Sobota, 09 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5766
Sobota, 09 grudnia 2023

Forum sędziów

Odwołanie z urlopu zdrowotnego

komo21
18.03.2008 08:42:26

Mam pytanie: czy dyrektor szkoły) odwołując pracownika z urlopu zdrowotnego dla podratowania musi podać dokładna przyczynę(uzasadnić), czy wystarczy, że poda tylko podstawe prawną art.73 Karty Nauczyciela i termin jego powrotu? Powód twierdzi, że nie została wskazana przyczyna uzasadniająca jego powrót do szkoły.

chaoos
18.03.2008 18:38:58

a jakie jest roszczenie powoda i na jakiej podstawie je wywodzi

magdam
18.03.2008 19:11:03

Wg mnie takie odwołanie powinno zawierać uzasadnienie, szcegółowe opisanie przyczyny odwołania - podanie okoliczności na podstawie, których stwierdzono, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel nawiązał inny stosunek pracy lub podjął inną działalność zarobkową. Jak inaczej ocenić zasadność odwołania z urlopu?

chaoos
18.03.2008 20:33:36

tak po dłuższym zastanowieniu stwierdzam, iż sformułowanie "dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu" zawarte w art.73 ust.7 KN oznacza, że odwołanie z urlopu jest obligatoryjne, jeżeli tylko dyrektor stwierdzi zaistnienie przesłanek określonych w tym przepisie. Odwołując nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia, dyrektor szkoły jest obowiązany także określić termin, w którym nauczyciel powinien stawić się w pracy.

przepis ten w żaden sposób nie wskazuje, że dyrektor ma sporzadzić uzasadnienie decyzji i nie jest znany mi inny przepis, który nakazywałby dyrektorowi uzasadniać taką decyzję
w konsekwencji dyrektor szkoły może przedstawić pisemne uzasadnienie przy odwołaniu nauczyciela z urlopu i wskazaniu terminu, w którym nauczyciel jest obowiązany powrócić do pracy, ale jeśli tego nie uczyni to nie narusza przepisu art. 73 KN

w procesie w takim układzie i tak badałbym czy zaistniały przesłanki określone w art.73 ust.7, niezależnie od tego czy dyrektor powołał, gdzie pracownik był zatrudniony w okresie urlopu bądź jaką prowadził działalność zarobkową

sebolr
19.03.2008 10:15:34

art. 73 nie nakłada wprost obowiązku uzasadniania tej decyzji jednak w jednej z moich spraw za niestwiennictwo nauczyciel otrzymał upomnienie i się od tego odwoływał. wówczas ja musiałem i tak badać czy zaistaniała wina po stronie samego nauczyciela. dla jej stwierdzenia według mnie nie wystarcza sama świadomość nauczyciela, że dyrektor ma prawo go wezwać ale także, że realizuje swoje prawo w oparciu o przesłanki z karty. wiec i tak musiałem ustalać czy nauczyciel miał prawo uznać, że wezwanie jest bezprawne do czego niezbędne jest aby nauczyciel znał powody takiego wezwania.

chaoos
19.03.2008 12:41:53

sebolr, mimo opisanego przez Ciebie stanu faktycznego nie wydaje mi się, aby dyrektor miał obowiązek uzasadniać na piśmie swoją decyzję, natomiast niewątpliwie musi wezwać pracownika do stawienia się w pracy i wskazać termin zgodnie z art.73 KN

oczywiście nauczyciel może zakwestionować odwołanie z urlopu i wystapić z powództwem na podstawie art.91c ust.2 KN., jeśli jednak powództwa nie wniesie, to powinien stawić się do pracy w terminie określonym przez dyrektora

dalej nie uważam, aby uzasadninie takiej decyzji było warunkiem koniecznym, od którego będzie zależała zasadność decyzji dyrektora, a badanie przesłanek z art.73 ust.7 może nastąpić nawet wówczas, gdy dyrektor w decyzji nie powoła okolicznośći uzasadniających odwołanie z urlopu

magdam
19.03.2008 16:24:47

Chaoos, czyli uważasz, że wystarczającym jest uzasadnienie powództwa o ustalenie, że odwołanie z urlopu zdrowotnego było bezzasadne zdaniem "bowiem nie zachodzą przsłanki określone w art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela"?

chaoos
19.03.2008 19:21:01

magdam, zasadniczo tak,

wystarczy stwierdzenie powoda, że nie zaistniały przesłanki z art.73 ust.7, chociaż wzorcowo powód powinien w uzasadnieniu wskazać, że "w okresie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nie podejmowałem innego stosunku pracy lub innej działalności zarobkowej"

w procesie o ustalenie, że odwołanie z urlopu było nieuzasadnione, to pracodawca musi wykazać, że pracownik podjął inne zatrudnienie lub prowadził działalność zarobkową, bo przecież pracownik nie będzie udowadniał "że nie jest wielbłądem"

tak to sobie wyobrażam, chociaż zastrzegam, że nigdy nie prowadziłem takiego procesu

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.