie się nie odbyło. Mam wątpliwości, czy zatem inne spotkania się odbyły.

romanoza
13.01.2011 14:18:48

"krysia59" napisał:

czy zatem inne spotkania się odbyły.
U mnie się odbyło, ale nie było mowy o USP

Pudlonka
13.01.2011 14:22:13

"romanoza" napisał:

czy zatem inne spotkania się odbyły.
U mnie się odbyło, ale nie było mowy o USP
ponadto konsultacja zakłada wysłuchanie drugiej strony i podjęcie dialogu a nie prelekcję na temat jaką to wspaniałą noweliozację proponuje MS
czy gdzieś była taka KONSULTACJA z prawdziwego zdarzenia ??

buszmen
13.01.2011 19:13:05

"Pudlonka" napisał:

ponadto konsultacja zakłada wysłuchanie drugiej strony i podjęcie dialogu


Jest to założenie jednostronne. Podobnie jak zasięgnięcie opinii, która i tak nie jest wiążąca

KOP
13.01.2011 23:35:53

"cezary" napisał:

odpowiedź MS na pojawiający się w trakcie wysłuchania publicznego zarzut braku konsultacji społęcznych

cyt." Informacje jakoby przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nie był konsultowany ze środowiskiem sędziowskim, w tym m.in. z Krajową Radą Sądownictwa oraz Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, są nieprawdziwe"

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,2964,przebieg-konsultacji-projektu-ustawy-o-zmianie.html


Teraz my wydamy oświadczenie.

1. opinia ZZPiPP RP wydana z KOP nie została uwzględniona w uzasadnieniu.
2. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w/s ocen jest informacja że było ono kosultowane ze ZZPiPP RP
3. wniosek o dołączenie ZZPiPP RP do rozmów MS z Iustitią i KRS został odrzucony.

Tomasz Zawiślak
16.01.2011 09:41:19

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu już zamieściło w sieci materiał filmowy ze swojego udziału w wysłuchaniu!

http://www.youtube.com/user/monitorpolski#p/u/12/_H_dfp4kn5g

falkenstein
16.01.2011 10:41:00

Obejrzałem... posprawdzałem kto to tam się wypowiada... internet to wspaniała rzecz...
To wszystko są ludzie związani ze strona "afery prawa" prawomocnie "skazani" przez sądy, oczywiście przez sądy skorumpowane, nieobiektywne, naruszające zasadę swobodnej oceny dowodów, fałszujace protokoły itp. Jeden z "mówców" został wprawdzie w jednym z postępowań uniewinniony, ale ma za złe sądom, ze jednocześnie nie kazały rozstrzelać prokuratorów, którzy go oskarżali. Aha, i jeszcze uznał za stosowne pozwać sędziów rozpoznających apelacje o naruszenie dóbr osobistych, bo nie spodobały mu się ustne motywy. Inna z "bojowniczek" została prawomocnie skazana za zniesławienie, oczywiście bezprawnie, bo przecież Palikota nie skazali. Inny zaś tak walczył o "rawa ojca" że skończyło się to w jego przypadku 6-tygodniową obserwacją psychiatryczną. Oczywiście zleconą przez nieobiektywnych psychiatrów i przyklepaną przez sąd uczestniczący w spisku mającym na celu zniszczenie jego rodziny. Oczywiście wszystkie jego zawiadomienia o popełnieniu przestępstw zostały zignorowane.

Dred
16.01.2011 12:06:11

Dziękuję wszystkim Forumowym Uczestnikom Wysłuchania Publicznego za liczne stawienie się w Sejmie i wyłożenie argumentów, które z pewnością także i ja podzielam. Z niecierpliwością czekam na relację telewizyjną. Jak wszystkim wiadomo nie mogłem tam być z uwagi na wcześniej zaplanowany urlop wypoczynkowy, który zakończył się wczoraj. Zapewniam, że we wtorek forumowa sekcja narciarska mocno trzymała za Was (zaciśnięte na kijkach) kciuki. Widzę, że pomogło. W środę dotarła do Harrachova ujw, którą my wysłuchaliśmy publicznie. Dzięki ujw! :D Wcześniej mieliśmy tylko informacje smsowe. Dzięki Kaś! :D
Ostatecznie wpisano mnie na listę uczestników wysłuchania publicznego. Żałuję, że nie mogłem tam być, bo miałem kilka ciekawych pomysłów....takich medialnych... i dobrze wiecie, że nie obawiałbym się ich użyć Jeszcze raz Wielkie dzięki! <rzytul>

censor
16.01.2011 12:52:36

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu już zamieściło w sieci materiał filmowy ze swojego udziału w wysłuchaniu!
http://www.youtube.com/user/monitorpolski#p/u/12/_H_dfp4kn5g
Nie dotarłem do końca. Dramat po prostu.

Pudlonka
16.01.2011 13:18:28

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu już zamieściło w sieci materiał filmowy ze swojego udziału w wysłuchaniu!

http://www.youtube.com/user/monitorpolski#p/u/12/_H_dfp4kn5g


ale zobaczcie jak sprytnie - najpierw wystąpienia własnych czlonków przed kamerą i później swojego przedstawiciela - wystapienia innych nie istotne - OBIEKTYWIZM w oczy kole
ALE TEŻ BYLI PRZECIW

KOP
16.01.2011 15:44:42

http://www.prokuratura-zz.pl/

Jak Ministerstwo Sprawiedliwości konsultowało rządowy projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych z organizacjami prokuratorskimi.

W odpowiedzi na komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. o przebiegu konsultacji ustawy o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw, zauważyć należy, co następuje:
1. W uzasadnieniu do wskazanego projektu nie uwzględniono opinii trzech organizacji prokuratorskich w tym najliczniejszej – Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Poniżej zamieszczamy opinię Rady Głównej, Stowarzyszenia Komitet Obrony Prokuratorów oraz Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem”.
2. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia w sprawie ocen okresowych dla prokuratorów zawarto informację, iż projekt ten był konsultowany z Radą Główną ZZPiPP RP. Informacja ta jest nieprawdziwa.
3. Pomimo wniosku Przewodniczącego Rady Głównej skierowanego na ręce Pana Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o wyrażenie zgody na udział przedstawicieli środowiska prokuratorskiego w rozmowach pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” i Krajową Radą Sądownictwa, prokuratorzy do rozmów tych nie zostali dopuszczeni uzyskując odpowiedź odmowną.

censor
16.01.2011 15:50:48

ALE TEŻ BYLI PRZECIW
Pewnie dlatego, że w ustawie nie znalazł się zapis, iż ocen okresowych dokonywać będzie ichniejsze stowarzyszenie.

Pudlonka
16.01.2011 19:14:11

"censor" napisał:

ALE TEŻ BYLI PRZECIW
Pewnie dlatego, że w ustawie nie znalazł się zapis, iż ocen okresowych dokonywać będzie ichniejsze stowarzyszenie.

fakt a może dlatego że tak ogólnie są na NIE...

Włóczykij
16.01.2011 23:35:21

Ale choinkę widać, więc w razie czego Dreed nie będzie musiał biegać na dokrętki

No misie spodobał cytat o sędziach działająych z premedytacją przeciwko obywatelom.
I przy okazji naszła mnie co do ocen ogólniejsza myśl, że my jak w autobusie, cały czas bilet gotowy do kontroli.

Dreed
17.01.2011 20:14:46

Pragnę z całego serca podziękować wszystkim, którzy przybyli na wysłuchanie publiczne. Była to niesamowita przyjemność zobaczyć Was i widzieć "siedzących tyłem do sali i mocno notujących, całych poczerwieniałych" pomysłodawców projektu.

Dawno nie pokazaliśmy wspólnie, bez żadnych różnic, jak bardzo sprzeciwiamy się największej legislacyjnej porażce. Był to tak piękny dowód solidarności, że gdybyśmy w ten sposób postępowali, to być może nasze starania o właściwy status Sędziego RP, byłyby już uwieńczone sukcesem.

Jak wiecie, osobiście nagrywałem całość wydarzenia (łącznie z kolegami z stow. przeciwko bezprawiu).

Całe nagranie zgrywałem na dysk 2 dni, a obecnie po kilkudziesięciu godzinach obróbki, wrzuca na serwis.

Ilość danych jest tak olbrzymia (7Gb), że łącze domowe mi wysiada i nie mogę wrzucić filmu, chociaż podzieliłem go na części.

Mam jednak nadzieję, że w ciągu 1-2 dni wszyscy będziemy mogli go obejrzeć. Już z góry przepraszam, za ewentualne cięcia - jestem jeszcze amatorem Okazało się, że nie ma 2 wywiadów, nie ma kilku wystąpień (pomyłka w obsłudze..mojego zresztą nie ma również)

Reasumując mogę stwierdzić jedno - już chyba tylko MS i to pewnie nie cały, popiera ten projekt.

W szczególności chcę wskazać na błędne wnioski red. Sobczaka (lex.pl), który chyba czytał pobieżnie HFPC i FOR. Ale będzie miał okazję obejrzeć wystąpienie i być może sam sprostuje swój komentarz. Przedstawiciele tych organizacji - skrytykowali projekt w wersji, którą znają i wspólnie z całym środowiskiem są przeciwni.

I na koniec, chcę szczególnie podziękować Panu Prezesowi NRA, który w imieniu swojej organizacji, a co warto podkreślić - nie sędziowskiej, apelował o zaprzestanie prac nad ta ustawą i jednoznacznie ocenił ją jako szkodliwą z punktu widzenia "klienta adwokatów", czyli właśnie społeczeństwa.
Był to bardzo cenny głos, który powinien dać do myślenia rządzącym !!! To sami przedstawiciele społeczeństwa w sądach ostrzegają, a MS uparcie swoje

Dred
17.01.2011 20:40:39

Dreed, wrzucaj to szybko!!!!... bo już nie mogę

falkenstein
17.01.2011 20:53:32

daj se na wstrzymanie.

Włóczykij
17.01.2011 20:54:50

No ale Dred, Ryśka Kalisza nie widziałeś ?
A poza tym dużo słów było Naprawdę dużo słuchania (to chyba tak jak dużo czytania )

Pudlonka
17.01.2011 22:28:46

"Dreed" napisał:

I na koniec, chcę szczególnie podziękować Panu Prezesowi NRA, który w imieniu swojej organizacji, a co warto podkreślić - nie sędziowskiej, apelował o zaprzestanie prac nad ta ustawą i jednoznacznie ocenił ją jako szkodliwą z punktu widzenia "klienta adwokatów", czyli właśnie społeczeństwa.
Był to bardzo cenny głos, który powinien dać do myślenia rządzącym !!! To sami przedstawiciele społeczeństwa w sądach ostrzegają, a MS uparcie swoje


moja ocena była podobna - był to bardzo cenny głos w dyskusji - ale adwokaci wystąpienia mają opanowane

Tomasz Zawiślak
17.01.2011 23:16:12

"Dreed" napisał:

Całe nagranie zgrywałem na dysk 2 dni, a obecnie po kilkudziesięciu godzinach obróbki, wrzuca na serwis.

Ilość danych jest tak olbrzymia (7Gb), że łącze domowe mi wysiada i nie mogę wrzucić filmu, chociaż podzieliłem go na części.


A może poddać te pliki kompresji? Darmowe programy do obrobki i konwersji wideo mozna pobrać TUTAJ

ossa
18.01.2011 14:06:42

"Dred" napisał:

już nie mogę


To puść!!!!!!

Dred
18.01.2011 15:57:42

"ossa" napisał:

już nie mogę


To puść!!!!!!
puściłem......i nadal nie mogę

Tomasz Zawiślak
18.01.2011 20:51:00

Ja też już nie mogę Plizzz.
Może chociaż jakaś orientacyjna data publikacji nagrań, albo wrzucanie ich po kawałku....

larakroft
18.01.2011 20:55:23

Właśnie.

Najpierw wrzućmy naszych :D. Choć tu byłby problem, bo na wysłuchaniu zdecydowana większość jawiła się jako nasza.

Poza tym, coraz powszechniej mówi się o utopieniu w komisji projektu usp. Minister swój podstawowy cel propagandowy osiągnął, on chciał dobrze, a źli sędziowie znowu mu nie pozwolili ...

Sandman
18.01.2011 21:17:20

"larakroft" napisał:

....
Poza tym, coraz powszechniej mówi się o utopieniu w komisji projektu usp. Minister swój podstawowy cel propagandowy osiągnął, on chciał dobrze, a źli sędziowie znowu mu nie pozwolili ...


Pięknie.....niech się bawią w poprawki!

A premier nie będzie zadowolony.....nie ma czym się resort pochwalić...znaczy się coś wymyśli....np. te ..sądy odmiejscowione

kowboj
18.01.2011 21:31:03

"larakroft" napisał:

Właśnie.

Najpierw wrzućmy naszych :D. Choć tu byłby problem, bo na wysłuchaniu zdecydowana większość jawiła się jako nasza.

Poza tym, coraz powszechniej mówi się o utopieniu w komisji projektu usp. Minister swój podstawowy cel propagandowy osiągnął, on chciał dobrze, a źli sędziowie znowu mu nie pozwolili ...

Cóż... jako nurek z zawodowymi uprawnieniami PADI w topieniu jestem dobry...

falkenstein
18.01.2011 21:34:22

Trzeba bedzie panu ministrowi zrobić wynurzanie bez płetw z zakręconą butlą... może się nie utopi :-)

Dreed
18.01.2011 22:21:18

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Ja też już nie mogę Plizzz.
Może chociaż jakaś orientacyjna data publikacji nagrań, albo wrzucanie ich po kawałku....


Film jest kompresowany do formatu flv, czyli najlepszego do korzystania przez sieć.

A data przybliżona (prawie pewna) to dzień jutrzejszy, godziny wieczorne, ponieważ mam poważne posiedzenia i nie będę mógł sprawdzać jak idzie transfer. Przesył ograniczyłem do minimum, gdyż według FAQ na serwerze zapobiega to zrywaniu połączenia... Zobaczymy

kowboj
19.01.2011 11:12:37

"falkenstein" napisał:

Trzeba bedzie panu ministrowi zrobić wynurzanie bez płetw z zakręconą butlą... może się nie utopi :-)


Taka CESA, tylko z głębokości trochę większej...?

Pudlonka
19.01.2011 13:34:05

"kowboj" napisał:

Trzeba bedzie panu ministrowi zrobić wynurzanie bez płetw z zakręconą butlą... może się nie utopi :-)


Taka CESA, tylko z głębokości trochę większej...?

aż strach się bac <krzyk>

dobrze że nie jestem ministrem

Tomasz Zawiślak
20.01.2011 00:26:00

Turnus mija a ja niczyja Może jutro

Dred
20.01.2011 00:38:13

no właśnie

Dreed
20.01.2011 16:09:53

Wysłuchanie publiczne w sprawie zmiany Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych cz.1

Tymczasowo link bezpośredni, z uwagi na awarię strony filmowej. Część druga będzie dostępna po zaksięgowaniu mojej wpłaty jeżeli nie będzie do ok. 18, musicie wytrzymać, aż do jutra

ZAPRASZAM - KLIKNIJ TUTAJ

Dred
20.01.2011 16:11:35

bez komentarza...

iga
20.01.2011 16:12:07

działa

iga
20.01.2011 17:00:52

"anpod" napisał:

a mi nie działa, sie pokazuje biała kartka :


ja musiałam trochę poczekać żeby się otworzyło

Dred
20.01.2011 17:01:43

trochę czasu się buforuje i przerywa, ale ....idzie

kazanna
20.01.2011 17:03:37

idzie gładko i nic nie przerywa mam lepsze łącze od ciebie

dreed, gdyby to było możliwe- dobrze byłoby dodać podpisy pod poszczególnych mówców...

iga
20.01.2011 17:04:16

wystąpienie Strączyńskiego (od 1 h 8 min) jakoś pocięte, a jest bardzo dobre

Dred
20.01.2011 18:13:59

Brawo kowboj!!!!!!! :D

czekam na cz. 2

adela
20.01.2011 18:38:42

Świetne przemówienie kowboju. Ci co Cię chwalili, w niczym nie przesadzili.

Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że po tak miażdżącej krytyce, ten projekt jeszcze ma jakąś rację bytu. To się chyba nazywa arogancja władzy.

Dred
20.01.2011 18:43:18

"anpod" napisał:

A dopytam, do której godziny ta część jest ?
do 15.00

M.A.E.
20.01.2011 18:44:28

2 godz 30 min

An Ty też jesteś!

anpod
20.01.2011 19:04:45

"adela" napisał:

Świetne przemówienie kowboju. Ci co Cię chwalili, w niczym nie przesadzili.

Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że po tak miażdżącej krytyce, ten projekt jeszcze ma jakąś rację bytu. To się chyba nazywa arogancja władzy.


adela, powiem Ci, że ja wyjechałam stamtad bardzo zbudowana. Zainteresowaniem, skalą tego zainteresowania, skalą krytyki zewsząd i od tak bardzo wielu stron...

i tak nawet w drodze powrotnej z dziewczynami rozmawiałyśmy, ja z taka iskrą nadziei, ze naprawde takie wysłuchanie cos da, ta skala wykazywanych błedów, uchybień itp..

no i nastepnego dnia..dowiedziałąm się tyle, ze raport MAK to ma niebotycznie większe znaczenie i w wywiadach z posłem Kaliszem, jak i MS Kwiatkowskim jest zdecydowanie ważniejszy, niż wysłuchanie..

a jesli chodzi o wysluchanie, to MS Kwiatkowski..w zasadzie wszystko słyszął już..i niczego nowego się nie dowiedział ..

M.A.E..no i wcale mi sie to nie podoba, ze jestem ..

bo ja nie widzę, nie wiem, a inni mogą oglądać

ale inna rzecz, że chciałam sobie uzupełnić to, czego nie widziałam na zywo troche towarzysko się udzielając

M.A.E.
20.01.2011 19:39:52

"anpod" napisał:

troche towarzysko się udzielając


właśnie to Dreed uchwycił

Dreed
20.01.2011 20:20:44

Strona poprawiona

KLIKAMY TUTAJ

kowboj
20.01.2011 21:43:42

Uu, to ja dwadzieścia minut przemawiałem?
A rzeczywiście, jakiś ciut pocięty jestem...

iga
20.01.2011 22:10:03

"Dreed" napisał:

Strona poprawiona

KLIKAMY TUTAJnoooo jest pięknie

kazanna
20.01.2011 22:22:56

a mi nasunął się taki komentarz...

http://www.youtube.com/watch?v=C-4Kq0CRn6w&feature=related

tony papieru tomy analiz
genialne myśli tłumy na sali
godziny modlitw lata nauki
przysięgi plany podpisy druki

wszyscy mamy źle w głowach że żyjemy
hej hej la la la la hej hej hej

Sandman
20.01.2011 22:26:17

Działa....wszystko jest (no prawie).....dobrze jest jeszcze raz to przeżyć....
PS> Choinka się odnalazła

kreska
21.01.2011 09:58:15

"Dreed" napisał:

Część druga będzie dostępna po zaksięgowaniu mojej wpłaty


Dreed-zie drogi, a kasa Ci się zgadza? Nie trzeba jakiejsi zrzuty zrobić? Pytam poważnie!

Dreed
21.01.2011 10:24:08

Zapraszam wszystkich na część drugą !!!

http://filmy.sedziowie.kei.pl/

Dred
21.01.2011 10:36:04

Super!!!!!! :D

Dred
21.01.2011 10:55:48

Brawo Jastrzębie!!!!!!!!!!!! :D

Volver
21.01.2011 11:14:05

ależ szybko ten drugi odcinek...wspomnienia i chęć do dalszych działań wracają z nową siłą...dzięki Dreed. jest cisza. na razie.ale myślę, ze przed burzą...

Volver
21.01.2011 19:43:23

"Dred" napisał:

Super!!!!!! :D


To więcej niż super, wszyscy usiedliśmy w Volverowni, aby w spokoju, w piatkowe popołudnie posłuchać debaty... to nie żadna indoktrynacja..po prostu ..dzieciary siedziały jak na dobrym filmie...najwięcej głosów (poza rzecz jasna mną -ale wyborcy należą wyłącznie do mojej rodziny, weźcie to pod uwagę) dostał Kowboj!!!(brawa!!!później : ex aequo kaś(za spoglądanie na komisję uzyskała - dodatkowe punkty!!) lara,za ukończenie premówienia przed czasem, a powiedziała wszystko, jarocin - za powagę i stateczność... ex aeqou, generalnie... najbardziej podobali się justicjanie...KRS..mniej...niestety, themis dostała negat from my wife...choć starałem się wytłumaczyć, iż to nie tak, jak myśli...

ropuch
21.01.2011 19:56:38

Następnym razem muszę przemówić gdyż moja rola w omawianym filmie jest zdecydowanie szóstoplanowa, a w taiej kategorii oskara nie przyznają

anpod
21.01.2011 20:22:30

Volvi...Twoje dzieci wytrzymały 4 godziny słuchania o usp ???

ropuszku...ee tam oskar, za takie role, jak nasze można 5 dych za statystowanie dostać a oskar tylko kurzem będzie obrastał na półce

po 40 minucie głos oddali

Volver
21.01.2011 21:21:10

"anpod" napisał:

Volvi...Twoje dzieci wytrzymały 4 godziny słuchania o usp


dwie godziny i kwadrans..skracałem VIPów poza Srebrzystowłosym... poza tym analizowaliśmy mimikę..i ..tych bez których obecności na sali..nie byłoby atmosfery...dla wystąpień...jest w tym , co tam się odbyło w Sejmie, to czego brakowało przez całe lata naszemu środowisku : "nic o nas - bez nas!!!", "żaden Minister Sprawiedliwości, żaden zespół ministerialny, żaden sługa(us) polityki, nie ma pojęcia o sądownictwie...żal straconych lat...i oby nie było za późno...jakże ciężka i kosztowna jest nauka demokracji-czegoś tak obcego naszym postsowieckim umysłom.....to dobrze, że moje dzieci poczuły Jej tchnienie...wolność, chleb, prawo

OSAS
22.01.2011 20:41:26

Ze strony Sejmu

18-01-2011 pos. nr 254

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

I. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe (druki nr 1277 i 3675),
II. Przyjęcie planu pracy Komisji na okres od 1 lutego 2011 r. do 31 lipca 2011 r.
III. Podjęcie uchwały Komisji w sprawie wspólnego rozpatrywania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3655) (wraz z projektami ustaw z druków 3236, 3361 i 3364)

Włóczykij
23.01.2011 00:42:53

to to co OSAS napisal, to jak tlumaczyc...
/klawiatura misie zbuntowala/[/code][/list]

art_60
23.01.2011 01:03:29

"Włóczykij" napisał:

to to co OSAS napisal, to jak tlumaczyc...
/klawiatura misie zbuntowala/[/code][/list]
No właśnie? Co w punkcie III., uchwaliła dnia 18.01.11 r., wskazana przez OSAS-a Komisja?

OSAS
23.01.2011 12:28:41

"art_60" napisał:

to to co OSAS napisal, to jak tlumaczyc...
/klawiatura misie zbuntowala/[/code][/list]
No właśnie? Co w punkcie III., uchwaliła dnia 18.01.11 r., wskazana przez OSAS-a Komisja?
Jeżeli Komisja podjęła uchwałę wymienioną w punkcie III, to oznacza, że projekt rządowy zmian usp został skierowany do dalszych prac w podkomisji. Oto jej skład.

Funkcja w podkomisji Nazwisko i imię Reprezentowana komisja Funkcja w komisji
przewodniczący Kozdroń Jerzy Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
zastępca przewodniczącego Rydzoń Stanisław Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Durka Zenon Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Olas Stanisław Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Ryniak Monika Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Smoliński Kazimierz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Szydłowska Bożena Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Włóczykij
23.01.2011 14:32:12

"Etap II
Prace nad ustawą w Sejmie
Proces Legislacyjny w Polsce
Tryb prac nad ustawą w Sejmie – zgodnie z art. 119 Konstytucji Sejm rozpatruje projekty ustaw w trzech czytaniach. Szczegółowy tryb prac nad projektami ustaw w Sejmie reguluje Regulamin Sejmu (dział II Regulaminu). Pierwsze czytanie przeprowadza się na posiedzeniu właściwej przedmiotowo komisji sejmowej, z wyjątkiem projektów ustaw dotyczących m.in. zmian konstytucji, praw i wolności obywatelskich, prawa wyborczego, ustaw budżetowych i podatkowych pociągających za sobą istotne skutki finansowe, organów państwa i samorządu terytorialnego, których czytanie odbywa się na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Pierwsze czytanie projektu ustawy obejmuje uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, debatę w sprawie ogólnych zasad projektu oraz pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy. Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu kończy się skierowaniem projektu do komisji, chyba że Sejm w związku ze zgłoszonym wnioskiem odrzuci projekt w całości. Komisje, do których skierowany został projekt ustawy, przedstawiają Sejmowi wspólne sprawozdanie o projekcie; sprawozdanie określa stanowisko komisji w odniesieniu do projektu. W sprawozdaniu komisje przedstawiają wniosek o: 1) przyjęcie projektu bez poprawek; 2) przyjęcie projektu z określonymi poprawkami w formie tekstu jednolitego projektu; 3) odrzucenie projektu. Następnie odbywa się drugie czytanie projektu, które obejmuje przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji o projekcie ustawy, debatę nad projektem oraz zgłaszanie poprawek i wniosków. Prawo wnoszenia poprawek do projektów ustaw w czasie drugiego czytania przysługuje wnioskodawcy, grupie co najmniej 15 posłów, przewodniczącemu klubu lub upoważnionemu przez niego wiceprzewodniczącemu - w imieniu klubu oraz Radzie Ministrów. Ponadto, zgodnie z art. 119 Konstytucji, wnioskodawca może wycofać projekt ustawy do czasu zakończenia drugiego czytania projektu. W razie zgłoszenia w drugim czytaniu nowych poprawek i wniosków projekt kieruje się ponownie do komisji, które go rozpatrywały, chyba że Sejm postanowi inaczej. Jeżeli w drugim czytaniu projekt nie został skierowany ponownie do komisji wówczas można niezwłocznie przystąpić do trzeciego czytania, które obejmuje przedstawienie przez posła sprawozdawcę poprawek i wniosków zgłoszonych podczas drugiego czytania, a następnie głosowanie. Jeżeli po drugim czytaniu projekt został ponownie skierowany do komisji, wówczas trzecie czytanie obejmuje przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji i głosowanie."

Zatem komisja teraz - ?
W sprawozdaniu komisje przedstawiają wniosek o: 1) przyjęcie projektu bez poprawek; 2) przyjęcie projektu z określonymi poprawkami w formie tekstu jednolitego projektu; 3) odrzucenie projektu.
a potem drugie czytanie ?.

Przy okazji z regulaminu sejmu art. 34 wynika, że do projektu powinny być dostarczone projekty aktów wykonawczych...


Przy okazji (choć może już było); po przejrzeniu danych posłów :
http://www.polskieradio.pl/9/301/Artykul/297771,Jerzy-Kozdron-Sedziowie-zajma-sie-tylko-orzekaniem
http://www.szydlowska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=326:terminarz-posiedze-komisji-sejmowych-&catid=15:aktualnoci&Itemid=21
U pani poseł nie ma w planie takiego punktu jak wynika z powyższej informacji ..
18 stycznia 2011 roku
godz. 11:30 Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (druki nr 1277 i 3675).
Przyjęcie planu pracy Komisji na okres od 1 lutego 2011 r. do 31 lipca 2011 r.
godz. 13:00 Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Posiedzenie zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu.
Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat długotrwałego, toczącego się od 18 lat postępowania sądowego przeciwko oskarżonym o popełnienie zbrodni wobec bezbronnych osób na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku.
godz. 15:00 Komisja Finansów Publicznych
Rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy budżetowej na rok 2011.
Zmiany w składach podkomisji stałych.
godz. 16:00 Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Infrastruktury
Posiedzenie zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu.
Sprawozdanie z prac polskich organów państwowych w związku z katastrofą TU 154M 10 kwietnia 2010 r.

I co do tych komisji dają opcję listu mailowego:
http://orka.sejm.gov.pl/ListydoS6.nsf/JK1?OpenForm&SPC

jarocin
24.01.2011 16:01:34

Wygląda na to, że projekt poszedł do podkomisji
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/poskomprocall?OpenAgent&6&3655

kazanna
24.01.2011 16:04:21

podkomisja nadzwyczajna... czy można sie dowiedzieć o niej czegoś więcej ?

Włóczykij
24.01.2011 18:41:33

no ale wobec powyższego rozumuję, że poszedł do podkomisji, która ma przepracować zebrany materiał i z wnioskami przestawić komisji, a ta wybiera 1,2,3

amelius
24.01.2011 20:58:45

Wywód legislatora na temat trybu prac nad nowelą do Usp.

Panie przewodniczący, pan sędzia zacytował treść art. 37 Regulaminu Sejmu, w którym mamy napisane, że pierwsze czytanie projektu ustawy przeprowadza się na posiedzeniu Sejmu w odniesieniu do ustaw regulujących ustrój i właściwość władz publicznych. BL we wstępnej opinii na temat ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych zawarło stwierdzenie, iż pomimo tego, że ów projekt nie wymaga skierowania na podstawie art. 37 ust. 2, ponieważ nowelizacja dotyka jedynie ustroju i właściwości władzy sądowniczej, sugerujemy, aby ze względu na rozległość przedłożenia skierować go do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Marszałek Sejmu skierował jednak ten projekt na posiedzenie Komisji. Taka była jego decyzja.

dla mnie niezrozumiały. To znaczy zrozumiały tylko w tym kontekście, że trzeba było jakoś wytłumaczyć decyzję Schetyny.

falkenstein
24.01.2011 21:05:29

to jasne. Władza sądownicza nie jest władzą publiczną.

Gotka
24.01.2011 21:14:00

"falkenstein" napisał:

to jasne. Władza sądownicza nie jest władzą publiczną.

mnie się też niestesty wydaje, że to uzasadnienie jest jasne - nie jest w ogóle władzą, a nowelizacja dotyka JEDYNIE ustroju władzy sądowniczej

art_60
24.01.2011 21:19:25

"falkenstein" napisał:

to jasne. Władza sądownicza nie jest władzą publiczną.
Z wywodu legislatora wynika, że chociaż władza sądownicza nie jest władzą publiczną to jednak jakąś władzą jest, a na pewno sądowniczą. Jawi się więc pytanie: jaką władzą jest władza sądownicza, skoro jest władzą, ale nie jest władzą publiczną? Jedynym logicznym wytłumaczeniem jest to, że władza sądownicza jest władzą niepubliczną, co należy uznać za odkrywcze. Słyszałem o niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ale o władzy niepublicznej jakoś dotąd nie. Nie nadążam widocznie za rozwojem prawa konstytucyjnego w Polsce .

Volver
24.01.2011 21:35:20

"art_60" napisał:

Słyszałem o niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ale o władzy niepublicznej jakoś dotąd nie. Nie nadążam widocznie za rozwojem prawa konstytucyjnego w Polsce .


ja także! Artysyksty

amelius
24.01.2011 21:54:36

"Gotka" napisał:

to jasne. Władza sądownicza nie jest władzą publiczną.

mnie się też niestesty wydaje, że to uzasadnienie jest jasne - nie jest w ogóle władzą, a nowelizacja dotyka JEDYNIE ustroju władzy sądowniczej
A może legislatorowi chodziło o to, że na posiedzenie Sejmu należy skierować ustawy dotykające (cóż za poetyckie określenie) ustroju i właściwości nie jednej a wszystkich władz publicznych. Byłoby to bardzo swoiste zastosowanie wykładni gramatycznej przepisu regulaminu Sejmu i twórcze nawiązanie i rozwinięcie jednocześnie idei tekstualizmu. Nie wiem tylko, kto się tu wykazał: legislator czy JE Marszałek Schetyna.

Włóczykij
24.01.2011 22:14:12

"art_60" napisał:

skoro jest władzą, ale nie jest władzą publiczną? Jedynym logicznym wytłumaczeniem jest to, że władza sądownicza jest władzą niepubliczną, co należy uznać za odkrywcze. Słyszałem o niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

no przecież pracujemy w usługach dla ludności wg założeń MS
niepubliczne zakłady usług w zakresie wymiaru sprawiedliwości,
tylko kto wtedy jest właścicielem , jeśli nie państwo ... obywatele ...? tak to by sie wpisywało w opcję świadczenia usług dla ludności.
/to juz chyba nie ironia a cyznim .../

przy okazji zaległej lektury w Gazecie prawnej z 11.01.2011 r. :
"– Nie chcemy odrywać kolejnych sędziów od orzekania. Oceny okresowe będą odbywały się przy okazji przeprowadzanych co cztery lata wizytacji sądów – tłumaczy Krzysztof Kwiatkowski."
Czyli po staremu pod nowa nazwą ? Tylko zachodzi pytanie skąd jeszcze wziete będa dane o punktulaność itp. oarz jaką droge rozwoju mozna zapronować, gdy stwierdzi ktoś niedobrą stabilność orzercznictwa - powtórka aplikacji ?http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/476825,minister_kwiatkowski_uwzglednimy_glos_sedziow.html

efa
24.01.2011 22:20:01

"Włóczykij" napisał:

no przecież pracujemy w usługach dla ludności wg założeń MS
niepubliczne zakłady usług w zakresie wymiaru sprawiedliwości,
tylko kto wtedy jest właścicielem ,

może chodzi o coś w rodzaju gospodarstw pomocniczych Ministerstwa Sprawiedliwości?

kowboj
24.01.2011 22:24:33

"falkenstein" napisał:

to jasne. Władza sądownicza nie jest władzą publiczną.


Ja wyraziłem pogląd, że publiczna to może jest, ale po prostu nie jest władzą... przynajmniej dla Pana Marszałka Sejmu będącego Prawdziwą Władzą.

Włóczykij
24.01.2011 22:25:07

"efa" napisał:

no przecież pracujemy w usługach dla ludności wg założeń MS
niepubliczne zakłady usług w zakresie wymiaru sprawiedliwości,
tylko kto wtedy jest właścicielem ,

może chodzi o coś w rodzaju gospodarstw pomocniczych Ministerstwa Sprawiedliwości?
no to odrazu wyjasnia się sprawa dyrektora ...

Volver
25.01.2011 01:02:54

"Włóczykij" napisał:

Tylko zachodzi pytanie skąd jeszcze wzięte będą dane o punktualności itp. oraz jaką drogę rozwoju można zaproponować, gdy stwierdzi ktoś niedobrą stabilność orzerzcznictwa - powtórka aplikacji ?


Minister Kwiatkowski, jak mawiali wozacy - "kombinuje jak koń pod górke..."
lub jak mecenas którego klient na rozprawie opowiedział coś zupełnie innego niż w piśmie procesowym opisującym wypowiedź klienta, a świadkowie wezwani na potwierdzenie tez dowodowych, powiedzieli że nic nie pamiętają, zaś na dokumencie zamiast potwierdzenia kupna samochodu jest potwierdzenie naprawy lodówki...ustawy nie pisze się na kolanie i nie można w ten sposób się zachowywać...panie senatorze...

cezary
25.01.2011 08:03:29

"kazanna" napisał:

podkomisja nadzwyczajna... czy można sie dowiedzieć o niej czegoś więcej ?


zapewne trafi do tej podkomisji


Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 3364) oraz nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
Funkcja w podkomisji Nazwisko i imię Reprezentowana komisja Funkcja w komisji
przewodniczący Kozdroń Jerzy Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
zastępca przewodniczącego Rydzoń Stanisław Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Durka Zenon Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Olas Stanisław Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Ryniak Monika Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Smoliński Kazimierz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Szydłowska Bożena Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka


http//orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Sklada6?OpenAgent&2013

Włóczykij
25.01.2011 18:48:59

"efa" napisał:

może chodzi o coś w rodzaju gospodarstw pomocniczych Ministerstwa Sprawiedliwości

podejście II - folwark

[ Dodano: Wto Sty 25, 2011 6:49 pm ]
"Volver" napisał:


Minister Kwiatkowski, jak mawiali wozacy - "kombinuje jak koń pod górke..."


a taki patchowrk sobie robię ...

OSAS
26.01.2011 19:31:43

"cezary" napisał:

...
zapewne trafi do tej podkomisji:


Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 3364) oraz nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
Funkcja w podkomisji Nazwisko i imię Reprezentowana komisja Funkcja w komisji
przewodniczący Kozdroń Jerzy Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
zastępca przewodniczącego Rydzoń Stanisław Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Durka Zenon Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Olas Stanisław Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Ryniak Monika Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Smoliński Kazimierz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Szydłowska Bożena Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka


http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Sklada6?OpenAgent&2013

Już trafił i ta podkomisja obecnie nosi nazwę - Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 3364) oraz o projektach nowelizacji ustaw: Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (druk 3236), Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3361, 3655).

buszmen
26.01.2011 23:39:55

Ciekawe czy któryś z posłów prawnikem jest

cezary
27.01.2011 07:56:19

"buszmen" napisał:

Ciekawe czy któryś z posłów prawnikem jest idea


obawiam się, ze argumenty merytoryczne oraz zawód posłów będą miały drugorzędne znaczenie, a liczyć się będzie pochodzenie partyjne i wiążąca się z nim arytmetyka( większość posłów koalicji), "ierwsze skrzypce" będzie rozgrywał Przew.Podkomisji -poseł Kozdroń, nie pierwszy raz zresztą...

Rafał R
27.01.2011 08:53:08

I pomyśleć,że Kozdroń kiedyś był sędzią,a przez niektórych uważany jest nawet za kombatanta,na czym pewnie wjechał w świat polityki,,,

Dreed
27.01.2011 09:03:21

Kozdroń Jerzy - PO - były sędzia (do stanu wojennego), aktualnie radca prawny, żona (korona zawodów prawniczych-notariusz) - jedna z wypowiedzi Pana posła w trakcie wysłuchania: http://www.polskieradio.pl/9/301/Artykul/297771,Jerzy-Kozdron-Sedziowie-zajma-sie-tylko-orzekaniem

Polecam kliknąć w ikonkę głośnika obok artykułu - ręce opadają. Już przypominam sobie pewne wystąpienie "...kiedy przejdziemy przez tę ciemną dolinę..." Już ja widzę jak argumenty merytoryczne trafiają do przekonania...


Rydzoń Stanisław
- Lewica - adwokat

Durka Zenon - PO - absolwent prawa - od wielu lat Dyrektor MOK

Olas Stanisław
- PSL - prawo administracyjne - samorządowiec

Ryniak Monika - PIS - nauczyciel, historyk

Smoliński Kazimierz
- PIS - adwokat

Szydłowska Bożena
- PO - Administracja z dwoma specjalnościami: Prawo handlowe i gospodarcze, oraz Polityka administracyjna - doradca prawny, biznesmenka

buszmen
27.01.2011 12:13:29

Przeczytałem tylko jedna z wypowiedzi przewodniczącego na temat menadżerów to wydaje sie ze sprawa klepnięta

I chyba z tego co podałeś to przychylam się do opinii Cezarego

OSAS
27.01.2011 13:54:18

Na stronie Sejmu dostępny jest tekst wystąpień wygłoszonych podczas wysłuchania publicznego.
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/29EF27AC3B70649BC1257825003C5C03/$file/0456806.pdf

larakroft
27.01.2011 17:04:20

Nie wiem, jak u Was, ale u mnie link podany przez OSASa nie działa.

Dreed
27.01.2011 17:24:11

"larakroft" napisał:

Nie wiem, jak u Was, ale u mnie link podany przez OSASa nie działa.


Prawdopodobnie jak zawsze przez przeglądarkę IE...

To skocz TUTAJ

larakroft
27.01.2011 17:25:40

żeby nie było - nie używam IE, tylko Mozilli

kazanna
27.01.2011 17:32:21

no to drukareczka w ruch...

Dreed
27.01.2011 23:05:22

Z wielką przyjemnością dorzucam nowe filmy z wysłuchania..

Dwa głosy, a jakże różne...


Zapraszam: TELEWIZJA SĘDZIÓW RP

buszmen
27.01.2011 23:59:45

Dreed gratuluję czołówka coraz lepsza
A i wywiad z Kaliszem ciekawy tylko jak to się przełoży na komisję

Volver
28.01.2011 01:55:41

Dziękuję Dreed--to naprawdę mnóstwo pracy...nie było jeszcze do tej pory takiej obywatelskiej i sędziowskiej dyskusji, w naszych sprawach...jak znam dotychczasowe obyczaje..skończyłoby się ...w nie tak dawnych czasach...(zanim założyliście to Forum-Wszyscy Wy, Którzy je założyliście i animowaliście(ożywialiście) przez te lata)..rozesłaniem na kilka dni przed projektu..."na pólki" z prośba o pilna odpowiedź i komentarz..i byłoby już...po...i kolejny bubel Ustawodawcy Irracjonalnego...dobijałby jedno z największych osiągnięć odzyskanej niepodległości naszego Państwa -niezawisłe sądownictwo...

iskaw
28.01.2011 21:20:09

Poseł Kalisz wspomniał, że zapis z tego posiedzenia znajdzie się na stronie internertowej tej Komisji, może warto ciekawsze sformułowania myśli powielić na piśmie i rozdać ludziom.

Dreed
28.01.2011 21:27:57

"iskaw" napisał:

Poseł Kalisz wspomniał, że zapis z tego posiedzenia znajdzie się na stronie internertowej tej Komisji, może warto ciekawsze sformułowania myśli powielić na piśmie i rozdać ludziom.


Jest już, tylko na chwilę obecną bez tekstów niewygłoszonych (sam stenogram)

http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/EF4DA2F64316FF56C1257825004CA772?OpenDocument

KOP
30.01.2011 18:45:07

W nadchodzącym tygodniu ma być podkomisja. Czy ktos wie kiedy?

OSAS
30.01.2011 19:17:33

"KOP" napisał:

W nadchodzącym tygodniu ma być podkomisja. Czy ktos wie kiedy?

Pierwsze posiedzenie podkomisji ma odbyć się w dniu 3 lutego 2011r. o godz. 9.30. Porządek dzienny: rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 3364).

censor
30.01.2011 19:35:19

A co znowu ONI majstrują przy KRS? Co się IM nie podoba? Radę też chcą ubezwłasnowolnić i POdporządkować sobie?

kowboj
30.01.2011 22:39:36

Nic nie majstrują. To jest projekt senacki idący w innym kierunku niż projekt ministerialny.

KOP
31.01.2011 13:50:22

W tym tygodniu ma być procedowana ustawa o KRS i sądach wojskowych. USP czeka.

OSAS
03.02.2011 13:55:52

Na stronie Sejmu jest już Biuletyn zawierający także teksty wystąpień niewygłoszonych podczas wysłuchania publicznego rządowego projektu zmian usp.
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/A1395F8A1115BE90C125782C00354880/$file/0456806.pdf

ziggy
03.02.2011 14:42:41

"KOP" napisał:

W tym tygodniu ma być procedowana ustawa o KRS i sądach wojskowych. USP czeka.


pewnikiem na wyniki "ankiety"

OSAS
07.02.2011 10:45:22

"art_60" napisał:

to to co OSAS napisal, to jak tlumaczyc...
/klawiatura misie zbuntowala/[/code][/list]
No właśnie? Co w punkcie III., uchwaliła dnia 18.01.11 r., wskazana przez OSAS-a Komisja?
Na stronie Sejmu jest już dostępny
Biuletyn nr: 4574/VI
Komisja: Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /nr 254/
Data: 18-01-2011

Poniżej przedstawiam fragment dotyczący projektu zmian usp.
Szanowni państwo, przechodzimy do punktu trzeciego – sprawy bieżące. Bardzo proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Szanowni państwo, w sprawach bieżących chciałbym poddać pod głosowanie uchwałę Komisji o skierowaniu projektu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 3655) – przypomnę, jest to projekt, w stosunku do którego odbyło się 11 stycznia wysłuchanie publiczne – do podkomisji, której przewodniczący jest pan Jerzy Kozdroń, do podkomisji do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Jednocześnie uchwalimy rozpatrzenie projektu wspólnie z projektem poselskim. Bardzo proszę, kto jest za takim rozwiązaniem i za taką uchwałą, proszę o podniesienie ręki. Jest 13 głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Jednogłośnie zdecydowaliśmy, że ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych trafia do podkomisji posła Jerzego Kozdronia.

Bardzo proszę, pani przewodnicząca.

Poseł Beata Kempa (PiS):
Panie przewodniczący, mam prośbę w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, aby nastąpiła zmiana w tej podkomisji, aby w miejsce pani poseł Moniki Ryniak wszedł pan poseł Andrzej Dera.

Przewodniczący poseł Wojciech Wilk (PO):
Dobrze, szanowni państwo. Przypomnę tylko, że w skład podkomisji na chwilę obecną wchodzą: pan poseł Kozdroń, pan poseł Rydzoń, pan poseł Durka, pan poseł Olas, pani poseł Ryniak, pan poseł Smoliński i pani poseł Szydłowska. Rozumiem, że klub PiS proponuje, żeby panią poseł Ryniak zastąpił pan poseł Dera. Bardzo proszę, kto z członków Komisji jest za takim rozwiązaniem, proszę o podniesienie ręki. Jest 15 głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Jednogłośnie przyjęliśmy, że pan poseł Andrzej Dera został członkiem podkomisji.

http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/BCA2B48C44D2E9D0C125782C00460F8C/$file/0457406.pdf

Pudlonka
07.02.2011 10:50:20

Czyli USP poszło do podkomisjii ?? a kiedy posiedzenie tejże ...

Volver
07.02.2011 21:03:09

"Pudlonka" napisał:

a kiedy posiedzenie tejże ...


po dokonaniu wyznaczenia jej terminu...
i ,mam nadzieję, po dogłębnej analizie zgromadzonego materiału

Bogus
08.02.2011 09:37:29

OŚWIADCZENIE
PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO

W związku z informacją podaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a opublikowaną w „Dzienniku Gazecie Prawnej” z dnia 27.01.2011 r. w artykule pt. „Minister przekazał projekt”, jakoby projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych jednak był wcześniej opiniowany przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oświadczam, co następuje:

Konsultacje w procesie tworzenia projektu ustawy nie są opinią do projektu. Z przepisu art. 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240 z 2002 r., poz. 2052 z późn. zm.) wynika kompetencja Sądu Najwyższego do opiniowania projektów ustaw, a nie do udziału w konsultacjach. Projekt ustawy nie mógł być przedłożony do zaopiniowania w 2009 r., gdyż o projekcie ustawy można mówić dopiero wówczas, gdy Rada Ministrów przyjmie go w odpowiednim trybie. Natomiast projekt został przyjęty jako dokument rządowy dopiero w październiku 2010 r. Należy podkreślić, że projekt ustawy przyjęty przez Rząd merytorycznie różnił się od wcześniejszych materiałów nadesłanych do konsultacji.

Problem tkwi w tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości opiera się na własnej interpretacji przepisów wykonawczych do ustawy o Radzie Ministrów z dnia 8 sierpnia 1996 r. (Dz. U. Nr 24 z 2003 r., poz. 199 j.t.), a konkretnie na przepisach Regulaminu pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13 z 2002 r. poz. 221 z późn. zm.). Regulamin ten określa wewnętrzny obieg dokumentów rządowych, natomiast w żadnym razie nie może on być podstawą wykładni przepisu art. 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym. Opinia do projektu ustawy, o którym mowa w tym przepisie ma służyć nie organowi wnioskującemu w ramach Rady Ministrów, ale ma być przeznaczona dla Sejmu RP.

Stanisław DĄBROWSKI

http://www.sn.pl/aktual/2.html

Pudlonka
08.02.2011 11:05:26

bez komentarza...

buszmen
09.02.2011 00:45:07Tylko czy to coś zmieni.

I tak MS zrobi swoje (..Problem tkwi w tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości opiera się na własnej interpretacji przepisów wykonawczych do ustawy o Radzie Ministrów z dnia 8 sierpnia 1996 r. (Dz. U. Nr 24 z 2003 r., poz. 199 j.t.), a konkretnie na przepisach Regulaminu pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13 z 2002 r. poz. 221 z późn. zm.). Regulamin ten określa wewnętrzny obieg dokumentów rządowych..).
A MOŻE NIE

Bogus
09.02.2011 14:55:07

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3009,wynik-konsultacji-spolecznych-przygotowanie.html

Wynik konsultacji społecznych: przygotowanie poprawki do projektu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
2011-02-08

W wyniku przeprowadzonych w ostatnim czasie konsultacji społecznych projektu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3655), w ramach dalszych prac parlamentarnych nad tym projektem, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotuje modyfikację zaproponowanej nowelizacji przepisów art. 12 wspomnianej ustawy (art. 1 pkt 7 projektu).

Wedle wstępnej propozycji zmiany art. 12 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, przedstawiałyby się następująco:

* a) § 1 otrzymuje brzmienie:„§ 1. Sąd rejonowy dzieli się na wydziały:
1) cywilny – do spraw z zakresu prawa cywilnego,
2) karny – do spraw z zakresu prawa karnego.”,

* b) po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu:
„§ 1a. W sądzie rejonowym może zostać utworzony wydział:
1) pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych – do spraw odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych,
2) rodzinny i nieletnich – do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw,
3) ksiąg wieczystych – do prowadzenia ksiąg wieczystych,
4) gospodarczy – do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw.
§ 1b. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw, spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw lub prowadzenie ksiąg wieczystych, należących do właściwości sądu rejonowego, w którym nie utworzono wydziału do tych spraw, Minister Sprawiedliwości przekazuje innemu sądowi rejonowemu, w trybie określonym w art. 20.”,

* c) uchyla się § 2-5;”.


Przedstawiona propozycja oznacza odejście od propozycji stworzenia możliwości rozpoznawania, w sądach rejonowych, spraw rodzinnych i nieletnich (jak również spraw z zakresu prawa pracy i spraw gospodarczych) w ramach wydziałów cywilnych i zachowanie tzw. „odrębnego sądownictwa rodzinnego” na poziomie sądów rejonowych. Jeżeli wpływ spraw nie będzie uzasadniał utworzenia odrębnego wydziału rodzinnego w danym sądzie – sprawy te będą rozpoznawane w ramach wydziału rodzinnego utworzonego w innym sądzie rejonowym, na zasadzie przewidzianej w art. 20 u.s.p.

Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw – co warto podkreślić - nie przewiduje automatycznej likwidacji wydziałów rodzinnych.
Nie zakłada się bowiem zmian struktury wydziałowej w sądach, w których jest ona ukształtowana prawidłowo. Projekt wprowadza jedynie mechanizmy pozwalające na możliwie najbardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb, ukształtowanie struktury organizacyjnej sądownictwa.

Joanna Dębek
Rzecznik Prasowy
Ministra Sprawiedliwości

... czyli i tak zakłada się likwidację wielu z wydziałów rodzinnych - sformułowanie "Nie zakłada się bowiem zmian struktury wydziałowej w sądach, w których jest ona ukształtowana prawidłowo. " wydaje mi się podejrzane ....

buszmen
09.02.2011 16:44:18

"Bogus" napisał:

Nie zakłada się bowiem zmian struktury wydziałowej w sądach, w których jest ona ukształtowana prawidłowo. "


I decyzja ta (MS?) będzie jedynie słuszna.

Gotka
09.02.2011 18:58:59

"Bogus" napisał:

sformułowanie "Nie zakłada się bowiem zmian struktury wydziałowej w sądach, w których jest ona ukształtowana prawidłowo. " wydaje mi się podejrzane ....


no, bo o tym, gdzie "rawidłowo" zdecyduje MS wedle sobie znanych kryteriów

kropek
09.02.2011 20:36:20

"Bogus" napisał:

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3009,wynik-konsultacji-spolecznych-przygotowanie.html

... czyli i tak zakłada się likwidację wielu z wydziałów rodzinnych - sformułowanie "Nie zakłada się bowiem zmian struktury wydziałowej w sądach, w których jest ona ukształtowana prawidłowo. " wydaje mi się podejrzane ....


Oczywiście, że tak i trzeba to uznać za wielkie zwycięstwo sędziów rodzinnych . O ile pierwotna propozycja przewidywała, że sprawy rodzinne będa rozpoznawane w każdym sądzie (choć czasem w wydziale cywilnym), to teraz, na zasadach ogólnych, bedzie można zlikwidować wydział rodzinny i przekazać sprawy z jego właściwości do sąsiada.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.