Sobota, 02 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5759
Sobota, 02 grudnia 2023

Forum sędziów

Egzekucja post. o umieszczeniu w placówce szkolno-wychowaw.

Greebo
14.06.2012 16:39:20

Witam, mam problem. Przerabiałem to jako pierwszy w wydziale i coś nie tak wyszło (przypominam, że jestem protokolantem )

W toku sprawy rozwodowej rodziców SO, w marcu tego roku, zmienił postanowienie SR i orzekł w trybie zabezpieczenia umieszczenie małoletnich w placówce szkolno-wychowawczej.
Odpis postanowienia celem wykonania wysłałem do kuratorów rodzinnych sądu właściwego oraz GOPS do wiadomości.
Odpis wysłany do kuratorów został przedstawiony Przewodniczącemu wydziału rodzinnego, który zarządził przesłać go do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Ów Centrum wydało postanowienie, które przesłało nam jako SO oraz do kuratorów.
Problem pojawił się teraz bo okazało się, że nikt nie poczuwa się do doprowadzenia dwójki dzieci do wyznaczonej placówki, którzy nadal przebywają u jednego z rodziców.
Kuratorzy twierdzą, że oni tylko czasem asystują, a PCPR twierdzi, że tylko czasem samochód użyczają....
Pomocy, bo dosłownie krew mnie zalewa. Najpierw mieliśmy emocjonalne sprawozdania z wizyt kuratora o demoralizacji małoletnich, a teraz jakoś nie ma kto wykonać.

Mam nadzieję, ze w miarę jasno przedstawiłem sytuację

Morg
14.06.2012 17:45:00

Lex spychandum w akcji...

I nie wiem czy dobrze kombinuję, ale w regulaminie urzędowania sądów powszechnych stoi tak:

§ 267. 1. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia o umieszczeniu małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, sąd zwraca się do właściwego organu o skierowanie małoletniego lub nieletniego do odpowiedniej placówki lub ośrodka, a po otrzymaniu skierowania poleca doprowadzenie go zgodnie ze skierowaniem.
2. Sąd może zlecić rodzicom małoletniego lub nieletniego jego doprowadzenie, a nieletniemu może zezwolić wyjątkowo na samodzielne udanie się do ośrodka wskazanego
w skierowaniu. W uzasadnionych przypadkach doprowadzenie nieletniego sąd może zlecić Policji.
3. W razie potrzeby przymusowego odebrania małoletniego lub nieletniego stosuje się art. 598(6)—598(12) K.p.c.


Art. 598(6) Kapecu brzmi zaś następująco:

Jeżeli zobowiązany do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką nie zastosuje się do postanowienia, o którym mowa w art. 598(5), sąd, na wniosek uprawnionego, zleci kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie tej osoby.


W dodatku jeśli zajrzeć do § 9 wydanego na podstawie art. 12 ustawy o kuratorach sądowych rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1071), to przeczytamy że:

Kurator rodzinny, do którego sąd zwrócił się o przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką:
1) powiadamia o terminie swoich czynności osoby, o których mowa w art. 598(9) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.);
2) żąda, w razie potrzeby, pomocy odpowiednich instytucji, w tym organów opieki społecznej;
3) sporządza do akt sprawy pisemną notatkę z przebiegu tej czynności.


Nie wiem czy takie doprowadzenie do ośrodka można uznać za przymusowe odebranie w rozumieniu k.p.c., ale jeśli tak, to jak dla mnie wynika z powołanych wyżej przepisów wprost, że to kurator odbiera dziecko – i co najwyżej żąda pomocy od odpowiednich instytucji.

Greebo
14.06.2012 20:56:29

"Morg" napisał:

a po otrzymaniu skierowania poleca doprowadzenie go zgodnie ze skierowaniem.
Ok, czyli jestem na tym etapie. W takim wypadku mamy teraz zlecić rodzicom lub kuratorom doprowadzenie małoletniego do tej placówki, tak?
Ma ktoś wzór takiego pisemka może? Najlepiej na wczoraj? I gdzie kierować? Od razu do kuratorów czy do rodziców?

kazanna
14.06.2012 21:15:05

nie trzeba żadnego "wzoru" , zwyczajnie pismem adresowanym do rodzica u którego dziecko jest zobowiązuje sie go do doprowadzenia dziecka do placówki w terminie....po upływie terminu , sprawdzeniu ze dziecka nie doprowadzono, trzeba wszcząć procedurę z art. 598 (6) i następne kpc.
Ale- ja mam wątpliwości , czy to należy do SO. Moim zdaniem wykonaniem takiego postanowienia, nawet tymczasowego, powinien zająć sie właściwy SR....

M.A.E.
14.06.2012 21:28:48

tak jak Kazanna

na tym etapie - jest skierowanie do konkretnej placówki - wykonuje to MOPS lub GOPS - oni odwożą, to wynika z Ustawy o pieczy zastępczej

Greebo
14.06.2012 21:43:31

"kazanna" napisał:

doprowadzenia dziecka do placówki w terminie....po upływie terminu
Jaki termin zakreślacie? Postanowienie, zarządzenie? "kazanna" napisał:

Ale- ja mam wątpliwości , czy to należy do SO. Moim zdaniem wykonaniem takiego postanowienia, nawet tymczasowego, powinien zająć sie właściwy SR....
Też się nad tym zastanawiałem, ale nie chciałem być posądzony o lex spychandum

Czyli podsumujmy koncepcje:
1) wykonuje to SR (który przesłał nam wg. właściwości skierowania z PCPR),
2) pismo do rodziców/GOPSu z odpisami postanowienia i skierowania?

M.A.E.
14.06.2012 21:50:27

"Greebo" napisał:

1) wykonuje to SR (który przesłał nam wg. właściwości skierowania z PCPR),
2) pismo do rodziców/GOPSu z odpisami postanowienia i skierowania?


wykonuje SR - na Twoim miejscu ( jesteś SO) zwróciłabym się do SR o wykonanie i za 2 tygodnie sprawdziłabym czy zostało wykonane

kazanna
14.06.2012 23:07:37

wyznaczam termin na ogół 7 dni. Pismo jest skierowane wyłącznie do rodzica. Nie dołączam do niego żadnego postanowienia, bo już je dostał wcześniej. Skierowanie do konkretnej placówki też dostał bezpośrednio z PCPR ( u nas ). Po upływie terminu trzeba wszcząć z urzędu postępowanie o odebranie ( art.598(6) kpc i następne ) . taki los rejonka...

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.