Wtorek, 23 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5993
Wtorek, 23 lipca 2024

Forum sędziów

ART. 95 PRAWA BANKOWEGO A HIPOTEKA

arczi
29.03.2011 09:47:12

CIEKAWY JESTEM OPINII SĘDZIÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH, czy umowna hipoteka bankowa jest możliwa z pominięciem formy aktu notarialnego? PO PUBLIKACJI WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z 15.03.2011 (P 7/09), odmawiającego mocy dokumentu urzędowego dokumentom bankowym

doctor
29.03.2011 14:19:53

Z treści wyroku TK wynika, że dotyczy on wyłącznie niezgodności art. 95 ust. 1 Prawa bankowego z Konstytucją w części, w jakiej przepis ten nadaje moc prawną dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych banku - a nie w części, w jakiej przepis ten określa, że wymienione w nim dokumenty stanowić mogą podstawę wpisu w KW. Wyrok TK nie dotyczy też art. 95 ust. 3 Prawa bankowego. Skoro tak, to akurat w kwestii postepowania o wpis tzw. hipoteki bankowej wyrok TK niczego nie zmienia.

Oczywiście, po wyroku z 15 marca 2011 roku ewentualna skarga konstytucyjna dotycząca niezgodnosci z Konstytucją także art. 95 ust. 3 Prawa bankowego będzie miała znaczne szanse powodzenia, więc gdybym orzekał w postępowaniu wieczystoksięgowym to poważnie rozważyłbym wystąpienie z pytaniem prawnym do TK w tej kwestii...

arczi
30.03.2011 13:33:34

Zgadzam się, są wątpliwości ale ust. 3 odwołuje się wprost par ust.1!!: Art. 95. (267) 1. ( Księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich podstawie wyciągi oraz inne oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku, jak również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń i mogą stanowić podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych.3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność dłużnika banku lub innej osoby ustanawiającej hipotekę na rzecz banku w celu zabezpieczenia wierzytelności dłużnika banku. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie może być dokonane przez złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów.

Jeżeli więc tylko dokumenty, o których mowa w ust.1 są podstawą wpisu hipoteki do KW, a wyrok odbiera moc urzędową dokumentu takim dokumentom (czyni z nich dokumenty prywatne), to przepis ust.1, a również odwołujący się do niego bezpośrednio ust.3 nie mają żadnej logicznej treści merytorycznej. Zakres bowierm tych przepisó dotyczy ksiąg jako dokumentów urzędowych.

A sądy mają ponadto prawo do samodzielnej odmowy zastosowania przepisu jeżeli jest on niezgodny -ich zdaniem - z konstytucją. Takie stanowisko zajmuje SN (chociaż nie zgadza sie z nim TK)

doctor
30.03.2011 19:02:43

"arczi" napisał:

Jeżeli więc tylko dokumenty, o których mowa w ust.1 są podstawą wpisu hipoteki do KW, a wyrok odbiera moc urzędową dokumentu takim dokumentom (czyni z nich dokumenty prywatne), to przepis ust.1, a również odwołujący się do niego bezpośrednio ust.3 nie mają żadnej logicznej treści merytorycznej. Zakres bowiem tych przepisó dotyczy ksiąg jako dokumentów urzędowych.

A sądy mają ponadto prawo do samodzielnej odmowy zastosowania przepisu jeżeli jest on niezgodny -ich zdaniem - z konstytucją. Takie stanowisko zajmuje SN (chociaż nie zgadza sie z nim TK)


Art. 95 ust. 1 Prawa bankowego po wyroku TK jak najbardziej zachowuje treść merytoryczną - TK "wyjął" z dotychczasowej treści tego przepisu jedynie przypisanie mocy dokumentu urzędowego dokumentom w tym przepisie wymienionym w stosunku do kontrahentów banku będących konsumentami. Wyrok TK w żaden sposób nie ingeruje w pozostałą część omawianego przepisu, a w szczególności w część dotyczącą tego, iż omawiane dokumenty bankowe mogą stanowić podstawę wpisu w KW. Nie ma podstaw by wywodzić z wyroku TK skutki prawne, które z niego nie wynikają.

Co do (rzekomej) kompetencji sądów do samodzielnej odmowy zastosowania przepisu ustawowego niezgodnego z konstytucją, to brak jest podstawy prawnej dla twierdzenia, że taka kompetencja sądom powszechnym przysługuje.

Harry
02.04.2011 17:59:03

No ale podstawą wpisu w księgach wieczystych może być dokument urzędowy, lub prywatny z podpisem notarialnie poświadczonym. Skoro zaś dokumenty bankowe utraciły moc dokumentów urzędowych, to czy mogą być podstawą wpisu bez notarialnego poświadczenia zawartch w nich podpisów?

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.