Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023

Forum sędziów

Petycja do UE - szukamy pomocy i wsparcia w Europie

Dreed
08.05.2008 00:20:14

W chwili obecnej MS rozsyła zapytania po sądach o skalę pozwów. Interesuje się naszymi działaniami i zamierzeniami.
To najzwyklejsze w świecie badanie opinii publicznej - wskażmy, że z sedziami Rzeczypospolitej Polskiej nalezy sie liczyć. Jeżeli będziemy bierni, to nikt nami się nie będzie zajmował....

Do harmonogramu dorzucamy kolejny punkt - petycje wysyłane droga mailową przez sędziów do naszych koleżanek i kolegów w UE.
Tekst został przetłumaczony i należy go wysyłać bezpośrednio ze swoich maili na podane adresy. W dniu jutrzejszym umieszczę instrukcję oraz komplet adresów i tekstów do wysyłania. Tekst w języku angielskim i niemieckim będzie do sciągnięcia


W podpisie proszę umieścić swoje imię i nazwisko oraz sąd. Kopię maila proszę o przesyłanie do mojej i tylko mojej wiadomosci, w celu poznania skali. Zapewniam pełną anonimowość Waszych danych. Udział w akcji wymaga oczywiście podania nazwiska (inaczej bedzie to spam), ale na forum za wyjątkiem ilości sędziów, którym dobro wymiaru sprawiedliwości leży na sercu, nie będzie podawane nawet imię...

MASOWOŚĆ!!!! Pamiętajmy, ze będąc członkiem UE, nasz kraj musi się liczyć ze zdaniem sąsiadów.

Przed nową akcją dokonalismy sprawdzenia w pewnych szanowanych kręgach i moge zagwarantować, że akcja ta spotka się tylko ze zrozumieniem oraz wsparciem.
Nie oglądajmy się na innych - działajmy !!! Każdy z nas. Im więcej maili wyślemy, tym większe wzbudzimy zainteresowanie.!!! Maile musimy wysyłać natychmiastowo, ponieważ 20 maja w Budapeszcie będzie....Kto czytał to wie
Pamiętajmy o 30 maja !!!!!!!

RAZEM I TYLKO RAZEM !!!!!

Oto tekst, który od jutra ściągamy i wysyłamy:


My, Sędziowie polscy kierowani troską o dobro wymiaru sprawiedliwości z głębokim niepokojem zauważamy, iż Rzeczposoplita Polska, która od 1 maja 2004 r. jest członkiem Unii Europejskiej - od kilku lat nie zapewnia swoim obywatelom w sposób odpowiadający standardom europejskim „rawa do sądu” rozumianego jako prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny i bezstronny sąd. Państwo Polskie nie realizuje bowiem w pełni norm dotyczących odpowiedniego statusu sędziego, gwarantowanych w treści art. 6 Konwencji Rady Europy o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, jak i w Zaleceniu nr R(94)12 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich Dotyczącym Niezawisłości, Sprawności i Roli Sędziów, wystosowanym przez Radę Europy w dniu 13.10.1994 r. do rządów Państw Członkowskich, a także w Europejskiej Karcie Ustawowych Zasad Dotyczących Sędziów.
W Polsce łamana jest niestety zasada niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów. Sądy są coraz bardziej podporządkowywane władzy wykonawczej. Rząd w sposób dowolny, oderwany od realiów gospodarczych, kształtuje wynagrodzenia polskich sędziów. Liczba sędziów w Polsce stanowi 10.000, przy czym 70% spośród nich, to sędziowie Sądów Rejonowych - podstawowej jednostki organizacyjnej polskiego sadownictwa, do których wpływa rocznie ponad 9 milionów spraw nie tylko obywateli polskich, ale także obywateli innych krajów. Sędziowie ci wydają orzeczenia także w oparciu o przepisy prawa wspólnotowego. Niestety wynagrodzenia przedstawicieli władzy sądowniczej w najmniejszym stopniu nie zapewniają im godnego poziomu życia, adekwatnego do pełnionego urzędu, zakresu obowiązków i ciężaru odpowiedzialności. Wynagrodzenia ich są rażąco niskie w porównaniu z płacami zarówno przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, jak też w odniesieniu do realnych wynagrodzeń osiąganych na rynku usług prawniczych. Szczególnie zarobki Sędziów Sądów Rejonowych kształtują się obecnie na poziomie płac osiąganych przez pracowników fizycznych w takich zawodach jak kierowca, czy murarz. Takie traktowanie sędziów w Polsce nie znajduje uzsadnienia w rzekomej trudnej sytuacji budżetu państwa. W 2007 i 2008 wiele grup zawodowych w Polsce, których uposażenia wypłacane są z budżetu państwa, uzyskało znaczące podwyżki. Obecnie projektuje się również znaczący wzrost wynagrodzeń pracowników sądowych, w konsekwencji czego uposażenia te będą wyższe (szczególnie pracowników sądowych wyższych instancji) niż uposażenie Sędziego Sądu Rejonowego. Płace polskich sędziów kształtowane są w oderwaniu od wskaźników rynkowych i stale wzrastającego poziomu życia polskiego społeczeństwa. Należy dodać, iż wysokość realnej płacy polskiego sędziego maleje w zatrważającym tempie: w roku 1999 kwota bazowa stanowiąca podstawę dla ustalenia wynagrodzenia sędziego wynosiła 83,1% prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zaś w 2008 r. kwota ta wynosi zaledwie 52% tego prognozowanego wynagrodzenia. Pauperyzacja sędziów może w skrajnych sytuacjach prowadzić do korupcji i zagrażać dobru wymiaru sprawiedliwości.
Zasadę niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów w sposób rażący łamie też bezpośredni nadzór nad sądami Ministra Sprawiedliwości, który w ramach tzw. nadzoru administracyjnego może ingerować w tok każdego postępowania sądowego.
Nasz niepokój budzi też, że w sposób nieodpowiedzialny jest stale rozszerzana kognicja sądów. Tym samym zwiększa się zakres obowiązków i obciążenia pracą polskich sędziów, co – wobec braku stosownej kadry pomocniczej - rodzi konieczność pracy ponad prawnie dozwolone normy czasu pracy, kosztem prawa do odpoczynku i życia rodzinnego.
Wskazane patologie w najbliższym czasie mogą spowodować głęboką zapaść polskiego wymiaru sprawiedliwości. Frustracja brakiem radykalnej poprawy statusu materialnego sprawia, że znacząca część doświadczonych, polskich sędziów rozważa rezygnację z urzędu sędziego i przejście do zapewniających kilkakrotnie wyższe dochody zawodów adwokata, radcy prawnego, czy notariusza.
Oburzający jest przy tym brak woli dialogu ze strony polskich władz, lekceważenie i ignorowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej postulatów polskich sędziów sygnalizujących istnienie problemów, których nieusunięcie dziś będzie oznaczało głęboki kryzys polskiego sądownictwa w przyszłości.
Z tych względów apelujemy o wsparcie naszych działań mających na celu wzmocnienie niezależności i niezawisłości sądów oraz skłonienie polskiego Rządu do niezwłocznego zajęcia się poprawą sytuacji materialnej sędziów. Należy dodać, iż postulaty środowiska wyrażone w liście otwartym skierowanym w styczniu 2008 r., podpisanym przez kilka tysięcy polskich sędziów - zostały zbagatelizowane przez władzę wykonawczą, co uzasadnia poszukiwanie pomocy w rozwiązaniu podnoszonego przez nas problemu wśród sędziów i instytucji innych krajów Unii Europejskiej, stojących na straży niezależności sądów. Jednocześnie zwracamy się z propozycją podjęcia działań legislacyjnych, mających na celu wydanie aktu prawnego dotyczącego pozycji sędziów, który wiązałby państwa UE, albowiem dotychczasowe regulacje są nieprecyzyjne oraz nie stanowią źródła obowiązującego powszechnie prawa, co znacznie osłabia pozycję osób sprawujących wymiar sprawiedliwości i w praktyce niektórych krajów prowadzi do naruszenia monteskiuszowskiej zasady trójpodziału władz.


Gwarantuję, ze masowy udział w tym punkcie, moze tylko nam wszystkim pomóc. Bądżmy razem

magdam
08.05.2008 01:15:25

Doskonały pomysł! Czekam na przetłumaczony tekst i adresy mailowe.

[ Dodano: Czw Maj 08, 2008 1:24 am ]
Co to znaczy, że mój post oczekuje na akceptację???!!!! Czyją i dlaczego ?!

octawiabis
08.05.2008 08:01:16

Dreed

Dobrze, żeby ktoś przetłumaczył na angielski i niemiecki, nasze tytuły zawodowe;

asesor, sędzia sądu rejonowego, okręgowego, apelacyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego
i nazwy sądów.
konieczne do podpisu

AQUA
08.05.2008 08:11:30

"octawiabis" napisał:

Dreed

Dobrze, żeby ktoś przetłumaczył na angielski i niemiecki, nasze tytuły zawodowe;

asesor, sędzia sądu rejonowego, okręgowego, apelacyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego
i nazwy sądów.
konieczne do podpisu


Dokładnie o tym samym pomyślałam po przeczytaniu petycji, bo przecież tytułów nie będziemy pisać po polsku

magdam,

akceptacja jest Dreeda

JedzieJadzia
08.05.2008 08:21:51

Może pytanie głupie, ale: czy w podpisie stosujemy polskie znaki (np. ó, ł, ż itp.) czy lepiej nie, bo naszym kolegom w UE wyświetli się nie wiadomo co?

Żółwik
08.05.2008 08:22:29

Przyłączam się. Doskonały pomysł. Zaraz podam dalej tą informację.

monikissima
08.05.2008 08:25:17

Świetny pomysł!!!!! :smile: Ja także czekam na instrukcje. Uważam, że zwrócenie na nas i naszą sytuację uwagi UE okazać się może najskuteczniejszym środkiem dla osiągnięcia nszego celu.

08.05.2008 08:49:46

Popieram ! Bravo !!! Znów zaczyna się coś dziać . Już bałem sie , że popadamy w marazm.

dorota
08.05.2008 09:44:22

"octawiabis" napisał:

Dreed

Dobrze, żeby ktoś przetłumaczył na angielski i niemiecki, nasze tytuły zawodowe;

asesor, sędzia sądu rejonowego, okręgowego, apelacyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego
i nazwy sądów.
konieczne do podpisu


Sędzia Sądu Rejonowego w ....... - Judge of the District Court in ............

Alex
08.05.2008 10:26:06

Czekamy na adresy na które można przesłać list.
Pozdrawiam! ... i do komputera!

wróbel
08.05.2008 10:27:55

niecierpliwie czekam, już uprzedziłam znajomych ze szkolenia w Bonn dla sędziów krajów UE, że zostaną zbombardowani korespondencją ode mnie, wyjaśniając im jej cel

Ignotus
08.05.2008 10:56:55

Znakomity pomysł.
O ile sceptycznie patrzę na "zrozumienie" ze strony TK, jako ciała w gruncie rzeczy politycznego, o tyle uważam, że instytucje wspólnotowe są jedyną szansą uzyskania tego, o co walczymy.
Idę agitować w swoim środowisku. Praca w sumie nie zając ...

Dreed
08.05.2008 12:19:43

Tekst petycji został przeanalizowany przez ważne osobistości i mające naprawdę duże poważanie, w szczególności w naszym środowisku. Pomysł ten zyskał aprobatę.

Jednocześnie miałem kontakt z jednym z przedstawicieli UE, który naniósł minimalne poprawki, uwzględniające uwarunkowania i światopogląd europejczyków. Tym samym w tekście dojdzie do lekkiej zmiany. Uprzedzam lojalnie, że w związku z tym początek akcji może przesunąć się do godzin wieczornych.
Przepraszam....

Pamiętajmy - im będzie nas więcej, tym lepszy efekt. Nie ogladajmy się na innych....

Sandman
08.05.2008 14:28:11

Dreedzie, jak ustalono adres mailowy instytucji, na który będziemy słać maile?
Pytam, bo uważam, że musi być 100% pewny inaczej te maile pójdą w eter....Nikt nie będzie przekazywał tak dużej (mam nadzieję) ilości maili wg. właściwości....
Pomysł świetny - tylko strzał musi być celny....

bladyswit
08.05.2008 15:05:32

W najbliższym czasie będzie umieszczony wykaz pewnych adresów mailowych - organizacji sędziowskich i instytucji unijnych, gdzie będziemy wysyłać petycję. Prosimy o jeszcze jeden , dwa dni cierpliwości

vanilka
08.05.2008 15:28:12

Świetny pomysł, przyłączam sie w 100 procentach. wydaje mi się że może się stać najskuteczniejszym.
Nie używajcie polskich liter w podpisach, strasznie to wygląda w edytorach tekstów, które ich nie znają!

Beatka
08.05.2008 16:40:54

Proponowałabym, jeżeli to możliwe, także tłumaczenie francuskie. Niestety, nie jestem w stanie tego uczynić :sad:

witoldw1
08.05.2008 17:43:31

"dorota" napisał:

Dreed

Dobrze, żeby ktoś przetłumaczył na angielski i niemiecki, nasze tytuły zawodowe;

asesor, sędzia sądu rejonowego, okręgowego, apelacyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego
i nazwy sądów.
konieczne do podpisu


Sędzia Sądu Rejonowego w ....... - Judge of the District Court in ............
Z tym jest różnie ,bo mnie ostatnio przy ENA irlandczycy zrobili District Dżadżem chociaż jestem okręgowy a nie rejonowy .Ważne ,że będą wiedziec ,że nie pisze do nich wożny sądowy ( choc pewnie u nich ma on lepszy status niż my u nas). Tak przy okazji będąc na urlopie porobiłem obliczenia i wyszlo mi ,że za rok 2006 w stosunku do wzrostu wynagrodzeń w budżetówce Prezes jes mi winny jakieś 2800 zł ( nasze pensje wzrosły o1,5% a średnio w budżetówce 4,8%) a za rok 2007 jakieś 5500 zł ( nasze pensje wzrosły o 0% a w budzetówce o 5,8% ). W przyszłym tygodniu powinienem skończyć pozew ,to go prześlę . W niedzielę mam pierwszą komunię córki dlatego nie mogłem nad tym za wiele posiedzieć ,bo jak myślę o naszym ministrze to strasznie grzeszę i jeszcze nie dostałbym rozgrzeszenia od księdza

dorota
08.05.2008 18:20:03

"witoldw1" napisał:Sędzia Sądu Rejonowego w ....... - Judge of the District Court in ............

Z tym jest różnie ,bo mnie ostatnio przy ENA irlandczycy zrobili District Dżadżem chociaż jestem okręgowy a nie rejonowy


Ja tam taki mądry z angielskiego to nie jestem
Napisałem to co tłumacz przysięgły przetłumaczył na angielski z mego postanowienia
Według tłumacza jestem Judge of the District Court czyli sędzia Sądu Rejonowego.
Tak jest na wszystkich tłumaczeniach, od różnych tłumaczy.


"witoldw1" napisał:

bo jak myślę o naszym ministrze to strasznie grzeszę i jeszcze nie dostałbym rozgrzeszenia od księdza


Hmmm, jak dla mnie brzmi to bardzo dwuznacznie ..... Ja jak myślę o naszym ministrze to mi grzeszne myśli do głowy zupełnie nie przychodzą, wręcz przeciwnie ...

Bogamaj
08.05.2008 18:27:33Zgadzam się całkowicie wiadomość już dzisiaj rozpowszechniłam w swoim wydziale, jak na razie akcja spotyka się z uznaniem

08.05.2008 19:00:44

Witam wszystkich Forumowiczów. Z zadowoleniem i nadzieją przyjmuję propozycje rozsyłania petycji do UE. Powiadamiam kolegów i mam nadzieję, że przyłączą się. Życzmy sobie powodzenia i sukcesu.

AQUA
08.05.2008 19:25:30

"bladyswit" napisał:

W najbliższym czasie będzie umieszczony wykaz pewnych adresów mailowych - organizacji sędziowskich i instytucji unijnych, gdzie będziemy wysyłać petycję. Prosimy o jeszcze jeden , dwa dni cierpliwości


bladyswicie,,

czasu już naprawdę nie ma, zważywszy, że spotkanie zaczyna się 20 maja :sad:

Publikujcie szybko, co macie, bo przecież musi być jeszcze chwila na rozpropagowanie tego, co zajmuje ( wierzcie mi) też trochę czasu.

Pozdrawiam

Zdenek
08.05.2008 20:11:07

Rozmawiałem dzisiaj z koleżanką z wydziału. Koleżanka ma swoich znajomych sędziów niemieckich i to całkiem sporo. Oczywiście poparła pomysł wysyłania tych petycji do Sędziów z UE. Ponieważ zgodziła się byśmy osobno ona i ja wysłali jej znajomym ten list-petycję, to chyba tak zrobimy jutro. Czy ten pomysł nie narusza koncepcji przyjętej przez twórców petycji. Oczywiście jak zdążę to wyśle chętnie listy i do innych sędziów których i tak nie znam a których adresy mi udostępnicie. Pozdrawiam Zdenek.

dorota
08.05.2008 20:32:15

"Zdenek" napisał:

Rozmawiałem dzisiaj z koleżanką z wydziału. Koleżanka ma swoich znajomych sędziów niemieckich i to całkiem sporo. Oczywiście poparła pomysł wysyłania tych petycji do Sędziów z UE. Ponieważ zgodziła się byśmy osobno ona i ja wysłali jej znajomym ten list-petycję, to chyba tak zrobimy jutro. Czy ten pomysł nie narusza koncepcji przyjętej przez twórców petycji. Oczywiście jak zdążę to wyśle chętnie listy i do innych sędziów których i tak nie znam a których adresy mi udostępnicie. Pozdrawiam Zdenek.


Zasadniczo nie narusza - pod warunkiem że wyślecie z koleżanką emailem tą petycję tam gdzie trzeba. Co zrobicie ponadto liczy się Wam na plus

Maxima
08.05.2008 20:47:34

Uwaga wkładam kij w mrowisko i czekam na atak.

Jak nasze maile mają się do art 89 usp.

Żądania, wystąpienia i zażalenia w sprawach związanych z pełnionym urzędem sędzia może wnosić tylko w drodze służbowej. W takich sprawach sędzia nie może zwracać się do instytucji i osób postronnych ani podawać tych spraw do wiadomości publicznej.
W sprawach o roszczenia ze stosunku służbowego sędziemu przysługuje droga sądowa.


Namawianie innych muszę połączyć z pełnym uświadomieniem im skutków.

Oczywiście nie przypuszczam aby ktokolwiek odważył się na dyscyplinarkę w takiej sytuacji, ale konsekwencje mogę ponosić za siebie, natomiast nie chcę aby ktoś miał do mnie pretensje, że nakłoniłam go bez wskazania możliwych skutków.

Jesli ktoś uważa, że to nie ten kazus - proszę o argumenty.

[ Dodano: Czw Maj 08, 2008 8:50 pm ]
Nie wiem skąd sie wzięło "oczekuję na akceptację". Ja tego nie wpisywałam.

iga
08.05.2008 20:56:09

Dla mnie droga służbowa kończy się na Ministrze. Wyczerpaliśmy tę drogę służbową listem protestacyjnym. A jest jeszcze coś takiego jak wolność słowa.

iga
08.05.2008 21:08:44

I jeszcze zacytuję Konstyutucję:
Art. 31.

Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

witoldw1
08.05.2008 21:09:17

"dorota" napisał:Sędzia Sądu Rejonowego w ....... - Judge of the District Court in ............

Z tym jest różnie ,bo mnie ostatnio przy ENA irlandczycy zrobili District Dżadżem chociaż jestem okręgowy a nie rejonowy


Ja tam taki mądry z angielskiego to nie jestem
Napisałem to co tłumacz przysięgły przetłumaczył na angielski z mego postanowienia
Według tłumacza jestem Judge of the District Court czyli sędzia Sądu Rejonowego.
Tak jest na wszystkich tłumaczeniach, od różnych tłumaczy.


"witoldw1" napisał:

bo jak myślę o naszym ministrze to strasznie grzeszę i jeszcze nie dostałbym rozgrzeszenia od księdza


Hmmm, jak dla mnie brzmi to bardzo dwuznacznie ..... Ja jak myślę o naszym ministrze to mi grzeszne myśli do głowy zupełnie nie przychodzą, wręcz przeciwnie ...
Dorota , ja taki mądry też nie jestem ,piszę co było na kopercie z Irlandii
Co do grzeszenia z ministrem ,to zapewniam cię ,że myśląc o nim grzeszę zupełnie inaczej niż wtedy gdy myslę o atrakcyjnej kobiecie

bladyswit
08.05.2008 21:15:10

Jako sędziowie mamy obowiązek reagować na oczywiste i ewidentne łamanie zasad niezawisłości sędziowskiej i niezależności władzy sądowniczej. Nasze wystąpienia na drodze służbowej - do Ministra - zostały w sposób oburzający zignorowane. Okoliczność ta zresztą jest w petycji wspomniana. Jesteśmy przez władze krajowe traktowani jak powietrze, jak niegrzeczne dzieci, jak piąte koło u wozu. Władza w sposób niegodny zwodzi nas i oszukuje. Nie możemy dłużej godzić się na taką sytuację. Jako sędziowie RP mamy obowiązek użyć wszystkich dostępnych legalnych środków, by skończyć z patologiczną pozycją polskiego wymiaru sprawiedliwości. Skoro włodarze państwa polskiego nie chcę z nami rozmawiać, ani traktować nas poważnie, to mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek zwrócić się do instytucji europejskich i do europejskich organizacji sędziów.
Powtórzę jeszcze raz: TO MY stoimy po stronie praworządności. TO MY, używając wszystkich dostępnych legalnych środków, działamy po to, by przywrócić porządek konstytucyjny.

iga
08.05.2008 21:19:06

A gdyby komuś przyszło do głowy robić za to dyscyplinarki - to to by się dopiero po Europie odbiło

espanol
08.05.2008 21:22:48

"Maxima" napisał:

Uwaga wkładam kij w mrowisko i czekam na atak.

Jak nasze maile mają się do art 89 usp.

Żądania, wystąpienia i zażalenia w sprawach związanych z pełnionym urzędem sędzia może wnosić tylko w drodze służbowej. W takich sprawach sędzia nie może zwracać się do instytucji i osób postronnych ani podawać tych spraw do wiadomości publicznej.
W sprawach o roszczenia ze stosunku służbowego sędziemu przysługuje droga sądowa.


Temat ten był juz przedmiotem analizy. W szczególności została ona dokonana pod kątem innych akcji.
Cytowany przez Ciebie przepis dotyczy tylko i wyłącznie żadań itd sędziego lub asesora, dotyczącego jego własnej osoby.
Najprostszym przykładem jest np. domaganie się przeniesienia do innego wydziału, jakiegoś awansu itp.

Wystąpienie sędziego, dotyczące ogółu środowiska, dobra wymiaru sprawiedliwości, czyli inaczej działania pro publico nie podpada pod art. 89USP.

Dodatkowym argumentem będzie sprawa listu otwartego, który specjalnie był wysyłany drogą służbową. Ponieważ nie doczekał się nawet publicznej odpowiedzi, w chwili obecnej nie ma obawy o zarzut naruszenia USP.
Kolejny argument to sprawa opinii publicznej. W sytuacji, jeżeli jakikolwiek rzeczni zdecydowałby się na skierowanie sprawy, może liczyć na flesze, wywiady itd.
UE natychmiast podniosłaby taki larum, za naruszenie wolności słowa w naszym kraju, że skończyłoby się to wstydem w całej Europie.
Ponadto Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia przystąpiłoby do działania, a na zjeździe w Poznaniu, sam Minister Sprawiedliwości, na zadane mu pytanie czy to prawda, że niektórych sędziów spotykają nieprzyjemności, w postaci rozmów z przełożonymi, pisanie oświadczeń itp, odparł, że on osobiście na nic takiego nie pozwoliłby, uważa, że jest to niedopuszczalne i w sytuacji, gdyby Iustitia powzięła wiedzę o takich przypadkach "zobowiązuje ją" do poinformowania go o tym. Stwierdził, że osobiście zająłby się takimi przypadkami.
Nie zapominajmy, że nie żyjemy na Białorusi...

Od ręki, to mam tyle argumentów...

08.05.2008 21:54:21

Artykuł 89 usp dotyczy spraw związanych ze służbą pełnioną przez konkretnego sędziego. List sformułowany na stronie nie dotyczy sprawy służbowej żadnego konkretnego sędziego. Dotyczy stanu polskiego prawa i przestrzegania norm konstytucyjnych. Wyraża obawę o los polskiego sądownictwa, nie jest indywidualną sprawą sędziego.
Jakakolwiek próba uznania, że jest to działanie przewidziane w art. 89 usp, byłaby nadużyciem.

iga
08.05.2008 21:57:34

Zatem prosimy o poparcie uchwałą Zarządu podjętą na Waszym spotkaniu w dniu 17 maja

jaro123
08.05.2008 22:00:11

"octawiabis" napisał:

Dreed

Dobrze, żeby ktoś przetłumaczył na angielski i niemiecki, nasze tytuły zawodowe;

asesor, sędzia sądu rejonowego, okręgowego, apelacyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego
i nazwy sądów.
konieczne do podpisu


Po niemiecku to będzie tak:

Sędzia Sądu Rejonowego - Richter am Amstgericht
Sędzia Sądu Okręgowego - Richter am Bezirksgericht
Sędzia Sądu Apelacyjnego - Richter am Appellationsgericht


Sędzia Wojweódzkiego Sądu Administracyjnego - Richter am Verwaltungsgericht (bez wojewódzkiego, bo to nie ma znaczenia, a w niemczech i tak jest zupełnie inne i nieporównywalne z naszym sądownictwo)

Co do asesora:

Można napisać: "Gerichtsasessor" (ale to niebezpieczne, bo asesorem w Niemczech jest formalnie każdy, kto zda drugi egzamin państwowy, chociaż nie musi być sędzią ani nie musi orzekać). Dlatego proponuję określenie:

Richter auf Probe (sędzia na próbę),

który odpowiada znaczeniowo niemieckiemu sędziemu na próbę, który także orzeka (chociaż nie samodzielnie) i jest także kontrolowany przed nominacją.

[ Dodano: Czw Maj 08, 2008 10:03 pm ]
"Żółwik" napisał:

Niemiecki :
Pan Sędzia / Pani Sędzia Sądu Rejonowego w ... -Richter /Richterin am Amtsgericht in ...
Pan Sędzia /Pani Sędzia Sądu Okręgowego w ...- Richter/Richterin am Landgericht in ....
Pan Sędzia/ Pani Sędzia Sądu Apelacyjnego w ... Richter/Richterin am Oberlandesgericht in...


Proponuję jednak nie używać określeń: Landgericht i Oberlandesgericht, bo to w tłumaczeniu na polski są sądy krajowe oraz sąd nadkrajowe, w każdym kraju związkowym jest tylko jeden Oberlandesgericht, a u nas apelacja nawet nie pokrywa się z województwami.

Maxima
08.05.2008 22:06:13

Dzięki.

Zaopatrzona w argumentacje ruszam nieść kaganek oświaty, głównie do tych, którzy nie boją się komputera (mają pocztę) i nie boja się w ogólności.

arczi
08.05.2008 22:09:42

"Maxima" napisał:

Uwaga wkładam kij w mrowisko i czekam na atak.

Jak nasze maile mają się do art 89 usp.

Żądania, wystąpienia i zażalenia w sprawach związanych z pełnionym urzędem sędzia może wnosić tylko w drodze służbowej. W takich sprawach sędzia nie może zwracać się do instytucji i osób postronnych ani podawać tych spraw do wiadomości publicznej.
W sprawach o roszczenia ze stosunku służbowego sędziemu przysługuje droga sądowa.


Namawianie innych muszę połączyć z pełnym uświadomieniem im skutków.

Oczywiście nie przypuszczam aby ktokolwiek odważył się na dyscyplinarkę w takiej sytuacji, ale konsekwencje mogę ponosić za siebie, natomiast nie chcę aby ktoś miał do mnie pretensje, że nakłoniłam go bez wskazania możliwych skutków.

Jesli ktoś uważa, że to nie ten kazus - proszę o argumenty.

[ Dodano: Czw Maj 08, 2008 8:50 pm ]
Nie wiem skąd sie wzięło "oczekuję na akceptację". Ja tego nie wpisywałam.


Dla mnie cytowany przepis usp dotyczy spraw indywidualnych a nie interesów całego środowiska. Uważam Twoją wykładnię tego pzepisu za niewłaściwą. Jeżeli by ją przyjąć za prawidłową, wszelkie artykuły w prasie ( a jest ich ostatnio mnóstwo) na temat naszych postulatów spotkac by sie musiały z dyscyplinarkami. Każy ma prawo do wolności słowa i komunikowania się, a więc przepis cytowany wymaga ścisłej wykładni. W NIM CHODZI O SPRAWY INDYWIDUALNEGO SEDZIEGO!!

arczi
08.05.2008 22:11:03

TERAZ ZAUWAŻYŁEM, ŻE PODOBNE STANOWISKO ZAJĄŁ MACIEK, SORRY. aLE TO WSKAZUJE TYLKO NA TO, ŻE MAM RACJĘ

Dreed
08.05.2008 22:19:16

"Sandman" napisał:

Dreedzie, jak ustalono adres mailowy instytucji, na który będziemy słać maile?
Pytam, bo uważam, że musi być 100% pewny inaczej te maile pójdą w eter....Nikt nie będzie przekazywał tak dużej (mam nadzieję) ilości maili wg. właściwości....
Pomysł świetny - tylko strzał musi być celny....


Maile ustalaliśmy ponad 3 tygodnie. Nawet jeżeli jakiś trafi, do urzędnika niższego szczebla, to majac na uwadze zainteresowanie Stowarzyszeń sędziów itd, dotrze do adresatów.

Odnośnie naruszenia 89 USP - nic takiego nie ma miejsca. Osobiście już dawno to ustalałem, również z częścią Zarządu Stowarzyszenia Iustitia. Tekst nie jest wystąpieniem indywidualnym, dotyczącym urzędu konkretnego sędziego lub asesora. Nie ma w takim wypadku mowy o naruszeniu usp. Zresztą - jedna taka próba w Polsce - spowodowałaby więcej szumu, niż udział 10 tysięcy sędziów w akcji.

Odnośnie tekstu. Niedługo zamieszczę w dziale download instrukcję obsługi oraz tekst. Tekst będzie na chwilę obecną po polsku, ponieważ zostały naniesione minimalne poprawki.

W krajach UE kompletnie nie jest znana inna forma, niż rozdziału władz i nie potrafią zrozumieć w jaki sposób, pozostałe konstytucyjne władze samowolnie ustalają wynagrodzenia w sądownictwie. ten aspekt został uwypuklony, wzorem Węgrów oraz zgodnie z dzisiejszą wskazówką jednego z naszych przedstawicieli w UE.

Mając na uwadze, że tłumaczenie musi być perfekcyjne, występujemy w stronę świata, a chyba nikt nie ma już złudzeń, że tylko na pomoc z zewnątrz można liczyć, proszę o cierpliwość.

Petycja jest w rękach tłumaczy przysięgłych i ostateczny tekst po poprawkach będzie od jutra. Ściągnąć plik będą również niezarejestrowani !!!!

Dla chętnych za ok. 30 minut dotychczasowa forma oraz tłumaczenia i adresy, razem z instrukcją dla nowicjuszy w dziedzinie.

Maxima
08.05.2008 22:23:28

W każdym razie Tobie arczi też dziękuję.
Moje wątpliwości zostały rozwiane i obok własnego argumentu, że nie przypuszczam, aby ktos odważył się na dyscyplinarki, bo jak to wyżej napisano rozniosłoby się po Europie, będę miała zasadniczy, że nie ma też podstaw.

Bogamaj
08.05.2008 22:24:01


Jeszcze jedo moje wystąpienie w tej sprawie. Jesteśmy obecnie chyba jednym z najbardziej sfrustrowanych srodoisk zawodowych w Polsce. Nie dotyczy to tylko płac oczywiście ale też braku zrozumienia, znajomości naszej pracy i jej warunków i nieustannych ataków, które pozwalają sobie przykładem władz media i strony postępowań.
Powoli mam dość akcji przeprowadzanych z godnością, jednakże z drugiej strony gdyby udało sięzainteresować naszym "upodleniem" instytucje międzynarodowe, to być może część tych problemów gnębiących nasz środowisko zostanie w prawidłowy sposób naśietlona i znajdzie w końcu silne należne im poparcie.
Dlatego też ponownie podpisuję się wszystkimi czterema odnóżami pod teo typu akcją. Nie ma się co bać, bo bez nas to Państwo nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować, trzeba tylko pokazać siłę i zdecydowanie.

arczi
08.05.2008 22:31:38

A ja nieśmiało chciałbym przypomiec zarządowi Iustitii, że został na Zjeździe zobowiązany do sporządzenia uzasadnienia oficjalnej petycji do KE. Tezy zostały przygotowane przez mój Oddział Katowicki. Pewnie Pani prof G. Grabowska poseł do PE czeka z niecierpliwościa na caly ostateczny tekst Rozumiem, że zarząd nie próżnuje ale są także zespoły problemowe i może warto powierzyć to zadanie włąsnie jednemu z nich !!!!!!!!!!!!
Czas nagli a, jak widać ludzie az garną sie do roboty

iga
08.05.2008 22:32:41

strona internetowa CCJE:
http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/judicialprofessions/ccje/presentation/contacts_en.asp

Alex
08.05.2008 22:42:28

Jak tak czytam, to myślę, że na szkoleniu z Okręgu W-wa Praga, od przyszłego poniedziałku, wykład na temat etyki, etosu itp. "ważnych spraw" będzie też "gorący"...
Pozdrawiam i czekam na tekst do rozesłania.

octawiabis
08.05.2008 22:56:25

Techniczne;

na stronie IAJ są adresy stron internetowych krajowych stowarzyszeń sędziowskich

podaje link: http://www.iaj-uim.org/old/ENG/frameset_ENG.html

Jac
08.05.2008 22:58:29

Pomysł z mailami jest świetny.
Myślę też, że dobrze wpasujemy się w termin, zważyszy na 20 maja i ostatnie wypowiedzi Premiera, które mam nadzieję, już każdego pozbawiły jakichkolwek złudzeń co do stosunku tego rządu do wymiaru sprawiedliwości.
W pełni podzielam wykładnię art. 89 ust. 1 usp dokonaną przez Espaniola, M. Strączyńskiego i Arcziego.

tujs
08.05.2008 23:00:22

PETYCJA PO OSTATECZEJ KOREKCIE

My, Sędziowie polscy kierowani troską o dobro wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawnym -
z głębokim niepokojem zauważamy, iż Rzeczposoplita Polska, która od 1 maja 2004 r. jest członkiem Unii Europejskiej - nie zapewnia swoim obywatelom w sposób odpowiadający standardom europejskim prawa do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny i bezstronny sąd. Państwo Polskie osłabia autorytet sędziego kraju Unii Europejskiej nie realizując w pełni norm dotyczących odpowiedniego statusu osób sprawujących wymiar sprawiedliwości, gwarantowanych w treści art. 6 Konwencji Rady Europy o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, jak i w Zaleceniu nr R(94)12 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich Dotyczącym Niezawisłości, Sprawności i Roli Sędziów, wystosowanym przez Radę Europy w dniu 13.10.1994 r. do rządów Państw Członkowskich, a także w Europejskiej Karcie Ustawowych Zasad Dotyczących Sędziów.
W Polsce łamana jest niestety zasada niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów. Sądy są coraz bardziej podporządkowywane władzy wykonawczej, gdyż corocznie Rząd Polski w sposób koniunkturalny, oderwany od realiów gospodarczych kształtuje w ustawie budżetowej kwotę bazową, od której naliczane są wynagrodzenia polskich sędziów. Dodatkowo w akcie rangi niższej niż ustawa Prezydent ( za kontrasygnatą Premiera) ustala stawkę wynagrodzenia zasadniczego dla sędziów różnych szczebli, przy czym czyni to w sposób dowolny, niesprecyzowany w ustawie dotyczącej ustroju sądów.
Liczba sędziów w Polsce stanowi blisko 10.000 osób, przy czym 70% spośród nich, to sędziowie Sądów Rejonowych - podstawowej jednostki organizacyjnej polskiego sądownictwa. Sędziowie polscy wydają orzeczenia nie tylko stosując przepisy krajowe, ale także w oparciu o przepisy prawa wspólnotowego. Niestety obecny poziom zarobków przedstawicieli władzy sądowniczej osłabia ich autorytet , nie zapewniając im przy tym godnego poziomu życia, adekwatnego do pełnionego urzędu, zakresu obowiązków i ciężaru odpowiedzialności. Wynagrodzenia te są rażąco niskie w porównaniu z płacami zarówno przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, jak też w odniesieniu do realnych wynagrodzeń osiąganych na rynku usług prawniczych. Szczególnie zarobki Sędziów Sądów Rejonowych kształtują się obecnie na poziomie płac osiąganych przez pracowników fizycznych w takich zawodach jak kierowca, czy murarz. Takie traktowanie sędziów w Polsce nie znajduje uzasadnienia w sytuacji budżetu państwa i pomija istotne relacje pomiędzy niezawisłością, a ekonomiczną pozycją sędziów. W 2007 i 2008 wiele grup zawodowych w Polsce, których uposażenia wypłacane są z budżetu państwa, uzyskało znaczące podwyżki. Płace polskich sędziów kształtowane są w oderwaniu od wskaźników rynkowych i stale wzrastającego poziomu życia polskiego społeczeństwa. Należy dodać, iż wysokość realnej płacy polskiego sędziego maleje w zatrważającym tempie: w roku 1999 kwota bazowa stanowiąca podstawę dla ustalenia wynagrodzenia sędziego wynosiła 83,1% prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zaś w 2008 r. kwota ta wynosi zaledwie 52% tego prognozowanego wynagrodzenia. Pauperyzacja sędziów może w skrajnych sytuacjach prowadzić do korupcji i zagrażać dobru wymiaru sprawiedliwości.
Zasadę niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów w sposób rażący łamie też bezpośredni nadzór nad sądami Ministra Sprawiedliwości, który w ramach tzw. nadzoru administracyjnego może ingerować w tok każdego postępowania sądowego.
Nasz niepokój budzi też fakt, że w sposób nieodpowiedzialny jest stale rozszerzana kognicja sądów. Tym samym zwiększa się zakres obowiązków i obciążenia pracą polskich sędziów, co – wobec braku stosownej kadry pomocniczej - rodzi konieczność pracy ponad prawnie dozwolone normy czasu pracy, kosztem prawa do odpoczynku i życia rodzinnego.
Wskazane patologie w najbliższym czasie mogą spowodować głęboką zapaść polskiego wymiaru sprawiedliwości. Frustracja brakiem radykalnej poprawy statusu materialnego sprawia, że znacząca część doświadczonych, sędziów rozważa rezygnację z urzędu sędziego i przejście do zapewniających kilkakrotnie wyższe dochody zawodów adwokata, radcy prawnego, czy notariusza.
Oburzający jest przy tym brak woli dialogu ze strony polskich władz, lekceważenie i ignorowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej postulatów sędziów sygnalizujących istnienie problemów, których nieusunięcie dziś będzie oznaczało głęboki kryzys polskiego sądownictwa w przyszłości.
Z tych względów apelujemy o wsparcie naszych działań mających na celu wzmocnienie ustrojowej niezależności i niezawisłości sądów oraz skłonienie polskiego Rządu do niezwłocznego zajęcia się poprawą sytuacji materialnej sędziów. Należy dodać, iż postulaty środowiska wyrażone w liście otwartym skierowanym w styczniu 2008 r., podpisanym przez kilka tysięcy polskich sędziów - zostały zbagatelizowane przez władzę wykonawczą, co uzasadnia poszukiwanie pomocy w rozwiązaniu podnoszonego przez nas problemu wśród sędziów i instytucji innych krajów Unii Europejskiej, stojących na straży niezależności sądów. Jednocześnie zwracamy się z propozycją podjęcia działań legislacyjnych, mających na celu wydanie aktu prawnego dotyczącego pozycji sędziów, który wiązałby państwa UE, albowiem dotychczasowe regulacje są nieprecyzyjne oraz nie stanowią źródła obowiązującego powszechnie prawa, co znacznie osłabia pozycję osób sprawujących wymiar sprawiedliwości i w praktyce niektórych krajów prowadzi do naruszenia monteskiuszowskiej zasady trójpodziału władz.


podpis
IMIĘ I NAZWISKO ORAZ STANOWISKO

Dreed
08.05.2008 23:29:55

Wersja finalna w języku polskim oraz pierwotny (testowy) tekst wraz z tłumaczeniem oraz instrukcją znajduje się w dziale download.

PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ TEKSTU !!! JUTRO BĘDZIE ZAMIESZCZONE WERSJA FINALNA W JĘZYKACH ANGIELKIM I NIEMIECKIM !!!!!!!!

http://maxima.webd.pl/phpBB2/dload.php

Haze
08.05.2008 23:35:29

Szanowni koledzy, być może moje nastawienie w kwestii skuteczności dotychczasowych działań nie jest zbyt optymistyczne. Jednak osobiście sądzę, iż jest to jeden z ostatnich sposobów nacisku na polskie władze. Dlatego ściągam list, jak najszybciej wysyłam, a całą sprawę popularyzuję wśród moich kolegów!!!

jaro123
09.05.2008 00:10:59

Amtsgericht - to jest odpowiednik naszego sądu rejonowego, dosłowne tłumaczenie tylko zamieszałoby cały obraz,
jakby się ktoś uparł, to może tłumaczyć Kreisgericht, bo ale to byłby sąd powiatowy, takie istniały w NRD, a brzydkich skojarzeń chyba raczej nie chcemy

iga
09.05.2008 06:02:53

"Doro" napisał:

Uwaga wkładam kij w mrowisko i czekam na atak.

Jak nasze maile mają się do art 89 usp.

Żądania, wystąpienia i zażalenia w sprawach związanych z pełnionym urzędem sędzia może wnosić tylko w drodze służbowej. W takich sprawach sędzia nie może zwracać się do instytucji i osób postronnych ani podawać tych spraw do wiadomości publicznej.
W sprawach o roszczenia ze stosunku służbowego sędziemu przysługuje droga sądowa.


Namawianie innych muszę połączyć z pełnym uświadomieniem im skutków.

Oczywiście nie przypuszczam aby ktokolwiek odważył się na dyscyplinarkę w takiej sytuacji, ale konsekwencje mogę ponosić za siebie, natomiast nie chcę aby ktoś miał do mnie pretensje, że nakłoniłam go bez wskazania możliwych skutków. Pomysł uważam za genialny , ale zgodziłabym sie z wyrażonymi tu wątpliwościami. Ponadto chyba Iustita ma kontakty ze światowa unią sędziów. Może by te droge wykorzystać nie narażając sie na powyższy zarzut. I jeszcze na marginesie - ja słyszałam, że SSR to regional judge, SSO - Circle lub District Judge, SSA court of appeal (judge from ....) i SSN supreme court judge. Zaś gdy chodzi o niemiecki to Amtsgericht to sa sądy grodzkie, które wystepują u nich w dużej liczbie. I na sam koniec pozwole sobie małą uwage do tekstu - czy on aby nie za długi - zasada im krócej tym lepiej. Aha i jeszcze wątek z francuskim - poperam jak najbardziej (pierwotny i bardzo ważny jezyk instytucji unijnych - raczej angielski i francuski niż angielski i niemiecki). Niemcy biegle mówia po angielsku i nie maja co do tego takich oporów jak Francuzi.

Jesli ktoś uważa, że to nie ten kazus - proszę o argumenty.

[ Dodano: Czw Maj 08, 2008 8:50 pm ]
Nie wiem skąd sie wzięło "oczekuję na akceptację". Ja tego nie wpisywałam.


Doro - sprawa "drogi służbowej" została omówiona na poprzednich stronach.

AQUA
09.05.2008 08:07:51

Konsultacyjna Rada Sędziów Europejskich

ma swoją siedzibę w Strasbourgu.

Czy to będzie elegancko, jeśli tekst petycji prześlemy w języku angielskimPozdrawiam

luke
09.05.2008 09:31:21

hej dreed zmien pliki bo znowu error wyskakuje

Żółwik
09.05.2008 09:47:56

Jaro 123 - dziekuję za poprawienie nazw sądów w j. niemieckim . Jednak to prawda, że człowiek uczy się przez całe życie. Muszę nanieść poprawki w moich szymelach OZ. :smile:

juez
09.05.2008 09:50:02

język angielski jest jednym z oficjalnych języków Unii, nie widzę przeciwwskazań (polski też notabene, ale chyba mało kto by cokolwiek zrozumiał )

Żółwik
09.05.2008 09:55:02

Jednak muszę powiedzieć, że w kontaktach osobistych z sędziami niemieckimi używaliśmy zaproponowanej wcześniej terminologii. Podobnie w pismach urzędowych.

Dreed
09.05.2008 10:39:30

"luke" napisał:

hej dreed zmien pliki bo znowu error wyskakuje


To jest błąd doskonałej przeglądarki i jedynej "słusznej" jaką jest Internet Explorer
Inne nie mają problemu...

Przypominam, że dopiero dzisiaj zostanie umieszczony ostateczny tekst z tłumaczeniem. !!!!

Proszę jeszcze o cierpliwość!!!

Pliki będą umieszczone w ten sposób, że tylko zrobimy "klik" i już wklejamy tekst i wysyłamy. Nie będzie potrzeby nic zmieniać, za wyjątkiem własnych danych !!!!

piotr412
09.05.2008 11:36:48

Tylko wysyłajmy te petycje większą czcionką, bo te malutkie literki mogą zniechęcić ewentualnych adresatów do czytania. /dotyczy wersji testowej, nie wiem jak będzie w finalnej, ale w razie czego czcionkę chyba każdy potrafi sobie powiększyć/.

piotr412

amelius
09.05.2008 12:45:18

Podobnie ja wszyscy popieram całym sercem i umysłem sędziowskim akcję i uważam, że tylko tam, to jest w strukturach UE, mamy szanse na poważne trakowanie. Czekam na możliwość wysłania petycji.

P.S. Zastanawiam się, w związku z tym co napisał robak, czy w samym tekście petycji nie zamieścić choćby jednego lub dwóch zdań zawierających rzeczywiste dane dotyczące wynagrodzeń sędziów albo w jakiś elegancki sposób uprzedzić wyjaśnienia, jakie złoży zapewne Rząd RP w tej sprawie, czyli uporzedzić podawanie znanych nam dodrze zmanipulowanych danych. Ale nie wiem jak to zrobić, jak to mądrze ująć. Co o tym sądzicie?

09.05.2008 13:39:43

Czy według autora pomysłu petycji należy ograniczyć się do wysłania petycji jedynie na wskazane adresy we wzorze?
Osobiście chętnie wysłałbym ją do organów Unii Europejskiej (PE, Komisja) i innych możliwych do znalezienia organizacji związanych z wymiarem sprawiedliwości. Czy mogę to zrobić bez narażenia się na zarzut "niedozwolonego wykorzystania petycji wbre intencjom autora i naruszenia jego praw autorskich"? W przypadku braku sprzeciwu autora zachęcam wszystkich do wysyłania petycji do Parlamentu Europejskie i Komisji Europejskiej.

robak
09.05.2008 14:04:04

"amelius" napisał:

Podobnie ja wszyscy popieram całym sercem i umysłem sędziowskim akcję i uważam, że tylko tam, to jest w strukturach UE, mamy szanse na poważne trakowanie. Czekam na możliwość wysłania petycji.

P.S. Zastanawiam się, w związku z tym co napisał robak, czy w samym tekście petycji nie zamieścić choćby jednego lub dwóch zdań zawierających rzeczywiste dane dotyczące wynagrodzeń sędziów albo w jakiś elegancki sposób uprzedzić wyjaśnienia, jakie złoży zapewne Rząd RP w tej sprawie, czyli uporzedzić podawanie znanych nam dodrze zmanipulowanych danych. Ale nie wiem jak to zrobić, jak to mądrze ująć. Co o tym sądzicie?No właśnie cały czas myślę jak to zrobić. Może napisać, że prosimy o konsultację z nami tego co odpowie rząd. Ale żebyśmy z drugiej strony nie wyszli na takich co mają paranoję. Bo nie wiem czy w cywilizowanych krajach zrozumieją, że mamy podstawy aby obawiać się że nasz rząd tak się zachowa. To strasznie delikatna kwestia.

iga
09.05.2008 14:12:11

"piotr412" napisał:

Czy według autora pomysłu petycji należy ograniczyć się do wysłania petycji jedynie na wskazane adresy we wzorze?
Osobiście chętnie wysłałbym ją do organów Unii Europejskiej (PE, Komisja) i innych możliwych do znalezienia organizacji związanych z wymiarem sprawiedliwości. Czy mogę to zrobić bez narażenia się na zarzut "niedozwolonego wykorzystania petycji wbre intencjom autora i naruszenia jego praw autorskich"? W przypadku braku sprzeciwu autora zachęcam wszystkich do wysyłania petycji do Parlamentu Europejskie i Komisji Europejskiej.


Do Komisji Europejskiej też będziemy wysyłać ponieważ przysługuje jej inicjatywa ustawodawcza.
Petycję do PE zobowiązała się przygotować i przedstawić Justitia - podjęła w tym kierunku uchwałę - można sprawdzić na stronie Justitii.

piotr412
09.05.2008 14:34:32

"iga" napisał:

Petycję do PE zobowiązała się przygotować i przedstawić Justitia - podjęła w tym kierunku uchwałę - można sprawdzić na stronie Justitii.


Wiem, że zobowiązano Zarząd SSP Iustitia do wystąpienia do Komisji Petycji PE.
Tylko to znowu wiąże się z czekaniem aż zarząd to zobowiązanie wykona.
Myślę, że nasze ewentualne maile do PE nie byłyby sprzeczne z ewentualną petycją Iustitii a przyczyniłyby się do pokazania skali problemu i determinacji sędziów. Pokazałby, że nie protestuje pojedyńcze stowarzyszenie skupiające kilkanaście porcent sędziów (podejrzewam - w Europie nieznane), ale też sami sędziowie - żywi z krwi i kości.

piotr412

amelius
09.05.2008 14:41:51

"robak" napisał:


No właśnie cały czas myślę jak to zrobić. Może napisać, że prosimy o konsultację z nami tego co odpowie rząd. Ale żebyśmy z drugiej strony nie wyszli na takich co mają paranoję. Bo nie wiem czy w cywilizowanych krajach zrozumieją, że mamy podstawy aby obawiać się że nasz rząd tak się zachowa.

Zwłaszcza, że oni obecny rząd i obecnego premiera traktują bardzo dobrze. Lepiej byłoby w tym sensie, żeby było to rząd JE J. Kaczyńskiego. Nikt by nas wówczasw o paranoję nie posądzał.

domianiuk
09.05.2008 15:03:27

w kwestii formalnej

rozumiem, że maile najlepiej wysylac z sądowych adresów służbowych?

chomik
09.05.2008 15:19:36

Pewnie, że ze służbowych. A jak ktoś chce zachować "drogę służbową" do może maila wysłać do prezesa z prośbą "rześlij dalej"

Nata
09.05.2008 16:31:42

"domianiuk" napisał:

w kwestii formalnej

rozumiem, że maile najlepiej wysylac z sądowych adresów służbowych?U nas nie ma sądowych adresów służbowych

Wyślę z osobistego prywatnego - to dobrze czy źle

Dreed
09.05.2008 16:39:35

Szanowne koleżanki i koledzy.

Maile będziemy wysyłać od dzisiaj na podane adresy. Niezależnie od nich, nie widzę żadnych przeciwskazań na wysyłanie ich do innych znalezionych instytucji. Również dowolne maile możecie wykorzystywać.

Tylko dwa warunki !!! Tekst powinien byc jednolity i musi zawierać imię i nazwisko sędziego. Jesteśmy w końcu poważnymi ludźmi.

Bardzo proszę w programie pod opcją głównego adresata, skorzystać z "DW" lub "UDW" i wpisać tam nastepujący adres mailowy: [email protected]

W ten sposób będziemy mogli poznać skalę akcji. System dokona zliczeń wysłanych maili i te dane podam oficjalnie.

Akcja trwa od dzisiaj wieczór do dnia 19 maja 2008 roku, czyli kończy się dzień przed zjazdem w Budapeszcie....

Tekst i adresy będą w downloadzie oraz na stronie www.petycja-sedziow.pl

jaro123
09.05.2008 16:40:26

"Żółwik" napisał:

Jednak muszę powiedzieć, że w kontaktach osobistych z sędziami niemieckimi używaliśmy zaproponowanej wcześniej terminologii. Podobnie w pismach urzędowych.


Ja w swojej praktyce (tylko się żółwiku nie obraź) używałem właśnie "mojej" terminologii POzdro!!!

bladyswit
09.05.2008 16:42:40

To, że w instrukcji znajdzie się tylko kilka adresów (prawd. 4), nie oznacza, że nie możecie wysyłać petycji do innych organów. Wysyłajcie jak najwięcej ! Można też petycję wysyłać pocztą (własnoręcznie podpisaną) ! Ważne jest, by o takich działaniach ponadprogramowych informować Administratora.
Jak mawia Dreed liczy się masowość !

Dreed
09.05.2008 20:30:14

Zaczynamy akcję petycji do przedstawicieli naszego zawodu w krajach unijnych !!! PETYCJĘ WYSYŁAMY DROGĄ MAILOWĄ. W TEKŚCIE WIADOMOŚCI NALEŻY WKLEIĆ WERSJĘ ANGIELSKĄ ORAZ NIEMIECKĄ !!! Nie zapominajmy o podpisaniu się imieniem i nazwiskiem oraz podaniem sądu.

Bardzo proszę o umieszczenie w swoim programie, jako odbiorcy dodatkowego, czyli opcja "DW" lub "UDW" adresu - [email protected] !!!!!!!!!!!!!

W ten sposób, system bedzie mógł dokonać zliczeń ilości wysłanych petycji! Jest to bardzo ważne, gdyż będziemy mogli podać, jak wielu sędziów, potrafi wziąć odpowiedzialność za przyszłość naszego zawodu.
Po ostatnich wydarzeniach - spotkaniu z premierem, wydaje się, że tylko na znaczne zainteresowanie UE możemy już liczyć.
Przypominam, że dzięki takiej formie sędziowie na Węgrzech uzyskali zmiany.


Zapraszam do działu download - TUTAJ

Innym sposobem i dostepnym wszystkim osobom jest skorzystanie ze specjalnie wykupionej domeny - www.petycja-sedziow.pl Na stronę wejdziemy W TYM MIEJSCU

Gorąco zachęcam do rozpropagowywania strony pośród wszystkich sędziów i asesorów. Masowy nasz udział spowoduje zainteresowanie UE.

Musimy w końcu pokazać, że jesteśmy grupą zawodową, stanowiąca III władzę w kraju....

Oto adresy:
1/Światowa Unia Sędziów:

[email protected]

2/ Międzynarodowa Komisja Prawników - International Commission of Jurists (ICJ)

[email protected]

3/ Konsultacyjna Rada Sędziów Europejskich :Consultative Council of European Judges (CCJE)

[email protected]

4/ European Commission Directorate-General for Justice, Freedom and Security Unit C1 – Civil Justice

[email protected]

Justibas
09.05.2008 21:10:31

Sorry, że tak późno, ale dopiero w tej chwili przyszło mi na myśl, że warto by tez łopatologicznie podać także tytuł wiadomości, w tłumaczeniu, choć dla większości pewnie "etition of polish judges" nie stanowi problemu. Chodzi o to, żeby już tytuł wiadomości był "zaczepny"

[ Dodano: Pią Maj 09, 2008 9:32 pm ]
mam nadzieję, że nikomu nie uchybiłam... ??: :smile:

Washington Irving
09.05.2008 22:08:28

Ja mam taką tabelkę jak wygląda struktura sądów w GB i z tgo wynika, że tam odpowiednikiem takiego sądu grodzkiego (rejonowego? - drobne sprawy karne) karnego jest Magistrates Court, a cywilnego - County Court. WYższy poziom to odpowiednio Crown Court (sprawy karne większej wagi), a w cywilu High Court. Później mamy jeszcze Court of Appeal (criminal division and civil division) - taki sąd apelacyjny. Powyżej tego jest House of Lords i Court of Justice of the EC

pozdrawiam

gregkg
09.05.2008 23:11:19

W zakresie petycji chciałbym tylko dodać, że jakkolwiek właściwe jest użycie w tekście zestawienia poziomu wynagrodzeń z pracownikami fizycznymi, to w mojej ocenie w kontekscie równowagi władz powinniśmy przyszłościowo uwypuklać poziom wynagrodzeń sędziów w odniesieniu do uposażeń posła, senatora i adekwatnych przedstawicieli władzy wykonawczej. Abstrahując od podsekretarzy stanu - nawet w samorządach, wójt po technikum zarabia więcej...

tujs
10.05.2008 00:13:41

[shadow=red]KOLEŻANKI I KOLEDZY!
WY JESTEŚCIE AKTYWNI I SOLIDARNI, ALE NIE ZAPOMINAJMY, IŻ JEST NAS 10.000 DLATEGO WYDRUKUJCIE PONIŻSZY TEKST I PRZEKAŻCIE INFORMACJE O PETYCJI INNYM SĘDZIOM Z WASZEGO SĄDU LUB W TRAKCIE SZKOLEŃ I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
[/shadow]Informacja dla sędziów!


Kierowani troską o dobro wymiaru sprawiedliwości Sędziowie - skupieni wokół internetowego FORUM DLA SĘDZIÓW ( www.maxima.webd.pl) - od dnia 9 maja 2008r. rozpoczęli akcję wysyłania maili z petycją do przedstawicieli sędziów w krajach Unii Europejskiej - z prośbą o wsparcie działań polskich sędziów w przedmiocie poprawy statusu materialnego i wzmocnienia gwarancji niezależności sędziowskiej.

Z wypowiedzi Sędziów na tym forum dyskusyjnym wynika, że po ostatnim oświadczeniu Premiera D. Tuska, iż w budżecie nie ma pieniędzy na satysfakcjonujące uposażenia dla sędziów, czyli na realizację zapisu art. 178 ust. 2 Konstytucji RP o godnym wynagrodzeniu dla sędziów – niestety znów prysły nasze nadzieje na znaczącą poprawę sytuacji wymiaru sprawiedliwości przez kolejną ekipę rządzącą. Politycy sprawujący władzę wykonawczą nie mają zamiaru dokonania radykalnych zmian w systemie kształtowania wynagrodzeń sędziowskich, gdyż nie są zainteresowani silną pozycją sądów. W związku z tym ubezwłasnowolnieni i osłabieni działaniami polskich władz Sędziowie prezentujący swoje poglądy na Forum zachęcają do akcji wysyłania petycji do Światowej Unii Sędziów, Międzynarodowej Komisji Prawników Konsultacyjnej Rady Sędziów Europejskich oraz Komisarza Unii ds. Wymiaru Sprawiedliwości, gdyż w przeszłości tylko dzięki wsparciu tych organów sędziowie na Węgrzech uzyskali szerokie zmiany systemowe, zdecydowanie podnoszące ich status materialny.

Więcej również na stronie: www.petycja-sedziow.pl, gdzie podano adresy mailowe oraz treść petycji w jęz. angielskim i niemieckim

falkenstein
10.05.2008 00:18:36

hmmm. przeczytałem i wersją polską i tłumaczenie angielskie, i samo tłumaczenie odrobinę mi sie nie podoba. Jak dla mnie pewne rzeczy sa niejasne. Zresztą na próbę podrzuciłem ten tekst znajomemu angielskiemu prawnikowi, który po przeczytaniu stwierdził że pewne rzeczy są dla niego niejasne, zwłaszcza kwestia ustalania wynagrodzeń jest opisana troche mętnie. Prawdopodobnie dlatego że dla niego było niepojęte że wynagrodzenia sędziów tak naprawdę ustala minister finansów i może to zrobic zupełnie dowolnie.

Ale jeżeli maszyna ruszyła i to niech się toczy. Najwyżej jak nasza petycja wzbudzi jakieś zainteresowanie to będziemy próbować rozwijac problem i wyjaśniać. Jak na razie najistotniejsze jest to żeby nasz głos wyszedł na szersze forum.

Dreed
10.05.2008 00:28:04

"falkenstein" napisał:

..... dla mnie pewne rzeczy sa niejasne. Zresztą na próbę podrzuciłem ten tekst znajomemu angielskiemu prawnikowi, który po przeczytaniu stwierdził że pewne rzeczy są dla niego niejasne, zwłaszcza kwestia ustalania wynagrodzeń jest opisana troche mętnie. Prawdopodobnie dlatego że dla niego było niepojęte że wynagrodzenia sędziów tak naprawdę ustala minister finansów i może to zrobic zupełnie dowolnie.....


I właśnie dokładnie o to chodziło !!!! Sam tekst, został udostępniony pewnym osobom i one również kompletnie nie rozumiały, jak nasze wynagrodzenia mogą być ustalane przez MF!!! Tutaj jest "gwóźdź" petycji. W UE nie ma sytuacji podobnej do naszego kraju.

Dlatego masowo - działamy razem. System wyliczył, że jest już 18 wysłanych maili.

Johnson
10.05.2008 00:32:27

Na http://www.petycja-sedziow.pl/ jest chyba coś nie tak z kodowaniem. Czy tylko ja mam zamiast polskich liter "krzaczki" ?

suzana22
10.05.2008 00:41:10

"Dreed" napisał:


Dlatego masowo - działamy razem. System wyliczył, że jest już 18 wysłanych maili.


Dreed jak o mnie idzie, to będzie przynajmniej kilka więcej.

praefectus
10.05.2008 01:46:04

Poszło!

Proponuję, aby w miarę upływu czasu rozbudowywać listę adresów mailowych, na które można wysyłać petycję - najlepiej gdyby to był jakiś "rzyklejony" wątek albo plik w dziale "download". Im szerszy zasięg akcji, tym lepiej. Należałoby też co jakiś czas podawać liczbę maili naliczonych przez system, dla zachęty osób mniej pewnych siebie.

Dreed
10.05.2008 09:30:26

Akcja trwa zaledwie 12 godzin i chociaż mamy weekend już 41 maili zostało wysłanych

www.petycja-sedziow.pl

AQUA
10.05.2008 10:01:19

"Johnson" napisał:

Na http://www.petycja-sedziow.pl/ jest chyba coś nie tak z kodowaniem. Czy tylko ja mam zamiast polskich liter "krzaczki" ?


Ja też mam "krzaczki", ale przecież wersji polskiej nie wysyłamy

Pozdrawiam

Dreed
10.05.2008 10:13:29

Już mamy 44 !!!!!!!!!!!

bladyswit
10.05.2008 10:31:38

"Dreed" napisał:

Już mamy 44 !!!!!!!!!!!


Pamiętajcie: 44 x 4, bo każdy mail idzie do 4 instytucji !!!!!

anpod
10.05.2008 10:33:40

a ja proszę, zeby dokładnie jednak napisac, co tego 20 maja na Węgrzech sie bedzie odbywalo, ja juz nie pamietam precyzyjnie nazwy, szukac juz nie mam siły, a chcialabym rozsylajac apel o przyłaczenie sie do akcji wskazac na ten termin i podac dlaczego. Moze jednak napisac w pierwszym poscie, Dreed, w czym rzecz- a nie tajemnicze jak ktoś czytal, to wie. Bo ja czytalam i nie wiem

dorota
10.05.2008 10:41:04

W dniach 22-23 maja 2008 roku w Budapeszcie odbędzie się Zgromadzenie Ogólne – Konferencji Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Przedmiotem obrad Zgromadzenia Ogólnego ma być „uwolnienie Rad Sądownictwa od rządu (self goverment).

Krajowa Rada Sądownictwa należy od maja 2004 roku do tej międzynarodowej organizacji działającej pod nazwą Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ). Jest to organizacja zrzeszająca niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej instytucje krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej, do których głównych kompetencji należy strzeżenie niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów.

W Budapeszcie będą przedstawiciele KRS-u.

Ignacy
10.05.2008 10:42:23

chcę wysłać, ale komputer pyta mnie w pewnym momencie o nazwę serwera przychdzącego, wychodzącego, hasło itp tajewnicze sprawy, na ktorych kompletnie sie nie znam pomocy wrócę do kompa w poniedzialek i dalej bede kombinował, może w miedzyczasie ktoś mi wytłumaczy jak krowie na granicy, co robić - tak krok po kroku

iga
10.05.2008 10:45:31

do Anpod - tu masz informację:

http://www.krs.pl/admin/files/100352.pdf

informacja pochodzi ze strony internetowej KRS

dorota
10.05.2008 10:47:50

"Ignacy" napisał:

chcę wysłać, ale komputer pyta mnie w pewnym momencie o nazwę serwera przychdzącego, wychodzącego, hasło itp tajewnicze sprawy, na ktorych kompletnie sie nie znam pomocy wrócę do kompa w poniedzialek i dalej bede kombinował, może w miedzyczasie ktoś mi wytłumaczy jak krowie na granicy, co robić - tak krok po kroku


Ja Cię o to pyta - to znaczy że nie masz skonfigurowanego programu pocztowego. A jak nie masz skonfigurowanego programu pocztowego - to nie wyślesz z tej strony, bowiem właśnie nie wiesz co wpisać. Gdybyś wiedział co wpisać - to byś na pewno miał skonfigurowany program pocztowy, ale wtedy na tej stronie nie musiałbyś nic wpisywać, bo by automatycznie pobrało dane z Twego programu komputerowego

Jedyne co Ci pozostaje - to zalogowanie się na swą skrzynkę pocztową ze strony www (bo najprawdopodobniej w ten sposób odbierasz wiadomości), wpisane ręcznie adresów email gdzie ma być to wysłane, wpisanie tytułu i wklejenie tekstu petycji, a następnie wysłanie tego.

Vilgefortz
10.05.2008 11:21:47

Wysłałem ze swojego konta - można mnie ująć w rachunkach.

PZDR

praefectus
10.05.2008 11:33:23

"Ignacy" napisał:

chcę wysłać, ale komputer pyta mnie w pewnym momencie o nazwę serwera przychdzącego, wychodzącego, hasło itp tajewnicze sprawy, na ktorych kompletnie sie nie znam pomocy wrócę do kompa w poniedzialek i dalej bede kombinował, może w miedzyczasie ktoś mi wytłumaczy jak krowie na granicy, co robić - tak krok po kroku


Ignacy, w takim razie jeśli masz trochę czasu, a nie ma informatyka na podorędziu, który sprawdziłby, jakie dane ma Twój serwer pocztowy i poustawiał wszystko, zrób tak: znajdź dowolną stronę w internecie, która oferuje darmową pocztę - może to być np. www.onet.pl (ikonka koperty w prawym górnym rogu na stronie),www.wp.pl, www.o2.pl, www.gmail.com (szczególnie to konto jest super) i załóż konto pocztowe. Zakładanie jest bardzo proste i sprowadza się do postępowania zgodnego z instrukcjami na ekranie, w tym do wymyślenia nazwy konta (to jest to, co pojawia się potem w adresie e-mail przed znaczkiem "małpy" - @) i hasła. Mając już nazwę konta i hasło logujemy się do takiej skrzynki za pośrednictwem zwykłej przeglądarki www (np. tej, z której właśnie korzystasz) - podając właśnie ustaloną nazwę konta i hasło na stronie logowania (np. w onecie po kliknięciu wspomnianej ikonki listu). Tam wybieramy - różnie się to nazywa, w zależności od tego, gdzie założyliśmy skrzynkę - "utwórz mail", "napisz" lub coś równie jednoznacznego. Pojawi się przed oczami widok pustego maila z opisanymi rubrykami do wypełnienia. W rubryce adresu robisz - określając to potocznie - "kopiuj+wklej" adresu e-mail (lub wpisujesz ręcznie), na który chcesz wysłać (tu: jednej z tych europejskich instytucji), w rubryce "temat" wpisujesz "Petition" (żeby, odbiorca wiedział czego dotyczy list), a jako tekst - również robisz "kopiuj+wklej" - umieszczasz angielski i niemiecki tekst petycji. Nie zapomnij się podpisać imieniem i nazwiskiem, po czym wciskasz przycisk "wyślij" (lub inny podobnie brzmiący). Wysyłanie listów przez darmową pocztę www przypomina publikowanie wiadomości na niniejszym portalu sedziowie.net i nie jest potrzebny żaden program pocztowy typu outlook. Jeśli ktoś ma działającą pocztę obsługiwaną poprawnie programem outlook, postępuje oczywiście zgodnie z instrukcją z działu "download". Po założeniu konta na stronie www można oczywiście znaleźć też tam dane, które umożliwią obsługiwanie tej poczty przez outlooka, ale tak jak wspomniałem - nie jest on konieczny do wysyłania i odbierania poczty.

Życzę powodzenia!

gzrech
10.05.2008 11:49:35

Możecie mnie doliczyć wysłałem z prywatnego konta.

Może by jednak nadać petycj bardziej profesjonalną formę. Tekst jest trochę mało czytelny od strony formalnej, brakuje akapitów, odległości między wierszami są zbyt małe, całość się zlewa. Można by również podkreślić lub zaznaczyć kursywą co bardziej istotne fragmenty

pozdr

iga
10.05.2008 12:15:09

na tym etapie, gdy część maili już poszła, dajmy sobie spokój z poprawkami.

praefectus
10.05.2008 12:18:49

"iga" napisał:

na tym etapie, gdy część maili już poszła, dajmy sobie spokój z poprawkami.


Też tak myślę.

robak
10.05.2008 12:53:12

poszły konie po betonie! :smile:

Bogamaj
10.05.2008 12:55:56

No dobrze, wysłane w obydwu językach, ukryta kopia również na podawany adres ale jeszcze tutaj się raportuję. Niestety musze z przykrością stwierdzić, że bardzo wielu sędziów o akcji nic nie wiem. Byłam wczoraj na zakończeniu studium podyplomowego na UJ i rozpowiadałam i generalnie reakcją było zdziwienie, ze coś takiego jest zatem....
moja prośba jest taka, by mówić propagować, bo krótka notka w rzeczpospolitej nie wystarczy. Musimy wiadomości przekazywać pocztą pantoflową skoro jesteśmy tak mało zinformatyzowani.

iga
10.05.2008 13:02:49

"Bogamaj" napisał:

moja prośba jest taka, by mówić propagować, bo krótka notka w rzeczpospolitej nie wystarczy. Musimy wiadomości przekazywać pocztą pantoflową skoro jesteśmy tak mało zinformatyzowani.


Na stronie 6 tego tematu jest notatka z apelem do sędziów. Można ją wydrukować i rozdać

JedzieJadzia
10.05.2008 14:01:25

"bladyswit" napisał:

Już mamy 44 !!!!!!!!!!!


Pamiętajcie: 44 x 4, bo każdy mail idzie do 4 instytucji !!!!!

No to trzeba liczyć tak jak minisprawi, czyli sędziowie wysłali 176 petycji.

iga
10.05.2008 14:12:11

Jest więcej . To są dane sprzed kilku godzin.

AQUA
10.05.2008 14:41:08

Chyba dzisiaj wieczorem będę miała pewne adresy francuskich i belgijskich sądów apelacyjnych, których jest całkiem sporo, więc ich zasypię

Te poszukiwania nie są wcale proste, więc poprosiłam o pomoc

jabor
10.05.2008 15:45:40

Poszło - i w ten sposób (bardziej czynem niż słowem) po raz pierwszy zabrałem głos na naszym forum... Pozdrawiam koleżanki i kolegów, zapewniając, iż pomysł z wysyłaniem petycji rozpowszechnię w środowisku swoich znajomych.

iga
10.05.2008 16:24:43

Co do wysyłania na inne adresy - oczywiście warto, ale ważne jest, by nie wysyłać petycji gdzie popadnie. To muszą być poważne, szanowane instytucje. Musimy dbać o prestiż.

Dreed
10.05.2008 16:59:45

Myślę, że bardzo dobrą wiadomością i zachęcającą do udziału w naszej akcji jest aktualny wynik - 68 osób wysłało petycje , a przynajmniej od tylu mam potwierdzenie !!!!!! Systemu nie da się oszukać

Weekend i taki wynik, po zaledwie 20 godzinach akcji ! Jednak potrafimy razem współdziałać....

Dreed
10.05.2008 19:05:35

Zaczynamy akcję petycji do przedstawicieli naszego zawodu w krajach unijnych !!! PETYCJĘ WYSYŁAMY DROGĄ MAILOWĄ. W TEKŚCIE WIADOMOŚCI NALEŻY WKLEIĆ WERSJĘ ANGIELSKĄ ORAZ NIEMIECKĄ !!! Nie zapominajmy o podpisaniu się imieniem i nazwiskiem oraz podaniem sądu.

Bardzo proszę o umieszczenie w swoim programie, jako odbiorcy dodatkowego, czyli opcja "DW" lub "UDW" adresu - [email protected] !!!!!!!!!!!!!

W ten sposób, system bedzie mógł dokonać zliczeń ilości wysłanych petycji! Jest to bardzo ważne, gdyż będziemy mogli podać, jak wielu sędziów, potrafi wziąć odpowiedzialność za przyszłość naszego zawodu.
Po ostatnich wydarzeniach - spotkaniu z premierem, wydaje się, że tylko na znaczne zainteresowanie UE możemy już liczyć.
Przypominam, że dzięki takiej formie sędziowie na Węgrzech uzyskali zmiany.


Zapraszam do działu download - TUTAJ

Innym sposobem i dostepnym wszystkim osobom jest skorzystanie ze specjalnie wykupionej domeny - www.petycja-sedziow.pl Na stronę wejdziemy W TYM MIEJSCU

Gorąco zachęcam do rozpropagowywania strony pośród wszystkich sędziów i asesorów. Masowy nasz udział spowoduje zainteresowanie UE.

Musimy w końcu pokazać, że jesteśmy grupą zawodową, stanowiąca III władzę w kraju....

Oto adresy:
1/Światowa Unia Sędziów:

[email protected]

2/ Międzynarodowa Komisja Prawników - International Commission of Jurists (ICJ)

[email protected]

3/ Konsultacyjna Rada Sędziów Europejskich :Consultative Council of European Judges (CCJE)

[email protected]

4/ European Commission Directorate-General for Justice, Freedom and Security Unit C1 – Civil Justice

[email protected]

Dreed
10.05.2008 19:12:35

Wynik na godz. 19.15, czyli po upływie 22 godzin akcji - 82 osoby wysłały petycje zliczone przez system.

Jestem przekonany, że wynik jest jeszcze lepszy, ale nie został dodany adres [email protected] jako odbiorca....

K.Ierownik
10.05.2008 19:38:41

Ja wysyłałem ze strony www. petycja-sedziów.pl. Wysłałem jeden mail z czterema adresami, a nie 4 maile, ale rozumiem, że wszystko ok.

dorota
10.05.2008 20:09:57

"K.Ierownik" napisał:

Ja wysyłałem ze strony www. petycja-sedziów.pl. Wysłałem jeden mail z czterema adresami, a nie 4 maile, ale rozumiem, że wszystko ok.


Tak - wszystko jest ok, po prostu program wysłał automatycznie 4 maile, choć Ty tylko raz musiałeś wybrać opcję "Wyślij"

barbara
10.05.2008 20:22:18

wysłałam na wszystkie podane adresy także europalramentarzystów oraz informacje na znane mi meile sędziów z mojego okręgu z adresem strony www.petycja-sedziow.pl i melduję wykonanie zadania Pozdrawiam wszystkich serdecznie

mitesek
10.05.2008 20:28:16

ja również potwierdzam wykonanie (nie bez problemów - w końcu nie wszyscy używają outlooka) zadania. pozdr.

suzana22
10.05.2008 20:55:04

Ja też powysyłałam, ale tak się rozochociłam, że dalej bym słała. Może jeszcze jakieś poważne adresy ktoś podsunie?

ddominus
10.05.2008 20:57:42

Dwie petycje poszły!
Domin
Ciekawe jaki będzie efekt w poniedziałek?!

iga
10.05.2008 20:59:22

Wszystkie adresy umieszczane na forum muszą być skonsultowane i zaakceptowane przez Dreeda. Bez tego nie będziemy ich zamieszczać. Zatem przesyłajcie mu propozycje na pw.

Bogamaj
10.05.2008 21:51:43

Na jutro to ja proponuję rozpocząć kolejny etap, czyli przepytywanie naszych koleżanek i kolegów czy wysłali i doprowadzanie do komputerów tych, którzy jeszcze tego nie uczynili

suzana22
10.05.2008 21:59:34

Mam pytanie: moja koleżanka jest sędzią już starszą, komputera się w ogóle nie tyka, ale wiem, że nasz protest popiera (jak przyznała wprost - chodzi jej o przyzwoitszy stan spoczynku). W pracy mamy dostęp do internetu, ale ona nie ma i nie chce mieć nawet swego adresu mailowego (a uparta jest). Czy będzie ok., jeżeli ja zgodnie z jej wolą prześlę petycję ze swego komputera (oczywiście z podpisem z jej imieniem i nazwiskiem)

iga
10.05.2008 22:03:04

Wg. mnie nie ma przeszkód. Co do zasady jednak starajmy się korzytać ze swojego komputera.

Dred
10.05.2008 22:04:05

Myślę, że nie ma przeszkód.

marjul2
10.05.2008 22:15:04

U mnie sytuacja jest podobna. Trzy osoby z wydzialu nie dotykaja nawet komputera, a zlozyly pozwy i wziely urlopy na zadanie w dniu 31.03, wiec jestem przekonana ze swoj glos chcialyby tez przekazac dalej w swiat.
Mozemy to zrobic z jednego adresu mailowego lub zrezygnowac z przedstawienia stanowiska tych trzech Sedziow.
Ale czy mozna "zamykac im usta" z powodu braku aktywnosci internetowej? Pewnie ze nie

iga
10.05.2008 22:19:45

"anpod" napisał:

alez, moim zdaniem, nie ma zadnego znaczenia, z jakiego komputera zostanie ten mail wysłany, natomiast juz wazne raczej jest, by nie byly wysylane z tych samych adresów mailowych.
Zatem sadze, ze jesli masz jej zgode na wyslanie petycji, to moze wyslij z jakiegoś alternatywnego adresu e-mail, przecież to nie musi być adres sluzbowy.


Miałam na myśli adres mailowy. Dzięki za korektę Anpod.

art_60
10.05.2008 22:30:20

Wysłałem, ale tylko wersję petycji w języku angielskim na cztery podane adresy. Nie wiem czy jest to wystarczajace, czy jeszcze raz wysłać w języku niemieckim?

LucaB
10.05.2008 22:57:04

Witam
Szacunek za chęć działania wytrwałość i pomysłowość. W poniedziałek wyślę maile ze służbowej skrzynki i postaram się rozpropagować akcje w Sądzie w Pile

dorota
10.05.2008 23:01:28

Od kilkunastu minut można już wysyłać petycję ze strony www.petycja-sedziow.pl w sposób w pełni zautomatyzowany. Wystarczy wpisać jedynie w rubryce swe dane i adres email i nacisnąć przycisk "Wyślij". Petycja zostanie automatycznie wysłana na 4 wskazane adresy email i ponadto kopia do Dreeda.

Jak mi się jeszcze ktoś zapyta na forum jak wysłać - to ZABIJĘ!

AQUA
10.05.2008 23:33:05

"art_60" napisał:

Wysłałem, ale tylko wersję petycji w języku angielskim na cztery podane adresy. Nie wiem czy jest to wystarczajace, czy jeszcze raz wysłać w języku niemieckim?


wystarczy, z całą pewnością

pozdrawiam

marjul2
10.05.2008 23:34:36

Dzieki
jedno klikniecie i poszlo w swiat.

To takie proste ze nikt nie bedzie mogl sie zniechcic lub zaslaniac "roblemami technicznymi".

I od poniedzialku w calej Polsce klik, klik, klik.....

AQUA
10.05.2008 23:44:15

"dorota" napisał:

Od kilkunastu minut można już wysyłać petycję ze strony www.petycja-sedziow.pl w sposób w pełni zautomatyzowany. Wystarczy wpisać jedynie w rubryce swe dane i adres email i nacisnąć przycisk "Wyślij". Petycja zostanie automatycznie wysłana na 4 wskazane adresy email i ponadto kopia do Dreeda.

Jak mi się jeszcze ktoś zapyta na forum jak wysłać - to ZABIJĘ!


Dorota,

to ja niepotrzebnie samodzielnie wysyłałam, nie wiedząc, że powstaną TAKIE UDOGODNIENIA.

BARDZO TO NIESPRAWIEDLIWE JEST

POZDRAWIAM

Miniecki
11.05.2008 08:13:05

Niech się dzieje wola ludu !!! POSZŁO !!!

SSR
11.05.2008 09:01:40

Właśnie poszło, ale u Dreeda chyba skrzynka nawala - otrzymałem zwrotnego maila o treści:
"Delivery to the following recipient failed permanently: [email protected]." - prawdopodobnie mój mail nie zostanie zliczony przez system i będą zaniżone dane o liczbie wysłanych maili.

arczi
11.05.2008 09:44:10

to zgłoś wysłąnie maili na pw Dreeda

Ciacho
11.05.2008 10:58:33

świetny pomysł z tymi petycjami. Gratuluję pomysłodawcy. Przyłączam się.

K.Piotrowski
11.05.2008 11:18:02

Dobry pomysł. Popieram. Z przyjemnością wyślę, jeśli otrzymam odpowiedź na pytanie, czy SSR w stanie spoczynku też może wysyłać.
Pozdrawiam

dorota
11.05.2008 11:23:30

"K.Piotrowski" napisał:

Dobry pomysł. Popieram. Z przyjemnością wyślę, jeśli otrzymam odpowiedź na pytanie, czy SSR w stanie spoczynku też może wysyłać.
Pozdrawiam


Każdy sędzia może, a nawet powinien wysłać. Także w stanie spoczynku.

K.Piotrowski
11.05.2008 12:26:37

Wielkie dzięki. W jedności siła.[/fade]

totep
11.05.2008 12:36:29

"dorota" napisał:

Od kilkunastu minut można już wysyłać petycję ze strony www.petycja-sedziow.pl w sposób w pełni zautomatyzowany. Wystarczy wpisać jedynie w rubryce swe dane i adres email i nacisnąć przycisk "Wyślij". Petycja zostanie automatycznie wysłana na 4 wskazane adresy email i ponadto kopia do Dreeda.

Jak mi się jeszcze ktoś zapyta na forum jak wysłać - to ZABIJĘ!


A Dorota to zawsze był taki nerwowy. Pamiętam jak kiedyś na studiach chciał kogos zabić za to, że mu konserwę miesną zjadł

11.05.2008 14:18:23

wysłałam za pośrednictwem "etycja sedziów", ale nie mam w swojej poczcie wśród wysłanych. czy tak jest ok, czy jednak powinnam mieć ślad w swojej poczcie?

Ignacy
11.05.2008 14:40:45

Wysłałem ze strony www.petycja-sedziow.pl
Dziekuję forumowiczom za odpisanie na mój apel o pomoc i tłumaczenie mi, jak wysłać bez "skonfigurowanego programu pocztowego" - dzięki Dorota i Preafektus

przede wszystkim dziękuję w imieniu wszystkich słabo zorientowanych w internecie za stworzenie tego ułatwienia jakim jest strona WWW.petycja-sedziow.pl. - dzięki Dorota
przy takim ułatwieniu na pewno uda mi się namówić chociaż kilku sędziów z mojego SR, aby też wysłali - wydrukuję sobie apel umieszczony na tym forum i zapiszę adres strony - myślę, że po piatku ( bo wtedy będę się już widział z wszystkimi z mojego SR) liczba petycji wzrośnie co najmniej o kilka sztuk.
Pozdrawiam

Bogamaj
11.05.2008 14:56:20

Czy ktoś wie, jaka obecnie jest statystyka?? To jedne z najciekawszych informacji chwilowo nawet ciekawsze niż występ Kubicy

Bogamaj
11.05.2008 15:04:34

"anpod" napisał:

Bogamaj....nie bluznij
w ciagu najblizszej godziny nie ma nic ciekawszego niz F1 :D


Anpod chyba jest coś ciekawszego skoro odpisujesz

dorota
11.05.2008 15:09:29

"justibas" napisał:

wysłałam za pośrednictwem "etycja sedziów", ale nie mam w swojej poczcie wśród wysłanych. czy tak jest ok, czy jednak powinnam mieć ślad w swojej poczcie?


Wszystko jest ok. Email poszedł z Twego konta email, korzystając z serwerów gdzie masz założone konto. Nie jest zapisane - bo nie logowałaś się.

AQUA
11.05.2008 15:15:36

Dorotka,

ale jak się właściwie te maile wysyła, co ???

Mam taki kłopot: żaden adresat nie potwierdził, niestety, że przeczytał, a to oznacza, że nie przeczytał i co teraz ???????


Pozdrawiam

kubalit
11.05.2008 15:27:51

"anpod" napisał:

bogamaj, z laptokiem na kolanach przed tv- mogę, a f1 ma to do siebie, że nie wymaga obserwacji w kazdej sekundzie...tym brdziej, ze gadaja cały czas


Anpod, nasuwa się pytanie czy jesteś uzależniona od F1 czy też od forum

Pozdrawiam

11.05.2008 15:28:16

Wysłałem i moja żona również ( bo też sędzia )


dzięki

K.Piotrowski
11.05.2008 15:45:51

Uf poszło. Mam dużo satysfakcji, że nawet w stanie spoczynku mogę się przydać.


W jedności siła!

Karol
11.05.2008 16:17:13

I ja się dołączyłem do petycji.
Pomysł ze zorganizowaniem tego tak, że wystarczy wpisać dane i adres mailowy znakomity, bo myślę - nie urażając żadnego z naszych kolegów - że konieczność większego zaangażowaniaq czasu i "umiejętności" niektórych by zniechęciła.

Postaram się ideę rozpropagować w moim Sądzie Rejonowym, a może również - za pośrednictem koleżeństwa - w Sądzie Okręgowym.

iga
11.05.2008 16:22:06

Po wprowadzeniu ułatwień przez naszego wysokiej klasy Specjalistę spodziewamy się prawdziwej lawiny. Mam nadzieję, że nie zawiedziecie.

mizerny
11.05.2008 17:14:56

Właśnie wysłałem e-maila korzystając z cudownego ułatwienia www.petycja-sedziow.pl (nawiasem mówiąc wspaniały pomysł godny sędziowskiego Nobla). Jutro obskoczę wszystkie wydziały w moim Sądzie, poinformuję sędziów rozdając jednocześnie tekst petycji i jestem pewien, że co najmniej kilkunastu przyłączy się do akcji (tak deklarowali jeszcze w piątek, gdy nie było ostatecznej wersji tekstu).
Wielki szacunek dla Dreeda, robi wspaniałe dzieło !!!!

aktopek
11.05.2008 17:15:19

Jeśli chodzi o te ułatwienia, to jest jakaś zmiana od wczoraj??

iga
11.05.2008 17:16:46

o tych ułatwieniach mówimy:

"dorota" napisał:

Od kilkunastu minut można już wysyłać petycję ze strony www.petycja-sedziow.pl w sposób w pełni zautomatyzowany. Wystarczy wpisać jedynie w rubryce swe dane i adres email i nacisnąć przycisk "Wyślij". Petycja zostanie automatycznie wysłana na 4 wskazane adresy email i ponadto kopia do Dreeda.

Jak mi się jeszcze ktoś zapyta na forum jak wysłać - to ZABIJĘ!

aktopek
11.05.2008 17:18:40

Właśnie przed chwilą cofnęłam stronę i już sie zaczęłam obawiać, że mogę zostać kolejną ofiarą Doroty.

[ Dodano: Nie Maj 11, 2008 5:29 pm ]
Dzięki za stronę dla "obsługujących komputer inaczej"
2 kolejne petycje poszły w świat - wysłałam je w imieniu małżonków aktopek, jak to by określiła Doro - "jedynych żywicieli rodziny".

shick
11.05.2008 17:39:53

Mnie też udało się wysłać

grubson
11.05.2008 18:18:17

I ja już wysłałem. Fantastyczna sprawa z ta stroną wysyłkową. Zwłaszcza dla takiego łamagi komputerowego jak ja

Dreed
11.05.2008 18:40:29

Wynik na niedzielę, godz. 18.40 - 149 !!!!!!!

wodniczka
11.05.2008 18:56:13

ja też już wysłałam strona z gotową petycją baaaardzo ułatwia zadanie !

bladyswit
11.05.2008 19:03:21

"Dreed" napisał:

Wynik na niedzielę, godz. 18.40 - 149 !!!!!!!


razy 4 , oczywiście

Żółwik
11.05.2008 19:09:20

Przyłączamy się - ja i mój mąż, maile juz poszły

monikissima
11.05.2008 19:16:41

Właśnie wysłane Bardzo wygodna jest opcja z tą stroną i automatycznym wysyłaniem, bo wczoraj nie mogłam się trochę połapać :neutral:

Jutro agitacja osobista w sądzie, a jeszcze dziś drogą mailową.

Młody
11.05.2008 19:30:33

Właśnie wysłałem.
Wielkie Dzięki dla Twórców!!!

[ Dodano: Nie Maj 11, 2008 7:32 pm ]
Co oznacza "Oczekuje na akceptację"?

iga
11.05.2008 19:33:36

Już zaakceptowane. O szczegóły zapytaj Dreeda. Ale chodzi chyba o to, by trzymać się tematu.
Pozdrawiam!

praefectus
11.05.2008 19:33:38

"dorota" napisał:

wysłałam za pośrednictwem "etycja sedziów", ale nie mam w swojej poczcie wśród wysłanych. czy tak jest ok, czy jednak powinnam mieć ślad w swojej poczcie?


Wszystko jest ok. Email poszedł z Twego konta email, korzystając z serwerów gdzie masz założone konto. Nie jest zapisane - bo nie logowałaś się.

Coś mi tu nie pasuje Dorota. Większość kont pocztowych wykorzystuje obecnie przy wysyłaniu uwierzytelnianie za pomocą hasła, nie można więc wysłać programem zewnętrznym emaila z serwera pocztowego nie podając przy tym jego loginu i hasła. Nie można zatem wysyłać emaili ze strony http://www.petycja-sedziow.pl/ wykorzystując przy tym własne konto mailowe i poprzestając tylko na podaniu jego adresu na tej stronie. Moim zdaniem strona http://www.petycja-sedziow.pl/ musi korzystać z własnego serwera pocztowego (wtedy wszystkie emaile są wysłane z jednego adresu, lecz w każdym oczywiście jest inny podpis), a jeśli nie, to nie wiem czy ma prawo działać. Mam nadzieję, że nie zostało to skonstruowane tak jak piszesz, bo wtedy będzie lipa.

Dreed, uspokój mnie, że automat do wysyłania emaili nie został oparty na takiej zasadzie, jak pisze Dorota - to znaczy, że do wysyłania próbuje wykorzystać wpisywane w formularzu konto, bo wtedy nie będzie działać i para pójdzie w gwizdek.

robert
11.05.2008 19:38:57

Też przed chwilą wysłałam, całkiem prosta operacja.

Dreed
11.05.2008 20:15:37

"praefectus" napisał:


Coś mi tu nie pasuje Dorota. Większość kont pocztowych wykorzystuje obecnie przy wysyłaniu uwierzytelnianie za pomocą hasła, nie można więc wysłać programem zewnętrznym emaila z serwera pocztowego nie podając przy tym jego loginu i hasła. Nie można zatem wysyłać emaili ze strony http://www.petycja-sedziow.pl/ wykorzystując przy tym własne konto mailowe i poprzestając tylko na podaniu jego adresu na tej stronie. Moim zdaniem strona http://www.petycja-sedziow.pl/ musi korzystać z własnego serwera pocztowego (wtedy wszystkie emaile są wysłane z jednego adresu, lecz w każdym oczywiście jest inny podpis), a jeśli nie, to nie wiem czy ma prawo działać. Mam nadzieję, że nie zostało to skonstruowane tak jak piszesz, bo wtedy będzie lipa.

Dreed, uspokój mnie, że automat do wysyłania emaili nie został oparty na takiej zasadzie, jak pisze Dorota - to znaczy, że do wysyłania próbuje wykorzystać wpisywane w formularzu konto, bo wtedy nie będzie działać i para pójdzie w gwizdek.


Strona korzysta z własnego serwera pocztowego. Wasze maile są wysyłane z jednego IP, natomiast, system podaje źródło wiadomości, czyli Wasz adres mailowy oraz Waszą "ozycję".
Każdy mail dociera, ponieważ ja, a właściwie system otrzymuje, kopię maila.

Możliwość wysyłki ze strony jest ułatwieniem. Można oczywiście wysyłać maile bezpośrednio, korzystając z własnych (domowych, służbowych) kont pocztowych.

Dreed
11.05.2008 20:24:24

PETYCJĘ WYSYŁAMY DROGĄ MAILOWĄ. W TEKŚCIE WIADOMOŚCI NALEŻY WKLEIĆ WERSJĘ ANGIELSKĄ ORAZ NIEMIECKĄ !!! Nie zapominajmy o podpisaniu się imieniem i nazwiskiem oraz podaniem sądu.

Bardzo proszę o umieszczenie w swoim programie, jako odbiorcy dodatkowego, czyli opcja "DW" lub "UDW" adresu - [email protected] !!!!!!!!!!!!!

W ten sposób, system bedzie mógł dokonać zliczeń ilości wysłanych petycji! Jest to bardzo ważne, gdyż będziemy mogli podać, jak wielu sędziów, potrafi wziąć odpowiedzialność za przyszłość naszego zawodu.
Po ostatnich wydarzeniach - spotkaniu z premierem, wydaje się, że tylko na znaczne zainteresowanie UE możemy już liczyć.
Przypominam, że dzięki takiej formie sędziowie na Węgrzech uzyskali zmiany.


Zapraszam do działu download - TUTAJ

Petycję można wysyłać ze strony www.petycja-sedziow.pl w sposób w pełni zautomatyzowany. Wystarczy wpisać jedynie w rubryce swe dane i adres email i nacisnąć przycisk "Wyślij". Petycja zostanie automatycznie wysłana na 4 wskazane adresy email.
Gorąco zachęcam do rozpropagowywania strony pośród wszystkich sędziów i asesorów. Masowy nasz udział spowoduje zainteresowanie UE.

Musimy w końcu pokazać, że jesteśmy grupą zawodową, stanowiąca III władzę w kraju....

Oto adresy:
1/Światowa Unia Sędziów:

[email protected]

2/ Międzynarodowa Komisja Prawników - International Commission of Jurists (ICJ)

[email protected]

3/ Konsultacyjna Rada Sędziów Europejskich :Consultative Council of European Judges (CCJE)

[email protected]

4/ European Commission Directorate-General for Justice, Freedom and Security Unit C1 – Civil Justice

[email protected]

5/ Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych PE - Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

[email protected]

aktopek
11.05.2008 20:39:28

rozumiem, ze ze strony automatycznej (tak nazwijmy to w uproszeczeniu) idzie tylko wersja angielska, czy coś przeoczyłam?

11.05.2008 20:54:13

Też dzisiaj wysłałem - nic prostszego! Dzięki za to ułatwienie ze stroną www.petycja-sedziow.pl - może uda się również tych mniej aktywnych zachęcić. Dzisiaj namawiałem mailem do akcji - jutro zrobię to osobiście. Pozdrawiam wszystkich.

Dreed
11.05.2008 20:58:40

"aktopek" napisał:

rozumiem, ze ze strony automatycznej (tak nazwijmy to w uproszeczeniu) idzie tylko wersja angielska, czy coś przeoczyłam?


Tak. Niestety są jednak pewne ograniczenia...

Dlatego bardzo zachęcam osoby, nie mające żadnych problemów z obsługą programów pocztowych do wysyłania ręcznego...

Dodaliśmy 5 adres !!!! Wysyłka na chwilę obecną ręczna....

dorota
11.05.2008 21:20:32

"dorota" napisał:

Wszystko jest ok. Email poszedł z Twego konta email, korzystając z serwerów gdzie masz założone konto. Nie jest zapisane - bo nie logowałaś się.


Jest tak jak napisał Dreed. Trochę zamieszałem. Strona www.petycja-sedziow.pl korzysta z własnego serwera pocztowego, czyli wysyłane emaile są z jednego serwera pocztowego, ale jako nadawca zawsze jest podany email, który został na dole wpisany.

Z tym, iż tak jak napisał Dreed - jeśli ktoś potrafi wysyłać emaile z własnego konta - to raczej niech tak zrobi. Dlaczego? Bowiem emaile wysyłane ze strony www.petycja-sedziow.pl mogą zostać potraktowane jako spam (ten sam zawsze adres IP serwera pocztowego) i wszystko poleci zamiast do nadawcy, od razu do kosza

luke
11.05.2008 21:31:26

a ja wysłalem bo nie mogę sciągnać z download ale moge posłać jeszcze raz jak bedzie trzeba

Dreed
11.05.2008 21:38:04

"luke" napisał:

a ja wysłalem bo nie mogę sciągnać z download ale moge posłać jeszcze raz jak bedzie trzeba


Nie trzeba - wszystkie maile docierają do nadawcy. Mamy tylko prośbę, żeby w miarę możliwości korzystać z własnych programów pocztowych i wysyłać ręcznie.
Opcję wysyłki ze strony uruchomiliśmy w celu umożliwienia udzialu w akcji osobom "mającym lekki wstręt" do programów.

Grzegorz
11.05.2008 21:43:14

Wysłałem już w piątek, ale z tego rozpędu nie wpisałem do wiadomości admina. Proszę zatem o doliczenie jeszcze i moich 4 (na razie, bo i na piąty adres wyślę) maili.

mikado
11.05.2008 21:47:57

Ja też już wysłałem , ale ze strony petycje-sedziów.

Dreed
11.05.2008 21:51:24

"anpod" napisał:

gdzie jest 5 adres e-mail?


PETYCJĘ WYSYŁAMY DROGĄ MAILOWĄ. W TEKŚCIE WIADOMOŚCI NALEŻY WKLEIĆ WERSJĘ ANGIELSKĄ ORAZ NIEMIECKĄ !!! Nie zapominajmy o podpisaniu się imieniem i nazwiskiem oraz podaniem sądu.

Bardzo proszę o umieszczenie w swoim programie, jako odbiorcy dodatkowego, czyli opcja "DW" lub "UDW" adresu - [email protected] !!!!!!!!!!!!!

W ten sposób, system bedzie mógł dokonać zliczeń ilości wysłanych petycji! Jest to bardzo ważne, gdyż będziemy mogli podać, jak wielu sędziów, potrafi wziąć odpowiedzialność za przyszłość naszego zawodu.
Po ostatnich wydarzeniach - spotkaniu z premierem, wydaje się, że tylko na znaczne zainteresowanie UE możemy już liczyć.
Przypominam, że dzięki takiej formie sędziowie na Węgrzech uzyskali zmiany.


Zapraszam do działu download - TUTAJ

Petycję można wysyłać ze strony www.petycja-sedziow.pl w sposób w pełni zautomatyzowany. Wystarczy wpisać jedynie w rubryce swe dane i adres email i nacisnąć przycisk "Wyślij". Petycja zostanie automatycznie wysłana na 4 wskazane adresy email.
Gorąco zachęcam do rozpropagowywania strony pośród wszystkich sędziów i asesorów. Masowy nasz udział spowoduje zainteresowanie UE.

Musimy w końcu pokazać, że jesteśmy grupą zawodową, stanowiąca III władzę w kraju....

Oto adresy:
1/Światowa Unia Sędziów:

[email protected]

2/ Międzynarodowa Komisja Prawników - International Commission of Jurists (ICJ)

[email protected]

3/ Konsultacyjna Rada Sędziów Europejskich :Consultative Council of European Judges (CCJE)

[email protected]

4/ European Commission Directorate-General for Justice, Freedom and Security Unit C1 – Civil Justice

[email protected]

5/ Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych PE - Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

[email protected]

WYNIK NA GODZ. 21.40 - 162 !!!!!!!!!!

Gregmen
11.05.2008 21:55:27

ode mnie poszło przez petycja-sedziow, choć wciąż liczę na orzeczenie TK. pozdrawiam

Dreed
11.05.2008 22:01:03

NIEDZIELA 11 maja 2008r. godz. 22.00 - WYNIK 166 !!!!!!

iga
11.05.2008 22:03:26

prokuratorzy nie mają z nami szans

totep
11.05.2008 22:12:03

To będzie jakieś ...... 1,5 % sędziowskiej populacji

suzana22
11.05.2008 22:12:21

Wysłałam na ten piąty adres, ale najwyraźniej są jakieś kłopoty. Dostałam informację zwrotną, że post, nie dotarł do adresata. Czy ktoś jeszcze miał taki przypadek? O co chodzi?

iga
11.05.2008 22:13:44

"totep" napisał:

To będzie jakieś ...... 1,5 % sędziowskiej populacji


jestem dobrej myśli :smile:

grabka
11.05.2008 22:19:59

suzana 22,
ja także wysłałam i na chwilę obecną nie mam żadnych informacji zwrotnych o nie odebraniu maila.

K.Piotrowski
11.05.2008 22:24:03

Koleżanki i Koledzy - głowa do góry przed nami trochę pracy nad pozostałyni kolegami!!!
Będzie bardzo dobry wynik. Wiary!!!


W jedności siła!!!

K.Ierownik
11.05.2008 22:28:14

"grabka" napisał:

suzana 22,
ja także wysłałam i na chwilę obecną nie mam żadnych informacji zwrotnych o nie odebraniu maila.


To tylko cenzura, Grabka. Tylko cenzura.

Haze
11.05.2008 22:29:34

Czy jesli wysle petycje ze strony www.petycja-sedziow.pl zostanie ona zarejestrowana jako wyslana czy tez musze jeszcze dodatkowo informowac o tym Dreeda

Allegro
11.05.2008 22:44:21

Świetny pomysł!
Wysłałem pierwszego wieczoru, niecały kwadrans od gongu. Tekst zwięzły i treściwy, po prostu kawa na ławę!

Trzeba:
1) być dobrej myśli
2) modlić się / trzymać kciuki
- aby głos wołających na puszczy dotarł do decydentów w UE
- aby nasi włodarze nie zmanipulowali statystyk wynagrodzeń
3) i propagować, propagować, zwłaszcza wśród non-internetowców

[glow=red]Ani kroku w tył![/glow]

dorota
11.05.2008 22:48:02

"Haze" napisał:

Czy jesli wysle petycje ze strony www.petycja-sedziow.pl zostanie ona zarejestrowana jako wyslana czy tez musze jeszcze dodatkowo informowac o tym DreedaNic nie musisz informować. Wszyscy już wiedzą że wysłałeś, zarówno Dreed, jak i ..... Twoi przełożeni oraz MS. Radzę Ci jutro nie przychodzić do pracy

A tak na poważnie - nie trzeba informować Dreeda o wysłaniu petycji ze strony www.petycja-sedziow.pl - email do niego też jest wysyłany automatycznie.

jaro123
11.05.2008 23:05:34

"Allegro" napisał:

Świetny pomysł!
Wysłałem pierwszego wieczoru, niecały kwadrans od gongu. Tekst zwięzły i treściwy, po prostu kawa na ławę!

Trzeba:
1) być dobrej myśli
2) modlić się / trzymać kciuki
- aby głos wołających na puszczy dotarł do decydentów w UE
- aby nasi włodarze nie zmanipulowali statystyk wynagrodzeń
3) i propagować, propagować, zwłaszcza wśród non-internetowców

[glow=red]Ani kroku w tył![/glow]Czyli po prostu ora et labora!!!

iga
11.05.2008 23:15:42

nie....labora już wystarczy

jaro123
11.05.2008 23:19:33

"iga" napisał:

nie....labora już wystarczy


he, he, co racja, to racja !!!!

Dreed
12.05.2008 07:10:14

PETYCJĘ WYSYŁAMY DROGĄ MAILOWĄ. W TEKŚCIE WIADOMOŚCI NALEŻY WKLEIĆ WERSJĘ ANGIELSKĄ ORAZ NIEMIECKĄ !!! Nie zapominajmy o podpisaniu się imieniem i nazwiskiem oraz podaniem sądu.

Bardzo proszę o umieszczenie w swoim programie, jako odbiorcy dodatkowego, czyli opcja "DW" lub "UDW" adresu - [email protected] !!!!!!!!!!!!!

W ten sposób, system bedzie mógł dokonać zliczeń ilości wysłanych petycji! Jest to bardzo ważne, gdyż będziemy mogli podać, jak wielu sędziów, potrafi wziąć odpowiedzialność za przyszłość naszego zawodu.
Po ostatnich wydarzeniach - spotkaniu z premierem, wydaje się, że tylko na znaczne zainteresowanie UE możemy już liczyć.
Przypominam, że dzięki takiej formie sędziowie na Węgrzech uzyskali zmiany.


Zapraszam do działu download - TUTAJ

Petycję można wysyłać ze strony www.petycja-sedziow.pl w sposób w pełni zautomatyzowany. Wystarczy wpisać jedynie w rubryce swe dane i adres email i nacisnąć przycisk "Wyślij". Petycja zostanie automatycznie wysłana na 4 wskazane adresy email.
Gorąco zachęcam do rozpropagowywania strony pośród wszystkich sędziów i asesorów. Masowy nasz udział spowoduje zainteresowanie UE.

Musimy w końcu pokazać, że jesteśmy grupą zawodową, stanowiąca III władzę w kraju....

Oto adresy:
1/Światowa Unia Sędziów:

[email protected]

2/ Międzynarodowa Komisja Prawników - International Commission of Jurists (ICJ)

[email protected]

3/ Konsultacyjna Rada Sędziów Europejskich :Consultative Council of European Judges (CCJE)

[email protected]

4/ European Commission Directorate-General for Justice, Freedom and Security Unit C1 – Civil Justice

[email protected]

5/ Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych PE - Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

[email protected]

WYNIK NA GODZ. 07.10 dnia 12 maja 2008 - 175 !!!!!!!!!!

Jac
12.05.2008 08:01:11

W sobotę wysłałem petycje na cztery adresy. Dziś na piąty i za dwie godziny zaczynam propagować akcję wśród Kolegów.

magdam
12.05.2008 08:02:07

Na Super Stronie nie ma jeszcze wpisanego adresu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych PE - Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs ip[email protected] - wysłałm więc tradycyjnie.

sebus
12.05.2008 08:03:12

Dopiero dzisiaj ale już z samego rana wysłałem.

12.05.2008 08:32:15

Wczoraj wysłałem ze strony "automatycznej".
Dzisiaj wysłałam "ręcznie" na wszystkie 5 adresów z prywatnej poczty.
Zapisałem wysłać do Dreeda.
Proszę o odnotowanie.

Zdenek
12.05.2008 09:11:23

A ja ruszam najpierw z informacją na piśmie o Petycji do moich i do okręgowych Sędziów. Dodatkowo pisemnej informacji o nas o naszych celach i akcji ciąg dalszy w Okręgu. O ilości wysłanych petycji zamelduję. Zdenek.

aktopek
12.05.2008 09:30:30

Chcę sie jeszcze upewnić; jezeli zatem namówię kolegów, którzy nie korzystają z internety, petycje przesłane z ich danymi z konta np. sądu będą policzonę?

dorota
12.05.2008 09:37:28

UWAGA!

W związku z informacjami od Dreeda, iż otrzymuje wadliwe kopie wysłanych emaili z protestem - informuję, iż wysyłając emaile za pośrednictwem strony www.petycja-sedziow.pl konieczne jest podanie adresu email (pełnego) czy w wersji np: kowal[email protected], a nie tylko sam login. Proszę na to zwrócić uwagę!

12.05.2008 10:13:00

witam

wysłałam przed chwilą tekst petycji z własnej poczty na wszystkie pięć adresów.
bardzo dobry pomysł z petycją grin

piotr412
12.05.2008 11:15:43

Wysłane ręcznie na 5 adresów.

sblok
12.05.2008 11:32:00

prosze o podanie ilu nas juz wyslalo petycje.
akcja dziala, bo moja koezanka z pokoju, ktora nie jest zarejestowana, rano przyszla, wlaczyla kompa i wyslala.
duch w narodzie nie wyginal.

dorota
12.05.2008 11:39:41

"sblok" napisał:

prosze o podanie ilu nas juz wyslalo petycje.
akcja dziala, bo moja koezanka z pokoju, ktora nie jest zarejestowana, rano przyszla, wlaczyla kompa i wyslala.
duch w narodzie nie wyginal.


Statystyki będą na koniec dnia - bo Dreed dziś sądzi, więc nie ma jak sprawdzać ile wysłano

filip407
12.05.2008 11:40:46

petycja wysłana na 5 adresów (własnoręcznie)

serdecznie pozdrawiam

chomik
12.05.2008 12:51:17

wysłane przez www

witoldw1
12.05.2008 13:11:23

Wysłałem petycję z państwowego laptopa z pracy ale w podpisie na petycji ( wysylałem tu ze strony automatycznie) wpisałem domowego maila ( wstyd się przyznac ,ale służbowego nie pamietam,mamy jakieś takie pokręcone ) .Wyskoczyło mi ,że wiadomość wysłana poprawnie ,ale czy na pewno ?

dorota
12.05.2008 13:23:43

Podane przez Dreeda statystyki odnoszą się do ilości osób wysyłający petycję, a nie do ilości emaili. Czyli podane cyfry można mnożyć przez 4 lub 5.


"witoldw1" napisał:

Wysłałem petycję z państwowego laptopa z pracy ale w podpisie na petycji ( wysylałem tu ze strony automatycznie) wpisałem domowego maila ( wstyd się przyznac ,ale służbowego nie pamietam,mamy jakieś takie pokręcone ) .Wyskoczyło mi ,że wiadomość wysłana poprawnie ,ale czy na pewno ?


Wszystko jest ok, pod warunkiem że odbiorcy emaili nie zablokowali adresu IP strony z której są wysyłane emaile - traktując to jako spam

12.05.2008 13:56:01

Wysłałem ze strony i zachęciłem kolegów.

piotr412
12.05.2008 14:02:55

"dorota" napisał:

Wszystko jest ok, pod warunkiem że odbiorcy emaili nie zablokowali adresu IP strony z której są wysyłane emaile - traktując to jako spam


Dlatgo bardzo ważne jest, aby ze strony www.petycja-sedziow.pl wysyłały tylko osoby które nie potrafia wysłać maila ze swego indywidualnego konta. Wiem, że wygodniej jest skorzystać ze strony, ale z uwagi na możliwośc potraktowania tych maili jako spam najskuteczniejsze jest wysyłanie ich przez swoje konta pocztowe.

piotr 412

Justibas
12.05.2008 14:07:58

"piotr412" napisał:

Wszystko jest ok, pod warunkiem że odbiorcy emaili nie zablokowali adresu IP strony z której są wysyłane emaile - traktując to jako spam


Dlatgo bardzo ważne jest, aby ze strony www.petycja-sedziow.pl wysyłały tylko osoby które nie potrafia wysłać maila ze swego indywidualnego konta. Wiem, że wygodniej jest skorzystać ze strony, ale z uwagi na możliwośc potraktowania tych maili jako spam najskuteczniejsze jest wysyłanie ich przez swoje konta pocztowe.

piotr 412

szkoda, że ta uwaga tak późno :sad:

witoldw1
12.05.2008 14:14:53

No to wyślę jeszcze raz z domu ,od przybytku glowa nie boli

Justibas
12.05.2008 14:18:03

czy mam ponawiać ze swojego konta prywatnego, skoro jest ryzyko, potraktowania petycji jako spam? :sad:

12.05.2008 14:25:44

dziueki lemurowi też wysłałem a także dwaj moi koledzy. Trzymam kciuki za powodzenie akcji.

dorota
12.05.2008 14:26:03

Na razie proszę nie ponawiać wysyłania emaili przez osoby które wysłały petycję ze strony www.petycja-sedziow.pl.
Strona ta jest pewnym kompromisem, ale wiążącym się z ryzykiem.
Ponieważ część sędziów nie wie jak korzystać z poczty emailowej i wysyłać emaile - powstała ta strona - celem ułatwienia tego zupełnym laikom. Jednocześnie sposób działania strony powoduje, iż jest pewne ryzyko że emaile wysyłane z niej będą traktowane jako spam. Jak jest w rzeczywistości nie wiem. To wszystko zależy od zainstalowanych programów antyspamowych oraz działań administatora, obsługującego serwery odbiorców emaili.

Dlatego uprasza się osoby, które na tyle biegle posługują się komputerem i pocztą emailową, aby swe petycje wysyłały ręcznie, przez program pocztowy lub konto pocztowe.
Strona www.petycja-sedziow.pl jest dla tych którzy już nie są w stanie wysłać emaila w żaden inny sposób!

Małgorzata
12.05.2008 14:50:03

Za późno. Bojąc się, że petycje wylądują w zsypie ponowiłam dzisiaj z prywatnego adresu.

Wydrukowałam też list do sędziów, tekst petycji, adresy i instrukcję obsługi i przekazałam komplety wszystkim, którzy byli. Jutro dopadnę resztę Większość powinna wysłać.

Pozdrawiam wszystkich!

piotr412
12.05.2008 14:53:10

"Justibas" napisał:


szkoda, że ta uwaga tak późno :sad:


Ta uwaga była już wczesniej podana przez użytkownika dorota (nie wiem, czy mam pisac dorotę, bo użytkownik pisze w rodzaju męskim (cyt: "trochę zamieszałem", na stronie 12 tego działu, wiadomość z godz. 21.20 wczoraj.

piotr412

12.05.2008 14:55:06

"dorota" napisał:

Na razie proszę nie ponawiać wysyłania emaili przez osoby które wysłały petycję ze strony www.petycja-sedziow.pl.
Strona ta jest pewnym kompromisem, ale wiążącym się z ryzykiem.
Ponieważ część sędziów nie wie jak korzystać z poczty emailowej i wysyłać emaile - powstała ta strona - celem ułatwienia tego zupełnym laikom. Jednocześnie sposób działania strony powoduje, iż jest pewne ryzyko że emaile wysyłane z niej będą traktowane jako spam. Jak jest w rzeczywistości nie wiem. To wszystko zależy od zainstalowanych programów antyspamowych oraz działań administatora, obsługującego serwery odbiorców emaili.

Dlatego uprasza się osoby, które na tyle biegle posługują się komputerem i pocztą emailową, aby swe petycje wysyłały ręcznie, przez program pocztowy lub konto pocztowe.
Strona www.petycja-sedziow.pl jest dla tych którzy już nie są w stanie wysłać emaila w żaden inny sposób!


gdyby to miały być zmarnowane maile, to szkoda by było. czy będzie jakaś informacja co do tego, czy te maile z www.sedziowie... dotarły? skorzystałam z tej opcji z wygody, ale w razie czego nie ma problemu, żeby ponowić z priva, tylko musiałoby to być zarządzone przez adminów chyba?

Bogamaj
12.05.2008 15:16:14

Agitacja w sądzie trwa, już chyba wszyscy wiedzą, wysyłają, jak nie potrafią to wysyłają koledzy - no musze przyznać, że ruszyło z kopyta. Niecierpliwie czekam na wyniki

Dreed
12.05.2008 15:22:56

Maile wysyłane przez stronę www.petycja-sedziow.pl docierają. Ponieważ otrzymuję kopie, również adresaci dostają.

Jednocześnie bardzo proszę wszystkich mających mozliwość wysłania petycji przy pomocy własnych programów pocztowych o wysyłanie petycji w ten sposób !!! Strona, jak zostało podkreślone, ma na celu ułatwienie i maksymalne uproszczenie udziału w akcji.

Przypominam, że w dolnej części formularza na stronie należy podać pełny adres swojego maila !!! Wpisanie np. jan.nowak@ lub jan.nowak powoduje, że wprawdzie petycja jest wysłana, ale jeżeli odbiorcy będa korzystać z OutlookEkpress to wiadomość dotrze, z tym, że może być traktowana jako spam.

Najlepszym wyjściem jest wysyłanie własnym programem i wpisywanie jako odbiorcy:

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

Adresy oddzielamy - używając ;

W następnej części w opcji DW, UDW (czyli do wiadomości) wpisujemy adres: [email protected] i kopię otrzymuje nasz system zliczający.

Jeżeli ktoś wysłał maila ze strony www.petycja-sedziow.pl i nie wpisał pełnego swojego adresu mailowego, moze oczywiście ponowić wysyłkę.

A dobra wiadomośc to taka, że na godz. 15.10 mamy 251 !!!!!!!!!!

bladyswit
12.05.2008 15:30:30

"Dreed" napisał:


A dobra wiadomośc to taka, że na godz. 15.10 mamy 251 !!!!!!!!!!


Czyżby to oznaczało, że w ciagu trzech dni akcji wysłaliśmy 1000 maili ?

grubson
12.05.2008 15:43:13

A ja wysłałem na cztery pierwsze adresy z ze strony www, a na piąty (Parlament UE) z prywatnego. Czy system nie policzy mnie podwójnie? Nie idźmy drogą emesu i nie fałszujmy statystyk!

bladyswit
12.05.2008 15:47:29

Nie fałszujemy statystyk - czym innym jest liczba wysłanych e-maili, czym innych liczba sędziów biorących udział w akcji.

aniaB
12.05.2008 17:31:54

Jestem powaznie zaniepokojona. Wysłałam z automatu. Przed chwilą podjęłam próbę wysłania ze swojej poczty. Pokazuje w wysłanych. Ale... po kliknięciu na wyślij oczom ( pięknym) moim ukazał się nastepujacy komunikat : ta wiadomosc zostanie wysłana jeżeli poprawnie odpowiesz na pytanie - który z wyrazów( kogut, gil, sroka przebisnieg) nie pasuje do siebie. Ja na ten przebisnieg klik a moja poczta - ta wiadomosc nie zostanie wysłana- udzieliłeś niepoprawnej odpowiedzi.
No jaja sobie robią, czy jak

[ Dodano: Pon Maj 12, 2008 5:32 pm ]
I co to jest to : oczekuje na akceptację ????????????

AQUA
12.05.2008 18:56:33

no, właśnie, AniuB,

co Ty sobie tu z nas robisz przebiśniega ?????

iga
12.05.2008 19:12:46

Na razie proszę nie ponawiać wysyłania emaili przez osoby które wysłały petycję ze strony www.petycja-sedziow.pl.
Strona ta jest pewnym kompromisem, ale wiążącym się z ryzykiem.
Ponieważ część sędziów nie wie jak korzystać z poczty emailowej i wysyłać emaile - powstała ta strona - celem ułatwienia tego zupełnym laikom. Jednocześnie sposób działania strony powoduje, iż jest pewne ryzyko że emaile wysyłane z niej będą traktowane jako spam. Jak jest w rzeczywistości nie wiem. To wszystko zależy od zainstalowanych programów antyspamowych oraz działań administatora, obsługującego serwery odbiorców emaili.

Dlatego uprasza się osoby, które na tyle biegle posługują się komputerem i pocztą emailową, aby swe petycje wysyłały ręcznie, przez program pocztowy lub konto pocztowe.
Strona www.petycja-sedziow.pl jest dla tych którzy już nie są w stanie wysłać emaila w żaden inny sposób!

aktopek
12.05.2008 20:09:06

Kiedy będzie wiadomo, czy wysyłane automatem są liczone?
Może to być problem, ja oczywiście sie pofatyguje, żeby zrobić to inaczej, ale z tego co się zorientowałam dzisiaj w sądzie, namówienie ludzi, żeby wysłali z tej strony jest jeszcze w miarę możliwe, wymagające więcej wysiłku, z własnej poczty - to widzę marnie.

Bogamaj
12.05.2008 20:20:42

Aktopek zgadzam się wielu namówiłam tylko dlategi, że to proste wieści zaniosłam do mojej poprzedniej pracy gdzie o dziwo nikt nie wiedział o akcji i też dali się namówić tylko dlatego, że mówię, że to proste. Ja wysłałam osobiście z prywatnego i ręcznie bo tak lubię ale hmmm właśnie wielu nie da rady. Jedyne pocieszenie w tym że ważniejsze by doszło niż by było potwierdzenie.

Dreed
12.05.2008 20:25:47

"aktopek" napisał:

Kiedy będzie wiadomo, czy wysyłane automatem są liczone?
Może to być problem, ja oczywiście sie pofatyguje, żeby zrobić to inaczej, ale z tego co się zorientowałam dzisiaj w sądzie, namówienie ludzi, żeby wysłali z tej strony jest jeszcze w miarę możliwe, wymagające więcej wysiłku, z własnej poczty - to widzę marnie.


Wysyłane automatem są liczone!!!!

Proszę jednak pamiętać o wpisaniu swojego adresu maila !!! Wpisanie np. jan.kowalski zamiast [email protected] powoduje, że występuje błąd u odbiorców. Mail dociera, ale wiele programów pocztowych, jeżeli nie mają adresu zwrotnego (prawidłowego) przenosi wiadomość do folderu typu śmiecie, spam.
Napewno maile docierają, także osoby mające problem z wysyłką mogą korzystać ze strony.

Wynik na godzinę 20.00 - 266

Dreed
12.05.2008 20:40:20

Maile wysyłane przez stronę www.petycja-sedziow.pl docierają. Ponieważ otrzymuję kopie, również adresaci dostają.

Jednocześnie bardzo proszę wszystkich mających mozliwość wysłania petycji przy pomocy własnych programów pocztowych o wysyłanie petycji w ten sposób !!!

Strona, jak zostało podkreślone, ma na celu ułatwienie i maksymalne uproszczenie udziału w akcji.

Przypominam, że w dolnej części formularza na stronie należy podać pełny adres swojego maila !!! Wpisanie np. jan.nowak@ lub jan.nowak powoduje, że wprawdzie petycja jest wysłana, ale jeżeli odbiorcy będa korzystać z OutlookEkpress to wiadomość dotrze, z tym, że może być traktowana jako spam.

Najlepszym wyjściem jest wysyłanie własnym programem i wpisywanie jako odbiorcy:

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

Adresy oddzielamy - używając ;

W następnej części w opcji DW, UDW (czyli do wiadomości) wpisujemy adres: p[email protected] i kopię otrzymuje nasz system zliczający.

Dreed
12.05.2008 21:08:28

W poście wyżej, zamieściłem zrzut ekranu jak powinno prawidłowo wyglądać wypełnienie adresów w mailu wysyłanym w Outlook expresie, czyli windosowskim programie pocztowym.

Należy kliknąć na załącznik i po otworzeniu się okna ze zdjęciem, zobaczyć je lub kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy. Rozwinie się menu i wybierzemy opcję "zapisz obraz jak". Wówczas będziemy mieć go na swoim domowym dysku i możemy się na "spokojnie przyjrzeć"

Wynik na 21 - 271 !!!

12.05.2008 21:15:25

Czy jest jakaś szansa na odpowiedzi na nasze maile?
Co jeśli maile pójdą i zapadnie cisza?

Dreed
12.05.2008 21:21:49

"Justibas" napisał:

Czy jest jakaś szansa na odpowiedzi na nasze maile?
Co jeśli maile pójdą i zapadnie cisza?


Pozostanie nam siedzieć, biadolić w zaciszach pokoi itp....

aniaB
12.05.2008 21:23:41

"anpod" napisał:

oczekuje, bo wszystkie odpowiedzi w tym watku oczekuja- takie ustawienie forum...

Aniab, bo tak nie do konca jarzę.... jaja sobie robisz, czy Ty na serio z tym quizem :D?

Nie robię. No naprawdę mnie się o2 pytało o poprawną odpowiedź, uzależniając od tego wysyłkę maila.
A najbardziej mnie zdziwiło, że przebisnieg to niepoprawna odpowiedź.
To jak ? Kogut?
W sumie nie wiem czy poszło poprawnie. Dreed powinien wiedziec, bo mu też wysłałam- znaczy maxima itd. Nie w opcji DW bo w o2 takowej nie znalazlam tylko po średniku, po tych wszystkich ważnych europejskich.
Co do przebisniega ulubiony mąz mówi,że jak się taki kretyński komunikat pojawia to trzeba spadać a nie zastanawiać się nad odpowiedzią.

barbara
12.05.2008 21:40:42

ja też miałam taki quiz na o2 , ale po udzieleniu odpowiedzi meile poszły

Justibas
12.05.2008 21:42:56

"Dreed" napisał:

Czy jest jakaś szansa na odpowiedzi na nasze maile?
Co jeśli maile pójdą i zapadnie cisza?


Pozostanie nam siedzieć, biadolić w zaciszach pokoi itp....

Może się zrzucimy i zatrudnimy jakąś agencję PR, żeby nam wykombinowała strategię działania? Albo jakiś płatnych lobbystów?
Tylko z czego, skoro podwyżek niet. Gonimy w piętkę? Zaczynam czytać "Wywieranie wpływu na ludzi". Tylko czy to na polityków działa. Bo że nie ludzie to wiadomo.

[ Dodano: Pon Maj 12, 2008 9:44 pm ]
No i co by pomyśleć o tym, że nam sie nie udało, a węgierskim sędziom tak. Przecież od tego zaczął się pomysł.

anpod
12.05.2008 21:45:09

aniu, moze być np. sroka, bo nie ma "g" w wyrazie

Młody
12.05.2008 22:22:07

Przed chwilą wysłałem ponownie z prywatnej poczty. Teraz już chyba dobrze. Poprzednio wysłałem raz automatycznie. Drugi raz wysłałem ręcznie, ale zapomniałem oddzielić adresy znakiem ";". Może to trochę zmieniać statystykę, więc zgłaszam.

LucaB
12.05.2008 22:25:58

Wiatm informuje że przesłałem petycje ale nie przeszła mi informacja na adres petycji więc chcę dodać że jest o jeden człowiek więcej

Dred
12.05.2008 22:37:39

Doro, za całoształt działań i poparcie Iustitii bardzo dziękujemy!
Róbmy swoje! Szable w dłoń!

bladyswit
12.05.2008 22:45:02

SSPI już niejednokrotnie pokazała, że możemy na nią liczyć. I to nam wystarczy. Nie ma sensu zwracać się do Iustitii o żadne działania. Nie zamierzam.

Dred
12.05.2008 22:47:15

Doro, przekonasz się wkrótce!

Dreed
12.05.2008 22:49:03

287 !!!!!!!!!!!

bladyswit
12.05.2008 22:50:04

Jak na godzinę 22.49 - jest to świetny wynik.

mnich
12.05.2008 22:52:12

Mam problem ze ściągnięciem petycji. wyrzuca komunikat Error 404, Help

Dreed
12.05.2008 22:53:31

Maile wysyłane przez stronę www.petycja-sedziow.pl docierają. Ponieważ otrzymuję kopie, również adresaci dostają.

Jednocześnie bardzo proszę wszystkich mających mozliwość wysłania petycji przy pomocy własnych programów pocztowych o wysyłanie petycji w ten sposób !!!

Strona, jak zostało podkreślone, ma na celu ułatwienie i maksymalne uproszczenie udziału w akcji.

Przypominam, że w dolnej części formularza na stronie należy podać pełny adres swojego maila !!! Wpisanie np. jan.nowak@ lub jan.nowak powoduje, że wprawdzie petycja jest wysłana, ale jeżeli odbiorcy będa korzystać z OutlookEkpress to wiadomość dotrze, z tym, że może być traktowana jako spam.

Najlepszym wyjściem jest wysyłanie własnym programem i wpisywanie jako odbiorcy:

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

Adresy oddzielamy - używając ;

W następnej części w opcji DW, UDW (czyli do wiadomości) wpisujemy adres: p[email protected] i kopię otrzymuje nasz system zliczający.

Dreed
12.05.2008 23:12:06

"mnich" napisał:

Mam problem ze ściągnięciem petycji. wyrzuca komunikat Error 404, Help


Błąd IE. Niestety jesteśmy w większości zmuszani do korzystania z tej beznadziejnej przeglądarki.

Na prośby - klikamy w słowo TUTAJ i następnie po otworzeniu strony w słowo "download"

W ten sposób ściągniemy sobie petycje oraz instrukcje

W celu wypakowania, musimy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku, wybrać opcję "zmień nazwę" i dopisać na końcu - kropka i exe, czyli ".exe"

To utrudnienie wiąże się z blokadą plików wykonywalnych na darmowych uploadach, ale z drugiej strony nie trzeba być zalogowanym na forum i omijamy "usprawnienia" naszych przeglądarek

mnich
12.05.2008 23:30:07

Rzeczywiście IE ma z tym problem, ale Mozilla ściąga bez problemu.

hittiti
12.05.2008 23:35:50

Gratuluję pomysłu. Petycja została przeze mnie przesłana wszelkimi możliwymi sposobami. Śpieszę uspokoić tych forumowiczów, którzy obawiają się ewentualnego nieprecyzyjnego tłumaczenia polskich odpowiedników nazw sądów SR, SO i SA - w wielu cywilizowanych krajach tego rodzaju umiejscowienie jest tylko funkcją "administracyjną: (gdzie akurat urzędujesz), a najważniejsze jest słowo "SĘDZIA", którego w żadnym wypadku nie używa się zamiennie do podobnych słów, jak np. arbiter (vide nagłówki w krajowej prasie:"sędzia aresztowany za przyjmowanie łapówek" - dopiero po przeczytaniu reszty artykułu można się dowiedzieć, że chodziło o sędziego piłkarskiego). Tekst petycji oceniam jako dobry, obecnie nie warto go zmieniać. Na wypadek podejmowania podobnych akcji w przyszłości (a czemu nie) warto by nieco większy nacisk położyć na stopień uzależnienia władzy sądowniczej od pozostałych - w w/w cywilizowanych krajach są na tym punkcie bardzo wyczuleni: szczególnie wiele problemów mają ze zrozumieniem funkcji polskiego wizytatora, który pisemnie wytyka "niezawisłemu" sędziemu prowadzenie postępowania sądowego w sposób odmienny od przyjętego za właściwy przez wizytatora ("zbędne odroczenie", niewłaściwa kwalifikacja" itp), gdzie uwagi te dotyczą często spraw prawomocnie zakończonych. Podkreślać należy w ewentualnych kolejnych wystąpieniach, że obecnie takie "niezawisłe" sądy orzekają niejednokrotnie również w sprawach z udziałem podmiotów UE.
Wobec tak powszechnego odzewu środowiska sędziowskiego warto zastanowić się nad możliwością kontynuowania akcji informowania instytucji UE o sytuacji wymiaru sprawiedliwości również po 20.05.2008 r., jak również opracować podobną petycję z poparciem naszej akcji przez inne grupy prawnicze (może kto się znajdzie, nie doczyta i poprze). Żadna z instytucji - adresatów maili nie może pominąć milczeniem setek czy tysięcy sygnalizacji problemu.

Dreed
13.05.2008 07:17:54

294 !!!!!

iga
13.05.2008 08:56:44

"Doro" napisał:

Doro, za całoształt działań i poparcie Iustitii bardzo dziękujemy!
Róbmy swoje! Szable w dłoń!
Ok Dred tylko powiedz czego sie spodziewać. Że ktos ci odpisze jak bardzo mu przykro? skoro nawet w samej treści petycji nie ma nic co sugerowałoby jakiekolwiek działenie tych instytucji, które mogłoby stanowic wsparcie w naszych działaniach

Doro - czytaj uważnie forum. Akcja ma na celu wywołanie międzynarodowej debaty dotyczącej niezależności sądownictwa. Wiadomo, na dalszym etapie nikt nie będzie prowadził korespondencji mailowej - tylko trzeba usiąść i zacząć dyskutować o problemie, sugerując właściwe rozwiązania. Od tego jest KRS - który, mam nadzieję, zajmie się tym na spotkaniu w Budapeszcie. KARS od dawana sygnalizuje nieprawidłowość uzależnienia naszych zarobków od kwoty bazowej i proponuje powiązanie naszych zarobków ze średnią krajową w gospodarce. W petycji zwracamy też uwagę na nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości. Tematem spotkania w Budapeszcie ma być niezależność Rad Sądownictwa. Pora zwrócić uwagę na narusznie zasady niezależności sądów. My sygnalizujemy problem, a instytucje, do których się zwracamy są powołane do tego, aby właśnie się tym zająć.

Dreed
13.05.2008 09:52:53

Wynik na wtorek, godz. 9.40 - 309 !!!!

Maile wysyłane przez stronę www.petycja-sedziow.pl docierają. Ponieważ otrzymuję kopie, również adresaci dostają.

Jednocześnie bardzo proszę wszystkich mających mozliwość wysłania petycji przy pomocy własnych programów pocztowych o wysyłanie petycji w ten sposób !!!

Strona, jak zostało podkreślone, ma na celu ułatwienie i maksymalne uproszczenie udziału w akcji.

Przypominam, że w dolnej części formularza na stronie należy podać pełny adres swojego maila !!! Wpisanie np. jan.nowak@ lub jan.nowak powoduje, że wprawdzie petycja jest wysłana, ale jeżeli odbiorcy będa korzystać z OutlookEkpress to wiadomość dotrze, z tym, że może być traktowana jako spam.

Najlepszym wyjściem jest wysyłanie własnym programem i wpisywanie jako odbiorcy:
DODALIŚMY CEPEJ ORAZ Radę Sądownictwa na Węgrzech (z uwagi na zjazd w Budapeszcie)


[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ip[email protected]; [email protected]; [email protected]

Adresy oddzielamy - używając ;

W następnej części w opcji DW, UDW (czyli do wiadomości) wpisujemy adres: p[email protected] i kopię otrzymuje nasz system zliczający.

Dreed
13.05.2008 10:02:57

Na prośby - klikamy w słowo TUTAJ i następnie po otworzeniu strony w słowo "download"

W ten sposób ściągniemy sobie petycje oraz instrukcje na nasz komputer.

W celu wypakowania, musimy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku, wybrać opcję "zmień nazwę" i dopisać na końcu - kropka i exe, czyli ".exe"

To utrudnienie wiąże się z blokadą plików wykonywalnych na darmowych uploadach, ale z drugiej strony nie trzeba być zalogowanym na forum i omijamy "usprawnienia" naszych przeglądarek

JedzieJadzia
13.05.2008 10:24:02

Poszło !
Przyznam jednak, że jest trochę roboty z przygotowaniem i wysłaniem maila. Dlatego apelowałbym do sędziów bardziej biegłych w obsłudze komputera, aby oferowali pomoc i pomagali swoim koleżankom i kolegom - tym mniej biegłym w prawidłowym wysłaniu wiadomości. Ja za dwie godziny skończę uzasadnienie i lecę pomagać.

jakwaw
13.05.2008 10:31:32

http://www.iustitia.pl/content/view/357/183/

Nieci ci co wstrzymują się z wysłaniem maili przeczytają "długo oczekiwane stanowisko MS - u"
Żałosne

mati
13.05.2008 10:50:48

W dzisiejszym art sę dzia Celej pisze o przyjęciu przez nasz rząd rezolucji nr 60/1989 Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ oraz Komitetu Ministrów Rady Europy o przyjeciu Europejskiej Karty Ustawowych Zasad Dotyczących Sądów - może nasze petycje powinniśmy wysłać i do tych instytucji.

zofia
13.05.2008 11:42:16

Melduję wykonanie zadania.
Wysłałam automatycznie i ręcznie z prywatnej poczty.

piotr412
13.05.2008 12:05:51

Czy ktoś jeszcze dostał komunikat o niemożności dostarczenia petycji do węgierskiego KRS-u?

Zdenek
13.05.2008 12:19:02

I ja melduje wysłanie petycji z mojego konta pocztowego na 5 podanych adresów. W moim rejonie ułatwiłem kolegom sędziom wysłanie i przesłałem im prawie gotowce. Od jutra wysyłają. Pozdrawiam Zdenek.

Dreed
13.05.2008 12:57:06

Godzina 13-ta - wynik to 328 !!! Oby tak dalej.....

seb
13.05.2008 13:15:55

Wysłane "z automatu"

anpod
13.05.2008 13:20:24

Zdenek, juz jest 7 adresów, wpisz wszystkie


No włąsnie, i czy osoby, ktore wysłały wczesniej petycje, wysyłają kolejne po te dwa dodane adresy? Bo ja nie chcialabym sama zostać z taką wyslaną petycja :D..
z Cepej dostałam potwierdzenie dostarczenia.

No i mam jeszcze jedno pytanie, wczoraj wysyłałam swoją petycję i Dw na podany adres. NIe nadeszło mi potwierdzenie dostarczenia.
Dzisiaj wysylalam od kolezanki i u niej takie potwierdzenie przyszlo. Dreed, czy zmieniałęs ustawienia na mailu maximy od wczoraj, bo nie wiem, czy moj mail prawidłowo doszedł

Dreed
13.05.2008 13:49:07

"anpod" napisał:


No i mam jeszcze jedno pytanie, wczoraj wysyłałam swoją petycję i Dw na podany adres. NIe nadeszło mi potwierdzenie dostarczenia.
Dzisiaj wysylalam od kolezanki i u niej takie potwierdzenie przyszlo. Dreed, czy zmieniałęs ustawienia na mailu maximy od wczoraj, bo nie wiem, czy moj mail prawidłowo doszedł


Tylko wyrywkowo wysyłam potwierdzenia. Twoje również doszło. Widocznie koleżanka miała "szczęście", że popatrzyłem na akurat jej maila i puściłem potwierdzenie.
Nie jestem w stanie sprawdzić wszystkich i tym żądającym potwierdzeń dostarczenia je puścić, gdyż mam normalne problemy czasowe.....

ddominus
13.05.2008 14:29:03

jak tam sytuacja na linii frontu?!
U nas powoli ale ludziska puszczają maile zależnie od okoliczności i wolnego czasu.
Wydział generalnie sie nie opiera, ale koledzy i koleżanki są na sali i może po południu cos więcej będzie wiadomo.
proszę o wyniki (co ile są zliczane i na jakich zasadach liczone maile - od ilości osób czy liczba maili)
z góry dziekuję za wyniki

Sandman
13.05.2008 14:34:19

Poszło.....jutro idę w teren i do Prezesa.

grabka
13.05.2008 15:03:15

Maile wysłane na adres [email protected] niestety wracają z następującym komunikatem : "Error transferring to groupwise-srv1.orszagos.justice.HU; Maximum hop count exceeded. Message probably in a routing loop. Maximum hop count exceeded. Message probably in a routing loop"
Niestety nie wiem, co to oznacza, nie posiadam znajomości j. angielskiego

domianiuk
13.05.2008 15:04:06

wyslalem z automatu, po poludniu wysle z prywatnej poczty.

iga
13.05.2008 15:27:14

"anpod" napisał:


z Cepej dostałam potwierdzenie dostarczenia.


Dreed
13.05.2008 15:52:10

356 !!!!

Bogamaj
13.05.2008 15:56:07

Świetne wyniki ale chyba jeszcze nam daleko do sukcesu
Wysłałam drugi raz na dodane adresy, jako, ze pierwotne maile poszły na cztery w sobotę. Nie dodałam kopii ukrytej, żeby nie fałszować statystyk no i żeby mnie nie liczyć dwa razy

tomas
13.05.2008 17:02:55

Skąd można ściągnąć plik z petycją, bo po wejściu do Download za cholerę nie chce się otworzyć.

bladyswit
13.05.2008 17:11:53

Uchwała Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 12 maja 2008 r.


Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje do wszystkich sędziów o czynny udział w akcji przesyłania petycji do organizacji skupiających sędziów w krajach Unii Europejskiej oraz stojących na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, organizowanej i przygotowanej przez kilkusetosobową grupę sędziów z całej Polski - uczestników FORUM sędziów na stronie internetowej: www.sedziowie.net (lub www.maxima.webd.pl)
Zamieszczono na tej stronie adresy tych instytucji, instrukcję przesyłania petycji drogą elektroniczną, a petycję przygotowano w kilku oficjalnych językach Unii.
Jednocześnie zarząd zachęca wszystkich sędziów, którym leży na sercu dobro polskiego wymiaru sprawiedliwości i pozycja ustrojowa polskich sędziów, o aktywne uczestnictwo w pracach tego FORUM.

Zarząd zwraca uwagę, że postulaty Sędziów wyrażone w liście otwartym skierowanym w styczniu 2008 r. do przedstawicieli Władzy Wykonawczej, a podpisanym przez kilka tysięcy polskich sędziów - zostały zbagatelizowane. Premier publicznie zdystansował się od propozycji Ministra Sprawiedliwości podwyższenia o 25% stawki bazowej w oparciu, o którą ustalane jest nasze wynagrodzenia, tłumacząc to po raz kolejny trudną sytuacją budżetu. Oznacza to dalsze zmniejszanie realnej płacy sędziego. Zagraża to statusowi sędziów, gdyż ich wynagrodzenia, szczególnie w Sądach Rejonowych, stanie się na tyle niskie, że nie tylko nie będzie ich można porównywać z uposażeniami przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, czy też z wynagrodzeniami osiąganymi na rynku usług prawniczych, ale wręcz zrównają się z płacami osiąganymi przez pracowników fizycznych w takich zawodach jak kierowca, murarz. Pauperyzacja sędziów może w skrajnych przypadkach zwiększyć zagrożenie korupcją. Frustracja spowodowana brakiem radykalnej poprawy statusu materialnego już sprawia, że część doświadczonych sędziów rozważa rezygnację z urzędu, a istniejący poziom wynagrodzeń zachęci do ubiegania się o to stanowisko osoby o przeciętnej wiedzy prawniczej.
Taka postawa władzy wykonawczej i ustawodawczej naszego kraju uzasadnia konieczność poszukiwania pomocy w rozwiązaniu problemu uposażeń sędziowskich w organizacjach sędziowskich innych krajów Unii Europejskiej oraz we władzach Unii. W petycji tej zwracamy się także z propozycją podjęcia działań legislacyjnych, mających na celu wydanie aktu prawnego dotyczącego statusu sędziów, który byłby wiążący dla Państw Członkowskich UE. Dotychczasowe regulacje nie chronią sędziów przed działaniami Władzy Ustawodawczej i Wykonawczej mającymi na celu osłabienie pozycji osób sprawujących Wymiar Sprawiedliwości i prowadzącymi w niektórych krajach do naruszenia formalnie obowiązującej we wszystkich europejskich demokracjach zasady trójpodziału władz oraz niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

AQUA
13.05.2008 17:23:44

bladyswicie,
nareszcie coś konkretnego i na to właśnie czekałam

bladyswicie,

a gdzie jest ten Twój oddział, to może tam się zapiszę?????

Dziękuję i pozdrawiam

Cóś pięknego

jak2006
13.05.2008 17:27:41

Wielki szacunek za odwagę i samodzielną decyzję Oddziałowi Śląskiemu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” !!!

iga
13.05.2008 17:45:45

AQUA - podaj nam nazwy i adresy francuskich stowarzyszeń sędziowskich

Archi - Twój Odział jest wielki!

Dreed
13.05.2008 17:46:02

"tomas" napisał:

Skąd można ściągnąć plik z petycją, bo po wejściu do Download za cholerę nie chce się otworzyć.


Na prośby - klikamy w słowo TUTAJ i następnie po otworzeniu strony w słowo "download"

W ten sposób ściągniemy sobie petycje oraz instrukcje na nasz komputer.

W celu wypakowania, musimy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku, wybrać opcję "zmień nazwę" i dopisać na końcu - kropka i exe, czyli ".exe"

To utrudnienie wiąże się z blokadą plików wykonywalnych na darmowych uploadach, ale z drugiej strony nie trzeba być zalogowanym na forum i omijamy "usprawnienia" naszych przeglądarek

AQUA
13.05.2008 17:48:54

Niestety, nie ma możliwości wysyłki do Węgrów- jest jakiś error, przekroczenie limitu czy coś takiego........

Nie doszedł mój mail, niestety :sad:

[ Dodano: Wto Maj 13, 2008 5:51 pm ]
"iga" napisał:

AQUA - podaj nam nazwy i adresy francuskich stowarzyszeń sędziowskich

Archi - Twój Odział jest wielki!


Niestety, Francuskie Stowarzyszenie Sędziów na swojej oficjalnej stronie internetowej nie posiada adresu mailowego- sprawdzałam kilka razy

Ignacy
13.05.2008 18:11:14

wcześniej wysłałem już ze strony www.petycja, wtedy były tam 4 adresy. Przed chwilą wysłałem własnoręcznie na wszystkie podawane pzrez Dreeda adresy, w tym te nowe. Pojawił się komunikat, że wiadomość wyslano - mam nadzieję, że doszła.

mnich
13.05.2008 18:20:39

Wysłałem petycję. Jednak obawiam się że nie na wiele to się zda. Tak naprawdę nasz protest nie sprawia nikomu dolegliwości, więc możemy sobie protestować. Przykładem na to może byc wypowiedź Donka, który jak to ładnie ujeto jest sceptyczn co do planowanej przez MS 25% podwyżki wynagrodzeń sędziowskich. http://www.rp.pl/artykul/131729.html

jaro123
13.05.2008 18:32:18

Proponuję, aby na tym "kanale" moderator zrezygnował z opcji "akceptacji", bo coraz więcej postów pojawia się z taką właśnie infromacją, opóźnia to wymianę poglądów

13.05.2008 18:54:02

Wysłałam dziś swoje petycje z automatu na www.petycja-sedziow.pl. A tak rozważając formy protestu może by rozważyć tzw. ,,wakacje sądowe" z 46 regulaminu urzędowania s.p. Dawno już zapomnieliśmy o nich w natłoku obowiązków pt. szybciej, sprawniej, likwidować zaległości. Namawiam dalej resztę ponownie od jutra. A czy macie pomysł jak rozruszać asesorów pełnych obaw?Pozdrawiam.

Dreed
13.05.2008 20:25:11

383 !!!

monikissima
13.05.2008 20:36:39

"Rzepecka - Zięba" napisał:

A czy macie pomysł jak rozruszać asesorów pełnych obaw?

W moim sądzie asesorzy znakomicie się sprawdzili przy podpisywaniu listu otwartego, gdzie przecież ich nazwiska były do wiadomości ministra. Wszyscy podpisali. Nie wiem, jaka może być obawa przed wysyłaniem maili z przygotowanej wcześniej strony? To niesolidaryzowanie się w takiej sytuacji jest obiektywne dziwne, wysłanie maili jest zaś jak najbardziej naturalne. Przedstaw im uchwałę śląskiego oddziału Iustitii (kilka postów wyżej).

Allegro
13.05.2008 20:48:32

Rozsyłajcie do upadłego emalie do Naszych Sióstr i Braci w Matce (a ostatnio raczej macosze) Temidzie!
Dzwońcie, nalegajcie, nękajcie!
Skala ignorancji ze strony decydentów (parlament i rząd) jest z a t r w a ż a j ą c a.

Dzisiaj zadzwoniłem do mojej Sędzi Konsultantki (kiedym asesorem jeszcze był) - stwierdziła, że to jest jedyne wyjście, skoro inne formy perswazji zawiodły. Sędzia obiecała przełamać nawet opór przed znienawidzonym wytworem industrailnym, jakim jest komp!
Wydzwaniałem, wysłałem kilkanaście emalii i fala się rozeszła!

List otwarty... bez echa.
Pozwy... oczywiście wg min. Cichosza niezasadne... czyli cicho-sza nad tymi pozwami ;-)
Dzień bez sędziów... niegodny sędziego z etosem.

Nikt już chyba nie ma wątpliwości.

[glow=red]Ani kroku w tył![/glow]

To, co staje na drodze, pozwala iść naprzód. (A. Camus)

AQUA
13.05.2008 21:26:35

"piotr412" napisał:

Czy ktoś jeszcze dostał komunikat o niemożności dostarczenia petycji do węgierskiego KRS-u?


Właśnie, czy komuś z Was udało się skutecznie przesłać maila do węgierskiej Rady ?????

suzana22
13.05.2008 21:37:06

"AQUA" napisał:

Czy ktoś jeszcze dostał komunikat o niemożności dostarczenia petycji do węgierskiego KRS-u?


Właśnie, czy komuś z Was udało się skutecznie przesłać maila do węgierskiej Rady ?????

Ja posłałam i system mi nie odpowiedział, że coś nie tak, więc myślę, że doszedł.
Może to kwestia przeglądarki - mam Mozillę.

grabka
13.05.2008 21:39:03

Ja wysyłałam trzy razy, bez powodzenia

AQUA
13.05.2008 21:39:37

otrzymałam natomiast potwierdzenie doręczenia maila do Stowarzyszenia belgijskiego.

Ignacy
13.05.2008 21:42:24

ja też posłałem do bratanków Węgrów i system nie informował mnie o żadnych problemach

dorota
13.05.2008 21:51:17

Ze strony www.petycja-sedziow.pl można obecnie wysłać petycję na 6 adresów.

jerrymarch
13.05.2008 22:31:39

Wysłałem petycję po angielsku i niemiecku pod wszytkie podane adresy.
Spróbuję przekonać koleżanki i kolegów z wydziału by też ją wysłali.
Może orgaznizacje międzynarodowe skłonią rząd do poważnego zainteresowania się problemem i podjęcia działań zmierzających do zmiany sytuacji, a przynajmniej zmuszą do wytłumaczenia przyczyn istniejącego stanu.
Choć, znając życie, minister pewnie znowu odpowie, że sądziowie przeciętnie zarabiają tyle ile otrzymuje SSO z wieloletnim stażem pracy.

K.Piotrowski
13.05.2008 23:05:53

383 ładny wynik ale jest nas zarejestrowanych ponad 1600- co robią pozostali koledzy?

W JEDNOŚCI SIŁA !!!

markosciel
13.05.2008 23:39:38

Ja także wysłałem :D

bosman24
13.05.2008 23:58:14

A JA MAM WĄTPLIWOŚCI CZY PETYCJA DO ORGANIZACJI UNIJNYCH NIE NARUSZA ART.89 USP NAKAZUJĄCY M.IN. W WYSTĄPIENIACH ZACHOWAĆ DROGE SŁUŻBOWĄ. CZY KTOS MA TU JAKIŚ POMYSŁ?

K.Ierownik
14.05.2008 00:01:37

"bosman24" napisał:

A JA MAM WĄTPLIWOŚCI CZY PETYCJA DO ORGANIZACJI UNIJNYCH NIE NARUSZA ART.89 USP NAKAZUJĄCY M.IN. W WYSTĄPIENIACH ZACHOWAĆ DROGE SŁUŻBOWĄ. CZY KTOS MA TU JAKIŚ POMYSŁ?


Bosman24. Problem został omówiony w tym tamacie kilka dni temu, strona 2 i 3. Najpierw poczytaj sobie, a potem zgłoś ewentualne watpliwości.

praefectus
14.05.2008 00:11:00

"bosman24" napisał:

A JA MAM WĄTPLIWOŚCI CZY PETYCJA DO ORGANIZACJI UNIJNYCH NIE NARUSZA ART.89 USP NAKAZUJĄCY M.IN. W WYSTĄPIENIACH ZACHOWAĆ DROGE SŁUŻBOWĄ. CZY KTOS MA TU JAKIŚ POMYSŁ?


Było to już rozważane wcześniej i zdaniem dyskutantów nie ma mowy o naruszeniu prawa. Cofnij się do strony 2 niniejszego wątku, tam znajdziesz argumenty przytoczone w dyskusji na ten temat. Generalnie chodzi o to, że obowiązek zachowania drogi służbowej dotyczy indywidualnych spraw dotyczących danego sędziego, a nie ogólnej organizacji całego wymiaru sprawiedliwości. Tym sposobem nie byłoby możliwe napisanie do gazety żadnego artykułu np. dotyczącego problematyki niekonstytucyjności instytucji asesora, zmian w zakresie organizacji funkcjonowania sadów itp.

PS. Dotarłem dzisiaj do wszystkich wydziałów mojego SR, wszyscy wykazywali duże zainteresowanie i deklarowali udział w akcji. Zachęcam do osobistego propagowania informacji o akcji, gdyż - pomimo zainteresowania koleżanek i kolegów - wiedza co do szczegółów (np. jak i co wysyłać), jest ograniczona lub żadna. Przy okazji mam pomysł - zapewne są w wydziałach osoby, które z różnych względów nie mają możliwości wysłania emaili - może w takim przypadku zrobić zwykłą listę w wydziale, na której takie osoby wpiszą swoje dane a petycje wyśle za nich upoważniona koleżanka lub kolega, mający większe obycie z internetem? Pozostawiam pod rozwagę.

14.05.2008 01:30:25

Właśnie, pod osłoną nocy, zasiliłem szeregi rebeliantów - petycje powędrowały do adresatów. Zjednoczeni zwyciężymy! Drżyj systemie !!! razz

Dreed
14.05.2008 06:53:06

Przekroczyliśmy kolejną "setkę" - na godzinę 6.50 - mamy 401 !!!!

Jac
14.05.2008 07:54:44

Dziś wysłałem już na szósty podany adres.

Ignotus
14.05.2008 08:57:29

Wysłałem na 5 i 6 adres, ale bez kopii, aby nie mieszać w wynikach. Mail wysłany na adres [email protected] niestety nie dotarł. Otrzymałem zwrotną informację o treści :
Your message

Subject: Petition

was not delivered to:

[email protected]

because:

Error transferring to groupwise-srv1.orszagos.justice.HU; Maximum hop count exceeded. Message probably in a routing loop. Maximum hop count exceeded. Message probably in a routing loop.


Final-Recipient: rfc822;[email protected]
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: smtp;groupwise-srv1.orszagos.justice.HU
Diagnostic-Code: X-Notes; Error transferring to groupwise-srv1.orszagos
.justice.HU; Maximum hop count exceeded. Message probably in a routin
g loop. Maximum hop count exceeded. Message probably in a routing loo
p.

Czy ktoś coś z tego rozumie ? :sad:

jakwaw
14.05.2008 09:10:23

"bosman24" napisał:

A JA MAM WĄTPLIWOŚCI CZY PETYCJA DO ORGANIZACJI UNIJNYCH NIE NARUSZA ART.89 USP NAKAZUJĄCY M.IN. W WYSTĄPIENIACH ZACHOWAĆ DROGE SŁUŻBOWĄ. CZY KTOS MA TU JAKIŚ POMYSŁ?


Po pierwsze nie krzycz na nas.
Po drugie poczytaj usp.
Po trzecie nie szerz defetyzmu. I pozdrów ministra.

AQUA
14.05.2008 09:23:04

Ignotus,

Po trzeciej próbie wysyłki mam to samo, co TY, niestety

Pozdrawiam

anpod
14.05.2008 09:35:15

jakwaw, a ja mam prosbę, by jednak trochę uprzejmiej traktować ludzi, szczególnie nowych uzytkowników. Wielu z nas po raz pierwszy porusza się po necie, wiec pojecie krzyku netowego jest im nieznane, wątpliwości, jakie zgłosił bosman24 miał nie tylko on, więc ruganie za ich zgłoszenie chyba nie jest dobrym pomysłem. A juz sugestia pozdrowień- no coments.

bosman24- w necie pisanie dużą czcionką to krzyk, nie robi się tego a co do usp, to jzu ktoś wskazał Ci chyba watek, w ktorym dyskusja się toczyła

Pozdrawiam.


a co do rady węgierskiej, to do mnie nic nie nadeszło...nie wiem, czy to oznacza, że doszło..

praefectus
14.05.2008 09:56:07

"JAROKOP" napisał:

Właśnie, pod osłoną nocy, zasiliłem szeregi rebeliantów - petycje powędrowały do adresatów. Zjednoczeni zwyciężymy! Drżyj systemie !!!


Niech MOC będzie z Tobą!

wróbel
14.05.2008 10:28:04

kilka dni nie mogłam się zalogować na forum, ale dziś natychmiast poszło i maile wysłane

jakwaw
14.05.2008 10:32:48

"anpod" napisał:

jakwaw, a ja mam prosbę, by jednak trochę uprzejmiej traktować ludzi, szczególnie nowych uzytkowników. Wielu z nas po raz pierwszy porusza się po necie, wiec pojecie krzyku netowego jest im nieznane, wątpliwości, jakie zgłosił bosman24 miał nie tylko on, więc ruganie za ich zgłoszenie chyba nie jest dobrym pomysłem. A juz sugestia pozdrowień- no coments.

bosman24- w necie pisanie dużą czcionką to krzyk, nie robi się tego a co do usp, to jzu ktoś wskazał Ci chyba watek, w ktorym dyskusja się toczyła

Pozdrawiam.


a co do rady węgierskiej, to do mnie nic nie nadeszło...nie wiem, czy to oznacza, że
doszło..


Bardziej uprzejmie nie umiem. Postaram się jednak. W końcu jestem sędzią. Mam prestiż. Tyle, że brak mi już cierpliwości. Wybaczcie.

sblok
14.05.2008 10:44:09

http://www.iustitia.pl/content/view/357/183/

Dreed
14.05.2008 12:57:36

462 !!!!!

totep
14.05.2008 14:09:53

to już ok. 5 % sędziowskiej populacji

14.05.2008 14:29:38

A w moim malutkim sądzie 100%. Nie popełnijmy tego błędu co 30 marca! W Kupie Siła!!!

14.05.2008 15:18:35

witam.
dzisiaj osobiście za zgodą mniej skomputeryzowanych koleżanek (z mojego Sądu i z Sądu sąsiedniego) założyłam im skrzynki i wysłałam nadal za ich wyraźną zgodą petycje w ich imieniu - poszły z automatu.
Poza tym przeprowadziłam rozmowy z kolegami z Sądu i petycje wysłało lub wysyła zdecydowanie więcej osób, niż uczestniczy w innych formach protestu.

Zdaje się, że właśnie wysyłanie petycji ma największe poparcie w naszym środowisku - mam nadzieję, że również skutek będzie zdecydowanie lepszy

REBUS
14.05.2008 16:03:15

Dzień dobry Wszystkim!
Jako nowy użytkownik forum zgłaszam niniejszym wysłanie petycji oraz deklaruję udział w akcji 30 maja i wszystkich innych sensownych formach protestu środowiska.
Powodowany najnowszymi informacjami z MS i rządu o planach całkowitego zignorowania naszych postulatów nie mogę dalej trwać w postawie tylko biernego obserwatora i kibica wobec innych / w tym o mnie/ walczących.
Składam też samokrytkę iż nie było mnie z Wami w marcu - to się nie powtórzy.

Pozdrawiam.

Allegro
14.05.2008 16:18:48

Brawo, Towarzyszu Rebus!
Odwaga i konsekwencja są nam dzisiaj bardzo potrzebne!

[glow=red]Ani kroku w tył![/glow]

Bogamaj
14.05.2008 16:20:42

Brawo Rebus - jesteś jednym z pierwszych objawów radykalizacji nastrojów po zacnych działaniach szanownej Rady Ministrów Oby tak dalej!!!

14.05.2008 16:29:32

Dzień dobry Wszystkim!
Jako nowy użytkownik forum zgłaszam niniejszym wysłanie petycji oraz deklaruję udział w akcji 30 maja i wszystkich innych sensownych formach protestu środowiska.
Powodowany najnowszymi informacjami z MS i rządu o planach całkowitego zignorowania naszych postulatów nie mogę dalej trwać w postawie tylko biernego obserwatora i kibica wobec innych / w tym o mnie/ walczących.
Składam też samokrytkę iż nie było mnie z Wami w marcu - to się nie powtórzy.

Pozdrawiam.


REBUS, może zastanów się nad złożeniem pozwów - w ten sposób przyłączysz się do tych, którzy działają już od marca )

też jestem okręg gdański i wiem, że są Sądy, w których pozwy złożono, a są i takie, w których nikt nie złożył

Dreed
14.05.2008 18:05:19

481 !!!!!!!

Brawo Rebus - cieszę się, że nasi koleżanki i koledzy zaczynają zauważąć, że musimy współdziałać.....

Lamia
14.05.2008 19:40:33

Wysłałam

iga
14.05.2008 20:31:52

W związku z tym, że podejmowane przez nas działania mają sens jedynie wtedy gdy są masowe, kluczową kwestią jest dotarcie z informacją o nich do maksymalnej liczby sędziów.
W związku z tym, drodzy Forumowicze, wykorzystajcie ulotkę przygotowaną przez jednego z naszych kolegów. Wydrukujcie ją i rozprowadźcie w swoich sądach, a także rozprowadźcie ją na ogólnopolskich szkoleniach - dzięki temu informacja o forum i naszych działaniach dotrze do każdego zakątka Polski.Szanowni Sędziowie i AsesorzyKierowani troską o dobro wymiaru sprawiedliwości sędziowie - skupieni wokół internetowego FORUM DLA SĘDZIÓW (www.sedziowie.org lub www.maxima.webd.pl) - od dnia 9 maja 2008 roku rozpoczęli akcję wysyłania maili z petycją do przedstawicieli sędziów w krajach Unii Europejskiej - z prośbą o wsparcie działań polskich sędziów w przedmiocie poprawy statusu materialnego i wzmocnienia gwarancji niezależności sędziowskiej.
W dniu 08 maja 2008 roku odbyło się spotkanie przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa – Stanisława Dąbrowskiego z Premierem Donaldem Tuskiem. Jak wynika, z wypowiedzi Premiera Donalda Tuska, opublikowanych na stronach internetowych Gazety Prawnej, w budżecie państwa projektowanym na rok 2009, nie ma pieniędzy na satysfakcjonujące uposażenia dla sędziów, czyli na realizację zapisu art. 178 ust. 2 Konstytucji RP o godnym wynagrodzeniu dla sędziów. Na postulat podwyżki o 25 proc. tzw. kwoty bazowej, od której nalicza się sędziowskie płace, począwszy od stycznia 2009 roku, Premier, według przewodniczącego Rady, odpowiedział odmownie. Niestety prysły PO RAZ KOLEJNY nasze nadzieje na znaczącą poprawę sytuacji wymiaru sprawiedliwości przez kolejną ekipę rządzącą, która nie ma zamiaru dokonania radykalnych zmian w systemie kształtowania wynagrodzeń sędziowskich W związku z tym ubezwłasnowolnieni i osłabieni działaniami polskich władz sędziowie prezentujący swoje poglądy na Forum zachęcają do akcji wysyłania petycji do Światowej Unii Sędziów, Międzynarodowej Komisji Prawników, Konsultacyjnej Rady Sędziów Europejskich oraz Komisarza Unii ds. Wymiaru Sprawiedliwości, gdyż w przeszłości tylko dzięki wsparciu tych organów sędziowie na Węgrzech uzyskali szerokie zmiany systemowe, zdecydowanie podnoszące ich status materialny. Informacje o prowadzonej akcji można uzyskać na stronie: www.sedziowie.org (www.maxima.webd.pl), zaś ze strony www.petycja-sedziow.pl, można wysłać tekst petycji w języku angielskim do wyżej wymienionych organów.
Ponadto należy wskazać, iż na dzień 30 maja 2008 roku Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zaplanowało protest pod nazwą „dzień bez wokandy” (http://www.iustitia.pl/content/view/350/74/) . W ramach tego protestu, każdy sędzia w tym dniu powinien zrezygnować z orzekania, zarówno na rozprawach, jak i na posiedzeniach niejawnych, poświęcając się pracy w referacie lub nadrabiając zaległości w zapoznawaniu się z bieżącym piśmiennictwem. W sytuacji, gdy odwołane sesji nie jest możliwe, zachęcamy wszystkich sędziów naszego Sądu orzekających w tym dniu – do przyłączenia się do akcji w sposób symboliczny, poprzez nie zakładanie w tym dniu togi i łańcucha oraz krótkie poinformowanie przez rozpoczęciem każdej sprawy o prowadzonej akcji protestacyjnej i jej powodach.
Mamy nadzieję, że akcje te znajdą szeroki oddźwięk w szeregach sędziów naszego Sądu. Musimy bowiem pamiętać, iż tylko działając solidarnie możemy osiągnąć wspólny cel.

jolantas1955
14.05.2008 20:51:46

Wysłałam na 4 adresy. Tylko coś mi nie wyszło z DW. Ten adres podany w instrukcji mi nie wchodził, ale podałam ten co mi wyskakiwał.

14.05.2008 20:53:02

Petycja została wysłana x 2. Pozdrowienia.

alek
14.05.2008 21:38:36

Petycja wysłana, dobrze że chociaż to mogłem zrobić w sprawie protesu. Orzekając w małym ośrodku miejskim widzę, że pewne relacje w Sądzie między sędziami a Przewodniczącymi czy Prezesami są nieco inne niż w większych miastach. Sędziowie narzekają na zarobki ale trudno im cokolwiek zrobić by to zmienić. Mam nadzieję, że to się zmieni. Oczywiście 30.05. nie orzekam.

AQUA
14.05.2008 21:44:35

"jolantas1955" napisał:

Wysłałam na 4 adresy. Tylko coś mi nie wyszło z DW. Ten adres podany w instrukcji mi nie wchodził, ale podałam ten co mi wyskakiwał.jolantas,,

dzięki stokrotne, ale adresów jest już 6, a nie cztery- wyślij, proszę, ręcznie na dwa pozostałe

... a jeśli chodzi o DW, to jest w tym wszystkim najmniej ważne, gdyż służy tylko do zliczania ilości maili.

Pozdrawiam

jolantas1955
14.05.2008 22:19:26

Poszło do pozostałych!

AQUA
14.05.2008 22:23:26

"jolantas1955" napisał:

Poszło do pozostałych!


jolantas,


dziękuję serdecznie raz jeszcze

bladyswit
14.05.2008 22:24:14

"jolantas1955" napisał:

Poszło do pozostałych!


Brawo !

K.Piotrowski
14.05.2008 22:34:35

Wynik znakomity, oby tak dalej ale jednak to dopiero 30% zarejestrowanych. ,,KUPĄ MOŚCI PANOWIE I PANIE,, z ulotką wświat.W jedności siła!!!

Nata
14.05.2008 22:50:18

Wysłałam na nowe dodane adresy, ale nie dopisywałam adresu maximy bo już raz byłam jako wysyłająca policzona

AQUA
14.05.2008 23:17:24

"K.Piotrowski" napisał:

Wynik znakomity, oby tak dalej ale jednak to dopiero 30% zarejestrowanych. ,,KUPĄ MOŚCI PANOWIE I PANIE,, z ulotką wświat.W jedności siła!!!


Co nam z tych zarejestrowanych, skoro jest dużo martwych dusz

Raczej skupmy się na informowaniu środowiska o akcji, a będzie naprawdę dobrze


Pozdrawiam

jerrymarch
14.05.2008 23:28:24

Właśnie wysłałem petycje na pzostałe adresy. Wcześniej byłem policzony więc także nie dopisałem adresu maximy.

REBUS
15.05.2008 00:03:23

Petycja dosłana na dwa nowe adresy, też bez doliczenia do statystyki.

PS postu jak wyżej.
Moim zdaniem tu nie chodzi o to, by coś za nas wywalczyły organizacje m-narodowe, tu chodzi o przedstawienie problemu de facto ustrojowego /kwota bazowa stała - no litości; zasada sędziowie będą cacy to im może podniesiemy kwotę o kilka groszy, a głównie to przed wyborami/, który jest u nas lekceważony i wywołanie dyskusji wewnątrzkrajowej - ale poważnej. Mam wrażenie, iż obecna poważna nie jest (no bo jaki postulat nasz / Iustiti ma być spełniony w 2009roku, coś może przegapiam).

olzi
15.05.2008 00:21:52

I jeszcze 2

duralex
15.05.2008 00:24:41

"Doro" napisał:

Witam ponownie,
Pewnie i tak mi tego posta nie puści moderator, jak już sie zdarzało wcześniej. Nie chcemy bowiem na forum niedowiarków i czepialskich a wyłącznie aktywistów w imie lepszego jutra.

Z braterskim pozdrowieniem zatem - czuwaj!


witaj Doro ponownie

nie do końca znowu Ciebie rozumiem - jesteś na forum ponad miesiąc dłużej niż JA - jesteś od 10 stycznia 2008r. - bywasz tu często (162 wizyty) i stosunkowo długo (ponad 75 godzin), obejrzałaś sobie sporo tematów, a zarzucasz nam tutaj, że "jesteśmy towarzystwem wzajemnej adoracji", oraz że "nie chcemy bowiem na forum niedowiarków i czepialskich a wyłącznie aktywistów w imie lepszego jutra."

o ile zrozumiałbym takie posty "Nowego", o tyle znowu nie rozumiem, o co Tobie chodzi???

JA sam na ten przyład mam bardzo krytyczny stosunek do działań Iustitii i często wyrażam się sceptycznie o akcji 30.05.2008r., nie wspomnę już o tym, ile postów mi usunięto - a raz nawet cały wątek, w który się zaangażowałem, he,he,he (chociaż sam jako modi usunąłem posty tylko na życzenie autorów) - ale Ty masz tendencje do jakiegoś globalnego i to wyjątkowo subiektywnego oceniania aktywnych userów - ale dlaczego???

ps. zwrócenie uwagi na pewne nieścisłości w tekście petycji jest jak najbardziej na miejscu, ale zarzucanie autorom petycji, iż celowo wprowadzają w błąd, to już jest jednak nadużycie.

Jac
15.05.2008 08:17:55

Wysłałem na siódmy i ósmy adres. Mam nadzieję, że Koledzy którzy wysłali na początku petycje na 4 adresy adresy, też wysyłają pod kolejne stopniowo dodawane.

Dreed
15.05.2008 08:19:42

Stan na godz. 8.20 - 513 !!!!!!!!

iga
15.05.2008 08:25:18

bez komentarza...

Ignotus
15.05.2008 08:27:50

"Jac" napisał:

Wysłałem na siódmy i ósmy adres. Mam nadzieję, że Koledzy którzy wysłali na początku petycje na 4 adresy adresy, też wysyłają pod kolejne stopniowo dodawane.

Konsekwentnie i nieustannie

mati
15.05.2008 09:06:58

dosłałem również na pozostałe adresy ,mam tylko problem z " hivatal" jest zwrot o niedoręczeniu, to co inni pisali wcześniej.

[ Dodano: Czw Maj 15, 2008 9:08 am ]
wysłałem z prywatnej skrzynki .
proszę mnie policzyć

15.05.2008 09:29:03

"Dreed" napisał:


W sytuacji problemów z obsługą programu pocztowego - petycję można wysyłać ze strony www.petycja-sedziow.pl w sposób w pełni zautomatyzowany. Wystarczy wpisać jedynie w rubryce swe dane i adres email i nacisnąć przycisk "Wyślij". Przypominam, że w dolnej części formularza na stronie należy podać pełny adres swojego maila !!! Wpisanie np. jan.nowak@ lub jan.nowak powoduje, że wprawdzie petycja jest wysłana, ale jeżeli odbiorcy będą korzystać z OutlookExpress to wiadomość dotrze, z tym, że może być traktowana jako spam.


Mam małe pytanka.
Po pierwsze, jeżeli wyślę w sposób zautomatyzowany (j.w.) to czy zostanę uwzględniony w statystykach? PO drugie próbowałem wpisać swoje dane i stanowisko, ale rubryczka była za mała i początek znikał. Czy przejmować się tym, czy też wszytko jest ok? I po trzecie czy wpisać stanowisko po polsku, czy po angielski?

Przypominam że nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.

iga
15.05.2008 09:38:40

Maile wysyłane automatem też są uwzględniane. Napis w rubryczce nie znika tylko się przesuwa. Stanowisko trzeba wpisać we właściwym języku - zajrzyj na strony 1-3 (może 4)tego tamatu - tam znajdziesz tłumaczenia.

AQUA
15.05.2008 09:42:40

w statystykach będziesz uwzględniony.

imię, nazwisko, stanowisko mieści się bez problemu- tylko się przesuwa- wpisujesz stanowisko po angielsku.

Ręcznie natomiast wyślij maile na pozostałe adresy, których w automatycznym wysyłaniu nie ma.

wróbel
15.05.2008 10:16:41

poszło na nowe dwa adresy

jack
15.05.2008 10:24:04

wysłane !

skorpion
15.05.2008 11:13:32

Wysłane!!!

rbk
15.05.2008 11:18:10

Wysłałem ale zapominałem o DW, proszę o doliczenie.

skorpion
15.05.2008 11:35:44

Na havital nie da się wysłać, szkoda. Czy ktoś ma informację, ile już poszło petycji?

tomas
15.05.2008 11:50:13

Właśnie poszło. Tylko mam pytanie jak podpisują się asesorzy? Ja wysłałem jako judge.

ludzka
15.05.2008 12:55:54

"tomas" napisał:

Właśnie poszło. Tylko mam pytanie jak podpisują się asesorzy? Ja wysłałem jako judge.


Dobrze, że nie jako Modern_judge.

kazanna
15.05.2008 13:38:20

wysłałam , ale aż wstyd się przyznać z gapiostwa nie wpisałam nazwy miejscowości przy określenieu sądu. Czy moge wysłać jeszcze raz?

iga
15.05.2008 14:01:02

"kazanna" napisał:

wysłałam , ale aż wstyd się przyznać z gapiostwa nie wpisałam nazwy miejscowości przy określenieu sądu. Czy moge wysłać jeszcze raz?


Nie przejmuj się. Niech tak zostanie, by nikt nie zarzucił, że wysyłamy kilka razy.

ddominus
15.05.2008 14:07:08

Piszemy petycje od kilku dni a czy do kogokolwiek przyszła jakaś odpowiedz (poza komunikatem - brak dostarczenia maila)???
Czy ktoś dostał na skrzynkę mailową odpowiedź albo chociaż wiadomość o przyjęciu i zainteresowaniu problemem, czy tak na razie to sobie wysyłamy bez żadnego odzewu?!
Ja od kilku dni mam pustą skrzynkę pocztowa odpowiedzi brak!
Jak jest u was, był odzew?

piotr412
15.05.2008 14:09:43

Ja na razie żadnej odpowiedzi czy choćby potwierdzenia zarejestrwoania petycji od żadnej instytucji nie otrzymałem. :neutral:

piotr412

grubson
15.05.2008 14:15:03

I u mnie bez odzewu. U kolegów z padołu łez podobnie. Poza jednym, który dostał extra odpowiedź o niedoręczeniu z cepej-a. Wszyscy otrzymaliśmy za to info o niedoręczeniu petycji kolegom z lepszej strony Karpat

Maltazar
15.05.2008 14:23:07

Mój list do Madziarów tez nie dotarł.

dorota
15.05.2008 14:42:11

"ddominus" napisał:

Piszemy petycje od kilku dni a czy do kogokolwiek przyszła jakaś odpowiedz (poza komunikatem - brak dostarczenia maila)???
Czy ktoś dostał na skrzynkę mailową odpowiedź albo chociaż wiadomość o przyjęciu i zainteresowaniu problemem, czy tak na razie to sobie wysyłamy bez żadnego odzewu?!
Ja od kilku dni mam pustą skrzynkę pocztowa odpowiedzi brak!
Jak jest u was, był odzew?


Coś jest, ale nie mogę nic więcej obecnie napisać, bo nie jestem upoważniony.

ddominus
15.05.2008 14:45:40

"dorota" napisał:

Piszemy petycje od kilku dni a czy do kogokolwiek przyszła jakaś odpowiedz (poza komunikatem - brak dostarczenia maila)???
Czy ktoś dostał na skrzynkę mailową odpowiedź albo chociaż wiadomość o przyjęciu i zainteresowaniu problemem, czy tak na razie to sobie wysyłamy bez żadnego odzewu?!
Ja od kilku dni mam pustą skrzynkę pocztowa odpowiedzi brak!
Jak jest u was, był odzew?


Coś jest, ale nie mogę nic więcej obecnie napisać, bo nie jestem upoważniony.


Koleżanka zaciekawiła całe forum?!!!!
co to jest, co to jest, co to jest!
powiedz nam na "uszko" co to jest, czyżby nieśmiały odzew?! Nikomu nic nie powiemy!?

bosman24
15.05.2008 14:49:58

JA NAPRADĘ NIE CHCĘ MISZAĆ I NIKOGO ZNIECHĘCAĆ. NIE UWAŻAM JEDNAK BY PETYCJA TA - WYSŁANA JAKO PETYCJA SĘDZIEGO - NIE NARUSZAŁA ART.89 USP. TO SĄ JEDNAK WYSTĄPIENIA ZWIĄZANE Z NASZĄ PRACĄ. WIEM ŻE ZAPEWNE NIKT SIĘ NIE CZEPI, ALE PO STAŻU PRACY W SR OD 18 LAT /NIE WIEM DLACZEGO UJAWNIAM SIĘ JAKO PRAKTYKANT/ NIE JEDNEGO PREZESA JUŻ WIDZIAŁEM. DLATEGO - DLA TYCH NAZWIJMY BARDZIEJ STRACHLIWYCH PROPONUJĘ PODPIS IMIĘ NAZWISKO - PRAWNIK OBYWATEL RP. NADTO NIE WIDZĘ PROBLEMU BY PETYCJE TE WYSYŁALI NASI ZNAJOMI I RODZINY JAKO OBYWETELE RP, KTÓRYM STAN OPISANY W NIEJ SIĘ NIE PODOBA. NAPISAŁEM WIELE PUBLIKACJI KRYTYCZNYCH NA TEMAT PRAWA OPUBLIKOWANYCH W POLSCE I UE, ALE PISZĄC JE ZAWSZE PODPISUJĘ SIĘ JAKO PRAWNIK, NIE SĘDZIA. W TEN SPOSÓB MAM "SPOKÓJ" Z ART.89. POZDRAWIAM JAROSŁAW - MIASTO SĘDZIEGO PUCHALSKIEGO. I DZIĘKUJĘ MU ZA WSZYSTKO. NA SZKOLENIU W X. PODZIĘKUJĘ OSOBIŚCIE. POZDRAWIAM

rbk
15.05.2008 14:58:54

Jak Bosman napisze trochę postów przejdzie do wyższej kategorii w/g klasyfikacji na forum.

bosman24
15.05.2008 15:13:57

Nie bardzo wiem dlaczego mój wpis wywołuje w kilka minut taką agresję? Czy gdy Państwo macie tępego pełnomocnika na sali też go obrażacie? Ja chciałem normalnej dyskusji - w końcu jesteśmy eltą tego zawodu, a otrzymuję głupawe anonimy. To nie o to chyba chodzi. Pozdrawiam. I nie czuję się obrażony.

Bogamaj
15.05.2008 15:19:02

Bosmanie nie widzę krytyki, twój przedmówca ma taki podpis i to nie dotyczyło Ciebie, zawsze się pojawia zaskakując mnie czasem swoją celnością a czasem brakiem tej celności

art_60
15.05.2008 15:35:21

Do bosmana 24. Co sądzisz w takim razie o zdaniu drugim artykułu 89 par. 1 usp in fine, w kontekście naszych petycji? Konsekwentnie idąc tokiem Twojego rozumowania nie powinniśmy podawać do wiadomości publicznej, że naszym zdaniem niezależność władzy sądowniczej i niezawisłość sędziów jest w Polsce zagrożona. Czy tak uważasz bosmanie 24?

rbk
15.05.2008 15:40:38

Całkowite nieporozumienie. Ja bardzo lubię marynistykę szeroko pojętą, a Jarosław to bardzo fajne miasto. Podpisu nie będę jednak zmieniał pomimo drobnego nieporozumienia.

art_60
15.05.2008 15:43:45

rbk, Bogamaj zauważył u Ciebie występujący czasami brak celności. Kiedy ostatnio ćwiczyłeś na strzelnicy?

rbk
15.05.2008 15:46:39

Ja zasadniczo to "udlarz" jestem, więc strzelnica i tak nic nie pomoże.

Bogamaj
15.05.2008 15:49:11

Podpis mi się spodobał a celność nam teraz bardzo potrzebna w sytuacji celnego wstrzeliwania się w adresy serweró odbiorców. Co do Węgrów myślę że z lekka zapychamy ich serwer i dlatego czasem odrzuca pocztę.
RBK a co powiesz na taki podpis: Watiat to człowiek cierpiący na dużą niezaeżność intelektualną. Czy nie stosuje się do naszego środowiska?

ludzka
15.05.2008 15:55:07

"ddominus" napisał:

Piszemy petycje od kilku dni a czy do kogokolwiek przyszła jakaś odpowiedz (poza komunikatem - brak dostarczenia maila)???
Czy ktoś dostał na skrzynkę mailową odpowiedź albo chociaż wiadomość o przyjęciu i zainteresowaniu problemem, czy tak na razie to sobie wysyłamy bez żadnego odzewu?!
Ja od kilku dni mam pustą skrzynkę pocztowa odpowiedzi brak!
Jak jest u was, był odzew?


Coś jest, ale nie mogę nic więcej obecnie napisać, bo nie jestem upoważniony.


Koleżanka zaciekawiła całe forum?!!!!
co to jest, co to jest, co to jest!
powiedz nam na "uszko" co to jest, czyżby nieśmiały odzew?! Nikomu nic nie powiemy!?

dorota to nie koleżanka . Spójrz na umięśniona klatę kolegi doroty oraz jego niepowtarzalny ekwipunek, a pozbędziesz się jakichkolwiek wątpliwości.

Dreed
15.05.2008 17:26:11

"bosman24" napisał:

Nie bardzo wiem dlaczego mój wpis wywołuje w kilka minut taką agresję? Czy gdy Państwo macie tępego pełnomocnika na sali też go obrażacie? Ja chciałem normalnej dyskusji - w końcu jesteśmy eltą tego zawodu, a otrzymuję głupawe anonimy. To nie o to chyba chodzi. Pozdrawiam. I nie czuję się obrażony.


Wprawdzie już padła odpowiedź, tłumacząca lekkie nieporozumienie, ale pozwolę sobie powtórzyć.

Nasz kolega ma taki podpis i wszystkie jego posty, tak wyglądają. Absolutnie, nie było to kierowane do Ciebie..... Wręcz przeciwnie - każda dyskusja jest warta, kontynuowania.
Ja osobiście, skasowałem od początku forum zaledwie 4 posty. Nie robię tego, ewentualnie edytuję.
Forum dyskusyjne z założenia polega na wymianie poglądów.
Wiem, że niektóre posty są kasowane przez moderatorów, ale coż..... Takie ich uprawnienie.

Ciebie bardzo gorąco witamy na forum i musze dodać, że teraz będę myśłał o tym szkoleniu, z kim to ja mam przyjemność.....

iga
15.05.2008 17:29:09

Właśnie - szkolenia. Drukujcie ulotki z informacją o działaniach na forum i rozdawajcie. Propagujcie forum, bo jak się okazuje, wiele sądów w Polsce jeszcze o nim nie wie.

jabor
15.05.2008 17:32:00

To już całkiem dobry wynik - w 600 szabel to małą rebelię można wzniecić. Ślijmy wici. Oby nas jak najwięcej pod bronią było.

Dreed
15.05.2008 17:45:09

Dodajemy kolejny adres i to rewelacyjny !!!!!!!

Organizacja Medel - czyli miejsce zrzeszenia Stowarzyszeń Sędziów. Należy do niej, Stowarzyszenie sędziów belgijskich, którzy nie tylko zareagowali na maila, ale nawet chcą współdziałać z naszymi koleżankami i kolegami na forum międzynarodowym.

Ponadto w dniu 23 maja 2008 roku odbędzie się spotkanie Światowej Unii Sędziów i będą na nim przedstawiciele naszej Iustitii. Zważywszy na panujące nastroje, jestem przekonany, że wielu sędziów i asesorów zmieni swoje nastawienie do Stowarzyszenia...

Oto adres Medel: [email protected]

Kto chce poczytać to zapraszam http://www.medelnet.org/pages/89_2.html

dorota
15.05.2008 17:50:34

"Dreed" napisał:


Organizacja Medel - czyli miejsce zrzeszenia Stowarzyszeń Sędziów. Należy do niej, Stowarzyszenie sędziów belgijskich, którzy nie tylko zareagowali na maila, ale nawet chcą współdziałać z naszymi koleżankami i kolegami na forum międzynarodowym.


To jest właśnie ta wiadomość o której pisałem kilka postów wcześniej.

dorota
15.05.2008 17:59:39

"anpod" napisał:

Moim zdaniem listę adresatów na www.petycja-sedziow.pl trzeba by uzupełnic o te nowe pozycje, ja caly czas swojego maila uzupełniam w naglowku o nowe podmioty, bo tak grzeczniej jest


Będzie uzupełnione, ale wieczorem. Żona zaraz idzie na aerobik, a ja zostaję z 2,5-latką pełną wigoru i wiecznej ochoty do zabawy .........

M.P.
15.05.2008 18:11:17

WYSŁAŁAM W "SPOSÓB PEŁNI ZAUTOMATYZOWANY". PODAŁAM SWÓJ ADRES MAILOWY ALE NIE MAM TAM ŻADNEJ INFORMACJI. DOTRZE DO TYCH WSZYSTKICH ORGANIZACJI? JEŚLI TAK TO DZIĘKUJĘ ZA UŁATWIENIE, BO WYSYŁANIE MAILI TO MOJA SŁABA STRONA , A STUDIUJĄCE DZIECKO KTÓRE MA TĘ UMIEJĘTNOŚC W PALCU PRZYJEŻDŻA PO 20.05. TAK POZA TYM TO UZNANIE DLA SĘDZIEGO ŻURKA. DZIĘKI TEJ PUBLIKACJI WIELU SĘDZIÓW Z MOJEGO SĄDU ZDCYDOWAŁO O WYSŁANIU PETYCJI I ZDEKLAROWAŁO DZIEŃ BEZ WOKANDY.

Dreed
15.05.2008 18:18:52

"M.P." napisał:

WYSŁAŁAM W "SPOSÓB PEŁNI ZAUTOMATYZOWANY". PODAŁAM SWÓJ ADRES MAILOWY ALE NIE MAM TAM ŻADNEJ INFORMACJI. DOTRZE DO TYCH WSZYSTKICH ORGANIZACJI? JEŚLI TAK TO DZIĘKUJĘ ZA UŁATWIENIE, BO WYSYŁANIE MAILI TO MOJA SŁABA STRONA , A STUDIUJĄCE DZIECKO KTÓRE MA TĘ UMIEJĘTNOŚC W PALCU PRZYJEŻDŻA PO 20.05. TAK POZA TYM TO UZNANIE DLA SĘDZIEGO ŻURKA. DZIĘKI TEJ PUBLIKACJI WIELU SĘDZIÓW Z MOJEGO SĄDU ZDCYDOWAŁO O WYSŁANIU PETYCJI I ZDEKLAROWAŁO DZIEŃ BEZ WOKANDY.


Doszło.....Aktualnie 614 osób wysłało maile

aktopek
15.05.2008 18:28:19

Czy jest sens wysyłać ponownie z automatu na nowe adresy? Czy ruszyć do nierównej walki i próbować "ręcznie" na te dodane?

koko
15.05.2008 18:37:37

może z powodu art 89 usp petycje powinniśmy wysyłać za pośrednictwem swoich prezesów drogą służbową?

koko
15.05.2008 18:54:21

dzięki

arczi
15.05.2008 19:01:56

Dreed, szefie, dodałeś juz adres Medel do automatu??

Dreed
15.05.2008 19:03:38

"arczi" napisał:

Dreed, szefie, dodałeś juz adres Medel do automatu??


Nie...Automat obsługuje dorota. Ponadto osoby, które wysłały już maile, bardzo proszę o wysyłkę do Medel przy uźyciu swoich programów i nie dublowanie poprzednio wysyłanych.

Małgorzata
15.05.2008 19:07:47

Wysłałam na ostatnie 3 adresy, bez DW. Jej, tak chciałabym, żeby coś się w końcu ruszyło...

monikissima
15.05.2008 19:41:16

"anpod" napisał:

moim zdaniem powinno się ręcznie, bo automat bedzie ponownie wysylam takż e na te poprzednie i jesli takich powtórzonych maili będzie dużo, to mogą nas przestać powaznie traktować


Wydaje mi się, że takich powtórzonych maili będzie dużo. :neutral: Myślę, że już lepiej nie wysyłać na te nowe, jak ktoś nie potrafi, niż wysyłać po kilka razy w te same miejsca, korzystając z automatu. Ja zaraz spiszę sobie te nowe adresy i wyślę mailem. Nie umiem tego ściągnąć z działu download, więc skopiuję treść petycji po angielsku ze strony petycja ... i wkleję w treść maila.

Dreed
15.05.2008 19:55:31

Kolejna aktualizacja - 626 !!!

Bogamaj
15.05.2008 20:01:29

No dobrze poszło na nowe adresy bez zawyżania statystyk. To mnie dzisiaj cieszy jakiś widzę lepszy wzrost niż w poprzednich dniach.

Jola
15.05.2008 20:05:16

Melduję, że własnie wysłałam petycje do wszystkich instytucji, uzupełniłam tez o MEDEL. Pozostaje czekać na reakcje adresatów.

Dreed
15.05.2008 20:06:45

Akcja się rozkręca - jest już znana w większości sądów. Martwi mnie bierność niektórych okręgów.... Nie będę pisał jakich...

Natomiast muszę bardzo pochwalić sądy okręgowe w centrum Polski, Pomorzu, Śląsku i całej ścianie zachodniej... Również okolice Mazur i Lublina nie pozostaje w tyle.
Piszę tutaj o sędziach okręgowych. Sądy rejonowe działają aktywnie w prawie całej Polsce... No, może za niektórymi wyjątkami

Jola
15.05.2008 20:22:52

Dreed, jeśli masz przeciwników, to świadczy bardzo źle o środowisku, przecież to co robisz dotyczy nas wszystkich, nie robisz tego dla siebie. Trzymaj się!

AQUA
15.05.2008 20:26:15

Kochani,

ponawiam za Dreedem apel do Was skierowany o przesyłanie maili na dodatkowe adresy ręcznie ze swojej poczty.

Każdy, kto potrafi samodzielnie- proszę, niech wysyła, a kto nie potrafi- poproście o pomoc kolegów- przecież to żaden wstyd, a najważniejsze, żeby maile poszły

Pozdrawiam

Dreed
15.05.2008 20:30:55

Strona www.petycja-sedziow.pl została zaktualizowana o możliwość ściągnięcia petycji oraz instrukcji osobom, które niechcą się logować na forum.

Każdy, dowolny użytkownik internetu moze je mieć. Później wystarczy uruchomic plik i teksty wypakują się same.

Ponadto mamy już opcję bezpośredniego uruchomienia okna programu pocztowego, który ma juz wpisane adresy. Wystarczy tylko wkleic teksty petycji i wysłać !!!!

Do adresów można dodać nowe, ewentualnie wykasować te, które już zaszczyciliśmy swoją petycją.

Wieczorem uzupełnimy automat o najnowsze adresy.

totep
15.05.2008 20:47:43

POszło na 7my adres . POzdrawiam

Beatka
15.05.2008 21:20:09

Melduję wysłanie petycji przez osobę niezarejestrowaną na forum. Można doliczyć do ogółu.

praefectus
15.05.2008 21:45:48

Wysłałem na nowe adresy, z własnego konta, nie dodając już adresu Dreeda.

Piękny wynik! Jak myślicie, stuknie 1000 do poniedziałku?

balrog
15.05.2008 22:25:11

Wczoraj wysłałem z automatu. Ponadto wydrukowałem wiadomość z apelem który forum mi przysłało i wraz z petycją rozdałem wszystkim, którzy dzisiaj akurat byli w robocie, zdecydowana większość deklarowała że sie przyłączy i czeka na sygnał do dalszych działań. Pozdrawiam

Haze
15.05.2008 23:02:31

"Dreed" napisał:

Akcja się rozkręca - jest już znana w większości sądów. Martwi mnie bierność niektórych okręgów.... Nie będę pisał jakich...

Natomiast muszę bardzo pochwalić sądy okręgowe w centrum Polski, Pomorzu, Śląsku i całej ścianie zachodniej... Również okolice Mazur i Lublina nie pozostaje w tyle.
Piszę tutaj o sędziach okręgowych. Sądy rejonowe działają aktywnie w prawie całej Polsce... No, może za niektórymi wyjątkami


Mam nadzieje Dreedzie, pisząc centrum Polski ze miałeś na myśli bliskie mi Mazowieckie A tak na serio to boli mnie gardło od mówienia i ucho od słuchawki telefonu na skutek rozmów jakie dziś wykonałam aby przekonać moich kolegow do akcji petycji. Nie tylko cały mój wydział wysłał i koledzy z innych wydziałów ale nawet osoby, które w życiu nie podeszły do komputera i myślą już bardziej o stanie spoczynku, prosili aby założyć im emaile i pomoc w wysłaniu petycji. Niestety martwi mnie bierna postawa części osób z władz mojej lokalnej Iustiti. Spotkałam się wręcz ze zdaniem, iż należy z tym zaczekać do rozstrzygnięcia sprawy podwyżek dla pracowników sekretariatu, aby przyjąć to jako kolejny argument w negocjacjach z decydentami. Osobiście uważam, iz akcja petycji jest ostatnia nasza karta przetargowa.

grubson
15.05.2008 23:15:36

Czy nie wysyłamy juz petycji na adres węgierskiego krs-u? Przeczytałem, że czyjeś maile do Madziarów dochodziły, chciałem wysłać jeszcze raz, a tu nigdzie nie mogę znaleźć adresu

iga
15.05.2008 23:18:22

Rezygnujemy z Węgier - bo posty wracają. Najwyraźniej zapchaliśmy im już skrzynkę

dorota
15.05.2008 23:20:09

strona www.petycja-sedziow.pl zaktualizowana.

praefectus
15.05.2008 23:26:12

"iga" napisał:

Rezygnujemy z Węgier - bo posty wracają. Najwyraźniej zapchaliśmy im już skrzynkę


Mały kraj, mała skrzynka.

Dreed
15.05.2008 23:41:11

godz. 23.45 - 653 !!!

Wielu członków Iustitii jest z nami

małami
15.05.2008 23:47:17

"Dreed" napisał:

godz. 23.45 - 653 !!!

Wielu członków Iustitii jest z nami


spoko będzie więcej - jutro pomagam koleżankom "z firmy" ujarzmić komputer

ale mam pytanie: co robimy dalej?

Dreed
15.05.2008 23:52:40

"małami" napisał:

ale mam pytanie: co robimy dalej?


Plany już są, ale na chwilę obecną pozostają tajne....

marjul2
15.05.2008 23:57:20

Super

Drukuje wlasnie "materialy promocyjne" i rozdam jutro na zajeciach w ramach studiow podyplomowych. Sedziowie z calej Polski w jednym miejscu - nie mozna takiej okazji zlekcewazyc.

Pozdrawiam dzialajac z radoscia, entuzjamem i prawdziwa wiara.

dorota
15.05.2008 23:59:21

"Dreed" napisał:

ale mam pytanie: co robimy dalej?


Plany już są, ale na chwilę obecną pozostają tajne....

Mogę tylko zdradzić, iż pilnie poszukujemy tzw. kamikadze
Chętni proszę o pisanie na PW.
W najbliższym czasie użyjemy ich jako Vergeltungswaffe

ludzka
16.05.2008 00:00:47

"dorota" napisał:

ale mam pytanie: co robimy dalej?


Plany już są, ale na chwilę obecną pozostają tajne....

Mogę tylko zdradzić, iż pilnie poszukujemy tzw. kamikadze
Chętni proszę o pisanie na PW.
W najbliższym czasie użyjemy ich jako Vergeltungswaffe

dorota, a pożyczysz, co trzeba???

falkenstein
16.05.2008 00:10:01

"dorota" napisał:

ale mam pytanie: co robimy dalej?


Plany już są, ale na chwilę obecną pozostają tajne....

Mogę tylko zdradzić, iż pilnie poszukujemy tzw. kamikadze
Chętni proszę o pisanie na PW.
W najbliższym czasie użyjemy ich jako Vergeltungswaffe


za sanacji szukano kandydatów na żywe torpedy, trzymajmy się tradycji narodowej

ddominus
16.05.2008 08:07:54

jednym słowem trzeba kogoś poświęcić w imię szczytnego celu!

Jac
16.05.2008 08:19:33

Czy do Medel wysyłamy ręcznie wersję angielską i niemiecką, czy gdzieś jest też francuska (lub na nią czekamy)?

joasia18
16.05.2008 09:38:48

uprzejmie melduję, że zadanie wykonane i meile wysłane.

Nata
16.05.2008 10:10:07

Również melduję wykonanie zadania, petycja wysłana na kolejne adresy

Sandman
16.05.2008 10:11:28

"Dreed" napisał:

Aktualny wynik - w oparciu o otrzymane kopie nadawców (wynik szatański...), godz. 9.00
666


Nie no Dreed takich informacji się nie podaje, przecież to czarny PR....
Później znów będzie, że szatani krażą wśród nas.....
Żeby jednak nie było OT:
Niechęć do jakiejkolwiek formy protestu wśród sędziów są porażające.....
Padają różne argumenty, ale panuje jedno zachowanie: nie wychylać się!

witoldw1
16.05.2008 10:21:29

"dorota" napisał:

ale mam pytanie: co robimy dalej?


Plany już są, ale na chwilę obecną pozostają tajne....

Mogę tylko zdradzić, iż pilnie poszukujemy tzw. kamikadze
Chętni proszę o pisanie na PW.
W najbliższym czasie użyjemy ich jako Vergeltungswaffe
Boski Wiatr to coś dla mnie ,proszę mnie zapisać jako chętnego

Dreed
16.05.2008 10:23:13

Aktualny wynik 679 !!!

Akcja zatacza powoli duże kręgi. Przypominam, że ilość osób, które podaję, to dane otrzymywane z kopii.
Dostałem wiele maili, w których jestem informowany, że petycje są wysyłane, natomiast nie ujęto adresu [email protected].

Tym samym, liczba osób jest większa i to znacząco, niż podawane liczby. Ja doskonale rozumiem, że nie każdy ma ochotę informować mnie o wzięciu udziału w petycjach. Wprawdzie nie mam na tyle czasu, żeby przeglądać maile, ale szanuję Waszą decyzję o anonimowości.
Gratuluję wszystkim i bardzo się cieszę, że zaczynamy współdziałać.

16.05.2008 10:30:20

mrgreen mrgreen Wreszcie coś się dzieje. Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że na Radzie Mini mówiono coś o "wrzących" nastrojach w sądownictwie, ale był to tylko argument za tymn, aby nie obcinać nam ostatecznie podwyżki o 25%, o której mówił MiniSprawi. Nie znam jednak wyniku, bo źródło nie jest aż tak dobrze poinformowane.

Justibas
16.05.2008 10:49:36

"Jołki - Tołki" napisał:

Wreszcie coś się dzieje. Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że na Radzie Mini mówiono coś o "wrzących" nastrojach w sądownictwie, ale był to tylko argument za tymn, aby nie obcinać nam ostatecznie podwyżki o 25%, o której mówił MiniSprawi. Nie znam jednak wyniku, bo źródło nie jest aż tak dobrze poinformowane.


Przesłuchać Żródło!!

16.05.2008 10:58:34

"Jołki - Tołki" napisał:

mrgreen mrgreen Wreszcie coś się dzieje. Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że na Radzie Mini mówiono coś o "wrzących" nastrojach w sądownictwie, ale był to tylko argument za tymn, aby nie obcinać nam ostatecznie podwyżki o 25%, o której mówił MiniSprawi. Nie znam jednak wyniku, bo źródło nie jest aż tak dobrze poinformowane.


Podwyżka o 25% to żadna łaska. ja wierzę, że sędziowie nie spoczną na laurach i będą drążyć, aż uzyskamy niezależność, a nie "łaskawe" podwyżki. Podwyżki o 25% były przygotowane od dawna i od dawna na to pieniądze były przygotowane.
Dośc tych żonglowań !!!!

iga
16.05.2008 10:59:17

pamiętajcie - wysyłamy jeszcze tu:


"Dreed" napisał:

Dodajemy kolejny adres i to rewelacyjny !!!!!!!

Organizacja Medel - czyli miejsce zrzeszenia Stowarzyszeń Sędziów. Należy do niej, Stowarzyszenie sędziów belgijskich, którzy nie tylko zareagowali na maila, ale nawet chcą współdziałać z naszymi koleżankami i kolegami na forum międzynarodowym.

Ponadto w dniu 23 maja 2008 roku odbędzie się spotkanie Światowej Unii Sędziów i będą na nim przedstawiciele naszej Iustitii. Zważywszy na panujące nastroje, jestem przekonany, że wielu sędziów i asesorów zmieni swoje nastawienie do Stowarzyszenia...

Oto adres Medel: [email protected]

Kto chce poczytać to zapraszam http://www.medelnet.org/pages/89_2.html

Tomasz Zawiślak
16.05.2008 11:03:29

Ja mam konto pocztowe na wp.pl i jak pragne zdrowia nie znalazlem tam takiej opcji jak wpisywanie adresu, na ktory ma wplynac potwierdzenie dotarcia wiadomosci (DW czy DUW czy jakos tak... ). Jesci chce sie otrzymac potwierdzenie to tylko na swoj adres. Dlatego mimo wielu prob nie udalo sie. Wyslalismy z zonka petycje na wskazane adresy. Mozna doliczyc zatem 2 SZTUKI.

grabka
16.05.2008 11:23:56

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Ja mam konto pocztowe na wp.pl i jak pragne zdrowia nie znalazlem tam takiej opcji jak wpisywanie adresu, na ktory ma wplynac potwierdzenie dotarcia wiadomosci (DW czy DUW czy jakos tak... ). Jesci chce sie otrzymac potwierdzenie to tylko na swoj adres. Dlatego mimo wielu prob nie udalo sie. Wyslalismy z zonka petycje na wskazane adresy. Mozna doliczyc zatem 2 SZTUKI.


W oknie wiadomości na poczcie wp należy kliknąć na napis "dodaj do wiadomości", znajdujący sie powyżej okna Temat, wówczas otworzy Ci się DW i UDW.
Powodzenia

Dreed
16.05.2008 13:30:56

711 !!!!!!!

grubson
16.05.2008 13:35:53

tak trzymać! Do poniedziałku będzie 1000.

Dreed
16.05.2008 13:37:48

"grubson" napisał:

tak trzymać! Do poniedziałku będzie 1000.


Ja przypuszczam, że już jest tysiączek, tylko, że nie dostałem kopii i system nie zliczył. W końcu nie każdy ma ochote powiadamiac mnie o udziale w akcji lub ma problem z dodaniem adresu do programu.
Tego rodzaju informacje, mam juz od kilkunastu osób....

iga
16.05.2008 13:40:33

drukujemy ulotki i rozdajemy, i rozdajemy.........

witoldw1
16.05.2008 13:44:03

Ja w temacie odpowiedzi na petycję a w zasadzie chwilowego ich braku.Myślę ,że nie ma się co tym w tej chwili przejmować.Wysyłamy petycje jako poważni ludzie ,na co dzień sprawujący wladzę sądowniczą w państwie .Wysylamy je do poważnych instytucji.Trudno oczekiwać by natychmiast ,bez poważnej refleksji i analizy ktoś na nie odpowiadał. Zwłaszcza ,że takich petycji mogli się spodziewać z Fidżi , Birmy albo Wybrzeża Kości Słoniowej. A tu piszą sędziowie z kraju leżącego w centrum Europy , będącego czlonkiem UE. Dajmy adresatom czas na przetrawienie tego .

iga
16.05.2008 13:49:36

Oni się skontaktują, spokojnie.
Tylko oczywiście nie z nami. Przecież nie będą prowadzić korespondencji z 700 osobami.

witoldw1
16.05.2008 14:02:20

"iga" napisał:

Oni się skontaktują, spokojnie.
Tylko oczywiście nie z nami. Przecież nie będą prowadzić korespondencji z 700 osobami.

Sądzisz że będą się kontaktować z ABW?

16.05.2008 14:32:46

Chyba na Węgrzech zapchaliśmy już skrzynkę, bo dostałem komunikat:

Your message was not delivered to:

[email protected]

because:

Error transferring to groupwise-srv1.orszagos.justice.HU; Maximum hop count
exceeded. Message probably in a routing loop. Maximum hop count exceeded.
Message probably in a routing loop.

Do reszty poszło dobrze

Dreed
16.05.2008 16:06:32

[b:0088325274][size=18:0088325274]734 !!!![/size:0088325274]Następne wyniki podam dopiero w dniu 18 maja, tj. w niedzielę[/b:0088325274]

AQUA
16.05.2008 17:29:10

Właśnie, właśnie, a przecież spotkanie Światowej Unii Sędziów w Helsinkach jest 23 maja, a MEDEL- dopiero w czerwcu.

Jeśli teraz skończymy, to pewnie już następnie nie zaczniemy od nowa, a jest wielu maruderów i uważam, że dopiero się rozkręcamy.

Jeśli odbiorcy zdenerwują się zapychaniem im skrzynek, to trudno.

Jest też zawsze to ryzyko, że część maili pomimo prawidłowej transmisji mogła pójść u odbiorców do SPAMU.

Protestuję wobec tego stanowczo przeciwko zakończeniu akcji w tym momencie. :sad:


Pozdrawiam

filip407
16.05.2008 18:16:11

Wysłane ręcznie na kolejne trzy adresy, bez kopii dla maximy (wcześniej wysłałem na pięć z kopią).
Serdecznie pozdrawiam.

iga
16.05.2008 18:22:44

filip 407 - wyślij jeszcze tu:

Organizacja Medel - czyli miejsce zrzeszenia Stowarzyszeń Sędziów. Należy do niej, Stowarzyszenie sędziów belgijskich, którzy nie tylko zareagowali na maila, ale nawet chcą współdziałać z naszymi koleżankami i kolegami na forum międzynarodowym.

Ponadto w dniu 23 maja 2008 roku odbędzie się spotkanie Światowej Unii Sędziów i będą na nim przedstawiciele naszej Iustitii. Zważywszy na panujące nastroje, jestem przekonany, że wielu sędziów i asesorów zmieni swoje nastawienie do Stowarzyszenia...

Oto adres Medel: [email protected]

Kto chce poczytać to zapraszam http://www.medelnet.org/pages/89_2.html

praefectus
16.05.2008 20:51:19

"iga" napisał:

Nie będziemy nikogo nękać bez końca. To nie pozwy, które można składać w każdym czasie. Akcja z założenia miała być krótka, ale bardzo intensywna. Dlatego - maruderzy do dzieła. Liczy się masowość uzyskana w krótkim czasie.


Uprzejmie informuję, że nie podporządkuję się i dalej będę namawiał do wysyłania
Chodzi przecież też o zaktywizowanie jak największej liczby sędziów, a wiadomo - pierwszy krok jest najtrudniejszy. Te 10% środowiska to nie jest szczyt naszych możliwości. Poza tym wiele z osób, do których dotrze pomysł, może zajrzy na tę stronę i zostanie na dłużej. Pomyślcie o tym. Określcie przynajmniej dłuższy termin, np. do połowy czerwca. Dwa tygodnie (niespełna) to nie jest dużo czasu biorąc pod uwagę, że wiadomości o akcji rozchodziły się głównie pocztą pantoflową. Poza tym bezczynność jest demoralizująca

uksc
16.05.2008 22:16:16

To i ja melduję dla porządku, że poszły moje z prywatnej pooczty na wszystkie adresy (z kopią do maximy) plus namówiona jedna osoba do wysłania kompletu osobiście i jedna kolejna wysłała za moją pomocą i nauczona obsługi forum.

Wchodząc na stronę Medela zauważyłem, że jest tam w dziale linki przynajmniej kilka adresów, które aż się proszą żeby im trochę skrzynki pozapełniać jeśli dotychczasowe się zapchały.

Może dobrze żeby petycja poszła do jak nawiększej ilości organizacji i stowarzyszeń nawet w mniejszej ilości niż na dotychczasowe adresy, ale wtedy o akcji moze się zrobić naprawdę głośno w Europie.

Dreed
16.05.2008 23:52:14

"praefectus" napisał:


Uprzejmie informuję, że nie podporządkuję się i dalej będę namawiał do wysyłania
Chodzi przecież też o zaktywizowanie jak największej liczby sędziów, a wiadomo - pierwszy krok jest najtrudniejszy. Te 10% środowiska to nie jest szczyt naszych możliwości. Poza tym wiele z osób, do których dotrze pomysł, może zajrzy na tę stronę i zostanie na dłużej. Pomyślcie o tym. Określcie przynajmniej dłuższy termin, np. do połowy czerwca. Dwa tygodnie (niespełna) to nie jest dużo czasu biorąc pod uwagę, że wiadomości o akcji rozchodziły się głównie pocztą pantoflową. Poza tym bezczynność jest demoralizująca


775 !!!!!!!!!!

Zostałem zasypany mailami od Was... Chyba również będę blokował skrzynkę.

A całkiem na poważnie akcja trwa. jak wspomniał wyżej kolega - to jest kolejna szansa na pokazanie, ze potrafimy być jednolitą grupą i mimo różnic, wiemy, że najważniejszym dobrem jest nasze wspólne działanie.

Trzymajmy sie nadal tak mocno, a zdobędziemy wymarzony status...

Z ciekawostek - w dniu jutrzejszym, odbędzie się zebranie Zarządu Głównego Iustitii. Licze na mocne i radykalne uchwały i stanowiska. Ponadto, byc moze o godzinie 17-ej czeka nas niespodzianka, czyli konferencja live....

romanoza
17.05.2008 00:09:59

Dreed, gdzie to można obejrzeć, a w ogóle gratulacje, masz 1000 posta

Dreed
17.05.2008 00:12:18

"romanoza" napisał:

Dreed, gdzie to można obejrzeć, a w ogóle gratulacje, masz 1000 posta


Jeżeli nic się nie zmieni to będzie ogólnopolskie....Wierzę, ze tak się stanie. Podam jutro - po potwierdzeniu przybycia

gregkg
17.05.2008 00:35:34

Odnosząc się do lidzby 775 - naprawdę jest ich dużo więcej. Wiele osób, również moich znajomych, wysyłało z prywatnych kont pocztowych. Oby tak dalej - intensywnie, wierzę, że skutecznie...

wilk59
17.05.2008 00:40:26

Dzięki mojemu małemu (192 cm) synkowi uzupełniłem moja korespondencję o pozostałe cztery adresy! Pilnie śledzę postepy i trzymam kciuki za powodzenie akcji!! Czekam na nowe propozycje. Tak jak i trzej moi koledzy z naszego małego sądu!!! Pozdrowienia dla wszystkich!!!

Dreed
17.05.2008 13:06:39

Wprawdzie miałem nie podawać wyników, ale muszę się podzielić nowinami...

Aktualny, na godz. 13.00 wynik to 811 !!!


Jednocześnie, gorąco zachęcam wszystkich do słuchania i oglądania regionalnych telewizji i stacji radiowych okręgu Gdańskiego, radia ZET, jak również śledzenia stacji telewizyjnej TVN24 !!! Podane stacje wyraziły wstępne zainteresowanie oraz gotowość uczestnictwa.
Być może, nie wydarzy się nic ciekawszego.....

Ok. godz. 17-ej w dniu 17.05, odbędzie się konferencja prasowa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów IUSTITIA....

Ponieważ mam nadzieję, że zajęte stanowiska będą interesujące dla podanych mediów, liczę na podanie w skali ogólnopolskiej założeń naszych protestów oraz upublicznienia wielokrotnych, zmiennych decyzji Ministerstwa w stosunku do sędziów.

Beata
17.05.2008 13:33:59

Dziś o 9 rano w radiowej trójce - "Dzień bez wokand" pojawił się juz jako pierwszy najważniejszy news , znowu cytowali Żurka. Myślę, że akcja nabiera dynamiki . I oby tak dalej))

JedzieJadzia
17.05.2008 13:48:06

Media niestety nie mają żadnej wiedzy o naszym proteście. Przed chwilą na TVN24 opisywano ministrów - kandydatów do dymisji. Wskazywano wszystkie zarzuty wobec nich. Co do Ćwiąkalskiego to: upolitycznienie Prokuratury, szołmeństwo i jeszcze ze trzy, cztery, ale o proteście sędziów nic.

arczi
17.05.2008 14:25:35

a ja się zastanawiam, dlaczego uchwały śLĄSKIEGO Oddziału Iustitii nie ma jeszcze na stronie internetowej chociaż zapadłą 12 maja??
Po co ta strona?? Opisuje historię, czy co??

ruda
17.05.2008 14:34:24

o ile info o konferencji prasowej ok. godz:17 jest sprawdzone to może sms-ami namówmy kolegów z pracy / nieobecnych na formum / do włączenia TVN24, radia ZET....mam bowiem nadzieję na jakieś "twarde" stanowisko ....a winni je poznać i Ci którzy nie lubią komputera.

Dreed
17.05.2008 15:32:49

"ruda" napisał:

o ile info o konferencji prasowej ok. godz:17 jest sprawdzone to może sms-ami namówmy kolegów z pracy / nieobecnych na formum / do włączenia TVN24, radia ZET....mam bowiem nadzieję na jakieś "twarde" stanowisko ....a winni je poznać i Ci którzy nie lubią komputera.


Konferencja jest pewna. Nie wiadomo jedynie, na ile będzie to news dla mediów i czy pójdzie to na żywo, czy też jako ciekawostka, w któryś tam wiadomościach...

vanilka
17.05.2008 18:12:38

Było już coś w tvn24? Bo dopiero wróciłam do domu.

AQUA
17.05.2008 18:35:00

"vanilka" napisał:

Było już coś w tvn24? Bo dopiero wróciłam do domu.


niestety, na żywo nic nie było.... :sad:

ruda
17.05.2008 18:35:36

cisza.... przeszukałam wiadomości ..nic!

jaro123
17.05.2008 18:40:32

Niestety chyba przegramy ze sprawą z Nangar Khel, bo dzisiaj jeden ze zwolnionych udzielił jakiegoś wywiadu.

sblok
17.05.2008 19:28:15

http://www.rp.pl/artykul/135662.html

17.05.2008 19:45:26

http//ww6.tvp.pl/2910,20080517717006.strona

W super przeglądarce Internet Eksplorer trzeba skopiowac linka na tesj stronie i odtwarzać na jakimś playerze, ale inne przeglądarki działają od razu

jaro123
17.05.2008 19:45:53

Właśnie, w poniedziałek pewnie będzie w wydaniu gazetowym

Dreed
17.05.2008 22:40:28

Chociaż mamy weekend..... 852 !!!!!!

Stowarzyszenie podjęło uchwałę o proteście w dniu 30 maja 2008 roku - "dzień bez wokand" oraz poparcia dla petycji> Jednocześnie przedstawi swoją wersję, którą przedłoży na forum międzynarodowym.
Szczególy jutro....

duralex
17.05.2008 22:45:24

no koniecznie niech przedstawi SWOJĄ WERSJĘ

niektórzy namawiają tutaj do solidarności, a Iustitia nadal konkuruje ...co im w naszej wersji nie pasuje?hę?

Beleg
17.05.2008 22:55:50

"duralex" napisał:

no koniecznie niech przedstawi SWOJĄ WERSJĘ

niektórzy namawiają tutaj do solidarności, a Iustitia nadal konkuruje ...co im w naszej wersji nie pasuje?hę?


A co Ty, Durka, wczoraj się urodziłeś?

Dreed
17.05.2008 22:59:37

Ponieważ, dosyć znaczny udział w obecności mediów na posiedzeniu zarządu mieli użytkownicy naszego forum, pozwolę sobie wrzucic kilka znalezionych linków...

http://www.rmf.fm/fakty/?from=rss&id=136966
http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/sedziowie;chcaodwyzek;i;zapowiadajarotest,218,0,343002.html#
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/18142,ssp_iustitia_30_maja_dniem_protestu_sedziow.html
http://wiadomosci.o2.pl/?s=257&t=497824
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/30_maja_bedzie_dniem_protestu_sedziow_66730.html
http://www.polityka.pl/polityka/index.jsp?place=Lead101&news_cat_id=1094&news_id=255605&layout=16&age=text
http://www.radio.gdansk.pl/?a=news&id=37713

i oczywiście - http://ww6.tvp.pl/video/2008/05/17/162980/film.asf

Teraz oczekuję na program na TVP oraz TVN lub TVN24

Bardzo goraco dziękuję koledze Grześkowi K., bez którego pomocy prawdopodobnie nikt z przedstawicieli mediów, nie pokazałby się na spotkaniu zarządu...

Jak widzicie - od nas wszystkich razem, zależy powodzenie. Powtórzę do znudzenia - MASOWOŚĆ !!!!

Dreed
17.05.2008 23:02:19

"duralex" napisał:

...co im w naszej wersji nie pasuje?hę?


Tylko i wyłącznie tłumaczenie, które chociaż sporządzał przysięgły, nie jest w formie odpowiedniej dla organów europejskich...
Niezależnie od tego - akcja cieszy się wielkim szacunkiem i poważaniem wśród zarządu Stowarzyszenia....

Kontynuacja !!!!!!!!!!!!!!!!!

jaro123
17.05.2008 23:06:25

"Dreed" napisał:

...co im w naszej wersji nie pasuje?hę?


Tylko i wyłącznie tłumaczenie, które chociaż sporządzał przysięgły, nie jest w formie odpowiedniej dla organów europejskich...
Niezależnie od tego - akcja cieszy się wielkim szacunkiem i poważaniem wśród zarządu Stowarzyszenia....

Kontynuacja !!!!!!!!!!!!!!!!!

Ale które tłumaczenie????

REBUS
18.05.2008 08:34:44

Nowa propozycja - wysyłanie maili na adres [email protected] z poniższymi linkami:

http://www.rmf.fm/fakty/?from=rss&id=136966
http://prawo.money.pl/akt...,0,343002.html#
http://prawo.gazetaprawna...tu_sedziow.html
http://wiadomosci.o2.pl/?s=257&t=497824
http://www.wiadomosci24.p...ziow_66730.html
http://www.polityka.pl/po...ut=16&age=text
http://www.radio.gdansk.pl/?a=news&id=37713
http://ww6.tvp.pl/video/2008/05/17/162980/film.asf

i zapytaniem czemu tvn24 nie informuje w faktach /serwisach o proteście sędziów.

Jak kilka osób powysyła, może sie doczekamy materiału /skoro jest miejsce dla innych bzdur typu najmniejsze lodowisko świata i fotki płonących samochodów z telefonu komórkowego/

Do dzieła !! :smile:

REBUS
18.05.2008 08:43:13

Mile widziane
Propozycje innych linków do programów informacyjnych i gazet!!

np. na stronie

http://ww2.tvp.pl/3580,20050218179752.strona#

jest link do Wiadomości i Panoramy TVP

Piszcie Piszcie !!

iga
18.05.2008 09:47:56

Cytat z jednego z mediów:
"Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wzywa sędziów do protestu zaplanowanego na 30 maja. Forma protestu będzie polegała na "dniu bez wokandy". Iustitia wzywa sędziów do rozwagi przy uczestniczeniu w proteście."

O co chodzi z tą rozwagą, bo ja z natury romantyczna, nie rozważna jestem

AQUA
18.05.2008 10:29:19

"iga" napisał:

Cytat z jednego z mediów:
"Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wzywa sędziów do protestu zaplanowanego na 30 maja. Forma protestu będzie polegała na "dniu bez wokandy". Iustitia wzywa sędziów do rozwagi przy uczestniczeniu w proteście."

O co chodzi z tą rozwagą, bo ja z natury romantyczna, nie rozważna jestem


Z tą rozwagą, to jest identycznie, jak w apelu o rozważne podejmowanie wszelkich form protestu- był już przecież wcześniej taki apel, przed 31 marca.

Ja tej formy naprawdę nie rozumiem, bo jest w niej jakieś odgórne założenie, że sędziowie są ( lub mogą być) nierozważni.

Moim zdaniem taka forma jest NIEpoważna i nie przystoi tak poważnej ORGANIZACJI, jak IUSTITIA.

uksc
18.05.2008 11:06:36

Ja myślę, że akcja z mailami jest nawet bardziej medialna przy dużym nagłośnieniu od dnia bez wokandy. To chyba bezprecedensowa sytuacja gdy tysiące sędziów protestuje przeciwko upodlaniu ich przez pozostałe władze. Wydaje się, że mogłaby to być nawet pierwsza informacja w faktach czy wiadomościach....o ile by któryś z poczytnych dzienników lub tygodników szerzej temat omówił. Pomysł z wysyłanim maili o proteście mailowym do mediów mógłby być skuteczny ale jak się wydaje największa byłaby skuteczność gdyby maile szły na skrzynki konkretnych dziennikarzy - przykładowo tylko M.Olejnik, T.Lis, ktoś z Poltyki (npJ.Paradowska), z dziennika, wyborczej (np pani Siedlecka rzetelnie ale na dalekich stronach relacjonująca nasze starania) i udałoby się uzyskać czy przychylne artykuły prasowe czy program tv zwracajacy uwagę nie tylko na wynagrodzenia ale i zagrożenia zapaści wymiaru spraiwedliwośći z powodu braku asesorów itp.

Daje się zauważyć, że jak gdzieś jest już jeden duży materiał to reszta, szczególnie telewizje natychmiast to kopiuje i jeszcze poszerza.
A jak się wydaje dla dwóch pozostałych władz istnieje tylko to o czym mówią fakty lub wiadomośći w wieczornych wydaniach.

iga
18.05.2008 11:19:13

Popieram uksc. Początkowo byłam sceptyczna informowaniu mediow o akcji mailowej - ale na tym etapie, gdy mamy blisko 1000 wysłanych maili - trzeba powiadomić media. To akcja bez precedensu.

iga
18.05.2008 11:20:11

I bardzo medialna - bo to coś nowego, czego nikt nie próbował. Jest przy tym nadzieja, że zainteresują się wtedy również media zagraniczne.

REBUS
18.05.2008 11:26:54

Cieszy mnie zainteresowanie problemem nagłośnienia protestu.
TVN24 już ponoć wie o petycjach, może coś pójdzie wieczorem, bo dzień leniwy.
Zobaczymy.

Petycje powinny być nagłośnione, to już prawie 1000 petycji, rzecz bez precedensu.

praefectus
18.05.2008 11:38:16

Zgadzam się z uksc i z igą. Myślę, że ktoś z moderatorów (żeby nie przybrało to chaotycznego mailowania bez ładu i składu) powinien nawiązać kontakt. Masowe petycje są zawsze co do zasady ukierunkowane na medialny efekt. Zaniechanie kontaktu z mediami jest zatrzymaniem się w połowie drogi. Liczba 1000 sędziów wysyłających petycje do organizacji w Europie już (w sumie kilka tysięcy petycji) jest liczbą, która daje podstawę do dalszych działań w tym kierunku.

iga
18.05.2008 11:40:55

Małe sprostowanie. Petycji jest znacznie więcej.Liczba dotyczy osób, które je wysłały - a to jeszcze trzeba odpowiednio przemnożyć przez ilość adresów.

praefectus
18.05.2008 11:50:12

"iga" napisał:

Małe sprostowanie. Petycji jest znacznie więcej.Liczba dotyczy osób, które je wysłały - a to jeszcze trzeba odpowiednio przemnożyć przez ilość adresów.


Myślę, że trzeba posługiwać się liczbą petycji, bo inaczej nie ma pełnego obrazu skali akcji.

[ Dodano: Nie Maj 18, 2008 11:52 am ]
"iga" napisał:

I bardzo medialna - bo to coś nowego, czego nikt nie próbował. Jest przy tym nadzieja, że zainteresują się wtedy również media zagraniczne.


Media same się nie zainteresują, jeśli nikt im w tym nie pomoże.

bea
18.05.2008 12:11:43

Wysłałam kilka godzin temu na wszystkie oficjalne adresy.
Nie wróciło mi nic, że nie jest przyjęte, wierzę zatem, że odniesie skutek.
Ot i moja malutka cegiełka została dołożona do powstającej solidnej podstawy dla naszej przyszłości.

Co daj Boże - amen.

Marc
18.05.2008 12:20:21

Ok ja tez wysłalem i poszło na autamat ale jakby nie zarejestrowal marc75 z interii to mozna mnie dopisać ... i przepraszam za spóźnienie.

sblok
18.05.2008 12:23:58

http://www.radiomerkury.pl/index.php?art=27321

troche z innej beczki. biedny minister, bo jest pd presja i go sedziowie atakuja. haha

duralex
18.05.2008 12:29:40

"Robię wszystko, by pensje sędziów wzrosły od stycznia przyszłego roku - tak minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski odpowiada na postulaty organizacji Iustitia. Stowarzyszenie Sędziów zażądało, by minister do 15 maja przedstawił harmonogram prac nad zmianą systemu wynagrodzeń sędziów."

no to lepiej niech nie robi wszystkiego, tylko zajmie się konkretnym działaniem ...

Beleg
18.05.2008 12:43:45

"duralex" napisał:

"Robię wszystko, by pensje sędziów wzrosły od stycznia przyszłego roku - tak minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski odpowiada na postulaty organizacji Iustitia. Stowarzyszenie Sędziów zażądało, by minister do 15 maja przedstawił harmonogram prac nad zmianą systemu wynagrodzeń sędziów."

no to lepiej niech nie robi wszystkiego, tylko zajmie się konkretnym działaniem ...


Durka, Ty to naprawdę nie masz za grosz litości. MInisprawi prezentuje się w mediach najlepiej jak potrafi, a ten mu tylko dokopuje.

totep
18.05.2008 12:44:31

Gadać - jak to adwokat to on potrafi Ale z tego co zrozumiałem to już po ptokach. Ostatnia nadzieja, to te petycje - bo w kraju mają nas w głębokim poważaniu. A`propos gazetowych doniesień, chciałbym zobaczyć te 5.000 zł u ssr-a tyle to chyba prezesi mają

Marc
18.05.2008 13:02:52

tak dopóki nie wpadną w 2 próg w I połowie roku bo potem tez jest nieciekawie

Dreed
18.05.2008 13:37:41

Pozostaje tylko dodać, że aktualnie petycje wysłało 876 osób !!!!!!!!!!!!

bladyswit
18.05.2008 13:41:48

"sblok" napisał:

http://www.radiomerkury.pl/index.php?art=27321
Iustitia chce, by system był związany z tzw. kwotą bazową i domaga się jej wzrostu o 25 procent.

odbyło się także spotkanie premiera z Krajową Radą Sądownictwa, na którym Donald Tusk sugerował by zmniejszyć różnice w wynagrodzeniach między pensjami sędziów Sądów Rejonowych, którzy rozpatrują najwięcej spraw, a sędziami wyższych instancji


Z tego wynika, że to KRS ustala nam wynagrodzenia, a Tusk nie może się ich doprosić, by dali nam podwyżki.


Podwyżki będą obowiązywać od 1 stycznia, zmuszanie mnie, bym coś zrobił w szybszym terminie jest bezskuteczne - powiedział minister.

Panie Ćwiąkalski - jakie podwyżki ? O czym Pan mówisz ?

Bogamaj
18.05.2008 13:54:39

Czy to już jest czarny PR, który Minister robi Sądom??
Ide potłuc głową w ścianę Sądu - niestety dyżur mnie wzywa do obowiązków.

jarocin
18.05.2008 16:27:50

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z 17 maja 2008 r. - apel do Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Europejskiej Sieci Krajowych Rad SądownictwaZarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia apeluje do Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa o dostrzeżenie problemów, jakie napotyka środowisko sędziowskie w Polsce w związku z uzależnieniem wysokości wynagrodzeń sędziów od autorytarnych decyzji władz politycznych i o zajęcie stanowiska w tej kwestii.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wprowadzano w Polsce zmiany legislacyjne zmierzające do zredukowania kompetencji samorządu sędziowskiego na rzecz władzy wykonawczej, a także osłabiające ustawowe gwarancji niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Równolegle z tymi zmianami ze strony władzy wykonawczej i ustawodawczej dochodzi do naruszania gwarancji niezawisłości poprzez niezapewnienie sędziom wynagrodzeń odpowiadających godności urzędu. Wynagrodzenia takie nakazuje zapewniać sędziom Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, a określający to art. 178 jest jedynym tego rodzaju zapisem w najważniejszym polskim akcie prawnym.

Tymczasem wysokość wynagrodzeń sędziów w Polsce jest ustalana w dowolny sposób przez władze polityczne. Wynagrodzenia te powinny być co roku waloryzowane proporcjonalnie do średnich dochodów w kraju, tymczasem od lat albo waloryzowane nie są wcale, albo są podnoszone w sposób symboliczny, nieadekwatny do sytuacji gospodarczej. W istocie w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju wynagrodzenia sędziów są przez cały czas obniżane i obecnie osiągnęły najniższy poziom od czasu obalenia w Polsce komunizmu oraz należą do najniższych w Unii Europejskiej.

W tej sytuacji konieczne jest podjęcie wszelkich działań, w tym na forum międzynarodowym, które wpłyną na polskie władze, aby uświadomić im konieczność przestrzegania powszechnie przyjętych standardów dotyczących materialnych gwarancji niezawisłości sędziów. Jednym z warunków rzeczywistej niezawisłości sędziów jest otrzymywanie przez nich godnych urzędu wynagrodzeń. Zapewnienie polskim sędziom odpowiedniej pozycji i prestiżu da każdemu, kto będzie musiał zdać się na wyrok polskiego sądu, pewność, że sąd ten będzie faktycznie niezależny i niezawisły, a prawnicy o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu zechcą zasiadać w jego składzie.

Prezes Stowarzyszenia

w/z

Maciej Strączyński

Wiceprezes Stowarzyszenia


http://www.iustitia.pl/content/view/359/74/

AQUA
18.05.2008 16:44:42

"Uchwała" napisał:

W istocie w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju wynagrodzenia sędziów są przez cały czas obniżane i obecnie osiągnęły najniższy poziom od czasu obalenia w Polsce komunizmu oraz należą do najniższych w Unii Europejskiej.


Ten fragment jest bardzo celny i mam nadzieję - przemawiający do wyobraźni środowiska międzynarodowego.

Pozdr.

kowboj
18.05.2008 19:08:53

Co do uchwały cytowanej wyżej - oddaję honor, komu trzeba. Projekt pierwotny nadesłała Iustitianka zwana na forum Iga i od niej przyszła propozycja, aby wystąpić do sieci rad sądownictwa. Dziękujemy!
Projekt został przeze mnie przerobiony, a ściślej skrócony (choć trochę też dodałem) i przyjęty przez zarząd w sumie bez istotniejszych poprawek.
A co do najniższego poziomu wynagrodzeń od czasu upadku komunizmu - w chwili, gdy komunizm upadał, wynagrodzenie ssr wynosiło 1,7 prawdziwej średniej krajowej liczonej z wypłatami z zysku przedsiębiorstw. Dziś jest to 1,68 średniej bez wypłat z zysku - czyli mniej! Mamy na wszystko matematyczne dowody. W Unii Europejskiej gorzej od nas wypadają tylko cztery kraje, znacznie słabsze gospodarczo.
Zarząd Iustitii ocenił też spontaniczną akcję wysyłania petycji i uznaje ją generalnie za celową i uzasadnioną. Nie wszystkie działania mogą być podejmowane przez nas na szczeblu kierownictwa Stowarzyszenia - potrzebne są również takie inicjatywy jak pochodzące z forum.
Zarząd ma jednak dwie uwagi.
Po pierwsze: sprawdziliśmy tłumaczenie petycji na język angielski i niestety, zawiera ono błędy gramatyczne, niekiedy dość istotne. Wychodzi to niemal "Kali być, Kali jeść". Sprawdzenia dokonała nasza wysłanniczka do Europejskiej Unii Sędziów, na codzień posługująca sie prawniczym angielskim. Takich sytuacji trzeba unikać, bo mogą być źle odebrane i wywołać niepotrzebne, a złośliwe uśmiechy.
Po drugie: wśród adresatów petycji są Światowa Unia Sędziów IAJ (wymieniona na pierwszym miejscu) i Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów MEDEL (wymienione na ósmym miejscu). W obu tych organizacjach Iustitia jest członkiem i podejmuje odpowiednie działania organizacyjne w celu uzyskania ich poparcia. Uzyskiwaliśmy je już zresztą, ostatnio zwłaszcza od EAJ (Europejska Unia Sędziów - jest to europejski "ododdział" Światowej Unii Sędziów), co do którego spodziewamy się dalszych działań. W najbliższym czasie odbywa się konferencja EAJ w Turku (chodzi o Turku w Finlandii, nie o Turek w Wielkopolsce), a tam delegatka Iustitii jedzie z gotowym planem działania i projektem rezolucji, o której uchwalenie poprosimy.
W przypadku EAJ i MEDEL wysyłanie petycji nie jest więc potrzebne.
Ale co do pozostałych adresatów - co innego.

anpod
18.05.2008 19:48:42

tylko co innego prywatna osoba, a co innego Stowarzyszenie Sędziów Rzeczypospolitej Polskiej występujące, jako instytucja. MOim zdaniem stowarzyszenie nie moze firmować tekstu zawierajacego literówki ( zreszta w wysyłanej przez nas petycji ja literówki także poprawiałam ) , ale i błedy gramatyczne, stylistyczne, bo nie o drobne literówki tylko chodzi. Post M. Strączynskiego to nie pierwszy sygnał, ze tłumaczenie, mowiąc eufemistycznie nie jest doskonałe. Ale, co uchodzi nam, jako inicjatywie oddolnej, moim zdaniem w przypadku stowarzyszenia nie moze miec miejsca.
Uwazam, że szacunek dla adresatów każe takie błedy wyeliminować, zreszta, ja tekst tez formatowałam, by ładnie wygladał. Skoro pisząc uzasadnienie o takie sprawy dbam, to tym bardziej kierując petycje do instytucji międzynarodowych.

Beleg
18.05.2008 19:58:10

"anpod" napisał:

tylko co innego prywatna osoba, a co innego Stowarzyszenie Sędziów Rzeczypospolitej Polskiej występujące, jako instytucja. MOim zdaniem stowarzyszenie nie moze firmować tekstu zawierajacego literówki ( zreszta w wysyłanej przez nas petycji ja literówki także poprawiałam ) , ale i błedy gramatyczne, stylistyczne, bo nie o drobne literówki tylko chodzi. Post M. Strączynskiego to nie pierwszy sygnał, ze tłumaczenie, mowiąc eufemistycznie nie jest doskonałe. Ale, co uchodzi nam, jako inicjatywie oddolnej, moim zdaniem w przypadku stowarzyszenia nie moze miec miejsca.
Uwazam, że szacunek dla adresatów każe takie błedy wyeliminować, zreszta, ja tekst tez formatowałam, by ładnie wygladał. Skoro pisząc uzasadnienie o takie sprawy dbam, to tym bardziej kierując petycje do instytucji międzynarodowych.Anpod, jeśli chodzi o literówki w tekście, to oczywiście można , a nawet nalezy je poprawiać. Jeżli chodzi zaś o zarzuty typu "Kali jeśc i kali być" to niech osoby, które zarzucają tego typu błędy niech je najpierw wskażą. Naprawdę trudno mi uwierzyc, że tłumacz przysięgły pisał aż tak niegramatycznie.

anpod
18.05.2008 20:03:50

Beleg, na te błedy zwracala juz uwagę forumowiczka, chyba po pierwszym dniu akcji. Ostatecznie uznano, ze skoro machina ruszyla, to poprawek nie bedzie, co zresztą popieram z uwagi na czas, ktory nas gonił.
.Przysiegły, przysięgłemu nierówny, niestety, a i błedy literowe o jakości pracy także świadczą. Jak mówie, post Macieja Strączyńskiego potwierdził to, co ja juz wcześniej wiedziałam, z dwóch bodajże źródeł. Niestety, nie jestem na tyle dobra ( a moze wcale dobra ) w angielskim, by to zweryfikować sama.

AQUA
18.05.2008 22:45:54

"art_60" napisał:

Ja od samego początku byłem i nadal jestem za jak najbardziej radykalnym podejściem. Oczywiście w granicach prawa.Uważam, ze tylko wstrząs może poprowadzić nas do celu. Niestety potrzeba do tego wspólnego RADYKALNEGO działania co najmniej wszystkich (większości)sędziów w rejonach.
Scorpio1122 ma rację. Z każdym należy rozmawiać w takim języku, który jest dla niego zrozumiały. Próbujemy więc dotrzeć do naszych polityków, ale widać mówimy do nich niezrozumiałym dla nich językiem. Językiem słabych. Zbyt łagodnie. List otwarty, urlopy na żądanie, pozwy do naszych sądów i petycje do organizacji europejskich - mnie się wydaje szokującym fakt, że sędziowie zmuszeni są uciekać się do takich środków, a na politykach nie zrobiło to praktycznie żadnego wrażenia. Zero reakcji. Cóż więc jeszcze musimy zrobić, aby pozostałe władze zechciały wreszcie zauważyć problem i zechciały łaskawie zacząć o nim z nami poważnie rozmawiać?


Moim zdaniem petycje bardzo szybko na politykach zrobią wrażenie, bo będą się musieli tłumaczyć.

Pozdr.

mizerny
18.05.2008 23:33:14

Nie podniecałbym się tymi nowymi wieściami o podwyzce 25%, a już na pewno o średniej krajowej. Jak się zdążyliśmy przekonać minister Ćwiąkalski mówi i obiecuje dużo, ale gdy ma przejść do konkretów, to potulnie słucha Ministra Finansów i Premiera. Pewnie znów rozłoży ręce i powie, że on tak bardzo chciał nam dać, ale zła Rada Ministrów nie pozwoliła bo pielęgniarki źle by to oodebrały...

Dreed
19.05.2008 06:09:00

Część dyskusji przeniosłem, ponieważ odbiegała od meritum tematu...

Mając na uwadze, podnoszone argumenty - bardzo proszę o przesłanie mi drogą mailową tekstu, jaki powinien być umieszczony.

Dreed
19.05.2008 06:14:47

Aktualny wynik to 898 !!!!

Allegro
19.05.2008 07:53:36

"iga" napisał:

Cytat z jednego z mediów:
"Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wzywa sędziów do protestu zaplanowanego na 30 maja. Forma protestu będzie polegała na "dniu bez wokandy". Iustitia wzywa sędziów do rozwagi przy uczestniczeniu w proteście."


Odnoszę wrażenie, że SSP "I" postępuje trochę jak niezdecydowana paniusia, w myśl zasady: chciałabym, a boję się. Naprawdę potrzeba nam b a r d z i e j z d e c y d o w a n e g o stanowiska. Myślę, że reżim (inaczej jakoś nie potarfię nazwać decydentów) wystarczająco dobitnie dał do zrozumienia, że sędziowie nie odróżniają się od kurzu. Apelować po raz kolejny możemy, oczywiście g o d n i e i r o z w a ż n i e. Uchwała idzie w dobrym kierunku, ale niestety zdanie o rozwadze to wyraźny sygnał dla reżimu, że nie jesteśmy (bo SSP "I" to dla reżimu nasza reprezentacja) wystarczająco zdeterminowani.

A twardym trzeba być, nie miętkim.

Obok mojego hasła [glow=red]"Ani kroku w tył!"[/glow]
coraz częściej myślę o [glow=red]"Hej, chłopcy, bagnet na broń!"[/glow]

[ Dodano: Pon Maj 19, 2008 7:57 am ]
i jeszcze ten z lekka szyderczy ton w stosunku do inicjatywy oddolnej - czyli poza strukturami SSP "I" - jaką jest petycja...

espanol
19.05.2008 10:04:37

Niezależnie od wszystkiego i na przekór wszystkim....my róbmy swoje. Ilość osób biorących udział jednoznacznie świadczy o zainteresowaniu i konsolidacji środowiska

Allegro
19.05.2008 10:51:19

Niejedną jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje. (W. Młynarski)

Racja po trzykroć!

Gdybyśmy liczyli na oficjalne wsparcie i działali jedynie w ramach zorganizowanych struktur, bylibyśmy głęboko w lesie albo w jeszcze w innym przerażająco ciemnym miejscu.

skorpion
19.05.2008 10:56:57

Drodzy Koledzy i Koleżanki.
Pozwalam sobie przypomnieć, że akcja wysyłania petycji miała trwać do 23 maja. Niech się wszyscy sprężą i wyślą do tej daty. Zalecałbym potem ciszę i odstąpienie od wysyłania petycji w dalszym ciągu. Jeżeli będziemy ludziom zaśmiecać skrzynki meilowe tym, co już dostali razy 1000, wywołamy negatywną reakcję na nasze działania. Jeżeli nic nie dadzą petycje wysłane w takiej liczbie masowo, trzeba będzie zmieniać formy protestu i nagłaśniania naszej sprawy. Jeszcze raz proszę - petycje tylko do 23 maja. I tak każdy zrobi, jak chce, ale proszę to rozważyć.

Dreed
19.05.2008 13:59:22

Bardzo równy wynik.... 950 !!!

filip407
19.05.2008 15:14:01

Jedno pytanie zasadnicze. Do kiedy wysyłamy petycje? Bo pojawiły się dwa terminy (19 maja i 23 maja). Pytam, bo czekam jeszcze na kilka niezdecydowanych osób. Serdecznie pozdrawiam.

AQUA
19.05.2008 15:49:57

Jeszcze kilka dni wysyłamy - u mnie też są jeszcze spóźnialscy.

Dajmy im jeszcze odrobinę czasu....

iga
19.05.2008 16:17:15

"skorpion" napisał:

Drodzy Koledzy i Koleżanki.
Pozwalam sobie przypomnieć, że akcja wysyłania petycji miała trwać do 23 maja. Niech się wszyscy sprężą i wyślą do tej daty. Zalecałbym potem ciszę i odstąpienie od wysyłania petycji w dalszym ciągu. Jeżeli będziemy ludziom zaśmiecać skrzynki meilowe tym, co już dostali razy 1000, wywołamy negatywną reakcję na nasze działania. Jeżeli nic nie dadzą petycje wysłane w takiej liczbie masowo, trzeba będzie zmieniać formy protestu i nagłaśniania naszej sprawy. Jeszcze raz proszę - petycje tylko do 23 maja. I tak każdy zrobi, jak chce, ale proszę to rozważyć.


Zgadzam się. Byłabym nawet za zakończeniem w dniu dzisiejszym, najpóżniej jutrzejszym (dobrze byłoby formalnie dobić do 1000).
Ale 23 jest do zaakceptowania.

Marc
19.05.2008 18:23:47

Dla mnie ten wynik jest już bardzo dobry ale u mnie jeszcze kilka osób chce wysłać, więc może jednak przedłużmy do 23 maja jako termin ostateczny i słuszna była uwaga (pisze pracę nt "krótkie zdania w jęz. polskim", aby definitywnie po tej dacie dalszych maili juz nie wysyłać, aby dać jasno znać, że była to zorganizowana akcja całego środowiska, a nie chaotyczne działania przypadkowych ludzi.

chaoos
19.05.2008 18:45:54

ja właśnie wysłałem petycje,

chyba jako jeden z tych spóźnialskich, ale lepiej późno niz wcale

AQUA
19.05.2008 18:57:50

"chaoos" napisał:

ja właśnie wysłałem petycje,

chyba jako jeden z tych spóźnialskich, ale lepiej późno niz wcale


No, i mamy spóźnialskiego

a_szymek
19.05.2008 21:29:22

"duralex" napisał:

"Robię wszystko, by pensje sędziów wzrosły od stycznia przyszłego roku - tak minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski odpowiada na postulaty organizacji Iustitia. Stowarzyszenie Sędziów zażądało, by minister do 15 maja przedstawił harmonogram prac nad zmianą systemu wynagrodzeń sędziów."

no to lepiej niech nie robi wszystkiego, tylko zajmie się konkretnym działaniem ...wniosek - jak nie Sąd opanuje wpływu,a w statystyce napisze, że rozbił wszystko to mini sprawi będzie również zadowolony!!!???

[ Dodano: Pon Maj 19, 2008 9:37 pm ]
"M. Strączyński" napisał:

Co do uchwały cytowanej wyżej - oddaję honor, komu trzeba. Projekt pierwotny nadesłała Iustitianka zwana na forum Iga i od niej przyszła propozycja, aby wystąpić do sieci rad sądownictwa. Dziękujemy!
Projekt został przeze mnie przerobiony, a ściślej skrócony (choć trochę też dodałem) i przyjęty przez zarząd w sumie bez istotniejszych poprawek.
A co do najniższego poziomu wynagrodzeń od czasu upadku komunizmu - w chwili, gdy komunizm upadał, wynagrodzenie ssr wynosiło 1,7 prawdziwej średniej krajowej liczonej z wypłatami z zysku przedsiębiorstw. Dziś jest to 1,68 średniej bez wypłat z zysku - czyli mniej! Mamy na wszystko matematyczne dowody. W Unii Europejskiej gorzej od nas wypadają tylko cztery kraje, znacznie słabsze gospodarczo.
Zarząd Iustitii ocenił też spontaniczną akcję wysyłania petycji i uznaje ją generalnie za celową i uzasadnioną. Nie wszystkie działania mogą być podejmowane przez nas na szczeblu kierownictwa Stowarzyszenia - potrzebne są również takie inicjatywy jak pochodzące z forum.
Zarząd ma jednak dwie uwagi.
Po pierwsze: sprawdziliśmy tłumaczenie petycji na język angielski i niestety, zawiera ono błędy gramatyczne, niekiedy dość istotne. Wychodzi to niemal "Kali być, Kali jeść". Sprawdzenia dokonała nasza wysłanniczka do Europejskiej Unii Sędziów, na codzień posługująca sie prawniczym angielskim. Takich sytuacji trzeba unikać, bo mogą być źle odebrane i wywołać niepotrzebne, a złośliwe uśmiechy.
Po drugie: wśród adresatów petycji są Światowa Unia Sędziów IAJ (wymieniona na pierwszym miejscu) i Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów MEDEL (wymienione na ósmym miejscu). W obu tych organizacjach Iustitia jest członkiem i podejmuje odpowiednie działania organizacyjne w celu uzyskania ich poparcia. Uzyskiwaliśmy je już zresztą, ostatnio zwłaszcza od EAJ (Europejska Unia Sędziów - jest to europejski "ododdział" Światowej Unii Sędziów), co do którego spodziewamy się dalszych działań. W najbliższym czasie odbywa się konferencja EAJ w Turku (chodzi o Turku w Finlandii, nie o Turek w Wielkopolsce), a tam delegatka Iustitii jedzie z gotowym planem działania i projektem rezolucji, o której uchwalenie poprosimy.
W przypadku EAJ i MEDEL wysyłanie petycji nie jest więc potrzebne.
Ale co do pozostałych adresatów - co innego.A kto jest tą Delegatką, jeśli to nie jest tajemnica?

markosciel
20.05.2008 00:01:18

A co ważniejsze - jaki jest plan działania i o jaką rezolucję chodzi?

Mam nadzieję, że nie chcą walczyć o więźniów z Guantanamo

oradek
20.05.2008 01:46:49

... no i co oznaczają "odpowiednie działania"??

mara
20.05.2008 02:33:47

"a_szymek" napisał:
A kto jest tą Delegatką, jeśli to nie jest tajemnica?


Wg. informacji znajdujących się na stronach Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EUROPEAN ASSOCIATION OF JUDGES [EAJ] ) jako przedstawicielka Polski występowała w Trondheim, Siofok, Bruggi, Valle de Bravo, Neapolu, Wiedniu, Dubrowniku - pani Marszalkowska W Lozannie - panowie Bociaga i Koczanski , w Madrycie - pan Czerwinski , w Pradze - pan Jacek

Dreed
20.05.2008 07:24:01

Szanowne koleżanki i koledzy sędziowie i asesorzy....

Z wielką radością i przyjemnością pozwolę sobie podać aktualny wynik.


W chwili obecnej, po bardzo "urodzajnym" dniu mamy 1066 !!!

Bardzo dziękuję Wam za udział. W szczególności (nie umniejszając zasług Wam wszystkim) chciałbym podziekować osobom pełniącym naprawdę wysokie funkcje w swoich sądach, sędziom sądów okręgowych i asesorom. Jak zauważyłem, właśnie w wczorajszym dniu, nastąpił znaczny wzrost ich aktywności. Szczegółów nie podam, także proszę o nie wysyłanie mi zapytań....

Jesteśmy razem i współdziałamy razem.!!! Takie było i jest załozenie forum dyskusyjnego dla sędziów!!!

Przypominam, że oficjalnie, dzień 30 maja 2008r. został ogłoszony "dniem bez wokand". Jego założeniem jest zasygnalizowanie społeczeństwu naszych problemów

skorpion
20.05.2008 08:22:07

Co do - podobno- łamanej angielszczyzny w naszej petycji, nasunęła mi się jedna uwaga : otóż czy nie jest tak, że sędziowie polscy , do których sam się zaliczam, rzeczywiście przypadkiem nie są lingwistycznymi analfabetami pod względem języka prawniczego? Przyznaję się do znajomości dwóch języków, uczyłem się trzech. Porozumiem się "z bólem", jak każdy starszy Polak z moim wykształceniem, po rosyjsku i angielsku na poziomie konwersacji. Ale nikt nie szkoli sedziów , nie ma żadnych kursów opłacanych lub częściowo finansowanych przez resort, a co najważniejsze - skierowanych do sędziów jako do prawników. Mój brat jest wojskowym - tam jeżeli ktoś chce się kształcić, ma bardzo duże możliwości, z wyjazdami językowymi włącznie. A polski sędzia? ma "załatwiać numery". Dlatego właśnie większość sędziów nie umiałaby przetłumaczyc petycji na język angielski, co samo w sobie jest już wstydem i dowodzi, jak sędziowie są przez nasze kolejne rządy traktowani. Nie wiem jak u Was, ale w moim sądzie chętnych na szkolenia jest zawsze około dwa razy więcej niż miejsc. Sędziowie chcą podnosić kwalifikacje, ale nie maja do tego warunków. Niech więc będą błędy w petycji - takimi jesteśmy sędziami , takimi wykształconymi dzięku Państwu prawnikami.

Dreed
20.05.2008 10:25:27

1081 !!!!!!!!!!!!!!

totep
20.05.2008 11:12:36

No to mamy 10%

praefectus
20.05.2008 13:16:51

"skorpion" napisał:

Co do - podobno- łamanej angielszczyzny w naszej petycji, nasunęła mi się jedna uwaga : otóż czy nie jest tak, że sędziowie polscy , do których sam się zaliczam, rzeczywiście przypadkiem nie są lingwistycznymi analfabetami pod względem języka prawniczego? Przyznaję się do znajomości dwóch języków, uczyłem się trzech. Porozumiem się "z bólem", jak każdy starszy Polak z moim wykształceniem, po rosyjsku i angielsku na poziomie konwersacji. Ale nikt nie szkoli sedziów , nie ma żadnych kursów opłacanych lub częściowo finansowanych przez resort, a co najważniejsze - skierowanych do sędziów jako do prawników. Mój brat jest wojskowym - tam jeżeli ktoś chce się kształcić, ma bardzo duże możliwości, z wyjazdami językowymi włącznie. A polski sędzia? ma "załatwiać numery". Dlatego właśnie większość sędziów nie umiałaby przetłumaczyc petycji na język angielski, co samo w sobie jest już wstydem i dowodzi, jak sędziowie są przez nasze kolejne rządy traktowani. Nie wiem jak u Was, ale w moim sądzie chętnych na szkolenia jest zawsze około dwa razy więcej niż miejsc. Sędziowie chcą podnosić kwalifikacje, ale nie maja do tego warunków. Niech więc będą błędy w petycji - takimi jesteśmy sędziami , takimi wykształconymi dzięku Państwu prawnikami.


Zgadzam się. Innym problemem jest brak jakichkolwiek szkoleń z zakresu nowych technologii, tj. obsługa komputera i korzystanie z internetu. Rząd wpadł na to, aby kupić sędziom laptopy, ale żeby wysłać na kurs ich obsługi - już nie. Jestem przekonany, że wielu sędziów z chęcią pojechałoby na szkolenie zorganizowane w formie warsztatów komputerowych, dzięki czemu mogliby nabyć podstawowe umiejętności w tym zakresie. Zamiast tego organizowane jest np. n-te szkolenie z mediacji w postępowaniu cywilnym. Ciekawe jak wyglądałby wynik w zakresie wysłanych petycji, gdyby takie szkolenia odbywały się od dawna...

luke
20.05.2008 14:33:06

ktos musi zarobic na mediacji

to_tylko_ja
20.05.2008 14:40:38

Chciałam powiedziec, ze właśnie wysłałam na wszytskie podane na stronie adresy. Trochę późno, ale poszło

iga
20.05.2008 15:26:31

Dziękujemy Zarządowi Justitii za poparcie akcji mailowej. Wprawdzie nie jest to uchwała, ale poparcie wyrażone w komunikacie, jaki zamieszczam poniżej, mnie osobiście satysfakcjonuje.
Ze swej strony dekaruję poparcie akcji protestacyjnych Justitii i zachęcam wszystkich do wysyłania ankiet z taką deklaracją.
Trzymajmy się razem!!!Informacyjna Sieć IustitiI

Komunikat Nr 9/08 – 19 maja 2008 r.WYDANIE SPECJALNEDrodzy Iustitianie!Oto kolejny Komunikat Specjalny Informacyjnej Sieci Iustitii. Z uwagi na jego wagę zostaje on wysłany nie tylko do tych z Was, którzy przyłączyli się do ISI, ale do wszystkich bez wyjątku Iustitian, których adresy e-mailowe są nam znane i odnotowane w bazie danych. Z tego powodu niektórzy z Was otrzymają go więcej niż jeden raz.

Jeżeli ktokolwiek z Was chce otrzymywać pozostałe komunikaty Informacyjnej Sieci Iustitii bezpośrednio z sieci, bez pośrednictwa innych osób, musi zgłosić niżej podpisanemu Wiceprezesowi ds. Organizacyjnych, na adres, z którego komunikat został wysłany, że:

a) albo chce sobie założyć dodatkowy adres mailowy [email protected] – wówczas taki adres zostanie mu założony i będzie otrzymywał komunikaty na ten adres,

b) albo chce otrzymywać komunikaty na adres obecnie używany – wówczas adres [email protected] będzie założony tylko na naszym serwerze, a wszystko, co się na ten adres wyśle, w tym komunikaty, będzie automatycznie przekazywane na jego obecnie używany adres mailowy.

Do adresów typu iustitia.pl mają prawo wszyscy Iustitianie.W dniu 7 maja 2008 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie zespołu ds. zmian w u.s.p. kierowanego przez podsekretarza stanu Jacka Czaję. Zespół ten, co do którego mieliśmy wątpliwości, czy będzie jeszcze funkcjonował, wznowił działalność. Jednakże na posiedzeniu w dniu 7 maja omawiano przeważnie zmiany mniej kontrowersyjne. Przedstawiciele Iustitii (Katarzyna Gonera, Irena Kamińska, Maciej Strączyński, Waldemar Żurek) zaakceptowali zmianę ustawy umożliwiającą łączenie w małych sądach wydziałów, aby zamiast np. jedno- lub dwuosobowych wydziałów cywilnego i rodzinnego mógł powstać wydział cywilno-rodzinny. Uzgodniono też zmianę, zgodnie z którą nie będzie możliwe wielokrotne pełnienie funkcji prezesowskich przez kolejne kadencje na zmianę (prezes i wiceprezes zamieniają się co kadencję stanowiskami). Dopuszczalne będzie awansowanie wiceprezesa na prezesa w kolejnej kadencji, ale nie zmiana odwrotna. Nie zaakceptowaliśmy natomiast propozycji ministerstwa dotyczących sposobu powoływania prezesów. Propozycja zmierza do umożliwienia powołania na stanowisko prezesa sędziego z innego, dowolnego sądu, w szczególności tzw. „rzyniesionego w teczce” z końca Polski. W tym zakresie dyskusja będzie trwała. Nie doszliśmy też do wspólnego stanowiska w kwestii drogi do zawodu.

Na posiedzenie zespołu strona ministerialna oczywiście nie zaplanowała żadnych dyskusji na temat wynagrodzeń sędziów, a podsekretarz stanu Jacek Czaja zaproponował, aby omówić ten temat jako wolny wniosek. Zaoponowaliśmy stanowczo, stwierdzając, że to zbyt poważny temat, aby go degradować do rangi wolnego wniosku i omawiać w chwili, gdy przedstawiciele Ministerstwa w komisji nie są do tego przygotowani. Ustalono, że wynagrodzenia i droga do zawodu będą tematami następnego posiedzenia, które odbędzie się 3 czerwca. Przedstawicieli Iustitii poproszono o przedstawienie naszych propozycji zmian ustawy, co też nastąpi. Projekt zmiany przepisów płacowych opracowuje niżej podpisany, projekt zmiany przepisów o drodze do zawodu Irena Kamińska, oczywiście zgodnie z naszymi założeniami przyjętymi na zebraniu delegatów.

Otrzymaliśmy też informację, że projekt zmiany u.s.p. znoszący awans poziomy, wprowadzający w jego miejsce tylko jedną, trzecią stawkę awansową, a zarazem podnoszący kwotę bazową od 1 stycznia 2009 r. o 25 % został skierowany do prac w zespole Rady Ministrów zajmującym się ustawą budżetową. To oznacza, że możliwości uchwalenia go przed 1 lipca 2008 r., kiedy to przepisy o awansie poziomym wejdą w życie, są coraz mniejsze.

Po tym zebraniu otrzymaliśmy skierowaną do pani Prezes Stowarzyszenia odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na nasze postulaty uchwalone na zebraniu delegatów. sygnowaną również przez podsekretarza stanu Jacka Czaję. Przypominamy, że naszymi postulatami były:

1) podjęcie prac nad przepisami ustanawiającymi zawód sędziego koroną zawodów prawniczych,

2) podjęcie prac nad przepisami płacowymi, które przywrócą zasadę ustalania wynagrodzeń sędziów na podstawie średniego wynagrodzenia w kraju,

3) dotrzymanie na rok 2009, jako okres przejściowy, obietnicy podwyżki podstawy wynagrodzeń o conajmniej 25 %,

4) rezygnacja ze zniesienia awansu poziomego.

Odpowiedź znajduje się na naszej stronie internetowej. W istocie stanowi ona odmowę „4 x nie”. „Koronę zawodów prawniczych” zdaniem Ministerstwa utworzy się przez nabór chętnych do zawodu sędziego przede wszystkim spośród świeżo dyplomowanych absolwentów studiów, kierowanych w tym celu do szkoły sędziów zamiast na dotychczasową aplikację. Jest to oczywiście sprzeczne z naszym stanowiskiem. Zmiana przepisów płacowych wprowadzająca średnią krajową jako podstawę jest w ocenie Rady Ministrów „merytorycznie nieuzasadniona”. Podwyżkę od 1 stycznia 2009 r. otrzymamy tylko wówczas, gdy zgodzi się na to Minister Finansów, a na razie się nie zgodził. Awans poziomy natomiast według ministerstwa musi być zniesiony, ponieważ jest bardzo szkodliwym pomysłem, co podsekretarz stanu szeroko uzasadnia.

W takiej sytuacji odbyło się 17 maja zebranie Zarządu Stowarzyszenia w Debrzynie koło Kościerzyny, przy okazji obchodów XV-lecia Oddziału w Gdańsku, pierwszego utworzonego oddziału Iustitii. Zebranie wzbudziło wielkie zainteresowanie mediów, dodatkowo pobudzone informacjami skutecznie przekazanymi im przez lidera strony sedziowie.net Dreeda (dziękujemy!). W Debrzynie pojawiły się ekipy Panoramy TVP, TVN, informacje na bieżąco pojawiały się w rozgłośniach radiowych i trafiały do gazet. Wszyscy oczekiwali decyzji o proteście sędziów. W istocie musieli się jej doczekać, jako że odrzucenie wszystkich postulatów Iustitii nie pozwalało Zarządowi na podjęcie innej decyzji niż potwierdzenie dnia 30 maja jako pierwszego protestacyjnego dnia bez wokandy. Uchwała ogłaszająca dzień protestu jest załącznikiem do niniejszego komunikatu (podpisanie jej przez wiceprezesa wynika z faktu, że zebranie odbywało się pod nieobecność pani prezes Iustitii). Niezależnie od tego jest już opublikowana na stronie internetowej.

Poza wzbudzającą największe zainteresowanie uchwałą o proteście Zarząd skierował do Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Sieci Europejskich Rad Sądownictwa apel o zainteresowanie się sytuacją polskich sędziów, również dotyczący płac. Pozytywnie oceniono aktywność strony sedziowie.net w zakresie zwracania uwagi organizacji międzynarodowych na problemy sądownictwa; chodzi o akcję wysyłania petycji drogą mailową. Mieliśmy do niej pewne uwagi o charakterze organizacyjnym, ale nie dotyczyło to treści petycji.
Zwrócimy się także do Prezydenta RP z prośbą o zwołanie spotkania z udziałem najwyższych rangą osób zaangażowanych w sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz przedstawicieli środowiska sędziowskiego. Konieczny jest okrągły stół na temat problemów Trzeciej Władzy, aby nie dopuścić do jej upadku.

Zarząd zobowiązuje, o czym niniejszym zawiadamiamy, wszystkie Zarządy Oddziałów do niezwłocznego rozpowszechnienia uchwały o proteście w jak najszerszym zakresie. Zobowiązuje je także do sprawdzenia w dniu 30 maja, ile wokand pomimo protestu w sądach na ich terenie się odbędzie i przekazania Zarządowi tej informacji niezwłocznie, najlepiej jeszcze w trakcie protestu na adres biura (biuro@iustitia,pl). Nie możemy sobie pozwolić na sytuację, w której nie będziemy mogli odpowiedzieć na łatwe do przewidzenia twierdzenia władzy wykonawczej, że nasz protest to tylko nieistotny margines.

Powyższe ustalenie umożliwi nam sprawdzenie, jakie są możliwości Iustitii i jakie są w ogóle szanse na zjednoczenie środowiska sędziowskiego. Wiemy wszyscy, że jesteśmy uważani za środowisko zindywidualizowane, wręcz rozbite, niezdolne do wspólnego działania – i na to liczą niektórzy politycy.

Należy pamiętać, że w przypadku 30 maja dopuszczamy możliwość rezygnacji z udziału w proteście sędziów, którzy nie będą chcieli w nim uczestniczyć ze względu na dobro osób zawiadomionych o wyznaczonych już rozprawach. Możliwe więc, że protesty przyszłe, o ile będzie do nich musiało dojść, jako zaplanowane wcześniej będą miały szerszy zasięg.

W związku z tym zwracamy się do wszystkich sędziów z ankietą, która pozwoli nam ustalić, jaki będzie zasięg protestu – tego i następnych, gdyby do niego doszło.

Prosimy o wybranie jednej tylko odpowiedzi na jedyne zadawane pytanie.PYTANIE: CZY WEŹMIE PAN(I) SĘDZIA UDZIAŁ W PROTEŚCIE „DZIEŃ BEZ WOKANDY”, JEŻELI PO 30 MAJA OGŁOSZONY ZOSTANIE JEGO KOLEJNY TERMIN LUB TERMINY?Odpowiedzi:A – Tak, wezmę udział w proteście.Nie wezmę udziału w proteście, ponieważ:B – nie ma żadnego powodu, aby sędziowie protestowali.

C – sędziom w żadnej sytuacji nie wolno czynnie protestować.

D – uważam, że taki protest i tak nie da żadnego rezultatu.

E – przełożeni zakazują protestowania lub grożą sankcjami dyscyplinarnymi.

F – protest organizuje Iustitia, a ja nie jestem jej członkiem i się z nią nie identyfikuję.

G – z innych powodów.Zestaw odpowiedzi jest zamknięty, ale chodzi o to, aby odpowiedzi były jak najprostsze i jak najłatwiejsze do zaklasyfikowania. Nie mamy możliwości ani czasu zbierania szerszych danych i wypowiedzi z całej Polski.

Prosimy o udzielanie odpowiedzi w formie mailowej na adres wiceprezesa ds. organizacyjnych.

Ankieta dla przyspieszenia uzyskania odpowiedzi musi być mailowa, zatem informujemy, że maile te będą natychmiast po zapisaniu wyniku kasowane bez odnotowywania, kto jest ich nadawcą.

W jednym mailu może być zawarta odpowiedź dowolnej ilości osób, np. informacja „mamy dwie odpowiedzi X, trzy odpowiedzi Y, jedną odpowiedź Z”. Prosimy tylko pamiętać, aby nikt nie odpowiedział na ankietę dwukrotnie (nie wysłał we własnym imieniu dwóch maili lub nie udzielił dwóm osobom ustnej informacji, jaką odpowiedź mają w jego imieniu wysłać). Podawajcie także koniecznie nazwę Oddziału, z którego terenu pochodzą odpowiedzi.

Potraktujcie ankietę, prosimy, bardzo poważnie, ponieważ jest to jedyna metoda wysondowania, jakie są zamiary sędziów. Pytajcie o zdanie wszystkich sędziów i asesorów, Iustitian i nie należących do Stowarzyszenia (stąd możliwa jest odpowiedź F), przysyłajcie najlepiej zebrane odpowiedzi z całych mniejszych sądów lub z jednego czy dwóch wydziałów w sądach większych. Wystarczy jeden aktywny członek Iustitii, aby poznać zdanie całego sądu – nie zawiedźcie nas! Odpowiedzi musimy znać przed zebraniem Zarządu w dniu 3 czerwca.

Odpowiedź to wysłanie jednego prostego maila z kilkoma literkami i cyframi w tekście. Jeżeli nie będziemy w stanie zmobilizować Iustitian, aby wysłali tak krótką odpowiedź – trudno będzie nas uznać za organizację zdolną do działania.Wiceprezes ds. Organizacyjnych SSP IUSTITIA

Maciej Strączyński

Bogamaj
20.05.2008 16:05:50

Muszę szczerze powiedzieć, że próbowałam dzisiaj przekonać do akcji opornych w moim byłym Sądzie. W odpowiedzi dostawałam wzruszenie ramion a jak przekonywałam, że trzeba, ze to ważne, żeby wszyscy wspólnie to odpowiedź jak u innych nie bo nie. Bez argumentów. O przepraszam jeden pożal się..... przewodniczący wydziału stwierdził, zę mu nie wypada, ale dlaczego nie wypada już nie był w stanie powiedzieć. Generalnie mam taką teorię, ze ci, którzy odmawiają, nie mają żadnego uzasadnienia a boją się przyznać, że to jest po prost lenistwo lub olewanie.
Wniosek:
Nie na całym Śląsku jest dobrze i nie wszyscy tutaj walczą, część ma nas w nosie.

iga
20.05.2008 16:10:19

"Bogamaj" napisał:

Muszę szczerze powiedzieć, że próbowałam dzisiaj przekonać do akcji opornych w moim byłym Sądzie. W odpowiedzi dostawałam wzruszenie ramion a jak przekonywałam, że trzeba, ze to ważne, żeby wszyscy wspólnie to odpowiedź jak u innych nie bo nie. Bez argumentów. O przepraszam jeden pożal się..... przewodniczący wydziału stwierdził, zę mu nie wypada, ale dlaczego nie wypada już nie był w stanie powiedzieć. Generalnie mam taką teorię, ze ci, którzy odmawiają, nie mają żadnego uzasadnienia a boją się przyznać, że to jest po prost lenistwo lub olewanie.
Wniosek:
Nie na całym Śląsku jest dobrze i nie wszyscy tutaj walczą, część ma nas w nosie.


To normalne . Nie ma się czym przejmować. Róbmy swoje.

Dred
20.05.2008 16:11:23

Bogamaj, Twoja teoria jest błędna! Oni się boją!

Bogamaj
20.05.2008 16:14:53

Być możeto strach to również tłumaczy brak argumentów.
TYLKO CZEGO TU SIĘ BAĆ?? Ręce i biust mi opadają.

M.P.
20.05.2008 16:30:22

Na jaki adres można wysyłać odpowiedzi na ankietę?

Jola
20.05.2008 16:32:54

Cytat: "Co do - podobno- łamanej angielszczyzny w naszej petycji, nasunęła mi się jedna uwaga : otóż czy nie jest tak, że sędziowie polscy , do których sam się zaliczam, rzeczywiście przypadkiem nie są lingwistycznymi analfabetami pod względem języka prawniczego? Przyznaję się do znajomości dwóch języków, uczyłem się trzech. "

Prawda jest taka, że sędziowie w Polsce, z uwagi na zły system pracy wykonują wiele niepotrzebnych czynności urzędniczych, zamiast np. uczyć się języków, czy w inny sposób podwyższać kwalifikacje. Jeśli zaś sędziowie to czynią, to wyłącznie na własny koszt i poza pracą. I nikt ich do tego nie motywuje, a wręcz przeciwnie, czy np. doktorat pomógł jakiemuś sędziemu w karierze.. Raczej wręcz przeciwnie.
A przecież art. 82a pusp mówi : sędzia jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe /.../ Osobiście spotkałam się w sądzie z odmową udziału w szkoleniu i to bez żadnego powodu, a na sympozja zagraniczne muszę jeździć na urlopie wypoczynkowym, mimo, że występuję tam jako sędzia.
A co nagorsze z uwagi na katorżniczy system pracy, / zwłaszcza w Rejonach i w dużych osrodkach/ ciągłe zastępstwa i ogrom czynności administracyjnych brak już czasu i siły na dokształcanie we własnym zakresie. W ostatnim czasie co prawda przyszły jakieś środki na kursy językowe, tyle, że w moim sądzie liczącym ok. 37 sędziów chodzi na nie 3 / trzech/, bo nikomu nie chciało sie ustalić elastycznych godzin zajęć, a na prośbę o dofinansowanie do lekcji, na które uczęszczam poza sądem za tą samą kwotę otrzymałam zwięzłą odpowiedź: "nie ma takiej możliwości".
A to wszystko tak na marginesie, do czego prowadzi pauperyzacja zawodu sędziego...
Bo jak to ktoś kiedys powiedział : " głupimi łatwiej rządzić".
Pisze to jako przestrogę dla tych, którym nic się nie chce robić, aby zmienić ten system i dla tych , którzy nie wierzą w powodzenie... Tyle, ze oni pewnie nie czytają Forum..

K.Piotrowski
20.05.2008 16:35:10

Brak odwagi -inni za mnie załatwią- ,a forsę wezmą i będą się smiać !!!

W jedności siła!!!

Bogamaj
20.05.2008 16:49:50

estem zbulwersowana. Jesteśmy niższą klasą średnią, którą stać tylko na kredyty. To powinno nas oburzać i jednoczyć. Niestety upodlenie doszło już tak głęboko, że niektórzy jak widać boją się własnego cienia.

20.05.2008 16:57:37

razz Jasne, że się boją! Wstyd. Już kiedyś pisałem ,ze to mentalnośc typu homo sovieticus- boją się wszystkiego z własnyum cieniem włącznie.

20.05.2008 17:00:40

Co więcej, kiedyś w rozmowie jeden z pożal się Boże kolegów po fachu powiedział, że ja to sobie mogę protestować, a on to ma takiego prezesa, przy którym się nie da. Na pytanie, co prezes może mu zrobić, nie umiał nic powiedzieć. Oczywiście nie zaprotestował. Ręce opadają.

Dreed
20.05.2008 17:21:24

godz. 17.00 - 1108 !!!!!!!!!!

suzana22
20.05.2008 17:23:02

"Jołki - tOŁKI" napisał:

Co więcej, kiedyś w rozmowie jeden z pożal się Boże kolegów po fachu powiedział, że ja to sobie mogę protestować, a on to ma takiego prezesa, przy którym się nie da. Na pytanie, co prezes może mu zrobić, nie umiał nic powiedzieć. Oczywiście nie zaprotestował. Ręce opadają.


Tak nas tresowali od początku aplikacji i wielu udało się dobrze wytresować. Ale na Boga jakim sędzią jest bojaźliwy człowiek

Bogamaj
20.05.2008 17:23:26

Gratuluję tym 10 procentom z kawałkiem.
Reszcie hmmmmmm, reszcie życzę odrobiny wolnego czasu na zastanowienie się nad priorytetami.

Dreed
20.05.2008 17:42:08

Przypominam, że jutro tj. 21 maja 2008r. o godzinie 24-ej, kończymy akcję wysyłania maili.

Zjazd za 3 dni, dlatego dajmy delegatom czas na przejrzenie maili i odpoczynek.

jaro123
20.05.2008 18:32:26

"suzana22" napisał:

Co więcej, kiedyś w rozmowie jeden z pożal się Boże kolegów po fachu powiedział, że ja to sobie mogę protestować, a on to ma takiego prezesa, przy którym się nie da. Na pytanie, co prezes może mu zrobić, nie umiał nic powiedzieć. Oczywiście nie zaprotestował. Ręce opadają.


Tak nas tresowali od początku aplikacji i wielu udało się dobrze wytresować. Ale na Boga jakim sędzią jest bojaźliwy człowiek


dokładnie mój pogląd pozdrawiam serdecznie

AQUA
20.05.2008 18:38:59

"M.P." napisał:

Na jaki adres można wysyłać odpowiedzi na ankietę?


Już masz dane zebrane tak szybko?????

Ciekawa jestem w takim razie, jak sondaż wypadł???????

M.P.
20.05.2008 19:45:28

WIDOCZNIE ŻLE ZROZUMIAŁAM ŻE KAŻDY MA ODPOWIEDZIEĆ TAK LUB NIE. SORKI.

iga
20.05.2008 20:05:04

"M.P." napisał:

WIDOCZNIE ŻLE ZROZUMIAŁAM ŻE KAŻDY MA ODPOWIEDZIEĆ TAK LUB NIE. SORKI.


każdy ma odpowiedzieć TAK

AQUA
20.05.2008 21:33:13

"Dred" napisał:

Bogamaj, Twoja teoria jest błędna! Oni się boją!


Absolutnie i na 200% zgadzam się z z Dredem.

Kochani, ocknijmy się wreszcie, bo sami sobie gotujemy naszą przyszłość.

I przestańmy zasłaniać się twierdzeniami, że protest jest "niemoralny".

Pozdrawiam, aczkolwiek smutno :sad:

art_60
20.05.2008 21:41:13

"Dred" napisał:

Bogamaj, Twoja teoria jest błędna! Oni się boją!
Dokładnie tak jest, boją się wychylić, bo można się narazić (tylko nie wiedzą komu), mozna coś na tym stracić (nie wiadomo dokładnie co), to takie pomieszanie konformizmu z lękiem i wygodnictwem, dośc często niestety spotykana postawa w naszym środowisku. Dla takich właśnie proponowałem nazwę ,,tuMS" -terenowy urzednik Ministra Sprawiedliwości. Ale... znam przypadki ,,przebudzenia" tuMS-ów, bo nasz przykład jest dla nich czasami zaraźliwy. Więc róbmy swoje!

Dreed
20.05.2008 21:44:57

Przypominam, że jest to temat dotyczący Petycji !!!!

A jedynie na marginesie, pozwolę sobie stanąć w obronie wielu sędziów delegowanych do MS... W przeciwieństwie do różnych osób, właśnie duża część z nich jest z nami...

Dreed
20.05.2008 21:50:32

1121 !!!!!!!!!!!!!!

Koleżanki i koledzy to już ostatni dzwonek. Akcję kończymy jutro o 24-ej !!!!!!!!

AQUA
20.05.2008 21:54:20

"iga" napisał:

WIDOCZNIE ŻLE ZROZUMIAŁAM ŻE KAŻDY MA ODPOWIEDZIEĆ TAK LUB NIE. SORKI.


Każdy ma odpowiedzieć TAK

Każdy ma odpowiedzieć TAK , z tym że wyniki tego sondażu przecież trzeba podliczyć i przesłać Panu M. Strączyńskiemu.

Tam, gdzie nie ma oddziałów IUSTITI dobrze by było, aby zebraniem sumy głosów ktoś zechciał się zająć i przesłać wyniki.

Ja w Iustitii nie jestem, ale zaczęłam dzisiaj zbierać głosy.

Zmobilizujcie się naprawdę szybko, bo następne posiedzenie zarządu już 3 czerwca i W TEJ CHWILI NASZA przyszłość JEST W NASZYCH rękach.

Ten sondaż jest bardzo ważny, gdyż w zależności od wyników pozwoli na zradykalizowanie naszych akcji protestacyjnych w przyszłości.

pozdr.

AQUA
20.05.2008 21:59:35

"Dreed" napisał:

1121 !!!!!!!!!!!!!!

Koleżanki i koledzy to już ostatni dzwonek. Akcję kończymy jutro o 24-ej !!!!!!!!
Spóźnialscy, bierzcie się szybko do konstruktywnych działań i piszcie na forum, czy wysłaliście.

Obiecuję, że nie skrytykuję Was nawet publicznie za to spóźnialstwo

zziajany
20.05.2008 22:10:23

Wysłałempetycję z "automatu" na początku akcji. W tedy były chyba tylko 4 adresy. Czy ktoś mógłby wskazać jakie doszły później? Chciałbym dosłać.

gilgamesz
20.05.2008 22:19:13

"AQUA" napisał:Spóźnialscy, bierzcie się szybko do konstruktywnych działań i piszcie na forum, czy wysłaliście.

Obiecuję, że nie skrytykuję Was nawet publicznie za to spóźnialstwo
ale jakie spóźnialstwo? Spóźnialstwo to będzie dopiero pojutrze.

Dreed
21.05.2008 07:45:47

Jak widzę, nasza grupa zawodowa jest bardzo zdyscyplinowana i w związku z ogłoszeniem terminu zakończenia, potrafiło zdecydowanie zareagować. Jeden wieczór, a stosunkowo duży wzrost...

Przypominam, ze dzisiaj jest ostatni dzień. Strona, z której znaczna część skorzystała będzie wyłączona. Zachęcam do udziału.

Aktualny wynik to 1163 !!!!!!!!!!

marrta
21.05.2008 11:30:07

juz 1164,
zadanie wykonanne, petycja wysłana

sblok
21.05.2008 12:33:56

http://www.rp.pl/artykul/5,137350.html a miala byc kotwica z 30 mld zlotych deficytu.
mam powoli dosc. jestem asesorem, ale niedlugo bede oceniany. pytanie tylko czy ja chce byc ocenianym. chyba zaczne szukac innego zawodu.
??:

efa
21.05.2008 13:03:41

jeszcze dzisiaj z miojego Sądu wysłane zostana kolejne petycje - spóźnialscy są usprawiedliwieni - do tej pory nie korzystali z maili

K.Ierownik
21.05.2008 13:12:23

Dziś zrobiłem przegląd wojsk w moim sądzie. W efekcie poszły w świat petycje od 4 zapracowanych spóźnialskich.

21.05.2008 13:29:40

właśnie poszła z automatu kolejna petycja z mojego Sądu grin

balrog
21.05.2008 18:59:55

jeszcze jedną osobę dzisiaj dopilnowałem, poszło po 15-ej, w sumie to już trzecią z tym, że ssr picu zakładał dwie skrzynki mailowe, brawo picu bo nie wątpie, że wykonałeś zadanie do końca

a_szymek
21.05.2008 19:06:43

wczoraj byłem na szkoleniu i okazało się, że wielu sędziów nic nie wiedziało o akcji wysyłania petycji. oczywiście udzieliłem im wyczerpujących informacji, z podaniem adresu www.
mam nadzieję, że choć jedna petycja z tego będzie.

ale to dowodzi w jak wąskim gronie się obracamy, jak niewielki (pomimo zaangażowania forumowiczów - chylę czoło) zasięg ma forum.

iga
21.05.2008 19:09:32

Przygotujemy nową ulokę o forum do wydrukowania i rozdawania na ogólnopolskich szkoleniach. Ale sami ich nie rozdamy - musicie pomóc.

art_60
21.05.2008 19:36:37

"iga" napisał:

Przygotujemy nową ulokę o forum do wydrukowania i rozdawania na ogólnopolskich szkoleniach. Ale sami ich nie rozdamy - musicie pomóc.
Kolportowałem ulotki już w stanie wojennym. Mam więc stosowne doświadczenie w tym fachu. Na pierwszym szkoleniu na które mnie wyślą ruszam do akcji

Bogamaj
21.05.2008 19:42:24

Ja nie miałam okazji kolportować, ale za miesiąc jestem na ogólnookręgowym szkoleniu więc rozdam aczkolwiek zdanie na temat co poniektórych już tu wyrażałam więc nie będę się powtarzać.

magda1311
21.05.2008 23:56:50

A może ktoś wie dokładniej jak to przebiegało na Węgrzech po wysłaniu przez sędziów węgierskich takich petycji? Była informacja, że to wywołało jakiś skutek. Nie bardzo wiem czym UE może "zagrozić" naszemu rządowi. Petycję wysłałam, ale tracę nadzieję

Rafał R
22.05.2008 00:56:27

No i oczywiście powinniśmy odmówić udziału w komisjach wyborczych,gdyż to mogłoby być dolegliwe dla spieszących się do korytka władzy ustawodawczej i wykonawczej.Jednak ostatnie wybory uzupełniające pokazały,że nie jesteśmy solidarni.Zawsze się znajdą jacyś nawiedzeni misjonarze,którzy władzy nie będą robili wbrew.

Dreed
22.05.2008 10:16:51

Akcję petycji drogą mailową zakończylismy wynikiem - 1261 !!!

Jest to naprawdę rewelacyjny efekt naszej współpracy. Pozostaje nam tylko pogratulować sobie wzajemnie.
W akcji oprócz sędziów sądów rejonowych i asesorów, wzięło udział bardzo dużo sędziów sądów okręgowych, a nawet apelacyjnych!!!

Mapa Polski została praktycznie zapełniona, z małymi, niechlubnymi wyjątkami.
Tak doskonały wynik świadczy jednoznacznie o naszej konsolidacji i większemu zrozumieniu oraz poparciu naszych działań.

Bardzo Wam dziękuję.

Na koniec przypomnę jedynie, że wynik 1261 osób, to jest absolutne minimum. Potwierdzenia jakie otrzymałem zliczył system. Jak jednak widze z postów na forum, wiele osób nie przesłało kopii do mojej wiadomości. Tym samym rzeczywista skala akcji musi być znacząco wyższa.....

suzana22
22.05.2008 10:26:34

Ale to oznacza, że bodajże tylko co szósta osoba wysłała No cholera jasna A reszta

iga
22.05.2008 10:29:46

Szkoly mają stanąć w 70%. Dlatego reklamujcie forum. U siebie i na szkoleniach. To jedyna szansa. My nie mamy związków zawodowych.

iga
22.05.2008 10:43:05

Poza tym - gdyby akcja potrwała jeszcze jakis czas - przesłanych petycji byłoby znacznie więcej. Zauważcie, że w ostatnim czasie przesyłano ponad 100 petycji dziennie. Można wręcz powiedzieć, że akcja w ostatnich 3 dniach nabrała niesamowitego rozmachu.
Dłużej jednak nie możemy tego ciągnąć. Nie możemy być natrętni. Dlatego - kto nie wysłał - nich już nie wysyła. Jeszcze będzie miał okazję słać maile .

a_szymek
22.05.2008 19:12:03

chyba nie wszyscy w Europie są zainteresowani naszymi petycjami

taką oto wiadomość dostałem na maila

Your message

To: [email protected]; [email protected];
union-s[email protected]; [email protected];
IP-LIBE Secretariat
Subject: PETITION
Sent: Sun, 18 May 2008 09:56:59 +0200

was deleted without being read on Thu, 22 May 2008 12:15:35 +0200


pogrubienie przeze mnie

jabor
22.05.2008 19:56:36

Ponieważ pojawiają się wątpliwości co do tego, czy nasze petycje dotarły do właściwych osób to może zwrócić się do tych instytucji (organizacji, stowarzyszeń) na piśmie z prośbą o odpowiedź - czy zajmą się naszą sprawą. Pismo takie mogłoby zostać wysłane oczywiście nie w imieniu wszystkich sędziów RP, ale przynajmniej w imieniu tych osób, które dzięki forum zwróciły się o pomoc do tych instytucji. Myślę, że takie pismo obligowałoby adresata (bardziej niż mail, który jednak jest trochę anonimowy) do jakiejś reakcji (choćby odmowy jakiegokolwiek działania). Uważam, że można przyjąć, iż samo wysłanie petycji stanowi pewnego rodzaju umocowanie dla np. moderatora akcji, założyciela forum do dalszego wystąpienia w tym przedmiocie. No ale oczywiście mogę się mylić ...

iga
22.05.2008 20:30:45

"anpod" napisał:

częśc petycji wrócila z taka informacją, ale nie wszystkie, rozmawialismy o tym i uznaliśmy, ze pewnie juz maja zapchane skrzynki, wiec cześci petycji nie przyjmują...

Ja niestety sie obawiam, ze petycje mogly trafić na ekran jakiegoś szeregowego pracownika, ktory sobie usunął plik, bo po co mu... miejmy nadzieje, ze nie


Petycje były wysyłane na adresy kontaktowe organizacji i instytucji podane oficjalnie na ich stronach internetowych - a nie na służbowe skrzynki pracowników. Zatem nie obawiam się raczej, że to szeregowy pracownik samowolnie je usunął. Natomiast może to być wynik zapchanych skrzynek.
Co do reakcji instytucji - mogę powiedzieć tylko tyle, że reakcja jest, bo nie może być inaczej, skoro tych maili poszło tysiąc. Pozostaje nam czekać na efekty działalności Justitii, bo Justitia reprezentuje i będzie nas reprezentować w rozmowach z nimi.

iga
28.05.2008 17:12:30

EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ - FORUM I JUSTITII:
Europejskie Stowarzyszenie Sędziów
W Turku dnia 24 maja 2008r.
Przyjęło następującą rezolucję:

REZOLUCJA

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów przyjęło do wiadomości okoliczności, które powodują zaniepokojenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Są nimi:
a) mechanizm ustalania wynagrodzeń sędziów, który modyfikowany jest corocznie i zależny jest całkowicie od woli politycznej władzy wykonawczej,
b) brak jakichkolwiek prawnych środków, którymi sędziowie mogliby skłonić władzę wykonawczą do zmiany wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ich wynagrodzeń,
c) sposób określania wynagrodzenia sędziów, który jest nieodpowiedni i prowadzi do obniżania poziomu wynagrodzenia sędziów oraz zaciera zasadę trójpodziału władzy wyrażoną w art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
d) ustalanie przez władzę wykonawczą podstawy wynagrodzeń sędziów na poziomie, który jest niezgodny z art. 178 § 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i który każdego roku obniża wartość wynagrodzeń sędziów.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów zaniepokojone jest tym, że:
1. System ustalania wynagrodzenia sędziów w Polsce prowadzi do powstania znacznych różnic pomiędzy poziomem dochodów sędziów a innymi wskaźnikami gospodarki narodowej.
2. Rezultatem tej niedopuszczalnej, ogromnej różnicy, jest uznanie przez Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów, że fundamentalne zasady wyrażone w takich przyjętych przez społeczność międzynarodową aktach jak:
- Europejska Karta Statutu Sędziego (The European Charter on the Status of Judges),
(Art. 6.1: Sędziowie sprawujący wymiar sprawiedliwości są uprawnieni do wynagrodzenia na poziomie, który ochroni ich przed jakimikolwiek naciskami na podejmowane decyzje i tym samym utwierdzi ich niezależność i bezstronność)
- Uniwersalna Karta Sędziego (The Universal Charter of the Judge),
(Art. 13: Sędzia musi otrzymywać wynagrodzenie, które chroni jego faktyczną niezależność ekonomiczną i nie może być zależne od efektów pracy sędziego, a także nie może być obniżane w trakcie sprawowania urzędu)
- Karta Sędziów Europejskich (The Judges Charter in Europe),
(Art. 8: Zarobki sędziów muszą zapewniać sędziemu realną ekonomiczną niezależność i nie mogą zostać zredukowane na żadnym etapie sprawowania urzędu)

nie są przestrzegane przez Polski rząd.

Wyrażając powyższe obawy, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ponagla władze polskie, aby stosowały te międzynarodowe standardy niezależności sądów. W związku z tym organy władzy wykonawczej i ustawodawczej muszą powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby zagrozić niezawisłości sędziów.
Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ponagla także władze polskie, aby upewniały się, że powszechnie uznane standardy niezawisłości są przestrzegane przez cały czas i nie są podejmowane żadne działania, które mogłyby zostać uznane za ich osłabianie.

octawiabis
28.05.2008 20:08:55

BRAVO !

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.