Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

rozszerzenie powodztwa na rozprawie

Tomasz Zawiślak
05.04.2008 14:33:15

Czy mozna rozszeczyc powodztwo (w sprawie cywilnej) ustnie na rozprawie? Z art. 193 par. 3 kpc wynikaloby ze tak. Jezeli jednak powod ma profesjonalnego pelnomocnika, ktory zglasza takie zadanie to czy powinien jednoczesnie uiscic oplate od rozszerzonego powdztwa. W komentarzu do art. 130 [3] par. 2 kpc (Górski i Walentynowicz) wskazano, iż gdy pismo rozszerzajace powodztwo podpisuje profesjonallista, to stosuje sie art. 130 [2] par. 1 kpc. Tylko co zrobic, gdy profesjonalista nie składa pisma. Wezwac do uzupełnienia braków formalnych w trybie art. 130 par. 1 kpc? Pod jakim rygorem? Nie mozna przeciez zwrocic pisma ktorego nie ma... Ja to zrobilem pod rygorem uznania bezskutecznosci roszerzenia powodztwa

Petrus
05.04.2008 17:31:45

już widziałem taką historię jak wezwanie do uzupełnienia braku formalnego w postaci braku pisma procesowego, gdyż rozszerzenie powództwa jest w istocie nowym pozwem tylko obok już istniejącego, a pozew to pismo, właśnie pod rygorem nieuznania rozszerzenia powództwa - z czym się bardzo nie zgadzam!!! bo 193 kpc jest przepisem szczególnym

PRZEMOT
05.04.2008 19:13:18

Ten problem jest pozorny i sztuczny. Niezrozumiała wykładnia KPC z art. 193 celem uzasadnienia rzekomo istniejącego obowiązku pisemnego zgłoszenia zmiany powództwa, chociażby czynność była podejmowana na rozprawie jest jest contra legem: art. 125 § 1 KPC a contrario (rozprawa obejmuje czynności podejmowane ustnie ! wynika to od czasów prehistorycznych z istoty samej rozprawy!) i rzecz jasna – expressis verbis: art. 158 § 1 pkt 3!! Swego czasu sprawa była niezwykle głośna w Lublinie, bo podobno komuś nawet SO w Lublinie uchylił wyrok (z powodu : nierozpoznanie istoty sprawy). SO przyjął podobno niedopuszczalność zmiany uznanej prawidłowo za skuteczną przez sąd I instancji – efekt uchył (O tempora, o mores!!) ł!!!!!!!!

Art. 125. § 1. Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą.

Art. 158. § 1. Protokół powinien zawierać:
3) czynności stron wpływające na rozstrzygnięcie sądu (ugoda, zrzeczenie się roszczenia, uznanie powództwa, cofnięcie, zmiana, rozszerzenie lub ograniczenie żądania pozwu).

Petrus
06.04.2008 11:09:50

Krótko mogę to skomentować - niektórym ta prosta korelacja jakoś na oczy się nie nawinęła. I powtórzyć mogę słuszne stwierdzenie - o tempora o mores!

ubilexibi
06.04.2008 11:20:50

W przypadku ustnego rozszerzenia powództwa na rozprawie art. 130(3)§2 k.p.c. stwierdza przecież jednoznacznie:
Jeżeli obowiązek uiszczenia lub uzupełnienia opłaty powstał na skutek rozszerzenia lub innej zmiany żądania, z innych przyczyn niż wymienione w § 1, albo po wysłaniu odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron - po wysłaniu zawiadomienia o terminie posiedzenia, przewodniczący wzywa zobowiązanego do uiszczenia należnej opłaty w terminie tygodnia, a jeżeli mieszka on lub ma siedzibę za granicą i nie ma w kraju przedstawiciela - w terminie nie krótszym od miesiąca. W razie bezskutecznego upływu terminu sąd prowadzi sprawę bez wstrzymywania biegu postępowania, a o obowiązku uiszczenia opłaty orzeka w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji, stosując odpowiednio zasady obowiązujące przy zwrocie kosztów procesu.

Czyli wezwać trzeba, ale sankcji nie ma, a o kosztach orzeka się w orzeczeniu kończącym. Tak więc rygor jaki nadałeś był błędny.

kubalit
06.04.2008 12:40:46

Zgadzam się, że rygor był wadliwy i nie ma żadnego umocowania w przepisach k.p.c. Ale nie jestem do końca pewien czy można tutaj stosować przepis art. 130 (3) par. 2 kpc. Wydawać by się mogło, że właśnie ten przepis należy zastosować, ale jak w takim razie powinniśmy rozumieć odesłanie zawarte w art. 193 par. 4 kpc, w którym to przepisie nakazuje się odpowiednie stosowanie w razie zmiany powództwa przepisu art. 126 (1) oraz art. 130 (2) kpc. Czyżby miało to dotyczyć wyłącznie zmian powództwa dokonywanych w formie pisemnej? Sam przepis art. 193 par. 4 kpc nie różnicuje formy zmiany powództwa, a odpowiednie stosowanie powołanych tam przepisów może oznaczać, że możliwe stanie się skorzystanie z nich również przy ustnym rozszerzeniu powództwa.

[ Dodano: Nie Kwi 06, 2008 2:36 pm ]
Wydaje mi się, że wyrażenie "ismo" trzeba w tym przypadku ujmować w sposób szeroki, a więc nie tylko w znaczeniu technicznym (jako dokument), ale jako oświadczenie/wniosek, które na rozprawie składa się co do zasady w formie ustnej (argumentum ad art. 125 kpc). Gdybyśmy temu pojęciu nadawali dosłowny sens nie było by podstaw do tego, by pobierać opłatę od rozszerzenia powództwa dokonanego w formie ustnej. Przepisy ustawy o kosztach sądowych nakazują przecież pobierać opłaty wyłącznie od pism (art. 3 ust. 1 ustawy). Konsekwentnie, trzeba by zatem przyjąć, że przepis art. 194 par. 4 kpc odsyła także do zmian powództwa dokonanych ustnie na rozprawie. A toby z kolei oznaczało, że do zmian powództwa dokonywanych przez adwokata/radcę prawnego stosować należy przepis art. 130 (2) a nie art. 130 (3) kpc. Od takiej konkluzji tylko krok do stwierdzenia, że przepis art. 130 (2) kpc wyłącza stosowanie - wobec adwokatów/radców prawnych (jako pełnomocników strony) - przepisu art. 130 (3) par. 2 kpc, przynajmniej w zakresie czynności prowadzących do zmiany powództwa. Tylko co z pozostałymi sytuacjami ujętymi w art. 130 (3) par. 2 kpc ? Trzeba by chyba przyjąć, że w pozostałym zakresie (jeśli nie ma innych uregulowań w szczególny sposób normujących czynności radców prawnych/adwokatów) przepis art. 130 (3) par. 2 kpc znajduje wobec nich zastosowanie.
Nie podoba mi się taki sposób uregulowania tej sytuacji, ale w chwili obecnej nie widzę podstaw, by inaczej wykładać te przepisy.

ubilexibi
06.04.2008 20:47:17

No i znowu nie mogę się zgodzić z kubalitem.

Przypomnę najpierw art. 7 ust. 2 u.k.s.c. ,,Przez pismo wnoszone do sądu rozumie się również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie". Zatem zarysowany problem braku podstaw do pobierania opłat od ustnego rozszerzenia powództwa w ogóle nie powstaje. Natomiast wywody na temat szerokiego pojęcia .,pisma" są trafne.

Po drugie, odesłanie z §4 art. 193 k.p.c. dotyczy tylko zmian powództwa w formie pisemnej. Przy odmiennej wykładni art. 130(3) §2 k.p.c. w zakresie ,,zmiany żądania" nie znalazłby nigdy zastosowania. Bo nie ma podstaw do tego, aby inaczej traktować zmianę powództwa ustnie na rozprawie przez profesjonalistę i nieprofesjonalistę z punktu widzenia przepisów o opłatach (wezwanie - zwrot).

Można się zastanowiać czy to odesłanie jest konieczne. Chodziło chyba o to, że do zmiany powództwa w formie pisemnej przepisy o pismach stosuje się wprost, za wyjątkiem tych dwóch wymienionych, które stosuje się odpowiednio. Tzn. nie podaje się wartości przedmiotu sporu, tylko wartość o jaką zwiększa się ta wartość na skutek zmiany powództwa. I nie zwraca się pozwu (art. 130(2) k.p.c.) tylko pismo zmieniające powództwo.

Swoją drogą ten spór jest skutkiem tego, że ustawodawca nie raczył się nawet zająknąć na temat braków formalnych czynności dokonywanych ustnie, tj. wymogów takich czynności, sposobów uzupełniania braków, skutków dokonania wadliwej czyności, itp.

kubalit
07.04.2008 00:44:52

Kajam się - faktycznie umknął mi przepis art. 7 ust. 2 ustawy o kosztach. Choć trzeba zarazem przyznać, że przepis ten w sposób wyraźny wskazuje na zamysł szerokiego traktowania pojęcia "ismo" (co do czego obaj z kolegą Ubi-m pozostajemy zgodni). Kajam się jednak tylko co do tej kwestii

Ubilexibi, mam kilka pytań. Nie kwestionuję tego, że dokonana przez Ciebie wykładnia jest poprawna. Ale:

- czy Twoim zdaniem skoro art. 193 par. 4 kpc dotyczy pisemnej zmiany powództwa, to czy przepis art. 130 (3) par. 2 kpc dotyczy wyłącznie ustnej zmiany powództwa? Jeśli nie - jak wytłumaczysz to, że zakresy przedmiotowe tych przepisów pokrywałyby się gdyby przyjąć, że przepis art. 130 (3) par. 2 kpc odnosi się również do zmian dokonywanych w formie pisemnej (skoro przepis ten miałby znajdować zastosowanie także wobec profesjonalnych pełnomocników)? A jeśli tak - dlaczego w art. 130 (3) par. 2 kpc ustawodawca nie ograniczyły zmian powództwa wyłącznie do tych dokonanych w formie ustnej

- dlaczego nie można różnicować (jeśli chodzi o brak opłaty i związanych z tym konsekwencji) sytuacji procesowej strony bez profesjonalnego pełnomocnika oraz strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika skoro przy składaniu pozwu/apelacji/zażalenia takie zróżnicowanie się pojawia? Czy nie powinno się raczej - w oparciu o tę tendencję - konsekwentnie przyjmować, że również przy zmianie powództwa (np. poprzez zgłoszenie nowego roszczenia) takie zróżnicowanie występuje (poprzez zastosowanie do profesjonalnych pełnomocników art. 130 [2] w zw. z art. 193 par. 4 kpc, a nie przepisu art. 130 (3) par. 2 kpc)?

- skoro zgadzamy się, że na gruncie ustawy o kosztach sądowych pojęcie pisma jest szerokie (zgodnie chociażby z art. 7 ust. 2 ustawy), dlaczego przepis art. 130 (2) kpc, który został wprowadzony przez przepisy ustawy o kosztach i który pozostaje w ścisłej więzi z przepisami tej ustawy, ograniczać wyłącznie do pisma w znaczeniu dokumentu, a nie do wszelkich oświadczeń składanych przez stronę (także i tych które strona składa ustnie na rozprawie)? I czy w takiej sytuacji odesłanie zawarte w art. 193 par. 4 kpc dotyczyłoby faktycznie wyłącznie pisemnej zmiany powództwa? Czy w takiej sytuacji nie powinniśmy raczej przyjąć, że o możliwości stosowania przepisu art. 130 (2) kpc przy zmianie powództwa decyduje nie forma oświadczenia/wniosku (pisemna czy też ustna) lecz to jaki podmiot owo oświadczenie/wniosek składa?

beatah
07.04.2008 10:13:10

Jedynie jedna uwaga porządkująca: brak opłaty nie jest brakiem formalnym pisma i nie wobec tego takim brakiem w stosunku do czynności podejmowanych na rozprawie.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.